ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN *1% DEin D0UWE EGBERTS Het geheim van de 1 wijzerplaten No. 9291 MAANDAG 29 APRIL 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland MAAR.... HEEREN-BAAI A 15 ct. per oris HEEREN-BAAI Paars 10 ct. per ons ECHTE FRIESCHE HEEREN BAAl en BAAl TABAK NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen ■it. per post 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar ,.j' belg.e en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. l itgeefstcr: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrygbaar is. Inzendlng van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE BELGA EN ONZE HAVENS. Naar de N. R. Crt. verneemt, zullen binnen- kort besprekingen plaats vinden van den minister van economische zaken en onder diens voorzittersobap, met de vertegenwoor- digers van de gemeentebesturen van Amster dam en Rotterdam en van de Kamers van Koopbandel en Fabrieken aldaar, over de ge- volgen van de Belgische devaluatie voor de beidie bavens. Met klem zal bij de regeering van beide zijden op maatregelen worden aan- gedrongen, ter.einde de zeer nadeelige gevol- gen zoo klein mogelijk te doen zijn. Rotter dam wil, aooals gemeld, o.m. een valuta- bijslag en betzelfde middel is in bet Donder- dagavond gehouden comite-generaal van den Amsterdamschen raad ook aanbevolen door wetbouder Ter Haar. Uit den raad werd er op aangedrongen, nog verder te gaan en bovendien aan de regeering verlaging van de loodsgelden te vragen. BEGRAFENIS MGR. SCHIOPPA. Onder zeer groote belangstelling en met alle eerbewijzen aan zijn boogen rang ver- sdhuldigd, is Vrijdag bet stoffelijk overscbot van den pauselijken intemunti-us Mgr. Lorenzo Schioppa op de KK. begraafplaats aan de Kerkboflaan ter aa,rde besteld. Te 10 uur ving de solamneele plecbtigbeid aan in de R. K. kerk aan de Parkstraat, waar bet stoffelijk omhulsel in bet priesterkoor opgebaard was. Een groote scbare autoritei- ten, diplomaten, boogwaardigbeidsbekleeders en geestelijken vulden bet groote kerkgebouw, dat tot in de uiterste hoeken bezet was. Onder de autoriteiten, die den dienst bijwoonden, werden opgemerkt de minister-president, Dr. Colijn en de ministers van justitie, van finan cien, van defensie, van economische zaken en van sociale zaken. Voorts de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, de gouverneur van de residentie luitenant-generaal jhr. Roell, de waarnemend burgemeester van Den Haag mr. De Vries, de vice-president van den Raad van State enz. Enkele minuten voor 10 uur betraden de vertegenwoordigers van de Koningin. de opper- ceremoniemeester Graaf du Monceau en de adjudant van H. M., kapitein Phaff het kerk gebouw en werden bij den ingang begroet door den apostolischen nuntius te Brussel, Mgr. Micara. De nuntius leidde de vertegenwoor digers van de koningin naar de voor hen be- stemde zetels op het priesterkoor. Precies om 10 uur verscheen de bi sscbop van Haarlem, Mgr. Aengenent, die de mis zou celebreeren aan den ingang van 't kerkgebouw. Hij droeg bet bisschoppelijk omaat, de paarse mantel met hermelijn. BINNENVA ARTWER VEN DOEN EEN BEROEP OP HET WERKFONDS. In een te Rotterdam gehouden jaarverga- dering van de reparaite-afdeeling (Repa) van den Centralen Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland was een belangrijk deel der be sprekingen gewijd aan den slechten toestand in de bedrijven en werven. Staande de ver- gadering werd besloten het volgende tele gram aan bet Werkfonds 1934 te zenden: „De Repa, in vergadering te Rotterdam bijeen, gezien den noodtoestand in de bedrijven harer leden en de daardoor bestaande groote werk- loosheid, verzoekt u beleefd, doch dringend zoo spoedig mogelijk maatregelen tot werk- verruiming in de scheepsreparatie te willen nemen". Naar wij indertijd hebben meegedeeld, heeft bet Centraal Bureau van Scheepsbouwmees ters een plan tot reparatie van binnenschepen bij het bestuur van het Werkfonds aahhangig gemaakt. De besprekingen over dit plan, voor de uitvoering waarvan van rijkswege een bijdrage zou moeten worden verleend, duren nog altijd voort en hebben nog niet tot een beslissing geleid. een der geheimzinnige verbalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 7) (Vervolg.) „Waarom moet men in mijn kamer ster- ven?" vroeg ze met eenige verontwaardiging. ,,Dat is juist wat ik immers ook zeg", zei lord Caterham triomfantelijk. „Onkiesch". De menschen zijn tegenwoordig verduiveld on- kiesoh". ,,Niet dat het me kan schelen", zei Bundle dapper. „Och waarom?" ,,Mij wel", zei hij haar vader, „mij kan het veel schelen. Ik zou er van droomen hoor. Spookachtige handen en rammelende ket-e- nen". „Och kom", zei Bundle, „onze oudtante is in uw bed gestorven. Het verwondert me dat u haar geest niet boven u ziet fladderen". „Dat zie soms ook", zei lord Caterham huiverend. ,,Vooral als ik kreeft gegeten heb". „Goddank dan, dat ik niet bijgeloovig ben", verklaarde Bundle. Toen ze echter 's avonds in haar slaap- kamer aan den haard zat, bemerkte ze, dat ae telkens dacht aan dien vroolijken leeg- hoofdigen jongeman Gerry Wade. Het was onmogelijk te gelooven, dat iemand, die zoo levenslustig was, opzettelijk zelfmoord zou ge- pleegd hebben. Neen, de andere oplossing was wel de juiste. Hij had een slaapdrank gebruikt en had eenvoudig bij vergissing een te groote dosis genomen. Dat was mogelijk. Zij dacht niet dat Gerry Wade gebukt had gegaan onder een te veel aan intellingentie. Haar blik ging nu naar den schoorsteen- mantel en ze begon na te denken over die DE PERMANENTE VLOOT-COMMISSIE. Door de permanente vloot-commissie, samengesteld uit leden van de Staten-Gene- raal onder voorzitterschap van oud-minister J. J. C. van Dijk, werd een bezoek gebracbt aan de scheepswerf en machinefabriek Wil tonFeijnoord Schiedam, waar zich de nieuwe kruiser voor de Kon. Marine, Mr. Ms. „De Ruyter" in aanbouw bevindt. De vloot-com missie werd door de directie ontvangen en over het nieuw-e oorlogsschip en ,de uitge- breide werkplaatsen van de N.V. rondgeleicl. De fabricatie van de kanonnen voor den kruiser en voor andere schepen der Kon. Marine, zoomede van torpedo-lanceerinrich- tingen werden daarbij tevens in oogenschouw genomen, VEREENIGING TOT WERKVERSCHAF- FING AAN HULPBEHOEVENDE BLINDEN Hulpvereeniging „Blinden-Penning" Aan het jaarverslag 1934, gezamenlijk uit- gegeven door de Vereeniging tot Werkver- schaffing aan Hulpbehoevende Blinden, en de Hulpvereeniging jBlinden-Penning", beide ge- vestigd te Amsterdam, ontleenen wij het vol gende: Aan de 150 in haar inrichting te werk ge- stelde blinden, mannen en vrouwen van onderscheiden gezindten, werd met behulp van de gemeente Amsterdam, die hierop een toeslag verleende, totaal uitbetaald J 135.263,46. De groote tekorten, welkie de financien der vereeniging reeds jaren drukten, maakten tot haar leedwezen o.m. bezuiniging op de loonen, zoowel van het ziende als niet-ziende perso- neel, noodzakelijk. Ook in 1934 liep het bedrag aan contributie's met bijna 600 terug. De jaarlijksche straatcollecte bracht zelfs ruim 4000 minder op dan in de twee voorafgaande jaren. Dank zij echter de toaten van een in 1934 gehouden bazar en enkele niet onbelangrijke legaten verminderde het tekort, hetwelk in Januari 1934 nog 32.584,34 bedroeg, in den loop van dit jaar met ongeveer 1500. Als nieuwe bestuursleden van de Vereeni ging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoeven de Blinden traden toe de heeren Jhr. H. v. Lennep, en Dr. F. P. Guepin. Wegens drukke ambtsbezi-gheden en vesti- ging elders traden uit het bestuur der Hulp- eeniging ..Blinden-Penning", de heeren Ds. P. J. de Jong en M. W. Hijkoop. Herdacht werden de jubilea van enkele dames en heeren collectanten, die gedurende 12V2 jaar bun belangelaozen arbeid ten bate der vereeniging hadden verricht. Het verslag eindigt met een opwekking in dezen donkeren tijd een lichtstraaltje te willen zenden in den vorm van sen bijdrage, groot of klein, waartoe o.a. kan worden ge- bruik gemaakt van postrekening 20702 of Gem. Girorekening Amsterdam V, 786, beide ten name der Vereeniging tot Werkverschaf fing aan Hulpbehoevende Blinden. KONINKL1JK BEZOEK AAN HEEMSTEDE. Geheel onverwacht heeft H. M. de Koningin Vrijdagmiddag een bezoek aan de Flora te Heemstede gebracht. In twee auto's arriveer- de Zij met klein gevolg, bestaande uit freule Schimmelpenninck van der Oye, kamerheer De Jonge van Ellemeet en Mr. C. J. Dedel, aan het tentoonstellingsterrein. De heeren T. v. Waveren en H. J. Voors, voorzitter en secretaris van het uitvoerend comitd, en J. L. Bouwer, voorzitter van de afdeeling Haarlem van de Kon. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, hebben de Hooige Bezoekster rondgeleid. Over het tentoongestelde sprak de Koningin Haar groote bewondering uit. In het bijzonder complimenteerde Zij den heer Koper, hoofdarrangeur. H. M. liet zich aan verschillende inzenders voorstellen. Ook in het bloemenpaleis heeft de Lands- vrouwe nog een wijle vertoefd. Bij Haar ver- trek heeft het talrijke publiek de Koningin hartelijk toegejuicht. geschiedenis van de wekkers. Haar kamenier was er vol van geweest daar ze jui^t op de hoogte was gebracht door een van de meiden. Die had er een bizonderheid aan toegevoegd, die Tredwell niet de moeite waard had gevon- den aan lord Caterham mede te deelen, maar die Bundle's nieuwsgierigheid prikkelde. Zeven wekkers had men op een rijtje op den schoorsteen gezet, de laatste had men op het grasveld gevonden, daar klaarblijkelijk van uit het raam opgegooid. Bundle piekerde nu over de hizonderiheid.. Het scheen zooiets absoluut d'oelloos. Ze kon zich voorstellen dat een van de meiden ze zoo netjes gerangschikt had en toen bang gewor- den door het onderzoek naar die zaak, ont- kend had dit gedaan te hebben. Maar een meid zou toch zeker geen wekker in den tuin gegocid hebben. Had Gerry Wade het ge daan, toen de eerste scherpe aanmaning van den wekker hem deed ontwaken. Maar neen, dat was ook onmogelijk. Bundle herinnerde zich dat zijn dood plaats moest gehad hebben in -de vroege morgenuren en eenigen tijd daarvoor zou hij wel in een slaperi-gen toe- stand geweest zijn. Bundle fronste het voorhoofd. Die geschie denis met de wekkers was raar. Zij moest Bill Eversleigh te pakken zien te krij-gen. Hij was er geweest dat wist ze. Denken was doen by Bundle. Ze stand op en ging naar het bureautje. Het was van ingelegd hout met een terugrollenden deksel. Bundle ging ervoor zitten, legde eien blaadje postpapier voor zich en schreef: „Beste Bill Ze hield even op om het blad van het bureautje wat verder uit te trekken. Het was haiverwege blijven steken, zooals dikwijls ge- beurde. Bundle trok er ongeduldig aan maar het verschoof niet. Zij herinnerde zich dat -er een vorigen keer een enveloppe tusschen gekomen was en het zoo was blijven klemmen. nam een dim vouwbeen en stak het in de WEER 25 PCT. BOTER IN DE MARGARINE. De exportpositie van onze boter heeft ge durende de afgeloopen weken een wijziging in ongunstigen zin onderg'aan, tengevolge waarvan de commissienoteering terugliep. De productie beweegt zich nog in stijgende lijn en heeft haar toppunt blijkbaar nog niet be- reikt. Onder deze omstandighedpn is een verhoo- ging van het men-gpercentage van boter in de margarine thans noodzakejijk. Besloten is met ingang van 6 Mei a.s. be-doeld percen tage te verhoogen van vjjftien tot vijf en twintig procent. HET BEZUINIGINGSONTWEKP. Zaterdag is door de Regeering bij de Twee- de Kamer ingediend het reeds lang aangekon- digde bezuinigingsontwerp. In de memorie van toelichting zet de re geering uiteen, dat het tekort op de begroo- ting voor 1935 nader op 73 millioen moet wor den geraamd en dat het tekort voor 1936 ver- moedelijk 75 millioen zal bedragen. Tegenover dit laatste tekort staan 20 millioen uit reeds genomen en nog doorwerkende maatregelen, benevens 77 millioen van bet thans ingedien- de bezuinigingsontwerp. Er komt dan een be drag van 20 millioen beschikbaar voor de noodzakelijke verlaging van die belastingen, welker hoogte een bijzonder nadeelige wer- king uitoefent met het oog op het economisch herstel. Deze belastingverlaging zal niet aan- stonds voor dit voile bedrag kunnen worden ingevoerd, omdat de perspectief-besparingen eerst geleidelijk doorwerken. Van het bedrag van 97 millioen kan in 1936 63 millioen als effectief worden beschouwd. Fr blijft derhalve over 1936 een tekort van 75 63 12 mil lioen, terwijl asm, perspectiefbesparingen nog 97 63 34 millioen beschikbaar is. De regeering wil, indien de budgetaire po- sitie zich in de naaste toekomst niet in nog ongunstiger zin gaat ontwikkelen, niet met belastingverlaging wachten, totdat van deze 34 millioen een voldoend bedrag is effectief geworden. Na aanneming van het bezuini gingsontwerp hoopt de regeering derhalve voorstellen tot verlaging van enkele belastin gen te kunnen doen, waarbj; vermoedelijk in de eerste plaats zal worden gedacht aan een vermindering van de opcenten op de aansla- gen in de grondbelasting wegens gebouwde eigendommen, om de lasten op het huizenbezit die op him beurt een nadeeligen invloed oefe- nen op het huurpeil, althans eenigermate te verminderen, en verder aan een vermindering van de omzettoelasting op gas en electrische energie en aan een verlaging van de accijnzen op het gedistilleend en het bier. Het onderhavige ontwerp bezuinigt, als ge- zegd, een bedrag van ruim 77 millioen, pre cies gezegd f 77.150.00a Dit bedrag dat dus staat naast de besparingen, tot dekking van het begrootingstekort 1935 aangewend is als volgt vendeeld: Algemeen, voor alle departementen geidend 15.000.000, buitenlandsche zaken 220.000; justitie 530.000, binnenl. zaken 600.000, onderwijs, kunsten en wetensch. f 14.000.000, financien 9.650.000, defensie f 5.500.000, wa- terstaat 14.150.000, economische zaken 500.000, sociale zaken 17.000.000, totaal f 74.150.000. !Het algemeene bedrag van 15 millioen zal voor 10 millioen uit de rijkssalarissen en -loo nen moeten worden verkregen. Van de restee- rende 5 millioen zal een deel verkregen moeten worden uit de omrekening van de loopende pensioenen en het Jaatste bestanddeel van deze 15 millioen wordt geleverd door een in het ontwerp omschreven man.tregel met betrek- king tot de wachtgelders. 'Wat de verdere bezuinigingen. op de onder- scheidene departementen aangaat voor een deel is wetswijziging noodig; een ander deel kan worden verkregen door gebruikmaking van thans reeds aan de regeering toekomende bevoegdheden en een deel eindelijk komt alleen smalle -gleuf. Ze had succes want er kwam een hoekje wit papier te voorschijn. Bundle greep het en trok het emit. Het was het eerste kantje van een brief -en eenigszins gekreukt. De datum viel Bundle op. Een groote met krullen -geschreven datum. 21 September. 21 September", zei Bundle langzaam, ,,w-el dat was immers Ze zrweeg plotseling. Ja; ze wist het nu zeker. Den 22sten werd Gerry Wade dood op zijn bed gevonden. Dus was dit -een brief dien hij moest geschreven hebben op den avond van het drama zelf. Bundle streek het velletje glad en las het. De brief was niet af. Liefste Loraine. Ik kom Woensdag. Ik maak het uitste- kend en ben over het geheel erg in mijn •schi-k. H-et zal heerlijk zijn, je w-eer te zien. Luister eens, vergeet wat ik gezegd heb over die Zeven Wijzerplaten. Ik dacht dat het iets leuks zou worden, maar het is niet zoo, alles behalve. Het spijt mij dat ik er ooit over gesproken heb, het is niet iets waar kleine meisjes als jij iets mee te maken mogen hebben. Dus je moet het maar uit je hoofd zetten hoor. Dan is er nog iets wat ik je moet vertel- len, maar ik heb zoo'n slaap dat ik mijn oogen niet open kan houden. O, over Lurcher, ik denk...u.." Hier brak de brief af. Bundle fronste het voorhoofd. De Zeven, Wijzerplaten, wat was dat? Ze dacht dat het een acbterbuurt in Londen was. De woorden Zeven Wijzerplaten heriimerden haar nog ergens aan, maar waaraan wist ze op het oogenblik niet. In plaats daarvan werd haar aandacht gevestigd op twee regels: „Ik maak het uitstekend, en ik heb zoo'n slaap, dat ik mijn oogen niet open kan houden". Dat klopte niet. Dat klopte heelemaal niet. in de begrooting tot uitdrukking en wordt dus door den begrootingswetgever bekrachtigd. De regeering heeft na rijp beraad ervan afge- zien een voorstel te doen tat opheffing van een der universiteiten. Zij kan niet over het hoofd zien, dat deze aanzienlijke instellingen door een lange traditie zoo sterk met de bevol- king van de onderscheidene deelen des rijks zijn samengegroeid, dat alleen organisatori- sche overwegingen hier niet den doorslag mo gen geven. Dezelfde overwegingen heeft ook op het laatste oogenblik nog doen afzien van het subsidiaire denkbeeld om hier en daar een of meer faculteiten op te heffen. Wel is de regeering er op bedaeht het aantal leerstoelen, waar mogelijk, te beperken. Onder de bezuinigingen voor Waterstaat w-orden genoemd: bijdrage calamiteu-ze polders te verlagen van 400.000 tot 300.000, besparing 100.000; bijdrage afwatering Zeeuwsch-Vlaanderen 123.000 is restant, vervalt, bespaart dus f 123.000; kanaalhaven te Ter Neuzen 60.000, verder geheel uit het werkfonds financieren. DE YVERELDTENTOONSTELLING TE BRTJSSEL GEOPEND. Het Belgische koningspaar heeft Zaterdag om elf uur in gezelschap van de jonge prinses Josephine Charlotte, den graaf van Vlaanderen en den Deenschen kroonprins Frederik de ten- toonstelling te Brussel officieel geopend. Zij vertrokken in een 5 la Daumont bespannen rijtuig van het kasteel te Laeken en kwamen de tentoonstelling binnen door den Eeuwfeest- ingang. Het koninklijk gezelschap werd ge- escorteerd door een escadron landers met het regimentsvaandel, onder beVel van -een kolonel. Door een afdeeling infanterie werd een cordon gevormd. De koning en koningin werden in de feest- zaal ontvangen door burgemeester Max, den voorzitter van het uitvoerend comita, en door graaf M. M. van der Burch, commissaris-gene- raal der regeering. In het Fransch en het -Vlaamsch zijn na de redevoeringen cantaten gezongen, waama het koninklijke paar zich terugtrok, terwijl een „hymne aan de toekomst" werd gespeeld. De koning en koningin vervolgden hun route die hen voerde door de verschillende -buitenland sche paviljoens, waarna zij de tentoonstelling verlieteh onder donderende toejuichingen van het publiek. Dinsdagmiddag drie uur wordt het Neder- landsche paviljoen officieel ingiewrjd door minister van Steenberghe, den commissaris- generaal voor Nederland op de Brusselsche wereiatentoonstelling, mr. dr. Verschuur en den adjunct-commissaris-generaal, consul- generaal mr. v. Romburgh. Des avonds om acht uur heeft ter gelegen- heid "van de opening van het Nederlandsche paviljoen een grootsch diner plaats in hotel M&tropole. DUIKBOOTEN IN AANBOUW. Vernon Bartlett, de medewerker van de „New Chronicle" heeft, naar hij schrijft, uit zeer betrouwbare bron vemomen, dat de Duitsche regeering besloten heeft om 12 duikbooten, ieder van 250 ton, te laten bou- wen. Onlangs deelden wij mede, dat de Duitsche regeering de ontwerpen van een groot aantal duikbooten op papier gereed zou hebben, welke modemer zouden zijn uitgerust dan van welk land ook. Volgens het Verdrag van Versailles mag Duitschland geen duikbooten hebben, zoodat het -bouwen van duikbooten een schending van het vredesverdrag zou zijn. Hoewel Hitler wel zal beweren, schrijft Vernon Bartlett, dat deze duikbooten klein zijn vergeleken, bij die van de Ver. Staten, T tarom Want dienzelfdeh avond had Gerry zoo'n groote dogjis chlorakt ingenomen, dat hij nooit meer ontwaakte. En als, wat hij in dien brief geschreven had waar was, waarom had hij die dan ingenomen. Bundle schudde het hoofd Zij keek de kaifaer rond en rilde even. Stel je voor, dat Gerry Wade nu naar haar keek In deze kamer was hij gestorven Ze bleef heel stil zitten. De stilte werd slechts verbrok-en door het tikken van haar klein gouden klokje. Dat klonk onnatuuriijk hard en beteekenisvol. Brundle hvSerp een blik op den schoorsteen- mantel. Plotseling kon zij het zich levendig voor stellen. De doode die op het bed lag en zeven wek kers diep op den schoorsteenmantel stonden te tikken... luid en onheilspellend tikkende. tikkende, tik-kende, tikkende. VIFJDE HOOFDSTUK. De man op den weg. Vader", zei Bundle, terwijl ze de deur van lord Caterham's particulier heiligdom opende en het hoofd naar binnenstak, „ik ga naar de stad met de Hispano, ik kan de eentonig- heid niet langer verdragen." ,,We zijn gisteren pas thuisgekomen", plaag- de lord Caterham. „Dat weet ik. Het lijkt al wel een eeuw. Ik was vergeten hoe saai he-t buiten kan zijn". ,,Ik ben het niet met je eens", zei lord Caterham. ,,Het is rustig, inderdaad rustig. En buitengewoon gezellig. Ik waardeer het meer, dan ik je kan zeggen, dat ik weer teru-g ben bij Tredwell. Die man bestudeert mijn gemak en rust op de wonderlijkste wijze. Vanmorgen kwam er bijvoorbeeld iemand vragen of ze hier een meeting van padvinders mochten houden. Ik zou het werkelijk vreese- lijk gevonden hebben als ik zou hebben moeten weigeren trouwens; ik zou waarschijnlijk niet geweigerd hebben. Maar Tredwell heeft Frankrijk en het Britsche Rijk, zal dit bericbt over -den aanbouw van duikbooten volgens de „Daily Herald" is met den bouw daarvan reeds een aanvang gemaakt niet nalaten bij de En-gelsche regeering indruk te maken. BOUW VAN 24 SCHEPEN. De marinebegrooting ten bedrage van 465 millioen, die door de Kamer van Afgevaar- digden der Vereenigde Staten werd aange- nomen, voorziet in den bouw van 24 schepen en van 555 vliegtuigen en voorts in een uit- breiding van het personeel met 77 officieren en 9000 manschappen benevens 51 officieren voor de mariniers. Er is een bedrag van 70.000 uitgetrokken v-oor den bouw van een klein luchtschip. Dit is de belangrijikste marinebegrooting sedert den oorlog. HANDEL IN DEVIEZEN IN BELGIe. Officieel wordt meegedeeld, dat de laiding van het c-entraal-bureau voor de controle op de wisselkoersen besloten heeft, in verband met de aanzienlijke verbetering van den rnone- tairen toestand met ingang van heden den vrijen handel in deviezen weer toe te laten. De toestemming tot het drijven van handel in deviezen, die beperkt was geworden tot de banken en eeni-ge groote wisselkantoren, kan nu weer op schriftelijke aanvrage worden verleend aan alle makelaars in -effecten, ban- kiers, reisagentsehappen enz. Ook mogen weer voorschotten in Belgische francs aan buiten het koninkrijk gevestigde personen worden toegestaan en is het toegelaten zander de minste restrictie bankbiljetten te verstrek- ken en coupons in- en uit te voeren. me gered. 1k. ben vergeten wat hij gezegd heeft; iets verduiveld geniaals, dat toch. nie- mands gevoelens kon kwetsen en de zaak niettemin voorstelde als ze was". „Gezellighieid en rust voldoen mij niet", zei Bundle. „Ik moet opwinding hebben". Lord Caterham rilde. „Hebben wij vier jaar geleden geen opwin ding gehad?" vroeg hij op klagenden toon. „Ik ben zoo ongeveer klaar voor nog meer dan toen", zei Bundle. ,,Niet dat ik die ver- wacht in de stad te vinden. Maar in ieder geval wil ik mijn kaken niet ontwrichten door het geeuwen". „Ik heb altijd ondervonden", zei lord Cater ham, ,,dat menschen, die op zo-ek gaan naar moeilijkheden die gewoonlijk vinden". Hij geeuwde. „Toch", voegd-e hij eraan toe, „zou ik er niets op tegen hebben ook naar de stad te gaan". „Ga dan mee", zei Bundle. ,,Maar vlug wat. Ik heb haas-t". Lord Caterham, die al half uit zijn stoei was opgestaan ging weer zitten. ,jHeb je haast?" vroeg hij achterdochtig. „Een verduivelden haast", zei Bundle. „Dan is het al uitgemaakt", zei lord Cater ham. ,,Ik ga niet mee. Om door jou gereden te worden in een Hispano, als je haast hebt, nu dat is geen doen voor een bejaarden man. Ik zal hier blijven". Zooals je wilt", zei Bundle en ze verdween. Tredwell trad dadelijk na haar verdwijnen de kamer binnen. „De dominee, uwe lordschap, zou u heel gaarne spreken, daar er een vervelend geschit ontstaan is over den toestand van de jon-gens- brigade". Lord Caterham kreunde. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1