ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN m Het geheim van de 7 wijzerplaten i GOLD STAR SHAG Mo. 9290 VRIJDAG 26 APRIL 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton verav/^ EERSTE BLAD VERDEDIGING VAN DEN NEDERL. NEDERLAND GEEFT TARWE CADEAU. BLEEK? Nee hoor! Goudkleurige, gezonde tabak. Uw dubbeltje is goed besteed! ..HET MEEST IN TREK" DE VERKOOP VAN NEDERLANDSCHE SCHEPEN. hootaP'l0 NEUZENSCHE COURANT AliONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bq vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abormementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. llitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. Zonder debat en hoofdelijke stemming wor den verschillende wetsontwerpen aangenomen o.a. de wetsontwerpen tot opbeffing van de gemeenten Hedikhuizen, Herpt, Nieuwkuyk en Oudheusden; uitbreiding van de gemeenten Drunen, Heusden en Vlijmen; vereeniging van de gemeenten Lierop en Someren; en vereeni ging van de gemeenten Zoetermeer en Zeg- waard; zoomede tot regeling van den invoer van versche zeevisch (met uitzondering van baring) van wollen en halfwollen dekens, van geemailleerde gegoten badkuipen en closet- reservoirs, van haarden, kachels en haard- kadhels, van ongesmolten dierlijk vet, van boter en van haring. MINISTER STEENBERGHE. De minister van oeconomische zaken, mr. Steenberghe, die eenige dagen ongesteld is ge- weest, beeft Dinsdag zijn werkzaamheden ten departemente hervat. DE SEIJLS TE TER NEUZEN. De Brusselsche correspondent van het „Han- delsblad" meldt: In de senaatscommissie van buitenlandsche zaken beeft senator Dens als rapporteur dezer commissie zijn verslag over de begrooting van buitenlandsche zaken uitgebracht. Spre- kende over de betrekkingen tusschen Neder- land en Belgie betoogde de senator, dat Belgie er naar streeft deze betrekkingen vertrouw- der en inniger te maken. „Wij zijn ervan over- tuigd, dat wij in den tegenwoordigen wervel- storro, die de kleine naties meer bedreigt dan de groote staten, den weg moeten banen en, met gelijken eerbied voor de souvereine rech- ten onzer beider landen, oplossingen moeten nastreven, die elk van bedden zal toelaten de economiscbe bedrijvigheid te ontwikkelen. Voor beide landen is deze afhankelijk van on- ze betrekkingen met het achterland, waarvan de groote waterwegen in onze havens uitmon- den. Twee belangrijke vraagstukken wachten nog op oplossing: de nieuwe sluis te Ter Neu zen en onze rechtstreeksche verbinding met den Rijn verbindingen door Nederland in 1867 afgesneden. De tegenwoordige langere en min der veilige weg van het kanaal Hansweert Wemeldinge kan ons niet bevredigen". GULDEN. Men meldt uit Praag aan de N. R. Crt. Het heden verschenen nummer van het voornaamste in het Duitsch verschijnende oeconomisch weekblad „Die Wirtschaf" bevat een artikel van Dr. F. H. Repelius van de secretarie der Nederlandsche Bank over de verdediging van den Nederlandschen gulden. De regeering is tegen devaluatie, omdat de ondervinding heeft geleerd, dat de gevolgen daarvan nooit vooruit zijn te voorzien. Of de concurrentiemogelijkheid van Nederland op de wereldmarkt zou worden verhoogd zou afhan- gen van de handel'spolitieke maatregelen van het buitenland, waarmede Nederland, en als lid van het goudblok en als kleine staat, die zelf arm is aan grondstoffen, meer dan de andere landen rekening heeft te houden. Tegenover de ongedifferentieerde verhooging van de invoerrechten, als hoedanig een deva- een der geheimzinnige verlhalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 6) (Vervolg.) „Zoo", zei Jimmy en hij kreeg zoo bij zich- zelf den indruk, dat Ronny Devereux zich ver- duiveld vreema gedrosg. ,,Ja, zuiver als eerbetoon". Jimmy zuchtte maar gaf toe. „0 heel goed", zei hij en hij ging naar bin nen terwjjl hij zijn tanden opeenklemde. Op de sprei had men witte bloemen gerang- schikt en de kamer was gedaan en netjes gemaakt. Jimmy keek even vlug en nerveus naar -het stllle gezioht. Was dat Gerry Wade, zoo blazend en engelachtig? Die stille vredige gestalte. Hij rilde. Toen "hij zich omdraaide om de kamer te verlaten gleed zijn blik langs den schoorsteen- mantel en verbaasd stond hij stil. Daar s-ton- den de wekkers netjes op een rijtje. Hij ging haastig weg. Ronny stond hem op te wachten. „Hij ziet er heel vredig en kal-m uit. Ver- schrikkelijk beroerd was het voor hem", mompelde Jimmy. Toen zei hij: „Zeg Ronny wie heeft die wekkers zoo op een rijtje gezet". „Hoe kan ik dat nu weten? Ik denk een van de bedienden." „Weet je wat raar is?" zei Jimmy. „Dai het er zeven zijn en geen acht. Een ervan is weg. Heb jij dat bemerkt?" Ronny prevelde iets onverstaanbaars. „Zeven in plaats van acht", zei Jimmy zijn voorhoofd fronsend. „Ik ben benieuwd waarom?" luatie is te beschouwen, verdient een onder- steuning van alleen die producentengroepen, die zulks werkelijk noodig hebben, de voor- keur. Een vermindering van lasten door devaluatie zou slechts mogelijk zijn bij stijging van de prijzen, doch daardoor zouden de exporteurs hun voordeel weer verloren zien gaan en voorts zullen wel niet alle prijzen zooveel stijgen als met het percentage der devaluatie overeen zou komen, hetgeen tot gevolg heeft, de benadee- ling van de eene bevolkingsgroep en bevoor- rechting van de andere. Nog is het de vraag, of de gevolgen devalua tie niet van voorbijgaanden aard zijn en er niet op berekend zijn de noodige saneeringsmaat- regelen te doorkruisen. Bij deze overweging dient nog de zedelijke argumentatie gevoegd te worden, dat de kleine spaarders, die mee- geholpen hebben om de conversie van een groot bedrag aan staatsleeningen mogelijk te maken, worden teleurgesteld. De Nederlandsche Bank beschouwt het als haar voornaamste taak, de goudpariteit van den gulden op haar wettelijk peil te hand- haven. De goede technische positie maakt een regelmatig functioneeren van den gouden standaard door het afgeven van goud moge lijk. De samenwerking met de emissie-insti- tuten van het goudblok is bij het afslaan van de herhaalde aanvallen der contramineurs op den gulden van groot nut gebleken. Dr. Repilius wijst er op, dat de wettelijke verplichting tot afgeven van goud niet bestaat en dat de Nederlandsche Bank zich vrijwillig tegenover de regeering verplicht heeft, goud naar die landen uit te voeren, welke ook van hun kant onbeperkt aan den gouden standaard vast houden. Den laatsten tijd zijn hiervoor slechts Frankrijk en Belgie en sedert Septem ber 1934 ook weer Amerika in aanmerking gekomen. Sedert April 1935 gaat naar Belgie geen goud meer. De groote liquiditeit der banken maakt het verder mogelijk, om de bekende disconto- politiek uit te voeren, zonder dat dit eenige noemenswaardige storingen veroorzaakt. In het bijzonder wijst Dr. Repelius op de mede- werking van de banken, die haar gelden niet ter beschikking van transacties stellen, die als speculatie tegen den gulden kunnen worden beschouwd- De aanval op den gulden, aldus besluit Dr. Repelius, ging steeds samen met gebeurtenis- sen in het buitenland. De gewone verschijn- selen, wanneer men zich zorg maakt over een valuta, deden zich daarbij voor: stijging van de goudprijzen en stijging van de koersen der aandeelen. Zij hebben echter geen ongerust- heid van beteekenis te weeg geb'acht; men kwam ze snel te boven. De technische positie der oentrale eirculatiebank is krachtiger als ooit tevoren en de gewone banken zijn sterk liquide. Dat de uitvoer in gewicht toeneemt en de waarde daarvan in verhouding tot den wereld- export gehandhaaft blijft, bewijst, dat de valuta-politiek van Nederland ook in dit op- zicht aan de verwachtingen heeft beantwoord. RIJKSVELDWACHT EN MARECHAUSSEE. Bij gemeenschappelijke beschikking van den Minister van Justitie en Defensie is een com missie ingesteld, aan welke is opgedragen: 1. Na te gaan op welke wijze de dislocatie en de taakverdeeling van de rijkspolitie ware te herzien, teneinde, zoolang de gewenschte totstandkoming van een eenheidscorps nog niet heeft plaats gehad, een zoo doeltreffend en economisch mogelijk gebruik van het thans nog tweeledig gezagsinstrument te verkrijgen, VIERDE HOOFDSTUK. Een brief. „Onkiesch noem ik zooiets", zei lord Cater- ham. Hij sprak op zachten klagenden toon en was klaarblijkelijk trotsoh op het adjectief, dat hij er voor gevonden had. „Ja beslist onkiesch. Ik heb al dikwijls ondervonden dat die self-made lieden niet kiesch zijn. Het is heel goed mogelijk, dat zij juist daarom zulke groote kapitalen bijeen krqgen". Hij overzag droevig zijn voorvaderlijke hectaren, die heden weer in zijn bezit waren gekomen. Zijn dochter lady Eileen Brent, die door haar kennissen en door de society Bundle ge- noemd werd, lachte. ,,U zult zeker nooit een groot kapitaal bij een krijgen", merkte ze droogjes op, ,,al heb je die oude Coote heel aardig afgezet, toen je hem dit huis aansmeerde. Hoe zag hij er uit Presentabel „Een groote kerel", zei lord Caterham, terwijl hij lichtelijk huiverde, „met een rood vierkant gezicht en donker grijs haar. In- drukwekkend begrijp je? Wat men een krachtige persoonlijkheid pleegt te noemen. Hij ziet er uit als een stoomwals die veran- derd is in een menschelijk wezen". ,,Nogal vermoeiend", opperde Bundle niet zonder meegevoel. „Verschrikkelijk vermoeiend en ruimsohoots voorzien van de meest deprimeerende deugden als matigheid en stiptheid. Ik weet niet wie de ergste zijn, krachtige persoonlqkheden of ernstige politici. Ik geef ten zeerste de voor- keur aan de bljjmoedige nietsnutters". „Een blijmoedige nietsnutter zou den prijs niet hebben kunnen betalen die u voor dit oud mausoleum vroeg", verklaarde Bundle. Lord Caterham maakte een afkeurend gebaar. „Ik wou dat je dat niet gebruikte, Bimdle. We begonnen juist over iets anders te praten". „Ik begrijp niet waarom u zich daar zoo veel van aantrekt", zei Bimdle, ,,men moet toch ergens sterven". waarbij als richtlijn is aan te nemen, dat het militaire karakter hetwelk thans meer bepaal- delijk de Kon. Marechaussee bezit, dit wapen voorshands nog in het bijzonder gesohikt maakt om te worden gebruikt op plaatsen, waar krachtdadig moet worden opgetreden met name bij onlusten en bij het beteugelen van smokkelarij cn voorts ter bewaking van kunst- en andere werkeii, welke mede uit een defensie-oogpunt van bijzonder belang izijn, terwijl voorts in aanmerking zou moeten wor den genomen de door art. 225 van de gemeen- tewet geopende mogelijkheid van ovememing der gemeentelijke politiezorg door de rijks politie. 2. Na te gaan op welke wijze tusschen de beide deelen van de rijkspolitie, zijnde de Kon. Maechaussee en de Rijksveldwacht, tot £dn nauw verband, en een vruchtdragende samenwerking kan worden gekomen, waarbij het verkrijgen van eenheid in den vorm van ddn corps rijkspolitie wordt gesteld als eind- doel, hetwelk spoedig ware te bereiken. In deze commissie zijn benoemd, tot voor- zitter, mr. dr. J. Donner, oud-minister van justitie en tot secretaris, mr. J. R. M. van Angeren, referendaris bij het departement van justitie. Rehalve naar Engeland wordt dit seizoen ook Ned. tarwe naar Denemarken, Finland en Zwitserland verscheept. De Akkerbouw- (Ingez. Med.) „Dan hoeven ze nog niet in mijn huis te sterven". zei lord Caterham. ,,Ik zou niet weten waarom niet. Er zijn er al zooveel in gestorven. Massa's duffe oude grootvaders en grootmoeders". „Dat is wat anders", zei lord Caterham. „Natuurlijk verwacht ik dat de Brents hier sterven die tellen niet mee. Maar ik heb ernstig bezwaar tegen vreemdelingen. En ik heb vooral bezwaar tegen lijkschouwingen. Het zal spoedig een gewoonte worden. Dat is de tweede al. Herinner je al de drukte die we vier jaar geleden hadden En tusschen twee haakjes, ik wijt dat nog steeds aan George Lomax". „En nu wijt u het aan die arme oude stoom wals Coote. Ik weet zeker dat hij het even vervelend vindt als u". „Heel onkiesch", zei lord Caterham koppig, ,,die tot zoo iets in staat zijn, moest men niet te logeeren vragen. En je kunt zeggen wat je wilt Bundle, ik houd niet van lijkschouwingen. Dat heb ik nooit gedaan en dat zal ik nooit doen." „Och kom, dit geval is niet hetzelfde als het vorige", zei Bundle sussend. ,,Ik bedoel, dat het geen moord was". „Dat had het toch kunnen zijn als je de drukte in aanmerking neemt, die die dikkop van een inspecteur erover maakt. Hij is dat zaakje van vjer jaar geleden nooit te boven gekomen. Hij vindt dat ieder overlijden, dat hier plaats vindt noodzakelijkerwijze het ge volg van een misdaad moet zijn, en van een ernstige politieke beteekenis. Je kunt je niet voorstellen wat een drukte hij maakte. Tred- well heeft het me verteld. Hij onderzocht alles wat maar voor vingerafdrukken in aan merking kon komen. En natuurlrjk vonden ze er slechts van den dooden man zelf. De zaak is zoo klaar als een klontje, ofschoon het een andere kwestie is of het zelfmoord of maar een toeval was". „Ik heb Gerry Wade een keer ontmoet", zei Bundle. „Hij was een vriend van Bill. U zoudt hem aardig gevonden hebben, vader. Ik heb nooit iemand ontmoet die meer op een blijmoedige nietsnutter geleek dan hij". „Ik vind niemand aardig, die in mijn huis komt sterven om mij te herinneren", zei lord Caterham stijfhoofdig. eentrale ruimt in dezen tijd van het jaar, nu de nieuwe oogst naderbij komt, haar overschot aan T.C.-tarwe. Er was reeds vrij veel tarwe verscheept naar Engeland voor... 2,90 per 100 K.G. (de Nederlandsche meelfabrikanten moeten voor deze zelfde tarwe, die zij noodig hebben met het oog op het maalgebod, f 15,75 betalen, dus ruim vijf maal zoo veel). Thans wordt bij export f 3,20 gemaakt. Op de binnenland- sche markt (dus boven het maalpercentage gekocht) geldt deze tarwe f 4,80 a 5,50. Ook de uitgevoerde tarwe wordt vermalen! Als symptoom is een en ander dus wel een zeer merkwaardig verschijnsel. Nederland, met een kunstmatig gefixeerden tarweprijs en een door steun uitgebreide cultuur (hoe juist ook in nationaal-economisch verband) brengt van overheidswege te goedkoope tarwe op de exportmarkt, terwijl de grootste producent Argentinie er bij Australie en Canada op aandringt, om den uitzaai te beperken, om dat de verbouw niet langer loonend is. De zware verliezen op dezen Ned. tarwe- export worden bijgepast door den brood-con- sument(„Handelsblad".) In antwoord op de vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Brautigam, in verband met onderhandelingen over den verkoop van een 20-tal Nederlandsche koopvaardijschepen naar het buitenland en betreffende het verlee- nen van steun van regeeringswege aan de koopvaardtj, heeft Minister Steenberghe mede- gedeeld, dat de wijze, waarop de steun aan de koopvaardij zal worden verleend, zal blijken uit de toelichting tot den post, welke op de rijkabegrooting voor 1935 suppletoir zal wor den aangevraagd, nadat het algemeen bezuini- gingsontwerp de Staten-Generaal zal hebben bereikt. Het ligt in de bedoeling, de regeling met terugwerkende kracht van 1 Januari 1935 af toe te passen. Wat den verkoop van een 20-tal koopvaar dijschepen betreft, merkt de minister het vol- gende op. De verkoop van 14 dezer schepen staat thans reeds vast, terwijl de onderhandelingen ten aanzien van 7 schepen nog worden voort- gezet. Deze 21 schepen zijn: 7 schepen, ouder dan 20 jaar, met een inhoud van 25720 b.r.t., 13 schepen van 1020 jaar oud, met een in houd van 57.401 b.r.t., 1 schip, 6 jaar oud, met een inhoud van 2.864 b.r.t., te zamen met een inhoud van 85.985 b.r.t. Verscheidene van deze schepen lagen reeds geruimen tijd op. Indien Belgie buiten beschouwing gelaten wordt, is de achteruitgang der tonnage van Nederland door sloop en verkoop naar het buitenland het grootst van alle zeevarende naties. Van 30 Juni 1931 t.m. 1 April 1935 aan genomen dat alle 21 schepen worden verkocht is de Nederlandsche vloot, inclusief de sche pen met Nederlandsch-Indische zeebrieven af- genomen van 3.118.170 b.r.t. tot ca. 2.537.000 b.r.t., een vermindering van 19 pet. 30 Juni 1914 was de Nederlandsche vloot nog 1.472.000 b.r.t. Daar hoofdzakelijk schepen met Nederland sche zeebrieven werden verkocht, is dit ge- deelte der vloot in het onderhavige tijdvak met een iets hooger percentage verminderd (ca. 23 pet.). In verband hiermede kan het percentage voor de z.g. ,,home"-vloot op ca. 25 pet. worden gesteld. Het aandeel van Nederland in de wereld- tonnage bedroeg in 1914 3.3 pet., in 1934 was „Maar ik kan me toch ook niet voorstellen, dat iemand hem vermoord zou hebben", ver- volgde Bundle. ,,Dat is een absurd idee". „Natuurlijk", zei lord Caterham. ,,Of lie- ver, dat zou iedereen vinden, behalve zoo'n ezel als inspecteur Raglan". ,,Ik denk dat hij zich erg gewichtig voelde, toen hij naar vingerafdrukken zocht", zei Bundle sussend. „In ieder geval hebben ze rapport uitgebracht als ,,dood door ongeluk", is het niet?" Lord Caterham beaamde dit. „Ze moesten toch qenige consideratie be- toonen met de gevoelens van zijn zuster". „Had hij een zuster? Dat wist ik niet". „Een stiefzuster geloof ik. Zij was veel jonger Hij zweeg omdat Bundle plotseling de deur uitrende. ,,Mac Donald", riep Bundle met een heldere autocratische stem. De keizer naderde. lets wat men voor een welkomstglimlach zou hebben kunnen houden trachtte tot uiting te komen in zrjne gelaats- trekken, maar de aangeboren droefgeestigheid der tuinlieden verhinderde dit. ,,Freulle?" zei Mac Donald. ,,Hoe maak je het?" zei Bundle. „Niet erg best", zei Mac Donald. „Ik wou je eens spreken over het bowling- veld. Het gras is er schandelijk hoog. Zet er iemand aan, wil je?" Mac Donald schudde bedenkelijk het hoofd. „Dan zou William niet meer aan den, border kunnen werken freule". „Laat die border naar den maan loopen", zei Bundle. ,,Laat hem dadelijk beginnen. En Mac Donald „Ja freule9" ,,Krijg wat druiven uit de achterste serre. Ik weet, dat het niet de geschikte tijd is om ze te plukken, want dat is het nooit, maar toch wil ik ze hebben. Begrijp je?" Bundle trad weer de bibliotheek binnen. ,,Het spijt me vader", zei ze, ,,maar ik mocht Mac Donald niet laten ontsnappen. U waart aan het praten?" ,,Dat was ik inderdaad", zei Lord Cater ham. ,,Maar het geeft niets. Wat had je tegen Mac Donald te zeggen?" ,,.Ik probeerde hem te genezen van de ge- (Ingez. Med.1 dit 4.4 pet., terwijl dit aandeel thans ca. 3.8 pet. bedraagt. Hieruit blijkt dat het Neder landsche aandeel in de wereldtonnage ook thans nog boven dat van 1914 ligt. De vloot kan in haar huidigen omvang zeker nog ruimschoots voldoen aan de vervoer- eischen, welke aan haar kunnen worden ge steld op grond van Nederlands positie in het wereldverkeer. Er zal echter voor gewaakt moeten worden, dat de positie van dat deel der nationale scheepvaart, dat als een vitaal belang voor de Nederlandsche volkswelvaart moet worden aangemerkt, niet aangetast wordt. De voorgenomen steunmaatregelen zul len hiertoe kunnen bijdragen. De Minister acht het uitvaardigen van een scheepsuitvoerverbod ongewenscht, mede in verband met de verstrekkende gevolgen, die uit zulk een maatregel zouden voortvloeien. DALING LEDENTAL N.V.V. Verschenen is 't 15e jaarverslag van her N.V.V. over het tijdvak van 1 Januari 1932 tot 31 December 1934. Daaruit blijkt, dat de stijging van het leden- tal der bij het N.V.V. aangesloten organisa- ties tot staan is gekomen en deze zelfs voor een teruggang plaats heeft gemaakt. Sinds 1 Januari 1924 is het totaal ledentai toegenomen van 182.893 tot 339.403 op 1 Jan. 1933. Ook de eerste twee maanden van 1933 heeft de groei zich nog voortgezet tot 342.468 op 1 Maart 1933. Daarna daalde het tot 324.890 op 1 Jan. 1934 en tot 300.443 op 1 Jan. 1935. Het bestuur schrijft den achteruitgang oa toe aan de crisis-gevolgen. DE UNIE „EEN SCHOOL MET DEN BIJBEL". Onder presidium van Dr. K. Dijk van's Gra- venhage kwam de Unie ,,Een School met den Bijbel" Dinsdag te Utrecht in 57e jaarlijksche algemeene vergadering bijeen. In zijn openingspede herinnerde de voor- zitter aan de tijden, waarin het geboorte-uur van de Unie sloeg. De gedachtenis aan het verleden kan ons waarschuwen voor gevaren in het heden, gevaren die juist door de zich verscherpende malaise op velerlei gebied hoe langer hoe sterker dreigen. Daar is o.a. het gevaar dat in den storm der meeningen het Christelijk karakter van de school min of meer verbleekt. De genomen bezuinigings- maatregelen moeten billijk beoordeeld en die billijkheid ga dan gepaard met getrouwheid in het waken voor onze in langen strijd be- vochten vrijheid. Tot waakzaamheid is alle reden. Het aftredende bestuurslid, Jhr. Mr. H. A. M. v. Asch van Wij.ck te Doorn werd her- kozen. Nadat in de morgenvergadering over de propaganda-actie van de Unie was gerap- porteerd, werd de bijeenkomst gesloten. In de middagvergadering trad als referent op Dr. S. O. Los, em.-pred. te Den Haag, met het onderwerp: „De School met den Bijbel en. het Koninkrijik Gods". dachte dat hij hier de baas is. Maar dat is een onbegonnen werk. Ik denk dat de Ooote's geen goeden invloed op hem gehad hebben. Mac Donald is echt iemand om geen steek te geven zelfs niet om de grootste stoomwals die ooit bestaan heeft.. Wat is lady Coote voor iemand?" Lord Caterham dacht na over deze vraag. „Vrijwel zooals ik me mevrouw Siddons voorstel", zei hij eindelijk. ,,Ik vermoed dat ze veel heeft gedaan aan dillettantentooneeL Ik hoorde dat ze erg in de war is gebracht door die wekkergeschiedenis." Welke wekkergeschiedenis „Tredrwell heeft het me juist verteld. Het sehijnt dat de loge's juist een grap wilden uit- halen. Ze hadden een massa wekkers gekocht en verborgen die op allerlei plaatsen in de kamer van dien Wade. En toen stierf die arme kerel zooals je weet. En dat maakte het geval eenigszins beroerd". Bundle knikte. „Tredwell heeft nog iets anders, wat vrij raar is over die wekkers verteld", vervolgde lord Caterham, die zich nu uitstekend amu- seerde. ,,Het sehijnt dat iemand ze bij elkaar gezocht heeft en ze op een rijtje op den schoorsteen heeft gezet, nadat die arme kerel gestorven was". ,,En waarom niet?" zei Bundle. „Dat vindt ik ook", zei lord Caterham. ,,Maar daar is klaarblijkelijk nogal drukte over gemaakt. Niemand wilde bekennen, dat hij het gedaan had. Alle bedienden werden- ondervraagd en deden een eed, dat zij die lamme dingen niet aangeraakt hadden. Het was dan ook nogal een geheimzinnige zaak. En toen bij de lijkschouwing stelde de lijk- schouwer vragen en je weet hoe moeilijk het is menschen van dien stand iets aan hun ver- stand te brengen". ..Absoluut onmogelrjk", gaf Bundle toe. ,,Natuurlijk, zei lord Caterham, ,,is het erg moeilijk er naderhand achter te komen. He begreep alles wat Tredwell vertelde maar half. Tusschen twee haakjes, Bundle, het jongmensch is in jouw kamer gestorven". Bundle trok een leelijk gezicht. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1