Landbouwberichten Gemengde Berichten Burgerlijken Stand 1 RECffTSZAKEN. TTTTT DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. ECHTPAAR TER DOOD VEROORDEELD. BLOEDIG GEVECHT AAN BOORD VAN EEN STOOMSCHIP. NEGEN GERIDDEEDEN IN EEN GEZIN. - LOOP DER BEVOLKING. AJ3 alty. Ik naar 't staUeke. Ze begost heur gewone gesprek mee Blek. „Zoo Blekske. Zoo m'n goeien beest. Ja hy is braaf. Stilstil, zoo! Kom maar mee! Jtiilie maal He? „JuilieHeurde-n-ik goed „Juilie maal is gereed, horre!" Toen, as ik veur den dag kwam, na in 't gtalleke 'n bietje hardhaandig gegooid te heb- ben mee de bennekes en de manden, toen zee ik: „middag". „Goed verkocbt, Dr<5?" „Gin klagen". „Kou gehad?" J- „Niksss!" Toen keek ik ze veur 't eerst 's aan. Drommels;! Zij was de ,,schuldige". Da zag ik «an beur oogen. Die keken nie zoo, zoo vast, zal "k' riiaar zeggen. „'t Is me wa^moois horre!" bromde-n-ik gaauw. '-• WatteV Onderwijle gingen we blnnen. Hfe (,Wawawawa's da-de-allegaar Ik begost er van tfe hakkelen. Wat 'nen rommel lag er toch op die stoelen? Bin zag 'k goed? M'n goeie pakken? M'n perreplu? M'n reiskarbieske M'n bottines? En de doozen mee 't Kerstgerei? M'n hoogen hoed? Ik keek 's oni, naar Trui. En as ik goed keek, Ze leek wa kleiner, wa bedees- der! 'n Bietje schuldbeseffend, zou 'k zoo zeggen. „Ga nou maar gaauw zitten, Drd, ge zult wel honger hebberi! 'n Borreltje mis- scbient. Nou begreep ik! Nou viel de bemel op m'nen kop. DieSn idioot was aan den schoon- maak getrokken in deuze kou...! Weg das-comedie. Weg smoes die 'k nie vinden kost. Weg" m'n zurgen over niks! „Ik ben maar begonnen," zee ze poeslief. Ik zweeg. )rMee t opkamerke:" Ik zuchtte. „Ik docbt da mot toch ok gebeuren." Ik at. „En as gfj me' nou straks 's efkens helpen wli, Dr§, mdeif 4 Toen keek ik ze' aan op 'n manier, da ze ir, aweeg. „Schraanst eerst oewen buik maar lekker vol zee ze toen. Da dee ik. Zwijgende. Waant ik moeSt, &s ik wa zee, dan moest tk 'n aantwoord hebben, dat heel den schoon- maak en heurzelf mee 6<5n woord vemietigde! Da nou te vinden...... ik at. 'k Zou eerst na den eten m'n pepke op- steken en geinakkelijk gaan zitten. Da was a] nie kwaad. „Ik gaai nog nie deur, horre! 't Is maar *n beginnerke", zee ze. Ik won. „En 't mot toch ok gebeuren, ee?" 'k Had maar nie *t goeie woord. „Eeee?" Toen zee Ik iets wa'k heelegaar nie had will en zeggen. Ik zee: „zekers!" „Zoo is "t," beaamde Trui. „Zekers, stuk gekkenbuis". „Ik kwam van den mergen op t opkamerke, toen ik jouwen das daar zochtoja, wa-d-is da mee diefin das? Is die nie mooi genogt, meheer?" Amico. Ik kan zoo nog wa deur gaan. t End was, da'k 'h uur later stond te witten. Hee ze weer nie heuren zin? Veur de voile 100 pet Zoude nie?Neee 't helpt alle- gaar niks. E£n dink heb 'k er uitgetlmmerd. 'k Gaai Zaterdagmiddag naar Amsterdam! Ozoo! Naar DrO en Wieske. Wa-d-'nen aarigen dag is da vandaag ge- wlest! Wel te. rusten. Veul groeten vyn Trui en as alttJ grin horke minder van oewen toet a voe DR<5. OEPOOGD DEN STAAT OP TE LIGHTEN. Te Zaandam diende voor het kantongerecht de zaak tegen J-. directeur van een autobusondernemfe^*-te Den Helder, wien ten laste gelegd Was het explolteeren van een ge- regelden autodienst Deri HelderAmsterdam en omgekeerd, zonder in het bezit te zyn van een concessle. Hiema stelde de kantonrechter de gebruike- tftke vragen over werkverzuim en reiskosten der getuigen. Toen hij aan verdachte S. vroeg: „Hesft uw chauffeur R. loonderving?", ant- woordde verdachte: ,,Ja, en ook spoorreis- kosten 3." Getuige R. beaamde dit. Ook de getuige H., wonende tfe' Breezand. gaf op per spoor gekotnen te ztjn. Toen verdachte zich ontval- len liet, dat hij per auto was gekomen, sprak de kantonrechter zijn verwondering uit over het feit, dat verdachte per auto was gekomen en dat hij zjjft chauffeur per trein had laten relzen. Zij Werden nog eens danig aan den taind gevoeld, met het gevolg, dat de chauf feur erkende met de auto van zyn patroon ge komen te zijn. De kantonredhtS? gaf daarop last om ver dachte S. en. getuige R. naar het politiebureau te brengen en proces-verbaal voor aanzetting tot poging tot opliohting van den Staat tegen hem op te maken. (Tel.) s -«v miM-JO ifsoe-- HE AFLEVERING VAN RUNDEREN AAN DE VEEHOUDERIJCENTRALE. Het ligt in de bedoeling, de laatste afleve- rlngen van 'runderen aan de Nederlandsche Veehouderrjcentt-ale 'te dbeh geschieden in de week van 7 tot 13 April. Rundveehouders, die tegen dien tijd hefdoor hen te leveren aantai stuks rundvee niet geleverd hebben, worden geacht er de voorkeur aan te geven, dat bet aantai kalvereWj Hkt hun voor het jaar 1935 is toegewezen', WOMt verlaagd. Het zelfde geldt voor rundveehouders, die een of meer runderen hebben geleverd, welke niet aan de voor levering gestelde elschen voldeden, en daarvoor in de plaats geen andere runderen hebben gtrleVerfl. Rundveehouders, die alsnog van de geboden gelegenheid tot levering gebruik wenschen te maken, moeten de door hen te leveren runde ren ten spotedigste en in elk geval v66r 1 April a.s. op ""de gebruikelijke wijze ter leve ring opgeven. Ook personen, die nog runderen lij-dende aan tuberculose of paratuberculose onder de vastgestelde voorwaarden wenschen te leveren, zullen deze v66r den genoemden datum ter levering hebben op te geven. IN HET HOL VAN DEN LEEUW. Dieven hebben Zondagnacht een bezoek ge- bracht aan het kantongerecht te Venlo, ge- Iegen in het ceiitrum der stad, aan het mgr. Dr. Nolensplein. Door het openschuiven van een raam aan de straatzijde hebben de indringers zich toe- gang verschaft tot het wachtlokaal en van daaruit zijn zij doorgedrongen in de aangren- zende vertrekken van het gebouw. In de verschillende laden en kasten hebben zij een nauwkeurige inspectie gehouden. Een der kasten, waarin. een aanzienlijk bedrag aan geld was geborgen en waarin ook belangrijke stukken aanwezig waren is door de indringers, die goed met den. toestand op de hoogte moe ten z(jn geweest, geforceerd. Vreemd genoeg hebben de dieven echter niets van den waardevollen inhoud uit deze kast ontvreemd. Men vermoedt, dat de in dringers toen zij de kast hadden geopend, zrjn gestoord in hun werk.door een schoothondje, dat boven het vertrek, waarin de dieven him slag trachtten te slaan sliep. Het hondje, dat zorgvuldig door de eigenaresse elken avond in zijn slaapmandje netjes wordt toege- dekt en dit gedurende den nacht nimmer ver- laat, voordftt de meesteres op de kamer komt, is namelijk, volgens de „Tel." in den bewusten nacht van deze gewoonte afgeweken. Op het keffen van dit hondje zijn de indrin gers naar alle waarschijnlijkheid op de vlucht geslagen. Er wordt dan ook niets vermist. Een politie-onderzoek wordt ingesteld. HACHELIJK AVONTUUR OP EEN BEWAAKIEN OVERWEG. Maandagmorgen reed een met een paard bespannen en met hooi beladen wagen den be- waakten spoorwegovergang aan de Inundatie- kade te Utrecht over. Juist op het oogenblik, dat het gespan op den overweg was, werden de boomen neergelaten, meldt het ,,U. D.". Aangezien deze boomen bediend worden door den overwegwachter in het wachthuis bij de Vecht, kan deze wachter niet constatee- ren of er iets op den overweg staat. De voerman van den hooiwagen trachtte de boomen te openen en slaagde daarin ook ge- deeltelijk, maar terwijl hij hiermede nog bezig was, naderde de sneltrein uit Amersfoort. Snel spande de man zijn paard uit en wist zich met het dier aan den kant in veiligheid te stellen. De locomotief reed tegen den wagen aan, die vooral aan de achterzijde, zwaar werd beschadigd, terwijl het hooi langs de spoor- baan werd yerspreid. De trein kwam eenigen afstand verder tot stilstand. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. POLITIEHOND AAN HET WERK. De gemeenterpolitie te Franeker heeft in samenwerking met de marechaussee een on- derzoek ingesteld naar de daders van de in- braak in de Factorij, waarbij enkele honder- den guldens werden buitgemaakt. De bekende speurbond van de rijksveldwacht te Heeren- veen bewees hlerbij goede diensten, aldus de „Tel." Een zekere DiJk K„ die reeds eerder voor een dergelijk feit met den strafrechter ih aanraking is geweest, werd meerdere malen zonder aarzelen door bet dier aangewezen. Deze aanwijzing bleek voor de politie bezwa- rend genoeg om genoemden K. in voorloopige bewaring te nemen. Als zijn vermoedeljjke medeplichtige is een zekere J. K. te Franeker aangehouden. VLUCHTELINGEN OPGESPOORD. Naar het „Handelsblad" vemeemt heeft de Amsterdamsche kinderpolitie Zaterdag in den namiddag de verblijfplaats ontdekt van het 18-jarige maisje Sluimer, wier opsporing werd verzocht. Zij bevond zich in een hotelletje te Roermond, -ifl gezelschap van den 34-jarigen A. S., voor wiens verblijf de politie eveneens belangstelling had gsvraagd. Uit Haarlem was de politie te weten ge komen, dat de gezochten een taxi hadden ge- huurd; de ondernemer had hen herkend van de foto's in de dagbladen, maar intusschen waren de twee reeds per taxi weggereden. De chauffeur vertelde, dat hij hen naar Roer mond had gebfiacht en daar zijn zij inderdaad gevonden. Het meisje is aan haar ouders terugge- geven, de man wegens schaking ingesloten. TOENEMENDE ACTIE AAN HET 8MOKKELFRONT. d.v-i m. De eerste week van Maart is door de arflb- tenaren der invoerrechten en accijnzen der in spectie Tilburg meer Belgische margarine in beslag genomen dan in de geheele vorige maand Fetfmari, n.1. ruim 1600 kilogram. Daarvan kwam weer de grootste helft, n.l. 876 K.G. in handen van de kommiezen te Goirle en 411 K.G. in handen van de ambte- naren te Tilburg. S. te Tilburg, S. te Oister- wijk en v. I. te Goirle kregen 'n proces-ver baal, wijl ze op heeterdaad betrapt werden bij vervoer, terwijl v. B. te Esbeek bekeurd werd, toen men bij huiszoeking 38 K.G. margarine vond. De achtste Maart verliep voor de ambtena- ren van Tilburg niet zonder sensatie, aldus de „Msb." In den vroegen morgen stieten de ambtenaren op een troep smokkelaars. Som- migen wierpen hun vrachten ijlings weg, doch zekere B. uit Tilburg werd bekeurd, terwijl tevens 126 K.G. margarine in beslag werd ge nomen. Verschillende vrachten konden nog door vluchtende smokkelaars worden meege- nomen. Toen de kommiezen dit bemerkten, namen ze hun maatregelen. Zij volgden de sporen der vluchtende smokkelaars en zoo kwamen zjjf in den vroegen morgen in de Vogelbuurt te Tilburg, waar bij enkele per sonen huiszoeking werd gedaan. Er werd echter niets gevonden. De ambtenaren begre- pen, dat de smokkelaars him buit onderweg verstopt hadden. Later op den (jag kwamen zij terug onder leiding van den inspecteur, den heer Reyntjes. Nu hadden de ambtenaren meer succes; bij V. werd 33 K.G. en bij S. 102 K.G. aangetroffen. Bij de huiszoeking ontstond een oploop van de buurtbewoners, die een dreigende houding tegen de kommiezen aannamen, toen esn der personen toegang tot zijn woning weigerde. Om die redenen werd politie gerequireerd. Dank zij het tactisch en kalm optreden van ambtenaren en politie werd erger voorkomen en was spoadig de orde hersteld, terwijl de huiszoeking zonder verzet kon geschieden. BOSCHBRAND. In de nabij Venlo gelegen Duitsche grens- streek is Dinsdag een groote boschbrand uit- gebroken. Meer dan 400 personen hebben aan het blusschingswerk deelgenomen. Ruim 100 H.A. bosch en heide zijn vernield. De schade is zeer aanzienlijk. MOEHJJKHEDEN BIJ DE WERK- VERSCH AFFIN G. De heer J. J. G. S. Falkema te Heerenveen, rijksinspecteur der rijkswerkverschaffing in Friesland, heeft de laatste dagen verschillende arbeiders werkzaam aan het verbeteren van den weg WolvegaLemmer wegens eigen- machtig optreden geschorst. Er wordt een onderzoek ingesteld naar bedreiging van voormannen. Een arbeider is geverbaliseerd. Ongeveer 40 arbeiders zijn geschorst. Een gedeelte daarvan weigerde in vereeniging te voldoen aan een taak die aan de arbeiders werd opgelegd door een der voorwerkers. BRAND TE LOON OP ZAND. Woensdagmorgen omstreeks tien uur is brand uitgebroken in de boerderij van den landlbouwer A. van Rooy aan de Bergstraat te Loon op Zand. Twee landbouwschuren en de boerderij zijn tot den grond afgebrand. Vijf koeien, eenige varkens en een groot aan tai kippen zijn verbrand, evenals het huisraad, de landbouwwerktuigen en een groote party hooi en stroo. De brandweer kon de woning van den landlbouwer de Jong, waarheen de vonken oversloegen, behouden. De oorzaak van den brand zou een lek in den schoorsteen zjjn. Verzekering dekt de schade. Dinsdag is te Nieuwolda een bejaarde man, die te voet uit de richting Woldendorp kwam, door een hem aehterop rijdenden met grint geladen vrachtauto van de firma Rottinghuis te Delfzijl aangereden en gedood. Het ver- minkte lijk, dat aanvankelijk niet geidentifi- ceerd kon worden, bleek later te zijn van een zekeren J. Wezeman, wonende aan den Dol- larddijk. Het lijk is per auto naar de mare- chausseekazeme te Nieuwolde vervoerd. DE EERSTE GRAF-CATACOMBEN IN NEDERLAND. Het kerkhof van Valkenburg (L.) grenst aan een steil opklimmenden heuvel, waarvan de ondergrond uit mergel bestaat. Het kerk hof moet worden uitgebreid. Daarmee wordt een nieuwe en voor ons land eenige methode gevolgd. De toekomstige graven zullen n.l. niet meer in den grond gegraven worden, maar in den mergelsteen worden uitgehou- wen, zoodat de lijkkisten in nissen zullen wor den geschoven, waarna de openingen worden dichtgemetseld. Op deze wijze zal Valken burg de eerste graf-catacomben van Neder- land bezitten. RADIOGESPREKKEN MET JAPAN. De ontwikkeling van de radio op de korte golf heeft, schrijft de N. R. Crt., telefoonge- sprekken tegen weliswaar nog aitijd hoogen, maar toch redelijken prijs over de geheele wereld mogelijk gemaakt. Ons land neemt met z^n verbinding met onze Oost daarbjj een eervolle plaats in, maar het groote centrale station voor de telefoonverbindingen over den ganschen aardbol is toch Londen. Vandaar kan men in de eerste plaats spreken met alle deelen van het Britsche rijk, dat wil dus zeg gen, met alle werelddeelen, maar ook met landen buiten het rijk in die afgelegen streken zijn verbindingen mogelijk. Onlangs is ook Japan in het net der Internationale draad- looze telefoonverbindingen opgenomen. Als wij ons niet vergissen is Rome daarin voorgegaan, Berlrjn gevolgd en heeft Londen voorloopig de rrj besloten. Uit ons land kan men nu, hetzrj over Londen, hetzij over Berlijn met Japan praten. De Engelsch-Japansche dienst is Dinsdag geopend met de woorden: Hallo Tokio, hier spreekt Londen, waarop Sir Kingsley Wood in het Japansch gezondheid en voorspoed wenschte aan alien, die luisterden aan het toestel op 16.000 K.M. afstand te Tokio. Sir John Simon sprak vervolgens met zijn Japan- schen collega. Daaraa kwam de Japansche gezant aan de beurt en vervolgens nog de voorzitter van het verbond van Britsche in- dustrieen en een journalist. EEN HACHELIJK AVONTUUR IN DIE BERGEN. Een jeugdige alpinist, die op de hellingen van den Galibier (DauphinS) de ski-sport be- oefende, kwam zoo ongelukkig te vallen, dat hy zyn been brak. Het ongeluk geschiedde op een moeilijk toegankelijke plaats in het gebergte, zoodat drie reddings-colcnnes, die den man poogden te redden, onverrichter zake moesten terugkeeren. Wel kon de laat ste reddingsploeg een hond op den in de sneeuw liggenden man afzenden. Aan dezen hond dankt de ongelukkige zijn behoud. Vrij- dagochtend was het ongeluk gebeurd; Zon- dag is de man gered, door een brigade, die er eindeiyk in was geslaagd hem te bereiken. Twee nachten heeft hij in de yzige koude van het hooggebergte in de sneeuw liggend doorgebracht en hij zou zeker zijn omgeko- men, zoo niet de hond zich op het onbeweeg- lijke lichaam van den man had uitgestrekt, dat hij met zyn eigen liohaamswarmte voor bevriezen beschermde. Het gebroken been deed den man geen pyn meer; ondanks de warmte van den hond was het bevroien. NIET AUTIJD IS DE LIEFDE BES1IENDIG. Naar de Engelsche bladen melden is de ver- loving van mej. Florence Desmond, de ac- trice, en den heer Campbell Black, den be- kenden vlieger, by onderling goedvinden af- gebrcken. Het tweetal was plotseling gevoe- lens van liefde jegens elkaar gaan koesteren, toen zq elkander hadden leeren kennen op het vliegveld van Middenhall, juist voor het ver trek van de wedvlucht naar Melbourne, welke naar men weet door Scott en Campbell Black is gewonnen. Toen de vlieger te Londen was teruggekeerd, werd het engagement publiek gemaakt. Een gevolg van de verbreking dezer ver- loving is, dat mej. Desmond zal aftreden als commissaris van de nieuwe luchtvaartmaat- schappij, die kapitein Campbell Black had gesticht. DE TIMORZEE IN BEROERING. Aneta seint uit Koepetng: De Timorzee is in de laatste dagen zeer row. De golven hebben groote steehfen op "den Kustweg' ge- worpen. In de kampong .Namsain zijn vele woningen weggespoeld. Ook gouden orna- menten werden aangespoeld, welke waar- schyniyk afkomstig zijn van oude, langs de kust gelegen graven. De boot van den haven- meester is geheel vemield. Door het bandjirren van de Kali Noelmina is een boot met zes gevangenen geisoleerd geraakt. Vqf van ben werden gewond doch konden gered worden. Een gevangene wordt nog vermist. Een Timorees, te paard geze- ten, werd door een bandjir overvallen en is verdronken. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. In de stad Loeng-tsjou in de provincie Tsje- kiang is een groote autobus bij het oprijden van een brog in een optocht gereden doordat de bestuurder om de menschen te ontiwijken de macht over zijn stuur verloor. De bus kwam ten slotte op het voetpad terecht, bot- ste tegen de leuning van de brug, die afbrak en viel, hals over kop, in de 15 M. lager stroo- mende rivier. In totaal zijn ongeveer 200 menschen, die niet meer uit de voeten konden, of op de brug verongelukt of in het water gevallen. Reeds zijn 23 lijken uit de rivier opgehaald. DRIE KINDEREN DOOR HET IJS GEZAKT EN VERDRONKEN. Uit Oppeln wordt gemeld, dat drie kin- deren door het zwakke ijs van de oude Oder te Przywor zyn gezakt en onmiddellyk onder het ys geraakten. Een jonge man en een 12- jarige scholier hefbben getracht de kinderen te redden, zij liepen echter zelf gevaar te verdrinken. De jonge man kon zich zelf met moeite redden. Ook de scholier kon slechts met groote moeite gered worden. Na eenigen tijd zijn ook de drie kinderen uit het water gehaald, doch zq waren reeds dood. DE MOOISTE VROUWENNEUS. Te Parijs heeft men onlangs, zoo lezen wy in de Vrouwenpost van de „Haagsche Post", een schoonheidswedstryd op touw gezet, ter bekroning van den mooisten vrouwenneus. Deze schoonheidswedstryd vond plaats in een van de mondainste hotels. De jury bestond uit schilders, beeldhouwers en schrijvei^s; en tal van mooie Parijsche vrouwen, die reeds by andere schoonheidswedstryden waren be- kroond, staken nu hier haar neus in! Maar de beoordeelaars van de mooie neuzen konden het niet eens worden, aan welke deelneem- ster zij den eersten prys moesten toekennen. Sommige kunstenaars dweepten natuuriyk met den klassieken Griekschen neus, terwyi anderen de voorkeur gaven aan het pikante Fransche wipneusje. Toen deed iemand het voorstel, den pry's tot te kennen aan ,,Miss Venus", die reeds aan de Riviera was be- kroond, als bet ideaal van de modeme mooie vrouw. Dit voorstel glng echter ook niet door, daar het geen meerderheid van stemmen kreeg. Daarom zal binnenkort de „neuzen- wedstrijd" worden herhaald. Misschien dat er dan nog mooiere neuzen aan zullen deel- nemen. EEN LVNCH-GEVAU. Uit Slayde, in den staat Mississippi, wordt het lynchen vermeld van een neger, zekeren Young. De man werd aan een boom opge- knoopt. Young schijnt medeplichtig te zijn geweest aan het doodschieten van een staats- beambte. In het proces te Berlijn tegen den 25-jarigen Bruno Laude en zijn echtgenoote, de 25-jarige Erna Bresemann, die een 86-jarigen man had den vermoord en van 84 mark beroofd, is Dinsdag vonnis gewezen. Beide beschuldigden zyn ter dood veroordeeld. DREIGBRIEVEN AAN VALENTINE. De chef van de New-Yorksche politie, Lewis Valentine, heeft dreigbrieven ontvangen, dat men zijn dochtertje Mirjam zal ontvoeren en dooden. rj Men veronderstelt, dat dit een bedreiging is van de New-Yorksche onderwereld in ant- woord op de anti-misdaadcampagne, welke de New-Yorksche politie heeft ingezet in haar strijd tegen de bandieten. Valentine heeft nu vier detectives aangesteld om over zyn doch tertje te waken. s s IN DE VEREENIGDE STATEN NIEtTWE STOFRDGENS OP KOMST. De regeeringsdeskundigen te Washington hebben de bevolking gewaarschuwd, dat bin nenkort opnieuw stofregens van nog grooter hevigheid dan die welke eind Februari in de Zuidelijke Staten zooveel schade hebben aan- gericht, verwacht ktmnen worden. Deze stofregens, die drie jaren geleden nog vrijwel onbekend waren, vernielen den oogst, dooden het vee en herscheppen vrochtbaar land in een woestyn. Toen in Februari stor- men, die het verschynsel teweeg brachten, over het land raasden, stonden d,e boeren machteloos, en toen eenmaal de wind was gaan liggen constateerden zij, dat hun huizen en landerijen met een dikke laag geel stof waren bedekt. Thans zal de regeering maatregelen nemen om een herhaling te voorkomen; o.a. zal zy via de radio de boeren inlichten, op welke wijze zij hun land kunnen beveiligen. Het ge- bied, dat gevaar loopt, omvat 13 van de 48 staten en beslaat meer dan tweevijfde deel van de totale oppervlakte der Vereenigde Sta ten. Het levert meer dan de helft van al het vee in het land. VIJF KINDEREN VERDRONKEN. Op de oude vestinggracht te Domitz in Mecklenburg zijn Zondagmiddag zes kinderen door het ijs gezakt. Er schoten eenige men schen toe, die er in slaagden een meisje te redden, doch een zusje en een vijfjarig broer- tje verdronken, evenals de drie dochtertjes van een S.S. standaardleider. EEN BANANEN-MANLAK. Een 64-jarige inwoner van Tokio houdt zoo van bananen, dat hij de laatste 27 jaar niets anders heeft gegeten. Des morgens eet hy twee bananen als ont- byt, des middags eveneens twee, en des avonds nogmaals twee bananen, en dit dieet bekomt hem uitstekend. Slechts klaagt hij erover; dat bij des win ters zeer gevoelig is voor koude. Aan boord van het s.s. „City of Batavia" van de Ellerman Bucknall-Lyn, ontstond tydens de reis van Mombassa naar Aden, een twist tusschen Maleische zeelleden. Dezen maakten van hun messen gebruik, met het gevolg, dat vier hunner emstige snijwonden in de keel opliepen. Van twee Maleiers was de keel doorgesneden, zoodat zy aan de gevol- gen bezweken. Een andere Maleier en de steward werden emstig gewond, doch ver- keeren niet in levensgevaar. Het inderdaad zeer zeldzame geval is te Geroldstein (Proisen) voorgekomen, dat in 6dn gezin negen personen met het eerekruis zqn onderscheiden. Dit krois wordt verleend aan Frontstrijders, die inderdaad aan het front zijn geweest. Van de negen zoons van het eene gezin, waarvan de vader een 85- jarige man overigens oud-strijder was van 1870, is er ddn in het veld gevallen, terwijl er acht met min of meer ernstige wonden zqn teruggekeerd. Alle acht hebben het eere kruis gekregen en ook de moeder, die inmid- dels weduwe is geworden, heeft het eerekruis voor de nagelaten betrekkingen. EEN LUGUBERE TENTOONSTELLING. Uit New-York schrijft men aan het Handelsblad In de .Newman Galleries" wordt op het oogenblik een tentoonstelling gehouden, die haar weerga nog niet in Amerika gehad heeft en zeker nergens daarbuiten plaats zou kun nen hebben. Verschillende kunsthandelaren hadden zich oorspronkelijk bereid verklaard om hun zalen er voor open te stellen, maar bij nadere bedenking en onder den druk van dreigementen in een paar gevallen, trok de een na den ander zich terug. Het geexpo- seerde bestaat uit een vijftigtal schilderijen, teekeningen en houtsnijwerk, die alle het lyn chen tot onderwerp hebben. Het was voor namelyk de ..National Association for the Ad vancement of Colored People", die den stoot heeft gegeven tot het by elkaar brengen van deze kunstwerken en niet minder dan acht negers behooren onder de aanwezlge artisten. Het merkwaardige is, dat het afgebeelde uitsluitend negers betreft, terwyi ieder jaar wel degelijk de noodige blanken ook als slacbtoffer van de opgezweepte massa viel en. Op een enkele uitzondering na trekken de werken meer om bet propagandistisch aoel zelf dan om de hooge kunstwaarde de aan- dacht. De meesten zyn cru van uitbeelding en dit gepaard met de strekking van het on derwerp, maakt het bezoek aan deze tentoon stelling tot een lugubere tydpasseerlng. Met voorbqgaan van alle macabere voorstellingen van hangen en levend verbranden is misschien Reginald Marsh het viymendst in zyn aan- klacht door het uitbeelden van de gxetig toe- kykende menigte, waarin een moeder haar dochtertje hoog opheft om goed te kunnen zien. De tentoonstelling heeft veel commentaar verwekt in de New-Yorksche bladen en is in een wijk tyds door een paar duizend men schen bezocht, o.a. door mevrouw Roosevelt In zijn laatste rede voor de radio tegen de misdaad heeft de president niet nagelaten dezen vorm van rechtverschaffing by name te noemen en in de scherpste- bewoordingen af te keuren. Voorzien van een opmerkelijk lange lijst van comitdleden, waarby de vooraan- staande liberalen te vinden zyn, zal de ten toonstelling verder een tournde door het heele land maken. HAAR SCHOENEN WAREN NIET BETAALD. Een elegant gekleede dame wandelde in de hoofdstraat van Skoplje (in Zuid-SlaviS), door velen bewonderend nageoogd, toen plot seling tot ieders verwondering een man uit een winkel te voorscbyn sprong, de name op den grond wierp, haar van haar schoenen ontdeed, om haar vervolgens weer op haar beenen te zetten, en op kousevoeten haar weg te laten vervolgen. De aanvaller was een bekende schoenmaker die verklaarde tot deze ongebrolfteiyke han- delwijze te zyn overgegaan omdat de schoenen nog niet waren betaald, en het hem verveelde zyn klant gekleed te zien voorbygaan, terwijl hy aan den rand van een faillissement stond. Een der bladen spreekt naar aanleiding hiervan de hoop uit, dat kleermakefs niet tot s-oortgelyke middelen hun toevlu'cht zullen nemen. FLES S CHE N TREK K KELT TE NEW-YORK. Sedert 1 Januari is te New York een ver- ordening van kracht, waarby het verboden is, ledige wijn- en likeurflesschen weg te werpen, zonder deze eerst te breken. Op overtreding staat een zrware straf, namelyk twee jaar gevangenisstraf. Dit verbod is uitgevaardigd om te voorkomen, dat de standaardflesschen opnieuw gevuld worden door dranksmokke- laars en het is natuuriyk zeer toegejuicht door de fabrikanten van flesschen, die er een vermeerdering van hun omzet van verwach- ten. De eigenaars van hotels en restaurants zijn niet zoo biy. Sommigen hunner hebben menschen moeten aanstellen voor het breken van flesschen. Een New Yorksch ingenieur heeft echter een machine geconstrueerd, waarmede 35 flesschen per minuut kunnen worden gebroken. Aangezien deze machine te' kostbaar is voor den gemiddelden flatbewoner, komen wagentjes waarop dergeiyke apparaten zyn aangebracht, de flesschen thuls breken, in verband met de bepaling, dat het breken der flesschen in het pand zelf moet geschieden. VIJFTIEN GEVANGENEN ONTSNAPT. Uit de militaire gevangenis te Madrid zyn, naar Reuter van daar meldt, vyftien soldaten door een onderaardsche gang ontsnapt. - '.srf £;:'.u*si' EEN TREIN IN EEN LA WINE De sneltrein D 39 is tusschen de stations Langen en Wald am Arlberg (bij Innsbruck) in een lawine gereden. De locomotief en twee wagens doorboorden de 20 M. breede en 3 M. hooge sneeuwmassa voor de trein tot stilstand kwam. Door den schok zijn drie relzlgers, drie bedienden van den eetwagen, de machinist en de hoofdconducteur licht gewdnd. De trein heeft geen noemenswaardlge schade geleden en kon de reis weidra voort- zetten. b tjr(. ttl'a g i LIEFDESROMANTIEK VAN EEN SCHOONHEIDSKONINGIN. Miss Zuid-Slavie zal over eenige dagen naar Mexico vertrekken om in het huwelijk te treden met een man, dien zy hog niet ge- zien heeft. Gedurende de schoonheidswedstryd van 1933 werden de foto's van de candidaten voor den titel van Miss Europa in de bladen van alle landen der wereld gepubliceerd. Een een- zame Zuid-Slavische emigrant, die jaren ge leden naar Mejcico vertrokken is en daar for- tuin heeft gemaakt zag haar portret in de krant en werd dadelyk verliefd op haar. Hij schreef haar een brief, waarin hij haar voorstelde te trouwen. Zij bezocht daarna zyn ouders in DalmatiS, die haar een praehtigen gouden armband bezet met diamanten als ge- schenk van haar toekomstigen ecbtgenoot gaven. Zy maakt nu toebereidselen om naar AJme- rika te vertrekken Om een man te trouwen, dien ze zelf nooit heeft gezien. ■r - SAS VAN GENT.. Geboorten. 8 Maart. Germaine Jos6, d. van Kamiel Broggeman en van Alice Leonie Neyt. 11 Maart. Dolphina Jeannette Maria,d. van Gustaaf Joannes Maria Verbiest en van Maria Louisa van Leemput. Overlijden. 9 Maart. Johannes van Espen, oud 82 j., wedn. van Janneke Stouthamer. SAS VAN GENT. In de week van 7 tot en met 13 Maart heb ben zich in deze gevestigd: M. Bauwens, zonder beroep, van Selzaete. H. van Cleemputte, dienstbode, van West- dorpe. Vertrokken: P. E. Schieman, landbouwersknecht, naar Philippine. J. B. Dooms, schippersknecht, naar Ter Neuzen. J. M. Luysterburg, hulp-kommies R. D. B„ naar Bergen op Zoom. M. E. Roegiers, dienstbode, naar Assenede. M. Goossens en gezin, zonder beroep, naar Selzaete. M. N. van Laere, dienstbode naar Wesi- dorpe. Ch. L. Blankaert, landbouwersknecht, naar Hontenisse.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 7