Heehiyk. Ge/zojrucLe. Aanbesteding. Trannosan van Prof. Dr. Polland Burgerlijken Stand Advertentien. C. G. RAMSELAAR, UitslagVerloting JAN VROEGOP, Chr. Landbouwschool gemalen Chili en Kalksalpeter, Aanbesteding. Openbare Verkooping VOETBALLEN VOERT TOT ALLES. OUDERMOCRD DE PLAZA TE DUBLIN EEN PROOI DER VLAMMEN. LOOP DER BEVOLKING. J. C. RINDERS, Anna Elizabeth de Vos, Chirurg, van 27 April tot 7 Mei AFWEZIG. BAZAR HOEK. AXEL. Algemene Vergadering Het Comlti tot Aankoop van Meststoffen HET BOUWEN VAN EEN WONING TE SPUI GEMEENTE ZAAMSLAG. Ter Neuzensche Bad- en Zweminrichting Scat* est* est Drog. ,,DE VIJZEL". WOON- en WINKELHUIS WOONHUIS WOONHUIS te SAS VAN GENT A. Het H U I S STUDIE Juan den Notaris Van der Eecken te Gent, Openbare Verkooping. Landj en" Weide Land Wag- met itikdooAnJ, LeJtt, Hatide. Huid door Trannosan Remedy Q voor 8 toepassingen HO C Gratis: Garantie: Trannosan Voetbad voor 6 Bruisende Baden UITSLUITEND BIJ APOTHEKERS EN ERKENDE DROGISTEN moesten dus enkele mannen zitten. De poli- tiebeamibten wisten ongemerkt tot vlak bij de sdhuur te komen en vingen brokstukken van het gesprek op. Zij hoorden hoe de mannen zeiden: „Geef dlt eens aan" en „doe jij dat eens even". Kortom men had den indruk dat ex koortsachtig geiwerkt werd daarbinnen. Door een van de reten van de schuur vlel een straaltje licht; bij een lamp waren de clan- destiene stokers aan hun arbeid. Brigadier Griffioen van de rrjksVeldwacht vertelde aan het blad: ..Het is een der mooiste aanhoudingen die ik ooit gedaan heto op heeterdaad. Toen wij lang genoeg geluisterd hadden, gingen wij de ic'huur binnen. Deze was in twee deelen ver- deeld. In het midden had men een schotje geplaatst en daarboven waren zakken gehan- o-en. Toen wij deze zakken opzij deden, keken wij om zoo te zeggen boven op de geheime distilleerderij en drie mannen waren er bezig met het stoken. Er stond een kachel roodgloeiend, er was een ketel, er waren een paar bussen met aller- lei materiaal, kortom het was een prachtige installatie, die in voile werking was. De damp sloeg er af en het verwonderde gezicht van de mannen was goud waard. Zij wisten niet wat zij moesten zeggen. Zij waren zoo verbluft en konden slechts uitbren- gen: ,,Nou, dat is ook wat moois". Tot zoover de brigadier. De Tel. vemeemt voorts dat door deze vondst de hand is gelegd op een complot uit Gouda. Vier mannen. had den samen het plan bedacht om clandestien alcohol te gaan stoken. Zij hebben de instal latie in pakken en kisten naar de schuur ge- bracht. Van te voren hebben zij hun installa tie in Gouda in elkaar gezet ten huize van een ingezetene van die plaats. Bij wijze van proef hebben zij hier ook reeds gestookt. Bij deze ingezetene zijn dan ook een paar fles- schen jenever in beslag genomen. Het waren proefflesschen en de proef is goed uitgevallen. En zoo hebben de stokers de Paaschdagen ge- bruikt om hun apparaat op te bouwen. Met Paschen hebben zij nog niet gestookt. Daar zijn ze Dinsdagmorgen eerst mee begonnen. Den geheelen morgen en middag hebben ze doorgestookt. De boel raakte zoo langzamer- hand klaar. Er kwamen damp en geur uit het gestookte materiaal. Den geheelen avond zijn zij er ook nog bijgebleven, totdat om halfelf de politie eensklaps binnentrad en aan him verwachtingen een eind maakte. GEVECHT TUSSCHEN DOUANEBE AMBTEN EN SMOKKELAARS. Aan de Fransch-Belgische grens is sedert de devaluatie van den Belga de smokkelarij zeer toegenomen. Uit Rijsel, zoo meldt V. D., heeft een hevig vuurgevecht plaats gehad tusschen twee douanebeambten en een twaalftal smokkelaars die met drie vrachtauto's de grens wilden overschrijden. Een der smokkelaars werd gewond waarna de overige de vlucht namen. Twee der auto's keerden op Belgisch gebied terug, terwijl de derde door de inmiddels ver- sterkte groep douanebeambten brak. Na een felle achtervolging ook de douane maakte van een auto gebruik werden de smokke laars ingehaald. Een hunner wierp een flesch benzine op de lading en stak die in brand, terwijl hij ook brand trachtte te stichten in den auto der douanebeambten. Uit de bijlig- gende huizen kwamen de bewoners verschrikt naar buiten en van de verwarring maakten de smokkelaars gebruik om te ontkomen. De brand was apoedig gebluscht. De gewonde smokkelaar is in arrest genomen. DE AARDVERSCHUIVING BIJ OBERAUDORF. De aardverschuiving aan den Tatzlwurm bij Oberaudorf in Beieren is door het ophouden van den neerslag bijna tot staan gekomen. De grootste aardmassa bewoog zich Woens- dagochtend nog slechts zeer langzaam. Door- dat de sneeuw niet meer smelt, wordt niet zooveel druk meer uitgeoefend als bij het be gin van de aardverschuiving. Een commissie van onderzoek is van meening, dat bij een nieuwe periode van regen nog meer aard- massa's omlaag zullen komen. Vooreerst bestaat echter geen gevaar voor den grooten Tatzlwurm-waterval, welke onge- veer 20 min. van de aardversohuivingen ver- wijderd is. BLIKSEM IN KERKTOREN GESLAGEN. Tijdens een zwaar onwear, dat boven Erfurt woedde, is de bliksem in den toren van de Augustijner kerk gestagen. Een bliksem- afleider ving den bliksem op en leidde hem af. Desondanks is in de toren groote schade aan- gericht. De steenen ballustrade, die rond den aohthoekigen, met beelden bezetten toren loopt, werd vernield en viel op het kerkdak, dat op versohillende plaatsen bezweek. Nog steeds Is er gevaar, dat losse stukken naar beneden zullen komen. De kerk beboort tot het complex van het voormalige Augustijner- klooster, waar Maarten. Luther monnik is ge- weest. EEN BEDELAAR DIE RIJK WAS. In het Tsjechische dorp Zenica overleed dezer dagen een bedelaar. Een onderzoek wees uit, dat de man van honger was omge- komen. Natuurlijk wekte het groote verba- zing, dat in een dichtgenaaide matras van den bedelaar 90 kilo aan zilvergeld en 50.000 kronen aan bankpapier werd gevonden. SPRINKHANENPLAAG. De Andalusische vlakte wordt door zwer- men sprinkhanen geteisterd, naar Reuter uit Sevilla meldt. De kamers van landbouw heb ben onmiddellijk hulp verzocht. Te Bomheim in Westfalen kwam het tus schen de aanhangers van de plaatselijke voet- balclub en die uit Enniger tijdens het spel tot een vechtpartij, waarbij eenige personen door stokslagen werden gekwetst. Na afloop van den wedstrijd greep men andene wapenen en vlogen baksteenen en moersleutels door de lucht. Vier Ennigers werden zwaar gewond. Een hunner is reads overleden. ZES VROUWEN VERDRONKEN. Op de Chambal, een rivier in het vorsten- dom Gwalior is, naar Reuter uit Simla bericht, een boot, waarin 13 personen waren gezeten, omgeslagen. Zes vrouwen verdronken. De overige opvarenden konden worden gered. EEN VADER VERGIFTIGT ZIJN VIER KINDEREN. Te Boetzingen heeft de aldaar wonende dr. Kieffer op den tweeden Paaschdag zijn vier kinderen, meisjes van 6 tot 15 jaar, vergif- tigd. Dinsdag heeft men de lijken gevonden. De vader is spoorloos verdwenen. EEN ONTZETTENDE AARDBEVING OP FORMOSA. In het Zuid-Westelijk gedeelte van Formosa heeft een ontzettende aardbeving plaats ge had. Er ontstond een onbeschrijfelijke paniek onder de bewoners van het eiland, die nog ver- ergerd werd, doordat alom brand ontstond. Het minst geteisterd schijnen te zijn de pro vinces Taichu en Etshinchiku. In de hoofd- straat van de stad Taiohu werden honderd personen gedood. De straat is in een enorme ruine herschapen. De stad Taiko aan de Noord-West kust van het eiland is bijna geheel verwoest. De spoor- wegen in het geheele Noordwestelijke deel van het eiland zijn verwrongen en gelijken op reusachtige slangen. Talrijke tunnels zijn in- gestort, andere zijn geheel versperd. De bewoners zoeken in massa tusschen de ruines naar him naaste verwanten. Personeel van het Roode Kruis en politie arbeiden zon- der ophouden. De eerste aardschok is door het Observato- rium van Taihoku am 6.02 uur pi. t. geregls- treerd en de tweede om 6.22 uur pi. t. Het picentrum schijnt te liggen twintig mijlen ten N.W. van Taichu. De Pescadores-eilandengroep werd aan de Westkust eveneens door een aardbeving ge teisterd. De aardbeving op Formosa werd gevolgd door een reusachtigen brand. De telegraaf- en telefoonverbindingen werden verbroken. Van Formosa wordt gemeld dat na de ver- schrikking van de aardbevingsramp het eiland thans wordt bedreigd door hongersnood, ter wijl men vreest dat door den noodtoestand, waardoor duizenden menschen dakloos zijn geworden epidemieen zouden kunnen uitbre- ken. De doktoren en 't verplegend personeel alsmede de ambulancetroepen van het Japan- sche leger, die onmiddellijk voor hulpverlee- ning besohikbaar werden gesteld, ondervinden moeilij'kheden om het binnenland te bereiken, aangezien het verkeer volkomen is ont- wricht en de meeste wegen onbegaanbaar zijn. In bijna alle steden zijn de buizen der waterleidingen gebroken. Natuurlijke bron- nen zijn drooggelegd en vele vijvers en meren zijn eveneens drooggeloopen. De ellende der bevolking wordt nog verergerd door den zwa- ren regenval, die vooral het kustgebied teis- tert. In tegenstelling tot anders luidende berichten verklaart het Japansche ministerie van kolonien van den gouverneur-generaal van Formosa bericht te hebben ontvangen, dat men aldaar over voldoende voorraden lervensmiddelen beschikt om met goede dis tribute voor de voorziening der bevolking te kunnen zorgen. Men keert naar de haardsteden terug. Volgens de laatste officieele berichten heeft de aardbeving, die het eiland Formosa geteis terd heeft, 3209 dooden en 9991 gewonden geeischt. Wat de materieele schade betreft, blijken 14.500 huizen geheel en 21.500 huizen gedeel- telijk verwoest te zijn. Ongeveer 20.000 per sonen zijn dientengevolge dakloos geworden. Daar deze cijfers opgesteld zijn op grond van uitivoerige rapporten uit het geheele be- trokken gebied, neemt men aan, dat het aan- taJ slachtoffers niet belangrijk meer zal stij- gen. De keizer van Japan heeft een specialen vertegenwoordiger naar Formosa gezonden, teneinde zich met de leiding der steunmaat- regelen te belasten. Intusschen zijn de herstelwerkzaamheden reeds ter hand genomen. Te dien einde heb ben de autoriteiten de bevolking in arbeids- groepen ingedeeld, die onder toezicht van Japansche militairen onmiddellijk met groote energie aan het werk zijn getogen, teneinde de woningen en andere gebouwen weer op te trekken. Het vertrouwen begint zich te her- stellen en de bevolking, die na de aardbeving was gevlucht en in primitieve bamboehutten haar intrek had genomen, iif reeds grooten- deels naar haar dorpen en steden terugge- keerd. Met dat al is de nood, die overal geleden wordt, enorm. Alle seholen en tempels liggen vol gewonden. Acht en veertig uur lang zijn de geneesheeren en verpleegsters ononderbio- ken bezig geweest. met het verrichten van ope- raties en het aanleggen van verbanden. Het epicentrum der aardbeving lag in het gebied van Kori. Daar zijn als gevolg van de hevige aardschokken alle spoorwegdijken ingestort. De koning van Engeland heeft den Japan- schen keizer, naar aanleiding van de ramp op Formoso, een telegram van rouwbeklag ge zonden, waarin hij zijn diep leedwezen uit- spreekt met de dooden en gewonden. Ook de Amerikaansche minister van bui- tenlandsche zaken heeft zijn deelneming be- tuigd met de ramp, die de bevolking van het eiland heeft getroffen. Zijn Japansche col- lega Hirota heeft geantwoord, dat hij deze be- tuiging op grooten prijs stelt. De Japansche regeering en de bladen laten zich zeer waardeerend uit over het aanbod van de opperbevelhebbers der Britsche en Amerikaansche vloot, die direct hulp hebben aangeboden, al behoefde men hiervan geen gebruik te maken, daar de Japanners zelf over voldoende hulpmiddelen beschikken. NOODWEER IN UNTER-FRANKEN. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit WUrz- burg, dat Woensdagmiddag de streek van Schweinfurt door noodweer is geteisterd, waarbij vooral de marken Zell en Hambach. ten Noorden van Schweinfurt, hebben geleden. De wijnbergen aan de Main werden door de wolkbreuken sterk beschadigd. Op de wegen was elk verkeer onmogelijk. Ook in de Rhon en in de Spessarts is het slecht weer geweest. Hier hadden vooral de streken van Zeitlofs, Heinrichsthal, Rupboden en Schonderling sterk te lijden. Op sommiige plaatsen ont- stonden overstroomingen, waardoor vee is verdronken. Op de velden werd het gewas door hagelslag vernield, zoodat op vele plaat sen de oogst van dit jaar volkomen ver nield is. Nader wordt gemeld: Het dorpje Heinrichsthal in den Spessart is zoo goed als verwoest. Rotsblokken van 4000 K.G. zijn naar beneden gekomen en de hagel lag een halve meter in de straten waarop pas de eigenlijke wolkbreuk volgde. De vloedgolf van iy2 meter hoogte sleepte alles mee wat zich op de straten bevond. Het vee in de stallen stond op sommige plaatsen tot den hals in het water. Het verwoeste dorpje is zeer arm en de bewoners kunnen de schade niet zelf goedmaken. Te Austin, in den staat Texas, is op een eenzamen weg een moord gepleegd op den rechter in het Opperste Hof van dien staat Pierson en mevrouw Pierson. Beiden werden met kogels doorboord aangetroffen. Thans is hun zoon Howard Pierson, in hechtenis ge nomen, verdacht van den moord te hebben gepleegd. Nader wordt nog gemeld, dat Howard Pier son, een jongen van 22 jaar, bekend heeft, zijn ouders te hebben vermoord. Hij had hen buiten de stad gelokt en hen toen gedood, Hierop schoot hij zich een kogel in den arm. De reden van zijn daad heeft hij nog niet ont- huld. BEDORVEN ROOM. Te Whiteplains in den staat New-York zijn 952 personen ziek geworden na het gebruik van roomtaartjes afkomstig uit een groot- bedrijf. Ook uit vier dorpjes in de omgeving van Whiteplains worden ziektegevallen ge meld maar de vergiftigingsverschijnselen zijn niet van enrstigen aard en voorloopig is nog niemand er aan overleden. ROOVERS PLUNDEREN EEN POSTAUTO. Te Warren (Ohio) hebben drie gewapende gangsters midden in de stad een overval ge pleegd op een postauto. Met vuurwapenen dwongen zij den bestuurder hen naar buiten de stad te rrjden. Daar aangekomen, roofden de bandieten een postzak, inhoudende 72.000 dollar. Hoewel de geheele stedelijke politie een achtervolging inzette, konden de roovers in een gereedstaande auto ontkomen. Woensdagochtend is brand uitgebroken in de Plaza, het gebouw waar de trekkingen van de Iersche sweepstake plaats hebben. IDe brand greep snel om zich heen, alle brandweer-brigades van Dublin werkten koortsachtig om den brand te bestrijden. De vlammen bereikten evenwel een aanzienlijke hoogte en men vreesde, dat het geheele ge bouw ten prooi zou vallen aan de vlammen. Met moeite hield een sterke polftiemacht de nieuwsgierigen op een afstand. De brand is vermoedelijk aan onvoorzich- tigheid te wijten. Hij brak uit in de beneden- verdieping van het gebouw. De groote bus, welke dient om de nummers van de sweep stake dooreen te mengen, is geheel door het vuur verteerd. Nader wordt gemeld, dat de brand des na- middags was bedwongen. Van het mooie ge bouw is niets anders overgebleven dan eeri rookende puinhoop. De belendende gebouwen konden gespaard blijven. SAS VAN GENT. Huwelijks-aangiften. 24 April. Benjamin Maurice Pauweis (van Philippine), oud 28 j., jm. en Anna Octavie Marie Andriessen, oud 25 j., jd. Huwelrjks-voltrekkingen. 18 April. Charles Ludovicus Petrus Duerinck, oud 24 j., jm. en Pietemella Hamelink, oud 21 j., jd. Geboorten. 19 April. Val^re Henri Petrus, z. van Albert Joris Emiel Danschutter en van Madonna Maria Louisa Selis. SAS VAN GENT. Van 18 tot 24 April hebben zich in deze ge- meente gevestigd: C. P. Hofman, schippersknecht van Ter Neuzen. P. M. Stouthamer, koopman, van Norg. W. A. Heeffer, chemiker, van Gent. Vertrokken J. L. van der Meulen en gezin, fabrieksop- zichter. naar Selzaete. L. A. Schinckels, dienstbode, naar Asse- nede. A. Smales en gezin, chemiker, naar Sel zaete. C. P. J. Frankevijlle, gemeente-veldwach- ter, naar Ede. SCHEEPVAARTBEWEGING. Voor Sluiskil: 25 April. Duitsch s.s. NOR- DERNEY, 547, ledig, Antwerpen. Van Riemen: 25 April. Nederl. m.s. IRIS, 111, potasch, Bridlington. Voor Gent: 24 April. Eng. s.s. STAN HOPE, 272, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. DONA ISABEL, 290, pekk., Grangemouth; Noorsch s.s. SKUM 756, hout, Abo; Zweedsoh s.s. FALKVLK, 621, hout, Gefle. 25 April. Noorsch s.s. EIKA 3, 655, ledig, Brugge; Duitsch s.s. LUCY ESSBERGER, 314, creosoot, New-Castle; Eng. s.s. BLACK COCK, 226, stukig., Londen; Noorsch s.s. MERYL, 253, olie, Tyne; Eng. s.s. RALLUS, 920, stukg., Antwerpen; Eng. s.s. PANDION, 999, stukg., Antwerpen. Van Gent: 24 April. Noorsch s.s. TROLLA, 938, ledig, Helsingfors; Noorsch s.s. SKARV, 472, ledig, Immingham; Eng. s.s. MERSEY, 438, Stukg., Goole; Duitsch s.s. MAIN, 539, ijzer, Stettin; Eng. s.s. ORIOLE, 217, stukg., Londen; Nederl. s.s. REGINA, 224, ledig, Rot terdam; Duitsch s.s. FRIELINGHOUS, 2356, ledig, Oxelosund. 25 April. Ned. m.s. DRITTURA, 112, cement, Exeter. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondig doch smartelijk lijden, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader en Behuwdvader de Heer in den ouderdom van 56 jaar. Uit aller naam, Wed. J. C. RINDERS—MOENS. Hoek, 25 April 1935. Heden werd na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden van ons weggenomen onze zeer ge liefde Moeder, Behuwd- en Groot- moeder, Wed. van J. J. de Doeldier, in den ouderdom van ruim 64 jaar. A. C. DE DOELDER. E. C. DE DOELDER DE KOEIJER en Kind. 6. A. DE DOELDER. Ter Neuzen, 26 April 1935. le verloting (groene loten): le prijs no. 377, 2e prijs no. 508, Se prijs no. 691, 4e prijs no. 046, 5e prijs no. 682. 2e verloting (witte loten)le prijs no. 183, 2e pr. no. 121, 3e prijs no. 9, 4e prijs no. 141, 5e prijs no. 313. HET OOMITe. Noordstraat (hoek Vlooswijkstraat). Uw adres voor Binnen- en Buiten- landsch Fruit, vers die Groenten, Aardappelen, Boter en Eieren. Tevens ruim gesorteerd in Snij- bloemen. Het beste adres voor alle voorkoinen- de Bloemwerken. Komt U eens naar onze etalages kijken. Aanbevelend. AANGIFT'E VAN NIEUWE LEER- LINGEN, schrifteiijk of mondeiing, bij ondergetekende vodr of op 25 Mei a.s. De nieuwe cursus vangt aan in het begin van Juni. Het Hoofd v/d School, P. LE FEBER. VERENIGING „Ziekenhuisverpleging in Zeeuwsch-Vlaanderen". AFDELING TER NEUZEN. op DONDERDAG 2 MEI 1935, des 's avonds te half acht, in ,,ONS HUIS' aan de Markt no. 10. Het Bestuur, M. DE JONGE, Voorzitter. J. DEIJ C.Lz., Secretaris. TE AXEL-KIJKUIT hoopt op 27 APRIL e.k., des n<m id- dags 2 uur, bij de Wed. Gilijamse e Axel, onder A.H.V. aan te besteden eene nader te bepalen boeveelheid te leveren le helft Mei, franco boer- derij, In balen van 100 K.G. Nadere inlichtingen verstrekt op aanvrage de Secretaris, de heer J. SCHEELE Wzn., Zaamslag A 134c. Ondergeteekende zal namens zijn lastgever op WOENSDAG 1 MEI a.s., in het caf-6 van den heer P. v. d. WALLE Schuttershofwegte Ter Neuzen in 5 perceelen of in massa trachten aan te besteden: Bestek en teekening ten kantore verkrijghaar a f 1,per stel. Perceel 5 f 0,50. Inschrijvers moeten bestekhouders zijn. Bouwkundig Bureau, A. DE CLERCQ, Ter Neuzen, Axelschestr. 36. Tel. 283. Dit is het specifieke gif tegen rat ten, muizen en dergeljjke dieren en werkt onfeilbaar. Niet gevaarlijk voor menschen, evenmin gevaarlijk voor huisdieren en kippen. L. Kerkstr. 52, Telef. 268. ALGEMEENE VERGADERING van Aandeelhouders en Donateurs, op MAANDAG 29 APRIL a.s., des avonds 8 uur, in het „Hotel des Pays-Bas". HET BESTUUR. Notaris FANOY te Axe!, zal ten verzoeke van de Familie VAN DE VOORDE te Sas van Gent, op VRIJDAG 17 MEI 1935, n.m. 3 uur, in het Hotel La Bourse te Sas van Gent, verkoopen: KOOP 1. met reoht van erfpacht op den grond te Sas van Gent, hoek Stationsweg-Schulpenpad, kadas- ter sectie C no. 1955, groot 82 c.a., verhuurd aan J. van Acker voor f 25,per maand. KOOP 2. met recht van erfpacht op den grond, naast koop 1, kadaster sectie C no. 1954, groot 78 c.a., verhuurd aan Wed. Persberg voor 15,per maand. KOOP 3. met Stal en recht van erfpacht op den grond te Sas van Gent. Schulpenpad, kadaster sectie C no. 2281, groot 2 aren 4 c.a., verhuurd ged. aan den heer Steppe voor 16,per maand, en ged. aan den heer J. van Acker voor 6, per maand. Betalen: 15 Juni 1935. Aanvaarden: in genot huur bij de betaling. Notaris HOVING te Ter Neuzen, zal op VRIJDAG 31 MEI 1935, des nam. 2'/2 uur, krachtens rechterljjk bevel, in het Hotel ..Rotterdam" te Sas van Gent, in het openbaar ver koopen: aan den Molenweg 2a te Sas van Gent, met het erfpachtsreoht tot 31 Dec. 1970 van den bijbehooren- den grond, kad. Sectie C no. 2852 groot 4 aren 48 centiaren. Het erfpachtsrecht tot 31 Dec. 1970 van 2 aren 90 centiaren naastliggenden tuingrond, kad. Sectie C no. 2853. Betaling: Koopsommen 1 Juli 1935; onkosten 6 dagen. Lasten vanaf 1 Januari 1935. Aanvaarding in bezit en gebruik 1 Juli 1935. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris voomoemd. 8 Frere-Orbanlaan no. 22. DOOR STERFGEVAL SAS VAN GENT: groot 4 H.A. 67 A., gelegen aan de Poeldijk en Spiegellaan, ver- deeld in 7 koopen. GebruikersC. Dierkens en Rene Seels. BIERVLIET: ft groot 20 H.A. 97 A. 89 c.A., ge legen in den Oranjepolder, ver- deeld in 3 koopen. GebruikersCamiel De Smet en Adriaan Dreve. Instelpremie INSTEL: VRIJDAG 10 MEI 1935. TOEWIJS: VRIJDAG 24 MEI 1935, telkens des namiddags om 2 '/2 uur stipt, in de verkoopzaal voor notaris- sen te Gent, Winkelstraat no. 1. Vraagt plakbrieven met plans. Het Bestuur der Waterkeering van het Calami teuze Waterschap WALSOORDEN, zal op VRIJDAG 17 MEI 1935, des middags te 12 uur (N.T.), in het Hotel „De Linde" bij den heer A. RAES te Kloosterzande, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van 2)eeland, in het openbaar aanbe- steden: HET HERSTEL, DE VERNIEU- WING EN HET ONDERHOUD TOT 30 APRIL 1936, VAN DE AARDE-, KRAM-, RIJS- EN GLOOIING- WERKEN AAN BOVENGENOEMD OALAMITEUS WATERSCHAP, RAMING 10.470,—. Het bestek met bijbehoorende teeke ning ligt ter inzage ten kantore van den secretaris-ontvanger te Klooster zande en is vanaf 3 Mei a.s. op aan vrage in afdruk verkrijgbaar tegen vooruitbetaling van f 1,50. Aanwijzing zal plaats hebben op Vrijdag 10 Mei en Dinsdag 14 Mei 1935, des voormiddags 9,30 uur, waar- toe samenkomst in het Directiegebouw te Walsoorden. Buitendien geschiedt geene aanwij zing. Hontenisse, 24 April 1935. ARTH. DUMOLEIJN, Voorzitter. H. A. A. COLLOT d'ESCURY, Secretaris-Ontvanger. 8 Trannosan Remedy, de schitterende ont- dekking van Prof. Dr. Polland, den ver- maarden huidspecialist, verricht weer won- deren in 1935. Voelt U hoe Uw likdoorns steken Het voorjaar is in aantocht en dan beginnen de venijnige. geniepige kwelgeesten hun sym- phonieen te spelen op Uw teenen. Au, au, welk een gemeene pijn en tot over- maat van ramp, gaat iemand er nog boven op staan Haal de likdoorns van Uw voeten, haal ze er af, ze hooren er niet, die parasieten. E6n Trannosan Remedy en verdwenen zijn ze. De pijn houdt onmiddellijk op. Geen mes- sen, geen bloedvergieten. Heerlijk die be- vrijding, U leeft' heelemaal op. U geniet weer van het leven, U wordt weer 20 jaar jonger. De toepassing Oh, zoo eenvoudig Remedy A op likdoorn. dan hechtpleister B er omheen. Na 2 dagen de pleister er af en het is gebeurdDe likdoorn of eeltplek is wit geworden en los van de huid. Zonder pijn of moeite laat hij zich opnemen en wegwerpen. Tot nimmerwederziens. Trannosan Voetbad voor pijnlijke, ver- moeide, doorgeloopen, brandende, verzwakte en transpireerende voeten en wintervoeten. Bevat 15 minerale zouten van geneeskrack tige bronnen en gebonden koolzuur e zuurstof, die bij het baden vrijkomen en d teere weefsels, de spieren en pezen wel- dadig verkwikken en verfrisschen. Alle moeheid verdwijnt, U kunt wel 60 km. loopen als U ein Trannosan voetbad heeft genomen, zoo verbazend goed is het. Het zuivert het bloed van de kwade stoffen, reinigt de porign, maakt de uitwase- ming gezond, kortom maakt een ander mensch van U. Het is het beste. dat er op de wereld bestaat Duizenden gebruiken het reeds met schit- terend succes. Koop nog heden een pakje voor 6 heerlijke baden. „Trannosan Voetboden bevrijden van sfoarn/ssen in de kritieke dagen, regelen den bloedsomloop en verhoogen het olgemeen welbevinden. Duizenden vrouwen gebruiken ze, ook als kuipbaden." Dr. Rajat. Wannecr U niet geheel tevreden bent, wordt U het geld terugbetaald. In elk doosje een gratis Voet bad van Prof. Dr. Polland voor een sereuze proef. Het Trannosan Voetbad is iets heerlijks. Wie het een- maal heeft gebruikt. wil het nooit meer missen. lOO.OOOden wandelaars gebruiken het. o.a. alle deelnemers aan de 4-Daagsche

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 7