Pluimvee-Rubriek IN EEN KELDER OOODGEVALLEN. PERSONENAUTO TE WATER GEREDEN. GEMEENTERAAD VAN HOEK. ,De 59jarige meesterknecht der bierbrou- werij Arnold ts aan den Rijksweg te Sittard, is zoo ongelukkig van de keldertrap der brou- werij gevallen, dat hij in den eersten kelder j terecht kwam en vervolgens in den tweeden kelder. Met een zware hersenschudding, sche- delbasis-breuk en inwendige kneuzingen werd de ongelukkige hevig bloedead opgenomen. Hij is later aan de gevolgen overleden. Het sLachtoffer was ongehuwd. Om ongeveer twee uur Woensdagnacht is bjj bet Binnen-Gasthuis te Amsterdam een auto in bet water van den Grimburgwal ge- reden. De bestuurder, die blijkbaar de macht over het stuur was kwijt geraakt, en de naast bem zittende persoon, vermoedelijk beiden studenten, konden niet meer uit den wagen komen en geraakten mede te water. Van verschillende kanten schoten omstan- ders toe, van wie enkelen de reddingsbaak badden gegrepen waarmede beide personen op bet droge werden gebracbt. De slaobtoffers, die nog al wat water had- den binnengekregen, zijn in bet Binnengast- buis, in welks onmiddellijke nabijheid zicb bet ongeluk bad afgespeeld, ter observatie opge- nomen. De auto zal later op het droge wor- den gebraebt. WALVISOHVAARDERS OP DEN NIEUWEN WATER WEG. In den Nieuwen Waterweg zijn Dinsdag- nacbt en Woensdag drie drijvende traankoke- rijen, van welke de twee grootste, de Salves- tria (11,938 ton) en de Vestfold (14,547 ton) direct uit de Zuidelijke IJszee komen; de Maudie (4800 ton) beeft sedert Januari in Tonberg (Noorwegen) gelegen. Dinsdagmid- dag is nog gearriveerd de New Sevilla (13,801 ton), zoodat thans vier traanschepen in den Nieuwen Waterweg liggen, bij Nieuwe Matex, Pemis, Vlaardingen en Pakhuismeesteren. Rotterdam en de havens langs den Water weg krijgen in dezen tijd van bet jaar gere- geld bezoek van drijvende traankokerijen, die de olie, van welke een groot deel naar de Uni lever gaat, bier lessen. Dat er echter zoo- vele en zoo groote tegelijkertijd zijn is wel een vermeldenswaardig feit. VIER PERSONEN BIJ VLIEGONGELUK GEIDOOD. Nabjj Macon in Nieuw Mexico is een Dou- glas-verkeersvliegtuig gevallen, nadat door een defect aan de benzineleiding een motor- storing was ontstaan en het toestel urenlang bad rondgecirkeld en tengevolge van den dichten mist tevergeefs naar een geschikt landingsterrein bad gezocht. Tot de inzitten- den beboorden senator Cutting van Nieuw Mexico en zes employes van een filmonder- neming, die op weg waren naar Annapolis. Senator Cutting en drie andere inzittenden werden gedood. ZOON DOODT ZIJN DOOVEN VADER. De 66jarige Gustave Lavallee te Parijs is door zijn zoon George, die bem voor een in- breker bield, doodgescboten. Ongeveer drie uur in den morgen werd Georges Lavallee gewekt doordat er iemand in het buis rondliep. Hij nam een revolver en be- gaf zicb naar de keuken, waar bij een man zag. Toen aan zijn bevel ,,handen omhoog" geen gevolg werd gegeven, vuurde bij. De man stortte ineen en Georges zag nu eerst tot zijn ontsteltenis, dat bij zijn vader, die bij bem inwoonde, bad neergescboten. De oude Laval- lde gaf enkele minuten later den geest. Hij was doof en bad dientengevolge bet roepen van zijn zoon niet gehoord. Deze gaf zicb bij de politie aan, doch na een eerste onderzoek werd hij in vrijbeid gesteld. INBOORLINGEN DOOR HONGERSNOOD BEDREIGD. Uit Durban wordt gemeld, dat tengevolge van de droogte en de sprinkhanenplaag onge veer 15.000 inboorlingen in bet Noorden van Natal door hongersnood bedreigd worden. De droogte teistert reeds verscheidene jaren ach- te elkaar het dal van de Pongolarivier, dat ongeveer 65 K.M. breed is. Aan de kust en in de bergen aan weerszijden is voldoende regen gevallen voor een bijna normalen oogst, docb in bet dal is het koren weggeschrompeld. De inboorlingen leven van him vee, waardoor de veestapel op den duur dreigt te verdwijnen. Indien er geen regen valt, zal de regeering de bevolking van levensmiddelen moeten voor- zien. Bovendien wordt op bet oogenblik het dis trict bedreigd door 15 groote sprinkhanen- zwermen. Zij vliegen heen, en weer over het grensgebded van Portugeesch Oost-Afrika over een afstand van ongeveer 25 K.M. Vliegtuigen worden gereed gehouden om de zwermen aan te vallen indien zij naar het Zuiden dreigen te trekken. Vergadering van Maandag 6 Mei 1935, des voormiddags 9 uur. Voorzitter Mr. J. A. van Tienhoven; Secre- taris de heer Jac. Dregmans. Aanwezig de heeren J. A. Meertens, P. Scheele, J. Pijpelink, D. J. Jansen, Jacs. den ■Hamer en Adr. Meertens. Afwezig de beer F. Dieleman. Na het ultspreken van het gebed door den beer J. A. Meertens opent de VOORZITTER de vergadering. De SECRETARIS leest de notulen der vori- ge vergadering voor welke onveranderd wor den goedgekeurd. Ingekomen zijn de volgende stukken, die voor kennisgeving worden aangenomen. a. Scborsing kermis of jaarmarkt te Oud- Vosmeer; b. Bericht van den beer H. Dekker, dat hrj zijne benoeming als lid van de schattingscom- missie aanneemt; c. Proces-verbaal van kasopname van den gemeente-ontvanger op 4 Maart '35. d. Proces-verbaal van idem op 3 Mei '35; e. Wijziging ambtenarenreglement; f. Goedgekeurde gemeentebegrooting 1935; g. Goedgekeurde gemeente-rekening 1933. De kostende prijs per leerling der openbare lagere school over 1933 wordt vastgesteld op 8,41. De vergoeding ingevolge art. 101 der Lager Onderwijsiwet 1920 voor de Bijzondere Scholen over 1933 bedraagt voor de bijz. school aan de Molendijk 338,50 en voor de bijz. school op de Knol 807,36. Verder wordt aangenomen z.h.st. een schrij- ven van het Nationaal Crisiscomitd betreffen- de extra-hulp aan werkloozen 1935 (steunver- leening B). De beer A. MEERTENS: Mijnheer de Voor zitter. Bij de verdeeling van de goederen aan de werkloozen hoop ik, dat alles naar recht verdeeld zal worden, zoodat niet de een meer krijgt dan de ander zooals nu het geval is met de steun voor kostgangers. Mij is b.v. een geval bekend, dat een kostganger f 5,50 uitgekeerd krijgt, terwijl een andere kostgan ger slecbts 2,50 h 2,70 krijgt. Ik kom er sterk tegen op, dat de een meer of minder krijgt dan de ander. De VOORZITTER: U moet niet vergeten, dat, al is de verdeeling nog zoo punctueel, en j al wordt er nog- zooveel aandacht aan besteed, j er toch altijd mogelijkheden voorkomen. Dat j kan ook niet anders. De heer A. MEERTENS: Dan moet er ge- j zorgd worden, dat er geen klachten zijn. De VOORZITTER: U moet niet vergeten, dat er altijd klachten binnenkomen, gegronde zoo wel als ongegronde. Bij de samenstelling van bet comite is er zooveel mogelijk rekening mede gehouden dat er zoo weinig mogelijk on- gerechtigdheden plaats vinden. De heer DEN HAMER: Ik hoop dat het in de bedoeling ligt dat iedere werklooze hier- j uit krijgt. De VOORZITTER: Door het comite worden de goederen uitgedeeld met "algemeene stem- j men. Wanneer er zich onrechtvaardige din- gen moesten voordoen kunnen de leden er zich dus tegen verzetten. De heer A. MEERTENSMen kan eigenlijk niemand van de goederenverdeeling uitsluiten want b.v. iemand met een buishouden van 2 personen kan evenveel noodig bebben als een van 4. De VOORZITTER: U zult wel begrijpen dat we zullen moeten schiften, daar de middelen die tot onze beschikking staan niet onbeperkt zijn. De beer A. MEERTENS Wanneer er ge- schift moet worden zou ik er voor zijn zoo rechtvaardig mogelijk te werk te gaan, daar in dezen tijd haast iedereen het kan gebrui- ken. De VOORZITTER: De uitdeeling wordt vol gens beste weten gedaan. Hierop volgt een bespreking van bet riolee- ren van een gedeelte in de Langestraat en bij aanneming voorstel tot bet aangaan eener geldleening. Burg, en Weth. hebben hiervoor door den gemeente-opzichter 2 begrootingen laten ma- ken. De eene begrooting bedraagt f 1632,37% en de andere begrooting bedraagt, doordat verschillende dingen dan zouden worden weg- gelaten 1527. Bij de laatste begrooting zou den de buizen aan de lagere school blijven zit- ten en andere leggen in de Koudepoldersche- straat. Dit maakt dus een verschil uit van ruim 105. Burg, en Weth. stellen voor met de riolee- ring en de vemieuwingen te wachten tot er betere tijden aanbreken. De beer A. MEERTENSDe Voorzitter kan mij dan misschien wel zeggen tot wanneer we op die betere tijd zullen moeten wachten. De vorige vergadering is besloten tot rioleeren en nu zou het weer niet plaats hebben. Is het de bedoeling hetgeen in een vorige vergade ring besloten is, dit in een volgende vergade ring weer te verwerpen? De heer J. A. MEERTENS: Nee, bet is de bedoeling het besluit van de vorige vergade ring te doen uitvoeren of anders een van de meer uitgebreide werken volgens een der" begrootingen. Ik ben bard voor verbetering uit de gewone inkomsten, doch tegen een eventueele leening. De beer PIJPELINK zegt bezwaar te heb ben tegen een leening van pl.m. f 1600 voor zulk een werkje. De heer DEN HAMER: Zooals nu ligt de straat ontzettend slecht. De beer A. MEERTENS: Het kost toch ook niet zooveel. De buizen moeten slechts opge- nomen en verplaatst worden. Voor de straat zouden 64.000 klinkers noodig zijn. De heer D. J. JANSEN verklaart zich tegen een leening aangaan. Z.i. is het de schuld der gemeente verzwaren. De heer A. MEERTENS vraagt of het werk niet in werkverschaffing kan worden uitge- voerd. De SECRETARIS: Gaat niet. Het zou dan door de Heide Mij. moeten worden uitgevoerd en dan krijgen we daarvan een opzichter. De heer A. MEERTENS: Het was beter geweest indien we in de vorige vergadering een gespecificeerde rekening hadden gehad. Ik weet oOk wel dat het een moeilijke tijd is, doch zooals de straat en de afwatering nu zijn, moet het gebeuren. De VOORZITTER zegt bang te zijn, dat Ged. Staten het niet goed zullen keuren. De beer A. MEERTENSDat geloof ik niet. De heer DEN 'HAMER zegt nogmaals dat het hard noodig is. De heer PIJPELINK: De stemming is nogal verdeeld. De een zegt, dat het noodig is, de ander, dat het niet noodig is. De heer DEN HAMER: Als het een flinke bui regent, staat de halve straat onder water. De heer SCHEELE: De vorige maal is be sloten Burg, en Weth. machtiging te geven het te doen,. Indien het bedrag te groot is, zouden de buizen van de Zeeuiw tot aan de school kunnen blijven liggen en kon men de straat verhoogen. Dat kan. Het kan echter niet uit de gewone middeleji uitgevoerd wor den. Men zou ook de putten kunnen lichten. De VOORZITTERDat zou een slecht werk zijn. Beter is vemieuwing. De heer JANSEN wil laten werken tot de kas het toelaat. De heer SCHEELE: Ik ben het met den heer A. Meertens en Den Hamer eens, dat het niet uit den gewonen dienst kan geput wor den. De heer DEN HAMER: Als we het nu half doen staan we volgend jaar toch weer voor hetzelfde geval. De heer A. MEERTENS. We kunnen geen putten blijven lichten; de verdere straat is ook slecht. Burg, en Weth. moeten met goede motieven voor den dag komen. Het is nu al zoo dikwijls gebeurd dat er iets werd aange nomen en later weer teniet gedaan. De heer DEN HAMER: Als we het met gedeelten doen komt het toch ook veel duurder uit. De heer JANSEN: Met de gemeente in de schuld te steken komen we ook niet vooruit. De heer A. MEERTENS: Met de schulden zal het best losloopen. Dat is niet zooveel. De heer DEN HAMER: We kunnen beter interest betalen; ik stel voor de verbetering uit te voeren volgens de hoogste begrooting. De heer A. MEERTENS: Als we voor die 200 minder de straat verhoogen is er mis schien wel meer dan 30 Meter zand noodig. De heer J. A. MEERTENS: Ik heb een berekening gemaakt. Als de weg 12 c.M. naar boven komt is er pl.m. 80 Meter zand noodig. Ncmen we de prijs van 1 Meter zand op f 1,50 dan kost dat ook f 120. Bovendien komen dan de pastorie enz. nog lager te liggen, zoodat die heelemaal onder het water komen. De heer JANSENDe vorige keer heb ik er voor gestemd omdat het uit de geiwone midde len kon, doch nu verandert de zaak. De heer J. A. MEERTENS wil het wagen met een kwaad slot. De SECRETARIS: Dan hebben we ook geen con tan ten. De heer SCHEELE: Als het niet uit de ge wone middelen kan zouden we beter een kas- geldleening kunnen aangaan. De heer J. A. MEERTENS: Zouden we geen voldoende middelen kunnen krijgen bij de Bank voor Nederlandsche Gemeenten? De VOORZITTER betwijfelt het. De heer A. MEERTENS: We zouden het ook zoo kunnen doen: Werken tot de midde len van den gewonen dienst op zijn en verder een leening. We zouden dan de voile 1600 leening niet noodig hebben. De heer PIJPELINKIs het wel noodzake- lijk. Kunnen we niet uitstellen? De heer J. A. MEERTENS: Het is nog elk jaar uitgesteld. Nu kan het niet meer. De heer JANSEN: Kunnen we de Koude- poldersche straat dan niet laten liggen? De heer SCHEELE: Dat maakt niet veel uit. Bovendien kunnen we niet de Langestraat in orde brengen en de Koudepolderschestraat laten liggen. De heer A. MEERTENS: de heer Jansen be- grijpt het niet goed. Van de buizen die we aan de school opgraven blijven er veel over voor de Koudepolderschestraat. De heer DEN HAMER: Later komt er toch een gedeelte van de kosten terug van de even tueele koopers van den bouwgrond. De heer J. A. MEERTENS: Wanneer Kra- ker grond verkoopt komt hrj b.v. met een 20 af. Als we dat bij zulke kleine hoeveelheden terugkrijgen merken we dat toch ook niet. De SECRETARIS: Beter zou zijn een geld leening. Heeft men het niet noodig dan ge- bruiken we het niet. Anders moeten we er later weer voor vergaderen. We kunnen beter f 1600 leenen. De heer D. J. JANSEN: Zouden we niet beter een kasgeldleening kunnen aangaan. De SECRETARIS: Beter van niet. We kunnen toch niet vooruit zeggen hoeveel we noodig hebben. IHierop wordt het voorstel om een geldlee ning aan te gaan met 4 tegen 2 stemmen aan genomen. Hiema volgt een bespreking over samen- werking met de gemeenten Axel, Ter Neuzen en Zaamslag op het gebied der arbeidsbemid- deling. De heer A. MEERTENS: Wordt hiermede bedoeld de bespreking zooals punt 6 van de agenda aangeeft? We moeten zooveel moge lijk trachten ver van Ter Neuzen te blijven. Het wil ons heelemaal inpalmen en dan vloeit weer alles naar Ter Neuzen. De menschen zouden dan in Ter Neuzen moeten stempelen. De VOORZITTER: Ik ben er voor de tegen- woordige correspondent te houden. Dat de menschen in Ter Neuzen moeten gaan stem pelen zou mijn goedkeuring ook niet kunnen wegdragen. De heer J. A. MEERTENS: Als we met de vier gemeenten samenwerken kost ons dat f 120. Als we nu rekenen, dat we per half- jaar 3 werkkrachten konden plaatsen kwamen we er al aan uit. Die f 120 zouden dan geen bezwaar zijn. Bovendien zou dan het verschil bij samenwerking wegvallen, zoodat de aan- vragen voor werkkrachten dan percentsgewijs aangewezen werden. De heer DEN HAMER: Nu zijn de men schen van Hoek overal uitgesloten. Bij de menschen die den laatsten tijd soms een maand of langer b.v. aan de cokesfabriek werkten waren er geen van Hoek bij. De eenige menschen die b.v. aan de haven- werken konden werken waren vaklui zooals afmakers, uitzetters enz. De VOORZITTERDe regeling wordt toch ook slechts voor 1 jaar aangegaan, zoodat we altijd terug kunnen. De SECRETARIS: De kosten zijn slechts 80, omdat het Rijk 40 subsidie geeft. De VOORZITTER is er voor den tegen- woordigen correspondent te handhaven. Van Ter Neuzen zou er dan iemand naar de fabrie- ken moeten. Mijnheer Van Petegem kan voor f 100 onmogelijk de fabrieken afloopen. De heer DEN HAMER: Moet de corres pondent er dan op vastgestelde uren zijn? De VOORZITTER: Ja. De heer DEN HAMER: In dat geval heb ik er geen bezwaat tegen. De heer A. MEERTENS: Ik ben er voor, dat de tewerkstelling bij de werkverschaffing niet door Burg, en Weth., doch door den cor respondent gebeurt. De heer DEN HAMER: Indien die man eer- lijk was, zou dat geen bezwaar zijn, doch dat 'is hij niet. Met de aardbeien is hij ook zijn boekje te bui ten gegaan. De heer A. MEERTENS: Dat is gewoon haat van jullie kant. Ik we.et goed, dat er van jullie gezegd hebben: indien we hem kunnen ruineeren dan zullen we het direct doen. Je zit altijd te schermen met dat armzalig beetje aardbeien. Het is gewoon niet te zeggen wat Van Pete- gem al voor den werkman gedaan heeft. De heer DEN HAMER zegt niet van zins te zijn te gaan zitten schelden. Toen er volk noodig was aan de Cokesfabriek te Sluiskil en de suikerfabriek te Sas van Gent is de correspondent daar niet geweest om te pro- beeren arbeiders te plaatsen. De heer A. MEERTENS Dat komt doordat men Van' Petegem geen kans gaeft. Alles ge beurt buiten om den correspondent. Ik zou Burg, en Weth. in overweging willen geven volk door Van Petegem te laten plaatsen, daar is hij correspondent voor en niet, zooals het nu altijd gaat, door den secretaris. Het is de plicht van Burg, en Weth. daarop toe te zien. Men heeft Van Petegem tot nu toe nog nooit de kans gegeven. De VOORZITTER: Ik ben er voor op de discussies niet verder in te gaan. Burg, en Weth. stellen voor den tegenwoordigen cor respondent te handhaven. De heer DEN HAMER: Moet de corres pondent er dan zelf zijn en dus niet de doch- ter of de zoon? De heer A. MEERTENS: Zouden we de zoon niet als correspondent kunnen benoemen De heer SCHEELE: Er is een bezwaar. Den Haag zou een nieuwe benoeming niet goedkeuren. De heer DEN HAMER: Ik ben er tegen, daar dit een bezwaar is voor de moderne en christelijke arbeiders. Het moet een neutraal persoon zijn. De VOORZITTER: Burgemeester en Wet- houders hebben Van Petegem een schriftelijke verklaring laten teekenen. Ipdien de zoon be- noemd zou worden mag hij zich met geen bond of kas bemoeien en neutraal blijven. De heer DEN HAMER: Dat beschouw ik als een wassen neus. De heer J. A. MEERTENS: Ik voor mij zou het gelijk vinden of ik door den correspondent dan wel door zijn zoon wordt geholpen. De correspondent kan voor zoo'n salaris ook geen fabrieken gaan bezoeken. De heer DEN HAMER: Ik wil een neutraal persoon, die buiten de kassen staat. De VOORZITTER: De correspondent in Ter Neuzen moet dan de fabrieken afloopen, terwijl Van Petegem de plaatselijke bemidde- ling verricht. De heer J. A. MEERTENS: Ala er 4 man gevraagd werden en ik zou ze moeten aanwij- zen, zou ik er voor terugschrikken om er 4 uit te zoeken. De VOORZITTER: Bij de werkverschaffing bij Hulster Ambacht krijgt Hoek een goed percentage toegewezen. De heer DEN HAMER: Laten we Hulster Ambacht buiten beschouwing laten. Het gaat hier om de fabrieken. De VOORZITTER: Ik acht het beter dat de correspondent uit Ter Neuzen arbeid zoekt. De correspondent van Hoek kan dit voor f 100 onmogelijk doen. De heer DEN HAMER zegt dat ook te begrijpen. De heer A. MEERTENS: De cokesfabriek staat op Ter Neuzensch en de ammoniak- fabriek op Axelsch gebied. Wanneer Jansen gaat zal de gemeente op den duur de onkos- ten moeten betalen. De VOORZITTER: Het is in elk geval voor 1 jaar te probeeren; later kunnen we altijd nog veranderen. Doen we het niet dan valt Hoek overal buiten. Ik vind) dat we de zaak nu genoeg van alle kanten hebben bekeken. Ik stel voor den tegenwoordigen correspon dent te handhaven en met de genoemde ge meenten samen te werken. Dit voorstel wordt hierop met 5 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. De heer DEN HAMER: Ik ben tegen de correspondent. Ik wil een neutraal persoon. De heer SCHEELE: Indien we de corres- pondent niet handhaven, kunnen de menschen op den duur naar Ter Neuzen gaan stem pelen. De heer DEN HAMER: Dat zijn maar praatjes om er van af te zijn. Een adres van den Bond van Nederlandsche Brouwerijen betreffende het maximum aantal voor verloven A wordt voor kennisgeving aangenomen. Idem met een adres van de Nationale Com- missie tegen het Alcoholisme om het aantal vergunningen te verlagen. Idem met een voorstel van Burg, en Weth. tot het vaststellen van een verordening op de heffing van 75 opcenten op de gemeentefonds- belasting. Voorgelezen wordt een verzoek van den Nederlandsche Bond van Gemeente-ambte- naren (afd. Zeeland) om op de jaarwedde van den ambtenaar ter secretarie geen korting toe te passen. De VOORZITTER: Over dit punt van de agenda bestaat verschil van meening tus- schen Burg, en Weth. De heer A. MEERTENS vindt het niet bil- lijk dat op de een 'n korting van 12% en op de ander een korting van 14 toegepast wordt. Ik stel voor op het salaris van de Groote geen verdere korting toe te passen. De heer SCHEELE: U komt af met een voorstel tegen een der vorige keer genomen besluit. De heer A. MEERTENS: Natuurlijk. Het is nu een andere vergadering. De heer PIJPELINK ik vind het verkeerd dat iemand probeert pressie uit te oefenen door middel van een bond. Dit is m.i. totaal verkeerd. De VOORZITTER: Ik vind het absoluut niet verkeerd wanneer iemand probeert zijn positie te verbeteren door middel van lidmaat- schap van een bond of iets dergelijks. Boven dien is er hier geen sprake van pressie uit- oefenen, doch van een eenvoudig verzoek. De heer PIJPELINK: Ik ben er de vorige maal voor geweest De Groote z'n 4 te laten houden. Ik sta niet hoog met bonden want dat is alles dwang. Ik wil er verder niet over praten. De VOORZITTER: Ik stel voor de 4 korting toe te passen of niet. Laten we er dus over stemmen. iHierna blijkt dat de stemmen met 3 voor en 3 tegen, staken en wordt het voorstel tot de volgende vergadering uitgesteld. Hierop wordt behandeld een verzoek van A. Rammeloo te Philippine om een vergun- ning tot het exploiteeren van een radio- oentrale. De VOORZITTERDit kunnen we niet doen, daar Zuiddijk vergunning van ons heeft gehad. De heer A. MEERTENS: Zuiddijk heeft zijn vergunning willen verkoopen aan een Am- sterdamsche firma. De VOORZITTER: Ik zou er voor zijn aan Zuiddijk een bepaalde tijd te stellen bjjv. 1 ■Tnii Heeft hij dan nog geen aanvang ge maakt met de radio-centrale, dan houden we de vergunning in en kunnen hem aan een an der verleenen. De heer PIJPELINK: Zuiddijk kan dde ver gunning toch niet verkoopen De VOORZITTER: Burg, en Weth. zijn met hem aan den gang dus zouden we beter kun nen wachten met de behandeling van het ver zoek tot de volgende raadsvergadering. De heer SCHEELE: Men wil Zuiddijk 2 maanden tijd geven voor exploitatie b.v. tot 1 Juli a.s. en anders de vergunning intrekken. Dit voorstel wordt hierop z. h. s. aange nomen. Hierop wordt uitgeloot aandeel no. 8 in de leening aangegaan in 1906. Een voorstel tot wijziging der begrooting voor 1934 en 1935 wordt z. h. s. aangenomen. Evenzoo reclame schoolgeld en hondenbe- lasting. Rondvraag. De heer A. MEERTENSIk heb nog enkele kleine dingen. Waarom moeten er nu zooveel menschen die een paar jaar geleden geen per- soneele belasting betaalden nu wel betalen? Hierover is toch geen raadsbesluit genomen? De heer SCHEELE: Volgens het raadsbe sluit zijn ze in dezelfde klasse aangeslagen. Dit is door het hoofd der inspectie gedaan. De heer J. A. MEERTENS: Menschen met een woning met een huurwaarde niet boven de 75 vielen buiten de personeele belasting. Doch van de inspectie zijn ze waarschijnlijk, omdat het Rijk geld noodig heeft gaan schat- ten en daarbij zijn de huisjes van 75 gesohat op b.v. 85 en 90, zoodat er nu 134 nieuwe aangeslagenen zijn. Het is wel onbillijk, doch er is niets aan te doen. De heer A. MEERTENS: Dan wilde ik vragen of men die lindeboom op het plein der O. L. S. niet zou kunnen laten snoeien. Mis schien dat er dan nog schot in komt en anders gaat hij onherroepelijk dood. En dan nog iets over de kolenbons. Worden de kolen betaald uit de gemeentekas of uit de steun? De SECRETARIS: Gewoon uit den steun. De heer A. MEERTENS Ik zou graag zien, dat de kolencenten hier besteed werden. De heer SCHEELE is er ook sterk voor. Doch dan zouden we bonnen inplaats van geld moeten geven. Anders is er niets aan te doen. De heer A. MEERTENSIndien de prijs ge lijk is zou ik de centen hier willen besteed zien inplaats van b.v. in Ter Neuzen. De heer SCHEELE: Deze winter werden de kolen in Ter Neuzen gekocht vanwege het prijs verschil. De heer PIJPELINK: Wanneer er bonnen inplaats van geld wordt gegeven, zitten de menschen vast aan de bons en anders kunnen ze als ze de kolen niet noodig hebben voor het huishouden besteden. De heer DEN HAMER is er ook voor dat de kolen in Hoek worden gekocht, doch wan neer het prij'sverschil groot is niet. Bovendien wilden dezen winter de handelaren geen kolen aan huis bezorgen tegen een bon. Hem is een geval bekend, dat iemand die b.v. 3 a 4 bon nen had, zijn kolen niet thuis ,bezorgd kon krijgen. Het is niet doenlijk er met een krui- wagen om te gaan. De heer SCHEELE: Ik zie niet in waarom de handelaren zouden weigeren b.v. 300 k 400 kilo kolen thuis te bezorgen en een eindje rond te rijden. De heer PIJPELINK: Als men geen bons geeft doch geld, kan men misschien dit geld uitsparen voor de huishouding. De heer SCHEELE: Het voorschrift van den Minister is eigenlijk kolenbons. De heer A. MEERTENS vraagt hoe het mogelijk is, dat b.v. iemand slechts 30 cent kolentoeslag krijgt en een ander 1. De SECRETARISDat ligt hieraan, dat zoo'n persoon b.v. 3 h 4 dagen gewerkt heeft en. hij zoodoende te kort komt voor een ge- heele kolentoeslag. Wrj rekenen hier niet met bons doch met 1 steun. De heer SCHEELE: Ik ben het hierin niet met den Secretaris eens. De bon moet geheel apart buiten den steun gerekend worden. 'De heer A. MEERTENS zegt den brief i.z. de brandstoffentoeslag wel eens te willen zien, waarop de Secretaris hem laat halen. Hierop wordt de openbare zitting geschorst om tot geheime vergadering over te gaan. Na het weder openbaar worden der verga dering wordt het dankgebed uitgesproken en sluit de VOORZITTER de vergadering. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonnd's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Diergaardesingel 96a te Rotterdam. Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermelden. KU1KENS OPFOKKEN. Bedrog met „gesexte" kuikens. Over het opfokken van kuikens worden jaarlijks boekdeelen volgeschreven en iederem dag, als ik zie wat er aan brieven en doode kuikens binnenkomt, verbaas ik me weer over zooveel onkunde die er nog op dit gebied heerscht. Er sterven jaarlijks nog dui- zenden en duizenden kuikens door fouten die tijdens het opfokken gemaakt worden en men moet niet vergeten dat fouten die in het kui- kenstadium doorleefd worden zich in het leg- stadium wreken. Het heil van onze pluimvee- stapel hangt af van een gezonde kuikenopfok. Laat mij direct weer eens de praktijk aan- halen om U te laten zien hoe vreemd de men schen met kuikens scharrelen. Een lezer schrijft: „We hebben kuikens en de een na den ander sterft weg. Wilt U die eens onderzoe- ken. In een hok van 27 vierkante meter zitten 200 kuikens bij een kachelkunstmoeder. Toen we ze pas hadden waren het flinke, mooie kuikens en wij gaven ze het beste voer van Maar al ras bleek dat er slechte bij kwamen. Ze waren aan de diarrhee en alle kuikens leken erg zwak. Toen dachten wij dat het voer niet krachtig genoeg was en daar er tevens al veel dood gingen hebben wjj opfokvoer gekocht. Eerst leek het of ze er wat beter op werden, maar het was toch niets. Eerst staan ze een dag te slapen en persen en laten de vleugeltjes hangen en dan gaan ze onverwachts dood. Nu kwamen er Donderdag reizigers van bij ons en die vertelden dat zij er wel wat aan doen konden. Zij gaven tien druppels op een liter water te drinken en dan moest hun voer daarbij ge- voerd worden. Maar weer werden ze niets beter." Kijk eens, een der eerste vereischten bij kui kenopfok is, dat men goed voer regelmatig verstrekt en niet met het voer van den hak op den tak springt. Deze eigenaar nu speelt het in zijn onschuld klaar om binnen een ppaar weken drie maal ander voer te geven, eerst van een groote cooperatie, dan van twee goed bekende fabrieken. Zelfs als men gezonde kui kens zoo behandelt heeft men kans ze ziek te maken, laat steun dus deze kuikens, die bij onderzoek aan pullorum bleken te lijden. De laatste voerhandelaar speelt blijkbaar meteen voor krwakzalver, want hij behandelt met zijn druppeltjes een ziekte waar hij niets van weet en tracht dan op die manier meteen zijn voer te verkoopen. Denk er dus om bij ziekte aan de Rijksseruminrichting onderzoek aan te vragen en niet onmiddellijk het voer te ver anderen. Dat de fouten van de kuikens zich by de hennen wreken blijkt uit de volgende brief: ,,Ik zou gaame deze kip onderzocht heb ben, waar ze aan dood gegaan is. Van de 250 kippen zijn er in een week trjds 10 gestorven en ik moest er 25 verkoopen daar zij zoo maar uitdrogen. Ze krijgen eerst bleeke en dan blauwe kammen." Deze sterfte onder de hennen wordt veroor- zaakt door de Klein'sche ziekte, een gevolg van de pullorumziekte, waaraan de hennen in het kuikenstadium geleden hebben. De kippen krijgen daardoor een zeer ernstige hartsziekte en blijven voor hun verdere leven zwakkelin- gen met zeer gering weerstandsvermogen. Wie kuikens op moet fokken moet beginnen met te zorgen voor een beboorlijke ruimte, een goede kunstmoeder en goed voer. In den beginne kan men wel 50 kuikens in een klein hokje van een paar vierkante meters hebben, doch als men te veel kuikens op een te kleine oppervlakte brengt, loopt het mis. Kuikens groeien snel en al spoedig wordt de ruimte te klein. Tegenwoordig behelpt men zich, nu er bij vele broederrjen en fokkers weinig vraag naar kuikens is om de haantjes op den eer sten dag te laten uitzoeken. Daardoor krijgen de hennetjes meer ruimte en groeien ook beter op, maar toch is overbevolking ook dan nog spoedig te vreezen als de diertjes aan het groeien gaan. In het voorbijgaan waarschuw ik even tegen een leelijke bedriegerij als be- geleidingsverschijnsel van het ,,sexen", d.w.z. het uitzoeken van haantjes. Mij zijn gevallen bekend waar de uitgezochte haantjes tegen den prijs van 7 cent aan opkoopers verkocht worden. En wat doen die er mee? Ze gaan langs de boerderijen en verkoopen ze als een- dagskuikens tegen een zoet winstje. Pokt men dan eenige weken deze kuikentjes op dan blijkt het dat men allemaal haantjes heeft. Ben nieuw soort bedrog waarvan ieder de dupe kan worden die zoo dom is kuikens van onbekenden te koopen. Denk aan mijn advies: Betaal liever wat meer bij een goed fokker. Denk er om dat het kuikenopfokhok goed tochtvrij moet zijn, vooral geen tocht over den grond. De kunstmoederkachel zuigt toch al koude lucht genoeg aan en als er dan in het hok tochtgaten zitten vatten de diertjes kou en sterven aan longontsteking. Zoo was ik deze week bij iemand waar een paar honderd kuikens van een paar weken dhd liepen in een groot hok. De diertjes zagen er grauw vuil uit, ruige veeren, lange vleugeltjes, ingetrokken kopjes en buikjes. Het voer was mij bekend en best, doch wat was het geval? Een week geleden op een warme dag was er een bezoe- ker gekomen en had bevonden dat het hok veel te benauwd was. Dus alles open, alle ramen en schuiven boven de deuren. Nu is het de vorige week koud en guur geweest, doch onze kuikenopfokker had trouw alles maar opengelaten, zoodat een koude wind door het hok streek en de kuikens zaten te kleunen van de kou. Ruimte en ventilatie is noodig maar denk er om dat de kachels veel lucht aanzuigen en dus, vooral bij guur weer, heel weinig ventilatie noodig hebben. Er gaan heel wat meer kuikens dood door kou- vatten en longontsteking, dan door gebrek aan lucht. Als strooisel prefereer ik ver boven alles goed droog wit zand, maar houtkrulletjes, kaf, turfstrooisel is ook wel te gebruiken, als er maar gezorgd wordt dat in de voer- en drinkbakken geen strooisel gekrabd kan wor den, door deze op een verhoogd gaasbodemtje te plaatsen. Dr. B. J. C. TE HENNEPE. (Nadruk verboden.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 3