»i rfmffn KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ASPIRIN DE INDEPIJP £€n man pe Put.. No. 9275 WOENSDAG 20 MAART 1935 75® Jaargang Binnenland Feuiileton De man van Nergenshuizen 7j«s MAAR EERSTE BLAD De Burgemeester der gemeente ZAAMSLAG WE I NIG PRESTO HEEL VEEL SOP 'zcceuvi stte.da fajlpt TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post j 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnem en ten voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERXENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIX BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DRANKWEX. Burgemeester en Wetihouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 38, jimcto artikel 16, der Drank- wet, dat bij hen is ingekomen een verzoek om een verlof A van MARTINUS JOANNES VAN DEN AKKER, van beroep koopman, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden- vddrlokaliteit van het perceel plaatselijk ge- merkt no. 1 en gelegen aan de Baandjjk te Ter Neuzen. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is geschied, kan ieder tegen het ver- lenen van het verlof schrifteljjk bezwaren indienen bjj Burgemeester en Wethouders. Iter Neuzen, 20 Maart 1935. Burgemeester en Wetihouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. DRANKWEX. Burgemeester en Wethouders van TER NBTJZEN brengen ter openbare kennis, inge- volge artikel 38, juncto artikel 16, der Drank- wet dat by hen is ingekomen een verzoek om een verlof A van GERARD VAN DEN AKKER, van beroep werkman, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden-vddrlokaliteit en de eetzaal van het perceel plaatselijk gemerkt no. 1 en gelegen aan de le De Feijterstraat te Ter Neuzen. Binnen twee weken nadat deze bekend- ntaking is geschied, kan ieder tegen het ver- lenen van het verlof schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, 20 Maart 1935. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLESecretaris. maakt bekend, dat, ter voldoening aan Artikel 16 der Onteigeningswet, een afdruk van het Kominkljjk Besluit van 20 Februari 1935, Nr. 107, tot aanwijzing van de perceelen, welke rnoeten worden onteigend voor verzwa- rdng van den zeedijk van den Calamiteuzen Eendragtpolder met bijkomende werken, on- der de Gemeente Zaamslag, welk Koninklijk Besluit is opgennmen in de Staatscourant van 25 Februari 1935, Nr. 39, van 21 Maart tot cm met 13 April 1935, ter inzage van een ieder is nedengelegd op de Secretarie der Gemeente. Zaamslag, 20 Maart 1935. De Burgemeester voomoemd, A. DE FEUTER, i. 1. HERDENKING VAN DEN STERFDAG VAN DE KONINGIN-MOEDER. Op den sterfdag van de Koningin-Moeder aou heden de Utrecbtsche sohooljeugd, ter kerinnering aan het leven vol toewijding van 4c Hooge Landsvrouwe des middags om 12 uur een herdenkingsboom een treurwilg planten in het plantsoen Lepelenhurg bij de Brigittenstraat. De leiding van deze herdenking bemst bij de beide scholen, welke den naam van de diepbetreurde vorstin dragen: de Regentesse- achooi (Hamburgerstraat) en de Koningin ■mmaschool (Amsterdamsche straatweg). Aan elk Utrechtsch schoolkind wordt de gelegenbeid geboden om een cent bij te dra gen, teneinde van de aldus bijeengebrachte soon een passend hek met het opsohrift ,,Aan onze Koningin-Moeder, 20 Maart 1935" te plaatsen om den boom. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Aan de orde is de stemming over de motie- Wijnkoop, waarin de Kamer verklaart, dat de aangekondigde verslechteringen voor de arbeiders bij de particulieren mjjnen ingetrok- ken en verdere ontslagen tegengagaan moeten worden en dat de 7- en de 6-urige arbeidsdag in bet mjjnbedrijf moeten worden ingevoerd. De motie wordt verworpen met 65 tegen 5 stemmen. Voor stemmen de comm. en Sneevliet. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijzi- ging van de Kieswet, de Provinciale wet en de Gemeentewet (weren van kleine partijen en vrjjgestelden uit de Kamer) De heer Arts (katb.-dem.) noemt het een knevelarij van de kleine partijen. De minis ter zal met dit wetsontwerp het tegendeel be- reiken van wat hij b&doelt. De beer Lingbeek (herv.-geref.) vergelijkt dit wetsontwerp met een koffer vol doodvon- nissen. Het is niet met de Grondwet in over- eenstemming. Klein wil nog niet zeggen: zonder levenskracht. DE HERCLASSIFICATIE VAN DE GEMEENTEN. ,,Het Volk" meldt: Naar wij vememen, beeft de regeering zich vereenigd met het nadere advies van de cen- trale commdssie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken over de herclassificatie van de gemeenten volgens het bezoldigingsbeslult. Deze commissie had zich principieel tegen de herclassificatie verklaard. Voor het geval echter de regeering vain oordeel zou blijven, dat een verdere aanpassing van de rijksloo- nen aan de loonen in het particuliere bedrijf noodzakelijk is (en de regeering bleef dit in- derdaad noodzakelijk achten) adviseerde de centrale commissie de herclassificatie te be- perken tot een splitsing voor de maand- en weeklooners der derde gsmeenten-klasse, in een derde en een vierde klasse. Voor de laat- door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 56) (Vervolg.) Een plotseling gelach weerklonk door de aaal, waarmede zoowel de rechter en Father Merrill als de dokter in kwestie onomwonden instemden. .^Stepney schijnt een vroolfjke buurt te zijn", merkte de rechter op. „Ga voort, mijnheer Mliford". „Dokter Robbins was toevallig thuis en ge- kleed, Edelachtbare. De Eerwaarde beer ver- telde hem, wat er aan de hand was en on- middelljjk was hij bereid mede te gaan. De klokken sloegen juist half twee, toen wij voor het bedoelde huts kwamen. Het is sen soort steegje vlak bij de rivier, Edelacbt bare en 't was er op dat uur zoo stil als op 'n kerkhof; geen mensch te zien. De dokter tikte met zijn wandelstok op de deur. Toen er geen antwoord kwam, banteerde hij den stok met eenigszins meer kracht en snelheid en werkelijk, na eenigen tijd boorden wij aan het slot morrelen. Eindeljjk ging de deur langzaam open en stak de man, dien ik ge- volgd was, zijn boofd door de opening. Hij soheen nog half dronken te zijn, Edelacbtbare en Hij brabbelde eenige vloeken, de ik bier i>»ar niet zal herbalen. De dokter nam ech ter niet veel notitie van zijn complimenten. ffij duwde de deur wjjd open en greep hem bij zijn schouder. „Hoor eens, man", zei hij op scherpen toon. „Ik ben dokter en kom je logeergast bezoeken. Als je het mij lastig wilt maken, zal ik er direct de politie bij lralen." Dat hielp direct, mijnheer. Zoodra de kerel hoorde van de politie, schrok hij ge- weldig. Toen begon hij te janken, dat hij niets kwaads gedaan had en dat hij niets wist van den man, die bij hem logeefrde. „Er is niemand, die je iets verwijt", zei de dokter, ,,ai wat je te doen hebt is, ons bij hem ZEEPPSZS, SLECHTS FERPAK (Ingez. Med.) te brengen en vlug ook." Toen ging hij ons voor in de gang en bracht ons in een klein soort kamertje, waar 'n walgelijke lucht hing. 't Was er stikdonker, maar de dokter had een klein zaklantarentje bij zich, dat hij in allq richtingen liet schijnen. Toen zagen wij in een hoek op een hoop lompen een man lig- gen, die bij bet zien van bet licht allerakeligst begon te kreunen. De dokter ging naar hem toe en bleef ongeveer een minuut zonder te spreken over hem heen gebogen, om hem te onderzoeken. Toen nam bij een notitieboekje en sehreef iets op een der bladzijden. ,,Breng dit bij mij thuis'', zei hij tegen mij en kom er zoo spoedig mogelijk mede terug; Father Mer rill en ik zullen hier zoolang wachten." „Wat deed die beschonken man inmiddels?" vroeg de rechter. „Hij stond in een hoek in zichzelf te mom- pelen, Edelachtbare; niemand lette op hem." „En ging U naar het huis van den dokter om een en ander te halen?" „Ja, Edelachtbare. Ik was binnen een uur terug. Father Merrill bet mij binnen en ik zag dat hij en de dokter eenige kaarsen hadden aangestoken en den rommel zooveel mogelijk hadden opgeruimd. De patient kreunde niet meer, maar hij scheen er toch slecht aan toe te zijn. De dokter ging hem onmiddellijk behan- delen en ik bemerkte, dat hij iets zeer ernstigs ontdekte." „Was de patient bij kennis?" ,,Niet geheel en al, geloof ik, Edelachtbare. Hij praatte in een soort gebroken Engelscb, maar zoover ik het kon verstaan, leek het allemaal wartaal meer kreunend dan sprekend. De dokter gaf hem iets in uit een fleschje, dat ik medegebracht had en dat scheen hem te kalmeeren; In ieder geval hield hij op met leven te maken. De dokter ging door met hem te wasschen en te verbinden en deed alles, wat hij noodig oordeelde. Toen bij klaar was, ging bij naar Father Merrill toe. „Hij heeft het leelijk te pakken", sprak hij. „Waarschijn- lijk zal hij echter nog tot bewustzijn komen, voor hij sterft." „Hoe laat was dat?" vroeg de rechter. .Ongeveer kwart voor drieen, zou ik den- ken, Edelachtbare. Het werd tenminste eenigen tijd daama pas een beetje Ucht. Wij ste groep zal dan een loonregeliug gelden, die ongeveer 6 pet. lager is dan de voor de derde klasse bestaande rrfgeling. Bij het aanvankelijk door de regeering voor- gestelde werden ongeveer 700 gemeenten in de vierde klasse gera 'gschikt. Volgens het nu door de regeering aanvaarde advies der centrale commissie, zal dit aantal, en dat al leen te rekenen voor maand- en weeklooners, ruim 600 bedragen. Tevens staat nu vast, dat, in afwijking van het oorspronkelijk voorge- stelde, deze herclassificatie niet zal gelden voor de ambtenaren op jaarloon, de onderwij- zers, en evenmin voor de maand- en week looners in de eerste- en tweede klasse-ge- meenten en in de ruim 300 gemeenten, die ten opzichte van laatstgenoemde categorie in de derde-kiasse-gemeenten blijven gerangschikt. Ook de eertijds voorgenomen verschuiving van eerste-klasse-gemeenten naar de tweede klasse en van de tweede-klasse-gemeenten naar de derde klasse, gaat door het aanvaar- den van het advies van de centrale commissie niet door. De nieuwe regeling voor de maand- en weeklooners zal 1 Juii a.s. ingaan. CANDIDATENLIJ ST ONGELDIG. Het hoofdstembureau te Zutphen heeft de candidatenlijst voor de Prov. Staten van Gel- derland van de Herv. Geref. Staatspartij'on- geldig verklaard, omdat twee kiezers verklaar- den dat hun namen, onder de candidatenlijst voorkomende, niet door hen daarop zijn ge- plaatst en het aantal geldige handteekeningen daardoor daalde beneden de vijfentwintig. BESCHERMING VAN HyPOTIIEEK- BOEREN. Een notaris schrijft aan de N. R. Crt.: Nadat eerst de overheid, op aandrang van de door de crisis in het nauw gedreven boe- ren, maatregelen in het leven riep, om de pachters te steunen, is zij er thans, zrj 't niet dan na lang aarzelen, toe overgegaan, ook de z.g. hypotheekboeren te beschermen. De wijzs, waarop die bescherming zal plaats bebben, heeft voor de boogst enkele gevallen, waarin onredelijkerwijs tot uitwin- ning van zgn onderpand door een hypotheek- houder wordt besloten, haar onmiddellijk nut. De macht, den minister in banden gelegd, is daartoe voorwaar afdoende: met 6en penne- streek kan tbans Z.E. het onderpand der lee- ning, qua onderpand, waardeloos maken. Maar tegenover dit nut voor sporadische ge vallen staat een schade voor de gemieenschap, die niemand ten voile vermag te overzien. Het moet ieder duidelijk zijn, dat het op de wet en de rechtsovertuiging gegronde vertrouwen in de veiligheid der hypothecate belegging door deze daad der overheid vernietigd is, voor nu en voor een verre toekomst, ja, mis- sdhlen voor immer. Men zal er zich ter dege rekenschap van geven, dat het fundament van het hypothe cate crediet, de wettelijke hevoegdheid van den geldgever om zijn vordering, bij niet vrij- willige betaling, op het onderpand te verhalen, door den minister geheel illusoir gemaakt kan worden. Reeds nil heeft dit forsche in- grijpen in het maatschappelijk bestel zijn spre- kende gevolgan. Reeds nu is kapitaal, vrij ge- komen uit landhypotheken, en daartoe weer bestemd, aan die bestemming onttrokken. Met stelligheid kan worden tegemoet gezien, dat men geen geld voor hypotheken meer be- schikbaar stellen zal. Dat de minister en zijne adviseerende com missie het hun in de band gedrukte, moord- dadige wapen, met de meeste voorzichtigheid zullen hanteeren, verandert aan de princi- pieele bezwaren van den belegger niets. En was bet nu zo6 noodig, den hypotbe- bleven alle drie bij hem. Wij durfden bet ver- trek niet te verlaten, want de dokter zei, dat hij ieder oogenblik wakker kon worden en als wij hem iets te vragen hadden, zou dat de eenige en laatste gelegenheid zijn. Terwrjl wij wacbtten, verhaalde ik den dokter de geheele geschiedenis, juist zooals ik bet Father Mer rill had gedaan." „En waar was de eigenaar van het huis ge- durende dien tijd?" „Hjj lag in de aangrenzende kamer te sla- pen. Terwijl ik weg was hadden zij hem daar heen gebracht. Ik geloof, dat hij te dronken was om zich ergens iets van aan te trekken.'" ,,Hij schijnt evenwel een zeer gemoedelijk karakter te hebben", zei de rechter. „Ga verder." „Het zal ongeveer negen uur geweest zijn, toen de patient plotseling zacht kreunde en zijn oogen opende. De dokter was met ddn stap bij hem. Hij bad een of ander medicrjn in een glas klaar staan; hjj sloeg zijn arm om den patient been en lichtte hem een weinig op, waama hij hem het drankje liet innemen. Het scheen hem bijna onmiddellijk goed te doen, want hij keek rustig de kamer rond, en soheen volkomen tot bewustzijn teruggekeerd. ,,Ik ben de dokter", sprak mijnheer Robbins, terwijl hij met een doek het voorhoofd van den lijder afveegde, „en <iit is Father Merrill; U had toch om een priester gevraagd, niet waar?" „Ja, ja", zei de man en toen kwam er een listige, vreesachtige uitdrukking in zijn oogen. De geestelqke ging naar hem toe en sprak vriendelijk en zacht tegen hem. Hij maakte het hem duidelijk, dat by moest sterven, en vroeg hem of hjj nog wenschte te biechten. De man richtte zich naar hem op, Edelacht bare, en hield zich aan de jas van den Eer- waarden heer vast. „Moet ik sterven? Moet ik sterven? Weet U dat zekerFather Merrill boog zijn hoofd bevestigend en de man liet zich weer omlaag glijden. Zoo lag hij zonder spreken gedurende een minuut en deed niets als hard hijgen en aan zijn goed plukken. Toen boog zicb Father Merrill over bem heen en nam zijn beide handen in de zijnen. ,,Prado is dood", sprak hjj zeer duidelijk, ,,en cairen crediteur zijn macht te ontnemen, zelfs ten koste van een ontworteling van het hypo- thecair crediet? Het is toch voldoende be kend, dat van die macbt volstrekt geen mis- bruik, ja, niet dan zder omzichtig gebruik wordt gemaakt. Te verwachten is eene beweging in den boe- renstand zelve, die ten doel beeft bet geno- men besluit weer ongedaan te maken. Maar j zelfs al zou de minister onmiddellijk en vol komen voor zoodanigen aandrang zwichten, het vertrouwen in de veiligheid van de rech- ten des hypotheekhouders is en blijft vemield. RADIO-DISTRIBUTIE. Toen in den loop van het vorig jaar bleek, dat bij bet Staatsbedrijf der P.T.T. de moge- Ijjkheid werd overwogen om zelf de radio- distributie ter band te nemen, heeft de Ver- eeniging van Nederlandsche gemeenten een brief tot den Minister van Binnenlandsche Zaken gericht met bet verzoek om te bevor- deren, dat deze voomemens geen voortgang konden bebben, zulks in verband met de be- dreiging van de gemeenteljjke radio-distri- butiebedrijven. De Minister beeft dezer dagen op bedoielden brief geantwoord, en dit antwoord luidt blij- kens een mededeeling in bet Weekblad voor gemeentebelangen als volgt: In antwoord op uw brief bericht ik u, dat ik de afdoening daarvan heb aangehouden, totdat bjj de behandeling van de bsgrooting voor het Staatsbedrijf der P.T.T. in de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal gelegen heid zal zjjn geweest, omtrent dit onderwerp met de Volksvertegenwoordiging van gedach- ten te wisselen. In overeenstemming met deze gedachten- wisseling kan ik u thans mededeelen, dat ik ten aanzien van deze materie het standpunt inneem, dat met betrekking tot de radiodistri- butie, welke thans door gemeenten of parti culieren wordt verzorgd, het niet wenschelijk moet worden geacht, deze door het Staats bedrijf der P.T.T. zelf ter hand te laten nemen. Immers, zoowel de gemeentelijke als de meeste der particuliere radiodistribuanten spannen zicb in om de maehtigingsvoorwaar- den zoo stipt mogelijk na te komen. Blijft dit streven bij de distribuanten bestaan, dan zal er geen aanleiding zijn om nd afloop van de voor den tijd van 5 jaren verleende machti- gingen, die voor het grootste gedeelte in April 1937 eindigen, een anderen exploitatievorm voor de verzorging van de radio-distributie in het leven te roepen. In de behoefte agn radio-distributie zal dns, als de machtigingfaouders zich stipt aan de hun gestelde voorwaarden houden, ook na dit tijdstip door hen op voldoende wjjze kunnen worden voorzien. komen bij ons klimaat ae- regeld voor; he! product van vertrouwen. (Ingez. Med.) Douwe Egberts Echte Friesche Heeten - Baai Baai -Tabak Melange van rijpe tabaktout. (Ing. Med.) BEiPERKING VERKOOP DOOR AUTOMATEN. De nog steeds bestaande, onbeperkte vrij- heid op bet gebied van den verkoop door mid- del van automaten is voor het hoofdbestuur van den R.K. Middenstandsbond aanleiding geweest, bij den minister van Economische Zaken aan t'e dringen op afdoening van het wetsontwerp inzake beperking van deze ver- koopgelegenbeden, waaromtrent het voorloo- pig verslag der Tweede Kamer is verschenen,, doch de memorie van antwoord reeds gerui- men tijd op zicb laat wachten. Niet alleen ondervindt de middenstand de gevolgen van de vele misbruiken, waartoe de automatenverkoop aanleiding geeft, aldus het adres, maar vooral bestendigt deze toestand de mogelijkheid, dat den kapitaalkrachtigen distribuanten de gevolgen van de Winkelslui- tingswet ontgaan. De minder kapitaalkrach- tige winkeliers ondervindt tjjdens zjjn ver- koopuren bovendien schade, voortspruitend uit het feit, dat het publiek zjjn aankoopen niet binnen die uren behoeft te doen, omdat de automatenverkoop aanpassing overbodig maakt. PROTEST TEGEN EEN CANDIDATEN LIJST. Zaterdag heeft het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten in den kieskring Bergen op Zoom ver- gaderd om te beslissen over de geldigheid van de op 12 Maart ingeleverde candidatenlijsten., De heer H. P. M. Verlinden maakte als lid van het hoofdstembureau bezwaar tegen de geldigheid van de ingediende lijst Donders en verklaarde, bij eventueele goedkeuring bij CEed Staten in beroep te zullen gaan. Hij grondde zjjn bezwaren op het feit, dat de lijst bij indiening op 12 dezer tal van na men bevatte van personen, die daarop door een onschuldige werd gearresteerd onder be- scbuldiging hem vermoord te bebben". Dit scheen de zaak te beklinken, Edelacbtbare. De patient gaf een snik en richtte zich in zijn lompen op. ,,Neen, neen", fluisterde bij. ,,Ik heb bem gedood'. Toen haalde hij diep adem. „Luis- tert", zei hij „en getuigt, hetgeen ik U zeg gen zal." Wij kwamen alle drie hjj hem staan en de dokter haalde zijn notitieboekje en pot- lood te voorschijn en begon alles op te schrjj- ven, wat de man zei. Het was moelijk hem te volgen, Edelachtbare; hij sprak Engelsch met een vreemd accent en maar zeer zacht fluiste- rend. De dokter sehreef alles op en zal het U toonen, doch het was, om zoo te zeggen pre- cies, zooals ik gedacht had. Hij was er een van het complot uit San Luca hij heette Da Costa en had post gevat bij het huis in Park-Lane. Toen ik wegreed in de taxi, was bij mij ge- volgd en had zich verdekt opgesteld, tot ik weg was. Toen was hij binnengeslopen, zonder dat iemand hem zag en had op de deur van mijnheer Northcote's kamer geklopt. Ik ver- onderstel, dat deze heeft gedacht, diat ik terugkwam, want hjj deed de deur open, waar op Da Costa naar binnen sprong en hem een messteek toebracht. Maar mijnheer Northcote was, zooals ik reeds heb gezegd, Edelachtbare, er de man niet naar, om zich zonder tegen- stand te bieden te laten afslachten. Hjj viel op den grond, Edelachtbare, maar hij schijnt zich geschaamd te hebben, want toen Da Costa zich op hem wierp, om hem verder af te maken, trok hij een mes en stootte het in zjjn zjjde. Hoe lang zij gevochten hebben, wist Da Costa niet, maar toen zijn slachtoffer dood was, scheen hij er zelf niet veel beter aan toe te zijn. Hjj strompelde weg, bijna niet wetende wat hem overkomen was en kwam ergens bij de rivier terecbt. Daar had hjj den man ontmoet, in wiens huis hij nu lag. Hij had hem verteld, dat hij in een straatgevecht een messteek had opgedaan en gaarne een onderdak wenschte. De man had hem ge vraagd, of hij geld bij zicb had en toen Da Oosta hem een pond liet zien, had hij hem mede genomen naar Shadwell en daar was hij sindsdien geweest. Dat was de geheele ge schiedenis, welke hij ons verhaalde. U zult het opgeschreven vinden in. het boekje van den dokter en onderteekend door Da Costa. Hij kon het juist nog doen voor hij biriten westen raakte." „En is U nu direct van Shadwell naar het gerechtshof gekomen?" vroeg de rechter, toen Milford ophield, om het glas te ledigen. „Ja, Edelachtbare; de dokter zond mij udt, om een verpleegster te halen, die nu voor Da Oosta zorgt en toen zij wjj onmiddelljjk met een taxi hi^rheen gekomen." Er ontstond een oogenblik van stilte, ter wijl de rechter eenige aanteekeningen maakte: Toen hjj gereed was, zette hjj zijn bril recht en keek op. „Ik maak U mijn compliment voor de wjjze, waarop U de verklaring heeft afgelegd, mjjn- heer Milford", sprak hij langzaam. „Het blijkt. dat U steeds met moed en bescheidenheid in deze verbazingwekkende geschiedenis heeft gehandeld. Ik twijfei er niet aan, of de politie- advocaat zal U eenige vragen willen stellen., alvosens wij Dr. Robbins en Father Merrill zullen verzoeken hun gatuigends af te leggen; en inmiddels" hier wendde hij zich tot mijn heer Horsfall .mijnheer, wilt U wel zoo> goed zjjn deze papieren te onderzoeken?" Al zou ik willen, het zou mij niet mogelpk zijn van het volgende gedeelte der rechtszit- ting een getrouw verslag te geven. Geduren de het verhaal van Milford, was ik zoo onaf- gebroken in de geschiedenis verdiept, dat, toen hij had geeindigd, het mij geheel onverschillig liet, wat de anderen zouden zeggen. Ik weet alleen, dat ik met koortsachtig ongeduld zat te luisteren, echter zonder aandacht. De veti- klaring van Milford had iedereen in de zaal ten voile overtuigd, dat mijn ontslag uit de plaats van bewaring slechts een kwestie van tijd was, dacbt ik. Even zeker was ik er van. dat de vragen, welke de politieadvocaat zou stellen, slechts dienen moesten, om eenige on- dergeschikte punten op te helderen en niet om eenigen twijfei omtrent het verhaal van Mil ford uit te drukken. Wat de politie ook mooht denken van mijn gedrag en karakter, zij waren niet langer in den waan dat ik een moordenaar was; dat stond vast. (Wordt vervolgd. )k

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1