ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN CK-Boy No. 9290 Feuilleton-vertellingen VRIJDAG 26 APRIL 1935 75eJaargang Bsnnenland Buitenland Predikbeurten Landbouwberichten Sport TWEEDE BLAD DB ACHT PUNTEN VAN ROOSEVELT'S PROGRAM. AXEL. Glanzend, donker, taai en stevig. Is de inhoud van zoo'n pak; Lekker sappig en ook pittig Het is BLACK-BOY Pruim-tabak. TER NEUZEN, 26 APRIL 1935. Van onze Adverteerders. RECHTSZAKEN. GESAUSDE ZWARE PRUIMTABAK tm VOETBAL. WIELRENNEN J DE SCHOOLRAAD. De Schoolraad voor de Soholen met den Bijbel, Weld te Utrecht zijn 46ste jaarverga- dering. In zijn openingswoord wees de voorzitter, Ds. J. Barbas, op de onzekerheid die er heerscht met be trekking tot het onderwijs. Onze tijd roept om concentratie, om het oude beginsel. Als straks het groote bezuini- gingsontwerp der Regeering niet minder dan 2/7 zal besnoeien op het onderwijs, dan zal de j^aood wel tot concentratie dwingen. Spr. deed nader mededeeling welke stappen moderan^n en bestuur van den Schoolraad in betrekkife tot concentratie hebben gedaan, waafLt) net standpunt van den Schoolraad is dat de concentratie moet uitgaan van de be- sturen, wijl zij plaatselijk de toestanden het best kennen. Bij technische en andere moei- lijkheden kunnen zij zich tot den Schoolraad wenden. In de middagvergadering Weld de heer H. W. Tilanus, lid der Tweede Kamer en Secreta- ris van den Onderwjjsraad, een referaat over: ..Huidige lager-onderwijs-vragen". President Roosevelt heeft Woensdag nadere mededeeling gedaan omtrent de practische uitwerking van zijn werkverschaffingspro- gram, waarvoor hij van het Congres de be- schikking heeft gekregen over een crediet van 4.880.000.000 dollar. Het program is het grootste van dien aard, dat ooit is uitgevoerd en toevat thans acht punten. Deze zijn: 1. Aanleg van wegen voor snelverkeer met viaduct-kruisingen. 2. Steunverleening aan personen in de door rampen geteisterde landbouwstreken en een algemeen program voor het herstel van nor- male toestanden in den Amerikaamschen land- bouw. 3. Electrificatie van het platteland. 4. Bouw van goedkoope woningen zoowel op het land ads in de steden. 5. iSteunmaatregelen voor hoofdarbeiders. 6. Voortzetting van de uitbreiding van het Civilian Conservation Corps, een soort ar- beidsdienst in werkkampen. 7. Het verstrekken van leeningen aan dis- trieten, steden en staten. 8. Grondrverbetering, ontginning en belbos- sching. Roosevelt verklaarde voor de uitvoermg hiervan de behoefte te hebben aan nog drie nieuwe federale bureaux, n.l. een afdeeling die tot taak zou hebben den bouw van viaduct- overgangen in de bestaande wegen voor snel verkeer, ten tweede een organisatie voor de coordinatie van de hulpmaatregelen op het platteland, welke onder leiding zal komen te staan van Rexford G. Tugwell, en een bureau voor de electrificatie van het platteland. Er zijn 63 agentschappen gesticht over het geheele land, welke 3V2 millioen menschen te werk zullen stellen aan de werkverschaffing, welke thans door de regeering op groote schaal wordt ondemomen. President Roosevelt heeft Woensdag het plan besproken over het geheele land post- kantoren te doen bouwen uit de werkverschaf- fingsfondsen. De president heeft overleg gepleegd met den postmeester-generaal Farley en den minister van financien, Morgenthau. Regeeringsnederlaag in den Senaat. De New-Deal-politick van de regeering heeft Woensdag in den Senaat een gevoelige neder- laag geleden door het terugzenden van het regeeringsontwerp, inhoudende het toestaan van een milliard dollar voor het verstrekken van leeningen aan noodlijdende boerenpach- ters. Vooral de ccmservatieve elementen in den Senaat hadden gedurende veertien dagen hun aanvallen op het wetsontwerp gerioht en de republikeinsche senator William Borah, die verklaarde voorstander te zijn van steunver leening aan den noodlijdenden landbouw, ver klaarde dat dit wetsontwerp „noodlottig en dwaas" was. Met 45 tegen 38 stemmen werd dan ook besdoten het ontwerp in zijn huidigen vorm naar de landbouwcommissie van den Senaat terug te$s±uren, met de opdracht niet later dan 12 Mei opnieuw rapport er over uit te brengen. De tegenstanders van het ontwerp begroetten de uitslagen van de stemming met gejWch, aangezien men gelooft, dat het regee- ringsvoorstel thans weinig kans meer heeft verwezenlijkt te zullen worden. Zaterdag j.l. gepleegden diefstal van een lede- ren jas en laarzen uit een keet, staande aan den inlaag in den Nieuw Neuzenpolder, welke goederen ook bij hem aan boord werden aan- getroffen. GRATIEVERZOEK AFGEWEZEN. "Door H.M. de Koningin is het verzoek om gratie, ingediend door mej. L. V., afgewezen. DIRECTE BELASTINGEN ENZ. Bij beschikking van den Minister van Fi nancien is de inspecteur der directe belastin- gen N. V. F. Harms, toegevoegd aan het hoofd van de inspectie der directe belastingen te Haarlem, verplaatst naar Middelburg en toe gevoegd aan het hoofd der inspectie der directe DSlastingen aldaar en is de inspecteur der directe belastingen A. J. N. van Rietschoten j toegevoegd aan de inspectie der directe be lastingen te 'Middelburg overgeplaatst naar j Ter Neuzen, JUBILEEM M. FERNHOUT. Het 25-jarig burgemeestersjubileum van den heer M. Femhout, thans burgemeester van Middelburg, zal Vrydag 3 Mei a.s. des mid- dags in een besloten bijeenkomst in het Schut- tershof te dier stede herdacht worden. Het zich gevormd hebbende „Oomite van vrien- den", hetwelk de herdenking voorbereidde, heeft dp ruime schaal uitnoodigingen tot deel- name aan de huldigingsplechtigheid verzon- i den. Deze zal door den Commissaris der Koningin in Zeeland en de leden van het Eere- comite met hun dames worden bjjgewoond. Voor zoover beschikbaar zullen toegangs- het comite, afdeeling Middelburg, kan opgeven zonder eenige contributie-verplichting. Het ligt in de bedoeling de grondbeginselen van het comite ook hier, evenals in tallooze andere plaatsen in Nederlahd, uit te dragen en daartoe voordrachten te houden en pro- paganda-materiaal te verspreideh. Raadsverklezingen. In aansluiting op een bericht in ons vorig nummer kunnen wij thans uit betrouwbare bron mededeelen, dat door den heer Abr. van 't Hoff onder geen beding zal worden bewil- ligd in een candidatuur bij'de a.s. gemeente- raadsverkiezingen. HET CENTRUM. Watt en >/2 Watt als pensiongasten. Ook in 'n pension is niet alles goud, wat blinkt; het onafscheidelijk tweetal Pat en Patachon, weet dat maar al te goed. Doch ze zijn aan alles gewend en zooals ze weten rond te komen zonder werk en zonder geld, zoo weten ze ook met aangeboren gemakke- lijkheid te verblrjven ih pension „Kolendamp" De keuken is zuinig en slecht, maar ze hebben twea vriendinnetjes in een paar medegasten, die zich dagelijks trainen op het platte dak in het rolschaatsrrjden en dat stilt den honger, en een trouwen vriend in professor Zweistein, die minder figmrrlijk hun dorst stilt. De pro fessor heeft juist een wereldkijker uitgevon- den en Patachon is er zoo door getroffen, dat hij ook wil uitvinden. Hij begint met bus- kruit, doch als hij hoort, dat zooiets al werd uite-evonden besluit hij te volstaan met het bewijzen ook nog aan hen, die deze alsnog S luidlooze buskruit-poeder te ont- Qomrracrhn WOrdATI 111 t"PT» T*Plk 1 1CU 1X4 c dekken. Pat meent, dat zipi kameraad „van zouden aanvragen kunnen worden uitgereikt of toegezonden. Zooals men weet bestaat het „Comit6 van vrienden" uit den jubilaris welgezinde ver- tegenwoordigers uit de gemeenten Tienhoven, Mijdrecht en Wilnis, Kampen en Middelburg; door dit comite is in zijn geheel 6en inzameling j georganiseerd, en het aan te bieden huldeblijk j is ook van inwoners der vrjf gemeenten, waar de heer Femhout achtereenvolgens burge meester was, gezamenlijk. In overeenstemming met het interlocale en niet-officieele karakter dezer huldiging, en tevens gevolg gevende aan de het Comity te dezen opzichte gebleken wenschen van den jubilaris, zal de herdenking een particulier, uitermate sober, karakter dragen. Openbaar feestbetoon in de stad zal deswege nagelaten dienen te worden, al zal menigeen Lotje getiikt" is en krjjgt van den dokter op dracht hem een injectie te geven. Patachon werd er slaapwandelaar van, die ijzingwek- kende toeren op het dak maakt. Vervolgens wordt de professor door her. beschermd tegen een beraamde diefstal en tot slot komt als knaleffect nog een extra komisch einde. tVieo nur Wien. Deze film is gewrjd aan het leven van den beroemden componist Johann Strauss, die de wereld verrijkt heeft met zijn schitterende operettes, die wel steeds op het programma zullen blijven prijken. Vooral „Die Fleder- maus" munt uit door haar heerlijke melodien en zooals bij de operette het geval is zoo zal ook het filmwerk heel spoedig de hezoekers ZONDAG 28 APRIL 1935. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u., Dr. L. J. Cazemier; 2 u., de heer H. J. Plaggemars. SLUISKIL. 9.30 u., de heer H. J. Plaggemars; 2 u., Dr. L. J. Cazemier. AXEL. 9.30 u. en 2 u., D^. Van Oeveren. HOEK. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. G. van Dis. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE. 2 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9,30 u., Ds. S. Groeneveld, H. A.; 2.30 u., Ds. S. Groeneveld, H. A. en dankz. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Post. HOEK. 9 u. en 2 u., Ds. J. A. Vihk. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst. AXEL. 9 u., Ds. A. Verhagen, H. A.; 2 u., Ds. A. Verhagen. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst. Lokaal „Eben-HaSzer". Dekkerstraat Ter Neuzen. Nam. 6 u., Dr. L. J. Cazemier. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H. Dienst; 2.30 u., Lof. Wordt vervolgd natuurlijk op 3 Mei wel de vlag uitsteken, en onder haar hekonng brengen. Er omheen is daartegen heeft evenzeer natuurlijk niemand f een intnge geweven, zoodat nevens de muziek eenig hezwaar. (HaWEENTERAADSVEEKIEZINGEN. In de gisteravond gehouden ledenvergade- ring der Chr. Hist, kiesvereeniging alhier zijn voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing candi- daat gesteld de heeren D. E. de Kraker (Drie- wegen), D. van Aken, aftr., J. Riemens, J. Donze, J. Herrebout, J. de Visser (Sluiskil), F. Jansen (Driewegen), C. A. Kaan, J. de Vos (Driewegen), F. Dekker (Sluiskil). Niet onwaarschijnlijk is het, dat in deze lijst nog een kleine wijziging wordt aange- bracht. Het thans zittend raadslid, de heer A. de Bruijn, wenschte voor een nieuwe candida tuur niet meer in aanmerking te komen. DIPLOMA SNELSYSTEEM. Heden behaalden het diploma Snelsysteem de dames: Jo Kuijk, Lena Kuijk en Lijdia v. d. Hoofd, alien te Ter Neuzen; Janna de Putter, Mien Roose en Tanna Comelisse, alien te Zaamslag. Zij genoten hun opleiding bij mej. J. Vermeulen, modevakschool, Westkolk- atraat alhier. GEARRESTEERD. Door de marechauss^e alhier is gearres- teerd de 20jarige Duitsche schippersknecht C. L. H., varend op het Belgische sleepschip Marie", liggende alhier, in verband met een De eigenlijke aanbieding van het huldeblijk zal plaats hebben met eene redevoering door den voorzitter van het Comit6, Dr. S. S. Sme- ding te Middelburg; dan volgt een toespraak door Dr. G. A. B. Fijn van Draat te Zwolle, in 1910 te Tienhoven; vervolgens zal het woord worden gevoerd door Dr. G. Maes te Wilnis of door den heer W. Engel te Uithoom, na- mens Mijdreaht en Wilnis, terwijl de rij der sprekers besloten zal worden door den heer J. H. Kok te Kampen. COMITe VOOR NATIONALE VEIXJGHEID Wosnsdagavond werd in de Societeit St Joris te Middelburg een lezing gehouden door den heer H. Mathon uit Berda, uitgaande van het initiatief comite voor Nationale V^ligheid, om te komen tot het oprichten van cot afdee ling van het landelijk comite voor Middelburg en omstreken. Er waren een 50-tal aanwezigen, waaronder de Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, het lid van Ged. Staten Mr. P. Diele- man, de burgemeester van Middelburg, de heer M. Femhout, de garnizoenscommandant, ma- joor G. Berghuis en een aantal burgemees- ters van Walchersche gemeenten naast ver- tegenwoordigers van verschillende organisa- ties hier ter stede. De voorzitter van het initiatief comite, Jhr. F. Beelaerts van Blokland, heette de aanwezi gen welkom en leidde den spreker in. Deze laatste zette uiteen, welke positie door Neder- land zoowel in als buiten Europa moet inge- nomen worden, wil het in staat zijn om naast eigen onafhankelijkheid en neutraliteit ook den vrede te handhaven. Dit brengt mede, dat van leger en vloot een krachtige preventieve werking moet uitgaan, zoodat iedere mOgendheid, die onze neutraliteit zou willen schenden (waardoor ons land zeker in oorlog zou komen met andere mogend- heden), daarvan wordt afgehouden, omdat het teveel risico met zich medebrengt. Zoo heeft door de legerhervormingen in ons land voor 1914 de Duitsche Qenerale staf haar opmarsohplan gewijzigd en is niet in 1914 d66r ons land getrokken, maar daaromheen. Met tallooze voorbeelden, zoowel uit den luchtooriog, den zeeoorlog als den oorlog te land, toonde spreker aan, dat met betrekkelijk geringe kosten voor ons land zeer veel is te bereiken; daardoor zal de weermacht haar oude taak door eigen neutraliteit het even- wicht in Europa bewaren, wederom naar be- hooren kunnen vervullen. Zulks is een dwingende eisch van den tegen- woordigen tijd, omdat anders een komende oorlog Nederland zeker niet zal sparsn en ons vrije volksbestaan zal vernletigen. Na de met aandacht gevolgde voordracht werd er gelegenheid gegeven tot het stellen van vTagen, waarvan door een aantal aanwe zigen werd gebruik gemaakt. Daarbij kwam naar voren, dat het doel van het comite voor Nationale Veiligheid is overa' in den lande de bevolking wakker te schudder. en aan te toonen dat onze weermacht 'n bij- zonder schoone taak heeft te vervullen en ons land alleszins in staat is eigen neutraliteit te handhaven, mits de wil daartoe krachtig leeft in het geheele volk en men daarvoor zich offers wilt getroosten. Voor hij de pakken neerzitten en d6faitisme is thans geen plaat3. In de pauze trad een 40-tal personen als lid tot het comity toe. Hierna werd tot oprichting der afdeeling overgegaan; en werd tot bestuur gekozen, het initiatlef-comiWJhr. F. Beelaerts van Blok land, Voorzitter; Dr. K. Huizenga, J .H. Kla- renbeek, J. A. M. Lambermont, Mr. Th. Portfeeine, het secrstariaat wordt waargeno- men door Mr. IV. K. H. Dieleman, Rouaan- sche Kaai G 130, bij wien men zich als lid van ook de spanning niet ontbreekt, maar ten- slptte overwint de componist de moeilijkheden en onder de ruischende klanken van de Ween- sche muziek, eindigt dit aanbevelenswaardig filmwerk. EEN NIEUWE PERSIL-SCHOOL. Teneinde de verbruikaters der producten van de Nederlandsche Persil-fabrieken te Jut- phaas in de gelegenheid te stellen zich op practische wijze door terzake kundig en on- derlegd personeel omtrent het voordeeligste en nuttigste gebruik daarvan te laten voor- lichten, heeft de directie van E. Ostermann Oo.'s Handel Mij. N.V. besloten tot stich- ting van 'n zoogenaamde Persil-schooldaar toe hebben de perceelen 79 aan het Kleine Gartmanplantsoen te Amsterdam een volle- dige verfoouwing ondergaan. De officieele opening van deze nieuwe Persil-school zai ge- schieden door dr. I. H. J. Vds, wethouder van Amsterdam. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE MIDDELBURG. Zitting van Vrijdag den 26en April 1935. De volgende zaken werden behandeld: M. A. B., oud1 35 j., ongediplomeerd ver- pleegster, womende te Knocke, gedetineerd, werd verdacht dat zij op 4 en 5 Februari 1935 te Oosthurg de hotelhoudster E. M. Wijffels heeft opgelicht voor nachtlogies en 2 glazen bier, en den auto-verhuurder C. J. Hontelez voor een autorit van Oosthurg naar Breskens, t een en ander terwijl zij de verpleegsters-uni- j form droeg, waarop zij geen recht had. j Eisch 6 maanden gevangertisstraf met af- i trek van het voorarrest. Mr. P. C. Adriaanse achtte het ten laste gelegde niset bewezen en vroeg vrijspraak met onmiddejlijke invrijheidsteijimgvr-i De rechtbank weigerde de inVrrjheidstellmg te verleenen. P. d. M., oud 43 j., koopman, wonende te Zele (B.), werd ten laste gelegd, dat hij op 25 Maart 1935 te Koewacht, op den openbaren rijweg genaamd ,JDe Oude Molen", hiettegen- staande hij van den kantonrechter te Ter Neu zen bij vonnis van 23 October 1934 de bevoegd- heid om motorrijtuigen te besturen was ont- zegd voor den tijd van een jaar. een vierwielig motorrijtuig heeft bereden. Eisch 1 maand gevangenisstraf voorwaarde- lijk met proeftijd van 1 jaar pins 50 boete of 15 dagen hechtenis. C. A. C., oud 27 j., jachtopziener, wonende te Aardenburg, werd verdacht dat hij op 23 Maart 1935 te Eede, een bond, toebehoorende aan Alies Mattheijs, heeft gedood, door daarop eenige schoten met een geweer te lossen. Eisch f 100 boete of 60 dagen hechtenis. Mr. Erasmus achtte het ten laste gelegde niet bewezen en vroeg vrjjspraak of bij ver- oordeeling oplegging van een.-lichtere straf. A. H. v. V., oud 60 j.',-winkelier, wonende te Koudekerke, was op 61 Maart' 1935 door den kantonrechter veroordeeldi<totlf 1000 boete of 2 maanden hechtenis, wiegen<a het in de zaak aanwezig hebben van koekjeS, idle in ondeug- delijken toestand verkeerden, -Ae Middelburg op 8 Februari 1936. De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie en de verdachte waren in hooger berosp ge- komen. Eisch 6 maanden hechtenis,!. Mr. J. J. Heyse, vdrdachte's raadsman vroeg oplegging van eemlichtere straf. AFSCHEID VAN IR. A. W. v. d. PLASSCHE. Woensdagmiddag heeft de Zeeuwsche tuin- bouw in een der zalen van het Schuttershof te Goes op bijzonder hartelijke wijze afscheid genomen van Ir. Van der Plassche, die wegens zijn benoeming tot inspecteur van den tuin- foouw zijn functie als rijkstuinbouwconsulent voor Zeeland moest neerleggen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Zeeuwsche veilingen, van de tuinbouwvereenigingen, van de Ned. Pomologische vereeniging, van de ver. voor bijenteelt, van de ver. van tuinbouwvak- onderwjjzers, van de boomkweekersvereeni- ging, van vereenigingen van oud-leerlingen, enz. De heer H. A. Hanken heeft den heer en mevrouw Van der Plassche op waardeerende wijze toegesproken. Hij gaf uiting aan het gevoel van teleurstelling, dat de heer Van der Plassche Zeeland moet gaan verlaten, maar vertolkte ook den dank van alien voor wat hij nu ongeveer 12 jaar voor Zeeland heeft ge daan. Daarna voerden achtereenvolgens het woord de burgemeester van Goes, de heer C. P. Voge- laar van Krabbendijke, namens den Chr. Boe ren- en Tuindersbond, de heer H. Nijsse, voor zitter der veiling te Kapelle, de heer Koole idem te Middelburg, de heer Van Zuijen, idem in West Zeeuwsch-Vlaanderen, de heer Brooij- mans, idem te St. Annaland, de heer Phaff namens den plantenziektenkundigen dienst, de heer L. Kranenburg, namens de Zeeuwsohe Landbouw-maatschappij, de heer Provoost namens de ver. van tuinbouwvakonderwijzers, de heer A. v. d. Have namens de boomkwse- kersver., de heer W. Glas, voorzitter van de ver. van oud-leerlingen te Kapelle, de heer Toledo namens de tuinbouwver. op Schouwen- Duiveland, de heer P. Zegers namens de ver. van handelaren, de hear S. A. de Visser namens de ver. voor bijenteelt, de heer C. Nijsse namens de tuinbouwver. op ZuidnBeve- land, en de heer Bosnia, de opvolger van den heer Van der Plassche. Allen getuigden van de groote waardeering voor de persoon en het werk van den heer Van der Plassche, felici- teerden hem met zijn promotie en spraken de hoop uit dat hij ook m zijn nieuwe functie iets voor Zeeland zou kunnen zijn. De heer Van der Plassche dankte alien hartelijk. (Ingez. Med j i ft&ii DE WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG. Karnpioenschap van Nederland. DWSVelooitas. Velocitas moet de voor haar verre reis naar Amsterdam maken om aldaar DWS te ont- moeten. Velocitas en DWS hebben de tot nu toe door hen gespeelde wedstrijden verloren, doch uit de verslagen is wel gebleken dat beide clubs niet minder in sterkte zijn dan hun overwinnaars. Vooral hij het voetbalspel kan het van zoo'n kleinigheid afhangen en wie dan de gelukkige is, krijgt dan ook de heele koek. DWS en Velocitas zullen wel geheel aan elkaar gewaagd zijn en men kan er op rekenen dat de Amsterdammers in grooten getale zul len opkomen om hun favoriet aan te moedi- gen. De oompetitie om het kampioenschap Is nog maar in haar begin en er kan nog alles gebeuren. PSV—Go Ahead. De twee leidende cluibs komen tegen elkaar in het geweer eh zoo zal te Eindhoven een strijd te zien zijn die voor de sportliefhebbers als het neusje van de zalm zal beschouwd worden, want al is er nog niets met zekerheid te zeggen, toch verwacht men dat een van deze clubs met de eeretitel zal bekroond wor den. Een gelrjk spel Is het meest voor de hand liggend, doch het kan best gebeuren, dat zoo- dra een der strijdende elftallen een doelpunt gemaakt heeft, men zich daarmede zal tevre- den stellen en dan direct overgaan tot de ver- sterkte verdediging en wordt dan de voor- hdede van de tegenpartij voor een uiterst moeilijke taak gezet om den stand weer op gelijken voet te brengen. AFDEELING IV Promotiecompetitie 2e Masse. WIHem IIPafasnMg- De strijd van Willem H tegen Middelbtirg; eindigde in een kleine overwinning voor bezoekers, want het protest van MiddeHsirg zal nog moeten uitmaken of de na afloop ge nomen strafschop, die in een doelpunt werd omgezet, toegekend zal worden en het is wel bekend dat heel zelden de protesteereade club in het gelijk wordt gesteld, daar die scheidsrechter een groote macht is toegekend en deze natuurlijk zijn beslissing zal baud- haven en verdedigen. Voor Willem II zal de komende strijd wel in een overwinning afadi- gen, daar Palemig als de zwakste vereeniging- geldt, die strijdende is in deze oompetitie Prom.-competitie 3e klasse. Alliance De eerste wedstrijd in deze oompetitie is voor Alliance al heel ongelukkig afgeloopsB, want Boeimeer bleef met niet minder dan 6—2 in de meefderheid, hetgeen er wel op wijst, dat Boeimeer een der ernstigste candi- daten is voor de promotie. Voor Alliance teont het er dus op aan om zich krachtig tie gaan herstellen en nu zij Goes tegenover zich krijgt gelooven wij wel dat het haar ditmaaJ sat gelukken. Bovendien zou twee achtereenwol- gende nederlagen voor Alliance wel in eens fnuikend kunnen zijn en daarom vertvaciiten wij dat de thuisclub zoodanig zai aanpakfcen., dat haar kans op behoud van het Tweede Klasseschap levendig blijft. Beslissingswedstrijd 3e Klasse A. HulstWef. Hetgeen wij reeds geruimen tijd hebben ziei* aankomen is na de overwinning van Axe i op Oranje in vervulling gegaan en zoo is er zus- schen deze clubs een felle strijd te verwach- ten. Evenals twee jaar geleden, toen er ersren- eens een beslissmgsWedstrijd moest gespeeM worden, n.l. Axel tegen De Zeeuwen, is ->ok thans het terrein van Temeuzen hiervoor uit- gekozen en wij verwachten nu er twee -Z.- Vlaamsche vereenigingen tegenover alfesar komen, nog meer publiek dan bij den vorigen beslissingswedstrijd. Het terrein zal dart oak al heel spoedig door voetballiefhebbers uit geheel Zeeuwsch-Vlaanderen omzoomd zijn en zal men goed doen om zich tijdig naar het terrein te begeven opdat aan den ingang de stroom der hezoekers regelmatig kan warden verwerkt. Men verzocht ons nog even de aandacht er op te vestigen, dat de Jeden en donateurs van. Terneuzen ditmaal geen vrijen toegang heb ben, aangezien deze wedstrijd niet van de plaatselijke club uitgaat Dit is ook het ge val voor de leden van Hulst en Axel, die na tuurlijk hun elftal zullen vergezellen. De leiding van dezen voor beide vereenigin gen zoo belangrijken wedstrijd zal berusten bB den hper Groffen. WIELERBAAN TER NEUZEN. Kampioenschap van Z."Vlaandenoii. Op Zondag 5 Mei a.s. zullen op de wieiisr- haan te Ter Neuzen wedstrijden worden ge houden om het kampioenschap van ZeeuwsA- Vlaanderen voor amateurs. Hiervoor zijn reob 23 renners ingeschreven, zoodat we een mjdi- ge kamp mogen verwachten. De verschillende ritten bestaan uit snelheid, tijdrijden en 20 K.M. op eigen kraeht. Bovendien zal er oatt. nog een koppelwedstrijd worden verreden, zoodat ons weer een prachtigen middag te wachten staat. BRABANTSCHE BRIEVEN. Ulvenhout, 23 April 19351. atri--- s r .Let Menier, is den gewiest, 's mor- Zalig Paasch die hier gens over ons durpke wier uit- geklaterd in de melkblaauwe loch- ten, die over 't groenend gebomte hingen. Uitgekla- terd deur de zin- gende, uitbundige klokskens van ons kerketorentje, dat lalvelings verzul- zulverd van den hlaauiwglaanzenden dag, zijnen piek 't wol-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 5