ALGEMEEN MEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN pubbel%ster|S1 Sproeten komenvroeg Sprutol. Bij alle Drogisten No. 9284 WOENSDAG 10 APRIL 1935 75e Jaargang Feuilleton De man van Nergenshuizen Binnenland Buitenland EERSTE BLAD NEDERLANDSCHE CONCENTRATIE KAMP. DE AFGESLAGEN AANVAL OP DEN GULDEN. in QejHbt! het voorjaar, koop tijdig een pot TER NEUZENSCHE ABON NEMENTSPBIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Brj vooruitbetaling fr. per post i 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEGEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor do uitgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOM). HINDERWET. Bnrgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van J. LEENHOUTS te Ter Neuzen, am in per- ceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie M, no. 100 een kneedmachine met electro-motor te mogen oprichten en in wer- king brengen, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 9 April 1935. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. STEMMING. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat op Woensdag, 11 April 1935, van des morgens acht uur tot des namiddags vijf uur, zal geschieden de stem ming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten. Herinnerd wordt aan de verplichting, op- gelegd bfl artikel 72, tweede lid, der kieswet. dat ieder, die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werken, zich binnen den voor de stemming bepaalden tijd ter uit- oefening van zijn kiesrecht moet aanmelden brj het stembureau van het voor hem op de kiezerslijst aangewezen stemdistrict. De kiezer, die aan deze verplichting niet voldoet, wordt, tenzij van eene geldige reden van verhindering blijkt, gestraft met geld boete van ten hoogste drie gulden. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van den schul- dige wegens gelrjke overtreding onherroepelijk is geworden, wordt geldboete van ten hoogste tien gulden opgelegd. Tevens wordt de aandacht gevestigd op: Artikel 128 van bet Wetboek van Straf- reoht, luidende: Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemb, wordt gestraft met gevangenis- straf van ten hoogste een jaar. Artikel 150a der kieswet, luidende: Hij die bij eene verkiezing als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze overleden is, wordt gestraft met hechteni3 van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoog ste duizend gulden. Ter Neuzen, 10 April 1935. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. UITOEFENING KIESRECHT door personen, die in dienstbetrekktng zijn. De Burgemeester van TER NEUZEN her- innert personen bij wie, en bestuurders van bijzondere ondememingen en instellijngen, waarbij personen, die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, in dienstbetrek- king zijn: dat zij, volgens art. 55 der kieswet, ver- plicht zijn te zorgen, voor zoover niet bij al- gemeenen maatregel van bestuur vrijstelling is verleend, dat ieder van dezen, die bevoegd is tot een te houden stemming mede te werken, gedurende ten minste twee achtereenvolgende uren, tusschen acht uren des voormiddags en vijf uren des namiddags, daartoe gelegenheid vinde; dat z'j, volgens art. 56 van genoemde wet, voor zoover arbeid wordt verricht in fabrie- ken of werkplaatsen, verplicht zijn be zorgen, dat in het arbeidslokaal en, zoo er meerdere arbeidslokalen zijn, in het grootste of wel in meer dan 66n arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen v66r, en op den tot stemming be paalden tijd op een ziohtbare wijze is opge- hangen een door hen of van hunnentwege on- derteekende lijst, de twee achtereenvolgende uren, bovenbedoeld, vermeldende, voor elk af- zonderlijk of groepsgewijze of voor alien ge- zamenlijk; dat, volgens art. 151 der kieswet, overtre ding van bovenstaande voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veer- tien dagen of geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden. By koninklijk besluit van 27 Mei 1929 Staatsblad no. 2651, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 Augustus 1930 (Staatsblad no. door VICTOR BRIDGES. 65 (Nadruk verboden.) (Slot.) Ik kan mij voorstellen, dat een opgedron- gen interview onder dergelijke omstandigheden geen bizondere opbeurende zaak is, maai zijn boosheid mocht toch niet als veront- schuldiging dienen, voor den stroom van ver- vloekingen, welke hij op zijn belangstellenden ondervrager deed neerkomen. Deze stond voor een oogenblik te verwonderd, om te ant- woorden, doch toen Maurice een oogenblik ophield om op adem te komen, nam hij zijn kans waar, om den nxodderheld met joumalis- tische vragen te bestormen en wel met zoo'n vuur en volharding, als alleen maar bij man- nen van de letterkundige loopbaan wordt aan- getroffen. Ik oordeelde deze samenspfaak niet oor- baar, noch voor Mercia, noch voor het kamer- meisje en ik stapte juist op den drempel, om de deur te sluiten, toen een stem, die ik maar al te good herkende zich plotseling in de samenspraak mengde. 363), is in verband met het vorenstaande be- paald, dat vrijstelling wordt verleend aan de in artikel 55 der kieswet bedoelde personen en bestuurders van bijzondere instellingen en ondernamingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde personen, welke uit hocfde van die dienstbetrekking op den dag der stemming tusschen de in vermeld artikel genoemde tijdstippen niet gedurende twee achtereenvolgende uren vertoeven in de ge meente, waar zij bevoegd zijn aan de stem ming deel te nemen, of in een aangrenzende gemeente. Lijsten, op te hangen in fabrieken en werk plaatsen, als in art. 56 der kieswet bedoeld. zijn ter gemeentesecretarie verkrijgbaar. Ter Neuzen, 10 April 1935. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Verschillende conclusies op adressen wor den zonder hoofdelijke stemming goedge- keurd. Evenzoo het wetsontwerp betreffen- de garandeering van rijkswege van leeningen ten behoeve van bijzondere scholen voor nijverheids- en handelsonderwijs. Garantievoorschotten aan exporteurs naar Duitschland. Bij het wetsontwerp betreffende garantie voorschotten aan exporteurs naar Duitsch land, wijst de beer Schilthuis (v.d.) op de be- langen van den tusschenhandel. Minister Oud zegt, dat niet verder kan worden gegaan. Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Evenzoo en zonder debat het wetsontwerp tot uitkeering van dividend- en tantieme-belasting van de over- zeesche gewesten en voorts verschillende con- tingenteeringswetten. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijzj- ging van de Ongevallenwet 1921. De heer Drop (s.d.) merkt op, dat de posi- tie der Rijksverzekeringsbank beter wordt. Minister Slotemaker de Bruine stemt dit toe. Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Brj dat tot wijziging van art. 20 der invali- diteitswet oppert de heer Kersten (St. ger.) eenige bedenkingen tegen de door velen ge- hate verzekeringswetten en tegen dit ont- werp. De heer Drop betoogt, dat juist in dezen tijd de sociale wetgeving in stand moet worden gehouden. Minister Slotemaker de Bruine betoogt, dat door aanneming van dit voorloopig wetsontwerp, de Kamer vrij blijft inzake het vraagstuk der fondsvorming, dat eerlang met het bezuinigingsontwerp aan de Kamer zal worden voorgelegd. Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aanteekening, dat de soc. dem., de comm. en Sneevliet tegen zijn. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijzi ging van de Beroepswet. De heer Drop wijst op het nut van meer eenvormigheid in het beroepsrecht. Minister Van Schaik erkent het wensche- lijke van unificatie, doch die is niet eenvoudig. Hier worden reeds eenige -technische verbe- teringen aangebracht. DE DUITSCHE INMENGING IN DEN NEDERLANDSOHEN VERKIEZINGS- STRIJD. Het Tweede Kamerlid Mr. G. A. Boon is voomemens, den Minister van Binnenland- sche Zaken de volgende vragen te stellen: 1. Is het den Minister bekend, dat de Am- sterdamsche politie zich op 3 April gewend heeft tot het bestuur van de Amsterdamsche afdeeling van de liberale staatspartij De Vrij- heidsbond met de mededeeiing, dat de Duit- sche gezant aanmerking had gemaakt op de verkiezingsplaten dier partij met het op- schrift: ,,Wij willen onszelf zijn en blijven. Nederland geen concentratiekamp", omdat de uniformen der bewakers en opvoeders der ge- intemeerden gelijkenis zouden vertoonen met Duitsche S.A. of S.S. uniformen, en dat hoezeer deze opmerking onjuist was dat afdeelingsbestuur op verzoek der politie de petten en imiformen op de platen onmiddel- ,,Als jelui niet onmiddellijk je mooi praatjes staakt ien niet dadelijk vertrekt, zal ik de politie halen. Zulke heeren moesten zich schamen, om dergelijke taal uit te braken in een buurt als Park-Lane". Het was Milford de geduchte Milford. Zelfs al had ik de stem niet herkend, dan nog zou ik geweten hebben, wiie zoo op hun fat- soen werkte. Op het hooren van die berisping brak de uitwisseling van complimenten plot seling af. Maurice, die blijkbaar tot besef kwam hoe een droevig figuur hij sloeg, keek met woesten blik om zich heen, of hij een middel kon vinden, om de plaat te poetsen en zoodoende aan de compromitteerendie blikken van het steeds aangroeiende getal toeschou- wers te ontkomen. Er stond een eind verder op de straat een taxi; de chauffeur was dien kant opgereden, om getuige te zijn van het relletje. Maurice liep er op een draf heen, gaf den chauffeur eenige korte aanwijzingen, sprong er in en sloeg het portier achter zich dicht. Een oogenblik later reed hij den hoek om en was uit het gezicht. Ik keek naar Milford en zag nog juist, dat hij door de keukendeur van het sou'terrain naar binnen ging. Ik sloot dus de deur en wendde mij tot het kamermeisje, dat den wijk had genomen, achter den paraplustandaard. Ellen", zei ik, „Milford is door de onder- deur binnen gekomen. Wil je even naar hem toe gaan en zeggen, dat hij direct bij mij moet komen?" ,,Ja, mijnheer", hijgde zij en verliet haar lijk heeft laten veranderen, teneinde de af- wijking nog meer te doen uitkomen 2. Is het den Minister bekend, dat op 4 April, nadat de platen omstreeks tien dagen gehangen hadden, de hoofdcommissaris van politie den voorzitter de v afdeeling heeft ge- last, de platen te doen verwijderen, omdat de Duitsche autcritedten na deze wijziging nog niet bevrfdigd waren, en is het juist, dat het verzoek tot deze verwijdering door den Minis ter aan het hoofd der Amsterdamsche politie was gedaan? 3. Is het den Minister bekend waarom waar er toch in meer landen concentratie- kampen bestaan juist de Duitsche auto- riteiten meenen, dat de op de platen afge- beelde concentratie-kampen specifiek Duit sche concentratie-kampen zouden voorstellen? 4. Is de Minister niet van meening, dat, hoezeer het gewenscht is, dat de tegenwoor- dig vaak met voeten getreden intemationale goede zeden door Nederland worden hoog ge houden, een dergelijk toegeven aan overgevoe- ligheden hoogst bedenkelijk is en is de Minis ter bereid, alsnog aan het ho'ofd der Amster damsche politie te berichten, dat tegen het weder aanbrengen dier verkiezingsplaten bij, hem geen bezwaar bestaat? DE R.K. UNIVERSITEIT EN DE N. S. B. Het bestuur van de R.K. universitoit te Nijtmegen, heeft naar de Res. Bode meldt, aan den student Van Oppenraay, uit Nijmegen, die een spreekbeurt had vervuld op den N.S.B.-landdag te Amsterdam, verboden in het openbaar voor de N.S.B. en dergelijke be- wegingen op te treden. Dat verbod geldt voor alle studenten. COMMUNISTEN NAAR HET Dinsdagmorgen zijn zeven van de in het Huis van Bewaring te Amsterdam opgeslo- ten Duitsche communistische emigranten per auto overgebracht naar het fort Honswijk, dat als concentratiekamp is ingericht. AANBESTEDING VAN WERKVERSCHAFFIN GSOBJECTEN. met dezelfde maand vorige jaar f 366.176 en met begrooting 99.195. In de eerste twee maanden bedroeg de totale opbrengst 11.012.914, vergeleken met verleden jaar f 683.402 en met de raming f 150.536. GEEN EXTRA UITKEERING VOOR ALMELO. In verband met het ramen van een extra bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds is de begrooting voor 1935 der gemeente Al- melo onderzocht door de commissie van over- leg inzake de gemeentebegrootingen. Deze heeft tot haar leedwezen moeten constatee- ren, dat het gemeentebestuur niet de bezuini- gingen heeft weten aan te brengen, welke in verband met de financieele moeilijkheden, j waarin deze gemeente verkeert, van haar ver- wacht hadden mogen worden. In verband hiermede kan de commissie geen vrijheid vinden, de regeering te adviseeren, de gemeente Almelo in aanmerking te doen komen voor een extra-bijdrage uit het Werk loosheidssubsidiefonds, zoolang de gemeente zich niet meer heeft aangepast aan haar fi nancieele omstandigheden. Aan de besprekingen in het gebouw der B. I. B. welke te Bazel plaats hadden, namen deel mr. Trip van de Nederlandsche Bank, prof. Bachmann van de Zwitschersche Natio- nale Bank en Tannery van de Bank van Frankrijk. Mr. Trip verklaarde dat de aanval op den gulden met succes was afgeslagen zonder dat de Nederlandsche Bank een aanzienlijke ver- zwakking van haar goud-dekking behoefde te boeken. De presidenten van de circulatiebanken der landen van het goudblok hebben verder den toestand, zooals die is ontstaan door de deva- luatie van den belga, besproken. De president van de Bank van Frankrijk, Tannery, liet geen twijfel over den vasten wil van Frank rijk om den franc op het huidige peil te hand- haven, ondanks het feit, dat een der leden van het goudblok afgevallen is. De Ned. Aannemersbond heeft in de on- langs gehouden aigeme*&e ledenvergadering met algemeene stemmen aangenomen dat de aangesloten leden zich hebben te onthouden van deelneming aan z.g. „opzet-contracten" wanneer het betreft het aanbesteden van wer ken in werkverschaffing. In deze beslissing vindt de minister van sociale zaken nogmaals aanleiding ter algemeene kennis te brengen, dat gemeentebesturen en andere corporaties welke werken in werkverschaffing, met sub- sidie van de overheid tot stand brengen, wor den uitgenoodigd ernstig te overwegen of dergelijke werkzaamheden niet door middel van aanbesteding kunnen worden uitgevoerd. Voor gemeentebesturen e.d. die een derge lijke wijze van uitvoering overwegen is een model-ontiwerp bestek by het departement van sociale zaken op aanvrage beschikbaar. Ter voorkoming van misverstand wordt er nadrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat geval voor geval in overleg met het depar tement van sociale zaken zal worden nage- gaan of een bepaald werk zich voor uitvoering door middel van aanbesteding leenit. In het desbetreffende bestek znllen naast de tech nische bepalingen alle voorwaarden welke steeds bij werkverschaffing gelden, zooals voorschriften omtrent controle, arbeidsloonen enz. in vollen omvang moeten Worden opge- nomen. Tot aanbesteding van een gesubsi- dieerde werkverschaffing mag eerst worden overgegaan wanneer de minister van sociale zaken zich met den inhoud van het bestek heeft vereenigd. Ook over de eventueele gun ning moet het oordeel van den genoemden be- windslman worden gevraagd. OPBREN GSTEN VAN HET STAATS- BEDRIJF DER P. T. T. De diensten der posterijen, telegrafie, tele- fonie en postcheque- en girodienst hebben in Februari opgebracht respect. 2.685.749, 284.842, 1.762.541, 611.473, vergeleken met dezelfde maand van het vorige jaar: 155.166, 68.745, 193.368 en 51.103, en vergeleken met de begrooting: 81.401, 29.258, 39.559 en 51.023. Totaal .f 5.ii44.605, vergeleken schudlplaats om haastig door de hal naar beneden te vluchten. Billy haalde diep adem. ,,Dat noem ik eerst leven", riep hij met een tevreden lach. 'n Leiike terugkomst van Milford zoo, vindt je niet?" „Ik heb nog nooit iemand gezien met zoo'n dlramatisch talent", zei ik. Nauwelijks had ik die woorden gesproken of de deur van de hal ging open en mijn on- vergelijkelijke verdediger stond voor ons. Ik liep naar hem toe en stak hem mijn hand toe. Milford", zei ik. '„Van bedankspeeches afsteken, heb ik geen slag, maartoen wachte ik even ,,ik ben je zeer dankbaar". Hij nam mijn hand aan, met een soort be- weging alsof hij daarvoor zijn verontschuldi- ging aanbood. „Geen dank, mijnheer. Ik ben maar al te blij, dat ik U in dit opzicht eenigszins van dienst heb kunnen zijn. En mag ik tevens mijn oprechte vreugde uitdrukken, dat mijn heer Northcote U als zijn erfgenaam heeft aangewezen. Ik veronderstel, dat dit oor- zaak is, dat mijnheer Furnivall Hij wees veelbeteekenend met zijn duim in de richting van de straat. Milford knikte ernstig. „Slecht gezelschap, mijnheer, zeer slecht gezelschap; ik heb mijnheer Northcote zoo dikwijls voor hem gewaarschuwd". Milford", zei ik, ,,ik weet niet, hoe hel op 't oogenblik met de huishouding staat, WAT ZEGGEN ONZE KAMERLEDEN? Onder het opschrift „De taak van den ste- nograaf in het modeme parlement" vertelt de heer W. J. Bastiaan, oud-directeur van den Stenografischen Dienst der Staten-Generaal, in „Schroevers Koerier", hoe de Handelingen tot stand komen en onder welke omstandig heden de stenografen in de Kamer hun dik wijls zeer inspannend en nauwkeurig werk moeten volbrengen. Wij laten hier het niet onvermakelijk slot van bedoeld artikel volgen: De taak van den stenograaf in het modeme parlement, in dezen tijd van geweldige wel- sprekendheid is in vergelijking met vroeger wel zeer verzwaard. Vooreerst door de span ning die het gevolg is van de aandacht, waarmede hij de redevoeringen moet volgen, welke in verband met den dikwerf tot op en- kele minuten gerantsoeneerden spreektrjd, veelal met bliksemsnelheid en onder een kruisvuur van interrupties worden uitgespro- ken. Maar voorts ook door de omstandigheid, dat een der „geachte" afgevaardigden epitheton van dezelfde waarde als het dw. dr. aan het slot van een brief op een der uiter- ste banken 'n oauserie uitsluitend voor zich- zelf houdt. Dan ziet men vele drentelende leden de gemeensehap tusschen ,,spreker" en stenograaf verbreken. Men ziet den stenograaf als een Laocoon zich kronkelen en wringen om te verstaan wat niemand kan en wil ver- staan, en soms met een wanhopend gebaar te kennen geven, dat het onmogelijk is, die mis- schien onsterfelijke woorden op te vangen en te vereeuwigen Tal van sprekers keuvelen ook, alsof zij thuis zaten bij een kopje koffie. Zij beginnen (Ingez. Med. S (Ingez. Med.) maar zou je denken, als wij Harrod opbelden, dat je tegen acht uur een dinertje voor drie personen in orde kan hebben? Miss Solano en mijnheer Logan hebben de geheele avon- tuurlijke geschiedenis met mij doorgemaak* en wij zouden gaarne ons succes feestelijk willen vieren". Een glimlachje van professioneelen trots verscheen op het gelaat van Milford. ,,Zeer zeker, mijnheer", antwoordde hij met een buiging. ,.Ik zal zorgen, dat klokslag acht uur alles tip-top in orde is, daar kunt U op rekenen". „Jy slaat natuurlijk hier je tenten op, Billy", zei ik, toer Milford weg was. „Graag", Zei Billy. ,,Zou je denken, dat ik je, nil je een inkomen van vijftig duizend pond heb, zou laten schieten? Ik zal een taxi nemen en mijn rommeltje bij mijn hospi;a gaan halen, dan kan ik juist nog voor het eten terug zijn". ,,Afgesproken, Billy", zei ik lachend. „En wil je meteen even aan Lady Tregattock telegrafeeren Wij stonden in dezelfde kamer, waar tien dagen geleden een kogel bijna een einde aan mijn avonturen had gemaakt. Mercia", zei ik, ,,mijn igigen, dierbare Mercia", en ik nam haar handen en trok ze op tot mijn schouders. Toen keek ik omlaag in haar opgeheven gelaat. Ik denk, dat zij raadde waar ik over dacht, want zij keek met volzinnen die zij vergeten te voltooien, her- halen ze, verwarren zich in hun woorden of kiezen een onjuiste uitdrukking voor een ge— dachte. Zoo hebben wij uit den mond van rede- naars vemomen: dat sprekers voorganger den spijker op den verkeerden kop had gestagen; dat de kunstmest de reddende engel is, waar- op de landbouw drijft; dat men bij een derge lijke aanbieding met beide handen moest toe- happen. Ook het aantal stijlbloempjes dat in den loop der jaren is geplukt in den turn der letteren is oneindig groot. Hoeveel spre kers hebben ,,alle hens aan dek geroepen" cnn allerlei karweitjes te doen die men nu juist niet aan boord pleegt te doen; hebben de „stoute schoenen aangetrokken"hebben ,.een spaak in het wiel zien steken"; hebben uren- lang gesproken over de ,,vele muisjes die een staartje hebben" Inderdaad kan slechts de stenografie een volkomen getrouw beeld geven van de opvat- tingen dergenen, die aan de totstandkoming van wetten en verordeningen en besluiten me- dewerken en het stenografisch verslag is dus ook onmisbaar voor latere commentaren en voor de jurisprudentie. Zij is een essentieel deel gaan uitmaken van geheel het openbare leven. Maar het was een wijs man, die zeide: de stenografie is van onmisbaar nut wegens haar dubbele taak: om niet alleen het gespro ken woord getrouw weer te geven, maar ook om te waarschuwen tegen het spreken van woorden, die niet gesproken en niet gelezen behooren te worden. ONTHULLIN1G OVER DE DUITSCHE BE WAPENIN G. Volgens de Sunday Chronicle" zijn de Duitschers bezig, de laatste hand te leggen aan vijf verschrikkelijke wapenen, n.l. eer- stens een kogel, „Halgar Ultra", die een pant- ser van 189 c.M. dikte kan doorboren, en waarvan er 480.000 per dag kunnen worden gemaakt. Ten tweede een kanon, bevattende 5 rotee- rende wapens, waarmede 5000 projectielen per minuut kunnen worden afgeschoten. Hiervan worden er op het oogenblik 2000 vervaardigd. Ten derde: Een stratosferische vuurpipP waarmede explosieve gassen kunnen worden geworpen tot op een afstand van 320 KM. Ten vierde: Een z.g. „Z-straal", waarvan het geheim angstvallig wordt bewaard en i waarmede vliegtuigen kunnen worden ver- nield, ja zelfs blindeeringen verpoederd wor den. Ten vijfde een mitrailleur, .Strange", die slechts 10 K.G. weegt en 600 schoten per mi nuut lost. Ook zou een zware mitrailleuse zijn vervaardigd, die 1400 schoten per minuut lost. DEVIEZEN SMOKKELARIJ Reuter meldt uit Berlijn: Alle bfezittingen van de moeder overste en van een non uit het klooster to Hiltrop in Wpstfalen zijn in beslag genomen op order van de rechtbank te Munster. Beide vrourwen zijn gearresteerd onder verdenking van het smokkelen van aan het klooster behooreirde deviezen naar het buitenland. een lichte siddcring naar het gordijn. „Ach!" fluisterde zij, ,,als ik je toch eens geraakt had!" „Dan zou het tenminste dit voordeel gehad hebben", zei ik knipoogend, „dat Sangatte z'n mooie gezicht niet beschadigd zou zijn ge- weest". Dan boog ik mij naar haar toe en kuste haar op haar frissche, fleurige lippen. Mercia", zei ik. ,,Ik begrijp dat je over het geld van Prado denkt. Ik weet, dat hij het van je vader's vrienden en volgelingen had afgeperst en uitgezogen en dat je liever zou sterven, dan eenig voordeel trekken van de oorzaak van hun lijden". „Ja, ja", fluisterde zij. ,,Ik wist, dat je het zou begrijpen", „Lieveling", zei ik teeder, ,,wy zullen dat geld als een gerneenschappelijk kapitaal he- schouwen van jou, Billy en mij. God weet hoeveel ellende en lijiden Prado heeft veroar- zaakt, maar daarginds in Bolivia is goud ge- noeg om zelfs zijn werk ongedaan te maken. Het was Manuel Solano, die San Luca redde, en het zal de dochter van Solano zijn, die het wederom tot bloei zal brengen". Met een zachten vreugdekreet greep Mercia mijn hand en bracht die, voor ik het kon ver- hinderen, aan haar lippen. Er waren minstens vijf minuten noodig. alvorens ik de voldoendng smaakte, op deze incorrecte handelwijze revanche te hebben genomen. EINDE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1