ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het geheim van de 1 wijzerplaten No, 9296 VRIJDAG 10 MEI 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton EERSTE BLAD PRESTO VOIJR DE WAS MOEDER IN HAAR SAS NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 madden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbtetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen venminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrygbaar is. Intending van advertentien lieAst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HJBT BEZOEK V.AN DE KONINGIN EN DE PRINSES AAN BRUSSEL. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: In bet in bet avondblad van Woensdag ver- melde programma van het bezoek, dat Konin gin Wilihelmina en Prinses Juliana de volgende week aan bet Belgiscbe bof zullen brengen, is ojn. rnedegedeeld, dat de Prinses Dinsdag 14 Mied het groote intemationale concours hippi- que in de hal van het Oinquantenairepaleis zal bijwonen. In verband hiermede is bet misschien wel interessant te weten, dat de Societe Royale Hippique de Belgique dit feest heeft georgani- seerd naar aanleiding van baar vyftigjarig bestaan. Deze viering meest reeds in 1934 plaats hebben, maar werd toen uitgesteld wegens den rouw, waarin de gebeele Belgische bevolking gedompeld was wegens het tragische afsterven van Koning Albert. Het concours hippique zal ditmaal byzon- der schitterend zijn. Franscbe, Italiaansche, Nederiandsche, Zwitserscbe, Ierscbe en Bel gische ruiters hebben reeds bun deelneming toegiezegd. Het concours vangt Dinsdag 14 Mei in den ochtend aan met de finale van bet militaire kampioenscbap. Na den middag am 2 uur begeven Koning Leopold en Koningin Astrid zich ,,en grand gala" naar bet Cinquantenaire- paleis, waar Prinses Juliana eenige minuten later eveneens zal aankomen. Een eskadron bereden gidsen zal de Belgiscbe Koninkiyke familie escorteeren. Tydens bet feest, bijgewoond door de Prin ses, wordt de Prix du Roi aan den eigenaar van bet beste rijpaard, door Koning Leopold zelf overhandigd. Omstreeks vier uur zal ©en escadron Al- grynsche spahi's uit Compiegne voor de vor- stelijke personen een fantasia uitvoeren. Het laatste nummer zal het toewijzen van den Prix des Habits Rouges de Belgique zijn. Alleen de leden van den Cercle des Habits Rouges en van erkende jachtritvereenigingen worden tot dezen wedstrijd toegelaten. Het concours hippique wordt de volgende dagen voortgezet en zal tot 18 Mei duren. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. Aan de orde is de Indisehe begrooting voor 1935. De heer Mendels (s.d.) oefent critiek uit op de financieele politiek van den minister van kolonien, welke z.i. een liquidatiepolitiek is. Spr. dringt aan op een uitvoerrecht op aardolie. Vergadering van Dondierdag. Voortgezet wordt de bebandeling van de Indiscbe begrooting voor 1935. De beer Slingenberg (v.d.) aobt de finan cieele positie van Indie niet zoo slecht als wel eems wordt voorgesteld, al is de toestand nog emstig. Spr. heeft eerbied voor de door de regeering bereikte resultaten. Spr. is geen voorstander van een zoogenaamde vlotte lee- ningspolitiek, voorgestaan door den beer Mendels en de zijnen. ■Spr. constateert, dat er eeniige opleving is in verschillende cultures. De regeering moge op den ingeslagen weg voortgaan. De beer Fock (lib.) bepleit een zoo goed mogelijke betrekking tusscben regeering en Volksraad. Deze is geenszins een halfslach- tig licbaam en heeft een nuttige werking, als bg zich zijn verantwoordelijkheid bewust is. Spr. breekt een lans voor de positie der een der geheimzinnige verbalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 12) (Vervolg.) ,,Het scheen Gerry niet veel te kunnen scbelen", vervolgde Loraine. ,,Hij lachte. Hij vroeg of ik ooit van de Mafia gehoord had en aei toen dat het zonderling zou zijn als er aoo"n genootschap als de Mafia in Engeland zou gesticht worden maar dat dat soort geiheime genootsghappen niet veel succes had bp bet Engelsche volk. Onize misdadigers hebben geen levendige fantasie". Jimmy vertrok zijn mond of hy wilde gaan fluiten. „Ik begin het te begrypen", zei hij. ,,Zeven wyzerplaten moet het boofdkwartier zijn van een of ander geheim genootschap. Zooals hij u in dien brief schrijft vond hij het in het be gin nogal grappig. Maar klaarblijkelijk was het niet grappig. Dat zegt hy trouwens. En dan is er nog iets; zijn bezorgdheid dat u maar moest vergeten wat hij u gezegd had. Daar kan slechts ddn reden voor zijn indien dit genootschap vermoedde dat u 'lets van hun werkzaamheden wist, zou u ook in gevaar zyn. Gerald beSefte het gevaar en hij was vreeselijk bezorgd vooru". zweeg en vervolgde toen rustig. Jk vrees dat we allemaal gevaar zullen loopenals we er mee doorgaan". „Als?' riep Bundle verontwaardigd. „Ik bedoel jullie tweeen. Wat my betreft, dat is een ander geval. Ik was de vriend van dien armen Roimy". Hij keek Bundle aan. „U hebt uw aandeel gedaan. U hebt de boodschap overgebracht, die hij me zond. Neen, houdt u er om 's hemels wil buiten, u en Loraine". Indo-Europeanen in ambteiyke betrekkingen. Spr. waarschuwt ertegen, de salarissen nog- maals ernstig te verlagen. Spr. betoogt, dat ook de Nederiandsche regeering al het mogelijke doet ook voor Indie b.v. bij onderhandelingen over handelsverdra- gen met andere landen. iSpr. bepleit in het bijzonder de belangen der thee- en suikerindustrie. Minister Oolijn betoogt dat er beizwaar is 1 tegen propaganda voor het Christendom op Bali; vrijheid van godsdienst is echter gewaar- borgd. Spr. zegt dat wijziging van art. 177 van het Indisch regeeringsreglement niet lang meer kan worden uitgesteld. Spr. is overtuigd, dat de theerechten ver- laagd moeten worden. De suiker is voor Indie van overwegende beteekenis; de voorraden worden opgeruimd; in 1937 mag weer een oogst van iy2 millioen worden verwacht. Lagere bestuursfuncties moeten zooveel mo- gelijk door inlanders worden bekleed; met de belangen der Indo-Europeanen moet dan zoo veel mogelijk rekening worden gehouden. Spr. ontkent, dat met besparing op het leger te ver zou zyn gegaan. De legersterkte wordt niet noemenswaard gewijzigd. Even- min mag er gesproken worden van afbraak van het onderwijs. Reorganisatie ware toch noodig geweest, ook al hadden wij gezwommen in het geld. Hetzelfde geldt voor den dienst van de volksgezondheid. Voedselschaarschte komt slechts zelden voort. Vroeger was dit in veel grooter mate het geval. Thans wordt spoedig ingegrepen. Overwogen wordt, de vrijheid van invoer van poststukken in Indie te beperken. Dit is nood- zakelijk gebleken. MR. H. SMEENGE. f Mr. Harm Smeenge, lid van de Eerste Kamer, de algemeen bekende, populaire voor zitter van Schuttevaer, is Donderdagmorgen half zeven, in den ouderdom van bijna 83 jaar, in het Wilhelmina-ziekenhuis te Assen over- leden. In zijn geliefde Drenthe, schryft de N. R. Crt., niet in Amsterdam waar hij woonachtig was, zijn aan ,,Oeze Harm" de oogen dicht gedrukt. ,,Doar, in de olde Laandschop", zoo schreef de heer J. Poortman in 1932 in ons blad, „is hij geboren en groot ebracht. Doar ligt het laand, det zien liefde had hef en't nog altied hef. Doar bint de dorpen en gehuchies, die hij net zo goad kemt as de weg in de Kamer. Doar vienie de steen, wear as hij ewoond hef: Assen, Moppelt en 't Ooveene. Doar woont de meensen, die hun Oeze Harm oaveredeupt hebt en sloapt de miesten, die hum veur zes en v^rtig joar in de Kame'1 ebracht hebt". Met Smeenge i3 dan ook, behalve de ver- persoonlijking van den Drenthenaar, een par- lementair veteraan heengegaan. Hij was in de Eerste Kamer wel niet de oudste in leeftyd, maar van alle leden van de twee Kamers der Staten-Generaal was hij, wat zijn parlemen- taire loopbaan betreft de nestor. In 1886 koos het toenmalige district Assen hem in de Tweed© Kamer. Twee jaar later gekozen voor Meppel, waar hy griffier van het kantonge- recht was, Iblyft hij tot 1918 in de Tweed© Kamer, om het volgende jaar naar de Eerste Kamer over te gaan. In zijn lange leven is hij op velerlei gebied onvermoeid werkzaam geweest. De volksont- wikkeling, het ambachtsonderwys, de belangen van de binnenscheepvaart en van de visseherij, de droogmaking van de Zuiderzee, de zorg voor het schipperskind, de aanleg van tram- wegen al deze zaken en nog veel meer heb ben zijn toegewijde belangstelling gehad. Meppel met zijn prachtige watervlakte, eenig in het anders meer aan hei dan aan water rijke Drenthe, had hem de liefde bijgebracht voor alles wat op het water gebeurt. Als Bundle keek vragend naar het andere meisje. Zij had al een vast besluit genomen maar zij liet er op dat oogenblik niets van biyken. Zij wilde Loraine Wade niet dwingen tot een gevaarlijke ondememing. Maar Lo- raine's gezichtje werd rood van verontwaar- diging. „Durft u dat te zeggen! Denkt u dat ik zelfs maar een minuut tevreden zou zyn als ik er buiten bleef terwyi ze Gerry vermoord hebben. Mijn eigen, lieve Gerry, de beste liefste, vriendelijkste broer, die een meisje ooit had. De eenige in de heele wereld, die hoorde bij mij". Jimmy hoestte; niet op zijn gemak. Loraine, dacht hij, was wcnderlijk, eenvoudig wonder- iyk. ,,Luister eens", zei hij onhandig. ,,Dat moet u niet zeggen. Dat u alleen op de wereld staatal dien onzin. U hebt massa's vrien- dendie maar al te blij zijn alles te doen wat ze kunnen. Begrijpt u wat ik bedoel?" Mogelijk begreep Loraine het, want plot- seling bloosde ze en om haar verwarring te verbergen, begon ze zenuwachtig te praten. „Dat is afgesproken", zei ze. „Ik zal hel- pen. Niemand kan me daarvan afhouden". „En my ook niet", zei Bundle. Zij keken beiden Jimmy aan. „Ja", zei hij langzaam. „In orde dan". Ze zagen beiden onderzoekend naar hem. ,,Ik vraag me af", zei Jimmy, ..waarmee we moeten beginnen NEGENDE HOOFDSTUK. Plannen. Door Jimmy's woorden werd het gesprek meer van practischen aard. Alles tezamen genomen", zei hy, hebben we niet veel uitgangspunten. Feitelijk alleen de woorden Zeven Wijzerplaten. En eerlijk gezegd weet ik niet eens waar Zeven Wijzer platen is. Maar in ieder geval kunnen we niet goed die heele buurt huis voor huis af- zoeken". ,,Dat kunnen we wel", zei Bundle. voorzitter van Schuttevaer genoot hij geduren- de meer dan 40 jaren een buitengewone popu- lariteit. Meppel ook heeft hem tegen den wil van Assen (dat in 1886 nog een dubbel distric* was) voor Assen in de l amer gebracht. Toen in 1887 Meppel door de Grondwetsherziening een zelfstandig district werd, was de herkie- zing van Smeenge natuurlijk verzekerd. En in 1919, na zijn aftreden als lid van de Tweede Kamer, waren het de Staten van Drenthe, die hem naar de Eerste Kamer zonden. Na zijn griffierschap bij het kantongerecht te Meppel, waar hy ook lid van den gemeente- raad is geweest, is hij in 1890 kantonrechter te Hoogeveen en in 1900 griffier van het ge- rechtshof te Amsterdam geworden. In 1929 heeft hij als zoodanig ontslag gevraagd en verkregen. Zijn leven lang is hij de liberale beginselen getrouw gebleven. Hq was verder mede-oprichter van de Ver- eeniging tot bevordering van het ambachts- onderwijs in Drenthe en van de Vereeniging tot veredeling van het atabacht, lid van den Zuiderzeeraad, oud-voorzitter van de Vereeni ging Volksonderwijs en voorzitter van de Vereeniging tot bevordering van de vakop- leiding van handwerkslieden in Nederland. Hij was den 25sten Mei 1852 te Assen geboren. De regeering heeft zijn vCelzijdige verdiensten erkend door hem te benoemen tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en com- mandeur in de orde van Oranje Nassau. Nader vememen wij omtrent het overlijden van Mr. Smeenge, dat hy van j.l. Zaterdag af by zijn dochter, mevr. van Riel-Smeenge, lo- geerde, nadat hij besloten.had zich elders dan te Amsterdam te vestigen. Den laatsten tijd was hij erg verouderd, doch bezocht nog steeds verscheidene vergaderingen. Zoo was hij j.l. Maandag nog te Veendam. In verband met het feit, dat hij last had van zijn hart, werd dr. Y. Wielemga, te Assen, ge- raadpleegd en naar aanleiding daarvan werd Mr. Smeenge Dinsdagmorgen ter observatie in het Wilhelmina-ziekenhuis opgenomen, waar een emstige hartaandoening werd ge- constateerd. Echter werd de stellige ver- wachting uitgesproken, dat, na het doormaken van een kuur, de gezondheidstoestand weer vrij goed zou worden. Te familie rekende er vast op, dat hij binnen enkele dagen weer thuis zou zyn. Donderdagmorgen werd hij om- SLECHTS PERPAK ;li> (Ingez. Med.) „Nu ja, misschien zouden we het desnoods wel kunnen, al ben ik daar niet zoo heel zeker van. Ik stel me voor- dat het een dichtbe- volkte wijk is. Het zou niet erg subtiel zijn". „Dan is er nog de plaats waar Roimy dood- geschoten werd. Daar konden we nasporin- gen doen. Maar de politie doet waarschijnlijk alles wat wij zouden kunnen doen en veel beter ook." „Wat ik zoo aardig van u vind", zei Bundle sarcastisch, ,,is uw vroolijke optimistische aard." „Let maar niet op haar, Jimmy," zei Loraine zacht. „Ga door." „Wees niet zoo ongeduldig", zei Jimmy tegen Bundle. ,,A1 de beste spsurhonden beschouwen een geval op deze manier, door onnoodig en onvoordeelig onderzoek uit te schakelen. Ik kom nu aan het derde alternatiefGeralds dood. Nu we weten dat het een mcord is... tusschen twee haakjes jullie gelooven dat allebei toch hd?" „Ja", zei Loraine. „Ja", zei Bundle. „Goed. Ik ook. Nu schijnt het mij toe dat we daar een kleine kans hebben. Want als Gerry de chloraal niet zelf innam, moet er im- mers iemand in zijn kamer geslopen zijn die ze er in gebracht heeft, ze heeft opgelost in het glas water, zoodat hij,. toen hij wakker werd ze uitdronk. En natuurlijk liet hij de leege flesch of doos of wat het dan. ook was achter. Vinden jullie dat ook niet?" „JJa", zei Bundle langzaam. ,,Maar..." „Wacht en die iemand moet toen in huis geweest zijn. Het kon moeilyk iemand van buiten zijn geweest." „Neen", gaf Bundle dit keer gereeder toe. „Goed. Nu dit beperkt alles aanmerkelijk. Ik denk om te beginnen, dat de meeste be- dienden oude waren... ik bedoel de uwe." „Ja", zei Bundle, „bijna al het personeel bleef toen wij het huis verhuurden. De voor- naamsten zyn er nog; natuurlijk zijn er ver- anderingen geweest onder het lager personeel." ,,Juist daar wil ik naar toe." Hij wendde zich tot Bundle. streeks zes uur opgewekt wakker, doch reeds om half zeven trad plotseling de dood in. Alleen een verpleegster was hierbij tegen- woordig. De begrafenis is vastgesteld op Maandag a.s. te Assen, na aankomst van den trein, die omstreeks twaalf uur te Assen aankomt. Mr. Smeenge zal op de Noorder begraafplaats, waar ook zijn vrouw begraven is, ter aarde worden besteld. Als zijn opvolger in de Eerste Kamer komen op de liberale lijst in aanmerking achtereen- volgens; de heeren H. D. Louwes, A. G. A van Rappard (beiden reeds lid van de Tweede Kamer) en J. L. Nysingh, oud-landbouwer en veefokker in de Wijk (Dr.), voorzitter van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comitd en lid van de Prov. Staten van Drenthe. RIJKSTOEZICHT OP DE LUCHTVAART. De minister van Waterstaat heeft ten aan- zien van het luchtvaartterrein Vlissingen aan- gewezen voor het rijkstoezicht op de bepalin- gen van de Luchtvaartwet en de bepalingen van de Regeling Toezicht Luchtvaart, in 't bijzonder ten aanzien van het zweefvliegen; ir. J. P. Walland, hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat in de direetie Zealand, ir J. Volkers ingenieur van den Rijkswater staat en C. Baggerman, technisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat. EEN NEDERLANDSCH MEISJE KINDERJ UFFROUW VOOR DE BELGISCHE KONINGSKINDEREN. In de vergadering van Tesselschade is dezer dagen rnedegedeeld, dat door bemiddeling van het plaatsingsbureau van de vereeniging een Nederlandsch meisje was aangenomen om ddenst te doen als kinderjuffrouw bij de kin- deren van het Belgische Koninklijk Paar. Wij hebben hiernaar eens geinformeerd, waarbij ons is gebleken, dat de directrice van diet bureau, dat te 's Gravenhage is gevestigd, mevrouw Paquier, korten tijd geleden een ver- zoek heeft gekregen van een Belgische dame, die te 's-Gravenhage vertoefde, om haar eenige beschaafde meisjes op zicht te zenden. De bedoeling was, dat een van dezen als kinder juffrouw zou worden aangesteld. Er werd niet bij gezegd voor welke familie. Mevrouw Paquier zond eenige meisjes naar het opgegeven adres, in de veronderstelling, dat de betrekking in een diplomatiek milieu was. Een van deze werd uitgekozen en haar werd aangezegd zich naar Brussel te begeven. Daar werd zij door dezelfde dame, die haar in Den Haag had aangenomen, ontvangen en werd haar meegedeeld, dat de bedoeling was, dat zy bij de kinderen van Koning Leopold en Koningin Astrid zou komen, met het voor- naamste doel hun Nederlandsch te leeren. Kort na deze mededeeling, waarvan het meis je uit den aard der zaak niet weinig opkeek, verscheen de Koningin zelve ten huize van de dame, waarna met deze en het meisje allerlei bizonderheden werden besproken. De uitdruk- kelyke opdracht aan de kinderjuffrouw was, dat zij met de kinderen nooit een woord anders dan Nederlandsch zou spreken. Het meisje, dat 28 jaar oud is, heeft op 1 dezer haar functie aanvaard. (N. R. Crt.) WERKTIJD-VERKORTING P. T. T.- PERSONEEL GEVRAAGD. De hoofdbesturen van de samenwerkende postale organisaties: centrale Nederiandsche ambtenaarsbond, Nederiandsche R.K. bond van post-, telegraaf- en telefdonpersoneel St. Petrus, Nederiandsche bond van Chr. Prot. post-, telegraaf- en telefoonpersoneel Door Plicht tot Recht en centrale bond van Neder landsch post-, telegraaf- en telefoonpersoneel zijn te 's Gravenhage bijeengekomen in ver band met de ernstige pogingen de 51-urige werkweek, welke nog steeds van toepassing „U moet dat onderzoeken. Aan de weet komen wanneer er nieuwe bedienden werden aangenomenhoe staat het byvoorbeeld met de ,,Er is een nieuwe lakei. Hij heet John." „Wel, informeer naar John en ook naar de anderen die eerst onlangs gekomen zyn." „Ik veronderstel", zei Bundle langzaam, ,,dat het een van de bedienden moet geweest zijn. Het kon toch geen van de gasten zijn geweest." „Ik zie niet in, hoe dat mogelijk is." ,,Wie waren er eigenlijk?" ,,Er waren drie meisjes... Nancy, Helen en Socks..." „;Socks Daventry? Haar ken ik." „Dat kan wel. Een die altijd zei dat iets subtiel was." „Ja dan was het Socks. Subtiel is een uit- drukking van haar". ,,En dan was er Gerry Wade en ik en Bill Eversleigh en Ronny. En natuurlijk Sir Os wald en Lady Coote O, en Fongo." „Wie is Pongo?" ,,Een kerel die Bateman heet en secretaris is van den ouden Coote. Een plechtig iemand, maar heel conscientieus. Ik ben tegelijk met hem op school geweest." „Dat ziet er niet verdacht uit", merkte Loraine op. „Neen", zei Bundle. Zooals u zegt zullen we het onder de bedienden moeten zoeken. Tusschen twee haakjes je denkt toch niet, dat dat uit het raam gooien van dien wekker er iets mee te maken heeft?" ,,Een wekker uit het raam gegooid?" zei Jimmy. Hij hoorde dat nu voor het eerst. (,Ik weet niet, of het er iets mee te maken heeft", zei Bundle. ,,Maar het is toch raar. Het heeft toch geen zin..." ,,Ik herinner me", zei Jimmy langzaam. ,,Ik ging naar binnen om... dien armen Gerry nog eens te zien, en daar stonden de wekkers netjes op een rijtje op den schoorsteenmantel. Ik herinner me dat ik opmerkte dat het er maar zeven waren... geen acht." is op een groot deel van het personeel van. fset Staatsbedrijf der P. T. en T., terug te bren gen tot 48 uur. Gelet op de vele vroege-, late,- gespIiLsfitse-. nacht- en Zondagsdiensten is de 51-tntige werkweek van het P. T. T.^-personeel utLeonrt bezwaarlijk en fnuikend voor het gezinstecwtt Door den werktyd met drie uur per te verkorten, zou bovendien aan ruim 50® 3 werk en brood by het Staatsbedrijf ver kunnen worden. Besloten is voor dit uiterst belangrgke vraagstuk thans ook de bijzondere aandacht van den minister van binnenlandsche te vragen, en voorts besprekingen te met Kamerfracties. HET BEZL'INIGINGSONTWERP EN DE AMBTENAREN. Te Amsterdam kwam het hoofdbestuor uar de Centrale van Nederlandsch Overhei-dsper- soneel (C.N.O.P.) bijeen, ter bespreking: ran het „wetsontwerp tot verlaging van de open- bare uitgaven" (het nieuwe bezuinigingjsplm der regeering). Men kon er zich niet mee vereenigma «tait, na al hetgeen 't overheidspersoneel crirer de heele linie reeds tot verlaging dier uitgrreen heeft moeten bijdragen, thans opnieuw zrsrare offers van dit personeel worden gevergd_ Het hoofdbestuur besloot zijn bezwaren bear kennis te brengen van het parlement en voorts op korten termijn een vergadering met de besturen der aangesloten organisaties te houden, al waar de verdere plannen, out. 3set beleggen van een vertegenwoordigend congres in een der groote steden, zullen worden be sproken. DE STEUN AAN DEN LANDBOCW- Aan het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de begrooting van het LandHiioranr- crisisfonds ontleenen wij het volgende- Vrij algemeen werd steun aan den landboraw als noodzakelijk erkend, als in het beiang: van ons geheele volk. De politiek der regeering; wil in het algemeen, naar werd opgeznenkt, aanpassing op het peil van de jarem ISIS en 1914. De prijzen van de land- en tumfeansr- producten zijn echter lager en het is dringezad. noodig dat ook de andere prijzen en de dalen tot het peil van genoemde jaren Eenige leden wezen er op, dat het tot m gevolgde systeem van productieregeting juist heeft gewerkt; immers het zou toch mogen voorkomen, dat de melkprocfaetKr Maart '35 ongeveer (4 meer bedraagt dam in Maart 1934, hetgeen tengevolge heeft, tot elken prijs boter moet worden uit en het verlies op dezen uitgevoerden schrikbarend hoog wordt. Ook bij de varkensteeltregeling setujne. productiebeperking niet goed te hebben. gje- werkt, daar groote hoeveelheden zware kens, die vrijwel onverkoopbaar waren. afgeslacht en dit verlies ten slotte ook op het Landbouwcrisisfonds zal drukkrai. Eenige andere leden wezen er op, daat ile buitenlandsche constunent voor de zuive ducten prijzen betaalt, welke belangryk het wereldprijspeil liggen. Vele leden betreurden dat, ondanks den. leenden steun, de* bedrijfsuitkomsten n<jg onbevredigend en de vooruitzichten bij wwsrt- during zoo weinig hoopgevend zijn. Kon men de noodzakelijkheid van s&rrm- maatregelen ten behoeve van den lan«hK«sw vrij algenfeen toegeven, tegen de wijjH ssam uitvoering van deze maatregelen bestan^f bp verscheidene leden emstig bezwaar. Eenige leden achtten deze maatregelec ~ice ingewikkeld en te omslachtig. Dienteng?e*«aifee is daarvoor een zeer groot aantal ambtaEMsrsan noodig en is de uitvoering te kostbaar Voorts stelden eenige leden de vraag. oUT'die regeering duidelijk voor oogen staat, Hij rilde plotseling en maakte zijn daar over. „Het spijt me. Ik weet niet hoe het maar als ik aan die wekkers denk, mael altijd rillen. Ik droom er soms van. St a niet graag in het donker die kamer gaan en ze op een rytje zien staan.' „Je zou ze niet kunnen zien als het was", zei Bundle practisch. Behalve sfe lichtende wijzerplaten hadden... Ol hygrfst as plotseling en kreeg een kleur. Begryp je mist"? Zeven Wijzerplaten." De anderen keken haar twijfelend aan stmstsar ze herhaalde met toenemende hevigheid. „Dat moet. Het kan geen toeval zyn.' Er was. een stilte. „U kunt wel gelijk hebben," zei Jsn-mry Thesiger ten slotte. „Het is... het is venfm- veld raar." Bundle begon hem koortsig te ondervrag«s_ ,,Wie kocht de wekkers?" ,,Wij allemaal." ,,Wie verzon het?" ,,Wij allemaal." Onzin, iemand moet het eerst op het wSee gekomen zijn." „Zoo ging het niet in zijn werk. We pra«t- ten erover wat we zouden kunnen doen Gerry op te doen staan en Pongo noemde wekker, iemand zeide dat den niets uit halen en iemand anders - Bill Eversfesgli geloof ik zei, waarom zouden we er dozijn koopen. En we vonden het alien, lumineus plan en we gingen weg om oe 3£e koopen. We kochten er ieder met een en een extra voor Pongo en den voor Lady Coote zoo maar uit de goedheid onzer hartesn_ Er stak totaal geen vooropgezette bedoeling in Het gebeurde toevallig zoo." Bundle was tot zwijgen gebracht maar rase! overtuigd. Jimmy ging weer methodisch resumeer-essi „Ik vind dat we kunnen zeggen, dat wer ower eenige feiten zskerheid hebben. Er besta^-; een geheim genootschap, dat in sommige <ap- zichten op de Mafia gelijkt." (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1