ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 7 een glazen debakschaa itj e 9298 WOENSDAG 15 MEI 1935 75e Jaargang Aankondiging. Binnenland Zomersproeten ver- ELKE PRESTO Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN Gemeentewerkman te Sluiskil Kunstwekken. dwijnen in korten tijd geheei door Sprufol. Bij alle Drogisten. PAKKEN Vanaf 4 Mei kunt U bij Uw eigen winkelier bij eike 3 pakken Presto, 75cts. zeeppoeder een prachtig glazea gebakschaaltje ontvangen; een artike! dus welke in elke huishouding goed te pas kan komen! Behalve schitterende kwaliteit en lage prijs biedt Presto Zeep poeder thans nog zulk een verrassing, Koop dus nu drie pakken tegelijk en bedenfc- dit aanbod is slechts tijdelijk en alleen geldig, zolang de voorraad strekt. NEUZENSCHE rvTrmm^XTfTT.:XT TTn« -I f«4- A vcrrolc f A QH Vnnr p.Ik en res:e ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbelaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan j -.35 per 3 maanden fr. per post x\ bonne rn en ten voor het buitenland alleen bij i nitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE G1KO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. kt.f.TNF. ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien lie/st een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIINT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. TEIt-INZAGE-LEGGING LIJSTEN VAN CANDID ATEN. De Voorzitter van het Hoofdstembureau in de gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat de bij hem ingeleverde lijsten der candi dates gesteld voor de op 19 Juni 1935 a.s. te houden stemming ter verkiezing van dejeden van den Gemeenteraad, ter Sente-secre- tarie voot een ieder ter inzage zijn neder- gelegd. Ter Neuzen, 14 Mei 1935. De Voorzitter van het Hoofdstembureau voomoemd, J. HUIZINGA. BESLISSING OVER INGELEVERDE CAN- DIDATENLIJSTEN VOOR DE STEM MING TER VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DEN GEMEENTERAAD. De Voorzitter van het hoofdstembureau in de gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat het hoofdstembureau op 17 Mei 1935, des voormiddags elf uur, in het gemeentehuis in een openbare zitting zal beslissen over de gel- digheid der op 14 Mei 1935 voor bovengenoem- de verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende can didates Ter Neuzen, 14 Mei 1935. De Voorzitter voomoemd, J. HUIZINGA. BESLISSING OVER INGELEVERDE CAN- DID ATENLIJ STEN VOOR DE STEM MING TER VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DEN GEMEENTERAAD De Voorzitter van het hoofdstembureau in de gemeente HGEK maakt bekend, dat het hoofdstembureau op 18 Mei 1935, des voor middags Gen uur, in het gemeentehuis in een openbare zitting zal beslissen over de geldig heid der op 14 Mei 1935 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de hand- having van de daarop voorkomende candidaten Hoek, 14 Mei 1935. De Voorzitter voornoemd, J. A. VAN TIENHOVEN. BESLISSING OVER INGELEVERDE CAN DID ATENLI J STEN VOOR DE STEM MING TER VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DEN GEMEENTERAAD. De Voorzitter van het hoofdstembureau in de gemeente ZAAMSLAG, maakt bekend, dat het stembureau ten raadhuize dier gemeente op Vrijdag 17 Mei a.s., des namiddags 4 uur, in een openbare zitting zal beslissen over de geldigheid der op 14 Mei 1935 voor bovenge noemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende candidaten. Zaamslag, 14 Mei 1935. De Voorzitter voomoemd, S. VAN HOEVE Jz. BESLISSING OVER INGELEVERDE CAN- DIDATENLIJ STEN VOOR DE STEM MING TER VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DEN GEMEENTERAAD De Voorzitter van het hoofdstembureau in de gemeente PHILIPPINE maakt bekend, dat het hoofdstembureau op 18 Mei 1935, des voormiddags 10 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis in een openbare zitting zal be slissen over de geldigheid der op 14 Mei 1935 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende candidaten. Philippine, 15 Mei 1935. De Voorzitter voornoemd, F. J. DHOOGE. roepen sollicitanten op voor de op 1 Juli 1935 vacant komende betrekking van iSollicitatie op zegel van 30 cent v66r 23 Mei a.s. richten aan de Gemeenteraad. Persoonlijk bezoek alleen na oproeping. Ter Neuzen, 15 Mei 1935. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZQNNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK brengen ter algemeene kennis, dat te begin- nen op Maandag 20 Mei 1935, vanwege de gemeente een algemeene opnemdng zal worden gehouden van de WEGEN EN VOETPADEN MET DE Hoek, 14 Mei 1935. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. A. VAN TIENHOVEN, Burgemeester. DREGMANS, Secretaris. H. M. KONINGIN WILHELMINA EN PRINSES JULIANA TE BRUSSEL. Het verzoek van H. M. Koningin Wiihel- mina am het bezoek aan de Belgische hoofd- stad een particulier karakter te doen dragen, is over het algemeen door de Belgische bevol- king opgevolgd. Maandagavond bevatten enkele kranten. eenige artikelen die in verband met het be zoek, aan het Nederlandsche Koningshuis ge wijd zou zijn. Deze warm gestelde begroe- tingsartikelen waren in het bijizonder gewijd aan den levensloop van H. M. de Koningin. Gistermorgen tegen 12 uur, het tijdstip waarop de hooge bezoeksters werden ver- waoht, hadden zich voor het Koninklijk paleis eejftige honderden belangstelleaden verzamelu, t 'dfr'meesten le'den van de Ne'derlandsche kolo- nie te Brussel. De Belgische Koninklijke familie, die ge- woonlijk te Laken woont, was des morgens vroeg in het paleis gearriveerd. In den loop van den ochtend was Koningin Astrid nog uit- j gereden en even na 12 uur kwam zij zonder gevolg per auto in het paleis terug. Het weer, dat de laatstve dagen toch al niet best was, werd Dinsdagmorgen nog ongun- "stiger. Er viel den geheelen ochtend een druiligere regen. Bij het paleis waren nage- noeg geen bijzondere maatregelen in verband met het bezoek genomen. De beide schild- wachten, de infanteristen, die den ingang van het paleis hewaakten, stonden er als op andere dagen en ander militair vertoon was er niet. Slechts een 20-tal politie-agenten zorgden voor het paleis voor een afzetting, welke voor de aankomst van de Koninklijke gasten het rijverkeer langs het paleis stop- zette en het publiek op een afstand hield. De Koninklijke stoet werd geopend door de auto van den gouverneur van de provincie Brabant, baron Houtart, die H. M. de Konin gin tot aan de grens van de provincie Brabant was tegemoet gereisd. Om 11 uur, Belgische tijd, waren Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana met gevolg nabij het plaatsje Poppei over de Nederlandsch-Belgische grens geko- men. Hier heeft de gouverneur van de pro vincie Antwerpen, baron Holvert, de hooge gasten begroet. Hij vergezelde hen door de provincie Antiwerpen naar de grens van de provincie Brabant, waar de gouverneur van deze provincie, baron Houtart, de bezoeksters verwelkom.de en haar verder naar Brussel begeleidde. Hare Majesteit de Koningin, in het wit gekleed, droeg een witte sluier. Prinses Julia na droeg een beige mantolpak, en een hoed in dezelfde kleur. Op de Koninklijike auto volgden drie auto's met gevolg van de Konin gin en de Prinses. Toen de stoet het paleisplein opzwenkte ging een gejuich op onder de aanwezigen van wie enkelen met rood-wit-blauwe vlaggetjes zwaaiden. Koningin en Prinses dankten vrien- delijk groetend voor deze ontvangst. De stoet reed daarna de groote oprijpoort binnen van den rechtervleugel van het paleis. In het paleis werden de Koninklijke gasten allereerst be groet door den opperceremoniemeester van het Koninklijk Huis en den chef van 't militaire huis van den Koning. Onmiddellijk daarna vond een bsgroeting plaats door Koning Leo pold en Koningin Astrid, die zeer hartelijk was. Hare Majesteit de Koningin en Prmses Juliana bewonen gedurende hun verblijf te Brussel den rechtervleugel van het Koninklijk paleis. De Koningin bewoont de koninklijke vertrekken op de eerste etage van den vleu- gel; de Prinses de prinselijke vertrekken van de benedenverdieping. De' tweede etage is geheel voor het gevolg gereserveerd. Na de begroeting werd ten paleize de lunch gebruikt. Te half drie zijn Koning Leopold en Komn gin Astrid met Prmses Juliana uitgereden, naar de groote zaal van het Cinquantenaire- paleis, waar in de groote hal een concours hippique werd gehouden, dat een schitterend verloop had. Vooral de stoutmoedige en vaak bijna roekelooze evoluties van het zesde esca- dron Algerijnsche Pahis, die, onder het spelen van Noord-Afrikaansche krijgsmarsohen een razende fantasia uitvoerden, hadden buiten- gewoon v-eel succes. De koene ruiters, met hun vinnige witte paardjes, gekleed met roode mantels en witte tulbans, vertoonden een kleurig schouwspel. Aan het concours hippique, dat nog eenige dagen duurt, nemen ook verscheidene Neder landsche officieren deel. Omstreeks 5 uur keerde de Koninklijke stoet in het paleis terug. Ongeveer 6 uur reden H. M. de Konmgin en Prmses Juliana met gevolg uit, voor een bezoek aan den Koninklijken grafkelder te Laken. Op het graf van Koning Albert had den zij een groote krans van 1100 creme- kleurige rozen uit Aalsmeer laten leggen. H. M. de Koningin en de Prinses daalden alleen in de crypte, waar zij enkele oogenblikken plaats namen op een bidstoel voor het graf van den zoo jammerlijk omgekomen vorst. H. M. bleek zeer onder den indruk van dit bezoek te zijn. Alsnu werd gereden naar de serres van het Koninklijk slot te Laken, die werden bezich- tigd. Te 7 uur keerde de Koningin met de Prinses en het gevolg in het Koninklijk Paleis te Brussel terug, waar anderhalf uur later een diner aanving. Hedenvoormiddag stond op het programma een bezoek aan de wereldtentoonstelling, waar het Nederlandsch pavfljoen zou worden be- zichtigd. Alvorens morgen de terugreis wordt aan- vaard, zal aan de tentoonstelling een tweede bezoek worden gebracht, waarhij waarschijn- lijk een deel van de Belgische afdeeling en het mooie paviljoen van de Belgische Congo zul- len worden bezichtigd. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Zonder debat en zonder hoofdelrjke stem ming werd aangenomen het wetsontwerp be- treffende onteigening voor het aanleggen van een sport-inrichting te Utrecht. Het wetsontwerp tot vermindering van het aantal leden van het college van gedelegeerden uit den Volksraad ontmoet bezwaren bij de heeren Roestam Effendi en Cramer, die beiden van reactie gewagen. De Minister van Kolonien de heer Oolijn, ziet in het voorstel geen vermindering in de algemeene samenwerking., Het is een deel van een reeks bezuinigingsmaiatregeien. Het wetsontwerp wordt z. h. st. aangenomen (tegen comm. en soc.-defti.). Bij het wetsontwerp betreffende wijziging del wobOi-voe„ -uigentoeli?i ing en verhooging van den benzine-afccttas in Ned.-Indie waar- schuwt de heer Van Kempen tegen de moge- lijkheid van de oimoodige(uitbreiding van auto- husdiensten, terwijl spoor- en tramwegen ncodiijdend zijn. De heer Roestam Effendi is tegen verhoo ging van den benzine-accijns terwille van vele kleine inlandsche auto- en autobushouders. Minister Colijn aoht dit wel wat ver gezocht. Het voorstel komt neer bp eenige verlichting voor de ondernemers. Het wetsontwerp wordt z: h. st. aange nomen (tegen comm.). Verschillende kleinere wetsontwerpen wor den zonder debat en z. h. st. aangenomen, o.m. dat betreffende verkoop aan de gemeente Zutfen van grond bij het voormalige fort Pol. Bij een drietal wetsomtwerpen betreffende invoerrechten op versche perziken en hloem- kool alsmede betreffende de handelsovereen- komsten met Italie en met Polen betoogt de heer Groen, dat de tuinbouw benadeeld wordt. De Ministers traohten onverwijld met Polen tot betere resultaten te komen. Minister Steenberghe zegt, dat deze week de delegatie naar Italie vertrekt voor nieuwe onderhandelingen. De critiek betreffende, het verdrag met Polen is eenzijdig. In beide gevallen wordt zooveel mogelijk naar betere resultaten ge- streefd. De wetsontwerpen worden z. h. st. aan genomen. DE GEREF. KERK EN DE N. S. B. Naar aanleiding van een vraag inzake het lid-zijn van Gereformeerden van de N. S. B. sprak de Classis Thoien uit: dat het lidmaat- schap van de Geref. Kerken met dat van de N. S. B. niet vereenigbaar is, en adviseert de kerken in overeenstemming hiermee te han- delen. Pot 90 ct., Tube 50 ct. Zeep"60 ct. (Ingez. Med.) BEGRAFENIS MR. H. SMEENGE. Onder zeer groote belangstelling uit alle deelen des lands heeft Maandagmiddag te Assen de teraardehestelling plaats gehad van het stoffelijk overschot van mr. H. Smeenge. Een schat van bloemen dekte de baar. Deze waren o.a. afkomstig van familieleden, vrien- den, corporaties, met welke de overledene in vriendschappelijke relatie heeft gestaan, be- stuur van het schoolfonds ,,Schuttevaer oud-leden van het Groningsche studentencorps „Vindicat atque 'Polit", de vereeniging ,,Am- haohtsonderwijs in Drenthe", de vereeniging tot veredeling van het ambacht in Drente, commissarissen en directie der Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam, de Zuiderzee- vereeniging, N.V. 'Het Landschap Drente, de Eerste en Tweede Kamerfractie van den Vrij- heidsbond, van het hoofdbestuur der Liberale Staatspartij ,,De Vrijheidsbond", het hoofdbe stuur van de vrouwengroep van dien bond, de schippersvereeniging ,,Schuttevaer", het Ne derlandsch Binnenvaartbureau en het Binnen- scheepvaartcongres, de vereeniging van direc- teuren van nijverheidsscholen, het hoofdbe stuur van het N.O.G., de vereeniging tot be- vordering van de vakopleiding van handwerk- lieden in Nederland, de vereeniging ,,Volks- onderwijs". Onder de ingekomen betuigingen van rouw- betoon was o.m. een telegram van de Prinses, waarin zij de vereeniging „Schuttevaer haar deelneming betuigde. Het telegram was on- derteekend met „Uw beschermvrouwe in droeve dagen". DE OVERGANG VAN MINISTER MARCHANT TOT DE KATHOLIEKE KERK. Naar aanleiding van het bericht, dat Minis ter Marchant tot de Katholieke Kerk is over- gegaan, heeft het Haagsch Corr. Bureau zich tot den Minister gewend met het verzoek, eenige nadere inlichtingen te verschaffen. Het meldt hie rover: „Wij troffen den Minister aan in zijn woning aan de Com. Jolstraat. Toen wij den minister vroegen, of hij aan ons verzoek, om nadere mededeelingen ov^r het verrassende bericht, kon voldoen, zeide hij glimlachend: Verras- send? Zegt u maar gerust, dat het een bom is, die springen zal. Mijn communique is ech- ter duidelijk en voorloopig heb ik geen be- hoefte, hier iets aan toe te voegen." iVoorts deelt bovengenoemd Corr. bureau nog mede, dat de stap, waartoe Mr. Marchant is overgegaan, het gevolg is van een ontwik- kelingsproces, dat niet onlangs tot uiting is gekomen, doch dat zich eerder in den loop van jaren voltrokken heeft. De overgang van Minister Marchant tot het Katholieke geloof zou, reeds in het vorige jaar hebben plaats gehad. Minister Marchant zou zich op het standpunt hebben gesteld, dat hij over deze aangelegenheid eerst dan zou spreken, wan- neer zijn geweten hem tot spreken zou dwin- gen. Hij zou deze gedragslijn gekozen heb ben om het Kabinet in dezen toch reeds zoo moeilijken tijd nieuwe zorgen te besparen. Ook voor de ambtenaren uit zijn onmiddel- lijke omgeving van zijn departement was de mededeeling van Minister Marchant's over- gang een volkomen verrassing. Uit den aard der zaak worden in de toon- aangevende bladen uitvoerige artikels gewijd aan den stap van Minister Marchant. Hij was 7'/e CTS ZEEPPOEDER PRO A58-09IIH? steeds een politiek persoon, die de bijzondere aandacht op zich vestigde. Zijn vrosger stand punt in aanmerking nemende, moet er wel een geweldige omkeering in zijn geestesstemming hebben plaats gehad, die hem tot den stap heeft geleid. die het vorig jaar door zijn over- gang naar de Katholieke kerk tot beslissing kwam. In dit verband werd er de aandacht op ge- vestigd, dat het wel merkwaardig is, dat de heer Marchant in 1925 door met zijn fractie te stemmen tegen den post voor het gezant- schap hij den Paus, waaraan die fractie tot dan toe steeds haar stem had verleend, het eerste kabinet-Oolijn tot aftreden heeft ge- noopt, en dat hij thans, als minister deel uit- makende van het tweede kabinet-Colijn, zich zelf bij de Roomsche kerk heeft aangesloten. Ook wordt herinnerd aan enkele door hem in het vorig jaar uitgesproken redevoeringen, o.m. die op 3 September bij de opening van de tentoonstelling De Abdij van Egmond in het gemeentemuseum te 's Gravenhage over den geloofsstrijd tussehen protestanten en R.- Katholieken gehouden, die als komende uit den mond van een vrijzinnigen minister be- vreemding moest wekken en van dusdanigen inhoud was, dat protestanten daaraan aan- stC'Ot hebben genomen, hetgeen tot uitdruk- king is gekomen bij de algemeene beschou- wingen over de staatshegrooting, toen door de heeren De Geer, Lingbeek en Kersten op die rede critiek is uitgeoefend. Aanvankelijk schijnt de heer Marchant van oordeel geweest te zijn, dat zijn overgang tot de R.K. kerk een zuiver persoonlijke hande- ling was, waarmede verder niemand te ma- ken had zooals dit trouwens ook voor ieder particulier het geval is. 'Het Handelsblad acht het echter wel opmerkelijk, dat hij die hanae- ling geheim heeft gehouden, en, toen het was uitgelekt, en daaromtremt geruchten begonnen te loopen, de heer Marchant bij de daarom- trent tot hem gerichte vragen een recht- streeksch antwoord ontweek. Omtrent de reden die hem hebben genoopt zich ten slotte te verklaren, loopen de ge ruchten uiteen. Volgens de Telegraaf zou het het bestuur van den Vrijzinnig Democratischen Bond zijn geweest, die ten slotte een pertinent antwoord heeft gevraagd. De heer Marchant heeft toen op het eind der vergadering van den Ministerraad unsdie- gedeeld, dat hij was overgegaan tot het R. sK.. geloof. Volgens ,,De Telegraaf" zou MintsSwr Van Schaik toen een uitlating hebben gedaaai, waaruit viel op te maken, dat hij ais politietae consequentie van dezen overgang ontslagaaoa- vraag van den heer Marchant voorzag. Volgens datzelfde blad is echter belatng;- rijker de houding van Minister Oud, na ifc' veiklaring van, zijn ex-partijgenoot. heeft n.l. den dag na de verklaring als standpunt te kennen gegeven, dat Mr. chant ontslag diende te nemen uit zijn amUt. waarbij Mr. Oud zijn eigen aftreden als aiter- natief stelde. De houding van Mr. Oud komi: overeen met het standpunt van het hoofdbe stuur van den Vrijz.-Dem. Bond. Daarop is de ontslagaanvraag van Mr. Mar chant gevolgd, waarop tegen het eind der week, na terugkomst van H.M, de Koningia uit Brussel de beslissing zou zijn te verwach- ten. Als waarschijnlijk wordt vermeld een waar- neming van het Departement van Onderwgs; door Minister Slotemaker de Bruine, terwijl ook als opvolger wordt verncemd de secreta- ris-generaal van het Departement, de hew Prof. Van Poelje. In een artikel aan de ontslagaanvrage Minister Marchant gewijd, komt ,,De Stan- daard", het anti-revolutionaire hoofdorgaan en tevens vaak de spreekbuis van den Minis ter-President, tot de conclusie, dat aan dSt verzoek om ontslag gevolg moet worden ge geven. Het blad schrijft o.m.: Daarom begrijpen wij, nu de heer Marchani. de consequentie zag van zijn. principieele ver- andering, zijn verzoek om ontheffing van zsjm ministersambt ten voile. Omdat hij de leider was van de Vrijzinnig-Democraten, althans in hun kring een zeer vooraanstaande plaats i»- nam, is hij opgenomen in het kabinet-Coiqn Daarbij komt nog, dat de partljraad van de V.-D. Bond, zeer waarschijnlijk mede uit hoofde van zijn politieke positie, tegen zijn op- treden als minister in dit kabinet geen be- zwaar heeft gemaakt. Nu zich een zoo bol- tengewoon belangrijke verandering in hem val- trok, kwam er tevens een verstrekkende wg- ziging in zijn politieke positie, waarhij zjjn verzoek om ontslag als minister geheel

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1