Buitenland ELtrrmge wenken bij de toepassing <der Zegelwet 1917 n TER NEUZEN, 26 APRIL 1935. VER. VOOR VOLKENBOND EN VREDE. AFD. NEUZEN. ioor G. M. VEUGELERS, ©ntvanger der Registratie en Domeinen. D* Mt>Tle inhoud van hoofdstuk VII (huur- *egeiis ook een bespreking waard. Ce-ae uiteenzetting houd ik echter zoo kort mogpdi(.k. omdat bet in de practijk gebleken is, dat im vele gevallen de algemeene inlich- tin^enm. die een Ontvanger op algemeen ge- ateijdf vragen gaf, voor betrokkenen niet daicielgk genoeg waren om deze te doen toe- poasen op bet speciale geval. Eee. telefonisch gevraagde inlichting, die ditE Ontvanger aanleiding geeft om meerdere Trmgi-o te stellen, is evenmin altijd voldoende. Dsaroni kunnen personen, die niet diepere stufbe van deze stof maken, het best het opgamaakte st-xk eerst laten beoordeelen, alvooKns bet gezegeld en onderteekend wordt. Sfcsat er eene bandteekening op, dan is er Teetfc boete verschuldigd. JfcSe -stukken, in welken vorm ook opge- maasit dus ook in den vorm van bericbt teief die de erkenning van een huur of -veiteznr inhouden (buitenlandsche vaste goe- dersaci uitgezonderd) zijn onderworpen aan een XBeg=Ktreebi van 10 cent van iedere honderd gtsSiStu van den huurprijs, berekend over den jgeiMueien buurtijd. Wordt een huis verbuurd voor zes jaar tagpsn betaling van een jaarlijkschen huurprijs van i 400,dan wordt bet zegelrecbt dus Jjewehesad over 6 X 400,2400,a 1 j 2,40. Daar echter bet zegelrecbt to® /5.— steeds met een kwartje opklimt en na 3,met 50 cent, wordt het bier dus (naar boven afgerond) i 2,50. Wordt deze turn? bij aanvuilende akte tijdens den duur der overreenkomst door omstandigheden verlaagd, anoitaj de huur na het derde jaar voor de voigiendf drie jaren teruggebraeht wordt tot f3Gty,dan is op deze aanvuilende akte niet •cgnraenw zegelrecbt verschuldigd. Soet zich het omgekeerde geval voor, dan is Ihet zegelrecht over het verscbil verschul- aiueilijkbeden doen zich op op het gebied huurzegel dikwijls voor wat betreft huur- prgs en huurtijd. Ctader den huurprijs wordt verstaan de som, die iann den verhuurder betaald moet worden toemevens al de lasten, die de huurder voor zijn ntamg neemt, ter ontlasting van den ver- inmrrier. Eteze bepaling van art. 56 der zegelwet esstabt eenige toelichting. De lasten, die de vertmurder moet betalen ter ontlasting van •dsn verhuurder zijn dezulke, die eigenlijk ver- lmatnaer volgens de wet behoort te dragen. Yim veel voorkomend geval is het volgende: EJbd eigenaar verpacht zijn land tegen lagen pacsttprijs. (De woorden pacht en huur betee- kesaa-n faetzelfde; het eerste woord wordt veel- al sroor landerijen, het tweede voor huizen en roertinde goederen gebezigd.) ESb eigenaar laat echter de grondbelasting m ibt polderlasten, die hij imfmers volgens de w: zelf moet betalen, door den pachter vol- doe-B. Dit beteekent voor den pachter een ver- ScsMging van den pachtprijs, zoodat het be- taton van deze lasten ook onder den pacht- jtrijs. moet worden gerekend. U|j werhuur van huizen komt het ook voor de huurder de kosten van onderhoud van het zelf moet voldoen, terwijl deze volgens de VBset door den verhuurder moeten worden gedxagen. Welke kosten komen eigelijk in zoo'n geval ten Haste van den verhuurder? De grove re- paratien in tegenstelling met de geringe en dageJrjksehe, die voor rekening van den huur der komen. Verder weid ik hierover niet uit. JSoke! merk ik nog-op (dit komt in deze atisCfcen nog wel eens voor), dat als last niet alieen moet worden aangerekend de verplich- tSng. van den pachter olm grond en polderlas ten te voldoen, maar ook de inkomsten en ■vermogensbelasting, waarvoor de verpachter woxtit aangeslagen. Verpachting van een hof- StecSe van 40 H.A. onder verplichting voor den pmcWter tot betaling van grond- en polderbe- ifflsStng, vermogensbelasting enz., zal mis- sehtori geschieden tegen een beding van een pts.ciitprijs van 2400 's jaars, doch de lasten bedmgen in dit geval cok b.v. 600 's jaars, zoodat dus eigenlijk verpacht is voor f 3000. IJBort de pacht 7 jaar, dan wordt het huur zegel in dit geval dus berekend over 7 X 3SM 21000 en bedraagt het f 21. Wat de huurtijd betreft, hieronder wordt niet alleen gerekend het vaste aantal jaren, waatrvoor wordt verhuurd, maar ook de op- tjejairen, d.w.z. de jaren, waarvoor de huurder naa.- verkiezing nog kan doorhuren. Vender zegt de wet, dat de huur van een vww het leven of tot wederopzegging aange- ganc imur wordt gesteld op tien jaren. 1st pen huur gesloten voor een zeker aantal jnureai. en verder tot wederopzegging, dan wondI het aantal vaste jaren met tien ver- hoogzi Ben huur voor drie jaren en daama tot we- dessapzegging wordt dus als een huur voor 13 jur (beschouwd. Wad is een huur tot wederopegging Uaal is een huur, die zoolang doorloopt, tot- dat zsg wordt opgezegd. Als zoodanig geldt dus o.a. ook een huur, gesloten wordt voor een jaar en ingeval van niet opzegging volgens de akte telkens met een jaar wordt verlengd. BSwerse contracten houden eene zij het dan miKscbien ook gebrekkige opzeggingsclausule in, -razaardoor het zegelrecht, op de akte ver- sciu'ihligd, onmiddellijk veel hooger wordt. Tin veel gevallen komt het dus ten zeerste gewsenscht voor, dat v66r de onderteekening iulis'thtmgen aangaande het zegelrecht ge- nrzttgtd worden, indien de akte althans niet is a^gesmaakt door een persoon, die op dit ge- bfesi volkamen op de hoogte is. Ik denk hier den notafis of ander zeer bekwaam des- ltendige. ®e9 vragen van inlichtingen blijkt in de przetgk ook allemoodzakelijkst te zijn voor de bepBdmg. of het tweede exemplaar van de zltke ook zegetplichtig is. to. het algemeen merkte ik .vroeger al eens ■aft, dat de verschfllende exemplaren van een akte aan hetzelfde zegelrecht zijn onderwor- pe®. Bij huur is op dezen regel een uitzonde- gesohapen. Worden de beide exemplaren wx de akte tor registratie aangeboden bin- awn een maand na den aan van g van de huur, '•wans binnen drie maanden na hunne dag- totikenrng, dan is het tweede exemplaar niet zsgaslplichtig. Een huurakte, gedagteekend 5 Apr?l 1935, erkennende een huur, die reeds 1 Msart 1.1. is ingegaan, is, wat alle exemplaren beteeft. dus zegelplichtig, al wordt ze ook weds daags na de opmaking: 6 April 1935 ge- TZgistreerd. Om moeilijkheden op dit gebied te voorko- nuen kan ik U een eenvoudigen raad geven: toxat de huurakte opmaken, vddrdat de huur iwgaat en laat deze akte onmiddellijk regis- treeren. Dan is in elk geval maar edn exem- ptear zegelplichtig. Te Uwer geruststelllng hxas ik U nog mededeelen, dat de akte gratis wordt geregistreerd. We zijn niet altijd zoo poedkoop Moeilijkheden leverden op het gebied van huurzegel duS op: 1. de huiirfjrijs, 2. de huur tijd, 3. de zegelplichtigheid van meerdere exemplaren. Een nieuwe moeilijkheid is hier den laatsten tijd nog bijgekomen. In vele akten wordt een goudclausule ge- schreven, in grootere akten ook nog een tar- we-clausule. Het Bestuur der Registratie te 's Gravenhage heeft in die beide gevallen be- slist, dat het huurzegel tengevolge van een dier clausules verhoogd diende te worden tot 20 en ingeval het zegelrecht reeds meer dan 20 (zonder die clausula) bedroeg met 20 diende te worden vermeerderd. Bevat dus een akte, houdende de erkenning eener pachtovereenkomst, waarhij een hof- stede voor 9 jaar verpacht is voor den pacht prijs van f 3000 's jaars, de goudclausule, dan wordt het zegelrecht berekend als volgt: 9 X 3000 27.000 h 1 %o 27 wegens goudclausule 20 Totaal 47 Bedroeg de jaarlijksche pachtprijs niet 3000, maar 2000, dan berekent men aldus: 9 X f 2000 f 18.000 h 1 o/00 f 18. Wegens goudclausule wordt het zegelrecht nu gesteld op 20 in totaal. Het ligt niet in de lijn van deze eenvoudige uiteenzetting de motieven van deze verhoo- ging hier nader te verklaren. Wel dien ik hier nog mede te deelen, dat een zelfde regel geldt (verhooging van het recht tot 20 of vermeerdering met 20 als het reeds meer dan f 20 bedraagt) indien de akte of het stuk niet de noodige gegevens bevat voor de berekening van het recht en deze gegevens door de partijen evenmin aan den voet der akte bij afzonderlijke onderteekende verklaring zijn opgegeven. De akte moet, wil zij volledig zijn, aandui- den huurtijd, huurprijs en lasten van welke laatste ult den aard der zaak het jaarlijksch of totaal bedrag moet worden geschat. Als gewone huur is verder belast een voor- waardelijke huur, een onderhuur, een over- dracht van huur en een huurvemieuwing. Huurvermindering wordt niet belast met huurzegel evenmin als huuronbbinding. Dit laatste contract dient echter op formaatzegel van minstens 50 cent te worden gesteld. Tenslotte dien ik nog te vermelden, dat de huurakte vrij van zegel is, indien de huurprijs over den geheelen huurtijd berekend niet meer dan 250 bedraagt. Hutir van een bescheiden woning voor den jaar zonder opzeggingsclau sule voor 20 per maand is dus vr£j van zegel, mits de huurder geen lasten op zich neemt, die eigenlijk voor rekening van den eigenaar zijn. Doet hij dit wdl en schat men die lasten op f 20, dan zal het bedrag waarover het recht verschuldigd is de 250 overschrijden en daarover een zegelrecht van 50 cent verschul digd worden. Is het zegelrecht op huurakten v66r de on derteekening niet ten voile voldaan, dan ver- beurt de, verhuurder en, zoo :deze niet getee- kend j Kdeft, de huurder een boete van hon- derdmaal het te weinig betaalde recht, doch tenminste vijfhonderd gulden. DE ELECTRISDHE TREINVERBINDI1VG BRUSSEE—ANTWERPEN. Sedert Dinsdag 6 uur is de electrische treinverbinding tusschen Brussel en Antwer- pen in dienst gesteld en leggen de treinen het traject tusschen deze twee belangrijke agglomerates van het rijk af in 27 minuten. Voortaan heeft men minder tijd -noodig om van de hoofdstad naar de Scheldestad dan om van het centrum van Brussel uit, met de elec trische tram een der verre voorsteden te be- reiken. Samen met de indienststelling van de electrische spoor vervallen nu de 48 zoo- genaamde „bloktreinen" die totdusver, iederen dag de directe verbinding tusschen Brussel en Antiwerpen verzekerden. Zij worden vervan- gen door 114 electrische treinen. De eerste vertrekt om 6 uur 's ochtends, de laatste om 2 uur 's nachts van Brussel naar Anbwerpen en om 1 uur in de omgekeerde richting. Tus schen 7.30 u. en 8.30 u. 's ochtends en tus schen 17.30 u. en 18 u. zullen de treinen el- kaar om de tien minuten opvolgen. Buiten deze uren vertrekken de treinen om de 20 minuten en 's avonds om het half uur. Het traject BrusselAntwerpen wordt, zoo- als reeds gemeld, afgelegd in 27 minuten door de directe treinen en in 30 minuten door de treinen die even te Mechelen stoppen. De maximum-snelheid zal 120 K.M. bedragen. De dienst wordt verzekerd door 12 treinen ieder bestaande uit een motorwagen met bagage-afdeeling en derde klasse; gen wagen half 3e en half 2e klasse, een 2e klasse wagen en een tweeden motorwagen met derde klasse. In iederen trein zijn 369 plaatsen voorzien, waarvan 116 in de tweede en 253 in de derde klasse. Op de lijn BrusselAntwerpen zullen voor taan alleen nog als stoomtreinen loopen, de treinen BergenAntwerpen, CharleroiAnt werpen, AntwerpenDendermondeRijsel, Pa- rijsAmsterdam, AmsterdamBazel en eeni ge „boemeltreintjes". De officieele inwijding, komende een paar weken na de ingebruikneming door het pu- bliek, zal plaats hetoben 5 Mei a.s. in het bij- zijn van koning Leopold en koningin Astrid, die een rit BrusselAntwerpen en retour zullen medemaken. PLEOHTIGHEIO TE YPEREN. Een ontroerende plechtigheid heeft Zondag te Yperen plaats gehad toen een afdeeling van het Britsche Degioen uit het graafschap Surrey den burgemeester van het vermaard geworden stadje een cheque kwam overhan- digen als bijdrage in de kosten van de dage- lijksche hulde aan de in den wereldoorlog bij den Yser gesneuvelde Britten. Immers, sedert acht jaren komen avond aan avond in den winter om acht uur en in den zomer om negen uur enkele Yper- sche arbeiders in hun werktenue bij de poort van Meenen tezamen om, staande voor de granieten platen, waarop de namen van 50.000 Britsche strijders zijn gegraveerd, de Last Post te blazen, het signaal, waarmede de nachtrust voor de troep ingaat. Een steeds weer aangrijpend moment in het stille Vlaamsche stadje. De Britsche delegatie bestond uit 400 per sonen, geleid door lult.-generaal Sir William Pulteney, president van de Ypres League. Onder de aanwezige autoriteiten bevonden zich de vertegenwoordiger van koning Leo pold, baron Jacques van Diksmuiden, en de Britsche ambassadeur, Sir Edmond Ovey. Redevoeringen werden gehouden door majoor Cohen, voorzitter van den graafschapsraad van Surrey, die de cheque ten bedrage van 400 pond sterling overhand*gde, en den bur gemeester van Yperen, Vanderghote. Een lange stoet, waarin behalve de fanfare van Yperen, de kapel van het Britsche Legioen van Guilford en delegaties van tal van oud- strijdersorgianisaties meeliepen, begaf zich naar de Poort van Meenen. Daar had een korte religieuze plechtigheid plaats. NAAR DCITSCIILAND GELOKT. De Basler National Ztg. maakt gewag van een geval, dat gelijkt op de ontvoering van Berthold Jacob en daaraan is voorafgegaan. Een jong echtpaar is uit Bazel naar Ldrrach gelokt, dpordat de man van de posterijen al- daar een kaart ontving met de mededeeling dat "er voor hem een aangeteekende brief te Ldrrach lag. Toen hij daar was aangekomen, werd hem meegedeeld, dat ook de aanwezig- heid van zijn vrouw noodig was om den brief overhandigd te krijgen. De geadresseerde deelde dit telefonisch aan zijn vrouw (een Duitsche emigrante) mede en deze kwam ook. Toen werden beide gevangen genomen. De aangeteekende brief bevatte slechts de woorden: ,,Wilt u voor een paspoort naar Zwitserland zorgen", en was slechts geteekend met een voorletter. Het echtpaar is na een paar dagen op aan- dringen van den Zwitserschen gezant te Ber- lijn vrijgelaten. De man beweert in de ge- vangenis mishandeld te zijn. HUWELIJKEN EN GROS. Op Tweeden Paaschdag heeft Rome een waren huwelijkszondvloed beleefd: niet min der dan 2353 paren werden op dien eenen dag in den echt verbonden. Trouwgeld behoefde niet te worden. betaald. Integendeel, iedere bruidegom kreeg nog een bankje van 500 lire toe plus een portret van Mussolini, en voor elke bruid waren er suikerboonen-met-aman- delen en ruikertjes lentehloemen. Immers, deze massale Paaschtrouwerij was door Mussolini ingesteld met een speciale bedoeling. Al heel vroeg in den ochtend waren de ker- ken stampvol bruiden, bruigoms en fatnilie- leden en de politie moest er aan te pas komen om de orde onder al .die opgewonden lieden te handhaven. Alleen goede fascisten kwa- men in aanmerking voor een huwelijk-met- staatsuitkeering. De jongste hunner was 16 jaar, de oudste 30 jaar. „Vroeg trouwen en een groot gezin" is een fascistische leuze. De enveloppen met inhoud werden uitgedeeld in het hoofdkwartier der partij, dat met vlag- gen was versierd en waar men hard had ge- werkt om de 2353 ruikertjes bijtijds klaar te krijgen. De meeste bruigoms waren in het zwarte hemd verschenen. DE WAPENING IN EUROPA. In de News Chronicle sehrijft de bekende Vernon Bartlett, de diplomatieke medewerker van het blad, ten aanzien van de conferentie van Stresa, dat deze onverjnijdelijk moet voe- ren tot een verhooging van de bewapening. De mate, waarin Duitschland in stilte bewa- pend heeft, heeft zijn buren met schrik ver- vuld, zoodat geen van hen zich wil herinneren hoe dikwijls Hitler zich accoord heeft ver- klaard met beperking en controle van bewa pening. Misschien is deze vrees op Whitehall nog sterker dan op de Quay d'Orsay; het gevolg is, dat Engeland thahs eng met de Europee- sche aangelegenheden is verwikkeld. De Brit sche openbare meening zou zelfs een verhoo ging van de Britsche wapening goedkeuren, indien zij geen hoop heeft op een emstige poging tot beperking van bewapening. Vernon Barlett sehrijft dan verder, dat Duitschland eens overtuigd moet worden dat het door geweld niets kan winnen, doch alles kan verliezen. Tevens moet men zorgen, dat Duitschland bij de anderen een eerlijke poging kan zien om zijn onrechtvaardige kleineering en beperking tot het verleden te doen be- hooren. Daama bespreekt de schrijver het West- Europeesche luchtpact. Ten aanzien hiervan merkt hij op, dat Londen, Parijs en Rome blijkbaar geen controle en begrenzing van luchtstrijdkrachten meer wenschen. Het hoofdprobleem van de conferentie van Rome noemt hij het Donau-pact, dat daar vermoedelijk zal worden samengesteld, en dat geen Duitsche regeering kan onderteekenen. FRA NSOH-RUSSISOHE BESTRFB- BIELINGEN. Het wil sehrijft de N. R. Crt. niet vlotten met het Fransch-Russische verdrag van wederzijdschen bijstand. De Russen doen bits, hebben de onderhandelingen feitelijk af- gebroken, stellen het geschil op zijn ernstigst voor, terwijl de Franschen verzekeren dat het wel terecht komt. Daaruit reeds is vrij zeker op te maken, dat de moeilijkheden van Fran schen kant komen. Het heet dat het onderwerp van geschil het automatisch in werking treden van den plicht tot bijstand is. Dit is principieel een heel be- langrijk punt. Het is het kenmerk van het verdrag van Locarno, dat bij een aanval op de door het verdrag gedekte grenzen, de deel- nemers onlmjddellijk den aangevallene te hulp moeten Snellen. Zij hebben zich verbonden daarvoor niet eerst het einde van de procedure over de schuld voor den Raad van den Vol- kenbond af te wachten. Die procedure gaat echter toch door. En zou de Raad tot een andere opvatting van de verantwoordelijkheid komen dan de reeds in actie getreden ,,Locar- nisten", dan zouden dezen gedwongen zijn, buigend voor dit hoogste gezag, him actie te staken. Het doel van Locamo was, de sanc- tiebepalingen van het handvest van den Vol- kenbond voor een zeker gebied en bepaalde mogendheden bindend te maken, en dan voor- al, de mogelijkheid te openen voor een ver- snelde toepassing ervan. Het Locarno voor de lucht", waarvan in de laatste maanden sprake geweest is, had tot strekking, het tempo van handelen, overeenkomstig de snel- heid en de voorfcdurende gereedheid voor ac tie van het luchtwapen, nog weer te verhoo- gen, en tevens het gebied van toepasselijk- heid aanzienlijk, tot Italie en Engeland toe, uit te breiden. Al die beginselen van Locarno wil Rusland nu toegepastsftfen ih zijn verdrag van wederzijdsche hulp met Frankrijk. Z66 hard wil Frankrjjk niet van stal loopen. Men spreekt van allerlei andere oorzaken van het gerezen geschil; van tegenzin hij Laval tegen een al te intieme samenwerking met Rusland, van stork verzet in rechtsche krin- gen in Frankrijk, die, naar een befaamde leuze der geuzen, nu aan het, totnogtoe door hen zoo door alles heen gevreesde en gehate Berlijn nog de voorkeur zouden geven boven Moskou. Men kan dit alles voorloopig buiten beschouwing laten, omdat het politieke en volkenrechtelijke prohleem op zich reeds vol doende ltfkt, om de moeilijkheden te ver klaren. Rusland wil een Locarno. Wij weten niet hoever Laval is gegaan, om hen in de waan te brengen, dat zij dit werkelijk van Frank rijk zouden krijgen. V66r de aangename ver- rassingen van Stresa en Geneve moet Frank rijk in zijn bekldmming tot veel bereid zijn geweest. Frankrijk wordt tenslotte niet ge- regeerd door de Fransche chauvinisten, die iedere Duitsche regeering gehaat en gevreesd hebben, tot de Duitsche regeering kwam die verwezenlijkte wat zij steeds plachten te duch- ten, maar daarmede juist bij hen een zekere sympathie wist te winnen. De chauvinisten van alle landen vormen ook al een innerlijke intemationalenooit is dat sterker gebleken dan in dezen tijd. Daarvoor is eigenlijk alle reden: zij leven immers van en voor elkaar! De Fransche politick echter stond, zooals ge- zegd, niet onder den invloed van deze inter- nationale. Zij mat de gevaren af, en vond tegen het Duitsche gevaar onmiddellgke be- scherming noodig te hebben. Was Engeland niet, en Moskou wel bereid, welnu, dan aan- vaardde Parijs de hulp, waar die te krijgen was. Op zeker oogenblik vrijwel tot iederen prijs. Sedertdien is echter veel veranderd, zooals men weet. Het grif stemmen van Polen voor de Fransche resolutie te Geneve zal, ondanks alle onvriendelijkheden waarmede Beck ge- meend heeft Parijs deze voldoening te kunnen vergallen, daar zeker ook een geruststellen- den indruk hebben gemaakt. Daarom moes- ten de Russische papieren dalen op de Fran sche, diplomatieke beurs. Niet dat Frankrijk het nu versmaden zou, nog een verdrag van wederzijdsche hulp met Moskou te sluiten. Daarmede zou het zijn grootste succes te Stresa, de toestemining van Duitschland tot een dergeljjk verdrag, van zijn waarde berooven. Maai het wil aan dit verdrag niet of niet meer het karakter van een Locarno geven. Daaraan is voor Frankrijk dan ook groot risco verbonden. Er zijn vele oorzaken van conflict in Oost- Europa mogelijk, en zij kunnen van een aard zijn, die Engeland en Italie bedenkelijk zou den kunnen stemmen wanneer Frankrijk op grond daarvan een actie tot steun van Rus land tegen Duitschland begon. Er bestaat ook altijd een westelijk Locarno, dat in theo- rie Italie en Engeland zelfs tot een actie tegen Frankrijk zou kunnen dwingen. Men kan dit nog zoo onwaarschijnlijk vinden, maar bij de oneindigheid van mogelijkheden voor het ont- staan van een conflict in Oost-Europa is vrij wel alles denkbaar. Het is begrijpelijk, dat Frankrijk, nu het niet meer zoo gehaast is, zich niet zonder voorzichtigheidsmaatregelen in deze gevaarlijke materie waagt. Het wil eerst met zijn beide groote buren kunnen spreken. Het wil misschien zelfs eerst den Raad van den Volkenbond kunnen raadplegen. Dat is echter Moskou blijkbaar to onzeker. Moskou laat Parijs liefst zoo weinig mogelijk voorwendsels, om zich aan een actie te ont- trekken. Dit lijkt ons het probleem. Men zou kunnen vragen, of voor Oost- Europa het tempo-versnellende element van Locamo wel zoo noodig is; tenminste als het Rusland betreft. In het Westen is het an- ders. Daar zit een aanvaller den aangeval lene niet slechts onmiddellijk op de huid, maar zelfs diep in het hart. Parijs, Brussel, en tot zekere hoogte ook Londen, liggen bin nen den greep van den aanvaller, aan wien men bij al deze onderhandelingen denkt. Met Moskou is dat waarlijk niet het geval. Hoe dieper een aanvaller zich in Rusland zon der nog vitale deelen te kunnen kwetsen! heeft gewaagd, des te noodlottiger kan voor hem de hulpactie uit het Weston worden. Valt het element van bespoediging weg in het verdrag, dan blijft er altijd nog het belang- rijkste van Locarno over: Het bindend wor den van de sanctie-artikelen van het statuut Geneve tegen den aanvaller. Verdragen van wederzijdsche hulp kunnen zelfs zonder bepalingen van versnelling altijd een verwe- zenlijking voor bepaalde landen vormen van de bedoelingen die aan het protocol van Geneve van 1924 ten grondslag lagen. Zij kunnen, mits in den goeden geest opgebouwd en gehandhaafd, belangrijke stappen op den weg naar het onderdrukken van den oorlog zijn. Rusland bovenal, met zijn verre ligging, zijn sterke luchtmacht en zijn ontzaglijke af- standen moest het met een dergelijke be- lofte van hulp kunnen doen. Te Moskou wil men echter probeeren, het uiterste eruit te slaan. Men heeft heel barsch gedaan, en zelfs den schijn gewekt van een breuk. De sowjetdiplomatie, die voorzichtig in haar methoden maar grof in haar middelen en effecten kan zijn, heeft dezen keer weer geen peper gespaard. Zelfs zijn voor Duitsch land vriendelijke artikelen in de sowjetpers verschenen. Litwinof is ,,toruggeroepen" naar Moskou. Van dit hout zaagt men planken! Of Parijs zoo heelemaal gerust is Zijn vertroosting van den laatsten tijd is nog niet van door en door solide karakter. Wij ver- wijEen in dit verband naar een brief in dit nummer van onzen Londenschen correspon dent, wiens scepticisme ieder critisch toe- schouwer zal moeten deelen. Ook de gerust- stelling, die de politiek van het in den klem geraakte Polen Frankrijk verschaft heeft, is niet van een aard om Parijs het gevoel van „ijs met balken eronder" te geven. De span ning blijft op die manier aanhouden in de Europeesche politiek, en Berlijn zal zeker den moed nog niet hebben verloren van zon der oorlog, maar met krachtige intimidatie, groote doeleinden te kunnen bereiken. GEREF. GEMEENTE. Beroepen te Ter Neuzen, Ds. M. Heikoop te Utrecht. WATERSOHAP HULSTER- EN AXELERAMBACHT. Naar we vememen zal de aanvang der werkzaamheden voor de verbetering der af- watering van het waterschap Hulster- en Axelerambacht op 2 Mei a.s. op plechtige wijze geschieden. De eerste spade zal daartoe worden gestoken door Zijne Excellentie den Minister van Sociale Zaken, Dr. Slotemaker de Bruine, op het terrein gelegen aan de brug bij het uitwateringskanaal nabij het gehucht Othene. Woensdag 17 April j.l. hield bovengenoem- de vereeniging zijn jaarvergadering in de bovenzaal van „Hotel du Commerce". Vele belangrijke punten werden besproken en o.a. den leden medegedeeld, dat het Hoofdbestuur plannen maakt om de belangstelling van men- schen uit het zakenlevea voor het werk van de Volkenbond te Geneve te vergrooten. Het bestuur van de Afdeeling Neuzen besloot deze poging te stounen en heeft zich bereids met de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen in verbinding gesteld. Nadere berichten hieromtrent zullen te zijner tijd wor den gepubliceerd. De heer P. Raan hield vervolgens een toe- spraak over ,,I)e Volkenbond en de Crisis". In een korte inleiding besprak hij het ritueel van den primitieven mensch, waarmede deze de altijd wisselvallige gaven der aarde eere bewees, benevens diens oogstfeesten en gren- zeloos vertrouwen in de lessen hunner vaderen, met him nooit rustende strijd tegen de kos- misohe machten, waaraan zij door list en geestelijke kracht het graan moesten ont- worstelen. Voor den hedendaagsche mensch vindt hij het jammer, dat zij hun oogstgetij niet meer vieren. Zij zouden zich dan bewust worden hoe enorm de toestand veranderd is, zelfs in een paar tientallen van jaren, het overzien der schatten onzer aarde. Vervolgens behandelde hij het produetie- probleem van dezen tijd: voor de crisis ons ruim vijf jaar geleden overviel, nam de wereld- opbrengsft van alle goederen snellsr toe dan de- -behoeften van de bevolking, zoodat zelfs HARDNE5KKIG-E CON STI I'A TIF Wat zij al inliam, niets hielp. Hoe zij tenslotte beter werd. „Sinds heel lang Was ik lijdende aan storin- gen in mijn sprjsvertering, in die mate, dat het mij onmogelijk was, wat ik al innam, om mijn constipatie kwijt te raken. Sinds ik aan de Kruschen Salts-kuur begonnen ben, gaat het veel beter en daarom wil ik mijn bewon- dering uitspreken over de goede werking van Uw Kruschen Salts. Ik zal Kruschen Salts dan ook aan al mijn kennissen en familie aan- raden-" Mej. P. S. te A. De zes zouton in Kruschen Salts zijn het recept van de natuur zelf om de afvoerorga- nen goed te laten werken om elken dag zachtjes maar zeker alle vergiftige afvalstof- fen uit het lichaam te verwjjderen. Zoodoende wordt Uw organisme vrij gehouden van alle onzuiverheden, welke, indien ze zich kunnen ophoopen, den algeheelen gezondheidstoestand schaden. Begin morgen met de „kleine, dage- lijksche dosis". Kruschen en zet daarmede de eerste stap op den weg naar volmaakte ge- zondheid. Stralende gezondheid voor een cent per dag. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten a 0,90 en f 1,60 per flacon, omzetbelasting inbegrepen. Let op, dat op het etiket op de flesch zoowel als op de buitenverpakking de naam Rown- tree Handels Maatschappij voorkomt. Adv. de machines waaraan wij dezen overvloed danken, zelden met voile kracht werkten. De overdaad van besehikbare energie, na- tuurlijke, mechanische en menschelijke energie is inderdaad overweldigend: de arbeid roept om gebruikt te worden. Indien wij slechts de mechanische hulpmiddelen in oogensohouw nemen, bezit onze huidige wereld letterlrjk alles om de geheele mensehheid voldoende te voeden en te kleeden. De machine heeft ar- moede gemaakt tot lets, dat niet meer van dezen tijd moest zijn. Een wereldwijde economische depressie van bijna zes achtereenvolgende jaren doen ons een geweldige wanorde gewaar worden. Wij vragen onszelf af bij het beschouwen van het slinkende nationale uikomen, de verlamming van het geheele productie-apparaat, het in- eenkrimpen van den intemationalen handel, de verkwisting en de ellende van de massale werkloosheid of wij zelfs in den wereldoorlog wel een grooter nederlaag van de beschajving ondergingen. Wij kunnen onze maatschappelijke organi- satie niet geschikt maken om de overvloedige gaven der wetenschap voor ons alien dienst- baar te maken. Nog minder weten wij, waar wij met de ontzaggelijke productie onzer machines heen moeten. Het wordt hoog tgd, dat wij gaan begrijpen, dat hun volmaaktheid een politiek probleem stelt en om een nieuwe maatschappelijke inriohting roept. Wanneer de wereld zal ontkomen aan den waanzin van den economischen oorlog is het noodig, dat de Volkenbond zich ontwikkelt tot een orgaan, dat boven de nationale staats- gemeenschappen staat en regelen treffen kan op internationaal economisch gebied. Hoe sterker de Volkenbond tot de mensehheid zal spreken als een ,,Bond van Volken" in plaats van als een gelegenheid tot het bijeenkomen van regeeringspersonen uit verschillende lan den, hoe meer kans er bestaat tot het volvoe- ren van deze gedachte. Voor wie de ontwik- keling der economische verhoudingen volgt is het duddelijk, dat de oplossing alleen ligt in het ordenen van de geheele wereld tot edn productiegemeensohap. Daarbrj kan de Vol kenbond onschatbare diensten bewjjzen. De Volkenbond was de uiterste poging iets in het leven te roepen teneinde de verminkte beschaving te behoeden voor een tweeden grooten oorlog. Indien wij moesten erkennen dat hij niet geslaagd is, dan is het beslist noodzakelijk te onderzoeken op welke grond- slagen hij werd g'esticht. Uitvoerig ging spreker hierop in. Hij wees er o.m. op, dat de stichters van den Volken bond de wereld namen zooals zij hem vonden met haar politieke verdeeldheid in souvereine nationale staten. Zij namen ook haar econo misch stelsel als gegeven aan, met al haar motieven van acquisitie en concurrence op deze basis, zonder eenige grondige verande- ring, geloofden zij een macht te kunnen op- rich ten, dat den oorlog zou uitbannen en den vrede zou afdwingen. Wanneer de Volkenbond niet in staat zou zijn den vrede te verzekeren dan ligt de oor- zaak daarvan vooral in zijn vinding. Het is niet mogelijk den oorlog af te schaffen zonder een totale verandoring in staatkundige samen- stelling dezer wereld. De staatslieden, die den Volkenbond als een zegen voor de menseh heid wenschen te maken, zullen moeten op- treden als wetgever voor het economisch leven. De Volkenbond zal dan wetten dienen vast te stellen welke het muntwezen internationaal onder controle brengt, het prijspeil over de geheele wereld regelt, een wereldmarkt orga- niseert voor alle grondstoffen, orde brengt in den intemationalen goederenruil en de distri bute van kapitaal en den stroom van bevol- kingen en landverhuizing regelt. De toewij- zinig van markten en grondstoffen en bevol- kingsstroomingen moesten de voortdurende studicobjecten uitmaken van den Volkenbond en deze moest dan ook toegerust zijn met de uitvoerende gezagsmiddelen en de wetgevende rechten om beslissingen over zijn geheele grondgebied, opgevat als een ddnheid, ook door te voeren. Het is duidelijk dat een gezonde intema tionale staatkunde, een machtig effect zou hebben. Indien de tarieven op bepaalde tijd- stippen met een of ander overeengekomen percentage zouden kunnen worden verlaagd, indien deze tarieven niet langer onderhevig waren aan onzekere veranderingen op korten termijnindien men invoerhoeveelheden en uitvoerbeperkingen kon opruimen, ja, het besto van alles, indien Europa of een groot deel van Europa, een gebied kon worden van inwendigen vrijen handel, dan zouden de gren zen hun economische beteekenis verliezen en dan ware vanzelf een der grootste oorlogs- oorzaken voor goed opgeruimd. In het ver band behandelde spreker ook de verschillende gehouden ontwapeningsconferenties. Wanneer in deze richting werkelijke vooruitgang moge lijk is, dan zouden de grenzen zelfs in den militairen zin betrekkelijk onbelangrijk wor den. Open grenzen, ontwapening en vrijheid van beschavingsontwikkeling, dat zijn de voor- waarden voor elke herziening. Laat ons hopen de grenzen anders te kunnen opvatton; laat ze maar blijven bestaan, even weinig op- vallend als die enkele steentjes langs den weg, die merken zijn waar de eene provincie in de andere overgaat. Tot dit alles moeten wij komen, indien wij in vrede bedoelen te leven; konden wij zoover gaan, dan zou het nationa- lisme geen reden van bestaan meer hebben, vooral nu in dezen tijd zoo hoogst noodzakelijk, daar het opgeschroefde nationalisme de dood- steek is voor elke opbouwende wereldeenheid: thans doet het Europa meer en meer uiteen- vallen en maakt den vrede alzoo onveOig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 2