ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Aspirin m Q/gauen... maaoTt)^ DC IN DE PUP- No. 9283 MAANDAG 8 APRIL 1935 75e Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD Nederland en de Duitsche herbewapening! !-V- i \9- „Leeuwerik" van de K. L. M. verongelukt. If—lUUlMWlMWMMMBCBBBK ■HBHSn NEUZENSCHE CO U RANT YBONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post i 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post A bonne ni en ten voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. „Voor het Nederlandsche volk is het oogenblik gekomen oni de oogen wijd n^ te openen voor de gevaren die zyn rustig bestaan bedreigen." De herbewapening van Duitschland heeft de wereld een oogenblik in beroering geforacht en vanzelf de vraag doen rijzen: Welke hou ding zal Nederland aannemen? In onderstaand artikel wordt van deskundi- ge zijde beklemtoond dat Nederland thans nog meer dan ooit heeft te zorgen voor een pre- ventieve weermacht ten bate van de nationale en algemeene veiligheid. Mundus vult decipi, de wereld wil bedrogen worden! Vermoedeiyk is dit een kwaal, waarvan het menschdom nimmer zal genezen en zullen al tijd weer nieuwe leugens worden uitgevonden om de goedgeloovige massa tot offer bereid te maken. Honderdduizenden, ja wellicht mil- lioenen, zijn gedurende den wereldoorlog den dood ingegaan met het vast geloof dat wan- neer ham leiders den oorlog zouden winnen, deze oorlog de laatste zou zijn. Geeerd al's een Profeet uit het Oude Testa ment kwam Wilson met zijn 14 punten naar Eunopa olm den eeuwigen vrede te brengen tussehen de volken der aarde en toen in de vredesverdragen van die 14 punten vrijwel niets overbleef, toen heette het en plechtig werd het in het Volkenbondsverdrag vastge- legd dat de Volkenbond later zou overgaan tot een nieuw onderzoek van onuitvoerbaar geworden verdragen en van intemationale toestanden, welker handhaving den wereld- vrede in gevaar zouden kunnen brengen". In- dien ooit de ijdelheid van menschenwerk in een onmeedoogend licht is getreden, dan is het wel het geval bij de machteloosheid van den Volkenbond om over te gaan tot een nieuw onderzoek van het onuitvoerbaar ge worden Verdrag van Versailles, dat ten doel had een volk van 60 millioen zielen in blij- vende slavemij te houden en om dat volk de rechten te ontzeggen, die door de geheele ge- schiedenis van de menschheid heen, zijn geble- ken niet te kunnen worden aangetast zonder den vrede in gevaar te brengen. Misschien zal thans, nu Duitschland de rechtsgelijkheid, die de Volkenbond het niet versehaffen kon, zelf heeft hemomen, dit nog op den duur aan den Bond ten goede komen. Maar voor het Nederlandsche volk dat vre- delievend van aard, geen enkele reden heeft zich in de bwisten van anderen te mengen, is het oogenblik gekomen olm de oogen wijd te openen voor gevaren, die zijn rustig be- staan bedreigen. Duidelijk heeft onze Regee ring verklaard, dat de preventieve waarde van onze weermacht verloren gaat, indien het verband met het bewapeningspeil der anderen niet bewaard blijft en even duidelijk is de stij- ging van het peil der anderen. In het pers-communique van het Oomitd voor Nationale Veiligheid lezen wij: „Het Oomite is van oordeel, dat teneinde de waarde van onze bewapening in een voor onze veiligheid noodzakelijke verhouding te brengen, thans ondanks de economische cri sis en met blijvende verzorging van sociale belangen een betere ontwikkeling ten bate van de nationale en algemeene veiligheid kan en moet plaats hebben van de krachten, die in onze natie schuilen." En terecht wijst het Comite erop, dat zulks ook bij kan dragen tot werkverruiming even- als dit het geval is in landen, die evenmin als Nederland van agressieve bedoelingen ver- dacht kunnen worden, waarbij wij b.v. te denken hebben aan Zwitserland. Er wordt gezegd, dat een wedstrijd in be wapening tot algemeene verarming zou lei- den. Maar zonder over het hoofd te zien de gevaren, die er uit kunnen voortvloeien, wan- neer uit winstbejag „de oorlogsindustrie" een rol gaat spelen in de Internationale betrek- kingen, is het volkomen ongegrond, dat het in juiste verhouding brengen van onze Neder landsche bewapening, tot verarming van ons volk zou leiden. Ook dat in Nederland in edn jaar tijd voor 140 millioen gulden aan tabak, sigaren en cigaretten verrookt wordt, leidt niet tot ver arming, maar verschaft aan tienduizenden een bestaan, terwijl de rook in de lucht ver- dwijnt en van de ,,productieve" arbeid niets overblijft. Evenmin kan het geld, dat in eigen land ter verhooging van de preventieve waarde van de weermacht wordt besteed, tot verar ming leiden, terwijl het integendeel ook aan talrijken een bestaan kan versehaffen, maar bovendien bestemd is om de veiligheid van het volksbestaan te verhoogen. Wat w61 verarming brengt, dat is wanneer wij door onze steunmaatregelen meewerken om de levenskosten in andere landen te ver- lagen en daardoor de concurrentie-mogelijk held voor onze eigen bedrijven nog meer be- knotten. Dit zien we o.a. bij de verlaging der Antwerpsche haventarieven in verband met de daling van het indexcijfer in Belgie, waar men onze Nederlandsche boter voor 49 cent per pond kan krijgen, terwijl wij 90 cent betalen en onze Nederlandsche aardappelen voor 3% cent, waarvoor wij 8 cent hebben neer te tellen. Zal nu eindelijk de Duitsche herbewapening de oogen van het Nederlandsche volk doen open gaan en doen zien, dat men zich niet langer met leugens in slaap mag wiegen? Zal men nu eindelijk gaan begrijpen dat ook in ons volk dezelfde krachten schuilen, die men tot ontwikkeling moet brengen voor men op die krachten van anderen vertrouwt. Zal men nu eindelijk tot de overtuiging kolmen, dat zoowel met als zonder Volken bond, Nederland alleen recht en aanspraak op veiligheid kan doen gelden, indien het Nederlandsche volk toont en op overtuigende wijze blijk geeft, naar vermogen zelf daarvoor op te willen komen? H. MATHON. AJDVEBTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst den dag voor de uitgave. Drr BLAD VEBSCHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSIIAG- EN VBIJDAGAVOND. DE VEBJAABDAG VAN DE PEINSES. Op Maandag 29 April, des middags, zal de PjH.O.H.I. een extra programma naar Indie uitzenden ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Juliana. De heer D. Hans zal een toespraak tot de Indische luisteraars houden over het onder- werp: „Van Juliana van Stolberg tot Juliana van Oranje". DE BETBEKKINGEN MET BELGIe. De Tel. meldt, dat vertegenwoordigers van de Belgische en de Nederlandsche regeering dezer dagen te Brussel de besprekingen over herziening van de Nederlandsch-Belgische verdragen hebben hervat. In verband met dit berioht is ons bij informatie te bevoegder plaatse, onder verwijzing naar de verklaringen, die de minister van buitenlandsche zaken bij de behandeling van zijn begrooting in de Eerste- en Tweede Kamer heeft gedaan, mee- gedeeld, dat er tussehen beide regeeringen voortdurend voeling wordt gehouden, echter zonder dat er van bepaalde onderhandelingen sprake is. (N. R. Crt. DE NIEUWE INSPECTEURS VAN DEN LANDBOUW. Het Tweede Kamerlid Lovink heeft den minister van oeconomische zaken gevraagd: Is de minister bereid in verband met het in artikel 2 sub a van den uitgewerkten en toelichtenden staat behoorende bij de begroo ting van Zijner Excellence's departement voor het dienstjaar 1935 vermelde aantal in- specteurs mede te deelen, uit welken post dier Rijksbegrooting de zeer onlangs nieuw benoemde inspecteurs zullen worden betaald? WAAB DE STUUBMANSKUNST ONTBREEKT. die noodig zijn voor een accoord. Allen weten, dak een oorlog een ramp zou zijn, waarbij de Europeesche menschheid niet alleen verschrik- kelijk zou worden geteisterd, maar allicht ook achter de geesteljjke beschaving van de vroege middeleeuwen terug zou vallen. Wat zij aan technische winst zou overhoudem, zou zeker geen vergoeding zjjn vbor het geestelijk ver- lies. Ieder beseft dat op dit oogenblik op be- denkelijke wijze met dit gevaar wordt ge- speeid, dat in ieder geval alle groote mogend- heden zich militair gedragen alsof dat ge vaar voor de deur stond. Maar iets te wagen om het voorkomen ja, dat is wat anders. Leerzaam is het geval van Polen. Het heeft het mogelijke risico hij een oostelijk p>act spitsvondig bedacht, en voor dit mogelijke risico verliest men het oamiddellijke risico uit het oog. Toch moest, niet eeii gedeelte van de spitsvondigheid, welke noodig was am de bezwaren te bedenken, een oplossing der moeilijkheden gemakkelijk gevonden worden. Maar de politiek wordt beheerscht door de wet der traagheid. Men heeft een verschrik- kelijke vrees voor al wat nieuw is, en neemt, voor die vrees wijkend, de ernstigste gevaren op den koop toe. Eden is terug van zijn reis, en moet nu schrijft de N. R. Crt. verslag uitbrengen aan het Engelsche kabinet. Dit zal dan de houding, welke Sir John Simon te Stresa moet aannemen, bepalen. Het ljjkt nog niet zoo heel zeker, dat het rapport van den reis minister veel asm die houding zal kunnen af- of toedoen. Want, wat er van de gevoerde besprekingen ook in het duister moge liggen, dit is wel duidelijk, dat een zekere nevelach- tigheid ze heeft gekenmerkt. Alles had een veel bepaalder karakter kunnen krijgen, als Eden te Warschau medewerking had kunnen vinden voor de „collectieve beveiliging van den vrede", die Londen nu voorstaat. Zoover edhter heeft Polen, naar het nu schijnt, niet willen gaan. Polen is ook wel bezorgd; Polen zou wel het een en ander willen doen. Maar nu kunnen alleen afdoende dingen van nut zijn. Halfslachtigheden zijn er al genoeg uit- gedacht en bezegeld in de wereld. Het schijnt Engeland's politiek te zijn, te trachten, de materie voor een collectieve be veiliging van den vrede, die in Europa voor- handen is, bijeen te brengen en vorm te geven. Blijkt die materie echter te weinig samen- hangend, dan is er alle kans, dat Engeland slechts constateeren zal, dat er niets mee te beginnen is, met een gelijkmoedigheid alsof het zelf geenerlei risico liep. Nu zijn er zeker groote vaste brokken te vinden voor het werk- stuk, dat de Britsche regeering tot stand wil brengen. Frankrijk, Italie en Rusland, zij zijn gewillig genoeg om er zich in te laten opne- men. Het Poolsche cement, waarmede Duitschland aan het werkstuk moest worden vastgemetseld of erin opgesloten houdt echter niet voldoende. Dat probleem heeft alle kans, te macihtig te blijken voor de op- lossingskunst voor politieke hersenkronkels, waarover Sir John Simon beschikt. Een breede, opbouwende politiek, die van hefan af- hankelij-k is, zal altijd een hachelijk ding blij- ven. En het moet worden gezegd: Zijn posi- tie is ook verre van gemakkelijk, bij het hin- ken op twee gedachten van de Engelsche openbare meening tegenover de vraagstukken van Middel-Eluropa. Over het gesprek van Eden met Benesj heeft men niets gehoord. Misschien is het niet moeilijk, te gissen hoe dat geloopen is. Benesj zeer bezorgd, met groote scherpte van argumentatie en veel klem betoogend, en Eden antwoordend met een veelzeggend op- halen van de schouders, waaruit Benesj geen bestrijding maar oneiding scepticisme zal heb ben kunnen opmaken. Ieder onderscheidt het probleem volkomen duidelijk, zelfs de hoofd- personen te Warschau, ondanks al hun roman- tiek. Maar niemand zal het klaarspelen het de behandeling te geven, die het, in aller be- lang, en vooral in het belang van den vrede, vereischt. Daarom is men diep opgerust, ja, haast wanhopig gestemd te Parijs, daarom heeft Mussolini zich, voor overpeinzing, een paar dagen in de eenzaamheid teruggetrok- ken, daarom heerscht verdeeldheid en onze- kerheid te Berlijn. De wereld kan nu eenmaal haar vraag stukken niet aan. Zij wist wat zij begon met de ontwapeningsconferentie. Die mocht niet mislukken, anders Dat hebben wij alien ge zegd. Zij is mislukt, en het anders"" ziet er dreigender uit, dan verreweg de meesten, die het uitspraken, het zich hebben voorgesteld. De economische conferentie is gehouden. Ieder wist dat een resultaat, hoe bescheiden ook, noodzakelijk was, wilde de wereld niet in toenemend tempo verder omlaag glijden langs het hellend vlak, waar zij, zonder het hulpmiddel van intemationale samenwerking, niet meer tegenop zou kunnen komen. Niets is ervan terecht gekomen. Als men nu zegt, dat van goede samenwerking de vrede afhan- kelijk is, dan beteekent dat volstrekt niet, dat daarvoor alien de offers willen brengen, Wat komt er na Stresa en de Raadszitting van Geneve? In de eerste jaren na den oor log zouden wij het antwoord precies geweten hebben: Een reeks van conferences, de een na de ander, en alle even onvruchtbaar. Dat was toen het politieke systeem. Men reisde met korte tusschenpoozen in kudden van aan- gename plaats naar aangename plaats, altijd om dezelfde moeilijkheden. Het groote pu- bliek, de onvruchtbaarhei'd van die conferen ces ziende, begon al spoedig te smalen. Daar- toe was reden maar toch overdreef men. Die conferences waren noodig olm grooter ongelukken te voorkomen. Het houden er van was als het trappen van den fietser: Als men ermede ophield, zou men omvallen. De conferenties waren in de politiek, als onze maaltijden in het dagelijksch bestaan: Men werd er niet beter van, maar men had ze noodig om te blijven leven. Poincar^ was te nuchter, te realistisch, om een dergelijk fan- tastisch stelsel te kunnen waardeeren. Hij bracht het tot stilstand, met als gevolg: De bezetting van het Roergebied, die men er juist mede had willen voorkomen. Nu zien wij een ander stelsel in toepassing: Het reizen der staatslieden. Als rijders in een zesdaagsche cirkelen een aantal heeren, elkaar afwisselend, onafgebrOken door Europa rond. Zij hebben- op bedoelde sportbeoefenaars slechts voor of misschien vanwege het tijd- verlies, tegen -f- dat hun baan aanzienlijk grooter is en nog steeds ruimer getrokken wordt. Waarschijnlijk zal dit na Stresa en Ge neve verder gaan, ook weer om niet om te vallen. Het is voortzetting van het conferen- tiesysteem met veel eenvoudiger middelen Men gaat daarmede steeds vooruit. Was de reis van Eden eigenlijk niet nog weer een nieuwe vereenvoudiging van het stelsel? Niet meer de verantwoordelijke minister reist rond, maar een man, die niet het recht heeft tot eenig besluit of eenige belofte. Een man, die slechts luisteren kan, en, als een belang- rijk en erg goed ingelicht particulier, wat op- merkingen maken. Zijn zending had heel dui delijk ten doel, het spul gaande te houden. Eden was, om in het beleid van de zesdaag sche wedstrijden te blijven, de man, die in de baan bleef gedurende de uren van neutralisa- tie. Het is zeer twijfelachtig of iemand veel pleizier van zijn reis zal hebben gehad, be- halve misschien de Russen, die op blijkbaar bevredigende wijze, en daarom tot hun dolle vreugde, van hem hebben gehoord, dat Enge land niets kwaads in het schild voert tegen het Sowjetrijk. Op hoop van zegem houdt men de dingen gaande, vurig wenschend dat het geluk Euro pa genadiger moge zijn, dan de wijsheid van zijn staatslieden. van Aspirin-tabletten berust daarop, dat zij, in tegen- sielling tot veel namaak- producten, ook de kleinste bloedvaten verwijden, de circulatie van het bloed gunstig beinvloeden en zodoende de bloedsom- loop bevorderen. Dit is bij- zonder belangrijk bij griep en verkoudheidsziekten. Het product van vertrouwen. sche nota zal antwoorden. Zij zal, zoo meent men in genoemde krimgen, daarbij haar argu- menten handhitveri en weigeren Jacob aan Zwitserland uit te leveren, doch de door Zwit serland op grond van het Duitsch-Zwitser- sche verdrag van 1921 geeische arbitrage aanvaarden. TEGEN DE PRIJSOPDRIJVING. Het blijkt de Belgische regeering wel dege- lrjk emst te zijn met het bestrijden van den woekerhandel, die tengevolge van de devalua- tie van den Belga een vrij groote uitbreiding heeft genomen. Zaterdag zijn te Brussel verscheidene processen-verbaal opgemaakt tegen winkeliers, die hun prijzen al te hoog hadden opgedreven. Ook telt men reeds 350 andere processen-verbaal ten laste van win keliers, die by de in de 6talage uitgestalde waren geen prijzen hadden vermeld. DEVALUATIE-WEE. De sCjging van de prijzen van de voomaam- ste levensbehoeften in Belgie blijft na den val van de Belga aanhouden. In de eerste dag-en betrof de prijsstijging alleen artikelen als conserven, kleedingstukken enz. Thans begint zich een algemeene opwaartsche beweging af te teekenen. In sommige kringen is men niet zeer optimistisch gestemd voor wat betreft het behoud van den voorsprong die, tengevolge van de devaluatie, op andere industrielanden kon genomen worden. Men vreest, dat de sCjging van de broodprijzen heel wat hooger zal zijn dan men eerst meende te kunnen ver- wachten. Volgens eenige vooraanstaande per- sonen zou binnen betrekkelrjk korten tijd een algemeene stijgirtg van de buitenlandsohe producten met 37 pet. te voorzien zjjn. Voor Engelsche stoffen en ondergoed wordt nu al, In vele winkels 25 pet. meer gevraagd dan de vorige week. En het is nog maar een begin Woensdag en ook Donderdag heet de NaCo- nale Bank van Belgie heel wat goud uit Parijs ontvangen. Vijf vliegtudgen brachten in totaal 3000 kg. goud over van de Fransche naar de Belgische hoofdstad. De Federatie van Antwerpsche graan- en zaadlhandelaren, heeft in een motie verklaard, de meening trouw te blijven, dat de devaluatie een groot nadeel beteekent voor den invoer- handel die zoodoende een aanzienlijk deel van zijn bedrijfskapitaal beeft verloren. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR BELGA-DEV ALUATIE De Brusselsche corr. van bet ,,Handelsblad" schrijft: Reeds sedert geruimen tijd gaan er hier te lande stemmen op die er op aandringen, dat een onderzoek zal worden geopend teneinde vast te stellen onder- welke omstandigheden en ten gevolge van welke handelingen de deva- luaCe van den franc is doorgevoerd. Het katholieke kamerlid Sinzot heeft zich tot tolk van de openbare meening gemaakt door bij de kamer een wetsontwerp in te dienen waarin hij de benoemdng van een parlementaire com- missie van onderzoek vraagt. „Sedert vele maanden" aldus heet het in de toelichting van dit wetsontwerp, „hebben financiers en finan- cieele instellingen tegen den Belgischen franc geageerd. Thans plukken zij de vruehten van hun actie". De heeren Sinzot en zijn mede- onderteekenaars verlangen, dat algemeene onkosten en publioiteit van de banken en financieele instellingen nauwkeurig zullen worden onderzocht. Voorts dat zal worden nagegaan wie de uitgave van de devaluatie propageerde boeken heeft gefinancierd, welke posities in het buitenland tegen den Belgischen franc werden ingenomen en of exportin- dustrieen die credieten van de semie-officieele „Aide national a rindustrie et au commerce" en van de eveneens semi-officieele Society nationale de credit l'industrie" hebben ge- kregen, de hand hebben gehad in deze machi- natie. De minister van justitie, Prof. Soudan, heeft de indiening van dit wetsontwerp niet afge- wacht om zelf het initiatief tot een onder zoek te nemen. Vrijdag heeft de minister het parket in de verschillende steden des lands opdraoht gegeven onverwijld een onderzoek te openen teneinde de verantwoordelijkheden vast te stellen. In dit verband zij gemeld, dat, naar men ons dezer dagen verzekerde, het parket van Antwerpen reeds een uitvoe- rige „zwarte lijst" heeft aangelegd van finan ciers en polltici die zich schuldig hebben ge- maakt aan het ondermijnen van den frame. ,,Gij zoudt verbaasd staan", zeide men ons, „indiien gij wist welke klinkende nam en op ■deze lijst voorkomen!" Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 cts. en oranjeiakjes van 2 tabl. a 10 elf. (Ingez. Med.) DE ONTVOEBING VAN BEBTHOLD JACOB. Naar Reuter uit Berlijn vemeemt gelooft men daar in diplomatieke kringen, dat de Duitsche regeering onverwjjld op de Zwitser- Douwe Egberts Echte Triesche Heefen-Baa» et Bail-Tabak NederUnds geurigste pijptabak, (Ingez. Med.) Zaterdag bracht de radio het ontstellende bericht, dat de ,,Leeuwerik", een der drie- motorige K. L. M.-vliegtuigen van den dienst AmsterdamPraag, des middags tussehen 3 en 4 uur In de buurt van Brilon, ongeveer halverwege tussehen Kassel en Dortmund, Is neergestort en geheel vermeld. De beide piloten Piet Soer en Prillwitz, als- mede de mecano's Welman en Wingelaar, de marconist Van der Klein en twee passagiers, de heer W. de Vlugt, een der zoons van den burgemeester van Amsterdam, en de heer H. L. A. Briel uit Amhem, werden gedood. Het toestel was op weg van Praag naar Amsterdam. Uit een radiobericht van Soer is gebleken, dat hij even v66r Kassel de antenne heeft in- getrokken wegens bliksemgevaar. Daama konden er geen radioberichten meer binnen- komen, doch het toestel moet, afgaande op de tijiden, nog omstreeks- drie kwartier hebben doorgevlogen. Uit nadere berichten valt af te leiden, dat het toestel hij een bosch tegen een bergweide is gevlogen en toen neergestort. Opnieuw heeft schrijft het ,,HandeIsblad" een verschrikkelijk ongeval met een passa- gierstoestel verslagenheid in ons land ge braeht. Eerst ging de ,,Uiver" in een ver land ten onder, thans is het de „Leeuwerik" die bijna in het gezicht van het vaderland, zich te- pletter vloog. Zeven menschenlevens verloren in weinige seoonden tijds: het toestel een vervormde hoop metaal. Door den dood van Soer en Prillwitz. piloten die hun sporen op luchtvaartgetned ruimschoots verdiend hadden, heeft het corps vliegtuigbestuurders een zwaar veriies ge- leden. Zeven gezinnen wachtten Zij wachtten tevergeefs. En in de hoofdstad gaat aller deelnerrung uit naar het gezin van onzen burgemeester, dat gelijk de andere, wreed door deze ramp werd getroffen. Wij vememen de volgende bijizonderhedea uit Brilon: Des middags om 3 uur 15, Duitsche tijd, kwam de ..Leeuwerik" over dit gedeelte van Sauerland. Het weer was ruw en grillig. Even te voren had een onweder gewoed, dat op het oogenblik hierboven vermeld, gevolgd werd door een zware sneeuwbui en een stevigen wind. Door de sneeuwjacht was het zicht bui- tengewoon slecht. Eenige personen die zich in de nabijheid van het plaatsje Roesenbiick, dat is een dorpje dat op een afstand van een half uur van Bri lon is verwijderd, hoorden het geluid van een vliegtuig, dat zich door den sneeuwstorm worstelde. Eensklaps hoorden zij een doffen slag en hield het geronk der motoren op zij kregen den indruk, dat het toestel een. noodlanding had gemaakt of neergestort was. Zij spoedden zich er heen, doch het duurde nog geruimen tijd alvorens zij de juiste plaata konden ontdekken. Deze juiste plants was de Burgberg, een berg, die op eenigen afstand van Roesenbiick is gelegen. In de nabijheid van een woud, aan den voet van den berg zagen zij het rookende I geraamte van een vliegtuig, dat natuurlijk pas later, de .Leeuwerik" bleek te zijn. Het toe stel bleek totaal vemield. De bekleeding was geheel weggebrand, zoodat alleen de verwron- gen buizen van het geraamte de lijnen der machine markeerden. De motoren waren, zoo deelde men ons verder mede, nog op hun plaats. Uit de ligging meende men te mogen. opmaken, dat de machine een slag om had gemaakt. Het lrjdt geen twijfel, dat de F 12 tijidens de felle sneeuwjacht tegen den berg is opge- vlogen. Te midden der d6bris troffen de te huip ge- snelde mannen de zes lijken van de inzittenden aan. Zij waren nagenoeg geheel verkoold en vrijwel onherkenbaar. De bagage was voor een groot gedeelte verteerd. Men vond nog een aantal byouterieen te midden der rulne; waarschijnlijk hadden zij in een koffer ge- zeten, welke door het yuur verteerd was. Aan blusschen van de nog nasmeulende restanten van het triplex, dat de bekleeding vormt, viel niet te denken en dit had trouwens geen nut meer. Bij het naspeuren der restan ten vond men eenigen papieren, waaruit de identiteit van de te pletter gevlogen machine bleekde F 12 van de K.L.M. op weg van Praag naar Amsterdam. Toen er niets meer te redden viel, gingen de mannen de autorteiten waarschuwen. Dat duurde ook weer eenigen tijd, daar de afstan- den betrekkelijk groot zijn. Een officieel onderzoek werd ingesteld door den landraad, van de Kreis Brilen, den heer Heinrich Janzen, die zoo welwillend was ons telefonisch bovenstaande bijzonderheden mede te deelen. Hij vertelde nog, dat de personen, die der „Leeuwerik" hadden gehoord, den indruk had-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1