>i rjMFFH NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het geheira van de 7 wijzeiplaten 3f GOLD STAR SHAG No. 9285 VRIJDAG 12 APRIL 1935 75e Jaargang Binnenland Buitenland Feuilleton EERSTE BLAD DE DEVALUATIE VAN DEN BELGA. GEVOLGEN DER DEVALUATIE VAN DEN BELGA. ROL ZE ZELF! Rol ze zelf met Gold Star Shag. Goud- kleurig en rijp. Ook voor de pijp. .HET MEEST IN TREK' TER NEUZEN, 12 APRIL 1935. umnwjwv HR *57*2 «iMnm w^4Moi^Ar.ri»««*«*fleaAwnanprf ENSCHE msnsiaai onnnn ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Brj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25 ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. kt.f.tnf. ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrvjgbaar is. Inzenaing van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. BEN GIFT VAN H.M. DE KONINGIN. H.M. de Koningin heeft bij gelegenbeid van bet 10-jarig bestaan van de Ned. Vereeniging voor Hulp aan zieken van geest een bedrag in geld geschonken als blijk van belangstelling in den arbeid der vereeniging. OENTRALE COMMISSIE VOOR HET ZIEKENFONDS WEZEN Naar gemeld wordt overweegt de Minister van Sociale Zaken de samenstelling van een centrale commissie voor bet ziekenfondswezen en heeft hrj een aantal organisaties uibgenoo- digd zich principieel tot medewerking bereid te verklaren. CONSUMPTIE-MELKGEBIED. Naar de Msb. vemeemt, zal van regeerings- wege met ingang van 1 Juni geheel Neder- land als cansumptie-melkgebied worden aan- gewezen, waardoor dus de regeering overal den prrjs der melk zal bepalen. HET AI/JEMEEN BEZUINIGINGS- ONTWERP. Naar gemeld wordt is bet advies van den Raad van State over bet algemeen bezuini- gingsontwerp in den Ministerraad van Woens- dag in behandeling geweest. Er komen in dit advies ecbter enkele be- schouwingen van princlpieelen aard voor, die nog nadere overweging vereischen, zocdat ver- moedelijk in den loop van de volgende week een tweede Ministerraad hieraan zal worden gerwijd. In verband met een en ander zal de indie ning van het ontwerp nog wel een tweetal weken op zicb laten wachten. GARANTIE AAN LANDBOUWERS GEWEIGERD Het Tweede Kamerlid de heer Kersten heeft aan den Minister van Economische Zaken de volgende vragen gesteld: Kan de Minister mededeelen, of bet juist is, dat in afwijking van het bepaalde in cir culate no. 44 van de Nederlandsche Akker- bouwcentrale d.d. 10 December 1934 o.a. op Flakkee garanties zijn geweigerd aan land bouwers met minder dan 2 il.Abouwland en voorts dat dezen kleinen landbouwers garan ties zijn verleend voor 1000, 2000, 2500, 6000 en 8000 K.G. of althans voor dergelijke onbe- duldende hoeveelheden Is de Minister niet van oordeel dat bedoelde kleine landbouwers, die bun zaaiplan hebben ingesteld'op de in aangehaalde circulaire ge- noemde oppervlakte, door weigering of onbe- teekenend kleine toewijzing gedupeerd wor den? Is de Minister alsnog bereid, maatregelen te nelmen tot mildere toewijzingen aan land bouwers met een bedrijf met minder dan twee H.A.? DE NIEUWE INSPECTEURS VAN DEN LANDBOUW. Op de vraag van den heer Lovink: Is de Minister bereid in verband met bet in artikel 2 sub a van den uitgewerkten en toelicbtenden staat behoorende bij de begroo- ting van het departement van Z. E. voor het dienstjaar 1935 vermelde aantal inspecteurs mede te deelen uit welken post van de rijksbegrooting de zeer onlangs nieuw be- noemde inspecteurs zullen worden betaald? heeft de Minister van Economische ZaJken geantwoord: De zeer onlangs nieuwbenoemde inspecteurs van den landbouw zullen worden betaald ten laste van art. 2 van hoofdstuk X van de rijks begrooting (dep. van economische zaken) voor het dienstjaar 1935 uit de op dat artikel toegestane gelden wegens uitbreiding van het departement. KEURIN1G VAN AUTOBUSSEN. De Comimissaris der Koningin in Zeeland heeft de door hem aangewezen deskundigen j voor het keuren van als openbaar middel van j vervoer in die provincie gebezigde motorrijtui- gen (autobussen) gemachtigd, bij de door hen te verricbten keuringen voortaan toe te pas- sen de door de Vereeniging van deskundigen voor bet autowezen, V.D.A., gevestigd te Utrecht, samengestelde uniforme keurings- voorscbriften voor autobussen 1934. NEDERLAND EN DE BELGISCHE DEVALUATIE. De Brusselsche correspondent der „Msb." seint: Wij meenen te weten, dat de Belgische regeering bereid zou zijn ook met Nederland een bandelsovereenkomst te sluiten, zooals die, welke Vrijdag j.l. in verband met de deva luate van den franc tusschen de Belgisch- Luxemburgsche Economische Unie en Frank- rijk is tot stand gekomen. Over deze overeenkomst, waarbij de waar- dedaling van den Belga voor den export grootendeels is uitgescbakeld, hebben wij Zondagochtend onder de rubriek Financien uitvoerig bericht. DE VASTE BRUG BIJ ARNHEM OPENGESTELD. Woensdagmorgen om zes uur is de vaste brug over den Rijn bij Amhem voor het pu- bliek opengesteld. De openstelling geschied- de zonder eenige plechtigheid. De schipbrug is thans buiten bedrijf gesteld. de waardeveiimindering van den Belga feite- lijk een loonsverhooging gekregen, omdat hun loon in Fransche francs wordt uitbetaald, zoodat hun levensomstandigheden in vergelrj- king met die van de arbeiders, die in Frank- rtjk wonen, zijn veibe erd. Door met deze situatie rekening te houden en om een alge- meene verlaging der loonen, welke door de huidige moeilijkheden noodzakelijk is gewor- den, te vermijden, is de duurtetoeslag op het uurloon afgeschaft. F.F.N VLIEGDEENST OVER DEN ST I LI-EN OCEAAN. Dit jaar zal het vliegverkeer over den Stil- len Oceaan een afstand van ongeveer 13.700 K.M. een feit worden. Op kleine eilanden in de Zuidzee, welke sinds driehon- derd jaar niet bewoond zijn geweest, zullen j nog in het voorjaar vliegvelden worden aan- i gelegd. De „Pan-American Airways" heeft de 15.000 ton groote stoomboot „North Haven" gecbarterd, welke na een voorbereiding van anderhalf jaar uit een Califomische haven zal vertrekken met mat;eriaal en technisch personeel aan boord. Het schip heeft 6 mil- lioen K.G. materiaal geladen en naast de be- manning gaan 118 ingenieurs, constructeurs en geschoolde arbeiders raee. Het eerste vliegveld wordt aangelegd op Honoloeloe, 3380 K.M. van San Francisco; het tweede op het 2220 K.M. westelijker ge- legen Midway-eiland. Het derde komt op het wederom 2000 K.M. verder westelijke Wake- eiland, het vierde op het, eiland Guam, weer 2334 KM. westwaarts, het vijfde en laatste op Manilla, dat op ongeveer 2400 K.M. af stand van Guam gelegen is. Half Juli zal de „North Haven" naar Cali- fornie terugkeeren, waariia de, luchtverkeers- dienst over den Pacific met groote vliegboo- ten van de „Clipper"-klasse, welke thans op de Zuid-Amerika route vliegen, zal worden ingesteld. Na de eerste proefvluchten zullen een der geheimzinnige verhalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) EERSTE HOOFDSTUK. k Over vroeg opstaan. Jimm Thesiger, die bsminnelijike jongeling, kwam twee treden tegelijk nemend, de breede trap van Chimneys afgerekend. Hij kwam zoo hals over kop naar beneden, dat hij in botsing geraakte met Tredwell, den statigen butler, juist toen hij de hal doorliep met versche kof- fie. Dank zij de wonderlijke tegenwoordigheid van geest en de meeSterlijke behendigheid van Tredwell gebeurde er geen ongeluk. „Pardon", zei Jimmy. „Zeg, Frederik, ben ik het laatst beneden?" „Neen, mijnheer. Mijnheer Wade is nog boven." „Goed", zei Jimmy en ging de eetkamer binnen. Bebalve de gastvrouw was er niemand in de kamer en van haar verwijtenden blik kreeg Jimmy hetzelfde gevoel, dat hij altijd had, als hij toevallig een dooden kabeljauw, uitgestald op het maimer in een vischwinkel, in de oogen aag. En toch, verduiveld, waarom keek die vrouw hem op zoo'n manier aan? Het stond gewoonweg niet om half tien aan het ontbijt te zijn, wanneer men op een landhuis logeerde. Het was nu wel reeds kwart over elf en dat was misschien het uiterste, wat men zich ver- qorloven kon, maar zelfs in dat geval „Ik vrees, dat ik wat laat ben, Lady Coote. Is het niet?" „0, het geeft niets", zei Lady Coote op melancholieken toon. Het was echter een feit, dat ze bet erf ver- velend vond, als men te laat aan het ontbijt kwam. In de eerste tien jaren van haar hu- welijk had Sir Oswald Coote, toen gewoon mijnheer Coote, alles in rep en roer gebracht, als de morgenmaaltijd ook maar een halve De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt, dat Woensdag, in de Belgische hoofd- stad, weer bij een dozijn banken en uitgevers van beursbladen huiszoekingen hebben plaats gehad, verband houdende met het justitieel onderzoek naar de oorzaken van den val van den Belga. Een deel van de boekhouding is door het parket medegenomen. Ook zijn tal- rijke exemplaren van in boekvorm verschenen publicaties, waarin aangestuurd werd op het loslaten van den gouden standaard, het aan- passen van den Belgischen franc aan het En- gelsche pond enz. in beslag genomen. Naar in zekere journalistieke kringen wordt be- weerd zou het parket het inzicht hebben ook bij zekere hooggeplaatste personen, waarvan algemeen wordt beweerd dat zij medeschuld hebben aan den val van het Belgische be- taalmiddel, tot huiszoekingen over te gaan. Ophefmakende verrassingen zouden geenszins uitgesloten zijn. Een belangrijke spinnerij te Roubaix, welke een duizendtal Belgische arbeiders in dienst heeft, is er als gevolg van de devaluatie van den Belga toe overgegaan de loonen van de arbeiders, die in Belgie wonen doch in Frank- rij'k bij de spinnerij werken, te verlagen. Zij heeft namelijk de duurtetoeslag op het uur loon, welke voor arbeiders van 13 tot 15 jaar 25 centimes, van 15 tot 18 jaar 50 centimes en voor arbeiders boven, de 18 jaar 75 centi mes bedroeg, afgeschaft. De directie moti- veert dezen maatregel als volgt: De arbeiders die in Belgie wonen, hebben als gevolg van minuut later dan acht uur was. Lady Coote was zoo opgevoed, dat ze te laat komen als een doodzonde van de alleronvergeefelijkste soort beschouwde. En gewoon te is een tweede natuur. Bovendien was ze een emstige vrouw en kon ze niet nalaten zich af te vragen, wat voor goeds deze jonge menschen ooit uit zou den kunnen voeren in de wereld als ze niet vroeg opstonden. Zooals Sir Oswald zoo dik- wijls tegen reporters en ook wel tegen andere menschen zei: „Ik dank mijn sucoes geheel aan mijn gewoonten van vroeg opstaan, sober leven en een geregelde levenswijze". Lady Coote was een groote, mooie vrouw, met een tragisch voorkomen. Ze had groote, donkere, treurige oogen en een diepe stem. Een artist, zdekende naar een model voor „Rachel treu- rende over hare kinderen", zou Lady Coote met vreugde hebben begroet. Ook zou ze uit- stekend geweest zijn in en melodrama, als de zeer verongelijkte vrouw van den schurk, voortstrompelend door de neervallende sneeuw. Ze zag er uit alsof ze een stil en vreeselijk verdriet had gehad in haar leven. Lady Coote had echter geen verdriet gehad in haar leven, tenzij de onbegrijpelijk snel stijgende rijkdom van Sir Oswald. Als jong meisje was ze een levendig schepsel geweest, zeer verliefd op Oswald Coote, de vooruitstrevende jongeling uit de fietsenzaak, naast haar vaders ijzer- winkel. Zij hadden zeer gelukkig geleefd, eerst op kamers, toen in een klein huis, toen in een grooter huis, en toen in opeenvolgende huizen van toenemende grootte, maar altijd op een redelijken afstand van „de fabriek' tot Sir Oswald nu zoo'n hooge positie bereikt had, dat hij en ,,de fabriek" niet langer van elkaar afhankelijk waren en hij er pleizier in kreeg de allergrootste en allerschitterendste landhuizen te huren, die er in heel Engeland waren te krijgen. Chimneys was een histo- risch gebouw en toen hij het, v66r twee jaar, van den markies van Caterham huurde, voel- de hij, dat hij het toppunt van bevrediigde eer- zucht had bereikt. Lady Coote was er lang niet zoo gelukkig mee. Zij was een eenzame vrouw. De voor- naamste ontspanning in het begin van haar huwelijk was geweest met ,,het meisje" te (Ingez. Med.) grootere vliegtuigen van het ,,Martins"-type in dienst worden genomen, welke van 30 tot 40 passagiers kunnen vervoeren. Op het oogenblik worden proefvluchten ge- maakt van Miami (Florida) uit. Bij deze vluchten worden verbeterde navigatie-instru- menten beproefd. De mogelijkheid bestaat, dat kolonel Lindbergh het eerste vliegtuig over den Stillen Oceaan zal brengen. Een voornaam punt van het slagen dezer vluchten zal zijn een nauwkeurige navigatie, daar de onderlinge afstanden groot zijn en de eilanden, waarop de vliegvelden komen, heel klein. De radio zal hierbij een groote rol spelen. HOOGE ONDERSCHEIDING VOOR THEUNIS. De correspondent van het Handelsblad te Brussel schrijft: Met verdeelde gevoelens heeft men hier te lande kennis genomen van het bericht, dat het kohing Leopold heeft behaagd den heer Theunis, den premier van de zoo smadelijk gedeserteerde „regeering der bankiers" het grootkruis in de Leopoldsorde te verleenen „als dank voor de groote diensten die hij den lande heeft bewezen". De Belgische burger en hierin zijn Walen en Vlamingen het bij uitzondering roerend eens vraagt zich af, welke dan wel de bij- zondere verdiensten van den heer Theunis mogen zijn geweest. Hij heeft tientallen malen verklaard, dat hij den franc tot het uiterste zou verdedigen, maar deze verdedi- ging heeft zich beperkt tot een vuurwerk van woorden. Toen het er op aankwam den storm- aanval der devalu'isten af te slaan, koos de heer Theunis het hazenpad, zooals hy in zijn radiotoespraak verklaarde, na door het uit- vaardigen van de deviezencontrole „de deur op slot te hebben gedaan en den sleutel aan de veilige handen van den president der Natio- nale Bank te hebben toevertrouwd." Hij vertelde er echter niet by, dat hij ver- zuimd had maatregelen te nemen tegen de goudafvloeilng en tegen de kapitaalsvlucht. Werkeloos had de regeering toegezien, hoe welingelichte personen en instellingen hun bezit in veiligheid brachten door op groote schaal goud aan te koopen, zooals de regee- ring-Van Zeeland rustig toeziet hoe deze lie- den thans een zoet winstje van 40 opstry- ken door hun goud weer aan de Nationale Bank te verkoopen, terwijl de kleine spaar- der, de burger en de arbeider door devaluatie van !/3 van hun bezit worden beroofd. De afdeeling Luik van de Katholieke Unie heeft in een motie verklaard, dat het niet vol- doende is hen, die verantwoordelijk zijn voor de devaluaite ter verantwoording te roepen en meedoogenloos te bestraffen, maar dat men een zware belasting, overeerfkomende met de oorlogswinst-belasting zaJ moeten hef- fen op de buitengewone winsten die met een speculatie op de devaluatie zijn gemaakt. Het lijdt geen twijfel, dat deze eisch van de Luik- sche katholieken in breede kringen met vol- doening zal worden begroet en gesteund zal worden door alien, die niet van de devaluatie hebben geprofiteerd. ACTIE TEGEN DE HOOGE PRIJZEN. In opdracht van den minister van justitie heeft de procureur des konings te Brussel een instructie geopend tegen de personen, die door frauduleuse middelen gepoogd zouden hebben, een hausse of baisse te veroorzaken in de pryzen der koopwaren. Er zijn straffen vastgesteld van 14 dagen tot 5 jaar gevangenisstraf en boeten van 300 tot 100.000 franc. Drie honderd vijftig pro- cessen-verbaal zijn reeds opgemaakt in het arrondissement Brussel tegen winkeliers, die hun prijzen opgedreven hebben. VOOR VROUWENKIESRECHT. Mevr. Louise Weiss, een der meest voor- aanstaande strijdsters voor vrouwenrechten, heeft vergunning gekregen op Montlmartre een stemming te houden over het vrouwen- kiesrecht. Deze stemming zal tegelijk met de aan- staande gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Den kiezers zal, nadat zij het of- ficieele stembiljet hebben ingevuld, worden verzocht een ander formulier in te vullen. waarmede zy te kennen geven of zy al of niet voor vrouwenkiesrecht zyn. Officieele waarde zullen deze stemmen ech ter niet hebben. praten en zelfs toen ze in plaats van edn meisje drie meisjes had, was conversatie met haar personeel de voornaamste vertroosting in Lady Ooote's leven geweest. Nu met een troep meiden, een butler als een aartsbisschop, verscheidene lakeien van indrukwekkende af- metingen, een bende heen en weer loopende werkmeiden, een schrikinboezemende chef- kok met een temperament" en een huishoud- ster van onmebelijken omvang, die beurtelings kraakte en ruischte als ze bewoog, was lady Coote als een schipbreukeling op een onbe- woond eiland. Zij zuchtte nu en snelde naar buiten door de open deur, tot groote verlichting van Jimmy Thesiger, die zich oogenblikkelijk voor den tweeden keer bediende van nier en spek, ter eere van haar aftocht. Lady Coote stond eenige oogenblikken tra gisch voor zich uit te staren op het terras en toen hardde ze zich om een gesprek te begin- nen met Mac Donald, den hoofdtuinman, die het domein, waarover hij regeerde met een autocratisch oog overzag. Mac Donald was een waar opperhoofd en 'n prins onder de tuinlieden. Hij kende zijn plicht, die bestond in regeeren. En hij regeerde despotisch. ,,Goeden morgen, Mac Donald." ,,Goeden morgen, mevrouw." Hij sprak, zooals een hoofdtuinman behoort te spreken, - treurig maar met waardigheid zooals een keizer bij een begrafenis. ,,Ik had gedaoht, of we soms vanavond aan het dessert druiven zouden kunnen hebben." ,,Die kunnen nog niet geplukt worden", zei Mac Donald. Hij sprak vriendelijk, maar vastberaden. „0", zei lady Coote. Zij vatte moed. ,,0, maar ik ben gisteren in de achterste serre geweest en ik heb er een paar geproefd. Ze smaakten heel goed." Mac Donald keek haar aan en ze bloosde. Hij liet haar voelenj dat dit een onvergeefelijke vrijheid was geweest. Wijlen de Markiezin van Caterham had blijkbaar nooit de onge- pastheid begaan een van haar eigen kassen te be treden en zich daar aan druiven te goed te doen. MULO-EXAMEN 1935. Het schrifteiyk examen zal gehouden wor den 28 en 29 Mei a.s., en wel voor Zeeland te Goes, Middelburg, Vlissingen en Ter Neu zen. Het mondeling examen valt voor de Zeeuwsche candidaten in de week van 1520 Juli a.s. en wordt afgenomen te Goes (Schut- tershof PROVINCIAL!; BONDSVERGADERING. De jaarvergadering van de Zeeuwsche af deeling van den Bond van Jongelingsvereeni- gingen op Geref. grondslag zal tweeden Paaschdag te Goes worden gehouden. De morgenvergadering is gewijd aan huis- houdeiyke zaken. In de middagvergadering zal het Tweede Kamerlid, de heer C. Smeenk, van Amhem, refereeren over; ,,De behande ling van maatschappelijke onderwerpen op de J. V.". De opwekkende rede zal worden ge houden door Ds. J. C. Brussaard, van Bloe- mendaal, die zal spreken over: ,,Ware en val- sche vrijheid". LUXOR-THEATER. Vrouwenbad. Deze film heeft buiten andere voorai de groote verdienste dat men voor de men schen die men op het doek ziet genegenheid gaat voelen, dat men met hen meeleeft, en nog graag wat meer zou hebben gezien van hun levensstryd, him plezier, hun avonturen. Al deze figuren, tot de bejaarde, doch levens- lustige fabrikant toe, ze zijn jong, impulsief in hun doen en laten, krachtig en gezond. De film tintelt; er is volop ,,sensualite" op het doek gebracht, maar in het prachtige Tirool- sche bergdorp, waar iedereen den heelen dag in een badpak loopt, is dit niet hinderiyk en zelfs een zekere onevenwichtigheid in het scenario (geschreven door Colette en geput uit een der eerste romans van Vicki Baum) vermag niet de rust en de natuuriykheid in deze zeer mooie film te verstoren. Wat hoogst zelden in een film voorkomtde figu ren behouden onze belangstelling niet alleen tot het einde, maar nog lang daama, men kan zich niet zoo gemakkelijk losmaken van Eric, Puck, Danny en de anderen; Lac aux Dames is een rolprent die-men-niet-vergeet, en als de jonge regisseur Marc Allegret niets anders bereikt had dat dat, had hij al heel veel be reikt. Maar hij is ook in andere opzichten geslaagd, zijn film is byvoorbeeld vol poeti- sche schoonheid, en ook dat verzoent ons met de ,,sensualite", die hier nooit banaal of bru- taal wordt. Suggestieve muziek (van Geor ges Auric) begeleidt deze, met groote toewij- gemaakte film, waarin de regisseur niet alleen de talenten van zijn artisten tot voile ontplooiing heeft gebracht, maar ook de na tuur dienstbaar heeft gemaakt aan zijn doel. Hoe vroolijk en levensbly is dat Tyroolsche dorp in den zomer, hoe verlaten en melan- „Als u het bevolen had mevrouw, zou men een tros voor u afgeplukt hebben en by u hebben gebracht", zei Mac Donald strong. „0, dank u", zei iady Coote. ,,Ja, een vol- genden keer zal ik dat dan laten weten." „Maar ze zijn eigenlijk nog niet gesohikt om geplukt te worden." „Neen", mompelde lady Coote. ,,Neen, ik geloof het ook niet. Dan zullen we het zoo maar laten." Mac Donald volhardde in een meesterlijk stilzwijgen. Lady Coote vatte opnieuw moed. ,,Ik wou met je praten over dat stuk gras- veld achter in den rozentuin. Ik had gedacht, of het niet gebruikt zou kunnen worden als bowlingveld. Sir Oswald bowlt graag." En waarom zou hij niet, dacht lady Coote bij zichzelf. Zij had de geschiedenis van En geland bestudeerd. Waren sir Francis Drake en zijn ridderlijke gezellen niet aan het bow- len toen men de Armada in het oog kreeg? Dat was toch zeker een goede bezigheid voor een „gentleman" en daarop kon Mac Donald redelijkerwijze geen aanmerking hebben. Zij had echter geen rekening gehouden met de overheerschende karaktertrek van een goede hoofdtuinman, die bestaat in verzet tegen elk voorstel dat men hem ooit zou kunnen doen. ,,Daarvoor kon het zonder twijfel gebruikt worden", zei Mac Donald, zonder zich bloot te geven. Hij legde een cntmoedigenden toon in die op- merking, maar zijn eigenlijke doel was, lady Coote naar haar verderf te lokken. ,,Als het schoon gemaakt werd en inn gemaaid en hm nu heelemaal in orde gemaakt", ging ze hoopvol verder. ,,Tja", zei Mac Donald langzaam. ,,Dat zou men kunnen doen, maar dan zou William niet meer aan den border kunnen blijven." ,,0", zei lady Coote weifelend. Het woord border beteekende niets voor haar behalve, dat het haar lichtelijk her- innerde aan een Schotsch liedje maar het was duidelijk, dat het voor Mac Donald een onoverkomelijke hinderpaal vormde. „En dat zou jammer zyn", zei Mac Donald. ,,0 natuurlijk", zei lady Coote. ,,Dat zou het zeker." Zij vroeg zich af waarom zij het zoo roerend met hem eens was. Mac Donald keek haar heel strak aan. Natuurlijk", zei hij, ,,als het van u moet, mevrouw." Hij meende dat werkehjk. Maar zijn drei- gende toon was lady Coote te erg. Zij bond direct in. ,,0 neen", zei ze. ,,lk begrijp wat je bedoelt, Mac Donald. N-neen-William moet maar lie- ver doorwerken aan de border". ,,Zoo denk ik er ook over, mevrouw." ,,Ja", zei lady Coote. „Ja zeker." „Ik dacht wel dat u het goed zoudt vinden, mevrouw", zei Mac Donald. „0 zeker", zei lady Coote weer. Mac Donald groette, volmaakt in vorm, en ging heen. Lady Coote zuchtte ongelukkig en keek hem na. Jimmy Thesiger, nu voldoende van niertjes en spek voorzien, kwam naast haar op het terras staan, en zuchtte, maar op een heel andere manier. „Verrukkelijke morgen, he", merkte hij op. „Ja?" zei Lady Coote verstrooid. „0 ja; ik geloof het wel. Het was me niet zoo opge- vallen." ,,Waar zijn de anderen? Zijn die aan het roeien op het meer?" ,,Dat denk ik wel. Ik bedoel; het zou me niet verwonderen, als het zoo was." Lady Coote draaide zich om en snelde plot- seling weer naar binnen. Tredwell stond juist den koffiepot te bekijken. ,,0 lieve hemel", zei lady Coote. ,,Is myn- heer-mijnheer „Wade, mevrouw?" „Ja. mijnheer Wade. Is hij n6g niet be neden?" „Neen, mevrouw." ,,Het is toch al heel laat." ,,Ja, mevrouw." „0 lieve hemel. Ik denk, dat hij toch wel obit beneden zal komen, Tredwell?" ,,0 ongetwijfeld, mevrouw. Gisterenmorgen kwam mijnheer Wade om half twaalf beneden mevrouw." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1