Gemengde Berichten ST A AT, vermeldende het aantal aangeslagenen, bedragfder inkomens en vermogens, gemiddeld inkomen en vermogen per aangeslagene, in de gemeenten in Zeeuwsch- ¥laanderen, over 1931/34. Totaal BEDREIGING VAN EEN BURGEMEESTER. pul mprikte. Den gaank naar ons kerkske *t was al Paasdh! •Den kteinen Dre met z'n armke om den mij- neas been gehaakt, 'n feest al op z'n eigen; de voigejubelde lochten bGven oewen kop, waar AJdkskens en duuzenden veugeltjes 't hoogste Pa&schlied uitzongen; de sprankelende wisse- liiigen van 't Veurjaarslicht, die den toronsti- geu eerde beschenen en beschaduwden in gol- vende tinben, de geuren van den zwaren, vrnchttoaren akkergrond, geuren diege proeven kunt; de donkere voile slooten, waar in 't wit van de zulveren wolken sehemerde of er melk was ingemorst; de madelievekes, griMl as 'nen gulden, die huillie gesteven en gestreken kraagske fier om 't eigeele kopke lutdden geplooid en veural de feestelijke drukte van de zwijgen.de kerkgaangers-op-Paasch- besi. 't was alles samen een belofte veur me van 'n schoon tij, dat aangebroken was in den verganen nacht veur Paascb. Wei hadden sommigten, in builie nuuwe Paaschcostuum veur alle zekerheid 'n pdre- plim meegenomen, wezenlijk trok tijdens de H. iffis ons kerkske efkens in 't duster, maar da was maar, om 't gouwen geflonker van de honderden brandende keerskens nog schooner te laten sprenkelen over de schuimende blom- menpracht, waarmee ons pastoorke den al- taar versierd had. Amico, wa zijn 't scboone, wa zijn 't lek- Jteie Paascbdagen geworren. Schoon as 'n vustgroote blom! Zalig as 'n ju4>elend urgelspul! Lekker as 'n reuzen-ei met gouwen strikken! Ge zult denken, waar mot den Dre deus week naar toe mee z'n briefke Ollee, da's gaauw gezeed. In deuzen verdorden tijd, mee z'n ,,moderne" kerkens mee de naakte steenen muren, waar- van ge baang zijt veur oewen Zondagschen jas in deuzen verdorden tijd mee zeuveel verdorde menscben, verschaalde zielen, bloed- ermoeiige theorieen in deuzen tijd van veul praten en veul scbrijven waarachter gin ziel zit, waant de woorden zijnvalscb meestal, in deuzen tijd van gewicbtigbeid en dikdoe- nerij, waant alle aristoeratie van de weareld eD van den geest is neergebaald, tegelijk met *t neerbalen van kerkgebouwen, vrouwen- scbaamte en mannen-eer, in deuzen tijd wordt zoo g£ren gesmeten en gegooid mee onze beste dingen f die we, zoo meugelijk veur gin geld ooit versjacherd zouwen hetoben! Als 't Kerstmis is, amico, dan wordt er zoo gferen gesmaald op 'n Kerstboomke. Op 'n Kribbeke. Op onze nou komt 't op onze uiterlijkbedens van 'n fefest, dat we al we ken voelden smeulen en zachtjesaangloeien in ons hart ('k heto er in Kersttyd toevallig 'nen brief over geschreven g'ad). As 't Paschen wordt, dan wordt zoo geren gesmaald op den mensch die Paschen ok ziet opkomen uit de ddrde in den vurm van 'n madeliveke, 'n stijfselblommeke, 'n wilgen- katje. t Zijn die uiterlijke dingskes, die ons hel- pen in ons Geloof. In kan 'n veugeltje nie schoon vinden zon- der *n dankbaar gedacht aan den Schepper, die da veugeltje uitdoschte. Sterker: 't zou zonder da gedacht 't heele veugeltje nie zien! Ben 'k dan'nen heiden? Is 'nen mensch, die g£ren bidt in 'n mooi kerkske, beidensch? Hebben alle brave menschen, die in millioe- nen talen veur ons geleefd en geloofd hetoben met de dingskes die vandaag deur de betwe- ters vergruzeld worden, hetoben al die afge- storven den bemel afgesloten gevonden? Be-la-che-lijk Amico, mag ik oe 's wa zeggen? Zuilie die ■da zeggen en schrijven, zuilie zijn gin zg. toe- zondere asceten, gin wijizen, die 'n bietje „hulp" nie van noode bebben; zuilie zijn gin waar- achtige nuuwlichters, die de weareld wa be- ters te torengen hebben, gin geleerden, die per ongeluk mistasten 't zijn bloedermoei- ige typen, die den bloedermoe tot mode willen maken. Om zoodoende zelf in de rij be blijven. Wij motten veurzicbtig gaan worren, ami co. Waantbloed^rmoei is bekaanst al mode! Zo'n mode sterft gaauw, heel gaauw uit, zekers, maar't mokt stukken, scher- vels veur dieen tijd. Om 's 'n veurtoeeld te noemen van lagere orde: daar liggen heel wa gekkinnekes op 't kerkhof, die meedejen aan de „slankheidsmode" Nou die gekkinnekes ■dood, begraven en bekaanst alweer vergeten zijn, geurt 't wefke weer met heur ,,vormen", die werendig niet van magerte zoo rond zijn! Op t kerkhof liggen de stukken", de ,,scher- vels". Waant er is te onveurzichtig tewerk gegaan met ietskrankzinnigs". W| motten veurzicbtig gaan worren, ami co. Waant aanders maken we stukken, scher- vels. Daar zijn al te veel boeken gedrukt in ge- wichtige banden, boeken geschreven deur >jongeren", waar „ouderen" d'r eigen veur scbamen. Boeken toch, die veur „wijs" golden en nog gelden. Boeken, die de ellendigste, ,,put-acbtigste" roerselen uit 'n bedorven mannenziel brutaal uitstalden veur de oogen van meiskens van 1820 jaren. Dingen, die 'k nie eens g&ren in haanden zie van ervaren, oudere vrou- wen! Ocberme, amico; ervarenbeid, wijsheid, en al die levenswijzighedens laten we eerlijk zijn en erkennen dat de meesten onder ons zoo moeilijk over den drempel van de zestlen jaren komen heengestapt. Veural vandaag, waar den „grijsaard" in z'n „sportcostumeke" waaronder 'n buikcorsetje, meedoet aan voet- bal, aan daansen, aan grootspraak en en aan de rest, die bij de 25 jaren hoort, zon derden zurg die 'nen 25jarige tocb altij nog bee! Ja, we motten veurzicbtig zijn, mee 't weg gooien van veul ouwe dingskes, die toch altijd d'r weerde bewezen hebben, of zagen veu- len da nie! Maar genogt! 'k Maak den brief te laank as ik alles zeg, wa 'k op mijnen lever heb. Rovendien daar komen nog brieven genogt: En *'k toeb m'n madelieveke en m'n Paaschei willen verdedigen, zoo as na Kerst m'n boomke en m'n stalleke! Daar blijven ze af, zoo laank ik de krac'bt heb m'n eigen te verzetten! 'k Heto vroeger mee Vaders, later mee de kinders, nouw mee Drd III, nie veur niks al zestig stallekes met kribbekes ge- bouwd! Af met d'r dorre, witte haanden! En af van m'n blommekes, die evengoed uit de haan den van den Schepper komen, als ikzelvers. Veul blommekes zijn heel wa schoonder, dan veul menschen, want ze zijn niedor, die blomkes" Paschen is er verders op over gescboten, maar ollee, hij is tocb veurbij ok, ee? Nie heelegaar daarveur, waantmijn boske, Dr6 in is nog bij ons op den hof en zoolaank hou 'k nog 'n stukske Paaschfeest vast, mee allebei m'n haanden. En nog alle dag: Paascheiers. Vrjf veur e6n dubbeltje, daar kan den ermsten kerel, God zg daank, van mee profiteeren! Amico, ik schei er af. Veul groeten van Trui en as altij gin horke minder van oewen toet a voe Drd. KWAADAARDIGE GRIEP IN EEN RUSTHUIS. In bet rustbuis „Eykenburg" te 's Graven- bage zijn, meldt „De Telegraaf", zes zusters door een kwaadaardige griep, gevolgd door longontsteking, aangetast. Drie van baar zijn aan de ziekte bezweken; edn zuster ligt nog ziek te bed, de andere twee zijn geheel her- steld. In bet pension zijn ongeveer 120 per- sonen en 24 dienstmeisjes. Behalve bij de zes zusters hebben zich echter geen verschijnselen van griep voorgedaan. Van de leiding van het pension vernemen wij, dat de wijkverpleegster in de afgeloopen weken bij baar werk in de wijk griep bad op- gedaan, welke van een buitengewoon kwaad- aardig karakter bleek te zijn. De griep ver- ergerde tot longontsteking met doodelijken afloop. Helaas verbreidde de ziekte zich ver- der door bet rustbuis en weldra lagen nog vijf zusters, alien behoorende tot het verplegend personeel van „Eykenburg" ziek te bed. Ook in deze gevallen werd de griep gevolgd door longontsteking en ondanks alle zorgen, welke aan de patienten besteed werden, werden nog twee zusters binnen enkele dagen het slacht- offer. ONGELUK BIJ HET WASSCHEN MET BENZINE. In de Gr. Wittentourgerstraat 84 te Amster dam, waar de heer W. Jaring een manufactu- renzaakje drijft, zou men eenige kleeding- stukken in de keuken met benzine wasschen. Op zich zelf is dat'reeds een gevaarlijke be- zigheid, maar bet wordt roekeloos, als men dat doet in de nabijheid van een brandend petroleumstel.. In minder den geen tijd hadden de benzinedampen vlam gevat en stond de ge- heele emmer met benzine in lichter laaie. De heer Jaring, die nog een poging waagde om de brandende benzine weg te dragen, kreeg brandwonden aan arnnen en banden en zijn schoonvader, de heer J. de Boer, die hem trachtte te helpen, kwam ook met de bran dende benzine in aanraking en kreeg brand wonden aan boofd, armen en handen. Het em- stigste echter was er aan toe de driejarige Cornelis Jaring, die in de keuken speelde. Het kind liep over bet geheele lichaam brandwon den op. Het verkeerde in zeer ernstigen toe- stand toen het met zijn vader en grootvader door den geneeskundigen dienst naar het O. L. Vrouiwegasthuis werd vervoerd. Daar is het kind later overleden. De brand zelf had weinig te beteekenen. De brandweer had het vuur onmiddellrjk ge- I bluscht. DE MISDADIGER, DIE ER NIET WAS. De correspondent van bet ,,Handelsblad" te Nijmegen schrijft: De rust in Oostelijk Noord-Brabant, waar men sinds vorige week Vrijdag in groote be- zorgdheid verkeerde wegens het felt, dat de, tijdens een schietpartij met de politic te Oss, ontsnapten Duitscher in de bossohen bij Her- pen zou rondzwerven, is teruggekeerd. Niet, omdat de zwaar gewapende misdadiger gevan- gen is genomen, maar omdat thans is geble- ken, dat d'e man er in bet geheel niet is en waarscbijnlijk ook niet gewteest is. Men heeft namelijk kunnen vastst-allen, dat de man, die telkens op zoo geheimzinnige wijze uit de bosschen te voorschijn kwam, en den passeerenden dorpsbewoners den scbrik op bet lijf joeg, een inwoner van Oss was, die geeste- lijk niet geheel normaal is en van tijd tot tijd bij nacht en ontij pleegt rond te zwerven. Wij i bebben er reeds op geweaen, dat de gruwel- verhalen, die door de streek de ronde deden, i met een korreltje zout genomen moesten wor den, maar overigens leek de geheele geschie- i denis, hoe gebeimzinnig ook, wel waarschijn- Irjk. Tientallen lieden hebben met zekerheid aan de politie verklaard, dat zij den Duitscher badden gezien en ook gedurende de Paasch- dagen bereikten de politie mededeelingen over een plotselinge verschijning van den man. Echter begon men toen reeds eenigszins te twijfelen, of het de Duitscher was. Immers het geheele gebied, waar de man zou rond zwerven, stond dag en nacht onder bewaking tientallen politiemannen hielden alle toe- gangswegen bezet en het bleek dan ook baast wel onmogelijk, dat de man zijn spelletje om onverwachts op te duiken en dian weer spoor- loos te verdwijnen, zou kunnen voortzetten, zonder dat hij in handen van de politie zou vallen. Toen plotseling is de z.g. Duitscher bij Ravenstein gesignaleerd, en toen men het spoor volgde, bleek het de bedoelde Ossenaar te zijn die sinds vorige week Vrijdag in de bosschen bij Herpen per rijwiel had rondge- zworven, en, uit vrees, dat hij, zooals al meer gebeurde, door de politie naar huis zou wor den gebracht, zich zooveel mogelijk schuii hield. iDe verhalen over bedreigingien met een revolver, moeten op rekening van de fantasie van de dorpsbewoners geschreven worden. Intusschen is een groote politiemacht 4 dagen en nachten op de been geweest en hebben de mannen ook gedurende de Paascbdagen een inspannenden dienst te vervullen gehad. De voortvluchtige Duitscher blijft met dit alles onvindibaar. KERKKLOK OMLAAG GESTORT. Te Spekholzerbeide (gemeente Kerkrade) is Woensdag de klok van de Nieuwe Kerk aan de Gracht aldaar, toen men deze in den toren wilde hijschen, tengevolge van het breken van een staaldraad naar beneden gestort. De 700 K.G. zware klok zakte door twee plafonds heen en kwam beneden terecht. Het gevaarte was reeds 14 meter hoog opgehaald, toen de draad knapte. Het beneden in den toren staande doopvont werd volkomen verpletterd. Binnen enkele dagen zal men de klok, die slechts geringe schade heeft opgeloopen, op- nieuw ophijsohen. (Hbld.) OLIEBOLLENDAG VOOR HET HAAGSCHE CRJSIS-OOMITe. Het voorbeeld om ten bate van de crisis- slachtoffers een olieboliendag te organiseeren, heeft aanstekelijk gewerkt. Thans gaat het Haagsche crisis-comite zulk een o 1 iebollenverkoop houden en het heeft daarvoor 30 April, den verjaardag van Prinses Juliana gekozen. Het is wel interessant na te gaan wat daar voor noodig is. Tweehonderdduizend oliebollen zullen wor den gebakken. Hiervoor zijn noodig 4000 kg. bloem, 2400 liter sla-olie, 480 K.G. gist, 200 K.G. blanke basterdsuiker, 4700 liter tapte- melk, 1000 K.G. rozijnen, 1000 K.G. krenten, 80 K.G. citroensap, 40 K.G. zout, 115.000 zakjes. Zooals reeds zoo dikwijls het geval was, kreeg het Haagsche crisis-comit§ weer van alle zijden hulp, die mogelijk zal maken, dat de kosten van dezen dag zoo gering, en dus de opbrengst zoo groot mogelgk zal zijn. De volgende firma's zegden hun welwillende medewerking toe: N.V. tot Expl. van Oliefabrieken Calve i Delft; N.V. Ned. Gist- en Spiritusfabrieken te Delft; Coop, winkelver. Eigen Hulp, N.V. 's Grav. melkinricbting De Sierkan, N.V. Meel- en Broodfabrieken B. Hus, N.V. tot Expl. van Heck's Lunchrooms, N.V. Kon. Fabrieken, v. h. Paul C. Kaiser, N.V. Maga- zrjn De Byenkorf, alle te 's Gravenhage; de Vennootschap tot Expl. van Suikerfabrieken te Dinteloord en de Jozo-zoutfabrieken te Boekelo. Tenslotte werd 4000 K.G. bloem ge heel belangeloos afgestaan door een firma, die onbekend wenscht te blijven. De oliebollen kosten 10 cents per zakje van 2 stuks. Natuurlijk is ieder bedrag, dat daar- boven gaat zeer welkom. Wie van vandaag af tot en met Maandag 29 April voor ten minste 1 gulden bollen be- stelt, dus 20 stuks, krijgt ze op Juliana-dag gratis thuisbezorgd. Op den dag zelf wordt een 25-tal kraampjes op verschillende plaatsen der stad opgesteld. waar men de oliebollen kan koopen. Met deze tentjes als centrum worden de oliebollen door dames en heeren in de straten en aan de hui- zen te koop aangeboden. OVER EEN KINDERWAGEN MET EENIGE KINDEREN GEVALLEN. Te Apeldoom is op den Trekweg een voor een wagen gespannen paard, dat zonder be- stuurder op hoi was geslagen, over een vrouw met een .kinderwagen en eenige kinde- ren gevallen, meldt de Msto. De vrouw, mej. 'H. wonende aan de Oosterdwarslaan aldaar, en edn harer klnderen werden licht gewond. Ook bet paard kreeg slechts lichte verwon- dingen. Het mag een wonder heeten, dat hij dit ongeval geen ernstiger slachtoffers te be- treuren vielen. VELDWAOHTER VERDRONKEN. Donderdagochtend is in een sloot te Delwij- nen het lijk gevonden van den rijksveldwach- ter van Delwijnen, den heer J. Diekman. Daar in de sloot slechts een halve meter water staat, wordt verondersteld, dat hem een ongeluk is overkomen. Hij was 30 jaar en gehuwd. Hij laat een kind achter. INBRAAK TE ENSCHEDE. Tijdens de te Enschede gehouden kermis is ingelbroken in den salonwagen van den ca- rousselhouder Janvier, w&arbij 800 is ont- vreemd. De inbrekers zijn buitengewoon bru taal te werk gegaan, daar de salonwagen vlak achter de caroussel stond naast de machine, waarbij voortdurend een machinist aanwezig was en duidelijk te zien van eenige banken af, die in kermistijd steeds dicht bezet zijn. Toen de kermis op haar drukst was, hebben de in brekers een ruit van een c.M. dikte in den salonwagen stukgeslagen, waama het slot van binnen geopend kon worden. Na een kast geforceerd te hebben, zijn zij met den inhoud van drie geldkistjes verdwenen. HET KIND EN DE BENZINE. Men meldt uit Hilversum: Dinsdagmiddag is brand uitgebroken in een steenen schuur staande achter een woning aan de Pauwenstraat te Hilversum, doordat het 8jarig zoontje des huizes, die zrjn rol- schaatsen met benzine had schoon gemaakt, een doosje lucifers had weten te bemachtigen en een brandende lucifers boven een blik ben zine hield. In het blik was ongeveer vier liter benzine. Er ontstond een vlam, welke het jongetje met een hoeveelheid andere benzine trachtte te doven. Wonderlijk genoeg bleef een ontploffing achterwege, doch de brandende benzine deel- de zich oogenblikkelijk mede aan eenige in deze schuur geborgen sportartikelen, zooals een cocos-springmat, hou ten springstandaard, bamboestok en een bobsleet welke zijn ver- brand. De jongen bleef ongedeerd. De brand weer bluschte met een slang op de waterlel- ding het vuur. Verzekering dekt de schade. OPLIGHTING PER ADVERTENTIE. In een der te Enschede verschijnende dag- bladen kwam dezer dagen een advertentie voor, waarin een aankomende kantoorfoedien- de werd gevraagd tegen een aanvangssalaris van 70 per maand. Het laat zich begrijpen, dat op deze aanbieding tal van personen in- gingen. Kort daarop ontvingen verschillende sollicitanten een schrijven van een zich noe- mend informatiebureau te Almelo, waarin hun werd medegedeeld, dat dit bureau op- dracht had nadere informaties over den solli- citant in te winnen. Verzocht werd deze in formaties te verstrekken en den brief verge- zeld van een rijksdaalder voor informatie- en portokosten te bezorgen bij een met name ge- noemd cafe te Enschedd. De geadresseerden waren zoo verstandig daarop niet in te gaan, doch het advies der recherche te Enschedd in te winnen. Toen dan ook de steller van de ad vertentie, die ook de directeur van het infor matiebureau was, zich aan het bewuste cafd vervoegde om de ingekomen brieven en rijks- daalders in ontvangst te nemen, trof hij er een rechercheur aan, die hem uitnoodigde hem naar het politiebureau te volgen. Het Week te zijn de 23jarige A., kantoorbediende te Frie- zenveen, die te Almelo een zgn. informatie- (Overgenomen uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek omtrent de inkomens en vermcgens in Nederland verstrekte gegevens.) Rijksinkomstenbelasting Vermogensbelasting. GEMEENTEN. Aantal aangeslagenen. Bedrag der zuivere inkomens. X /1000. Gemiddeld inkomen per aangeslagene. Aantal aangeslagenen. Bedrag der vermogens. X 1000. Gemiddeld vermogen per aangeslagene. X 1000. Aardenburg Axel Biervliet Boschkapelle Breskens Cadzand Ctinge Eede Graauw en Langendam Groede Hengstdijk Hoek Hontenisse Hoofdplaat Hulst l|zendijke St.-Jansteen Koewacht St -Kruis Nieuwvliet Oostburg 'Ossenisse '©verslag PhHippine Retranchement Sas van Gent Schoondijke Sluis Stoppeldijk Ter Neuzen Waterlandkerkje Westdorpe Zaamslag Zuiddorpe .Zuidzande 1933/34 280 1022 204 71 451 150 253 97 139 292 44 367 500 99 643 343 298 179 51 78 436 72 27 182 83 729 261 263 135 2104 38 377 455 120 154 1932/33 304 1172 208 85 572 150 305 135 166 317 47 370 488 126 668 379 290 192 56 70 460 69 23 193 75 739 285 278 134 2273 44 402 478 133 165 1931/32 384 1491 334 125 590 160 402 202 234 374 72 607 653 150 774 464 376 317 89 94 483 83 53 234 93 851 308 304 193 2665 58 522 746 206 169 1933/34 442 1760 322 112 796 239 406 127 184 450 77 548 889 168 1357 582 465 273 74 106 903 114 41 297 124 1503 436 434 235 3913 56 552 731 173 236 1932/33 491 1977 319 112 1013 241 433 174 205 484 77 538 861 208 1451 653 456 295 76 109 952 106 34 377 111 1532 487 478 218 4336 69 586 747 184 263 1931/32 602 2358 481 164 1083 265 577 282 295 566 107 839 1144 248 1668 782 588 436 130 140 1043 141 70 430 131 1752 539 522 306 5138 81 740 1069 269 282 1933/34 1578 1722 1579 1582 1764 1593 16C5 1308 1326 1540 1757 1494 1779 1699 2110 1697 1560 1525 1445 1543 2072 1588 1520 1631 1496 2062 1671 1650 1737 1860 1466 1463 1607 1443 1534 1932/33 1617 1687 1533 1321 1771 1606 1419 1288 1235 1528 1630 1454 1764 1647 2171 1723 1571 1538 1362 1556 2069 1537 1494 1955 1484 2073 1708 1718 1631 1908 1568 1457 1563 1380 1591 1931/32 1569 1582 1441 1310 1835 1655 1435 1395 1260 1514 1482 1383 1752 1653 2155 1685 1565 1377 1460 1492 2160 1700 1320 1837 1412 2059 1751 1716 1584 1928 1395 1417 1433 1305 1668 1933/34 86 156 56 13 64 45 33 i 19 91 16 86 121 24 132 108 56 48 17 22 151 24 18 32 79 99 53 40 274 52 120 21 56 1932/33 86 167 61 16 69 49 30 11 20 100 18 79 115 25 122 121 55 44 19 31 151 23 J) 22 33 79 105 58 42 280 47 131 17 59 1931/32 91 170 70 17 71 50 39 15 24 105 15 87 132 25 124 127 55 45 22 31 157 20 21 33 83 106 68 47 284 48 133 20 59 1933/34 2699 7007 2159 415 2260 2635 1245 760 3345 608 3561 4447 1016 6782 4379 2316 1678 589 828 6172 745 558 979 3621 4324 1803 16'7 11047 2085 5866 840 2663 1932/33 2768 7442 2434 487 2534 2725 1146 309 846 3568 633 3460 4332 H28 6428 4842 2286 1624 642 167 6164 742 637 1022 3388 4657 1930 1727 11195 2091 628' 767 2870 1931/32 3069 8196 2659 517 2694 3116 1414 398 1059 4189 592 4078 5103 1278 7957 5593 2569 1730 840 1234 7054 702 640 1030 3864 5247 2371 1921 12261 2384 6812 859 3083 1933/34 31 45 39 32 35 59 38 40 37 38 41 37 42 51 41 41 35 35 38 41 31 31 31 46 44 34 40 40 40 49 40 48 1932/33 32 45 40 30 37 56 38 28 42 36 35 44 38 45 53 40 42 37 34 38 41 32 29 31 43 44 33 41 40 44 48 45 49 1931/32 34 48 38 30 38 62 36 27 41 40 39 47 39 51 64 44 47 38 38 40 45 35 30 31 47 49 35 41 43 50 51 43 52 10997 11851 14860 19125 20653 24932 1739,20 1742,72 1680,21 2212 2285 2394 91049 94372 109501 41,16 ±41,7 45,7 a) In verband met het gering aantal aangeslagenen mogen hiervan geen cijfers worden gepubliceerd. bureau hield. Hij viel al spoedig door de mand en bekende de advertentie uitsluitend geplaatst te hebben met het oogmerk eventueele solli citanten een rijksdaalder lichter te maken. Tegen hem is proces-vertoaal opgemaakt we gens poging tot oplichting. De tweede Paaschddag is voor den burge- meester van het Bildt (Fr.), den heer Pop- pinga, en zijn huisgenooten minder aange- naam geweest. Omstreeks 66n uur passeerde de ongeveer 50-jarige werkman C. R., wonen de te St. Annaparochie, dreigend met gebal- den vuist en onder den uitroep: „Ik zal je ver- moorden", de woning van den burgemeester aan den Westerweg. Eenigen tijd later kwam R. terug, de fiets werd op het bruggetje voor de burgemeesterswoning geplaatst en R. ging naar de deur, waaraan hij rammelde. De burgemeester deed persoonlijk open en hoorde, dat R. hem wenschte te spreken, waarbij de laatste gelast werd, zich van het erf te verwijderen. Dit bevel werd echter niet opgevolgd. Integendeel, R. haalde een gummistok voor den dag en nam een drei- gende houding aan. De burgemeester evenwel greep de opgehe- ven hand met het gevaarlijke wapen en ont- wrong dit aan R. Daama ontstond een wor- steling, waarbij R. op den grond werd ge- worpen. De burgemeester verwijderde R. van het erf, waarbij de aanvaller weer op den grond viel en door den burgemeester met de knie op de borst in bedwang werd gehouden, Mevrouw Poppinga had inmiddels de buren gehaald en met behulp van dezen is R., die intusschen tot kalmte was gekomen, naar de marechaus- seekazeme gebracht. Van een en ander is proces-verbaal opgemaakt. De oorzaak van dit voorval moet zijn gele- gen in het feit, dat R. per deurwaardersex- ploit de huur van zijn woning door de woning- stiehting was opgezegd wegens huurschuld. R. is er over prikkelbaar geworden en had 's morgens ook reeds een bestuurslid van de stichting aangesproken. De burgemeester echter maakt geen deel van het bestuur uit. GEVAARLIJIK MOMENT BOVEN DEN NIAGARA "WATERVAL. Een 8jarig knaapje, Donald Dean, had tij dens een bezoek aan de Niagarawatervallen kans gezien aan de aandacht van zijn ouders te ontsnappen en was zoo ver langs de rotsen voortgedrongen, dat hij tenslotte op een klein plateautje, ongeveer zestig meter boven het kolkende water, terecht kwam en niet meer terug kon. Een aantal politie-agenten wist door een keten te vormen, den onvoorzichti- gen knaap in veiligheid te brengen. DE DAAD VAN EEN KRANKZINNIGE. Te Harburg-Wilhelmsburg heeft een 54- jarige man, die eerst enkele dagen geleden uit een inrichting voor zielszieken ontslagen was, in een aanval van woede zijn schoonzoon doodgestoken en zijn vrouw en dochter levens- gevaarlijk verwond. Daama peegde hij zelf- moord. VIERJARIG MEISJE ONTVOERD. De ontvoering van het vierjarig dochtertje van een majoor te Chaumont heeft, naar V.D. uit Parijs meldt, bij de bevolking een ontzag- lijke opwinding doen ontstaan. De bosschen in de omgeving worden afgezocht, waarbij ook soldaten meewerken. Men vermoedt, dat het meisje het slachtoffer is geworden van een gewetenloos individu en vreest, dat is omge- bracht. DOODELIJK SKI-ONGELUK IN DE ALLGAU. Tijdens een ski-tocht is een student van de Technische Hoogeschool te Munchen uit Dant- zig van het Gottesackerplateau in een af- grond gestort. Twee vrienden, die hem op eenigen afstand volgden, zagen, dat zijn spoor naar den rand van het plateau verdween en waarschuwden in het dichtst bijgelegen dorp, vanwaar een red'dingsbrigade uittrok, die tegen den avond het lijk van het slachtoffer kon bergen. AARDSTORTINGEN IN TIROL. Naar het Duitsch Nieuwsbureau uit Inns bruck meldt, heeft de Fohn van de laatste dagen de sneeuw doen smelten, waardoor in verscheidene deelen van Tirol aardkeeringen zijn weggespoeld of doorbroken, wat weer tot groote aardstortingen geleid heeft. Een aard- storting van het Sonnwentjoch heeft in de gemeente Muenster een hoeve, een zagerij en twee watermolens bedolven. Gelukkig waren de gebouwen brjtijds ontruimd, zoodat er geen menschen gedeerd zijn. Ook in de gemeente Nauders zijn verscheidene aardstortingen neer gekomen, waardoor tal van weiden geheel onder steenen en aardmassa's begraven zijn. Over het algemeen is de hodemschade zeer groot. PANIEK EISCHT 75 DOODEN. Op de Bahrin-eilanden in de Perzische Golf zijn bij een gebeimzinnig wapentransport 75 personen, vooral vrouwen en kinderen, om het leven gekomen. Toen vrachtauto's met munitie en wapens de binnenplaats van het huis van een Perzisch koopman binnenreden, drongen 300 nieuiwsgierigen mede naar bin nen. Een oppasser gaf last de zware deuren te sluiten. Daarop ontstond onder de menigte een paniek, waarbij 75 personen letterlijk wer den vertrapt. Een ander bericht van hetzelfde tragische voorval geeft een andere lezing van de oor zaak. Er hadden zich ca. 2000 personen ver- zameld op het gerucht, dat de Perzische koop man van plan was aalmoezen te geven aan de armen. Tijdens het gedrang, om de woning van den koopman, aldus dit bericht, ontstond de paniek, met bovengemeld noodlottig ge- volg. GEHEIME DISTILLEERDERIJ ONTDKIiT. Dinsdagnacht is in de gemeente Waarden hij Nieuwertorug (Z.H.in de woning van den werkman K. een geheime dlstilleerderjj ont- dekt. De inrichting, alsmede een hoeveelheid alcohol werd in beslag genomen. Tegen K. werd proces-verbaal opgemaakt en ook tegen zekeren S. uit Woerden en T. uit Gouda, die by deze zaak betrokken waren. De laatste werd bovendien meegenomen naar het politie bureau te Woerden. Aan de Tel. ontleenen wij nog het volgende relaas over deze arrestatie: Ongeveer half elf vertrokken uit Woerden een paar politiemannen en enkele ambtenaren van de belasting. In het geheel waren zy met hun zevenen. Op de fiets gingen zij in de richting van Waarden. Even voor de boer- derij gekomen, legden zij hun fiets aan den kant en in wijden kring trokken zij om het gebouw. Zoo naderden zij alien van verschil lende kanten het schuurtje. Toen zij er dicht bij kwamen, vielen hun twee dingen op. In de eerste plaats klonken in den stillen avond uit het houten gebouwtje stemmen en in de tweede plaats hing er een geur. De ambte naren van de belasting, die dezen geur ken- nen, wreven zich al in de handen en zeiden: daar is een geheime stokery, want het was de geur van alcohol in wording. De stemmen kwamen uit de schuur. Daar

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 6