brillen DE EERSTE KEUS *«5-. <«:■*- Hervormde School - Ter Neuzen •»*-*» T azelaar Kleine Advertenti^u H. S, C, Ruipan, Oo?aits VAN SPRANG Dan zou U 's avonds niet meer zoo VOOR DE GRUYTER'S CACAO blauwmerk S. DIELEMAN 1QNGENS- en MEISJESBOEKEN BRILLEN- SLIJ PER IJ Albeit Standaeit&Zn Actetasschen V0ETVERZ0RGING Herrebout-Taalman, N.V. SLUIS GROUI'5 ORANJEMERK GROENMERK Aangifte van Leerlingen He... dat is wat! LOOPERU GR00TE Guiseppina. HELENA DE RUIJTER PAARDEN RUNDVEE. pi.m. 10.000 K.G. Ghilisalpeter (gemalen) en pl.m. 10.000 K.G. Zwaveizure Ammonlak INR1CHTINO voor PEDICURE vanaf ft,— Verstelbare Steunzolen, Bandages Voetmassage, enz Gedipl. Pedicure H. P. WOLFERT, Nederlandsch Optisch Staatsdiploma. WIJ LEVEREN jALLE SOORTEN O, neenWant met Sanatogen zoudt gij aan Uw lichaam extra kracht geven. Gij zoudt U den geheelen dag beter en gezonder voelen en 's avonds nog frisch genoeg zijn om opgewekt van Uw vrijen tijd te ge- nieten. voor den nieuwen cursus weike met 1 Mei aanvangt, kan geschieden bij het Hoofd der School, den heer D J. VAN WIJCK, Vlooswijkstraat 34, of gedurende de lesuren aan de Sch°o1- Het BESTUUR |et aanschaffen van een Auto is een zaak van ver- trouwen en vakkennis. Koopt daarom uw wagen nieuw of gebruikt vertrouwd vakman, opdat U waarde (krijst voor Het geld dat U besteedt. Wilt U een wagen koopen of ruilen, wendt U dan in het volste vertrouwen tot den handelaar met 20-iarige ervaring. AXELSCHESTRAAT 14 TFR NEUZEN zoo'n onverwoestbare, geheel geruischlooze en radiostorings- vrije „D1ESEL" Stofzuiger voor 60 cent per week. Gratis onderhoud en na 2 jaar geheel Uw eigendom. Noordstr. 19-21 Telef. 13 Ter Neuzen Fa L. BREEPOEL C. VERMA8T Telef. 121 TER NEUZEN Het beste en goedkoopste adres voor alle soorten Afheiningpalen, Puntdraad, Harmonica- en ander Gaas, Bochtpalen en eiken Biels, ijzeren Dammen en Landhekken Alles uit voorraad leverbaar Aanbevelend 5000 K G. Superphosphaat 20 3500 K.G. 7X9 10800 K.G. Chllisalpeter 15'/2 °/o Igemalerl 1300 K G. Zw Ammoniak 20" /2 °/o 7000 K.G. Amonsalpeter 2072 °/o 11000 K.G. Chilisalpeter 15'/2°/o (gemalen) 3500 K.G. Amonsalpeter 20'/2 °/o 14700 K.G. Chili 15l/.2 °/0 9900 K G, Zw. Ammoniak 2OV2 °/o 7000 KG Kalkamonsaip. 201/2°/o -£ 1800 K G KaUsalpeter 15x/2 /0 F» P. J. VAN DE SANDE Gediplom. Mr. Opticiens Refractionisten TER NEUZEN, Noordstr. 32 in verschillende afmetingen en prijzen Firma P. Jvan de Sande R. DEES Gzn.„ GEVRAAGD nette Wasch aan huis. Adres te bevragen bureau van dit blad. Vanaf ZATERDAG brengen wij U de lang verwachte OVERWELDIGENDE UFA FILM D. MOLDUCCI en A. MOLDUCCIDE BRUIJN gaven met blijdschap kennis van de gieboorte hunner doehter T« Neuzen, 19 Maart 1935. Noorctotraat 17. Heden nam de Heere van leven en dood van onze zijde weg, na een langxiurig, geduldig lijden, onee imrig geliefde Doehter en Zuster, in den ouderdom van ruim 19 jaxen. J ACS, DE RUIJTER. TONA DE RUUTER— KAUSER. TONA. WIDLEM. JANNA. JAN. NEELTJE. Ter Ncu.'Aen18 Maart 1935. O 110. De teraardebestelling zal plaats hebben op Donderdag 21 Maart a.s., nam. 2.30 uur te Ter Neuzen. Eerstvolgend spreekuur in het Zieken- huis te Ter Neuzen op V.ijdag 22 Maart van hall ell tot 3 uur. K. J. HOVING en P. VENEKAMP, geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben te Niekerk, gem. Olde- kerk, op Vrijdag, 29 Maart a.s. Ter Neuzen Maart 1935. Niekerk Toekomstig adres: Ter Neuzen, Westkolkstr. 48. Voor de zeer vele blijken van deelneming ons be- toond tijdens de ziekte en bij het over- lijden van onze innig geliefde Doohter, Zuster, Behuwdzuster en Tante, SOPHIA SUZANNA DIELEMAN, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, A. DIELEMAN. Ter Neuzen, 20 Maart 1935. Allen hartelijk dank voor w de vele blijken van belang- stelling, betoond bij mijn 90sten ge- boortedag op 10 Maart j.l. Zaamslag. H. DE JONGE. Bij vonnis der Arrondis- sements-Rechtbank te Mid- delburg van 11 Maart 1935, is in staat van faillissement verklaard L. M. DE KOK, Grenulaan' 18, te Ter Neuzen met benoeming van Mr. J. H. F. Bloemers tot Rechter-Commissaris en van ondergeteekende tot curator. Ter Neuzen, 20 Maart 1935. Mr. W. K. H. DIELEMAN, Kantoor Ter Neuzen, Nieuwstraat 32. Voor de vlugge en prompte uitbe- taling van mijn gestorven koe, ver- zekerd bij de Onderlinge Veeverzeke- rings-Maatschappij te Hulst, betuig ik hiermede mijn welgemeenden dank. letter Paarden- en Veehouder kan deze Mij. ten zeerste worden aanbe- volen. J. VAN TATENHOVE. Zaamslag, Maart 1935. Het Comite tot aankoop van meststoffen te Axel- Kijkuit, hoopt op ZATERDAG 23 MAART e.k., des nam. 2 ure, bij de Wed. GILIJAMSE te Axel, onder A. H. V. aan te besteden: te leveren eerste helft April franco boerderij in balen van 100 K.G. Namens het Bestuur, J. SCHEELE Wz., Seer. Dagelijks kosteloos Voetonderzoek. Koninkiijke Zaadteelt en Zaadhandel, ENKHUIZEN. Zij, die nog SPINAZIEZAAJD wen- achen te contracteeren kunnen zich vervoegen bij Nieuw Neulzenpolder, Ter Neuzen. De Vereeniging „Land- IF bouwbelang" te Hoek, zal op WOENSDAG 27 MAART a.s., am Z uur, in het Hotel „Den Arend" bij J. ZEGERS te Ter Neuzen, onder jj Y trachten aan te besteden de levering van Ook op recept van den Oogarts. Spoedige levering. Goedkoope prijzen. Gruyter Nederland VOOR FL 10.— BONS EEN GULDEN TERUC CACAO-VRUCHTEN per onsbus20 pnd. trommel50 ponds-trommel - 100 V\atgaI,n per onsbus pnd. trommel ponds- trommel nderdaS V/oeo per onspak pondsbus Uw vermoeidheid en prikkelbaarheid zijn immers niets anders dan teekenen van het feit dat gij iets te veel van Uzelf vergt. Geef Uw lichaam, geef vooral Uw zenuwen wat meer reservekracht met Sanatogen en gij zult bemerken dat door dat beetje meer alles anders wordt. Dan - met Sanatogen - zult ge U vol levenslust en gezondheid voelen. Het zal zijn alsof U jaren jonger bent geworden. Heusch, probeer Sanatogen eens. Meer dan 25.000 doktoren hebben een gunstig oor- deel over Sanatogen gegeven. Ga nog vandaag naar Uw Apotheker of Drogist. sanatogen Het Zenuwsterkend Voedsel. In alle Apotheken en Drogisterijen vanal Fl. 1.- TE KOOP: leveringstijd 110 April 1935, en leveringstijd 10—20 Mei 1935. De levering hiervan moet geschie den op bovengenoemde tijdvakken, in nieuwe balen, vrjj op voertuig aan de weegbrug Goeschenpolder te Ter Neuzen. Kosten van onderzoek voor rekemng van den aannemer. Namens het Bestuur, J. J. DIELEMAN, Voorzitter. JOZ. HAAK, Secretaris. Het Bestuur der Vereeni- „LANDBOTTWBE- LANG" te Sluiskil, zal op DINSDAG 26 MAART 1935, des namiddags om 3 uur, in bet Hotel „DE KROON" bij den heer M. Stockman te Sluiskil, on der A. H. V., trachten aan te besteden, de levering van: Levering van 1 tot 10 April 1935, alles in goede balen van 100 K.G. bruto vo,jr nemo, franco voertuig Sluiskil- Brug. Betaling na analyse. Namens het Bestuur, P. VAN CADSAND, Voorzitter. P. KIELMAN, Secretaris. BOEKHANDEL Onderzoek der oogen geheel kosteloos van 9—12 en H/2—8 uur. WtT Wij leveren ook alle Brillen op voorschrift van H.H. Oogartsen binnen 1 a 2 uur. By afname van 500 K.G. of meer fcin O. Z.-Vl.) voor 3,50 thiiisbezorgf!. Axel, Coegorspoldcr. van 15 regels 50 cent bjj vooruit- betaling. Elke regel meer 10 cent. WIJ hebben nog enkele exemplaren van onze Leesportefeuilledisponibel. Vraagt inlichtingen of enkele weken gratis ter inzage. Drukkerij „De Schelde", D. VAN AKEN. Brou- werijstr. 2, (Markt), Ter Neuzen. AANGEBODEN een net Kost- huis. Brieven te richten onder No. 317, bureau van dit blad. TE KOOP 2 a 3000 K.G. Vlaskaf bij J*! KAIJSER, Hoek van den dijk. B 160, Zaamslag. TE HUUR GEVRAAGD binnen eenige maanden, kleine Burger- woning op netten stand. Datum nader overeen te komen. Brieven onder No. 318, bureau van dit blad. ONTVANGEN een zending di verse Vogels en Broedblokken. Tevens het goedkoopste adres voor Vogelzaden. Fa NIEUWELINK- GOOSSEN, Markt 11, Ter Neuzen. TERSTOND een nette Dienst- bode gevraagd voor dag^en nacht. Adres: Cafe ..Neptunus", Markt 15, Ter Neuzen. AUTO TE HUUR zonder chauf feur. S. DIELEMAN. Axelschestr. 14, Ter Neuzen. EVANGELISATIE-Samenkomst te Axel, op Woensdag 20 Maart, in de Chr. Bewaarschool, s avonds 7 uur. Te Sluiskil op 21 Maart. in de Kerk. 's avonds 7 uur. Spreker de heer COUVREUR der Silo- gemeente te Dendermonde. Allen welkom. Toegang vrij. De Evange- lisatievereeniging^ NOG VOORRADIG enkele zak- ken Concurrent Zaailijnzaad gek 10-9. Pootaardappelen Roode Star A en Eigenheimer B gerooid Juli. Tevens te huur Vlaszaaimachine. G. WEIJNS, Spui. GOUD

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 4