algemeen NIEUWS- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen BLACK-BOy Het geheim van de 7 wijzerplaten Piet peinst: PRUIM TABAK No. 9292 WOENSDAG 1 MEI 935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland GESAUSDE ZWARE WERRKAMPEN VOOR VROUWEN? NOTA VAN ZWITSERLAND INZAKE JACOB. Stoere stuurman stuurt door stormen; Stuurboord, bakboord, keer op keer; In zijn mond doet BLACK BOY net zoo; Bakboord, stuurboord, heen en weer. NEUZENSCHE CO U RANT ABON NEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KT.ETNF, ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. - r HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van LEONARDUS GELDERLAND, ve-ehanidelaar te Stoppeldijk, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie E, no. 1160 een slagerij te mogen oprichten, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 30 April 1035. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. BELGISCHE KONINGSKINDEREN IN ONS LAND. Het bezoek van het Belgische koningspaar aan ons land heeft o.m. de volgende aanlei- ding: De Koning en de Koningin wenschen, dat hun kinderen de Nederlandsche taal vol- komen zullen leeren beheerschen. Zij hadden daarorn besloten, dat de twee oudste: prinses Josephine Charlotte en kroonprins Boudewijn eenlgen tijd in Nederland verblijf zouden houden. Burgemeester v. d. Mortel, van Noordwijk, die gehuwd is met freule Michiels van Kesse- nioh, heeft relaties in de kringen van het Bel gische Hof en op deze wijze kwam koning Leopold met hem in contact. Thans is vastgesteld, dat de beide Belgische koningskinderen dezen zomer bij burgemees ter v. d. Mortel in Noordwijk zullen logeeren. De burgemeester heeft zelf twee kinderen van ongeveer den zelfden leeftijd. Koning Leopold en Koningin Astrid zijn thans persoonlijk kennis komen maken met de omgeving waar hun kinderen dezen zomer zullen vertoeven. CONTINGENTEERING PAPIER EN PAPIERWAREN. De contingenteering van papier en papier- waren is per 1 Mei onder de volgende voor- waarden verlengd: Druk- en schrijfpapier 90 pet. van het gewicht; cellophaan 100 pet., ander papier 90 pet., papierwaren met uitzon- dering van asphaltdakpapier en behangselpa- pier 90 pet., asphaltpapier 100 pet., behang- selpapier 100 pet., een en ander voor een tijd- vak van 8 maanden. Met uitzondering van cellophaan, waarvoor 1933 als basisjaar geldt, zijn voor alle groepen de jaren 1933 en 1934 als basisperiode vastgesteld. Aanvraagformulieren zullen niet aan im- porteurs worden toegezonden, doch deze kun- nen bij de betreffende Kamers van Koophan- del aangevraagd worden na Vrijdag 3 Mei a.s. DE RAMP VAN DE UIVER. De N. R. Crt. heeft in haar nummer van 6 April een onderhoud gepubliceerd met den directeur van de Tsjechische Luchtvaart- maatschappij naar aanleiding van de ramp van de Leeuwerik. In dat interview gaf de heer Oldricht Ruzicka, zooals men zich wel- haast herinnert, te kennen, dat hem was ter oore gekomen, dat de ramp van de Uiver waarschijnlijk toch aan blikseminslag moest worden toegeschreven. Een bericht in Het Volk komt thans deze uitlating bevestigen. Het blad meldt, van wel- ingelichte zijde te vernemen, dat de conclusie van het Uiverrapport in zake de hoofdoor- zahk van de ramp toch zou terugvoeren naar blikseminslag. Het rapport heeft den minister van Water- staat bereikt, die nog niet beslist heeft of tot geheele of gedeeltelijke publicatie zal wor den overgegaan. een der geheimzinnige verhalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 8) (Vervolg.) „Ik dacht, dat ik uwe lordschap aan het ontbijt had hooren zeggen, dat u van morgen naar het dorp zoudt wandelen om met den dominee over dat onderwerp te spreken". „Heb je hem dat gezegd?" vroeg lord Caterham gretig. „Ja, uwe lordschap. Hij holde om zoo te zeggen. Ik hoop, dat ik er goed aan deed uw lordschap". ,,Natuurlijk, Tredwell. Je hebt altijd gelijk. Zelfs al wilde je het, je zoudt nooit iets ver- keerds kirnnen doen". Tredwell glimlachte goedmoedig en ver- dween. Bundle deed ondertusschen de claxon weer- klinken voor het hek, terwijl een klein kind zeer haastig uit de portierswoning kwam onder de vermaningen die haar moeder haar achterna zond. „Vlug Katie, dat is de freule en als altijd heeft ze vreeselijke haast." Het was inderdaad een kenmerkende eigen- schap van Bundle, dat ze altijd haast had, vooral als ze chauffeerde. Ze was handig en flink en een goed chauffeur, als dit niet zoo geweest was, zou haar roekelooze vaart dik- wijls een ongeluk ten gevolge g.ehad hebben. Het was een vroolijke Octoberdag met een hlauwen hemel en een verblindenden zonne- sohijn. De scherpe lucht dreef het bloed naar Bundles wangen, en vervulde haar met levens- lust. Dien morgen had ze Gerald Wade's onafge- maakten brief naar Loraine Wade op Dean- Priory gestuurd. Ze had er eenige regels bij- gevoegd ter verklaring. Zfj was van plan Bill Eversleigh te spreken zien te krijgen om meer bijzonderheden aan de weet te komen over de logeerpartij, die zoo tragisch geeindigd was. VROUWEN VREDESGANG 1935. Het centraal comite tot organisatie van den Vrouwen Vredesgang 1935 deelt ons mede, dat er groote bedangstelling in het land be- staat voor deze betooging op 18 Mei a.s. in Den Haag. Ook in het ibuitenland trekt deze propagan da voor den vrede aandacht, en vindt daar navolging. De Vrouwen Vredesgang bedoelt evenals die in 1934 een waardige, indrukwekkende betoo ging voor den vrede te vormen, waaraan door vrouwen van alle riehting, stand en gods- dienst zal worden deelgenomen. Boven wat haar scheidt zijn deze vrouwen een van zin in haar strijd tegen den mensch- onteerenden oorlog, en v66r vreedzame foe- slechting van conflicten tusschen staten. Het enthousiast en hard werken der plaat- selijke comite's geeft het Centraal comite de overtuiging dat het aantal deelneemsters grooter zal zijn dan het vorige jaar. Het rapport van dr. ir. Van der Maas sloot naar het Vaderland indertijd wist te melden, blikseminslag als oorzaak van de ramp uit. De „permanente commissie", die thans toch tot blikseminslag zou hebben geconcludeerd, bestond uit vice-admiraal Schorer, prof. dr. ir. Biezemo, majoor-vlieger Van Heyst en luite- nant-vlieger Broesder. DE WERELDTENTOONSTELLING TE BRUSSEL. Zondag reeds hebben tienduizenden bezoe- kers een kijkje genomen op de terreinen naast het park van Laeken, waar de tientallen torens der tentoonstellingsgebouwen en pavil- joenen een sprookjesstad doen vermoeden. Tot veel meer dan een kijkje nemen kregen de be- zoekers in het algemeen geen kans. De Brus- selsche wereldtentoonstelling lijdt aan het euvel van alle wereldtentoonstellingen, nl. dat zij pas 1 a 2 maanden na de opening als ge- reed beschouwd kan worden. Een uitzonde ring, die gunstig opvalt en door de bezoekers buitengewoon werd gewaardeerd, maakte Nederland. Hoewel het Nederlandsche pavil- joen pas gisteren officieel zou worden geopend was men met de voltooiing der werkzaam- heden zoo tijdig gereed, dat 't uitvoerend comite Zaterdag na de officieele opening der tentoonstelling door den koning, toen het pu bliek Zaterdagmiddag om 1 uu: tot het ten- toonstellingsterrein werd toegelaten, kon be- sluiten het Nederlandsche paviljocn eveneens op dit tijdstip voor het publiek open te stellen. Hiermede is Nederland het eerste land op de tentoonstelling dat zijn poorten heeft ge opend. Het Zondagsch publiek heeft hiervan een dankbaar gebruik gemaakt. De lange duur van het verblijf van groote groepen menschen rondom de tentoongestelde voorwer- pen was wel het beste bewijs voor de belang- stelling, die werd gewekt door de boeiende wijze waarop men zelf droge statistische ge- gevens in beeld heeft weten te brengen. Tegen 5 uur was de drukte zoo toegenomen, dat de deuren moesten worden gesloten. Het Neder landsche comite heeft alle reden om tevreden te zijn en heeft een gelukwensch verdiend. JODEN MOGEN DE DUITSCHE VLAG NIET HIJSCHEN. De Duitsehe rijksminister van binnenland- sche zaken heeft de volgende verordening uit- gevaardigd „Het hijschen van de rijksvlaggen, in het bijzonder van de hakenkruisvlag, door Joden, Ondertusschen was het een heerlijke morgen en de Hispano gleed over den weg als een zwaluw. Bundle drukte met haar voet op de gas- pedaal en de Hispano gaf daar oogenblikke- lijik gevolg aan. Zij verslond mijl na mijl, ze hoefde maar heel zelden haar vaart te ver- minderen en Bundle had een vrijen weg v66r zich. Toen, zonder eenige waarschuwing kwam er een man uit de heg gewaggeld, den weg op, vlak voor den wagen. Op tijd te stoppen was uitgesloten. Uit alle macht draaide Bundle aan het stuurwiel en week uit naar rechts. De wagen lag bijna in een sloot, bijna, maar niet heelemaal. Het was een gevaarlijke ma noeuvre, maar ze slaagde. Bundle was er haast zeker van dat ze den man niet geraakt had. Ze keek om en werd bevangen door een ver- schrikkelijk naar gevoel. De wagen was niet over den man heen gereden, maar moest hem toch in het voorbijgaan hebben geraakt. Hij lag voorover op den weg, onheilspellend stil. Bundle sprong uit den auto en liep terug. Ze had nooit iets belangrijkers overreden dan een verdwaalde kip. Het feit dat het ongeluk nauwelijks aan haar te wijten was maakte op het oogenblik geen verschil voor haar. De man had erg dronken geleken, maar, dronken of niet, ze had hem gedood. Ze wist heel zeker dat ze hem gedood had. Haar hart bonsde, ze voelde haar bloed tot in haar ooren kloppen. Ze knielde neer bij het liggende lichaam en draaide dit zeer voorzichtig om. Hij kreunde of kermde niet. Ze zag dat hij jong was. nogal een knap gezicht had met een korf snorretje. Zij zag geen teeken van uitwendig letsel, maar ze was absoluut overtuigd, dat hij of- wel dood was of stervende. Toen knipperden zijn oogleden en zijn oogen gingen half open. Treurige oogen, bruin en lijdend, als die van een hond. Hij scheen moeite te doen om te spreken. Bundle boog zich dicht over hem heen. „Ja?" zei ze. ,,Ja?" Hij wilde iets zeggen, dat kon ze zien. lets wat hij met alle geweld wilde zeggen. En ze kon hem niet helpen. Ze kon niets doen. is verboden. In twijfelachtige gevallen treft de plaatselijke politie de noodige maatregelen". In de motiveering wordt gezegd, dat het hijschen van de Rijksvlaggen door Joden meermalen tot verstoring van de openbare orde heeft geleid. Bij de Amer. regeering zijn plannen in be- studeering om, evenals dat geschied is voor werklooze mannen, werkkampen in te richten voor vrouwen, die een betrekking hebben ge- had, maar werkloos zijn geworden. In de Zwitsersche nota aan de Duitsehe regeering inzake het geval-Jacob, die de Zwitsersche gezant te Berlijn, zooals gemeld, op 27 April aan het ministerie van buiten- landsche zaken aldaar heeft overhandigd, wordt, naar officieel wordt medegedeeld, ervan kennis genomen, dat de Duitsehe regeering een schending van de Zwitsersche souvereiniteits- rechten door Duitsehe officieele instanties op de meest besliste wijze zov afkeuren, doch dat zij ontkent, dat Duitsehe instanties hebben medegewerkt aan de ontvoering van Jakob. Daar het bereiken van overeenstemming tusschen de beide regeeringen langs den ge- wonen diplomatieken weg reeds thans uitge sloten schijnt, echter de omstandigheden waar- onder de ontvoering plaats vond, onvoor- waardelijk moeten worden opgehelderd, heeft de Bondsraad besloten het Zwitserseh-Duit- sche arbitrageverdrag van 3 December 1921 in werking te stellen en de aangelegenheid aan de bij dit verdrag voorziene arbitrage-com- missie voor te leggen. UITVOER VAN ZAND EN GRINT NAAR BELGIe. Begin April werd de minister van Econo- mische Zaken bjj Koninklijk Besluit gemach- tigd den invoer van zand en grint te contin- genteeren. Het contingenteeringsbesluit zelf bleef echter aohterwege, naar verluidde, om- dat men de contingenteering afhankelijk wilde maken van het verloop der besprekingen met Nederland over het aandeel van de Belgische binnenscheepvaart in het transport van zand en grint naar Belgie. Indien Nederland er in toestemde de Belgische stheepvaart een aan deel van 50 in dit vervoer in te ruimen, zou men van contingenteering afzien, werd destijds verklaard. Uit het feit, dat er een Koninklijk Besluit is verschenen, waarin de invoer van zand en grint met ingang van Zon dag wordt gecontingenteerd, zou men dus moeten opmaken, dat deze onderhandelingen met Nederland niet tot het door Belgie be- oogde doel hebben geleid. WEER EEN ONTVOERING. De correspondent der N. R. Crt. te Praag telefoneerde Maandagavond Een geval van menschenroof, dat in zeker opzicht aan dat van Jakob herinnert, heeft zich aan de Boheemsch-Duitsche grens afge- speeld aan het station van Eisenstein, een be kend vacantieoord in het Boheemsche woud. Het station heeft een Duitschen en een Tsje- choslowaakschen kant: langs het gebouw loopt de straatweg, die naar Beieren leidt en op Tsjechisch gebied ligt. Ter hoogte van het station staat een bord, dat automobilis- ten waarschuwt, dat even verder de grens komt, welke weer op de gewone wijze met een grenspaal is aangegeven. Het viel een wachtmeester van de gendar merie, die op het station dienst bij de passen- controle kwam vsrrichten, op, dat op den Ten laatste kwamen de woorden maar het was niet meer dan een ademtocht. „Zeven wijzerplaten... zeg..." ,,Ja", zei Bundle weer. Hij probeerde een naam uit te brengen, pro- beerde het terwijl zijn krachten verminderden. „Ja. Wie moet ik zeggen?" ,iZieg... Jimmy Thesiger..." Eindelijk was het er uit, en toen viel plot- seling zijn hoofd achterover en zijn lichaam werd slap. Bundle ging op haar hurken zitten en beefde over haar heele lichaam. Ze zou zich nooit hebben kunnen voorstellen, dat haar zoo iets vreeselijks zou overkomen. Hij was dood en zij had hem gedood. Ze pro beerde flink te zrjn. Wat moest ze nu doen? Een dokter, dat was haar eerste gedachte. Het was mogelijk althans niet onmogelijk, dat de man slechts bewusteloos was. Haar in stinct zei haar dat het mogelijk was. Op de een of andere manier moest ze hem in den wagen zien te krijgen en hem naar den dichtstbijzijnden dokter brengen. Het was een verlaten gedeelte van den weg en er was nie- mand om haar te helpen. Niettegenstaande haar slankheid was Bundle sterk. Ze had ijzersterke spieren. Ze reed de Hispano zoo dicht als ze kon bij hem en toen al haar kracht bijeenrapende sleepte en trok ze de levenlooze gedaante erin. Het was een verschrikkelijk werk en ze moest de tanden op elkaar klemmen maar ten laatste had ze het volbracht. Toen ging ze achter het stuur zitten en reed weg. Een rit van ongeveer twee mijlen bracht haar in een klein stadje en op haar verzoek wees men haar het huis van den dokter. Or. Cassel, een vriendelijk man van mid- delbaren leeftijd, schrok toen hij in zijn spreek- kamer kwam en er een meisje vond dat op het punt stond om flauw te vallen. Bundle sprak hortend en stootend. „Ik geloof, dat ik iemand gedood heb. Ik heb hem overreden. Ik heb hem meegebracht in den wagen. Hij is nu buiten. Ik, ik denk, dat ik te hard reed. Ik heb altijd te hard ge reden." De dokter zag haar aan met een onderzoe- kenden blik. Hij ging naar een plank en goot iets in een glas. Hij bracht het haar. m MJL Word! vervoigc4. (Ingez. Med. I straatweg, dich bij het waarschuwingsbord, een jongeman stond, die onrustig om zich heenkeek en op iemand scheen te wachten. De wachtmeester meende hem al eens eerder gezien te hebben. Doch tijd om hem aan te spreken ontbrak, want de middagtrein liep juist binnen. Op het oogenblik, dat de eerste reizigers het station verlieten, hoorde de wachtmeester buiten luid om hulp roepen. Hij rende het station uit, waar hij den jongeman van zoo- even in een wanhopig gevecht gewikkeld zag met twee in burger gekleede personen. Hij klemde zich aan het waarschuwingsbord en toen aan de balustrade van den straatweg vast, om te beletten, dat men hem over de grens zou sleepen, waar het zijn aanvallers kennelijk om te doen was. Tegelijkertijd zag de wachtmeester, dat vier andere personen in burger zich meester had den gemaakt van iemand, die op den eerste was toegekomen en hem naar den wachtpost aan de Duitsehe zijde van de grens brachten. Op het wanhopige hulpgeroep kwamen ach ter den wachtmeester ook nog een inspecteur der kommiezen toesnellen. De wachtmeester riep den aanvallers toe hun slachtoffer, dat zij bij handen en voeten hadden beetgepakt, en van wiens gezicht reeds het bloed in stroo- men neerstroomde, los te laten. Op het oogenblik, dat beide Tsjechen ge- noeg genaderd waren om den jongeman even- tueel te kunnen ontzetten, schoot van de an dere, Duitsehe zijde de Duitsehe wachtmees ter der gendarmerie Wijspeck toe. Hij was ook in burger, doch werd door de Tsjechen onmiddellijk herkend. Met het pistool in de hand kwam hij de aanvallers te hulp, die den jongeman ondertusschen bewusteloos hadden geslagen en hun handen nu tegenover de Tsjechen vrij hadden. De inspecteur der kom miezen werd met boksbeugel en ploerten- dooder danig toegetakeld. De Tsjechische wachtmeester durfde niet van zijn vuurwa- penen gebruik te maken, naar hij zegt uit vrees om menschen te treffen, die ook kwa men toeloopen, maar met het geval niets te maken hadden. Terwijl de Duitsehe wacht meester den aftocht dekte sleepten toen de beide anderen den weerloozen jongeman de grens over, waar hij in een auto werd gestopt. „Drink dit uit", zei hij, „dan zult u u beter gevoelen. Je bent geschrokken." Bundle dronk gehoorzaam en er kwam weer wat kleur op haar bleek gezicht. De dokter knikte goedkeurend. Juist. Nu had ik graag, dat u hier rustig ging zitten. Ik zal wel naar buiten gaan en voor alles zorgen. Als ik zeker weet dat ik niets meer doen kan voor den armen kerel, zal ik terugkomen en zullen we de zaak be- spreken." Hij bleef nogal lang weg. Bundle keek voortdurend naar de klok op den schoorsteen. Vijf minuten, tien minuten een kwartier, twin- tig minuten, zou hij nooit komen? Toen ging de deur open en Dr. Cassel ver- scheen weer. Hij zag er anders uit, Bundle merkte dat aanstonds op, strenger en terzelf- dertijd meer geanimeerd. Zijn manier van doen was anders en het scheen haar toe dat hij zijn opgewondenheid onderdrukte. ,,Wel jonge dame", zei hij. ,,Laat het ons eens uitvechten. U beweert dezen man over reden te hebben. Vertel me eens precies hoe het ongeluk gebeurd is." Bundle legde hot zoo goed mogelijk uit. De dokter volgd'e haar verhaal met gespannen aandacht. „Juist, de wagen ging dus niet over zijn lichaam." „Neen. Ik dacht zelfs, dat ik hem heele maal niet geraakt had." „Hij waggelde, is het niet?" „Ja, ik dacht, dat hij dronken was." „En hij kwam uit de heg?" „Ik geloof dat er daar juist een hekje in de heg was. Hij moet dan door het hekje ge komen zijn." De dokter knikte, toen leunde hij achterover in zijn stoel en nam zijn pince-nez af. „Ik twijfel er geen oogenblik aan', zei hij, ,,dat u een roekelooze chauffeuse bent en dat u op een goeden keer wel eens een armen kerel zult overriden en zoo een einde aan zijn leven maken maar dezen keer heb je dat nog niet gedaan." „Maar ,,De wagen heeft hem heelemaal niet ge raakt. Deze man werd doodgeschoten." Twee petten, die in het gevecht op dea grond waren gevallen en een bloedplas bleven bij het waarschuwingsbord. Nader meldt de correspondent: Het vermoeden, dat de twee aanvallers agen- ten van de Duitsehe geheime staatspolitie waren, schijnt door de omstandigheid, dat hen de Duitsehe wachtmeester te hulp kwam, ver- sterkt. De Gestapo was te weten gekomen. i dat de jongeman een afspraak aan de grens met een bekende uit Beieren had en maakte i van deze gelegenheid tot het plegen van men schenroof op Tsjechoslowaaksch gebied ge bruik, op vijftien meter van den grenspaal. De 23-jarige jongeman is Josef Lampers- berger, afkomstig uit Miinchen en vroeger werkzaam in de vakbeweging en later lid van een afdeeling rijksbanier, die zich nogal ex- poneerde. Hij moest vluchten en woonde ge- ruimen tijd in de buurt van Eger. Hij onder- hield echter met zijn bloedverwanten en be- kenden in Duitscnland nog geregeld contact en er bestond een drukke briefwisseling. Ver- moedelijk had hij ook in de illegale beweging een zekere rol gespeeld, ofschoon men daarin herhaaldelijk aanstoot schijnt te hebben ge nomen, aan zijn verregaande onvoorzichtig- he id. Den laatsten tijd schijnen de banden al thans zeer los geweest te zijn. De vorige week zou Lampersberger een brief hebben gekregen, waarin hij werd ver- zocht aan het station te komen. De schrijver zou hem dan zeker materiaal overhandigen. Aan dit verzoek- gaf Lampersberger gevolg. De bekende kwam inderdaad werd dadelrjk gearresteerd en Lampersberger zelf is waar schijnlijk reeds naar Regensburg gebracht- HET NIEUWE HEIDENDOM IN DU1TSCHLAND. Onder den titel „The pagan's progress" een zinspeling op het bekende boek ,,The pil grim's progress" vertelt de Berlijnsche correspondent van de Times, dat het nieuwe heidendom, het neo paganisme, in Duitschland met verwonderlijke snelheid steeds verder am zich heen grijpt. Hoe groot de belangstelling voor deze nieuwe godsdienstige riehting is, bleek o.a. uit den geweldigen toeloop naar de bijeenkomst in het Sportpalast, waar Hauer I en Reventlow verleden Vrijdag spraken. ZESDE HOOFDSTUK. Ahveer de Zeven Wijzerplaten. Bundle staarde hem aan. En heel langzaana kwam de wereld, die gedurende de laatste drie kwartier op zijn kop gestaan had, weer op zijn pooten t-erecht. Het duurde wel twee minuten voor Bundle sprak, maar toen was 't dan ook niet meer het door ontzetting bevangen meisje, maar de echte Bundle, kalm, practisch en logisch. „Hoe kan dat?" zei ze. „Dat weet ik niet", zei de dokter, ,,maar hij is doodgeschoten, want er zit een geweer- kogel in zijn lichaam. Hij heeft inwendige bloedingen gehad, daarorn kon u niets aan hem zien." Bundle knikte. ,,Nu is de vraag", vervolgde de dokter, „wie heeft hem doodgeschoten. Hebt u niemand in de buurt gezien?" Bundle schudde het hoofd. ,)Dat is raar", zei de dokter. ,,Als het een ongeluk geweest was, zou men verwacht heb ben, dat de kerel, die het deed hard zau komen aanloopen om hulp te verleenen, tenzij en dat is niet geheel onmogelijk, hij niet heeft geweten wat hij gedaan had." „Er was niemand in de buurt", zei Bundle. ,,Dat wil zeggen op den weg." ,,Het schijnt mij toe", zei de dokter, „dat de arme jongen hard moet geloopen hebben, de kogel heeft hem juist geraakt, toen hij door het hek ging en daardoor kwam hij den weg opgewaggeld. Hebt u een schot gehoord." Bundle schudde het hoofd. ,,Maar dat zou ik waarschijnlijk toch niet gehoord kunnen hebben." „Juist. En heeft hij niets gezegd voor hig stierf „Hij mompelde eenige woorden." Niets dat eenig licht werpt op dit nood- lottige voorval." ,,Neen hij wilde hebben, dat iets wat weet ik niet verteld werd aan een vriend van hem. O ja, hij sprak over Zeven Wijzerplaten'*. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1