ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN D-E IN DC PUVl D0UWE EGBERTS gaufUg&te, pypta&abj No. 9286 MAANDAG 15 APRIL 1935 75e Jaargang MAAR.... Installatie van den EERSTE ELAD TER NEUZEN, 15 APRIL 1935. 1 m ALLE GOEDE WIMKELS SLUISKIL. HOEK. HEEREN-BAAI A. 15 ct. per 1h ons HEEREN-BAAI Paars 10 ct. per ons 50 ct. per pond BAAI No. 1 40 ct. per pond BAAI No. 2 30 ct. per pond BAAI 25 25 ct. per pond ECHTE FRIESCHE HEEREN BAAI en BAAI-TABAK ZAAMSLAG. AXEL. SAS VAN GENT. SELZAETE. VLISSINGEN. EdelAchtb. Heer S. van Hoeve als Burgemeester der ge meente Zaamslag. NEUZENSCHE COURANT Lit ABONNEMENTSFRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post i 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor hot buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEENE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handeisadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DIENSTPEICHT. Uitspraak inzake vrijstelling. A. B. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter algemene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vrijstelling van den Dienst- plicht, ter Secretaire dezer gemeente, voor een ieder ter mzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tten dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettige vertegen- woordiger; door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingescbreven per- sonen of door hun wettige vertegenwoo-r- digers. Het verzoekschrift moet met redenen om- kleed zijn. Het beboeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericbt aan de Koningin, doch worden ingediend bjj den Burgemeester, ter Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Voor zooveel betreft uitspraken door Gede- puteerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin, binnen denzelfden termijn bij de Koningin in beroep komen. Ter Neuzen, 15 April 1935. De Burgemeester voomoemd. J. HUIZINGA. BEVORDERD. Aan de Universiteit te Leiden is bevorderd tot doctor in de geneeskunde, op proefschrift getiteld: „De ziekte van Weil te Rotterdain", onze oud-stadgenoot de heer H. C. Wolfert, thans te Rotterdam. (Ingez. Med.) WINKELIERS VEREENI GIN G „KLIMOP". Vrijdagavond hi eld voor de leden van ,,KTimop" de heer W. C. Vellekoop, accountant alhier een lezing over ,,Belastingen en Boek- houding". In een zeer overzichtelijke rede behandelde spreker de verschillende belastin- gen, voor zoover die voor handeldrijvende middenstanders in aanmerking konden komen, waarop hij overging op de koopmansboekhou- ding, zonder welke geen zaak kon gedreven worden en geen goede aangifte van het inko- men kon plaats vinden. Een uitgebreide gedachtenwisseling volgde op de met voile aandacht gevolgde rede. De voorzitter, de heer Van den Bruele, dankte na afloop den heer Vellekoop voor zijn bereidwilligheid om deze lezing te houden, en hoopte dat de belangstelling waarmede zijn rede werd gevoigd, zo-u opwegen tegen de op- komst, want het bestuur had zeker mogen verwachten dat bij zoo'n belangrijk onder- werp de leden in grooten getale zouden zijn tegenwoordig geweest. ZWEEDSCHE S.S. „ULLA". Aan boord van het te Sluiskil liggende Zweedsche s.s. „Ulla" is in den afgeloopen nacht brand uitgebroken in de lading cokes. Met eigen middelen slaagde de bemanning er- in het vuur te blusschen. De ,,tllla" is inmid- dels naar Ter Neuzen vertrokken in afwach- ting van een in te steUen onderzoek voor het verkrijgen van een certificaat van zeewaar- digheid. Uit het middenruim stijgt nog rook op. De ,,Ulla" is bestemd voor Gesle (Zwe- den). BENOEMING. De heer Theod. Colsen, electro-technisch in- genieur te Terhole is als zoodanig benoemd br) de P.Z.E.M. LUXOR THEATER. Het „Vaderland" schrijft: Gehetzte menschen. De regisseur. is de voornaamste figuur van deze film, wijl hij het verstaan heeft, ons te doen voelen, wat 't zeggen wil „ein gehetzter Mensch" te zijn. De cinematografie heeft het al vaker onder- nomen ons een beeld te geven van het om- vangrijke apparaat van politie en justitie, wanneer dit in werking wordt gesteld, om drijfjacht te houden op een mensch. Maar nimmer was dit beeld zoo consequent en zoo klemmend. Het Mat niet af. Met bijzondere middelen, accoustische, zoo- wel als visueele, wordt ons de suggestie bij- gebracht, wat het zeggen wil, opgejaagd te worden en overal vervolgd. Dat de held van deze film moet vluchten, begeleid door zijn aohtjarig kind, is een vondst en maakt het gegeven des te klemmender. De regisseur heeft de bpwogenheid vol- komen gevoeld. En haar tot uitdrukking ge- bracht in de camera. Intens is de samenwer- king geweest tussehen hem en den operateur. Nu en dan worden de beelden volkomen gesty- leerd, draaien de menschen, zoowel als de camera rond, als muizen in de val en zien we louter steen-en wanden, die van alle zijden dreigen, zooals we dat overigens slechts van Russische regiekunst hebben gezien. Eugen Klopfer kreeg de rol van den ver- volgde. Om hem heen spelers van naam: So- koloff, Magda Sonja, A. E. Licho, Hugo Fischer, Koppe, Camilla Spira en nog vele anderen. Ook het kind, Hans Feher, heeft alle recht op vermelding. Maar de bekwaamste van alien was zonder twijfel de regisseur. Hij wekt in ons, toe- schouwers, dien angst van overal opgejaagd te worden en daarom is deze film interessant en vestig ik uw aandacht op haar. Es was einmal ein Musikus. Ditmaal werd eens niet een aardig wijsje speciaal voor een film geschreven, een popu- lair muziekje, dat de film al bekend deed zijn, vodr dat zij ter dezer stede werd vertoond, dezen keer heeft men een filmverhaaltje ge- bouwd op een algemeen bekend en zeer popu- lair geworden lied, de in Duitschland bekroon- de tango: Es was einmal ein Musikus. Daar- naast heeft de samensteller van het muzikale gedeelte van deze film een dankbaar gebruik gemaakt van andere populaire liedjes, zoodat voor wat dit gedeelte betreft het succes reeds bij voorbaat verzekerd was. Een andere waar- borg voor het succes ligt in de keuze van de medespelenden, Szdke Szakall en Ralph Arthur Roberts zijn ieder in him genre, voor- treffelijke komieken en Trude Berliner treedt in de comedies als deze film tegenwoordig meer en meer op den voorgromd en terec'ht. Voorts heeft de scenario-schrijver nog eien paar aardige vondsten gehad, een paar grap- pige versprekingen ontdekt en voor het ove rige... Heel waarschijnlijk is de geschiedenis zeker niet altijd, heel origineel al evenmin, maar zij amuseert en zij is romantisch. Twee doodarme, maar heel muzikale jongemannen krijgen er allebei het meisje van hun droomen in, twee gelukkige paartjes gaan er een veel- belovende toekomst in tegemoet en hun men tor, de goedhartige, gesjochte, kinderlijke Ti berius vindt een paar arme drommels om voor te werken, zoodat een ieder aan het slot te- vreden en gelukkig is. GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspecteur van Politie alhier maakt be kend, dat omitrent ondervolgende gevonden voorwerpen inlic'htingen te bekomen zijn aan de daarbij vermelde adressen: Rijwielbelastingmerk, J. Haak, Tholens- straat 31. Rijwielbelastingmerk, A. van Tiggelen, Axel sch-estraat 121. Rijwielbelastingmerk, Wed. Joh. Dekker, N.-Neuzenpolder, Hoek. Rijwielbelastingmerk, M. Duine, Pierssens- pol-derstraat 18, Sluiskil. Portemonnaie met inhoud, F. Verstraaten, De Jongestraat 5. Portemonnaie met inhoud, J. de Doelder Lange Kerkstraat 49. Portemonnaie met inhoud, C. E. v. d. Bulck Nieuwediepstraat 78. Portemonnaie met inhoud, M. Scheele, O 92, Driewegen. Handtaschje, R. Verschelling, Nieuwediep straat 44. Handtaschje met inhoud, J. Klaassen, Dr. Buijzestraat 12. Rozenkrans, M. Loof, Dijkstraat 36. Rozenkrans (in etui)P. A. Pieters, Baan- dijk 42. Rozenkrans, A. C. 't Gi-l-de, Dwarsstraat 23. Een paar hands-choenen, Ziekenhuis. Heerenhandschoen, Politiebureau. A utonummerplaat N 16037, Politiebureau. Zakmes, J. de Zeeuw, le Verbindingstr. 22. Autokrik, Hervormde School, Schoolweg. Heerenhandschoen, C. v. Driel, Van Steen- bergenlaan 35. Dameshandschoen, H. F. Koch, Donze-Vis- serstraat 119 Dameshandschoen, C. v. Hecke, Nieuwediep straat 84. Een paar dameskousen, M. Hamelink, Dijk- straat 22 Boodschaptasch, C. de Fouw, Steenkamp- laan 66. Vulpen, O. Ribbens, Westkolkstraat 40. Gouden damesring, A. d'Hont, Van St-een- bergenlaan 47. Jurkband, A. Dees, Van Steenbergenlaan 45. Vulpotlood, G. J. Will, VLooswijkstraat 27. Parapluie, H. Vermaire, Klaassenstr. 15. EEN SMOKKELDRAMA. Vrijdagnacht heeft onder de gemeente Clinge een smokkeldrama plaats gehad. Eenige kom- miezen die op surveillance waren in den Glingepolder, ontmoetten een drietal perso- nen, die zij van smokkelarij verdachten. De kommiezen sommeerden de personen te blij- ven staan en toen zij hiera.an niet voldeden, van de vuurwapenen gebruik maakten. Twee hunner bleven staan, doch de derde vluchtte. Het bleek dat de aangehoudenen bloem hadden gesmokkeld. De derde persoon keerde korten tijd later terug en toen de kommiezen hem weer som meerden te blijven staan en hij hieraan geen gevolg gaf, werd op dezen man geschoten. Hij sprong over een sloot, <joch kort daarop ho-orden de kommiezen gekreun. Bij onder zoek bleek dat deze persoon m de borst was geschoten en ernstig gewond werd. Deze smokkelaar, de ge-huwde 27jarige A. de V. uit Hulst, werd onmiddellijk naar het ziekenhuis te Hulst vervoerd. Zijn toestand moet 1-evensgevaarlijk zijn. EEN DOODELIJRE VAL. Vrijdagmorgen kwam de 62-jarige vrouw van den landbouwer C. B. Doens te IJzendijke zoo ongelukkig in den kelder te vallen, dat zij in zorgwekkenden toestand werd opgenomen. Een geneesheer, welke direct ontboden werd, constateerde dat haar schedel gebarsten was en haar toestand levensgevaarlijk was te achten. Zaterdagnacht is de vrouw, zonder tot be- wustzijn te zijn terug ge-keerd, overleden. Uitvoering Polyphonia. Zaterdag j.l. gaf de Sluiskilsche mandoline- club Polyphonia, gezamenlijk met het Ter Neuzensche zuster-enseinble Scheldeklanken, het geheel onder leiding van den heer J. Tolle- naar, in zaal Jacobs alhier een welgeslaagde muziek- en tooneelavond. Na een kort openingswoord tot het in flin- ken getale opgekomen publiek, bracht het en semble een vijftal muzieknummers ten ge- hoore, die met een daverend applaus beloond werden. Als intermezzo trad de heer A. Kaan met een vierta! cabaret-liedjes voor het voetlicht, die hij met veel gevoel vertolkte en hem een zeer verdienstelijken bijval verleenden. Vervolgens bracht de heer Tollenaar een drietal mandolo-cello-soli ten gehoore met gui- taarbegeleiding van den heer J. Bliek, die een kolfje waren naar de hand van de vele aan- wezige muziekliefhebbers. Met de zangvoordracht „van 'n Pierrette en van 'n Pierrot" werd de avond v66r de pauze besloten, maar niet dan na de spelers een spontane hulde te hebben gebracht. Het leek er alleszins op. dat deze avond tot een zeer suecesvolle zou \^;rloopen. Uit waar- deering voor het geprpesteerde, dat waarlijk, vooral met de cabaret- en mandolo-cello-soli tot de Kunst met een groote K mocht wor den gerekend, gaven in de pauze velen zich op als d-onateur van dit zoo veel-belovende jonge ensemble. Teneinde een elck wat wils te geven werd het programma na de pauze voortgezet met een tooneelstuk in 6en bedrijf van Justis van Maurik, ,,de Buren", met welke keuze de ver- eeniging wederom van haar goeden smaak ge- tuigde. Dit uitermate moeilijke spel werd, behou- dens enkele onvolkofnenhedendoor de spelers tot een goed „happy end" gebracht en werd dan ook dankbaar beoordeeld. Wegens gebrek aan tijd diende Lapper Krispijn te vervallen en werd de avond met een 4tal nummers door het geheele ensemble besloten. Vooral na de vertolking van het Wiegelied van Mozart en het Vilja-lied van Fr. Lehar, met de uitmuntende zang van mej. M. Nijssen, leek het er op, of aan het applaus geen einde kon komen. Na een kort slotwoord door den voorzitter en een Oostersche marsch door het heele en semble ging een ieder huiswaarts in de voile overtuiging, dat deze avond werkelijk voor een zoo jonge vereeniging een open-baring is ge weest, waaraan men zich niet verwacht had. Wij wenschen de mandoline-club op haar volgende avonden een even groot succes toe. Na deze smaakvolle uitvoering zal het haar zeker ook dan niet aan muzikale en kunst- zinnige aandacht ontbreken. Geref. Kerken. Palmzondag was voor de Geref. Kerk alhier een blijde dag. Candi-daat J. A. Vink, overge- komen van de kerk van BunschotenSpaken- burg, welke hij zes maanden als hulpprediker heeft gedlend, werd des morg-ens tot zijn dienstwerk ingeleid door Ds. Groeneveld van Ter Neuzen. De bevestiger had tot tekst Efeze 4 11 16. Hij sprak over den opbouw der gemeente, het werk van Ohristus. Spr. verdeelde zijn werk in drie punten: le. Christus geeft aan Zijn gemeente de ambten en de ambtsdragers. 2e. Christus beoogt daarmee de eenheid der gemeente. 3e. Ohristus doet de gemeente op- wassen tot volkomenheid. Na de hamdoplegging zong de gemeente haar nieuwen dienaar toe de zegenbede uit Ps. 134. Des middags verbond Ds. Vink zich aan de gemeente met een intreepredicatie sprekende over 1 Oorinthe 2 12 en 13. Hoofdthema was: De Heilige Geest de leeraar der gemeen te. le. Die Geest is van God daartoe gekomen. 2e. Die Geest voert tot God terug. 3e. Die Geest doet van God spreken. Aan het einde van zijn preek richtte Zijn Eerwaarde zich tot dsn kerkeraad, tot de jeugd der gemeente, tot zijn bevestiger en dankte dezen ook namens den kerkeraad voor al wat hij als consulent tijdens de vacature voor de gemieente gedaan had en tot Burg, en Weth. van Hoek, en richtte zich tenslotte tot de gemeente. Hij was dankbaar, dat God hem hierheen geleid heeft en hoopt dat zijn werk hier gezegend mag worden. Hierna werd door oud-srling W. H. Louwerse namens kerkeraad en gemeente den nieuwen herder en leeraar toegesproken. Ook de be vestiger Ds. Groeneveld, richtte zich met een persoonlijk woord tot Ds. Vink en sprak woor- den van wel'kom namens de classis Axel. Op zijn verzoek zong de gemeente haar dominee staande toe het vierde vers van Ps. 121. '/j (Ing. Med.) Ds. Vink dankte beiden met een kort weder- woord en sprak de hoop uit dat de pastorie het centrum van het gemeentelijk leven zou zijn. Beide diensten was het kerkgebouw tot de laatste plaats bezet, ondanks de minder gun- stige weersomstandigheden. Het voltallig college van Burgemeester en Wethouders woonde den middagdienst bij. Vrijdagnamiddag reden de auto's van de heer Verstraaten en van Dr. Ramselaar, beiden uit Ter Neuzen, van uit de dorpskom den Ter Neuzenschenweg in, terwijl buiten de huizenrij de auto van den heer Verstraeten die vermoedelijk een verkeerde weg inreed, werd ingehaald en aangereden door den voi- genden auto van Dr. Ramselaar, welke laat ste auto aan spatborden en andere deelen werd beschadigu. Ongelu-kken kwamen niet voor en beide voertuigen konden him weg vervolgen. Opgelet. Dezer dagen zijn bij betalingen op verschil lende plaatsen Belgische twee frankstukken voor guldens in betaling gegeven. Men schijnt hiervoor den tijd te benutten tegen dat het donker wordt. De bazar voor het Crisis-Comite. Ofschoon niet overstelpend druk bezocht mag de bazar ten bate van het Crisis-Comite alhier in de Hervormde Zondagschool gehou- den bijzonder geslaagd heeten. Toen dan ook Vrijdagavond het oogenblik van sluiting was aangebroken was nagenoeg alles van het zeer vele geschonkene schoon opgeruimd en aan den man gebracht. Het aantal bezoekers kon worden vastges-teld op 720 he-talenden, terwijl de bruto opbrengst -pl.m. 1140,bedroeg. De tijdsomstandigheden in aanmerking nemende kan worden geconstateerd, dat de verwachtingen werkelijk zijn overtroffen. Op het vastg&stelde tijdstip kon de bazar door burgemeester Blok word-en gesloten en deze had met het oog op het welslagen slechts stof tot dank. Hij richtte zich met zijn wel- gekozen woorden achtereenvolgens tot de fir ma E. C. Oggel Zn. wier gratis theesalon zooveel tot de gezelligheid had bijgedragen en door dewelke de bezoekers van een verkwik- kende teug naar juisten smaak toebereid, kosteloos hadden kunnen genieten. Tot de tal- rijken wier hulpvaardige handen geheel belan- geloos zooveel werk hadden verzet, o.m. door de bereiding van de smakelijke poffertjes. Tot mevrouw v. d. ZwanBom voor de vervulling harer openingstaak en last not least alle gevers en guile bezoekers en niet te vergeten de pers. Slechts weinig moest als zijnde overgebleven hij opbod worden verkocht. De sprei viel ten deel aan mevr, v. d. Zwan, die het dichtst bij het prijswinnende nummer 223 had geraden, de Tarvo Broodzaag aan de heer J. Slijpen en de wieg met pop na loting aan mej. Nobels van Sluiskil. De naam der pop was Cornelia". Het netto cijfer der opbrengst is nog niet mede te deelen, doch wij vernamen dat de or- ganisatoren ten hoogste voldaan zijn weer over een flink bedrag te kunnen beschikk-en wearmede tal van noodlijdenden zullen worden geholpen. Het ging er elken avond zeer gezelLig naar toe en er werden geen wanklanken gehoord. Installatie burgemeester. Hedenmiddag werd onder overgroote be langstelling van ingezetenen en autoriteiten de nieuw benoemde burgemeester, de heer Mr. G. P. J. M. de Kerff, -geinstall-eerd. De geheele gemeente bood een feestelijke aanblik door de aardige versiering en vlaggen- tooi. Door het late uur van den aanvang der in stallatie kunnen wij nog geen uitgebreid ver- slag in dit nummer opnemen, doch moeten wij het uitstellen tot het volgend nummer. Herstellingswerken. Met het oog op de uit te voeren herstellings werken aan de haanbrug te Selzaete over het kanaal GentTer Neuzen, zal het verkeer met paarden, vee en rrjtuigen omgelegd wor den langs de brug van Terdonck in de nach ten van 16 op 17 April en van 18 op 19 April, telkens van 20 u. tot 4 u. Te Selzaete zelf zal een veerdienst gedurende die uren ingericht worden om den overzet van voetgangers en fietsers te verzekeren. De Kon. Nederl. Bond van Onderofficieren zal op 5, 6, 7 en 8 Juli haar algemeene ver- gadering alhier houden. Op de mededeelingen die ons bereikten. omtrent de installatie van den tot burgemees ter der gemeente Zaamslag benoemden heer S. van Hoeve. maakten we ons hedenmorgen op, om in deze gemeente, die reeds zoo dikwijls blijk gaf, op waardige wijze feest te kutmen vieren, eens een kijkje te gaan n-emen. Wij herinnerden ons, dat het thans de vierde maal is, dat wij tijdens onze loopbaan hier kwamen, om getuige te zijn van de ontvangst van een nieuwen burgemeester. Zaterdag j.l. werd door den heer Van Hoeve aan alle werknemersgezinnen een krenten- brood en aan alle bed eel den van de verschil lende armbesturen een pond boter geschonken. Er heerschte in het dorp een gezellige drukte. Bij den ingang aan de Ter Neuzen sche straat stond reeds opgesteld een eere- poort, met een opschrift, het ,,welkom" aan den burgervader toeroepend, terwijl men voorts druk bezig was met het plaatsen van meerdere eerepoorten, vlaggemasten en het aanbrengen van versieringen op het plein bij het gemeentehuis. We namen ook een kijkj-s in de versierde raadzaal, en uit een en ander bleek, dat men, uitgebreide maatregelen had getroffen, om den nieuw benoemde een waardige ontvangst te bereiden. Het is de Oranjevereeniging, die voor de versieringen en de feestviering het initiatief heeft genomen. Van tal van woningen wapperde de drie- kleur, hetgeen bij het zachte weer, ofschoon betrokken lucht, en bij de heerschende drukte. een feestelijken aanblik bood. j We vervolgden, na ons georienteerd te heb- j ben, den toc-ht over het Veer, waar eveneens een -eerepoort was geplaatst en waar de vlag- gen ge-tuigden van den feestzin der bewoners. Ook in de buurt Reuzenhoek waren 2 eere poorten geplaatst en in de buurtschap Othene waren vlaggenversieringen aangebracht De plechtigheid ving aan te 1 uur. Toen werd die Edelachtbare h-eer Van Hoeve aan zijn woning afgehaald door de raadsleden de heeren H. Bakker en S. Buijze, om een tocht. door de gemeente te maken. Door den heer Bakker, raadslid, werd de nieuwe burgemeester als volgt toegesprokenr We rekenen het ons tot een eer en voor- recht, als afgevaardigde van den Raad van onze gemeente U hier aan Uwe woning te mogen verwelkomen en U uit te noodigen voor de plechtige installatie, die U door Uwe i henoem-ing tot burgemeester van onze ge- meente op dezen dag te beurt valt. We willen U in de eerste plaats nog hartelijk feliciteeren met dezen dag en Uwe benoeming en hopen, dat U nog vele jaren met genoe-gen moogt j terugdenken aan dezen dag en dat het U ge geven moge zijn, nog vele jaren aan het hoofd van onze gemeente te staan, niet alleen als burgemeester, maar ook als burgervader. Dat onze God U daartoe lust en gezondheid moge geven en dat Hij U bij Uw bestuur Zijn zegen moge schenken tot groei en welvaart van Zaamslag en tot eer van Zijnen Naam. En ook tot U, Mevrouw en dochter, willen we een hartelijk woord van felicitatie richten !om het -groote voorrecht, dat Uw man en vader en daardoor U te beurt valt. We hopen dat U tezamen vele jaren met genoegen op dezen dag moogt terugzien en dat U ook Uw j man en vader tot steun moge zijn en onze 1 God U daartce -de krachten en gezondheid j moge geven. Allereerst werd 'n bezoek gebracht aan het Veer, waar de zangvereeniging ,,De Heere is onze Banier", hem eenige liederen toezong-,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1