EEN EXTRA VOORDEELIGE ALBERT HEIJN'S AANBIEDING! l)Hcl 'Ccialrum vaim KAAS-RECLAME MAAS - TER NEUZEN m Kleine Advertentien Pekelvleesch-Reclame AUTOBUSPIEMST EEN HALF POND KOFFIE VADIS QUO LE SIMOUN A. J. VAN DE REE, van MAAS - TER NEUZEN wordt voortgezet Een goede BOEKHOUDING Z. C. ECKHARDT Extra Aanbieding! MAAKT U HET LEVEN G0EDK00PER! is toch voordeeliger 1 flesch BESTE Limonade-siroop V2 Pond versche Koekjes „Voor Kaas bij Maas" ROLLUIKEN - MARKIEZEN ZONNESCHERMEN CONST. C. NOBELS - TER NEUZEN 'Dames GEZ. MILLENAAR, VAN BORSSUM WAALKES Medicinale Maag- pepermunt VERLOVINGSRINGEN a^e' ALLEEN J. BONTE-YAN MOSSEVELDE, P. v. d. MEER, Telef. 315, NOORDSTR. 92 Behoudens goedkeuring van Ged. Staten. ZOMERDIENSTREGELING 1935 AUTOBUSDIENST: Nauzen—Sluiskil—Sas van Gent Selzaete v v. v. v. v. a. v. v. v. a. Ter Neuzen (Prov. Boot) Sluiskil Sas van Gent Selzaete (st.) H.T. H.T. Selzaete (st.) Sas van Gent Sluiskil Ter Neuzen (Prov Boot) t 8.— 8.15 8.30 8 40 t 900 9.10 9.20 9.35 t 10.30 12.00 10.45 12.15 11.00 12 30 11 10 12 40 t 11.20 13.15 11.30 13.25 11.40 13 35 11.55 13.50 t 15.15 15.30 15.40 15.50 t 16.- 16 10 16.20 16.35 17.30 20.— 17.45 20.15 18.- 20.30 18.10 20 40 18 25 21 45 18 35 21.55 18.50 22.10 19 05 22.25 EXTRA-MARKTDIENST 's Vrijdags: Neuzen—Sluiskil—Sas van Gent Selzaete- v Ter Neuzen (Prov. Boot) 9.15 v. Gent (H.T.) v. Sluiskil 9.30 v. Sas van Gent v. Sas van Gent 9 40 v. Sluiskil a. Gent (H.T.) -Gent v.v. 16 15 17.05 17 15 10 30 a. Ter x'euzen (Postk 17.30 voorkomt, dat U te hoog in de belasting wordt aangeslagen. Wij zorgen ervoor, dat U niet teveel belasting betaalt. ADM1N1STRAT1E-BUREAU Ter Neuzen - Tel. 172 - Vlooswijkstraat 12A EXTRA-MARKTDIENST: 's ZaterdagsNeuzen Axel v.v. Ter Neuzen (Garage) 12.30 v. Axel (Postkant.) .15.30 a. Axel (Postkant 13.00 a. Ter Neuzen (Garage) 16 00 -J- Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. Rijdt ook op Zon- en Feestd gen. De Autobus wacht op boot en trein, voor zoo/er de dienst dit toelaat. Dienstregeling op den Hemelvaartsdag en den2denPinkster- dag als op werkdager TER NEUZEN. N.V. Auto-Motorhandel en Verhuur-inrichting, Bedrijfsleider A. A. DEES, Vanaf Heden tot en met VRIJDAG 17 MEIa.s. geven wij bij aankoop van EEN POND KOFFIE a 45 - 65 - 75 of 90 Ct (Van dezelfde Kwaliteit als de gekochte) De Algemeen bekende Voortreffelijke Kwaliteit onzer tfoffiesoorten maakt deze Aanbieding werkelijk tot IETS BIJZONDERS. BOVEND1EN EXTRA LAGE PRIJZEN COWSERVEN Per Groot Blik: DOPERWTEN, fijn van 45 voor 39 Ct middelfijn35 31 SPERC1EBOONEN, extra 29 24 ii prima 24 19 BETUWSCHE MEIKERSEN, zonder pit 49 44 AARDBE1EN49 44 Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit de winkel 2 flacons voor 17 Ct per half pond 21 TER NEUZEN, Noordstraat 63, Tel. 245 AXEL - HULST - AARDENBURG Telefoon 99 - AXEL Zeestraat Zaterdag 11 en Maandag 13 Mei - Aanvang 8 uur presenteeren wij de nieuwe schitterende geluidsfilm EMIL jANNINGS, de bekende Duitsche Tooneelspeler speelt voor Keizer Nero. - Behalve kapitein Schneider met zijn beroemde leeuwen werden voor deze film ruim 100.000 menschen geengageerd. hqjjO VADIS" is opgenomen, niet alleen in een enorm door Mussolini gebouwd circus, doch tevens] op de historische plaatsen in en nabij Rome. Als Tweede Hoofdnummer: Naar het tooneelstuk van M. H. K. LENORMOND. Een schitterend filmwerk uit de onmetelijke woestijnen. Plaatsbespreken van 67 uur. Prijzen Balcon 1—Parket 0,75; le rang 0.50; 2e rang f 0,30. Belasting inbegrepen. Bergplaats voor Auto s en Rijwielen. GEDIPLOMEERD H O R L O GEMAKER iiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii" VERLOV1NGSR1NGEN Ruime sorteering KLOKKEN - POLSHORLOGES ZAKHORLOGES - BAROMETERS GOUDEN EN ZILVEREN ART1KELEN GERO-ZILVER - SOLA MASSIVE - WELLNER Van ouds bekende Reparatie-inrichting Verbouwingskorting NOORDSTR. 31 - Bakkerij MOENS naast firma Rommel-Broeksma Vanaf heden tot 18 Mei bij aankoop van 1 Pond Kaas naar keuze vanaf 15 cent tot 45 cent per Pond (uitzoek uit 15 soorten) ontvangt U van 42 cent voor 34 cent of wel van 15 cent voor lO cent Onze diverse Kaas-soorten worden wel nagebootst, doch in kwaliteit blijven zij ver daaronder. Dank zij onze jarenlange ondervinding en onze geweldige omzet weten wij steeds beslag te leggen op de beste kwaliteit. De spreuk die „burgerrecht" verkregen heeft. PRIMA WR1JFWAS PEPFRMUNT-FONDANT Een blik in onze etalage over- tuigt U, dat U het beste slaagt voor een nieuwe Hoed bij de Lange Kerkstr. 64. Ter Neuzen. (achter de Noordstr.) AP0THEEK - TER NEUZEN in zakjes a 1 ons f 0,30. Medicinale Pepermunt in rollen a f 0,10 per rol. TE KOOP een nieuw gebouwde geriefelijke Woning, staande Dahlia- straat No. 5. Direct te aanvaarden. Te bevragen: Vlooswijkstraat 38. VERHUISD van Tramstraat 2, naar Lange Kerkstraat 35, F. D. DE VOS—AARENS. TE KOOP een ijzeren Kinder- ledikant, een Wieg (compleet), een Schildpad-kolenbak, twee Accu s met lader. Grenulaan 46. FLINK MEISJE gevraagd voor het naai-atelier. Alleen zij.dieeenigszins met het vak bekend zijn, komen in aanmerking J. DE CLERCQ D'HERT, Costum., Axelschestr. 36. de vorraad Kalfs- p. voor f 1, is deze tCocnjcs NOORDSTR. 41 - TEL. 78 NAAST 'T STADHU1S. VOOR naar Nieuwstraat 36. Telf. 290. Houdt U van ittrp Proeft dan eens de fijne „ROI SOLEIL" Carte d'Or. lets extra's en niet duur. f 1,35 per flesch bij Fa A. VAN OVERBEEKELEUNIS. V/2 ons voor 19 cent 3 pond dik gezouten Spek 73 ct Fa E. A. IJSEBAERT. HAAST U, vleesch van 5 week niet groot, 4 p. Rundvl. voor f 1. Voorhanden dikke Bladreuzel. K. v. TATEN HOVE, Noordstr. 86. HOUDT er rekening mede, dat de Padvinders as. Zaterdag een bijdrage komen halen voor het Zeeuwse Monument, voor wijlen H.M. de Koningin-Moeder. RADIO-REIS op 2e Pinksterdag naar Namen en Dinant. De prijs heen en terug bedraagtslechts f 3,50, in tweede-klas wagens. Consump- ties in de trein, uiterst billijk. MALTA aardappelen 20 ct. per Kg., Postelein 10 ct. per Kg., groote bossen Radijs 3 ct. BAREMAN- VERLINDE. Nieuwstr. 16. Recht over hotel „Pays-Bas RADIO- en Electro-Techn. Bureau N. W. DE BUCK, Nieuwstr. Ter Neuzen, levert ook Philips- en Schaaper Radio-app. Tevens rep. aan alle merken toestellen. Vraagt s.v.p. eens prijsopgave W E naderen Pinksteren. Het loopt reeds druk met de inschrijvingen voor de Radio-reis. Talmt niet langer, want we zullen spoedig vol zijn. AUe plaatsen zijn gereserveerd. DROGISTERIJ J. VERSPRILLE Hoek, verkoopt Vee-geneesmid- delen, Droespoeder, Creoline, Lisol, Carbolzuur, prima Glansverf, Ver- nissen, Goud- en Zilver, Groen- en Koperbrons, enz., maakt zelf Uw Limonades, voorradiginallesmaken, kookt zelf Uw Gelei met Pen-Jel, gereed. Aanbevelend. in mm. Zaterdag 11 iVtei 2 ons BITTERKOEKJES voor. 13 cent Beleefd aanbevelend, Dijkstraat 37 - Ter Neuzen BOOTTOCHT naar Antwerpen, op 2e Pinksterdag (10 Juni) 1935. Vertrek Ter Neuzen 7 u.vertrek Antwerpen 6 u. Prijs p. persoon slechts f 1,25 retour. Gezelschappen bestaande uit minstens 20 personen f 1,— p. persoon! Voor plaats- biljetten zich opgeven bij Sigaren- handel Van den Ouden Bloemen- huis Flora, Noordstraat: M. H. Leunis, Leliestraat 5. (Leden der Chr. Reisvereeniging „Voorwaarts kaarten afhalenTramstraat 20). Laat een ieder zich zeer spoedig van kaarten voor deze extra-goed- koope Schelde-reis voorzien. HET BESTUUR. MALTA AARDAPPELEN20 cent Per KG' PRACHTIG POSTELEIN10 MOOIE KOMKOMMERS\°n T a FIJNE ASPERGES2CPond KLEINE RADIJS3 bos a 10 MOOIE BANANEN25 cent per K G. PRACHT1GE TOMATEN 3\. ™T WITTE BLOEMKOOL 13 - 15 - 18 en 20 cent perstuk Verder fijne sappige SINAASAPPELEN, HANDAPPELEN. JAFFA^S enz., fijne SPERCIE- en SNIJBOONEN, SPINAZIE en DOP ERWTEN a 20 cent per groot blik. Doet Uw voordeel. Beleefd. aanbevelend, CADEAU! R. 243. CHARMANT DAMES COM PLET, in perletta, bovenstuk van japon in fantasie taft, aardige knoopgarn.. 3/4 mantel metlange mouw, alle nieuwe 12.75 voorjaarstmten JEUGDIG JAPON-COMPLET. in tantasie wollen stol, 3/4 mantel, japon met lange mouw. vlotte mat-crepe garneering met speld, alle moderne 9.75 in kleuren MIDDELBURG Tel. 21 Post Giro 206962 Laboratorium v. schaikundig onderzoek

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 8