ALGEMEEN N1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN k Het geheim van de 1 wijzerplaten No. 9297 MAANDAG 13 MEI 1935 75® Jaargang Aankondiging. BinnenSand Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD wegen en voetpaden met de kunstwerken. HANDTEEKENEN BIJ HET EINDEXAMEN H. B. S. 5-JARIGE CURSUS. DE OPHEFFING VAN KAMERS VAN KOOPHANDEL. DE VROEGERE KONING DOET EEN BEROEP OP DE REGEERING. NEUZENSCHE COURAKT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeef sterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLELNE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG brengen ter algemeene kennis, dat te beginnen op Maandag 20 Mei 1935, vanwege de gemieente een algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, 11 Mei 1935. Burgemeester en Wethouders voomoemd. S. VAN HOEVE, Voorzitter. J. STOLK Lzn,, Secretaris. Dr. E. G. WALLER. Zaterdag is overleden de heer Dr. E. G. Waller, oud-directeur der Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft. Met hem is heen- gegaan een man uit de reeks der groote werkgevers, die Nederland in de laatste eeuw heeft voortgebracht naar en staande gehou den in de eerste rjj der industrieele landen. Op de vragen van den heer Stumpel in ver- band met het vervallen van het vak hand- teekenen bij het eindexamen der Hoogere Bur- gerschool met 5-jarige cursus heeft de Minis ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap- pem geantwoord: 1. Het is den ondergeteekende niet geble- ken, dat het doen vervallen van het vak han- teekenen bij het eindexamen der Hoogere Bur- gerscholen met 5-jarigen cursus en het facul- tatief stellen daarvan in de vijfde klasse van die scholen bij velen verwondering en teleur- stelling heeft gewekt. 2. Bij deze maatregelen is overwogen, dat het niet wenschelijk is, meer vakken in het edndexamenprogramma op te nemen dan strikt noodig is en dat onderwijs in dit vak in de laagste vier klassen der H. B. S. voldoende kan worden geacht voor hen, die het niet ook in de vijfde klasse wenschen te ontvangen. 3. De waarde van het teekenen voor het leven en als hulpmiddel bij verdere studie wordt door den ondergeteekende erkend. Hier- uit volgt echter geenszins, dat het teekenen ook eindexamenvak moet zijn en dat het in alle klassen der hoogere burgersohool aan alle leerlingen moet worden onderwezen. 4. Het ligt niet in het voomemen van on dergeteekende te bevorderen, dat het hand- teekenen en het lijnteekenen weer als ver- plichte vakken voor de vijfde klasse in het leerplan en als te examineeren vakken in het programma voor het eindexamen der hoogere bungerscholen met 5-jarigen cursus worden opgenomen. NIEUWE FRANKEERZEGELS VAN l'/2 CENT. De nieuwe oplaag van de frankeerzegels van 1% cent wordt vervaardigd in grijze kleur. Deze zegels zullen op de postkantoren ver krijgbaar worden gesteld zoodra de aanwezige voorraad zegels in rood-lila kleur zal zijn uit- geput. Aan de z.g. verzamelaarsloketten zullen de zegels reeds dadelijk na het gereedkomen ver krijgbaar zijn. een der geheimzinnige verhalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 18) (Vervolg.) Gerry Wade hoorde er toevallig van. Eerst beschouwde hij het als een grapje... een dwaasheid laten we zeggen. Hij kon niet ge- looven, dat het werkelijk gevaarlijk was. Maar later gebeurde er iets wat hem overtuigde en toen werd het hem emst. Ik stel me zoo voor, dat hij Ronny Devereux er iets van verteld moet hebben. In ieder geval, toen hij uit den weg geruimd werd, kreeg Ronny vermoedens en hij moet genoeg geweten hebben om op hetzeifde spoor te komen. Het ongelukkigste is dat wij heelemaal in het duister tasten. Wij weten niet wat die twee anderen wisten." „Misschien is dat een voordeel", zei Loreine kalm. ,,Zij zullen ons met verdenken en daarom zullen zij niet probeeren ons uit aen weg te ruimen." „Ik wou, dat ik daar zoo zeker van was", zei Jimmy op bezorgden toon. ,,Je weet, Loraine, dat Gerry zeif wilde dat je er buiten hleef. Denk je niet, dat je dat zoudt kun nen „Nee, dat zou ik niet kunnen", zei Loraine. ,,Laat ons daar nu niet meer over praten. Dat ie maar tijdverlies". Op het woord tijd gingen Jimmy's oogen naar de klok en hy uitte een kreet van ver- bazing. Hij stond op en opende de deur. ^Stevens". „Ja, mijnheer". ,,Hoe denk je over een lunch, Stevens? Zou j« daar niet voor kunnen zorgen?" ,,Ik had reeds vermoed dat u dat zoudt vragen. Mijn vrouw heeft er al voor ge- aorgd". is een wonderljjk iemand", zei Jimmy, boen hij terugkwam en hij slaakte een zucht van verlichting. „Hersens, weet je? Een- voudig hersens. Hij volgt een schriftelijken GARANTIES VOOR DEN VERBOUW VAN SUIKERBIETEN. Op vragen van den heer Kersten ter zake van door de regeering verleende en te verlee- nen garanties voor den verbouw van suiker- bieten aan landbouwers met minder dan 2 H.A. bouwlanid, heeft de Minister van Economisohe Zaken o.a. geantwoord: Waar mag worden aangenomen, dat de be- treffende districtscommissies de garanties ob- jectief en met alle omstandigheden rekening houdend, hebben verdeeld, acht ondergetee kende geen termen aanwezig een algemeene herziening der gedane toewijzingen te bevor deren. Mildere toewijzingen, als in deze vraag wordt bedoeld, zouden bovendien niet kunnen worden gedaan, daar dan 6f de totaal toege- stane garantie zou worden overschreden, of een deel der reeds toegekende garantie aan andere telers ontnomen zou moeten worden. ARIE SMIT OVERLEDEN. In den nacht van Donderdag op Vrijdag is te 's Gravenhage overleden, 90 jaar oud, de heer Arie Smit, stichter van de Koninklijke Maatschappij ,,De Schelde" te Vlissingen. De begrafenis is vastgesteld op Dinsdag a.s., des morgens te 11 uur, op de begraafplaats Oud- Kralingen te Rotterdam. Tien dagen geleden vierde Arie Smit, op de Witte den Leeuw van Vlaanderen genoemd, onder groote blijken van belangstelling en sympathie zijn negentigsten verjaardag. Arie Smit is geboren uit de roemrijke dynastie van „de Smitten van den Kinderdijk", «het in het midden van de 17e eeuw gegrond- veste geslaciit van scheepsbouwers. DE BEZUINIGING OP DE PENSIOENEN De minister van binnenlandsche zaken heeft Vrrjdag op zijn departement de commissie ge- installeerd welke is ingesteld bij gezamenlijke beschikking van de ministers van binnenland sche zaken, van financien en van defensie van 12/29 April jJ. Deze beschikking luidde als volgt: Overwegende, dat het noodzakelijk is, dat: le. voor het rijk en de overige publiekrech- telijke lichamen op de pensioenuitgaven een aanmerkelijke bezuiniging worde verkregen, welke reeds ten aanzien van de rijksbegrooting 1936 een bedrag van ongeveer 5.000.000 zal moeten bedragen, en 2e. de mogelijkheid wordt onderzocht in hoeverre verdere bezuiniging op bovenvermei- de uitgaven kan worden verkregen: Hebben besloten: A. in te stellen een commissie, met op dracht op korten termijn advies uit te brengen over de vragen op welke wijze: le. reeds verleende pensioenen dienen te worden herzien om deze pensioenen in redelijke verhouding te doen blijven met de salarissen of met hat salarispeil van de in dienst zijnde ambtenaren met dien verstande, dat verhoo- ging van reeds toegekende pensioenen in ver- band met de huidige tijdsomstandigheden uit- gesloten, dooh overigens deze herziening voor wat betreft de wijze van uitvoering zoo recht- vaardig en billijk mogelijk zij, alsmede op welke wijz.e nog te verleenen pensioenen, met inachtneming van het vorenstaande, behooren te worden berekend. 2e. de Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, en de militaire pensioenwetten kunnen worden vereenvoudigd o.a. door meerdere unificatie van pensioensaanspraken en in werkings- feer worden beperkt, om te geraken tot een aanmerkelijke verlaging van publieke lasten, cursus. Ik vraag me soms af of die voor mij niets zouden uithalen". ,J>oe niet zoo dwaas", zei Loraine. Stevens opende de deur en bracht een ver- zorgden maaltijd binnen. Een ommelet werd gevolgd door kwartels en door de lichtste souffldes, die bij mogelijkheid kunnen bestaan. Waarom zijn mannen zoo gelukkig als ze ongetrouwd zijn?" zei Loraine tragisch. „Waarom zorgen andere menschen zoovee! beter voor hen dan wij?" „0, dat is onzin", zei Jimmy. „Ik bedoel, dat doen ze niet. Hoe zou dat kunnen? Ik denk dikwijls Hij stotterde en zweeg. Loraine bloosde weer. Plotseling gaf Bundle een gil en de twee anderen schrokken hevig. ,,Jdioot", zei Bundle. „Stommeling. Ik be doel daar mezelf mee. Ik wist wel dat ik iets vergeten had". ,,Wat?" ,,Ken je de kabeljauw? Ik bedoel George Lorn ax". „Ik heb dikwijls over hem hooren spreken", zei Jimmy. ,,Door Bill en Ronny, weet je?" ,,Nu, de Kabeljauw geeft volgende week een partijen hij heeft een dreigbrief ge- kregen uit Zeven Wijzerplaten". „Wat!" riep Jimmy die vooroverleunde en erg opgewonden was. ,,Dat meen je toch zeker niet?" „Jawel. Hij heeft het aan vader verteld. Nu, waar denk je dat dat op wijst?" Jimmy leunde achterover in zijn stoel! Hij dacht vlug en zorgvuldig na. Ten laatste sprak hij. Wat hij zei was kort en ter zake. „Dan zal er iets gebeuren op die partij", zei hij. „Dat denk ik ook", zei Bundle. „Dat klopt allemaal", zei Jimmy bijna als in een droom. Hij wenddde zich tot Loraine. „Hoe oud was u toen de oorlog uitbrak?" vroeg hij onverwachts. ,,Negenneen, acht". ,,En Gerry was ongeveer twintig, veronder- stel ik. De meeste jongens van twintig stre- den mee; Gerry niet". „Neen", zei Loraine, nadat ze een minuut of twee nagedacht had. „Gerry was geen soldaat, waarom weet ik niet". zonder overmatige verschuivdng dezer lasten naar de toekomst. 3e. het mogelijk zoude zijn zonder aanmer kelijke verschuiving van lasten naar de toe komst bezuiniging te verkrijgen door pension- neering van om eenigerlei reden niet voor herplaatsing in aanmeixing komende wacht- gelders: met verzoek om: le. haar adviezen zooveel mogelijk te wil- len doen vergezeld gaan van ontwerpen der te treffen maatregelen en overzichten van de daarvan te verwachten finantieele resultaten zoowel ten aanzien van het rijk, als van de overige publiekrechtelijke lichamen en van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 2e. zoodra de commissie bepaalde onder- deelen harer opdracht zal hebben afgehandeld, de resultaten van haar a.rbeid te hunner ken nis te brengen en meer in het bijzonder ten aanzien van het in de opdracht onder ten le. vermelde punt den meest mogelijken spoed te willen betrachten, onder bepaling voorts, dat de commissie bevoegd is: le. zich door deskunaigen te doen voorlich- ten en dezen desgewenscht als adviseerende leden tot haar vergaderingen toe te laten. 2e. eigene/ beweging, ook buiten de hier- voor vermelde opdracht vallende, voorstellen te doen, welke kunnen leiden tot verlaging van pensioensuitgaven in den meest ruimen zin. B. te benoemen: tot lid en voorzitter dier commissie: W. M. Palm, directeur van het centraal bureau van ambtenarenzaken tot leden: mr. H. Albarda, hoofdcommies bij het departement van financien, P. A. Coenen, wiskundig adviseur bij den pensioenraad, m". G. Jansen, burgemeester var\ Hengelo (O.), M. J. Jansen, referendaris bij den pensioen raad, mr. W. de Koning, referendaris bij het departement van binnenlandsche zaken, K. Lindner, wiskundig adviseur der rijksverzeke- ringsbank, mr. dr. M. I. Prins, directeur van de afdeeling arbeidszaken der gemeente- secretarie van Amsterdam, J. Vennik, refe rendaris bij het departement van defensie, dr. J. H. Wesselings, referendaris bij het depar tement van onderwijs, kunsten en weten- schappen; tot secretaris: J. W. Metskes, commies bij het departement van binnenlandsche zaken. DE ONTVOERING OVER DE DUITSCHE GRENS. Op vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Boon, in verband met het voeren over de Duitsche grens, door een Nederlander, van een te Hengelo arbeidenden Duitscher en diens onmiddellijk daarop in Duitschland gevolgde arrestatie, (ingezonden 27 April 1935), hebben de ministers van buitenlandsche zaken en justitie geantwoord, dat hetgeen de heer Boon in zijn vragen vermeldt nopens het met genoemden Gutzeit voorgevallene, in het alge meen overeenkomt met de feiten welke ook den ministers bekend' zijn. Naar aanleiding van dit emstige voorval heeft op 4 April het gezantschap te Berlijn in opdracht van de regeering zich tot de Duitsche regeering ge- wend en daarbij aan de Duitsche regeering verzocht een onderaosk in te stellen, en onder meer de gevolgen van het gebeurde door terugzending van Gutzeit naar Nederland on- gedaan te maken. De ministers kimnen thans mededeelen, dat de Duitsche regeering zich bereid heeft ver- klaard, Gutzeit op vrije voeten te stellen eD hem den terugkeer naar Nederland te veroor- loven. BELGISCHE LOF VOOR ONS LAND. Naar aanleiding van het voorgenomen be- zoek van H. M Koningin Wilbelmina der Nederlanden schrijft de „Metropole", dat dit bezoek door alle Belgen zal worden beschouwd als een blijk van achting, waarvoor zij alien gevoelig zijn. De Nederlandsche Koningin is niet alleen een afstammelinge van een der meest beroemde Prinselijk families van Europa, zij is ook de vorstin van een ouden democratischen staat met groote moreele be- teekenis. Het blad schrijft verder, dat de rang, dien Nederland in de wereld bekleedt, veel belang- rijker is dan uit zijn kleine oppervlakte zou blijken. Wat organisatie-vermogen betreft, aldus het blad, heeft Nederland van niemand iets te leeren. Als koloniale mogendheid komt Nederland vooraan en de administratie van het moeder- land staat hoog in aanzien. In tal van indus- trieen: radio, gloeilampen, vliegtuigen blijkt welke groote persoonlijke waarde de Neder landsche leiders bezitten. Zonder veel ver- toon naar buiten kunnen de Nederlanders arbeiden en de woreld verwonderd doen staan door hun prachtig initiatief, dat meestal sue- ces heeft. Hiervan geeft o.a. blijk de organi- satie van het luchtverkeer met Indie. Vooral echter op politiek gebied, zoo ver- volgt de „Metropole", blijkt de groote be- kwaamheid van het Nederlandsche volk. Nederland bezit nog waarachtige staatslieden. Het blad haalt het voorbeeld aan van Dr. Colijn, staatsman met een zeer groot prestige, die zonder speciale volmachten het onderling gekrakeel het stilzwijgen heeft weten op te leggen, en die thans met even veel moed en eerlijkheid strijdt voor de verdediging van den gulden. Het blad betoogt verder, dat uit de recente toespraak van Z.M. Koning Leopold HI bij de opening van de wereldtentoonstelling is ge- bleken, dat in Nederland en Belgie vele ge- meenschappelijke opvattingen bestaan. Reeds in 1930 voerde het blad een campagne voor een economisch verbond tusschen Neder land en Belgie. Deze idee werd in den loop der tijden reeds herhaaldelijk verdedigd. In 1839, in ,1878 en in 1907 werd door vooraan- staande personen zoowel in Nederland als in Belgie een enquete in dien zin gehouden. Alle redenen voor economisohe boenadering tus schen beide landen blijven thans bestaan. Ten slotte wijst het blad er op, dat de laat ste jaren de beide volken elkaar beter hebben leeren begrijpen. Het bezoek van koningin Wilhelmina der Nederlanden vergezeld van H. K. H. Prinses Juliana, waarvan een ieder den Koninklijken eenvoud, welke gepaard gaat met groote verdiensten van hart en verstand, erkent, zal aan alien de gelegenheid geven om in het openbaar de eerbiedige sympathie te betuigen voor haar die het lot en de hoop van een naburige en bevriende natie belichamen. Naar de N. R. Crt. verneemt, is een com missie ingesteld, bestaande uit 2 ambtenaren van het departement van oeconomische zaken en 3 secretarissen van Kamer van Koophande! en Fabrieken om het vraagstuk van den gren- zen, tot welke de functies van op te heffen Kamers van Koopharyiel aan andere Kamers zullen worden overgedragen, en daarmede ver band houdende kwesties uit praktisch er. oeconomisch eogpunt te bezien. Een adres van de Leidsche Midden- standscentrale. De Leidsche Middenstandscentrale heeft een adres gericht tot den minister van oeconomi sche zaken, waarin de beteekenis van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor het zakenleven te Leiden en omstreken wordt uit- eengezet. Het voordeel van de verlaging van de bijdragen voor het Handelsregister weegt niet op tegen het ongerief en de finantieele nadeelen, die de handeldrijvende en industrieele middenstand ondrvindt zoo deze zich in voor- komende gevallen tot Den Haag zou moeten wenden. De nadeelen van 'n reorganisatie der Kamers van Koophandel, waarbij de Kamer voor Rijn- land bij Den Haag gevoerd zou worden, zijn aanmerkelijk grooter dan de voordeelen aldus het adres zoodat deze reorganisatie geen verlichting maar een verzwaring van lasten voor het bedrijfsleven zal beteekenen. Tenslotte wordt erop aangedrongen de Kamer van Koophandel te Leiden te hand- haven en het betreffende gedeelte van het bezuinigingsplan geheel achterwege te laten. LOODSWEZEN EN GEMEENSCHAPPELUK TOEZICHT OP DE SCHELDE. De minister van buitenlandsche zaken heeft aan de Tweede Kamer doen toekomen den tekst van twee nota's, te 's-Gravenhage op 6 April j.l. gewisseld tusschen den Belgischen gezant en den minister voomoemd, ter goed- keuring van een in afschrift bijgevoegde, te Antwerpen op 20 December j.l. tusschen de Nederlandsche en Belgische vaste oommissa- rissen voor het gemeenschappelijk toezicht op de scheepvaart en het Ioodswezen op de Schel de enz. gesloten overeenkomst tot wijziging van art. 16 van het internationale reglemeaat van 2 Mei 1843, betreffende het l-oodswezen en het gemeenschappelijk toezicht op de Schelde. „Ik kan je dat wel vertellen", zed Jimmy. ,,Of ik kan tenminste een heel sluwe gissing maken. Van 1915 tot 1918 was hij niet in Engeland. En niemand schijnt precies te weten waar hij geweest is. Ik denk dat hij in Duitschland is geweest". Loraine kreeg een kleur. Zk keek Jimmy bewonderend aan. „Hoe slim van je". „Hij sprak goed Duitsch, h6 „0, alsof hij er geboren was". „Ik weet zeker, dat ik gelijk heb. Luister j-ullie eens: Gerry Wade was aan het Ministe- rie voor Buitenlandsche Zaken. Hij scheen te behooren tot hetzeifde soort beminnelijke idioten vergeef me den term maar je weet wat ik bedoel als Bill Eversleigh en Ronny Devereux. Eenvoudig een decoratieve aan- was. Maar in werkelijkheid was hij heel iets anders. Ik geloof dat Gerry er een van het rechte soort was. Onze Gehedme Dienst w-ordt geacht de beste ter wereld te zijn. Ik geloof dat Gerry Wade er een voomame positie be- kleedde. En dat verklaart alles. Ik herinner me dien laatsten avond op Chimneys' dat ik terloops opmerkte dat Gerry onmogelijk zoo'n ezel kon zijn als hij het deed voorkomen". „En als je daarin gelijk hebt?" vroeg Bundle practisch zooals altijd. ,,Dan is het geval ernstiger dan we gedacht hebben. Die Zeven Wijzerplaten-club is niet alleen een misdadigersgenooitscihapze is internationaal. Edn ding is zeker; er moet iemand op die partij bij Lomax trachten te zijn". Bundle vertrok even haar gezickt. „Ik ken George goed maar hij mag me niet; hij zou er niet aan denken mij op een ernstige partij te verzoeken. Toch zou ik Ze bleef even in gedachten verzonken. ,,Denk je dat ik het zou kunnen doen door bemiddeling van Bill?" vroeg Jimmy. ,,Hij zal er vast zijn, daar hij de rechterhand van den Kabeljauw is. Hij kon ze misschien op de een of andere mamer meebrengen". „Ik zou niet weten waarom niet", zei Bundle. ,,Je zult> Bill moeten bewerken en zorgen, dat hij de passende termen gebruikt. Zelf kan hij die onmogelijk verzinnen". „Wat zou jij dan willen voorstellen?" vroeg Jimmy nederig. „0, het is heel gemakkelrjk. Bill beschrijft jou als een rijken jongen man die zich in- teresseert voor politiek en in het Parlement wil komen. Dan zal George direct bezwijken. Je kent die politieke partijen immers wel, die zoeken altijd naar nieuwe rijke jongelui. Hoe rijker Bill zegt, dat je bent, hoe gemakkelijker het zal gaan". „Daar heb ik niets op tegen, mits ze me niet beschrijven als een Rotschild", zei Jimmy. „Dan vindt ik dat het eigjenlijk al geregeld is. Morgen ga ik uit dineer'en met Bill en ik zal een lijst vragen van de gasten. Die zal nuttig zijn". „Het spijt me, dat jij er niet kunt zijn", zei Jimmy, „maar over het geheel genomen vind ik het toch de beste regeling". ,,Ik weet nog niet zoo zeker, dat ik er niet zal zijn", zei Bundle. „De Kabeljauw haat me als vergif, maar er zijn nog wel andere manie- i ren om er te komen". Ze bsgon emstig na i te denken. „En ik?" vroeg Loraine met een zacht i nederig stemmetje. „Jij treedt niet op in dit bedrijf zei Jimmy j oogenblikkelijk. „Begrijp je? We mioeten toch ook iemand hebben die er buiten staat, omhm 'j „Om wat?" vroeg Loraine. Jimmy besloot er niet verder op door te gaan. Hij deed een beroep op Bundle. „Hoor eens", zei hij. „Moet Loraine er zich nu niet buiten houden?" ,,Ik vind ook, dat dat beter is". i,,Den volgenden keer", zei Jimmy vriendelijk. „En als er nu geen volgenden keer is", zei Loraine. ,,0, die is er zeker. Daar valt niet aan te twijfelen". ,,Dus ik moet naar huis gaan en afwachten?" „Juist", zei Jimmy en het scheen een ver lichting voor hem te zijn. „Ik dacht dat je het zoudt begrijpen". „J>e begrijpt", legde Bundle uit, ,,dat als we met ons drieen ons toegang verschaften het tamelijk verdacht zou kunnen lijken. En vooral met jou zou het heel moeilijk gaan. Je be grijpt het toch wel hd „0 ja", zei Loraine. ,,Dan is het afgesprokenjij doet niets", zei Jimmy; „Ik doe niets", zei Loraine tarn. Bundle keek -haar plotseling lichtelijk arg- SPEELGOED-UITVOER STAAT NAGENOEG GEHEEL STIL. Naar Reuter meldt, wordt in Thuringen en Noord-Beieren een „catastrophale afname van. de activiteit" in de Duitsche speelgoederen- industrie geconstateerd. De export staat bijna geheel stil en het aan- S tal werkloozen wordt voortdurend grooter. Het stadje Neustadt, nabij Coburg, keert aan 70 procent van zijn arbeiders steun uit. De autoriteiten trachten thans andere industrieen, naar de betreffende districten over te brengen en in verband daarmede zijn thans cursusaen geopend, waar de werkloozen voor deze nieuwe industrieen kunnen worden opgeleid. Volgens „Evening Standard" heeft de vroe- gere koning George van Griekenland een be roep gedaan op de regeering niet nog meer leiders van de jongste revolutie te executeerea. TWEE NONNEN VAN VERDRXET GESTORVEN. Naar Reuter uit Berlijn meldt, zijn twee nonnen van het klooster te Trebnitz (Saksen), plotseling overleden tengevolge van den scbok, dien zij ondergingen door de arrestatie van de moeder-overste en andere kloosterzusters. die beschuldigd worden van geldsmokkelarij naar Tsjecho Slowakije. De bisschop van Qsna- bruck, tevens Pruisisch Staatsraad, is naar Berlijn vertrokken, om voor de beschuldigden te pleiten. wanend aan. De kalmte waarmee Loraine het opnam leek nauwelijk natuurlijk. Loraine keek haar aan. Haar oogen waren blauw mi argeloos. Zij ontmoetten die van Bundle, aon- j der dat zeifs haar wimpers trilden. Bundle was maar gedeeltelijk voldaan. Ze vond de tamheid van Loraine Wade in de hoogste mate verdacht. TIENDE HOOFDSTUK. Bundle brengt een bezoek aan Scotland V»rJ. Er kan nu al dadelijk gezegd worden, dat in het bovenstaande gesprek ieder van de deel- nemers als het ware iets achtergehouden bad. „Niemand vertelt alles" is een heel ware spreuk. Men kan bijvoorbeeld de vraag stel len, of Loraine Wade heelemaal oprecht was in het vermelden der motieven die er haar toe gebracht hadden Jimmy Thesiger op te zoeken. Op dezelf.de manier had Jimmy The siger verscheidene ideeen en plannen in ver band met de op handen zijnde partij by George Lomax, die hij niet voomemens was mede te deelen aanlaat ons zeggen aan Bundle. En Bundle had een volkomen uitgedacht plan dat zij onmiddellijk ten uitvoer wilde brengen en waar ze heelemaal geen woord van gazegd had. Nadat zij Jimmy's kamers verlaten had, reed ze naar Scotland Yard, waar ze den hoofdinspecteur Battle te spreken vroeg. De hoofdinspecteur Battle was nogal een- beroemd iemand. Hij behandelde bijna uit- sluitend gevallen van delicaten politie_ken aard. Vier jaar geleden was hij voor zoo'n geval op Chimneys geweest en Bundle specu- leerde er inderdaad op, dat hij zich dit sk herinneren. Na even wachten werd ze door verscheidene gangen naar de kamer van den geweldige ge- ledd. Battle was een flegmatiek uitziende man met een houten gezicht. Hij zag er uiterst dean uit en leek meer op een handelsreiziger dan op een detective. Toen ze binnenkwam stond hij aan het raam en keek met wezenloozen blik naar een paar musschen. (Wordt vervolgd. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1