Groot Eind-Bal Van Sprang Schrijfmachinelinten Bij BONTE-VAN MQSSEVELDE GS VAN GOETHEM -SAS VAN GENT €cw)l>. den geheeien Inspan Fa Wed. ARIE H. DONZE Artislieke Bloembiflderij RADEN-THEE Firma Wed. A. H. OONZE GORDIJNEN KARPEITEN BEDDEN I "OVERAL WELKOM!" RADIO LUXEMBURG.! AMEUBLEMENTEN JONGENS- en MEISJESBOEKEN Winkelhuis TAZELAAR, de EERSTE SLAGERSVAKTENTOONSTELLING Aanbestedsng. 1. 2. Vleeschwarenfabriek 3. Woonhuis Vana? Zaierdag 11 Mei tot en met Zaterdag 18 Mei „The Jolly Club" Neemt nu eens proef A. E. KOENE-SGHEELE Jan Vroegop, Winkeljuffrouw Voor Uw Bloemenhuis „FL0RA" STEEDS IN VOORRAAD Firma P. J. van deSande Openbare Verkooping Belgie-Nederland SPEGIALE AANBIE01NGEN VOOR DE SCHOONMAAKTIJD VLOERZEILEN LINOLEUMS - COCOSTAPIJTEN Jnoo&L cta+c a+td&ie-Cn Denkt U er aan hedenavond om kwart voor negen te luisteren naar Uitzending 4de Cowboy-programma cwncy A. F. VAN HAUWE-ACKE VAN LEEUWEN S Meubelhandel, fcivlll WIELAND in het CONCERT- en BIOSCOOPGEBOUW te Ter Neuzen van 2 tot 10 uur. Beestiaal Gereedschappen 1 pond Goudsche Kaas (20 plus) 10 cent p. pond 1 pond Goudsche Kaas (40 plus) 18 cent p. pond 1 pond Nagelkeas 6 cent per pond 1 pond Rijst met l\2 fl. Bessensap samen voor 18 cent WOON- en WINKELHUIS WOONHUIS WOONHUIS met attracties op Donderdag 16 Mei a.s., in HStel „CENTRAAL". Entree 50 cent. - Aanvang 8 uur. GROENTEN en FRUIT, P A R A R A T naar Electrische Brillenslijperij Ned. Optisch Staatsdiploma Nieuwste monturen Billijke prijzen Bij ons vindt U uitsluitend le kwaliteit Electr. Waschmachines de zgn. ,,goedkoope" soorten voeren wij niet, toch zijn onze prijzen niet hoogvanaf f 62,50 met teakhouten kuip en prima motor. Levering onder garantie. Noordstraat 19-21, Telef. 13 Ter Neuzen. Noordstraat 82 Telefoon 262 Groote keuze in HORTENSIA'S - SPIREA'S CALCEOLAIRIA'S en gekleurde BLADPLANTEN Alle BLOEMWERKEN Speciaal adres voor BRUIDSBOUQUETTEN Beleefd aanbevelend Remmington Royal Corona Hammond Oliver Underwood te SAS VAN GENT A. Het H U I S ZATERDAG Ons bekend Rozifnenhroodje en 2 ons Speculaas 25 cent lO cent Samen 35 cent Slechts 30 cent per Ons-pakje TEVENS FILIAAL: KLOOSTERZANDE EN WESTDORPE ALS ALTIJO: AFDELING I1ANDWEEFSTOFFEN, moderne dessins 34-41-79 ct. p. M. OVERGORDIJNEN - HANDWEEF 4.95-6.95 p. paar OVERGORDIJNEN - PLUCHETTE met Rand 3.28-4.05 p. paar MARQUISETTE - CREME en WIT - diverse breedten 22-28-34 ct. p. M. ETAMINE, mooie dessins 19-23-28 ct. p. M. STROOKGORDIJN, diverse soorten 17-26-32 ct. p. M. BOUCLe KARPETTEN 2 X 3 M. 12.95-19.75 AXMINSTER KARPETTEN 12.45-19.75 TAP. BELGE KARPETTEN 5.48-7.95 en hoger VLOERKLEEDJES in de meest mogelijke prijzen en soorten HANDWEEF en PLUCHE DIVAN-, TAFEL-, SCHOORSTEEN- en KAPSTOKKLEDEN in diverse prijzen en kwaliteiten AFDELING KAPOKBEDSTELLEN - 4-delig - compleet 15.45 KAPOKBEDSTELLEN - 6-delig - compleet 23.95-28.85 WOLBEDSTELLEN - 6-delig - compleet 12.95-18.95 WINDHAARBEDSTELLEN - 4-delig - compleet 23.85-34.95 KINDERMATRASSEN 1.98, 3.18 en hoger STEEDS DE LAAGSTE PRIJZEN ONZE MEUBELAFDELING ST A AT IN PRIJZEN EN SORTERING BOVENAAN ZIJ DIE TROUWEN ZIJ DIE BOUWEN MOETEN ONS ADRES GOED ONTHOUWEN festal 4 SCHOEftE* net zoo qoedAoop. SCHOENEN verkrijgbaar bij Korte Kerkstraat 13 - TER NEUZEN Rechtstreeksche Fabrieksafname. icwboy SCHOENEN verkrijgbaar bij Dijkstraat 65, Ter Neuzen Telefoon 288 Fa P. J. VAN 0E SANOE Bezoekt Woensdag 15 Mei a.s. K5 Het Bestuur der waterkeering van de calamiteuze polders SERLIPPENS, NIEUW-OTHENE, MARGARETHA, KLEINE HUISSENS en EENDRAGT, zal op VRIJDAG 24 MEI 1935, des namiddags ten 12 ure, in bet Directiegebouw aan den Margaretha- polder, in het openbaar aanbesteden: Het HERSTEL en de VER- NTEUWING en het ONDER- HOUD tot 30 April 1936 van de aarde-, krdin-, rijs- en steen- glooiingvverken aan de waterkee- ring van bovengenoemde calami teuze polders. De besteding geschiedt volgens 1 der A. B. De bestekken liggen vanaf heden ter inizage in het Directiegebouw en ten kantore van den Secretaris-Ont- vanger, waar deze tevens tegen be- taling der kosten ad 1,p»r stuk verkrijgbaar zijn. De aanwijs zal plaats hebben op Vrijdag 17 en Dinsdag 21 Mei a.s., tel- kens des voormiddags van 10 tot 12 ure, waartoe zal worden bijeengeko- men aan het Directiegebouw. Zaamslag, 8 Mei 1935. Het Bestuur voomoemd, W. DEES Pz., Voorzitter. J. STOLK Lz., Secr.-Ontvanger. Notaris FANOY te Axel, zal ten verzoeke van den heer FRANS VAN DE WEGE, op het nog door hem bewoonde hofje te Axel, Schapenbout, op DONDERDAG den 16 MEI 1935, des n.m. 2 uur (zomertijd) verkoopen: bestaande in: 3 baatgevende melkkoeien; 3 jonge runders; 2 vaarskalvers2 Texelsche lammers; zeug met biggen; drachtige zeug; 50 kip- pen en hanen (witte Bamevel- ders; 10 eenden met woerd; hond met hok. menwagen met toebehooren; stortkar; ijzeren rolblok; diverse eggen en ploegen; ijzeren sleep; bietenmolen; ijzeren kruiwagen; broedmachine; slijpsteen; paar- dentuig; rieken; schoppen; vor- ken; dekzeilen, mest in den put. MELKGERIEF: Ontroomer, tuimel- kam; botervat; emmers en tei- len. Eenige HUISHOUDELIJKE GOEDE- REN: antiek mahoniehouten ka- btnert; linnenkast; tafels en stoe- len; spiegel; kachels; petroleum- stellen; hanglamp; spekkuip; waschgerief enz. enz. Betaling contant. Notaris VERBIST te Hontenisse is voomemens op DONDERDAGEN 30 MEI en 6 JUNItelkens des namiddags om 2 udr N.T., in het hotel .Rotterdam" te Ter Neuzen, ten verzoeke van den heer H. WOTJTERS, wegens vertrek, In het openbaar te verkoopen: met in te richten goedgekeurde slachtplaats te Ter Neuzen, waar- in jarenlang het slagersbedrijf is en wordt uitgeoefend, zeer gunstig gelegen in volkrijke buurt, Donze Visserstraat 41/43, groot 1.72 Are, in 1926 nieuw gebouwd. Verplichte overaame inventaris 1000,—. met slachtplaats, gas-kookinstal- latie en rookerrj met ingebouwde Grasso Koelinstallatie (40 centi- are) en stalling aldaar nr 30, groot 1.19 are, zeer geschikt voor gros- sierderij. Inventaris kan worden overge- nomen voor 1000, met garage aan de Tholensstraat aldaar nr. 35, grenzende aan per- ceel 2, groot 93 centiare. Perceelen 1, 2 en de garage van per- ceel 3 zijn in eigen gebruik, woonhuis Tholensstraat is verhuurd aan Harms voor 4,50 per week. Aanvaarding brj de betaling 1 Juli 1935; hypotheek beschikbaar. Inmiddels uit de hand te koop. Notaris FANOY te Axel, zal ten verzoeke van de Familie VAN DE VOORDE te Sas van Gent, op VRIJDAG 17 MEI 1935, n.m. 3 uur, in het Hotel Da Bourse te Sas van Gent, verkoopen: KOOP 1. met reoht van erfpacht op den grond te Sas van Gent, hoek Stationsweg-Schulpenpad, kadas- ter seetie C no. 1955, groot 82 c.a., verhuurd aan J. van Acker voor f 25,per maand. KOOP 2. met recht van erfpacht op den grond. naast koop 1, kadaster sectie C no. 1954 groot 78 c.a., verhuurd aan Wed. Persberg voor f 15,per maand. KOOP 3. met Stal en recht van erfpacht op den grond te Sas van Gent. Schulpenpad, kadaster sectie C no. 2281, groot 2 aren 4 c.a., verhuurd ged. aan den heer Steppe voor 16,per maand, en ged. aan den heer J. van Acker voor 6, per maand. Betalen15 Juni 1935. Aanvaarden: in genot huur bij de betaling. met onze Amandelstengels, 25 ct. per half pond. Boterkoekjes, 25 cent per half pond. Kletskoppen, 12 ct. per ons. Palingbrood, 10 en 15 ct. per stuk. Neemt ook eens een prima IJsje, per glas en per wafel, 3, 5 en 10 cts. „Hier vrouw, dit is het beste voedsel voor onze kinderen. Het echte FLORA'S KUIKENVOER. Dat is sinds jaren een. kwaliteits-arti- kel en het is ook niet duur. Het is alleen verkrijgbaar bij VAN OVERBEEKE, dus nogmaals, geef ze beslist geeo ander voer, want beter dan Flora is er niet en mindersoort wil ik niet." Noordstraat (hoek Vlooswijkstraat). Je adres voor alle soorten Wij hebben nog sappige Sinaasappe- len van 6, 7 en 8 voor een kwartje. Ook hebben wij nog lekkere oude aard- appelen. Onze Malta's zijn prima. Boter en eieren, gegarandeerd versch. Aanbevelend. gevraagd. Brieven bureau van dit blad onder no. 340. Bij gebruik van geen rat of muis meer in uw huis! Verkrijgbaar DROGISTERIJ „DE VIJZEL", L. Kerkstr. 52 Tel. 268. Notaris HOVING te Ter Neuzen, zal op VRIJDAG 31 MEI 1935, des nam. 2 '/2 uur, krachtens rechterlrjk bevel, in het Hotel Rotterdam" te Sas van Gent, in het openbaar ver koopen: aan den Molenweg 2a te Sas van Gent, met het erfpachtsreoht tot 31 Dec. 1970 van den bijbehooren- den grond, kad. Sectie C no. 2852 groot 4 aren 48 centiaren. Het erfpachtsreoht tot 31 Dec. 1970 van 2 aren 90 centiaren naastliggenden tuingrond, kad. Sectie C no. 2853. Betaling: Koopsommen 1 Juli 1935; onkosten 6 dagen. Lasten vanaf 1 Januari 1935. Aanvaarding in bezit en gebruik 1 Juli 1935. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris voomoemd. is nog onbeslist, maar de strrjd van tegen alle andere merken is reeds lang beslist. Raden-Thee heeft zich direct een wereldmarkt veroverd, hetgeen geen verwondering moet wekken, want zij wordt rechtstreeks vanaf de plantages uit het Preanger-Regent- schap ingevoerd en bestaat uit de fijhste en teerste thee- blaadjes. Bij het openen van het pakje zult U geen zwarte massa aanschouwen, maar de echte witte teere theeblaadjes voeren den boventoon; juist hierdoor wordt het kopje thee een waar genot. I 1 GROOTE KEUZE mEUWSTE MODELLEN. Ik ben overal welkom door het hele land, want de Cowboy-schoenen krij- gen steeds meer vrienden. Op schoenengebied is "Cowboy" dan ook het allerbeste wat er gebracht wordt I hebt U schoenen nodig vraag dan naar VOORRADIG: verschillende waaronder crapeaugamituren vanaf 43,75; 2 armfauteuils met 4 stoelen bekleed met kunstleer 21, Noordstraat 89, Ter Neuzen. B0EKHANDEL

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 7