laipoeribwigli 29,75 I 1 DUIZENDEN PRIJZEN BEVA Kerkboeken en Bijbels P t „DE VIER MULLFRS" AARZELT NIET! KOOPT DIRECT! I. FONTEIJN „KLEINE DORA" GROOTHANDEL IN 400C St. MAURICE Prijsverlaging Golbertcostuum KUPPERSBUSCH KOLENFORNUIZEN H.1REESINK&CQ r r 1 MILLIOEN GEHEEL LOT SLECHTS 3,- Eetaardappelen AKKERTJES iakker cachets Onze STAALBOEKEN bevatten een Keurcollectie van Behangselpapieren met bijpassende Randen TEGEN 0NGEKEND LAGE PRIJZEN Staalboeken worden gaarne ter inzage gezonden Dat was 'n misverstand U iegen L. H.GOOREN &Zn. TILBURG Verven 4,50 Uitstoomen f 3,00 Depflt TEH NEUZEN 0 HEIJGELAAR Dijkstraat 33. DIRECT UIT ONZE FABRIEK een prima RiJWIEL voor ZUTPHEN geheel compleet m. terugtraprem, kettingkast,6-voltelec- trische lamp, reflector, hel, buisdrager, imit. Terryzadel, celluloid stuur, groote 4 deelige jasbeschermer, spatlap, Perry- ketting, eerste klas Engelbert-banden. Franco rembours. Vrij zicht, enz. enz. Volledige garantie. Ditzelfde Rijwielin eenvoudige uitvoering <22,50. Vraagt gratis prijscourant. RIJWIELFABRIEK „GARANT" WAGENINGEN 3 H H H 0 H H Z 0 r r H X X L N B Z DAN VINDT DE GROOTE FRANSCHE TREKKING PLAATS (Cred. Nat. 1920) MISSCHIEN DE ONVERGETELIJKSTE DAN ZIJT G1J MISSCHIEN DE WINNAAR VAN DE HOOFDPRIJS VAN FRCS want Gij kunt ook winnen e£n of meer der andere w.o. van 1/2 MILLIOEN - 200.000,-, IOO.OOO,- FRS ENZ. minste uitloting 500,— frs. of circa 50,— GULDEN De uitbetaling is volledig door den Franschen Staat gewaarborgd Nederl. gezegelde heele loten, verkoop wettig geoorloofd HAAST U! HAAST U! Nog verkrijgbaar bij onzen Hoofdvertegenwoordiger voor Zeeuwsch-Vlaanderen TER NEUZENSCH LOTERIJKANTOOR NOORDSTRAAT 43, TER NEUZEN POSTGIRO 113915. Kosten i/z den aankoop voor een Internationaal Verkoopkantoor „IVEKA" Van Breestraat 157, AMSTERDAM. per 100 K.O. /2,75 J heffing per 50 K.G. /1,50 inbegrepen SMALLEGANGE'S Kweskerij - TER NEUZEN A 1 dicr voor fijne DAMES- EN HEERENKLEEDING naar maat. Costuums vanaf /40, J. SCHUMACHER Schneidermeister, SCHUTTERSHOFWEG 8a. Vannacht niet geslapen Een van mijn beste klanten vroeg het me: ..Kruidenier", zegt ze, „door wie laat U toch die mooie jassen maken. Ze zien er zoo keurig uit"! - „Door BEVA, Mevrouw zei ik. - „Waar woont die kleer- maker" vroeg ze toen. Toen heb ik even gelachen. „Beva is de grootste Hollandsche fabriek voor werkkleeding" zei ik. ..Veertig jaren ervaring hebben ze, en alles wat ze daar maken is ijzersterk en keurig van afwerking". - En dat zal iedereen die Beva kent, me moeten toegeven I U ook, wanneer Uw volgende jas n Beva-jas is. Let op m'n woorden! Gegaran- deerde kleurechtheid 1 - Uitsluitend verkrijgbaar bij Woordstraat 22 Tango,Kerkstraat 2 Firma P. J. VAN DE SANDE (ft 2 X (ft 2 U a j S a Na ons groot succes-programma der Paasch- week, komen wij met een nog mooier en even kostbaar Programma. Vanaf Zaterdag 27 April t/m Woensdag 1 Mei Aanvang 8 uur. Premiere voor Zeeuwsch-Vlaanderen van de nieuwe Hollandsch sprekende succes-film, Een RUDOLF MEINERT-film van de B. M. S.-film S. A. In de hoofdrollen een keur van Hollandsche artisten JOHAN KAART - ADOLF BOUWMEESTER Tilly PERIN-BOUWMEESTER, JOHAN HEESTERS CISSY VAN BENNEKOM - JACQUES BIJLEVELT GUSTA CHRISPIJN-MULDER - MINNY ERFMANN Het tooneelstuk was door geheel Nederland een groot succes, en ook deze Hollandsche film trekt overal uit- verkochte zalen De fotografie van deze film is excellent. De architectuur en decoratie grootsch. De muziek en zang zijn subliem. Het geluid volmaakt. Heel Nederland danst de wals, zingt de populaire liederen Een meesterwerk op internationale schaal, En daarbij in de Nederlandsche taalI Ons hoofdnummer voor de Pauze is eveneens een kost baar en succesvol filmwerk I De gevierde en lieftallige filmster ANNY ONDRA in Een blijspel naar de bekende roman van Charles Dickens. Een film die Uwe bijzondere aandacht vraagt, n.l. om het Oude Engeland van 100 jaar geleden, de tijd van origineele drachten en gewoonten, en omdat de stof aan ANNY ONDRA alle mogelijkheden biedt haar veelzijdig talent ten voile te ontplooien. ANNY ONDRA in „Kleine Dora" heeft de gespannen verwachtingen in de Bioscoopwereld nog overtroffen. VERZUIMT DIT PROGRAMMA IN GEEN GEVAL.IWIJ GARANDEEREN U 1ETS BIJZONDERS Zondagmiddagvoorstelling Aanvang 4 uur. Hoofdfilm: ,,DE VIER MULLERS". WOENSDAGmiddagvoorstelling. Aanvang 3 uur. Hoofdfilm: „DE VIER MULLERS". SEIZOEN Steeds voorradig PLAKMEEL, voor het oogenblikkelijk met koudwater gereedmaken van een prima behangselstijfsel, in pakjes van 25 en 40 cent ONDERBEHANGSEL - ASPHALTPAPIER - STROOCARTON - DEURZINK - VILTPAPIER AFWASCHBARE TEGELTJES ROLLEN PLAFONDPAPIER - LOODGLASPAPIER (Vitrauphanie) BEHANGLINNENS - DUBBEL VERTINDE SPIJK t Emaille de geslepen bovenplaathet nikkel in een woord „schitterend"! Blijft ook na jaren als nieuw. zijn zo6 degelijk, en zoo „af", dat ze een menschenleeftijd meegaan. Te leveren in zwart-ofivoor emaille, met of zonder modern decor. Wendt U voor inlichtingen tot Uw leverancier of 1 M franco huis, op veriangen eerst monster Kiespijn komt altijd ongelegen, maar'snachts dubbel ongelegen. Zorg er daarom altijd voor een doosje "AKKERTJES" in huis te hebben, want zoo'n "AKKERTJE" zal dadelijk die knagende en treiterende pijn verdrijven, waardoor Gij weer slapen kunt. "AKKERTJES" zijn van die echte pijn - verdrijvers. Onschadelijk 't Is een bijzondere samenstel- ling van Apotheker Dumont en ze zijn prettig in te nemen. Ge proeft niets, ze glijden naar binnen en ze brengen Uwmaag nooit van streek. Probeert ze! AKKERTJESwerken verrassend snel bij Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn, Lendenpijn en Vrouwenpijnen. Maar verdrijven ook Griep, Influenza, Ver- kouaheid, Rheumati- sche pijn, Spit, Koorts, Onbehaaglijkheid enz. Nederlandsch F a brikaat Betere Vakkleeding! Als V waterdichte bedrijfsklccding wenscht, vraagt d&n naar .Rcdi -Beva TER NEUZEN -si Toegang alle leeftijden. Plaatsbespreking *an 6—7 uur. PRIJZEN der MiddagveerstellingenBalcon 0,65. la 0,55. 2a 0,35. AvondvoorstellingenBalcon 1,—. Iste 0,75. 2de 0,50. Woensdagavondvoorst.Balon 0,80, 1e 0,60. 2e 0,40. 3a 0,25. Bergplaa<s voor fietsen. Firma P. J. VAN DE SANDE BEHANGSELPAPIEREN 1935

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 4