Dam- en Schaakrubriek Gemengde Berichten Pluimvee-Rubriek DAMMEN. 1 Van onze Adverteerders RECHTSZAKEN. DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. MEISJE DOOR EEN TREIN OVERREDEN EN GEDOOD. SCHAKEN. Ten slotte wees sprekererop -dat zijdie over den Volkembond g®en ander woord heb- ben Han minachtiug, zich wel eens mogen I afvragen of bet ook voor ben geen tijd wordt bun afwijzen-de houding te herzien. Hoe on- waarscbijnlijk de bier door hem geschetste ontwikkeling moge schijnen, de eerste stappen langs ieder van de verschillende wegen, die er been leiden, leveren geen groote moeilijkheden op en iedere stap vooruit zou de evenwijdig gaande stroomingen eenvoudiger maken; de j gang zou aanmerkeljjk sneller worden, wan neer de menschheid eenmaal haar hoofd in die richtinig wendde. Welliebt zal men spreker antwoorden, dat dit een plan is voor een zeer verre toekomst. Mijns inziens is deze niet vbr af, dooh onein- dig ver en eeuwig onmogelijk, zoolang wij onze tegenwoordige begrippen omtrent sou- vereiniteit en macht behouden. Het vraagt een totale verandering in ons denken, doch deze vinden in de menscbelijke gedachten- gewoonten niet plaats eer er eerst een ver- vorming plaats vindt in bun economisch leven Uit de bderop volgende gedachtenwisseling bleek wel, dat op vele punten geen overeen- stemming bestond tusscben de opvattingen van den spreker en de leden. Het vergevor- derde uur was evenwel oorzaak, dat de dis- cussies slechts kort duurden. LUXOR THEATER. De Vier Mullers. Luxor Theater beeft deze week weer een Nederlandsch sprekende film op het program- ma staan met ,,De Vier Mullers". Deze film is vervaardigd te Weenen in de Sacba studio en grootsch gemonteerd, onder regie van Rudolf Meinert, die ook de regisseur is van de Nederlandsohe film „Het meisje met de blauwe hoed". A.s. week komen we op „De Vier Mullers" terug. Kleine Dora. Wij lazen in de uitvoerige bespreking het volgende over de glansrol van Anny Ondra: Anny Ondra is Kieine Dora en zij speelt bet met zooveel charme en onschuld, dat al direct bij het begin de harten aller premiere- bezoekers naar baar uitgaan. Het luifelhoedje staat baar allerliefst en als zij als naaistertje vlrjtig zit te werken, gaat dat haar zoo na- tuurlijk af dat men alleen door deze enkele decoratieve beelden in een prettige stemming wordt gebracht. En dan wanneer zij voor haar vaders verjaardag op half kinderlijke, half kwajongensacbtige manier allerlei lek- kernijen van ieders tafel komt wegbalen en in haar crinoline laat verdwijnen. Zoo ook het losbarsten van baar meisjesachtige veront- waardiging, als men baar vaders eer in twij- fel durft te trekken. Men heeft Anny Ondra dikwjjls in groteske rollen gezien en men is er aan gewend geraakt om slechts baar grappig, kwajongensachtig met alles spottend talent te waardeeren. Dat er echter nog veel meer in haar schuilt, dat zij ook innig en menschelijk kan zijn en dat zij de gratie van den Biedermeier tijd zoo pre- cies en op zoo'n lieve manier heeft weten uit te beelden, dat kan men nu pas eens met stomme verwondering in deze film vaststellen. Misschien zal deze rol over baar verdere ontwikkeling als actrice beslissen en zal zij nu ernstiger rollen gaan spelen, waarin zij op een hooger peil zal kunnen stijgen dan in de tot nu toe altijd gespeelde parodieen. Het begin is gemaakt. Bravo Anny! Onze gelukwenschen Over de regie van Karl Lamac is men vol lof, alsook over de verschillende acteurs en actrices, waarbij vooral Matthias Wiemann, Gustav Waldau en Frits Rasp geroemd wor den. Bijzonder in de boogte gestoken wordt de verzorger van de muzikale illustratie: Leo Leux. SCHIPPERSVEREENIGING „SCHUTTEVAER". Te Brielle is gebouden de jaarlijksche alge- meene vergadering der Schippersvereeniging „Scbuttevaer', onder leiding van den voorzit- ter, den beer Mr. H. Smeenge. Daarin werd o.m. besproken de evenredige_ vracbtverdeeling. Een voorstel der afdeeling Maassluis, om te komen tot opheffing der wet, werd met over- groote meerderheid van stemmen verworpen. De beer De Brurjn, voorzitter van den Al- gemeenen Nederlandschen Schippersbond, als genoodigde bet woord krijgende, meende dat CCCLXXXIII. Kampioenswedstrijd van de Zeeuwse Dam- bond 1935. Partij, gespeeld 30 Maart jJ. te M'burg. Wit: W. Boogaard, Ztwart J. A. v. Dixboom, Middelburg. Zaamslag. 1. 34—29 17—21 Dit antwoord is even sterk als de ge lijke zetten 1923 of 17 —22. 2. 40—34 19—24 3. 44—40 14—19 4. 50—44 20—25 5. 29X20 25X14 6. 32—28 18—23 Nu kwam 1923 en 14X23 in aam voor een snelle ontwikkeling van de lange vleugel. 7. 37—32 12—18 8. 31—27 T—12 9. 41—37 21—26 10. 34—30 14—20 11. 47—41? 20—24 12. 30—25 10—14 13. 40—34 14—20 14. 25X14 9X20 15. 34—30 20—25 16. 37—31 26X37 17. 42X31 25X34 18. 39X30 4—9 19. 44—39 5—10 20. 41—37 10—14 21. 46—41 11—17 22. 27—22 18X27 23. 31X11 6X17 24. 36—31 17—21 25. 31—27 12—18 26. 49—44 1—7 27. 4440 7—12 28. 40—34 14—20 29. 30—25 24—29 30. 25X14 9X20 31. 33X24 20X40 32. 45X34 Terugslaan ware bier wdl zo goed geweest Wits stand is zeer ongunstig. 32. 15—20 33. 28—22 2024! Juist! Op 2126 had wit een schijf gewon nen door 2721! (26 X 28 meersl.); 3429 en 32X25 en schijf 34 gaat verloren. 34. 22—17 21—26 35. 27—21 16X 27 36. 32 X 21 11 3—9 37. 21—16 12X21 de besprekingen in bet kader Van de wet moe- ten blijven. De kwestie behoort te worden teruggebracht tot de vraag: Is de uitvoering van de wet in overeenstemming met de oor- spronkelijke bedoeling en verwachting van Minister Verschuur; vraag welke stellig ont- kennend moet worden foeantwoord, gezien de vele klacbten. De uitvoering van de wet is, volgens spr., op zijn zachtst uitgedrukt, niet in handen van ben die in de eerste plaats de belangen van de schipperij bebartigen. De wet zelf bevat zeker perspectieven tot uitkomst. Maar er moet, zooals reeds in de vergadering is betoogd, meer uniformiteit komen in de bevrachtingscommis- sies, en zoo zijn er andere onderdeelen die onder oogen moeten worden gezien. Verscheidene leden kwamen nog met klacb ten die zij met persoonlijke ervaringen illu- streerden. De voorzitter herinnerde even aan het be- staan van den raad van beroep. Een lid zou opheffing van de wet alleen t. o. v. kleine schepen willen voorstellen. De secretaris wijst er op, dat dit voorstel eenigszins onnoodig zou zijn; er is al eenige vrijheid voor de kleine schepen. Een voorstel van de afdeeling Breskens, dat bet binneniandsoh vervoer op den Rijn niet worde uitgesloten, werd aangenomen. Er was een voorstel om aan te dringen op afscbaffing en een ander op beperking van de vaste relaties (onderscbeidenlijk van de af- deelingen St. Philipsland en Zwolle). Het hoofdbestuur was van oordeel, dat de zuivere, vaste relaties worden gehandhaafd. De voorstellen werden beide verworpen; Scbuttevaer sprak zicb echter wel uit voor zuivering van het systeem. Daarmede werd ook bet voorstel Papendrecbt (er op aan te dringen dat de regeering scherper laat toezien op het vervoer te water en dat aan vervoer in relatie en per beurtdienst geen grooter uit- breiding worde gegeven dan met de wet is overeen te brengen, zoomede op meer eenbeid in de uitvoering der wet door de bevrachtings- commissies) aangenomen. De secretaris wees in dit verband nog op bet feit, dat de schippers teveel zelf als con- troleerende politie-ambtenaren zijn opgetre- den. Een voorstel (eveneens van de afdeeling Fapendrecht) om het daarheen te leiden, da* bu de a.s. bieten-campagne het vervoer van bieten, suiker en pulp niet meer in relatie zal plaats hebben, doch over de beurtlijst, zal de aandacht hebben van het hoofdbestuur. Een voorstel van de afdeeling Breskens, om schippers aldaar de gelegenheid te verscbaffen om de beurtlijst te kunnen inzien en om in- lichtingen te verkrijgen in verband met buiten- landsche betrekkingen, werd op voorstel van den voorzitter naar het hoofdbestuur ver- wezen. Dit zal een onderzoek instellen. Wij voldoen aan bet verzoek, om de aan dacht te vestigen op de advertentie in het nummer van j.l. Woensdag, van den beer Theo Hdfelein, muziekleeraar te Vlissingen, die zich ook disponibel stelt voor het lesgeven te Ter Neuzen, voor piano, harmonium, cello, theorie en voorzanglessen. De heer Hofelein staat als musicus zeer gunstig bekend, in het bijzonder wegens zijn paedagogiek. Onder zijn leiding zijn door koorvereeni- gingen te Vlissingen meermalen op zeer artis- tieke wtfze bekende oratoriums uitgevoerd, o.m „Messias" van Handel, ,,Elias" van Men delssohn, „Die Jabreszeiten" van Haydn, enz. ook verwierf bij groote successen als leider van concerten voor instrumentale muziek en van een kinderkoor. ONGEVAL IN DE HAVEN VAN VLISSINGEN. De Raad voor de Scheepvaart heeft uit- spraak gedaan aangaande bet ongeval over- komen aan het stoomschip Mecklenburg", dat in de haven van Vlissingen in aanraking is gekomen met een ponton van de bunker- dnriehting. De Raad is van oordeel, dat dit ongeval door een samenloop van omstandigheden is veroorzaakt, met dien verstande, dat bet eigenlijke ongeval het stooten tegen de pon ton opzettelijk is veroorzaakt om het ergere het loopen tegen den berm te voor- komen. 38. 16X27 9—14 39. 48—42 Dreigt 27—22, 34—29, 43—39 en 38X20 met winst. 39. 24—29! 40. 37—32 Wat anders? Op 34—30 volgt zwart 2933 met schijfwinst. De witte stand is er door de 39e zet 4842 niet op verbeterd! 40. 29X40 41. 35X44 812 42. 39—33 1924 43. 33—28 13—19 44. 41—37 14—20 45. 38—33 23—29 46. 42—38 29—34 47. 43—39 34X43 48. 38X49 20—25 Belet 4440 wegens 1923 en 25X45. 49. 44—39 25—30 50. 39—34 30X39 51. 33X44 1823 52. 2722 Dit moet de partij kosten. De juiste zet was 2822 met zekere remise. Men ga de moge- ljjkheden maar eens na! 52. 23—29! 53. 4440 12—18 54. 22X13 19X« 55. 28—22 24—30 56. 32—28 (of?) 8—13 57. 22—17 2—7 Zwart heeft hier de winststelling bereikt. Zie diagram. ZWART 1 2 3 4 5 Dit is binnen een tijdvak van vtff jaren het derde -ongeval, dat bij het vertrek van de „Mecklenburg" uit de haven van Vlissingen heeft plaats gehad. De schepen van de Maatschappij „Zeeland'f zijn gewoon bij goed en bij slecht weder achteruit stoomende de haven te verlaten. Dat deze manoeuvre, vooral bij kracbtigen wind, risico's medebrengt, behoeft na de behande- ling der vorige ongevallen geen betoog. De vraag is slechts, of een andere wijze van ver trek beter is. De Raad vestigt er de aandacht op, dat de toestand, dat de „Zeeland-booten" de geheele haven tot baar beschikking hebben, zich hoe langer hoe minder zal voordoen. De Raad wil, gelet op de groote machine- kracht en de goede manoeuvreerbaarheid van deze booten, op de gebruikelijke manoeuvre geen enkele aanmerking maken, indien de haven inderdaad vrij is. Het is dus noodig, dat, waar de kapitein de geheele haven noodig heeft, door een sein wordt bewerkstelligd, dat de haven inderdaad alleen voor het vertrek van de „Zeeland"-boot beschikbaar is, waarin dus ligt opgesloten, dat de haven voor andere schepen gesloten is. Wanneer de kapiteins dier schepen er niet op kunnen rekenen, de haven voor zich alleen te hebben, dan wil het den Raad voorkomen, dat bij ongunstige gelegenheid een andere wijze van vertrekken, eventueel met behulp van een sleepboot, behoort te worden gevolgd. De Raad kan niet aannemen, dat het niet mogelijk zou zijn, met behulp van trossen en een sleepboot, het schip op veilige wijze rond te krijgen. Wat de verdere manoeuvres betreft, de kapitein heeft, gelijk hiervoren reads is ge- zegd, het schip opzettelijk tegen de ponton aangezet en daarmede een ongeval, dat ver- moedelijk veel ernstiger zoude zijn geweest, vermeden. De kapitein is hier met voor.t- varendheid en met beleid opgetreden. Woensdagmiddag te vijf uur is op de Pei- zerweg te Groningen het vier-jarig dochtertje van den heer v. d. L. aldaar door een auto aangereden. Het kind speeide met eten bal en stak plotseling de straat over. Het werd onmiddellijk gsdood. Woensdagmiddag ongeveer kwart voor zes is op den Westduinweg in Den Haag de 29- jarige kraamverzorgster M. C. O., gewoond hebbende aan het Frankenslag, zoodanig door een auto aangereden, dat zij bijna onmiddellijk na het ongeluk aan de gevolgen is overleden. Haar lijk is naar het Ziekenhuis aan den Zrrrdwal vervoerd. Woensdagmiddag is in de Molensteeg bij caf6 Kusters te Helmond de 60-jarige vrouw v. R., bjj het oversteken van de straat, door een vrachtauto overreden en op slag gedood. Woensdagmorgen om 10 uur is het 13-jarig meisje H. E. Alders per rjjwiel bij den onbe- waakten overweg aan den Nieuwen Weg te Hillegom door den D-trein uit Parijs aange reden. Zij werd circa 10 meter meegesleurd en was op slag dood. Het lichaam werd deer- lrjk verminkt. Pier ziekenauto is het lijk naar het St. Joris gesticht gebracht. HET VUURGEVEOHT BIJ OSS. In het ziekengasthuis te 's Hertogenbosch is overleden de Tsjech van O., die in den nacht van 10 en 11 April na den overval met roof in de pastorie te Teeffelen in een vuurgevecht met de gemeentepolitie van Oss ernstig was getroffen. Zijn medeplichtige is nog steeds voortvluchtig. GESNAPT. Op het postkantoor aan die Van Alkemade- straat te Rotterdam is Woensdag een jongen gekomen, om een geendosseerden postwissel te innen. De ambtenaar aan het loket vertrouw- de de handteekening van het endossement niet en hij waarschuwdie de politie. Bij onderzoek bleek, dat de 29-jarige melkbezorger R. W., die geregeld melk levert op het kantoor van een verffabriek aan de Generaal van der Heydenstraat, uit de gang van dat kantoor 7X18 26—31 31X42 4247 dam 47—41 41—5? WIT 47 48 49 50 De voortzetting, welke wit nu kiest, houdt het langste stand. een wissel had gestolen, dat hij den wissel valschelijk had onderteekend, en dezen had geendosseerd ten name van een loopjongen, dien hij daarna met het formulier naar het postkantoor had gezonden. W. is aangehou- den en opgesloten. Hij heeft een voile dige bekentenis afgelegd. DEKSEL VAN STERILISEERTOESTEL GEVLOGEN. In de melkfabriek De Ommelanden aan den Friesche straatweg te Groningen is een deksel van een steriliseertoestel, dat onder stoom stond, gavlogen. Door den geweldigen luchtdruk werd de 23- jarige fabrieksarbeider J S., wonende te Nie- bert (gem. Marum) opgenomen en wegge- slingerd. Hij be kwam emstige brandwonden en overleed kort na het ongeluk. BIJ DE WISSELING VAN HET SEIZOEN De heer J. v. d. H., een koopman uit Den Haag, heeft Dinsdagmiddag zijn auto onbe- heerd laten staan aan de Vierhavenstraat te Rotterdam. In dien auto liet hij zijn regenjas liggen. Toen hij terugkwam was de jas weg. Daarvoor in de plaats was er een winterjas van veel beter kwaliteit gelegd. De man, die de jassen verwisseld heeft, vond het blijkbaar te warm voor een winterjas. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonn6's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Diergaardesingel 96a te Rotterdam. Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermelden. DE STERFTE DER JONGE KUIKENS. Pullorum. De pullorukn is een besmettelijke ziekte van kuikens, die jammer genoeg aan de verschijn- selen die de zieke dieren vertoonen, niet te onderkennen is. Men noemt deze ziekte ook wel witte diarrhee, maar deze naam is eigen- lijk gevaarlijk, want er treedt lang niet al- tijd diarrhee op. Als men honderden en hon- derden gevallen gezien heeft is de eenige con- clusie die men trekken kan, dat alleen een nauwkeurig bacteriologisch onderzoek na den dood kan uitmaken waaraan de kuikens ge- storven zijn. Treedt er dus onder uw kuikens veel sterfte op, zend dan direct een aantal op ter gratis onderzoek naar de Rijksseruminrich- ting te Rotterdam, dat is verreweg de beste manier om er achter te kolmen welke ziekte in het spel is. Hoe verspreid zich nu de besmetting? Laten we uitgaan van een toompje kuikens waar- onder de ziekte heerscht en aannemen dat meer dan de helft sterft. (Als men verstrekL, voer- en drinkbakken op gaasbodems en het meelvoer rul aanmaken, dan loopt het zoo'n vaart niet.) Van de overblijvende kuikens zijn er meestal een aantal die ziek geweest zijn, doch weer genezen zijn. Dit nu zijn de gevaar- lijke sujetten in onzen pluimveestapel. Deze kuikens houden n.l. de smetstof in hun lichaam en wel meestal in den eierstok en de hartspier. Als dergelijke smetstofdragers later eieren gaan leggen kunnen deze dus besmet worden doordat de bacillen zich in de dctoiers bevinden. Welnu, als men met zulke eieren gaat broeden dan loopt het mis, want derge lijke eieren komen niet uit of ze leveren be- smette kuikens. Zoo kan dus de ziekte door broedeieren verspreid worden, doch we zul- len hierbij opmerken dat elk ei slechts 66n besmet kuiken kan opleveren. De versprei- ding gaat dus niet hard en ging vroeger, toen er veel onder kloeken en in kleine machientjes met alle laden apart gebroed werd, ook niet hard. Maar de groote broedmachines hebben daarin een sterke verandering veroorzaakt en hebben op enorme wijze de ziekte verspreid. Wat toch is het geval? Kij'k eens, lang niet alle eieren van een smetstofdragende hen zijn besmet, soms is er maar edn op de 20 eieren besmet. Als er nu in een koppel van 100 kippen 6en besmette kip loopt dan is het gemakkelijk te begrijpen dat zoo'n koppel heel wat broedeieren kan op leveren waarvan geen enkel ei besmet is. Maar op den een of anderen kwaden dag komt er nu een besmet ei tusschen de laten we zeggen 600 broedeieren van dezen koppel terecht. Zou men zooals vroeger onder kloeken broeden dan kunnen er op zijn hoogst een 12tal kui- 58. 17—12 59. 28—23 60. 23X25 (meersl.) 61. 25—20 62. 2015 (gedw.) 63. 4034 Dit is tjjdverlies. Na 4034 kan zwart als volgt winnen: 1823! (wit 3430 of 23 —29! (4944 of 1319! (3025 of 1924!(2520 of 2430 en wint. Mooi dwangspel! 64. 34—30 18—23 65. 30—24 1318 66. 49—44 18—22 67. 4440 22—27 Thans is het eindspel ontstaan, dat we twee weken geleden ter oplossing gaven. De stand is: Zwart: 2 schijven op 23 en 27. Dam op 5. Wit: 3 schjjven op 15, 24 en 40. Wit is aan zet, maar zwart wint! le variant: Wit 40—34 (zwgft 27—31); 34—30 of (23—28!); 24—20. (5—23); 30— 24 (31—36!!); 24—19 (23X^)^15^10 (25- 43!!!); en wit verliest op 10-4 door 4327 en op 105 door 4332, enz. Een zeer fraaie winstgang, die in de meeste varianten terug- komt. Het systeem van dit eindspel is over- bekend, maar het blijft in de hoogste mate verrassend en leerzaam! 2e variant: Wit 40—35 (zw. 2731! om 1510 te beletten door 2329, 3137 enz. wint!); 2420 want na 3530 ontstaat het- zelfde spel als boven (2329!); 3530 (5 28!); 30—24 (28—1); 24X13 (1X28) zwart wint. Zoals men ziet, twee geheel verschillende spelgangen. 3e variant: Wit 40—35 (zw. 27—31); 24— 20 (23—28); 35—30 (5—23); 30—24 (31—36); 24—19 (23 X 25); 15—10 (25—43 en wit ver liest als in de eerste variant. 4e variant: 4034 (zw. 2731); 2420 (2329); 34 X23 (5X28) zwart wint. 5e variant: 40—35 (27—31); 15—10 (5X30); 35X24 (23—29!); 24X33 31—37); 33—28 (3742)28—22 (42—48); 22—18 48—26 of 4825) zwart wint. 6e variant: 40—35 (27—31); 35—30 (23— 28); 30—25 31—36); 25—20 (5—23); 24—19 (23X26); 1510 2543) en zwart wint als in de le variant. 7e variant: 40—35 (27—31); 35—30 (31— 36); 24—20 (23—28!); 20—14 (5X35); 15—10 (3549!) en zwart wint, want op 10—5 volgt 4932; en 104 verliest door 4927. We komen de volgende week uitvoerig op een en ander terug. Ook de oplossers krijgen dan him beurt. kentjes bij e£n kioek besmet worden door zoo'p ei en broedt men in een ouderwetsche machine met laden dan kan er ook maar edn lade besmet worden. Maar wat gebeurt er als men onze partij van 600 in een moderae kast- broedmachine brengen met ettelijke duizen- den eieren? Zoodra het besmette kuiken uit- kornt is het kletsnat van het eiwit en de vloei- stoffen die het uit het besmette ei mee krijgt. Deze vochtige massa zit stampvol pullorum- bacillen en zoodra het kuiken opdroogt ver- stuiven deze pullorumbacillen in de lucht en worden door de andere kuikens ingeademd. Is nu de lucht bij het uitkomen rustig, zooals onder de kloek of in de ouderwetsche machi nes, dan is deze long-besmetting bij andere kuikens gering, maar wordt de lucht, zooals dat in de groote kast-machmes het geval is, door ventilators fel bewogen en gemengd, dan kunnen massa's kuikens de smetstof van het eene kuiken inademen en pullorum krijgen. Ziehier dus het groote gevaar van edn be smet ei temidden van duizenden anderen in de moderne broedkasten en ziehier ook de reden waarom men vroeger weinig van deze ziekte hoorde en zij zich met de moderne broedkasten pas reusachtig uitgebreid heeft. Nu kunnen de kuikens zich in de eerste levensdagen ook nog wel besmetten door mest en verontreinigd voer en drmkwater, doch deze besimetting werkt lang zoo hevig niet als de longbesmetting in de broedkasten. Bovendien worden de kuikens snel ongevoelig voor besmetting en na den 7den dag zijn ze reeds meestal zoo ongevoelig dat men ze niet meer besmetten kan. Vandaar dat ik aange- raden heb de eerste zeven dagen iederen dag versch zand en uiterste reinheid van voer en drinkbakken. We kunnen nu ook het verloop der ziekte beter begrijpen als we nu weten dat de kui kens op drie manieren besmet kunnen worden, n.l. door de broedeieren (meestal snel sterven gedurende de eerste levensdagen, soms reeds in de verzenddoozen,in de broedmachines; longbesmetting, sterfte die na enkele dagen begint en na 10 dagen weer afneemt en ten derde besmetting onder de kunstmoeder, waar- door de sterfte later begint en een paar weken aanhoudt. Een typiseh verloop der sterfte door pullorum ziet men bij volgende proef waarbij van 150 eieren er 90 kuikens uitkwamen. De sterfte was op de achter- eenvolgende dagen: 0, 2, 2, 5, 6, 13 13, 9, 5, 4, 1, zoodat er op den 13den dag nog 30 kuikens overbleven. Onder deze 30 bevinden zich dan de zoo gevaarlijk genezen kuikens die tot smetstofiverspreiders worden. Tevens kunnen we nu den volgenden brief begrijpen: „Ik zend ter onderzoek acht kui kens van een toom van 500 stuks, welke in twee groepen verdeeld zijn. De eene groep groeit schitterend, terwijl de anderen waar- schijnlijk alien dood gaan. Van deze kuikens heb ik er al een heele partij groot gekregen zonder eenige moeite of tegenslag, dus aan huisvesting of voeder kan het niet liggen. Nu is mijn vraag of deze kuikens besmetting bjj zich hebben daar ik anders dat hok dit sei- zoen niet meer gebruik." Hier heeft dus blijkbaar tusschen al de eieren slechts een of een paar besmette eieren gezeten en is daarom de eene koppel besmet en de andere niet. Ik raad den vraagsteher aan het hok grondig te reinigen en te ont- slmetten met 2 creoline, dan kan hij er ge- rust weer nieuwe kuikens in huisvesten. Het geheim van de bestrijding der pullorum- ziekte ligt er dus in te zorgen dat we onbe- smette eieren krijgen en dat, als er besmet ting in het spel is, we de kuikens zooveel mogelijk voor de smetstof vrijwaren. Men kan door middel van het onderzoek van een druppeltje bloed met vrij groote zekerheid constateeren of een hen de smet stof bij zich heeft of niet, vandaar dus dat z.g. bloedonderzoek van de foktoomen noodig is, alleen is het een bezwaar dat dit onderzoek niet voor 100 zekerheid geeft en dat het de beste resultaten geeft als de hennen aan den leg zijn. Betrouwbare resultaten krijgt men dus alleen na herhaald onderzoek, van daar dat de kosten van zoo'n onderzoek dan oploopen en de menschen er toe komen zelf te gaan knoeien met allerlei stoffen die er in den handel aangeboden worden om bloedon- deroek te verrichten en vandaar dat ik aan- raad alleen eieren of kuikens te koopen van bedrijven die door een dierenarts onderzocht zijn. Dr. B. J. C. TE HENNEPE. (Nadruk verboden.) Fransche Partij. Wit: M. Blok. Zwart: J. B. Verdonk. (Gespeeld per correspondeptie.) 1. e2e4 e7e6 2. d2d4 d7—d5 3. Pblo3 Pg8f6 4. Rclg5 d5Xe4 De Steinitz-Rubinstein-variant. Steinitz speeide op den derden zet al de4: Rubinstein wachtte daarmee nog een zet, wat een ver- betering is. De constellatie op f6 is voor Zwart ongevaarlijk en leidt tot ruil. 5. Pc3Xe4 Een andere mogelijkheid is Rf6: gf6: (of Df6: Pe4: Dg6) zonder merkbaar voordeel voor Wit. 5Rf8e7 6. Pe4X.f6f In aanmerking komt ook Rf6: waarop Zwart de keus heeft tusschen Rf6: en gf6: De ruilerij op f6 geeft Wit geen voordeel; het beste is ongetwijfeld 6. Pe4—c3, waarna Wit welis- waar het initiatief heeft verloren, maar door zijn ruimeren stand dit gemakkelijk compen- seert. Pout is 6. Ra3 wegens 6Pe47. Re7 Pf2:8. Rd8: Pdl: 9. Rc7: Pb2: 10. Rb5t, Rd7 en Zwart blijft een pion voor, want het paard op b2 kan er juist uit komen zonder materiee! nadeel. 6Re7Xf6 7. Rg5Xf6 Dd8Xf6 Nu geven wij aan het zwarte spel de voor- keur, want Zwart heeft den voorzet gekregen (een stuk ontwikkeld tegen Wit geen); in het centrum staat Wit iets vrijer, maar dit wordt door e6e5 of c7—c5 aangetast, wanneer zwart het wenscht. 8. Ddl—d2 0—9 9. 0—0—0 Wit had beter gedaan, met Pf3, Re2 en 00 voort te zetten. Rochade naar verschillende kanten leidt tot aanvalsspel op de vleugels, en Zwart staat tot den aanval gereed, Wit echter niet. 9Tf8d8 In strijd met het beginsel, geen stuk in de opening tweemaal te spelen, maar de beste zet, die Wit tot nieuw t em poverties dwingt. 10. f2f4 Nu was het beste De3, c5. 11. Pf3, Pc6 en Zwart houdt het initiatief; niet De3, c5. 11. dc5: Tdl:t- 12. Kdl: Db2: Geweldmaatregelen als Dc3, Df2: Dc7: Pc6, Rb5 zijn zooal niet het beste, dan welllcht het kansrijkste. io; c7c5 11. c2c3 Pb8c6 12. Pglf3 b7b6 Zwarts aanval stokt; nu snel de ontwikke ling voltooien. 13. Pf3e5 Rc8—b7 14. Dd2e3 Nu dreigt dc5: 14c5Xd4 15. c3Xd4 Pc6b4 De slotaanval. Er dreigt Pa2:t zoowel als Pd5 en Df4: 16. Rflc4 Pb4d5 Zwart heeft keus. Men kan hier ook Tac8 of Rd5, alsmede Rg2: spelen. 17. De3d2 Rd5: is iets minder ongelukkig, al kost het ook een pion. 17Td8c8 Dreigt b6b5 en wint nog een tempo. Waar om niet Tac8, begrijpen wij niet; het komt er echter in de partij niet op aan. 18. Kclbl Df6Xf4 19. Dd2Xf4 Met Rd5: Dd2: 20. Td2: behield Wit nog kansen; hij speelt echter op een aardigheidje. 19Pd5Xf4 20. Thl—fl Rb7e4t 21. Kblal Pf4Xg2 Slots tan d. 1 Wit geeft op. De dreiging Pe3 is doodeljjk. Op Ra6, Tc2, Pc4 volgt Rd5 en Pe3; op Ra6, Tc2, Pg4 volgt h5 en Pe3. Tf7: dan ook Pe3, Re6: Pc2t! Kbl, Pd4f en Pe6: Niet zoo sterk is Tf7Tc4: 23. Pc4: Kf7 24. Pd6t en Pe4. Wit verliest ook dan wel op den duur zijn d-pion, maar in de gegeven omstandigheden komt hij er dan nog gena- dig af. Behalve Pe3 dreigt ook nog f6, bijv. na Tel; er is in een oorrespondentiepartij geen aardig- heid meer aan. In een gewone partjj aan het bord pleegt men in een dergelijke situatie nOg eens Tf7: te probeeren, omdat ,,men nooit kan weten".

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 3