De Emmabloem, een oude bekende ZOUTE VISCH AUTO te huur Het ontstaan der Zeeuwsche Luchtlijn Voor Uw VAN SPRANG Groquante Ciemehoorntjes Boteihamwoist-Reclame Heft Centrum" ^Pension Gasten" BESLISSINGSWEDSTRIJD Chr. School voor Mulo Fa A. J. FAAS ZONEN KALFSVLEESCH Bij BONTE-VAN MOSSEVELDE Fa Wed. A. H. DONZE Osmia Firma P. J. van de Sande AXEL I HULSTI Een flink Burgerwoonhuis, v m Osmia-V oluma «Bonl» Nog voor den zaai verkrijgbaar: ff „WIEN IMUR WIEN" Bijz. Lagere School! voor Chr. Onderwijs Zondag 28 April a.s. Kleinc AJverlenficn M. v. d. LINDE JAC. HAMELINK, VAN BORSSUM WAALKES S. OIELEMAN, J Eigen Huis Fa P. J. VAN DE SANDE Frans de Bruijn Zonen VERBOUWINGSKORTING Vijf viaikel TE KOOP A. E. Koene-Scheele. 3 pond dik Spek Aangifte van nieuwe leerlingen voor 1 Mei 1935 Aangifte van nieuwe leerlingen tot 1 Mei 1935 A. A. MARSILJE Jz Tel. 223 Gevraagd Helpt alien mee aan de bestrijding van de Tuberculose door het koopen van een EMMABLOEMPJE. Laat nu niemand ons teleurstellenals op morgen (Zaterdag), onze wakkere collectante's Uwe hulp inroepen. „HET GROENE KRUIS" Afdeeling T.B. Bestrijding. JUIST ONTVANGEN AchJ nieuwe soorten Droslc 30 - 45 ct per ons Ziet Etalage PUIKE NIEUWE 20 ct. per pond. Mart. Eijkestr. 16. Gava-) APOTHEEK - TER NEUZEN Tal. 21 Post Biro 206962 COMPROLIDS. Versuikerde tabletten in verschil- lende kleuren. In fl aeons a 50 stuks met uitvoe- riige gebruiksaanwijzing, tegen Aambeien flacon f 1, Blaas-Catarrh J 0,90 Bedwateren f 1, Bleekzucht f 0,90 Diarrhee 1,10 Maiagkramp f 0,90 Vers topping f 1, Zenuwen enz. f 1, Alleen verkoop voor Ter Neuzen en Omstreken. zonder chauffeur Axelschestraat 14 Wilt U een hebben, betaal dan niet langer huur. Nadere inlichtingen te bekomen bij J. DE REGT, Woningbureau, Ter Neuzen. W. A. C. POPPE, AcLministrateur, Hulst. VOORHANDEN: door i Dr. S. S. SMEDING Prijs f 0,50 echte Ceka Bruine Boon en eerste na- bouw; Plantmais voor groenvoeder; ook nog Voederbietenzaden in soorten van eigen teelt. Aanbevelend, Zaadtelers, Hulst, Telef. 65. KLOK BAROMETER POL8HORLOGE N1EUWSTE MODELLEN Noordstr. 31, Bakkerij MOENS I Naast Fa Rommel-Broeksma A St- Jacobstraat 1 =vi issimfigw Alle verpakte Geneesmiddelen GTJMMI- EN VEBPLEGINGSARTIKELEN BUIKBANDEN, BREUKBANDEN EN ELASTIEKE KOUSEN. Alles zeer concurreerend. Een partij Schroeftakels met onder- blok, hijschkracht 1-2-3 en 5000 K.G. bij een hijschhoogte van 10 en 20 Meter, eenige Reduceerven- tielen, een partij ijzeren Fabrieks- ramen en Fabriekstrappen. Bevragen, P. BLOMNIAERT, bij het station te Hulst, (Tel. 79). Wilt U iets fijns Neemt dan eens proef met onze 18 ct. per ons. ROOMBOTERKOEKJES 25 ct. per x/2 pond. PA LING BROOD 10 en 15 ct. per stuk. HEERLIJKE GEVULDE CANO'S, COCUS MACRONS, ENZ. 2 ons voor 13 cent 73 cent Firma E. A. IJSEBAERT. Telefoon 99 - AXEL - Zeestraat Zaterdag 27 en Dinsdag 30 April - Aanvang 8 uur TWEE SCHITTERENDE FILMWERKEN. Eerste Hoofdnummer WATT en HALF WATT in: Aangestoken door 'n uitvindersmanie, als verwoede vracht- autorijders, als ijzingwekkende slaapwandelaars en in 100 andere creaties spelen WATT en HALF WATT in deze buitengewone filmklucht. Een program van onophoudelijk schaterlachen. Als tweede Hoofdnummer Een charmante levenslustige film, met in de hoofdrollen LEE PARRY, PAUL HORBIGER, ENZ. ENZ. IV Verder: POLYGOON-JOURNAAL. "W Plaatsbespreken van 67 uur. Toegang alle leeftijden. Prgaen Baloon /IParket 0,75le rang /0,50; 2e rang f 0,30. Belasting inbegrepen. Bergplaats voor Auto's en Rijwielen. A.s. Zaterdag 4 Mei„De Familie van mijn vrouw" Daarna „DE VIER MULLERS" Twee Hollandsch sprekende films en JOE BROWN, IN DE ZESDAAGSCHE enz. enz. P «jf - - i JOZIN ASTRA AT TER NEUZEN Aanvang half drie voor den nieuwen dui*sus| ianvaingende 1 Mei, in de SCHOOL, JOZ1NASTRAAT, gedurende de Schooltijden, en bij het Hoofd der School, den heer P. LANKAMP, Scheldekade 13. om het kampioenschap 3e klasse A, tusschen _1L HET BESTUUR. GRENULAAN TER NEUZEN voor den nieuwen cursus, aanvangende 1 Mei, bij het Hoofd der School den heer H. HEERSEMA, Scheldekade 46. Onderwijs wordt gegeven in de-vakken van de Lagere School en Fransch, Ouitsch, Engelsch, Wiskundo, Boekhouden en Handelsrakenen. W Volledige opleiding voor Mulo-diploma. "TPH HET BESTUUR. KENT U de Revue i „VAN LACH TOT LACH" van MEIJER HAMEL? Deze komt in October naSr Ter Neuzen met ongeveer 40 mede- werkers, o.a. LOUIS DAVIDS, S1LVIAN POONS, JAN BLOK, enz. Zij, die op gemakkelijke betalingsvoorwaarden deze Revue willen zien, kunnen dat doen, door zich op te geven als lid van het Spaarfonds, Men betaalt een wekelijkse bijdrage van 5 cent, beneden 15 jaar 21/2 cent. Meldt U aan bij het Secrelariaat, JAC. MEEUSFN, Van Steenbergenlaan 61. Dijkstraat 88 Telef. 227 TER NEUZEN Axelschestraat 1 Telef. 128 Wij leveren merkrijwielen zooals GAZELLE FONGERS NEERLAND'S KROON PHOENIX R. S. STOKVIS THE CORSAIR enz., aan fabrieksprijs met fabrieksgarantie. Voor goedkoopere rijwielen ziet etalage. Aanbevelend. ZWAAR VET BLANK ZATERDAG Ons bekend Rozijnenbroodje en 2 ons Speculaas - Samen 25 cent lO cent 35 cent Proef gerust mijn beste [man 't Is het fijnste dat ik I [schenken kan. I f£ der onovertrefbare kwatiteits-thee. Slechts 30 ct. p. Ons-pakje -*> De wereldberoemde vulpen is in alle kleuren en grootten voorhanden Prijzen vanaf f 2,75 tot f 16,- De met het extra reservoir, waar- door men slechts eenmaal per maand, bij veelvuldig gebruik, de pen behoeft te vullen V ulpenmagazijn Ter Neuzen en op het terrein der vereeniging „Terneuzen" aan de NIEUWE SLUIS. Entree 30 ct. Kinderen lO ct. Werkloozen uit Zeeuwsch-Vlaanderen, op vertoon stempelkaart 15 cent. SMT Leden en Donateurs van „Terneuzen" hebben bij dezen wedstrijd gecn vrijen toegang. Een Echt Hollandsch Product, Smakelijk, Voedzaam, Gezond -ALBERT HEIJN garandeert U in Kaas een allerfijnste kwaliteit. Kaas is echter niet alleen een artikel van kwaliteit dooh ook van smaak. Door onze groote sorteering, hebben wij voor iedersen, steeds een Heerlijk Stukje Kaas, naar eigen smaak, in voorraad. Fijnste volv. Goudsche Kaas, jong p. p. 22—25 Ct ii ii ii ii belegen M 3035 Meikaas Leidsche Kaas, jong belegen Echte boeren Leidsche Kaas I risen 40 Zware Nrd-Holl. Edammers, 40 °/0 p. st. 70—79 Ct ii ii ii ii ii oude p. st. 95 Lunchkaasjes per stuk 21 Ct MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER TER NEUZEN, Noordstraat 63, Tel. 245 r 216. Axel. Hulst. Aardenburg. TE KOOP: met grooten tuin en schuur, gelegen St. Huibregtstraat, Hoek. Te bevra gen bij J. A. LIJBAART, Molenaar, Sluiskil. GROOTE AFNEMERS van Roonujs, Wafels en Hoorntjes. Adres: ALBERT RINGOOT, Em. van Winkellaan 19, Dendermonde (Belgie). van 15 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Eike regel meer 10 cent. TE KOOP of te ruil voor een leege Koe of Weide-Runderen, een beste Melkkoe aan de rekening. J. VAN HERMON, Zaamslag (Veer). EEN GOED ORGEL te koop gevraagd. Brieven onder no. 334, bureau van dit blad. f 50.— BELOONING aan den- gene die een algemeen ontwikkeld persoon G.G. v.g.g.v. aan een vaste betrekking helpt. Brieven onder no. 333, bureau van dit blad. 4 Mej. P. PLATTEEUW, Cos- tumiere, Westkolkstraat 16, vraagt Leerlingen, ook voor avondlessen van 6 tot 9 uur. Beleefd aanbe velend, als boven. G. NEELS, Aard.-, Groente- en Fruithandel, Noordstraat 7. Neemt proef met onze prima Sinaasappels van 5, 7 en 10 voor een kwartje, steeds mooie gele rijpe Bananen in voorraad. Beleefd aanbevelend. SCHOONMAAK Schoonmaak. 15 Kastranden 25 ct, 3 pond trans- pirantzeep 25 ct, 5 dubbele stukken Huishoudzeep 25 ct. 5 pak Zeep- poeder 25 ct. 2 pak Witkalk 25 ct, een flesch Ammoniak 25 ct, prima prima Glansverf in alle kleuren 55 ct per K.G., Kwasten, Penceelen, Huishoudvernis, Creoline, Lisol, Terpetijn, Zoete Olie, Raap- of Bakolie. Patentolie, Wonderolie, Parfineolie, Pepermuntolie, Olijfolie, Anijsolie, Groene Olie, Verzeerolie, Pijlstaartolie, Citroenolie, Friesche Paardenolie, Gordijngeel in zakjes en fleschjes enz. Keur uit duizende artikelen. J.VERSPRILLE,Noord straat 1, Hoek. Altijd je beste adres. GEVRAAGD een Dagdienstbode bij A. VAN ARENTHALS te Zaamslag. MAKREEL, Rolmops, Droge Visch, Schelvisch, Scharren, Zoute- visch, Paling en Garnalen. DIELEMAN-VAN IJK, Noord straat 84. ,,SeBa" geeft 5 K.G. Aardappelen of 5 K G. zoete Keukenwortels voor een dubbeltje. Kruidenierswaren„ Borstelwerk enz. aan lage prijzen. R. SEGERS, Lange Kerkstr. 40. ONTVANGEN zending Vogels, Putters, Oranjewevers, Goudfa- zanten, Kardinalen, Napoleons, Oranjekaakjes, Kneutjes, Saffraan-, Kroon-, Band- en diverse Vinken, Broedblokken en Zaden. Firma W. NIEUWELINK-GOOSSEN, Markt 11, Ter Neuzen. VANAF HEDEN tot nadere aan- kondiging, Heerencostuum stoomen 3 gulden min 10 °/0 korting. Op overige Stoom- en Verfgoederen eveneens tot nadere aankondiging 10 °/0 korting. Wed. M. C. LEUNIS—KURVINK, Noordstr. 9, Agentesse N.V.Stoomwasscherij „Volharding". MOOIE groote kroppen Sla vanaf 5 cent per krop, mooie Worteltjes, Bloemkool, Komkommers.Tomaten. groote Handperen, fijne Druiven, Pruimen, extra sappige Sinaasap- pelen 7 voor 25 cent, Jaffa's, Hand- appelen enz. koopt U tegen lage prijzen bij VAN DER MEER, Noordstr. 92, Tel. 315. Bij aan- koop van 25 cent groente of fruit ook nu weer 1 K.G. Bananen voor 1 kwartje. Beleefd aanbevelend. Noordstraat 80 Tel. 280 TER NEUZEN. Laboratorium v. schaikundlg ondarzoek vt ik- Raden-Thee v -" "'C 3 4 >V. 'A V. V it ii ii 12-14 ii ii 20 ii ii 45 Albert Heijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 8