ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Die pijn overall AKKERTJES No. 9273 EERSTE BLAD VRIJDAG 15 MAART 1935 75e Jaargang Feuilleton De man van Nergenshuizen Binnenland AKKER- CACHETS mmsssssmm KEURING VOOR DEN DIENSTPLICHT. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post S 5,60 per jaar Voor Beigle en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen venminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Lnzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIX BLAD VERSCHIJNX IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van XER NEUZEN maakt bekend, dat de Keuringsraad voor de tageschrevenen voor den dienstplicht dezer ge meente zitting zal houden te Xer Neuzen, in de voormalige school A aan het Schoolplein, op Dinsdag 30 April 1935 en op Woensdag 1 Med 1935, telkens des voormiddags om 9 uur precies. Geneeskundige verklaringen. Vermoedt de ingeschrevene, dat htj onge- schikt is wegens een ziekte of een gebrek, waarvoor ho onder geneeskundige behandeling geweest is, dan is het wenschelijk, een schrif- telijke verklaring van een geneeskundige mede te brengen. Inlyving. Voor hen, die niet voorgoed ongeschikt worden verklaard, bestaat de gelegenheid om taun voorkeur met betrekking tot de inlijving aan den voorzitter van den keuringsraad op te geven, zoowel wat betreft korps of zee- macht als gamizoen en tijd van opkomst. Het is wenschelijk, dat ieder opgeeft welke voorkeur hij in de eerste en welke hij in de twveede plaats heeft. Voorts kan de ingescrfrevene den voorzitter een schriftelijke verklaring ter hand stellen am te bewyzen, dat hy voor zeker vak of voor zekeren arbeid byzondere geschiktheid bezit. Met opgegeven wenschen kan slechts reke- ning worden gehouden, voor zoover de dienst- belangen het toelaten. V erplichtingen. Behoudens de hierna vermelde uitzonderin- gen, is ieder, die voor de lichting van het volgend jaar is ingeschreven, verplicht op de hem aangewezen plaats en tijd voor den keu ringsraad te verschynen en zich te onder- werpen aan een onderzoek tot het beoordeelen van zyn geschiktheid voor den dienst in het algemeen en tot het verkrijgen van gegevens voor zijn nadere bestemming, waarvoor schrif telijke proeven moeten worden afgelegd. De ingeschrevene, die tijdelijk ongeschikt wordt verklaard, is verplicht het volgend jaar nogmaals voor den keuringsraad te ver schijnen en het vereischte onderzoek te on- dergaan, tenzij hij inmiddels geschikt of voor goed ongeschikt is verklaard of van den dienst is uitgesloten. Verhinderlng. Hij, die door ziekte of wegens een andere geldige reden niet bij de keuring kan ver schijnen, moet hiervan tijdig kennis geven aan den voorzitter van den keuringsraad of aan den burgemeester. Wie niet behoeven te verschijnen. Zijv die voor de lichting van het volgend jaar zijn ingeschreven en v66r den dag, waar- ap zij voor den keuringsraad zouden moeten verschijnen, van den dienstplicht zijn vrijge- steld wegens broederdienst, worden niet aan de keuring onderworpen. Dit geldt niet voor degenen, die het vorig jaar tijdelijk onge schikt zijn verklaard en daaraa wegens broe derdienst zijn vrijgesteld; dezen moeten dit jaar opnieuw worden gekeurd. Van de verplichting om voor den keurings raad te verschijnen zijn vrijgesteld de inge- schrevenen, die behooren tot een der volgen- de groepen a tot g: a. zij, die zijn opgenomen in een krank- zinnigen-, idioten-, doofstommen- of blinden- gesticht; b. zij, die doen blijken door ziekte of ge- breken tot die verschyning buiten staat te *tjai en niet zijn opgenomen in een gesticht, als onder a bedoeld; c. zij, die zijn opgenomen in een rijksopvoe- dingsgesticht, een tuchtschool, een gevangenis of eea rykswerkinrichting; d. zij, die hun beroep maken van de buiten- landsche zeevaart of van de zeevisscherij bui- tenslands; e. zij, die langer dan een maand in het buitenland verblijven in een plaats, welke meer dan 15 K.M. van de Nederlandsche grens is gelegen; f. zij, die een geesteljik of een godsdienstig- menschlievend ambt bekleeden of tot zoodanig arnbt worden opgeleid; g. zij, die als vrijwilliger behooren tot de landmacht, tot de zeemacht of tot de over- zeesche weermacht (dezen worden niet tot de keuring toegelaten). Ook zij, die tot het vooroefeningsinstituut van den vrijwilligen landstorm behooren, worden in het alge meen niet aan dit onderzoek onderworpen. Alleen indien deze landstormvrijwilligers voor den landstorm geschikt zijn verklaard met voorbehoud ten aanzien van de lengte, moeten zij voor den keuringsraad verschijnen om nader te worden onderzocht. Uitspraak op verklaringen. In sommige gevallen kan de ingeschrevene ongeschikt worden verklaard enkel op grond van eea schriftelijke verklaring, bij voorkeur afgegeven door twee geneeskundigen. De eischen, waaraan zulk een verklaring moet voldoen, zijn omschreven in art. 37, 4e lid, en art. 41 van het dienstplichtbesluit. Nadere in- lichtingen kaa men vragen aan de gemeente- secretarie of aan den voorzitter van den keu ringsraad. Keuring elders. De ingeschrevene kan aan den voorzitter van den keuringsraad het verzoek doen om het onderzoek elders te endergaan. Desgewenscht kan hrj het verzoekschrift indienen bij den burgemeester, die alsdan zorgt voor de ver- zending. Herkeuring. Ten aanzien van elken ingeschrevene, om- trent wien de keuringsraad uitspraak heeft gedaan, kan by den herkeuringsraad een nieuw geneeskundig onderzoek worden aangevraagd: a. door den ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, of diens wettigen vertegenwoor- diger; b. door elk der overige voor de gemeente Ingeschreven personen of diens wettigen ver- tegenwoordiger. De aanvraag moet berusten op aannemelijke in het verzoekschrift omschreven gronden en uiterlijk den tienden dag na den dag, waarop de uitspraak in het openbaar is medegedeeld, worden ingeleverd hij den burgemeester der gemeente, waar de ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, voor den dienstplicht ingeschre ven is. Gewoonlijk wordt de uitspraak op den dag der keuring door den voorzitter van den keuringsraad in het openbaar medegedeeld. Aanvragen, niet ingericht of niet Ingeleverd op de hier omschreven wyze, kunnen geen ge- volg hebben. Verschijnt de ingeschrevene niet op den be- paalden tijd voor den herkeuringsraad, dan wordt de aanvraag, indien zij is gedaan door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoordiger, als vervallen beschouwd, behoudens uitzonde- ringen. Indien het vanwege den herkeuringsraad te houden onderzoek niet mocht kunnen plaats hebben, wordt de ingeschrevene voor geschikt gehouden. Afkeuring door bedrog. Blijkt, dat iemand voorgoed ongeschikt is verklaard als gevolg van bedrog, dan wordt door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 54) (Vervolg.) Alle oogen uit de zaal waren nu op my ge- richt. Onder gewone omstandigheden zou aoo'n plotseling critisch onderzoek my mis- schien een beetje van de wijs gebracht hebben, maar ik was zoo belangstellend en brandend nieuwBgierig naar de openbarimgen van Mil- ford, dat ik er bijna geen notitie van nam. Ik was benieuwd te hooren, hoeveel of hoe weinig hij van plan was, over onze wederzyd- sche en gezamenlijk beleefde avonturen open baar te maken. „En wanneer begon uw verdenking betref- fende deze. verbijsterende misleidinig vasten vorm aan te nemen?" vroeg de rechter. Milford wachtte eenige oogenblikken, blijk- baar om zich de fatten nog eens goed voor te stellen. „Het was op den avexnd van het bal bij Lord Sangatte, mijnheer den avond van den moord. Mijnheer Burton ging ongeveer om half elf uur van huls; hjj was nog geen kwar- tier weg, toen er een jongen aanbelde met een briefje voor my. Het was het handschrift van mynheer Northcote en hij schreef my, dat ik onmiddellijk met een taxi naar Baxter's Rents 7 Stepney moest komen. Ik begreep er nlets van, aangezien ik hem zoo juist het huis had zien verlaten. Maar het stond er en de handteekening liet niet den minsten twijfel over. Ik mocht dus niet talmen, want mijn meester kon my noodig helbben. Dus zocht ik in het adresboek naar Baxter's Rents en riep een taxi aan. Ik verzocht den chauffeur mij aan den hoek van Eaststreet af te zetten. Het was een tamelijk ordinaire buurt, vlak by de rivier en oogensohijnlyk meer bevolkt door vreemdelingen, dan door Engelschen. Numiner zeven bleek te zijn een zeelieden- logement. Ik vond mijn meester daar hij had my geschreven, onder welken naam ik naar hem moest vragen maar op 't eerste gezicht zou ik hem byna niet herkend hebben. Hij was altijd zoo byzonder keurig op zijn kleeding mynheer, en nu was hij ongeschoren en ongewasschen en droeg hy een matrozen- pak van de grofste scort. Hy nam mij mede naar zyn kamertje, dat hy had gehuurd, het geleek wel 'een varkens- hok, mijnheer. Toen ik binnen was, sloot hy de deur achter ons en sleepte er het ledikant tegenaan, alsof hy ergens vreeselyk bang voor was. Op dit oogenblik was het angstwekkend stil in de zaal. Van den rechter af tot den politieagent by de deur toe, was iedereen in de zaal bsvangen door een soort betoovering en zij namen het verhaal van Milford met adembenemende aandacht in zich op. Zyn vreemde, eenvoudige, ongekunstelde iXdjze van verhalen scheen in hooge mate de uitwerking te verhoogen. „Toen dacht U toch niet meer, dat hij en mijnheer Burton een en dezelfde persoon waren?" onderbrak hem de rechter. Milford streek zyn hand langs ?ijn voor- hoofd. ,,Ik weet het niet, Edelachtbare, ik was z66 verbysterd, dat ik niet kan zeggen, wat ik dacht. Ik stond mijn meester maar aan te staren, zonder een woord te spreken. Zoover ik my kan herinneren, was het my alsof ik droomde". „Wat deed hy toen?" „Hy gehood my op het bed te gaan zitten. Toen begon hy langzaam en zacht te spreken. Om te beginnen vertelde hy mij dat hy Prado was. Uit hetgeen hij verder zei, bleek, dat hy als kleine jongen reeds, Engeland had ver laten en dat iedereen in San Buca in de mee- ning verkeerde, dat hy een Zuid-Amerikaan was. Hij was uit het paleis gevlucht, juist voor het in de lucht vloog en hy meende toen dat hij gevlucht was, zonder dat iemand hem had gezien. Als steward bij de „Blue Star Line" had ik natuurlijk alles gehoord van de wyze, waarop hy president was geworden en de desbetreffende uitspraak door den Minister van Defensie vervallen verklaard en wordt de persoon, wien het geldt, geplaatst in de ver- houding tot den dienstplicht, waarin hij zou hebben verkeerd, indien hy niet ongeschikt verklaard was. Str afbepalingen De ingeschrevene, die verplijht is voor den keuringsraad te verschijnen en niet op de daar- voor aangewezen plaats en tijd verschijnt, of die, aldaar verschenen zijnde, zich niet aan het onderzoek onderwerpt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldhoete van t"di hoogste honderdvyiftig gulden. Hetzelfde geldt voor den ingeschrevene, die moet worden onderzocht op de plaats, waar hij zich bevindt, en zich niet aan het onderzoek onderwerpt, en ook voor dengene, die de in verband met de dienstplichtwet van hem ge- vraagde opgaven niet of niet naar waarheid verstrekt. Pleegt hij opzettelijk een van ge- noemde feiten, dan wordt hy gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maan den of gel<fboete van ten hoogste zeshonderd gulden. Voorts wordt de aandacht gevestigd op art. 206 van het wetboek van strafrecht, dat luidt als volgt: Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft: 1°. hy, die zich opzettelyk voor den dienst by de krygsmacht ongeschikt maakt of laat maken; 2°. hy, die een ander op diens verzoek op zettelyk voor dien dienst oageschikt maakt. Indien in het laatste geval het feit den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd. Reiskosten. Moet de ingeschrevene, om voor den keu ringsraad te verschijnen, kosten maken voor het passeeren van een veer, brug of tol of kan hij de heen- en de terugreis niet in 6&n dag afleggen, dan kan hij zich tot den burgemees ter wenden; in het eerste geval voor het ont- vangen van een passagebiljet en in het laatste geval voor het genieten van nachtverblijf en voeding. De opgeroepene, die woonplaats heeft in een plaats in het buitenland, welke niet meer dan 15 K.M. van de Nederlandsclgrens is ge legen, en eea tegemoetkoming wenscht te ont- vangen in de kosten van de reis en, zoo noodig. in de kosten van voeding, moet deze bij zijn verschijning voor den keuringsraad vragen aan den voorzitter. Adresverandering. By adresverandering behoort de ingeschre vene zijn nieuwe adres aan de gemeentesecre- tarie op te geven, ook bij het bureau voor militaire zaken. Ter Neuzen, 13 Maart 1935. De Burgemeester, J. HUIZINGA. TOELATING LEERLINGEN OPENBARE SCHOOL VOOR UITGEBRJEID LAGER ONDER WIJS. Aanvragen om to elating tot de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs kun nen worden gedaan bij het hoofd dier school en ter gemeente-secretarie voor 28 Maart a.s. Onderwijs wordt gegeven in alle vakken welke opleiden voor het volledig M.U.L.O.-diploma. Ter Neuzen, 14 Maart 1935. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. het behoefde my niet gezegd te worden, dat er heel wat menschen waren, die hem gaarae een mes tusschen de ribben gestoken hadden, als zij maar half hadden kunnen vermoeden, dat hy nog in leven was. Hier wortelde het groote bezwaar, mijnheer. Het was op de een of andere manier uitgalekt, dat hij bij de ontploffing niet was gedood en toen was het volk uit San Luca uitgetogen om zyn spoor te ontdekken. Hy was geen lafaard neen, dat was mijn meester niet. Hij zou geen President geworden zijn of mij het leven gered hebben zooals hij deed, als hij een lafaard was, doch hij wist maar al te goed, dat het met hem gedaan zou zyn, als hy er niet in zou kunnen slagen, Londen te verlaten. De menschen, die op zijn leven loerden, bshoorden tot een soort geheim ge- nootschap, dat hy nagenoeg had uitgeroeid. Hun eenig doel scheen, de rekening met hem te vereffenen, zonder de gevolgen te bereke- nen, welke hun daad met zich zou sleepen". Milford hield even op en nam een teugje uit het glas water. Ik keek tersluiks naar Maurice. Hy staarde naar het getuigenhokje met een uitdrukking van zenuwachtige vrees, die mij inderdaad veel genoegen verschafte. Ik was niet de eenige, die nieuwsgierig, wat Milford nog verder zou openbaren. „Ga door", sprak de rechter. ,,Toen ontmoette hy als door een wonderlijk toeval mijnheer Burton. Dat was op dien avond, toen hy met een taxi was uitgegaan, Edelachtbare. Hy was uitgegaan, om eenige stukken by zyn advocaat of notaris te teeke- nen daarna wandelde by terug langs de kade, waar hij mynheer Burton zag staan. Hij was onmiddellijk getroffen door de sprekende ge- lykenis en even onmiddellijk schoot het hem te binnen, dat zich hier een weg opende, om te ontsnappen, als hij het goed aanlegde. Hoe het zij, het leek hem een kans, die te wagen was; hij ging naar hem toe en sprak mynheer Burton aan." Toen mijn belangwekkende persoonlijkheid weer op 't tanijt kwam. werd ik wederom het middelpunt van attractie. Iedereen boog voor- over, ten einde mij aan te staren; eenigsn schenen daarby hun spier, wier functie het is, DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, inge- volge artikel 16, eerste lid, der Drankwet, dat by hen is ingekomen een verzoek om een tapvergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop, van HONORd DE NIJS, van beroep cafdhouder, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden lokaliteit van bet perceel plaatselijk gemerkt no. 71 en gelegen aan de Dijkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is geschied, kan ieder tegen het ver- leenen van deze vergunning schriftelijk bezwa- ren indienen bij Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, 14 Maart 1935. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. Aan de orde is de begrooting van justitie voor 1935. De heer Hermans (s.-d.) oefent critiek op de gedragingen van de monopolistische Buma. Spr. vraagt een juiste omschryving van het uniform-verbod. Hij kan niet inzien, waarom by strafvervolgingen geen verschil wordt ge- maakt tusschen politieke delinquenten en b.v. personen, schuldig aan moord met roof. Spr. merkt op, dat de Minister bij het instellen van een onderzoek uitsluitend afgaat op ambte- lijke berichten. De heer Heerkens Thijssen (r.-k.) wil mis- standen in openbare badgelegenheden niet overlaten aan de plaatselijke overheid, doch ze van regeeringswege zien bestreden. De heer Mendels (s.-d.) betoogt dat er over het algemeen nog te weinig eerbied wordt be- toond voor den gesstelijken eigendom. Spr. komt op tegen de aanvallen op het Buma, dat zijns inziens geen onredelijke eischen stelt. Spr. is van oordeel, dat niet steeds het Wet boek van Strafvordering met behoorlijke mild- heid wordt toegepast. In verband met het Larensche geval be- pleit spr. verdere verbetering van ons vreem- delinganrecht. DE WIJZIGING VAN DE WET OP DE STAATSLOTERIJ. Naar wij vememen Is het on twerp vein wet tot wyziging van de wet op de staatsloterij, volgens hetwelk het verboden is, gebruik te maken van de trekkingen van de staatsloterij door de Koningin bekrachtigd en ligt het in het voornemen van den Minister van Finan- cien te bevorderen, dat de wijziging in wer- king treedt na afloop van de 469ste staats loterij, dus ongeveer 1 November 1935. DE 250.000ste POSTREKENING. Dezer dagen is de 250.000ste postrekening geopend. Tien jaren geleden bedroeg dit aan- tal nog slechts 113.000. Uit den Snellen groei blijkt welovertuigend, welk een groote vlucht deze dienst neemt en hoezeer hij in een be- hoefte voor breede volkslagen voorziet. WIJZIGING VAN DE KIESWET ENZ. Het Tiweede Kamerlid Bongaerts heeft by amendement voorgesteld om na artikel VIII in te voegen een artikel IX luidende: ,,Het tweede lid van artikel 99 wordt ge- lezen als volgt: ,,Bij de verkiezing van de den mond te sluiten, niet onder commando te hebben. Een paar dames gingen zelfs zoo ver, gebruik te maken van binocles. Het was een hinderlijk gedoe, doch ik stak mijn han- den in mijn zakken en keek zoo emstig moge- lyk recht voor mij uit. „Hij vroeg mynheer mede te gaan soupeeren in restaurant Milan. Ik begreep uit hetgaen mijnheer Northcote zei, dat zij een aparte kamer hadden. Ik veronderstel, dat de directie van die inrichting zal kunnen verklaren, of dit juist is, Edelachtbare." De rechter knikte. „Ja, ja, dat is gisteren al bevestigd, bij het getuigenverhoor." Op hetzelfde oogenblik sprong de politie- advocaat van zijn stoel en be.gon te protestee- ren tegen hetgeen hij ,,met alle eerbied" noemde, een „ongehoorde onregelmatigheid" in de behandeling. De rechter bleek een tamelijk onafhankelijk man te zijn, want hy onderbrak hem met de woorden: „U zult my ten zeerste verplich- ten, met te gaan zitten, mynheer Gunn. Ik ben niet van plan aan het verzoek der politie te voldoen, voor ik alles heb gehoord, wat deze getuigen hebben te zeggen." Hy zei dit op zeer koelen toon. Toen knikte hij naar Mil ford. Ga voort, mijnheer Milford", klonk het ijs- koud. .Edelachtbare, toen mijn meester zag, welk soort man mijnheer Burton was, deed hy hem onmiddellijk het voorstel, om van plaats te verwisselen. Mijnheer Burton moest zyn kleederen aantrekken en naar Park-Lane gaan, om gedurende drie weken voor mynheer Northcote door te gaan." Er ging een geluid door de zaal als van een krachtige ademhaling; verwondering en halve twijfel lagen op aller gelaat te lezen. Of de verklaring van Milford als wettig bewys in aanmerking kwam of niet, dit stond vast, dat het publiek zeer voldaan was. „Dit is werkelijk hoogst belangrijk", merkte de rechter droogjes op. „En de beklaagde nam, naar het schijnt, dit a an bod van waag- balzerij aan, niet waar? Was hij bekend met de redenen, waarom mijnheer Northcote wenschte te verdwynen?" dat zware gevoel in armen en beenew is hel verschijnsel, waarmede een aanval van Griep of Influenza gepaard gaal Daarvoor helpen nu die "AKKERTJES" zoa uilsiekend en evenzeer voor rheumatischa pijn, Spierpijn, Lendenpijn, Zenuwpijn, enx AKKER-CACHETS zullen Liw koorts ver- drijven en werken pijnstillend, afleidend en bedarend. Ze verdrijven Uw Hoofd- pijnen, ze maken dat U weer rustig kunt sla- pen en zich spoedig weer prettig gevoeit. "AKKERTJES" werken snel en zeker bij- Hoofdpjjn, Kiespijn, Spierpijn, Rheuma- tische pijn, Zenuwpijn, Lendenpijn, Vrou wenpijn, Migraine en Slapeioosheid, Overal verkrijgbaar. Per 12 stuks 52 cent leden der Tweede Kamer rangschikt het Cen- traal Stembureau de lijsten en lystengroepen naar volgorde van de grootte van haar stem- cyfer. De lijsten en lijstengroepen, welker stemcijfers niet behoort tot de hoogste veer tien, worden verder buiten aanmerking gelar ten. Het centraal stemibureau deelt vervolgens de som der stemcyfers vam de veertien lijsten door het aantal te vervullen plaatsen Bij aanneming van dit amendement zullen eenige andere artikelen van het wetsantwerp moeten vervallen. In de tcelichting wordt gezegd, dat het stelsel der kieswet ongeveer 20 jaar geleden door de regeering is verdedigd op grond van de wenschelijkheid van een niet groot aantal betrekkelijk groote partyen, vertegenwoordigd op den grondslag der evenredige vertegen- woordiging; daarnaast zou de mogelykheid moeten openblijven om enkele op den voor- grond tredende persoonlijkhe'den, die verspreid over het land stemmen, op zich zien uitge- bracht, een kamerzetel toe te wijzen. In de praktijk is een beeld ontstaan, daarvan sterk afwijkende. Sedert 1922 neemt de splitsing in partijen geleidelijk toe; het aantal partg«s» stijgt en het aantal eenlmgen eveneens. Het amendement beoogt, daaraan een rem te leggen, zonder in te grijpen in wat zich reeds heeft ontwikkeld. Voor het geval, dat bovenstaand amende ,,Naar hetgeen mijn meester mij vertelde, Edelachtbare, wist mijnheer Burton, dat hij vermoedelijk zou vermoord worden, maar dat was ongeveer alles. Hij werd goed beta aid etv was bereid het risico op zich te nemen" „En wat noemt. U goed betaald?'" Milford schudde zijn hoofd. ,,Ik weet het niet, Edelachtbare. Mijn meester heeft het my niet gezegd. Hy vertelde my alleen, dat hij mijnheer Burton over de indeeling van het huis en het personeel had gesproken en ook, met welke menschen hij gewoomlyk omging, Daarna hebben zij elkander's kleeren aange- trokken en is mijnbeer Burton naar Park Lane gegaan." „En waar bleef mynheer Northcote?" ,,Hij logeerde dian nacht in het Bruce-House Den volgenden morgen ging hy naar het ooa- ten en kocht eenige matrozenkleederen hg een uitdrager. Zijn bedoeling was, stil naar Australie te gaan, maar er voer eerst vier dagen later een schip; daarom nam hy zyn in- trek in Baxter's Rents en hij was sedert dien nog niet uit geweast." „Waarom liet hy U komen?" ,,Gm verschillende redenen, Edelachtbare Eerst en vooral wilde hij weten, of wy eearig verschil tusschen hem en mijnheev Burton hadden opgemerkt en of mynheer het spei speelde zooals hy had beloofd. Bovendien had hij een papier, dat ik moest teekenen en Mjjj mynheer Horsfall, den advocaat brengen."' „Wat was dat voor een papier?" vroeg «fc rechter scherp. Heeft U het bij U?" Milford stak zijn hand in zijn binnenzak en haalde er een lange blauwe enveloppe uit. „Hier is het, Edelachtbare, ik weet niet waf er in zit; ik heb alleen maar myn handteeke ning er onder geschreven, om te verklaren, daft ik het mijn meester had zien teekenen.'" „Geef het mij maar", zei de rechter. Dan hief hij zijn hoofd op en keek de zaal romd „Is mijnheer Horsfall hier aanwezig?" riep tev Een heer op leeftijd met gladgeschoren ge laat, verhief zich met een lichte bulging van zijn hoofd. ,,Ik ben notaris Horsfall", sprak hij. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 5