ti rfmffm NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN D*E IN DE PUP. De man van Nergenshuizen No. 9277 MAANDAG 25 MAART 1935 75® Jaargang Buitenland Binnenland Feuilleton WIJSME/D /Al KAN... MAAR EERSTE BLAD Onze abonne's in het Buitenland H.H. Kantoorhouders De abonne's van het Geiiiustreerd Zondagsblad, DE VERKOOP VAN NEDERLANDSCHE SCHEPEN. VERLENGING VAN CONTINGEN TEERINGEN. TER NEUZEN, 25 MAART 1935. AXEL. SLUIS. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Ameriku 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. TJitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. worden dringend verzocht, het verschul- digde abonnementsgeld voor 1 April a.s. in tz zenden. Eij niet-ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruit- betalinq. DE UITGEEFSTER. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. worden verzocht het abonnementsgeld over het le kwartaal 1935 van de Ter Neuzensche Courant voor 1 April a.s. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddel- lijk de toezending van het blad zullen S'aken DE UITGEEFSTER. die het blad per post ontvangem wor- dep verzocht, hun abonnementsgeld voor 1 April a.s., in te zenden daar er anders over bescbikt wordt met verhooging van 15 cert. DE UITGEEFSTER. 1. Roggemeel en -bloem 100 pet. gewicht, 1 jaar; 2. Cbilisalpeter en natronsalpeter 100 pet. gewicht, 3 maanden; 3. Rijst (gepelde) 50 pet. gewicht, idem (gebroken en gemalen) 60 pet. gewicht, idem (rijstvoedermeel) 100 pet. gewicht, alle 1 jaar; 4. cement van alle soorten 50 pet. gewicht, 6 maanden; 5. lino leum 50 pet. gewicht, 1 jaar. De tot dusver geldende basistijdvakken voor bovenstaande contingenteeringen blijven on- gewijzigd. De aandaeht wordt er op gevestigd, dat bovengenoemde percentages alleen betrekking hebben op de autonome landencontingenten, derhalve niet op de bij handelsverdrag ver- leen.de contingenten. De contingenteering van stofzuigers zal per 1 April worden opgeheven. Hoe precair de toestand op het oogenblik in onze scheepvaart is, blijkt wel uit de on- derhandelingen, welke met vertegenwoordigers van de sovjet-regeering worden gevoerd over den verkoop van Nederlandsche schepen. Behalve de zeven schepen van den Neder- landschen Lloyd, waarover nog onderhande- lingen worden gevoerd, zullen in totaal 20 Nederlandsche schepen naar de sovjet-vloot over gaan. Deze aankoopen zijn geregeld in de eerste maanden van dit jaar. Van de K.N..S.M. te Amsterdam zijn de sotoepen „Breda" en „BrieUe", metend 6900 ton bruto elk, verkocht. Voorts is door bemiddeling van de make- laars Jac. Pierot Jr. en Zonen te Rotterdam het s.s. „Noord", metende 4290 ton d.w. van de N.V. Maatschappij „Houtvaart" (Vinke en Go. eveneens te Rotterdam), gebouwd in 1918 op de werf „De Noord" te Alblasserdam, naar Rusland verkocht. Behalve deze schepen en de drie van van NieveltGoudriaan en Go s Stoomvaart Mij. zijn nog naar Rusland ver kocht de schepen „Larenberg" en „Harden- berg" van de Stoomvaart Mij. ,,Hilligersberg" te Amsterdam, het s.s. ,,Gaasterland" van den Kon. Holl. Lloyd te Amsterdam, het s.s. ,,Hagno", van Hudig en Veder te Rotterdam, en twee sleepbooten van de Hollandsche Aan- neimings-Maatschappij te Den Haag. (Men kan rekenen, dat sinds 1930 25 pCt. van de Nederlandsche koopvaardijvloot naar bet buitenland is verkocht. Medegedeeld wordt, dat bij de hierna te »oemen contingenteeringen welke op 1 April ■ullen worden verlengd, de navolgende auto- iome percentages zullen worden vastgesteld voor de daarachter vermelde perioden: door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 58) Vervolg. „Maak U maar geen zorgen over de gevol- gen", ging hij voort, terwyl hij met zijn hoofd im de richting van de rechtszaal wees. ,,Ik zal uw belangen hier wel behartigen. Telegrafeer ■taar naar mijn kantoor, als U vanavond torugkomt." Ik knikte. Ik geloof, dat mijn gelaatsuit- drukking mijn dankbaarheid vertolkte. Het volgende oogenblik waren wij de gang uitge- sneld en stonden wij buiten. Voor het gebouw stond een prachtige Rolls Jtoyce van de grootste capaciteit met een ohauffeur aan het stuur. Er stond een me- migte toeschouwers, waarbij de menschen, die uit de gerechtszaal kwamen, zich voegden, en zich alien met belangstelling om de auto schaarden. Zonder plichtplegingen elleboogde Billy zich een weg door de menschen en open- <te het portier van de auto. „Kom bij mij zitten, Jack", zei hjj. .Wil ton, ga jij bij den chauffeur." Het volgende oogenfblik gleden wij door de straat, sloegen den hoek om en kwamen in het gewoel en de drukte van het „Strand". (Billy stak onmiddellijk van wal. „Ik zal je ■eggen, hoe het gegaan is, Jack", sprak hij rastig. „Zooals ik gisteren had afgesproken, ging ik van morgen om half elf Mercia af- halen. Toen ik aanbelde en naar haar vroeg, aei de huisknecht, dat zij onmiddellijk na het ontbijt was uitgegaan. Dit vond ik niet zoo erg; ik dacht, dat zij misschien nog een bood- schap in een of andere winkel moest doen en dat zij binnen een paar minuten wel terug aou zijn. Ik zei dus, dat ik over een kwartier- DE KABINETSCRISIS IN BELGIe. De Kabinetscrisis in Belgie schijnt haar oplossing te naderen, is wellicht als dit blad verschijnt reeds opgelost. Zaterdag is de heer Theunis, de oud-premier, bij Koning Leopold ontboden en na een langdurige oonferentie besprekingen gaan houden met verschillende vooraanstaande personen der politieke par tijen. A1 spoedig lekte uit, dat de heer Theu nis niet als kabinetsformateur zou optreden, doch dat zijn besprekingen ten doel hadden de verschillende partijen te polsen over het optreden van een nationaal kabinet. En ook verluidde, dat het samenstellen van dergelijk kabinet veel kans van slagen scheen te heb ben. De heer Theunis heeft later nog eens met den Koning geconfereerd en daama is door dezen ontboden de heer Van Zeeland, vice-gouverneur der Nationale Bank. Deze heeft van den Koning opdracht ont- vangen een kabinet te vormen en hij heeft de opdracht aanvaard. Hij zou Zondag tracht- ten de functionarissen voor de bezetting der verschillende portefeuilles te vinden. De kwestie van het regeeringsprogram most door den heer Theunis met de vertegen woordigers der drie partijen reeds zijn opgelost, De nieuwe regeering zal het karakter dragen van een concentratiekabinet. De heer Van Zeeland verklaarde na zijn be- zoek aan den Koning te zullen trachten een regeering van nationale eenheid en van eco- nomische vemieuwing te vormen. In parlementaire kringen verklaarde men Zaterdagavond te verwachten, dat de heer Van Zeeland een stoute politiek van econo- misch herstel zal voeren. Inderdaad schijnt hij voor drastische maatregelen op economisch terrein niet te zullen terugschrikken. Onder de maatregelen, die hij in zijn boek ,,Beschou- wingen over Europa", dat in 1933 het licht zag, opsomt, noemt hij o.a. een politiek van goedkoop geld en van geordende crediet- expansie. Voorts bepleit hij een politiek van groote werken, van speciale fondsen, van in- stellingen van crediet op matig langen termijn. De kabinetsformateur is op 11 November 1893 te Zinnik geboren. Hij promoveerde in de rechten en de politieke en diplomatieke wetenschappen en is professor in de faculteit der rechten aan de hoogeschool te Leuven. Hij maakte als minister zonder portefeuille deel uit van het laatste kabinet-De Broque- ville. DE ENGELSCHE BIETSUIKERINDUSTRIE. De correspondent te Londen der N. R. Oft. meldt ons: Volgens den bijzonderen correspondent van de Daily Herald zal het meerderheidsrapport van de commissie over de subsidie aan de bietsuikerindustrie afschaffing van het sub sidie voorstellen, dat het land tot nu toe reeds bijna 50 millioen gekost heeft. tje wel terug zou komen. Ik draaide mij juist om op de stoep, om weg te gaan, toen er een taxi langs den trottoirband aankwam en wie denk je, dat er uitsprong? Onze vriend Wil ton. Ik kende hem, want ik had hem gisteren bij Gordon ontmoet en ik zag ohmiddellijk aan zijn gezicht, dat er iets verduiveld emstigs aan de hand was. Het eerste wat hij mij vroeg was, of Mercia al terug was. Toen ik ontken- nend antwoordde, keek hij zeer verslagen en binnen twee minuten vertelde hij mij de heele geschiedenis. Het schijnt, dat Mercia om half tien uit het huis was gegaan. Wilton, die opdracht van Gordon had, haar onder geen beding uit het oog te verliezen, volgde haar tot aan het huis van Sangatte op Belgrave-Square. Zij kwam daar ongeveer kwart voor tienen aan en hij bleef ongeveer een half uur voor het huis schilderen. Toen zag hij plotseling de auto van Sangatte voorrijden en Sangatte zelf kwam met Mercia het huis uit, waarna zij in de auto stapten. Er was geen taxistand- plaats in den omtrek en voor hij er een had gevonden was de auto buiten gezicht. Hij dacht, dat Sangatte wellicht de jonge dame thuis zou brengen en daarom ging Wilton weer terug om dat te onderzoeken Billy hield even op, terwijl de Rolls-Royce, gehoorzaam aan den bekwamen chauffeur, als het ware als een slang door de menschen- zee van Mansoin House-street kroop. Men 'n beklemd hart en bezield door een hevigen toom, wachtte ik, tot hij zijn verhaal zou ver- volgen. „Ik giste iets van hetgeen er was voorge- valien", begon hij, toen de auto in de richting van Aldgate draaide. „Ik wist, dat Mercia den naam van Sangatte had hooren noemen in de rechtszaal, als een van de voornaamste getuigen van de politie, en het was alsof het mij werd ingegeven, dat hij waarschijnlijk van deze omstandigheid gebruik had gemaakt om haar bij zich te laten komen. Niets, be halve de gedachte jou van dienst te kunnen zijn, zou in staat geweest zijn, haar te doen besluiten, bij hem aan huis te komen Wel zal het meerderheidsrapport een zeer beperkten vorm van verderen bijstand voor stellen, voor het geval de regeering het noo- dig mocht achten om de algeheele verdwijning van het bedrijf te voorkomen. De publicatie van het rapport van Elliot was eerst voor Januari, daarna voor Februari, laatstelijk voor Maart beloofd, en al dit uit- stel had reeds in ruimen kring - -rbazing ge- wekt. Een vroeger plan van een heffing op inge- voerde suiker ter wille van een subsidie aan de Britsche suikerindustrie, ontmoette hier zooveel verzet, dat de regeering ervan afzag. Het verzet was vooral gebaseerd op de vrees, dat de heffing een voor den verbruiker fnui- kend monopolie zou insluiten. Door het voor suikerbieten bestemde terrein voor het vol gende jaar op 375.000 acres te stellen, heeft Elliot het bedrijf in elk geval nog pas kort geleden een heel jaar den tijd gegeven. OFFICIEELE BEULEN BENOEMD. De regeering te Kaapstad heeft twee offi- cieele beulen benoemd, zoodat de dagen van den ,,amateur"-beul voorbij zijn. Vroeger had iedere provincie haar eigen beul, die dan de executies bij wijze van ,,bijbaantje" verrichtte en hiervoor een kleine extra vergoeding kreeg. De laatste jaren is het echter steeds meer gewoonte geworden, de ter dood ver- oordeelden naar Kaapstad of de dichtsbij ge- legen groote stad te brengen, in plaats van den plaatselijken beul hiermede te belasten. De twee nieuwbenoemde beulen zullen waar schijnlijk naar verschillende deelen van de Unie moeten reizen voor het verrichten van executies. NEDERLANDSCHE TANKSCHIP „SCOPAS". J.l. Zaterdag is het Nederlandsche tankschip „Scopas" tijdens het opschutten tengevolge van den vrij sterken wind in aanraking ge- komen met het remmingswerk der sluis, het welk hierdoor beschadigd werd. Een tweetal platen werden aan den boeg van de „Scopas" op een hoogte van 23 voet ingedrukt. De ..Scopas" is op het kanaal blijven liggen en heeft gisteren zijn reis naar Gent voortgezet. Het schip kwam van Rotterdam. BOEKEN EN TIJDSOHRIFTEN. Het is nog te weinig bekend, welk goed werk men kan doen met boeken en trjdschrif- ten, die voor den bezitter him waarde voor het grootste deel verloren hebben. Zooveel staat er in kasten gestapeld, dat niet of nauwelijks ter hand wordt genomen, tien- tallen boeken weUioht die men nooit meer inziet! Men bewaart ze, zonder hun waarde als bezit hoog aan te slaan! Als men dan bedenkt, welk een vreugde men door die boeken en tijdschriften bezorgen kan aan volksgenooten die in het buitenland wo- nen, op eenzame posten of op schepen ver- bljjven, dan ligt het wel voor de hand dat men al dezulken niet wil teleurstellen, maar voor hen iets wil afstaan van zijn boekenbezit. Zulk een Nederlandsch boek of tijdschrift al is het dan ook niet „nieuw" meer, betee- kent in den vreemde een vaste band met het moederland, een welkom geschenk dat van hand tot hand gaat, het bewijs van een sterk besef van saamhoorigbeid tusschen al degenen 1 die van den Dietschen stam zijn! Veel prettige uren kunt U Uw landgenoo- ten, overal over de wereld verspreid, bezor gen met uw oude boeken en tijdschriften. Uw geschenk zal hoogelijk gewaardeerd worden, en door Uw daad zal het stambewustzijn ver- sterkt worden! daar was ik vast van overtuigd. Het was echter zaak, te weten te komen, welk dui- velsch spel hij trachtte te spelen. Ik peinsde er eenige oogenblikken over en toen kwam het mij het beste voor, naar zijn huis te gaan en uit te visschen, wanneer Sangatte tErug verwacht werd. Wilton was het met mij eens en onmiddellijk sprongen wij in een taxi en reden naar Belgrave Square. Zijn huisknecht opende de deur een ongunstig type; zoo'n bleeke gluiperd. Toen ik Sangatte te spreken vroeg, zei hij, dat mijnheer de stad uit was. In het begin wilde hijj niets meer zeggen hij verklaarde, dat hij niet wist, waar zijn heer heen was of wanneer hij terug zou ko men; en toen ik een beetje aandrong, kreeg hij neiging tot brutaliteit. Ik begreep dat de eenige weg was, hem om te koopen. Den kerel was het aan te zien, dat hij in staat was, zijn moeder te verkoopen, daarom zei ik hem op den man af, dat het mij wel tien pond waard zou zijn, als ik Lord Sangatte voor den avond kon spreken. Toen begon de schobbejak te marchandeeren. Ik veronderstel, dat hij vermoedde dat ik Mercia zocht en dat hij over tuigd was, dat ik Sangatte toch niet meer zou kunnen achterhalen. Hoe dit ook zij, hij ging niet lager dan vijf en twintig pond en natuur- lijk stemde ik er in toe. Toen vemam ik de waarbeid ten minste, dat denk ik. Sangatte was voor drie of vier dagen uit gegaan met zijn jacht, en mijn eenige kans. om hem nog te treffen was, naar Bumham- on-Crouch te gaan, waar zijn boot lag." Billy!" onderbrak ik hem, „zou je denken. dat Mercia met dien bruut aan boord is? Billy leggde zijn hand op mijn arm. ,,Zij zijn ons slechts twee uur voor, Jack", sprak hij kalm; „bovendien eischt het eenigen tijd om een boot van eenig belang reisvaardig te maken." ,,Maar wat zou dat alles beteekenen", riep ik." „Welk duivelsch plan zou hij hebben, om Mercia naar Burnham te voeren? Zij weet..." ,,Ik ben overtuigd", viel Billy mij in de rede, „dat zij er geen vermoeden van had, dat de auto daarheen reed. Misschien lokte hij Helpt U mede door iets van Uw boeken- voorraad beschikbaar te stellen? Alles is welkom, ook jeugdlectuur. Het Algemeen Nederl. Verbond zorgt voor de verzending enz., zoodat van U alleen het ,,geven" ge- vraagd wordt. Alles wat U beschikbaar hebt, wordt gaame in ontvangst genomen; U doet er een goed werk mee! Voor Zeeuwsch- Vlaanderen O.D. zie men het adres in de advertentie. GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspecteur van Politie alhier maakt be- kendj dat omtrent ondervolgenide gevonden voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen. Ziiveren ketting, J. de Rijke, Javastraat 41. Jongensjas, A. Meeuwsen, Sohoollaan 27. R.K. Gebedenboekje, J. van Wijck, Donze- Visserstraat. Lederenmuilkorf, M. van Kerkvoort, West- kolkstraat 5. Huissleutel, B. van Overbeeke, Westkolk- straat 38. Kinderbontje, G. Dane, Dekkerstraat 23. Belastingmerk, J. Rottier, Donze-Visser- straat 115. Schippershaak, J. Jansen, Zandstraat 5. Belastingmerk, L. Hamelink, Leliestraat 13. Belastingmerk, A. Dees, Axelschestraat. Belastingmerk, Bureau van politie. Belastingmerk, Wiskerke, Grenulaan 10. Dameshandschoen, M. de Smit, Dr. Buijze- straat 9. Dameshandschoen, Bureau van politie. Heerenhandschoen, Bureau van politie. Bos sleutels, A. Dieleman, Javastraat 18. Wollendas, M. Leunis, Leliestraat 5. Alpinomuts, A. Brouwer, P 42 (Hoeksche brug). Portemonnaie met inhoud, A. v. d. Velde, Wulpenbek C 61 (Hoek). Auto reservewiel met band, L. Kiel, Tuin- pad 18. Vulpen, H. de Jonge, Tulpstraat 3. Zakmes en hangslot, De Pauw, Grenulaan 46 Ziiveren ring, Bureau van politie. Blauwe Alpinomuts, Bureau van politie. Kinderhandschoentje, C. van cfer Velde, Wulpenbek C 55 (Hoek). Sleuteltje, J. Harms, Tholensstraat 35. Heerenhandschoen, T. Guttig, Schoollaan 6. Rijwielhandpomp, C. van der Bent, Tram- straat 17. Zweep, De Waele, Dr. Buijzestraat 6. Alpinomuts, J. F. Emmaneel, Steenkamp- laan 63. DamesTijwiel, Bureau van politie. MCZIEKCONCOURS. Aan het op 19 Mei a.s. te houden muziek- concours te Hoofdplaat, van wege den Bond van muziekgezelschappen in W. Zeeuwsch- Vlaanderen, zal worden deelgenomen door 11 vereenigingen en wel: 3e afd. fanfare: Hoofdplaat en Nieuwvliet. Verplicht stuk: Dans les ruines de Tim- gad, petite ouverture, door J. M. Ghampel. 2e afd. fanfare: Groede. Verplicht stuk: Da Charmante, ouverture, door Sam Vlessing. le afd. fanfare: Aardenburg, Breskens, Watervliet, IJzendijke en Zuidzande. Verplicht stuk: Suite Amusante, door E. Barat. le afd. Harmonie: Ter Neuzen. Verplicht stuk: Fantasie de concert, door Niverd. Afd. uitmuntendheid fanfare: Biervliet. Verplicht stuk: Fete de nuit, ballet, door Deneufbourg. Afd. uitmuntendheid Harmonie: Schoon- dijke. Verplicht stuk': Suite Oriental, door F. Bicknese. haar naar zijn huis, onder voorwendsel, be- richten over jou te kunnen geven en bood hij haar daama aan, haar naar de rechtszaal te rijden. Het is maar veronderstelling natuur- lijk, maar het past geheel in het kader van Sangatte en het klopt met de feiten. Eenmaal in de auto, kon zij er niet uit, voor zij in Burnham zouden zijn en wat zou een meisje dan nog tegen twee of drie man. Reken er maar op, dat Sangatte op zijn scheepsbe- manning vertrouwen kan." „Als je gelijk hebt, Billy", zei ik zacht, „is het voor Sangatte te hopen, dat ik hem niet achferhaal." Er ontstond een korte stilt, terwijl de auto door de onzindelijke achterbuurten van Strat ford snorde. De vaart, waarmede onze chauf feur goedvond te rijden, scheen niet den bij- val der bevolking weg te dragen, hetgeen bleek uit de verontwaardigde blikken en den stortvloed van verwenschingen der venters en leegloopers, die wjj achter ons lieten. „Ga door, Billy", zei ik, terwijl ik voor mij uitstaarde, „praat tegen mij, zeg maar, wat je wilt,*maar praat in Godsnaam, anders word ik krankzinnig. Vertel mij, hoe je aan die auto gekomen bent." ,,Gehuurd", zei Billy. ,,Ik begreep onmiddel lijk, dat indien die schobbejak van een huis knecht de waarheid had gesproken, er niets anders op zat, dan een tocht naar Bunrham te maken. Eerst dacht ik aan jouw wagen, maar ik overwoog, dat het misschien eenige moeilijkheid zou kunnen opleveren, hem te krijgen en daarom reed ik direct naar de Ga- rettgarage in Bondstreet, waar ik een Rolls- Royce bestelde. Het duurde een minuut of tien voor zij er mede gereed waren; inmiddels had ik Wilton in een taxi er op uitgezonden, om zich te overtuigen, dat Mercia niet thuis ge komen was. Daarna zijn wij linea recta naar Bowstreet gereden, om jou te zeggen, hoe de zaken stonden, alvorens wij naar Burnham zouden rennen." Hij hield even op, om een sigaret aan te steken. „Ik had natuurlijk nooit kunnen drooanen, Douwe Egberts Echfe Triesche tteeren - Baa! en Baal-Tabak Melange van rijpe tabakken, (Ingez. Med.) Gemeenteraad- Dinsdag a.s., des nam. twee uur, zal door den gemeenteraad alhier een openbare ver- gadering worden gehouden, waarbij de vol gende punten in behandeling komen: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot b^noeming van een lid der commissie van toezicht op het lager onderwijs in deze gemeente, we gens vertrek van den heer D. A. van Houte. 4. Voorstel tot benoeming van een lid in de commissie tot wering van sehool- verzuim, wegens vertrek van den heer D. A. van Houte. 5. Voorstel op de verzoeken van aankoop van grond. 6. Voorstel op het verzoek van J. Verbiest om afkoop van cijns. 7. Voorstel tot herziening van gasprrjzen. 8. Voorstel tot vaststelling van begroo- tingswijzigingen. 9. Voorstel tot vaststelling van het kohier hondenbelasting 1935. 10. Voorstel op verzoeken om vermindering en teruggaaf van plaatselijke belastin- gen. Harmonie ..Concordia.". Het bestuur onzer harmonie ..Concordia" Icoos uit haar midden tot voorzitter, den heer J. Buma. Gemeenteraadsverkiczing. In de vergadering van de afdeeling der S.D.A.P. werd de lijst voor de Gemeenteraads- verkiezing als volgt samengesteld 1. C. Hamelink; 2. C. v. Bendegem; 3. J. Dieleman Azn; 4. J. Dieleman Czn; 5. Jan Goossen; 6. Jac. Verpoorte7. P. Koekkoek: 8. L. van Cadsand. Aan de R.K. Rweekschool voor onderwfjze- ressen te Dongen, slaagde mej. C. Dhondt, alhier. dat het bevel tot inhechtenisneming ingetrok- ken was. Vertel mij er eens iets van, oude jongen; dat is beter dan te zitten kniezen. Je weet, dat wij allemaal ons best doen voor je." Ik was blij, dat hij mij tot spreken bracht. Alles was beter, dan te piekeren over Mercia en Sangatte. Ik begon dus onmiddellijk de ge schiedenis van het plotselinge verschijnen van Milford in de rechtszaal te vertellen. Met groote snelheid reed de auto door Romford en Brentwood. De chauffeur, die eenigszins op de hoogte was van het hoogs' spoedeischende geval, gaf den machtigen mo tor zooveel gas, als zijn verantwoordelijkheid maar eenigszins toelieten. Eenmaal buiten laatstgenoemde stad, draaiden wij de ooste- lijke richting af en nu wij buiten het men- schengewoel waren, vlogen wij in steeds snel- ler vaart door het vlakke bouwland van Essex, dat ons nog van het doel van onzen tocht scheidde. Ik herhaalde voor Billy de geheele geschie denis van Milford. zoover ik het mij kon her- inneren, hetgeen uithoofde van zijn herhaalde onderbrekingen en het ondervragen vrij lang duurde. Ik was dan ook nog niet geheel aan het einde van mijn verhaal, toen wij de boch- tige, in- en uitspringende monding van de Crouch" bereikten en de grijze toren van de Bumhamsche kerk zich op betrekkelijk kor- ten afstand vertoonde. Ik zal nooit de koorts- achtige woede en het ongeduld vergeten, die mijn hart schenen te doen bersten, toen de chauffeur na een kromming in den weg er recht op aan stuurde. Elke minuut van deze drie kilometers maakte mijn foltering ondraaglijker. Ik be- merkte, dat Billy dezelfde gewaarwording onderging als ik. Zijn mond stond zoo herme- tisch gesloten, dat een kikvorsch in zijn win- terslaap het hem niet had kunnen verbeteren; en zoo zaten wij zwijgend naast elkaar, strak starend met gretige blikken van vurige oogen naar het steeds dichter naderende groote doel. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1