MlKtGii fill Bijbels BELASTINGEN NAAR INKOMEN EN VERMOGEN. Mosselzaad. Aanbesteding. Ase A. W. VERSCHELLING, Gemengde Berschten Burgerlijken Stand Advertentien. Schilder en Behanger, Chr. Landbouwschool, es Jan Vroegop, LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGING. Hortense de Stobbeleere, Beoosten Blij Benoorden, AXEL. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. BLOEMWERK, BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. Laat Uw AANGIFTEBILJET invullen door het Kantoor voor Boekhouding, Belasting en Assurantiezaken Burg. Geillstr. 25, Ter Neuzen, Tel. 148. - Strikte geheiinhouding. xai at aan om hem naar Brussel te brengen, alwaar hij dan ongeveer om 12 uur zal aan- kmiira om des middags den strijd tegen Oranje aan te binden. Als men ds hooge verwachtingen di'= men ■van hem heeft maar niet teleurgesteld worden en zeker is dat de aanwerder van het Neder- landscb elftal hem goed in de gat en zal doen fcoraden. Wie zal de strijd winnen? Wij hebben nog altijd de Nederlanders de beste kansen gegeven al moet direct gezegd worden dat het Bel- gisch elftal haar slechte periode achter den rug heeft en zich, gelukkig, weer ongeveer als gnJijke van het Nederlandsche kan besohou- wen Bit komt de spanning ten goede en waarborgt dus een mooie kamp, een pracht- propaganda voor de voetbalsport. Zooals bekend staat in verband hiermede de coinpetitie stil en zal de heer Hollander voor de A. V. R. O. weer voor het ooggetuige- verslag zorgen. D5t verslag vangt aan te 2 u. 10. VEKDUISTERAAR VLUCHT PER AUTO. Eenige dagen geleden zond een handels- firma aan den Heemraadsingel te Rotterdam, ■een 17-jarigen kantoorbediende uit met een mintnl quitanties tot een gezamenlijk bedrag van 700. De jongen inde trouw alle quitan ties, doch is daama niet meer op het kantoor verschenen. Na achteraf is gebleken, heeft hij een auto gehuurd, waarmede hij in de rich- ting Veghel is gereden, althans hij heeft de auto besteld om naar Veghel te tijd en Zijn doel was een bezoek te brengen aan de we- reWtentoonstelling te Brussel. De marechaus- s&e te Veghel werd op de hoogte gebracht van dit voomemen en zij keek uit naar de auto met den verduisteraar erin. Voor zij hem ech- ter ontdekken kon kwam er bericht binnen, dat er in de Willemsvaart in Noord-Brabant een auto te water was gereden met een vroo- lijk gezelschap erin. Het gezelschap werd ge- red en de auto werd geidentificeerd als de wagen uit Rotterdam, waarmee de kantoor bediende verdwenen was. De jongen is toen meteen gearresteerd en teruggestuurd naar Rotterdam. Hij had nog f500 by zich. BEROOVING. Wioensdagavond heeft een landbouwer bij de politie te Assen aangifte gedaan, dat hij in gezelschap van drie vrouwen was uitgeweest en dat hem daarbij 130 was ontstolen. Het Ueken vrouwen uit Groningen te zijn, die evenals de chauffeur van de auto weer naar Groningen waren vertrokken. De Groning- sche recherche werd van het geval in kennis gesteld. De vier personen werden gearresbierd. -zg waren in het bezit van eenig geld. Het waren de vrouwen T. S., oud 31 jaar, A. V., 28 jaar, S. V., 34 jaar en de chauffeur G. M. J. P., oud 35 jaar, die te Amsterdam woont. Allen zijn op transport naar Assen gesteld. DOOR DEN TREIN GEGREPEN. Het hoofd van de Chr. U. L. O. school te Veendam, de heer Luitzen Stellingwerf, die reeds geruimen tijd ziekteverlof genoot en den laatsten tijd tijdelijk te Groningen, ver- toefde, is op een wandeling in de buurt van Helpman de spoorbaan overgestoken, terwijl er een goederentrein naderde. Hij is uitgewe- ken doch nog door den trein gegrepen, welke hem zoodanig verwondde, dat hij aan de ge- volgen overleed. De overleden e, die binnenr kort, naar verwacht werd, zijn werkzaamhe- den bij het onderwijs zou hervatten, stand als een uitstekende leerkracht bekend en bsreikte den leeftijd van 44 jaren. SMOKKELARIJ. Kommiezen te Tegelen hebben aan de veer- pont over de Maas bij Maasbree aangehou- den zekeren H. B. en G., die gezamenlijk 300 KG. Beigische margarine op frauduleuze wijze vervoerden. De margarine werd in be- slag genomen. De drie mannen zijn opgeslo- ten. DE M1X11A N ISATIE IN DE SIGAREN- INDUSTRIE. Ged. Staten van Noord-Brabant hehben zach tot de regeering gewend met het verzoek ten spoedigste tijdelijk paal en perk te stellen een verdere machanisatie in de sigarenindus- trie. HOOGLOOPENDE TWIST VAN TWEE BOERENZOONS. Woensdagmiddag kregen twee halfbroers, iandbouwerszoonsterwijl zrj onder Zevenber- gen in het veld werkzaam waren, onderling twist. Deze liep zoo hoog, dat een van beidem, een man van 33 jaar, zijn 21jarigen halfbroe- der met een schop op het hoofd sloeg. De ge- troffene is naar het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda vervoerd, waar hij spoedig na aan- komst is overleden. De dader heeft zach kort na het gebeurde bij de politie aangemeld. HET „BEKENDE" CARILLON OP DE WERELDTENTOONSTELLING TE BRUSSEL. Bij de opening van het Nederlandsch pavil- joen op de tentoonstelling te Brussel had een zeer merkwaardig voorval plaats. Plotseling klonken n.l. uit den toren van het gebouw de heldere tonen van een carillon. Toevallig was op het terrein een familielid aanwezig van een onzer meest bekende klokkenisten. Terstond werd door dezen bezoeker het spel van dezen meester herkend en hij haastte zich om hem te gaan hegroeten. Tot zijn verwondering kwam hij echter, ter plaatse aangekomen, tot de ontdekking, dat het carrillonspel een weer- geving was op wasplaten via de luidsprekers- installatie, die door Philips werd ge'installeerd. Deze spontane en merkwaardige suggestie, door de natuurgetrouwe weergeving gewekt, toont wel duidelijk aan, waartoe de moderne geluidstechniek in staat is. WAT TE LONDEN NA HET FEEST ACHTERBLEEF. Nauwelijks was Maandag de jubileumstoet voorbij en gingen de kijkers uiteen, of de ge- meentelijke reinigingsdienst begon met het op- ruimen van den rommel, dien 't publiek in de straten had achtergelaten. In drie en een half uur tijds werd in de breede verkeersaders van de City circjj 50 a 60 ton straatvuil op- geveegd. Van 's middags twaalf uur tot 's avonds tien uur waren in Westminster City tachtig man bezig met het wegwerken van de zeventien vrachtquto's afval in totaal wegende veertig ton afkomstig van de an- dere straten, welke deel uitmaakten van de route. Al deze afval werd in schuiten gela- den en langs de Theems naar de Dondensche stortterreinen vervoerd, Na 24 uur harden arbeid kon men de schoon- maak eenigszins overzien. Er waren in dien tijd niet minder dan 200 ton afval opgeruimd, voor het meerendeel bestaande uit verscheur- de bladen en krantensnippers. En behalve die 200 ton van de straten, waardoor de stoet zich had bewogen en van de parken in het centrum, zijn er nog tientallen tonnen vuil bjjeengehaald in andere straten in het centrum der stad. Ook is een begin gemaakt met het afbreken der tribunes, vanwaar velen het luisterrijke schouwspel hebben gadegeslagen. Het zal on geveer een maand duren voor de laatste stel- lage zal zijn opgeruimd. Honderden arbei- ders waren Dinsdag bezig langs den weg van en naar de St. Paul's kathedraal; in de eerste plaats werden de planken opgeruimd, welke men voor de winkelruiten had aangebracht om ze te beschermen tegen den druk van de menigte. Piccadilly is het centrum van den arbeid. De tribunes, welke men hier heeft opgericht langs den rand van Green Park en St. James Park, zijn de grootste, die ooit bij een feeste- lijke gelegenheid zijn opgericht. De 39.000 zitplaatsen van deze tribunes zijn gebouwd op een gestel, dat is gemaakt uit stalen buizen van in totaal 650 K.M. lengte, samengehouden door een millioen schroefboutener is niet minder dan 700 ton timmerhout brj gebruikt. Vermoedelijk zal dit hout voor bouwdoelein- den worden verkocht. De tribunes in de Mall zouden den 20sten afgebroken moet-en zijn, maar er is thans be- sloten ze te laten staan tot 3 Juni, den ge- boortedag van den koning, die dan aan het hoofd van zijn lijfgarde door de Mall zal rijden. 104 JAAR. Te Wellington, in Nieuw-Zeeland, is, 104 jaar oud, overleden zekere Thomas Inger. Hij heeft bijna 100 nakomelingen getoad. MIJNLIFT OMLAAG GESTORT. Uit Wilkesbarre (Pennsylvanie) wordt ge- meld, dat in een kolenmijn aldaar, een lift- kooi van 170 M. hoogte is gevallen. Zes mijn- werkers zijn om het leven gekomen, verschei- dene anderen gewond. EEN DANSERES VERMOORD. Dinsdagmiddag is in de wrjk St. Pauli te Hamburg een 26-jarige danseres in haar wo- ning vermoord gevonden. Uit het onderzoek van de politie bleek, dat de vrouw is gewurgd. In haar kamer werd een brief gevonden, waar- in de vroegere verloofde, de 32-jarige Johan nes Pister, zich als de dader aangaf. Na de daad was hij gevlucht. Naar de politie nader meedeelt had hij te Altona ovemacht, waar hij in den loop van den nacht een poging tot zelfmoord heeft gedaan. Woensdagochtend is hij op last van de politie naar een ziekbnhuis vervoerd, hij is echter niet in staat om verhoord te worden. DE VIJFLING. j Op 28 Mei zal de beroemde Canadeesche i vijfling een jaar oud zijn. Duizenden menschen, hoofdzakelijk uit de i Vereenigde Staten willen de babies .bezoeken, en de toeloop naar het Dafoe-ziekenhuis te Callander (Ontario) waar zij worden verizorgd, is dan ook zeer groot. Het ziekenhuis zal worden vergroot, en er zal een solarium worden gebouwd, waarvam een zijde geheel door glas is afgesloten, zoo- dat de bezoekers de vijfling zullen kunnen be- j zichtigen, zonder dat de babies er nadee'l van ondervindem. Voorts zal er een parkeerplaats voor auto's worden ingericht, en zelfs overweegt men den bouw van een restaurant. De babies, die van de geboorte af steeds verzorgd zijn door dr. Dafoe, bijgestaan door j drie verpleegsters, zullen aan het einde dezer maand, onder de hoedevan nonnen worden j geplaatst, daar deze zusters verzocht hebben van hun taak te worden onthevem. TWEE AMERIKAANSCHE ADVOCATEN ONTVOERD. Een zeeri onaangenaam avontuur is dezer dagen twee Amerikafinsche advocaten over- komen, t.w. Robert Minor, een bekend carica turist en redacteur van een eommunistisch blad, en zijn collega Devinson. Zij wilden zich naar Arizona begeven om een onderzoek in te stellen in verband met een proces tegen tien, bij stakingsonlusten betrokken arbeiders, met wier verdediging zij waren belast. Hun auto werd onderweg aangehouden door vijftien gemaskerde personen, die Levinson en Minor gelastten over te stappen in een gereedstaan- den anderen auto. De beide advocaten, die beweren met riemen te zijn afgeranseld tot zij het bewustzijn verloren, zijn ten slotte verscheiden kilometers verder in een onher- bergzame streek achtergelaten. Geheel uit- geput ontmoetten zij ten slotte na een nacht en een dag te hebben rondgezworven een Indiaan, die hen naar een ziekenhuis bracht. EEN ZEEMONSTER? Als wij de Sunday Express mogen gelooven heeft een vuurtorenwachter in de baai van Galway op de westkust van Ierland (de baai, die afgesloten wordt door de Araneilanden, die pas door de film zoo'n beroemdheid hebben Mohammedaansehe kolonien een verbod uit- vaardigen, volgens hetwelk het den Moham- medanen verboden zal zijn een vrouw of man als lastdier te gebruiken. LIOHTGEVENDE IIANDEN. f Kort geleden heeft het Nieuwsblad gewag gemaakt van een man in Italie, wiens huid lichtstralen uitzendt. Thans wordt een tweede geval gemeld. De medici in Italie houden zich levendig bezig met het geval van een 27jarig meisje in het dorp Confelice bij Ravenna, die in den laatsten tqd ook dergelijke fosfores- ceerende eigenschappen vertoont. Theresa Ponci, zoo heette het meisje, bemerkte op een avond, toen zij zich uitkleedde, dat haar vin- gers begonnen te lichten en uit de vingerspit- sen met knetterend geluid vonken sprongen. Het zeldzame verschijnsel vertoonde zich ook de volgende dagen en merkwaardigerwijze ging men noch naar een geestelijke, noch naar een kwakzalver, doch naar een werkeijken ge- neesheer. Deze stond voor een raadsel en haalde er een aantal collega's bij. De experi- menten gaven blijk, dat er geen sprake is van j een trucje, noch van suggestie. Het verschijn sel heeft zich sedertdien af en toe herhaald, dikwijls tot tien dagen achter elkaar en tel- j kens, als het meisje zich te slapen wil leggen i beginnen plotseling haar handen te glimmen en vonken uit te spatten en hierhij verspreidt zich zelfs de merkwaardige geur, die men bij electrische ontladingen kan waarnemen. Tot dusver staat de wetenschappelijke wereld- voor een raadsel. BI.IBEL EN ASTRONOMIE. De astronoom prof. Dominico Argentieri heeft onlangs te Napels op een wetenschappe- lijk congres, een rede gehouden over het vraagstuk van den juisten datum van Jezus' geboorte en zijn dood. Hij kwam tot de con- clusie, dat het jaar elf „voor Christus" (vol gens de traditioneele maar waarschijnlijk niet juiste chronologie) het werkelijke jaar van Jezus' geboorte zou zijn. 'Het verschijnen van de ster uit het Oosten aan de Wijzen verklaart hij door het zichtbaar worden van een komeet. Nu vermelden de Ro- meinsche en Chineesche historici in die periode alleen de komeet van Halley, die zichtbaar was van af Augustus 12 v. Chr. tot in den herfst, en deze tijd klopt dan met den 'kindsr- moord van Herodes. De chr. overleveringen stellen den geboortedag van Christus op den dag na den Zaterdag; vandaar dat de Zondag aangenomen wordt als de „dag des Heeren" (des dominica). De traditie stelt hiervoor den 25sten December vast; nu blijkt dat alleen in het jaar 11 v. Chr. die datum op een Zondag is gevallen. Uit den brief aan de Galatiers kan men be- sluiten, dat Paulus 17 jaren voor den dood dam over den telefoonkabel en per radio naar Java, vandaar draadloos naar San Francisoo en per overlandtelefoonkabel terug naar New- York. FINSCHE BOOT GEZONKEN. Donderdagnacht is nabij Palsterre het Zweedsche s.s. „Tyr" (1290 bruto reg. ton) in ibotsing gekomen met het Finsche schip ,,Merenneito". Het Finsche vaartuig, een boot van 1071 bruto reg. ton, die in 1883 is ge bouwd en zich thans op weg bevond van Ant- werpen naar Aboe, is binnen vier miniuten ge- zonken. De uit veertien koppen bestaande bemanning werd opgenomen aan boord van het Zweedsche schip, dat, hoewel zwaar be- schadigd, er in slaagde de haven van Maimd te bereiken. gekregen) een vreemd zeemonster geschotei* L1'1 Herodes Agrippa, die in het jaar 44 stierf, MaI is rmcrAT7PAr Ik M lnritr met ppin bekeerd. Hieruit volgt, dat Jezus niet later Het is ongeveer 15 M. lang met een middellijn van bijna 8 M. Het beest heeft een grooten kop, een lang, met schubben bedekt lichaam, dat eindigt in een gespleten staart, waarvan de vinnen op messen gelijken. Men heeft het beest aan wal gehaald, waar het 4000 K.G. bleek te wegen. De visschers, die het dier gezien hebben, konden het niet thuis brengen. MUZIEK-MINNENDE KOEIEN. Een boer in een dorp aan de Duitsch Tsjecho-Slowaaksche grens beweert, dat zijn koeien meer melk geven, wanneer hij de con certina (soort harmonica) voor hen speelt. Een zijner koeien was zoo weerspannig dat hij besloot haar te verkoopen. Hij bemerkte toen echter, dat het dier, wanneer het de con certina hoorde speen, plotseling handelbaar werd. Ook de andere koeien schenen, naar hjj zegt, de muziek gaarne te hooren en zich gemakke- ljjke te laten melken, ja zelfs meer melk te geven. Thans bespeelt de boer elken morgen zijn concertina, terwijl zijn vrouw de tevreden koeien melkt. VROUWEN GOEDKOOPER DAN OSSEN. In Noord-Afrika wonen vele Mohammeda- nen, die een grooten veestapel tot hun be- schikking hebben. Tot nog toe heeft de Fran- sche regeering in haar kolonien de Mohamme- danen niet bijzonder lastig gevallen, doch in de laatste jaren drukken op de Mohammedanen van Noord-Afrika zw&re belastingen op alles, wat zij tot hun eigendom rekenen. Zoo moet er voor een os per jaar meer belasting betaald worden dan een hqwelijk kost. Het gevolg hiervan is, dat de Mohammedanen dan enkele vrouwen trouwen, die zijvoor den osse- wagen spannen. Dit voorbeeld v£in onhe- schaafdheid zal echter niet lang meer duren. De Fransche regeering zal in de Fransch- gestorven kan zijn dan in het jaar 27. In het Evangelie van Johannes staat, dat bij het eerste Paaschffeest van Christus dat hij in het openbaar optrad, de Joden tot Christus zeiden: „Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd en gij zult hem in drie dagen oprichten?" Men mag volgens spreker daaruit besluiten, dat dit gezegd is op Pa- schen 24 j. n. Chr., zoodat de kruisiging niet eerder plaats gevonden kan hebben dan in het jaar 27. Sterrenkundig kan berekend worden, wan neer het begin van de Joodsche Paschen (15 Nisan) viel op een Vrijdag; nu blijkt dat tus- schen de jaren 20 en 33 van onze jaartelling alleen in het jaar 27 die Paschen op Vrijdag viel. (Die berekening betreft de nieuwe maan in het voorjaar.) Nieuwe maan op 26 Maart 27 begon om 8,27 uur Jeruzalemsche tijd. Nu is de maan zichtbaar na 20 uur en 42 minuten, zoodat men zeker kan zeggen, dat op 27 Maart 27 des avonds om zes uur de wassende maan te Jeruzalem zichtbaar geweest kan zijn, zoo dat op dat uur de eerste Nisan begon. De 15e Nisan eindigde dus om zes uur op 11 April 27, die op een Vrijdag viel. Prof. Argentieri concludeerde uit het voorgaande dat op dien Vrijdag Jezus gestorven is, en dat hij dus toen 36 jaren en 107 dagen oud was. TWINTTG MENSCHEN VERDRONKEN. Nabij Nagylak in Hongarije is een veerboot met 27 mensohen in de rivier de Maros om- geslagen. Twintig personen verdronken. TELEFOONGESPREK ROM) DE WERELD. Een proefgesprek om de wereld is verleden week door New-York gedaan. Het telefoon- gesprek werd aan Londen per draadlooze telefoon overgebracht, vandaar naar Amster- CLINGE. Huwelijks-aangiften. 2 April. Florimond Bleijenberg, oud 27 j., jm. en Irma Maria d'Hollander, oud 21 j., jd. Antonius Josephus Willaert, oud 25 j., jm. en Maria Juliana Pi- laet, oud 24 j., jd. Joseph De Smet (van Sint Jansteen), oud 23 j., jm. en Eliza Booij- mans, oud 20 j., jd. Huwelijks-vDltrekkingen. 19 April. Anto nius Josephus Willaert, oud 25 j., jm. en Maria Juliana Pilaet, oud 24 j., jd. 26 April Florimond Bleijenberg, oud 26 j., jm. em Irma Maria d'Hollander, oud 21 j., jd. Joseph De Smet (van Sint Jansteen), oud 23 j., jm. en Elisa Booijmans, oud 20 j., jd. Geboorten. 2 April. Maria Helena, d. van Joseph van Putte en van Helena van Bogget. 4 April. Emma Louisa Maria, d. van Josephus de Deckere en van Maria van Strijdonck. 5 April. Mariette d. van Frans Bolssens en van Eugenie Weemaes. 9 April. Anna Maria, d. van Desiderius de Bruyne en van Maria van Strijdonck. 15 April. Johannes Jacobus, z. van Johannes Heije en van Maria Louisa Pharasyn. Camiel Francies, z. van Josue Mariman en van Maria de SandrA SAS VAN GENT. Geboorten. 2 Mei. Willy Theophile, z. van Maurice de Caluwe en van Georgina Elodie Maes. SAS VAN GENT. In de week van 2 tot en met 7 Mei hebben zich in deze gemeente gevestigd: E. H. van Leemput, zonder beroep, van Wachtebeke B J. P. B. Pino en echtg., controleur Ne>d. Graamcentrale, van Amhem. L. Vemaeve, opperman, van Westdorpe. Vertrokken: M. M. C van Acker, zonder beroep, naar Ertvelde (B.). C. Masure en gezin, glassnijder, naar Gent (B.). Van Ter Neuzen: 8 Mei. Nederl. m.s. TRIO, 192, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. THE MAR QUIS, 354, ledig, Antwerpen. Voor Sluiskil: 9 Mei. Duitsch m.s. HFJ.TQ6, 1616, stukg., Bremen. Vai^ Sluiskil: 8 Mei. Duitsch m.s. HERMES, 1616, stukg., Antwerpen. Voor Gent: 8 Med. Fransch s.s. HEBE, 884, ledig, Caen; Zweedsch s.s. SIGRID, 774, stukg., Antwerpen; Russ. s.s. SUKHONA, 1900, fo#- faat, R'dam; Eng. s.s. OILSHIPPER, 328% olie, R'dam. 9 Mei. Belg. s.s. CLARA, 491, kolen, Goote; Eng. s.s. PANDION, 999, stukg., Antwerpen; Eng. s.s. RALLUS, 920, stukg., Antwerpen; Eng. s.s, KEDCAR, 794, kolen, Methil; Eng. s.s. ABBOTSFORD, 839, stukg., Antwerpen. Van Gent: 8 Mei. Eng. s.s. DONA ISABEL, 290, ijzer, Middlesbrough; Spaansch s.s. GAL- DAMES, 2013, ledig, Antwerpen; Eng. um ORIOLE, 217, stukg., Londen; Noorsch a.s. SIGURD I, 281, ledig, Antwerpen. 9 Mei. Zweedsch s.s. LILLIE MATTHIBS- SEN, 557, ledig, R'dam; Russ. s.s. IRTYSCH, 1259, ledig, Antwerpen; Fransch s.s. HEBE, 884, ijzer, Cardiff; Belg. s.s. CLARA, 481, led., Goole; Noorsch s.s. ROSTEN, 393, ledig, Hull. Heden overleed te Brugge, tot onze groobe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde Znster, Tante en Behuwdtante, Mevrouw Ekhtgenoote van den heer A. de Meuleneere. Wed. E. VAN GRAEFSCHEPE A. WEIJNEN VAN GRAEPSCHEPE. J. A. WEIJNEN. R1A. Ter Neuzen, 9 Mei 1935. - fjn^iuaiegaaai •Het Bestuur van den polder gemeente Axel, maakt bekend: 1. dat te rekenen van 14 Mei 1935, gedurende acht dagen, ter inzage van de eigenaren van landen, ge- legen in dien polder, ten huize van den Ontvanger-Griffier te Axel zijn nedergelegd: at de rekeming en verantwoording van het beheer des polders over 1934/1935; ly de begrooting voor 1935/1936 met de memorie van toelichting; 2. dat op Donderdag 23 Mei 1935, des namiddags twee uur (zomer- thd) in het Hotel „Het Gulden Vlies" te Axel, een algemeene vergadering van Ingelanden zal gehouden worden; 3. dat voormelde begrooting met de memorie van toelichting, weder 'Odurende acht dagen te rekenen van 25 Mei 1935, ter zelfder plaatse ter inzage zal liggen. Axel. 10 Mei 1935. Het Bestuur voomoemd, C A DEKKER Cz„ Dijkgraaf. A E. c. KRUUSSE, Ontv.-Griffier. Ondergeteekende maakt hiermede het geacht pu bliek van TER NEUZEN en omstre- ken bekend, dat hij zich heeft geves tigd als en hoopt zich door een vlugge en nette bediening aller vertrouwen waar- dig te maken. Tijdelijk adres: Vlooswijkp. P 29. Aanbevelend, P. D. RIEMENS, Schilder. AANGIFTE VAN NIEUWE LEER- LINGEN, schriftelijk of mondeling, bij ondergetekende v66r of op 25 Mei a.s. De nieuwe cursus vangt aan in het begin van Juni. 'Het Hoofd v/d School, P. LE FEBER. Ondergeteekende maakt bekend, dat met ingang van heden, blijkens akte 10 Mei 1935 gedeponeerd ten kantore van den notaris Hoving te Ter Neu zen, is omtbonden de Firma „L. Bree- poel C. Vemiast" te Ter Neuzen. Het geheele bedrijf is door onder geteekende overgenomen en zal door hem worden voortgezet onder den naam: C. Vermast, voorheen firma L. Breepoel C. Vermast. C. T. R. VERMAST. Ter Neuzen, 10 Mei 1935. De \N DRUIVEN proeft U in. onze heerlijke „West- landse" wijn. Lekker en gezond. 65 ct. per flesch bij Fa A. VAN OVERBEEKELEUNIS. Noordstraat (hoek Vlooswijkstraat). Voor al Uw naar bovenstaand adres. Zeer voor- deelig in Bruidswerk. Ook Uw weke- lijksch bloempje koopt U nergens goedkooper. Beleefd aanbevelend. Het Bestuur van, den ZAAMSLAG- POLDER maakt bekend aan de eige naren van gronden in dien polder: dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1934/1935 en de ontworpen begrooting voor het dienst jaar 1935/1936 met de memorie van toelichting van heden af gedurende acht dagen ten kantore van den Ont vanger-Griffier ter inzage zullen lig gen; dat eene vergadering van Stembe- voegde Ingelanden zal worden gehou den in het cafe van den heer R. J. v. d. VEKE te Zaamslag, op Dinsdag den 28 Mei 1935, des namiddags ten 4 ure (Zomertijd) dat de begrooting na de vaststel- ling door de vergadering van Inge landen, benevens de memorie tot toe lichting mede gedurende acht dagen, te rekenen van den dag na de vast- stelling, ten, voormelden kantore ter inzage zullen liggen; en dat van voormelde stukken af- schriften tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn. Zaamslag, 3 Mei 1935. Het Bestuur voornoemd, A. DE KOEIJER Fz., Dijkgraaf. J. STOLK Lz., Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den MARGARE- THAFOLDER maakt bekend: dat eene vergadering van stembe- voegde ingelanden zal gehouden wor den op Maandag 27 Mei 1935, om vier uur (Zomertijd), in het Logement van den heer C. P. DE REGT te Zaam slag; dat de rekening en verantwoording over 1934/35 en de begrooting voor 1935/36 met memorie tot toelichting gedurende acht dagen v66r en na de vaststelling ten kantore van den Ont vanger-Griffier ter inzage zullen lig gen, en dat tegen betaling der kosten voor de eigenaren van gronden in dien. polder hiervan afschriften verkrijgbaar zijn. Zaamslag, 10 Mei 1935. Het Bestuur voomoemd, J. TOLLENAAR, Dijkgraaf. J. VBRJFOORTE, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den OANISVLIET- POLDE3R maakt bekend: dat eene vergadering van Stembe- voegde Ingelanden zal gehouden wor den op Dinsdag 21 Mei 1935, des voormidda^ 11 uur, ten huize van Mevr. Wed. R. KEROKHAERT- DE COOKER te Westdorpe; dat de rekening en verantwoording over 1934/35 en de begrooting voor 1935/36 met memorie van toelichting gedurende acht dagen v66r en nil de vaststelling ten kantore van den Ont vanger-Griffier ter inzage zullen lig gen; dat die stukken tegen betaling der kosten voor de eigenaren van gronden in dien polder in afschrift verkrijg baar zijn. Westdorpe, 10 Mei 1935. Het Bestuur voomoemd, A. E. GOETHALS, Dijkgraaf. PRUD. KERCKHAERT, Ontv.-Griffier. Het Bestuur der Waterkeering van het Calamiteuze Waterschap OUD EN JONG BRESKENS, zal op VRIJDAG 31 MEI 1935, des voormiddags 10'/2 uur, in het directielokaal te Breskens (Nieuwe Sluis) onder nadere goedkeuring van Ged. Staten van Zeeland in het open baar bij enkele inschrijving aan den hoogsten inschrijver de politie-vergun- ning verleenen tot HET RAPEN VAN BROED- OF MOSSELZAAD VAN DE HOOF- DEN OF VOORUITSTEKENDE WERKEN OP DEN VOOROEVER VAN GENOEMD WATERSCHAP in een perceel. De voorwaarden liggen ter inzage in het direotiegebouw aan de Nieuwe Sluis gemeente Breskens en ten kan tore van den Secretaris-Ontvanger te Breskens. De inschrijvingsbiljetten moeten franco worden ingezonden aan den Seer.-Ontvanger voomoemd en op het adres gesteld worden: Mosselzaad dienst 1935/1936. Aanwijzing zal geschieden op Dins dag 21 Mei 1935 en Vrijdag 24 Mei 1935, telkens des voormiddags van 10 tot 11 uur, waartoe zal worden bijeen- gekomen in voormeld directielokaal. Breskens, 9 Mei 1935. Het Bestuur voornoemd, lz. p. BECU, Voorzitter. H. J. WEYKMAN, Secr.-Ontvanger. Namens GEDEPUTEERDE STA TEN VAN ZEELAND zal op WOENSDAG 22 MEI 1935, te 11 uur, in de Abdij te Middelburg worden aanbesteed: het VERBETEREN van den weg PhilippineDriekwart, no. 23b van het Provinciaal wegenplan, wegvak Aansluiting Driekwart, van naby den spoorwegovergang tot den Rijksweg Ter Neuzen Rijksgrens. Het bestek ligt van, ten minste tien dagen v66r den dag der aanbesteding ter lezing ter Provinciale Griffie van Zeeland te Middelburg en bij den Hoofd-Ingenieur, den Ingenieur en den Technisch ambtenaar van den Pro- vincialen Waterstaat, onderscheiden- lijk te Middelburg, Neuzen en Neuzen. Het is op gelijk tijdstip, zoolang de voorraad strekt, ter Provinciale Grif fie verkrijgbaar voor f 3, Aanwijzing ter plaatse zal geschieden op Vrijdag 17 Mei 1935 te 14 uur; samenkomst bij het begin van het werk bij den spoorwegovergang. De Nota van inlichtingen ligt van Maandag 20 Mei 1935 af ter inzage by den Ingenieur en in afschrift by den Technisch ambtenaar voomoemd. Fa. P. J. VAN DE SANDE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 6