rfmcfm NIEUWS- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen JSaXBd^OJJcertfes No. 9273 Of^a'aund VRIJDAG 15 MAART 1935 75e Jaargang Binnenland Buitenland TWEEDE BLAD de wieringermeer. ZAAMSLAG. AXEL. TER NEUZEN, 15 MAART 1935. EEN TEXTIELFABRIEK TE TER NEUZEN. TTlak&v Sdvoofi Schip ZUIDZANDE. rxitt.versmam ■HBSnMBBOB" I i»MWir»*KB rrmr -TiTTiHiTiI ■»- NEUZENSCHE COURANT DE KONINGIN EN DE PRINSES NAAR HET LOO. Het ligt in het voomemen van de Koningin en Prinses Juliana, Maandag voor enkele dsgen naar Het Loo te vertrekken. EERSTE KAMEB. Vergadering van Donderdag. De heer Kolff benoemd in de vacature van J. W. J. baron de Vos van Steenwijk, legt de voorgeschreven eeden af en neemt zitting. Aan de oide is de bagrooting van het de- partement van Onderwijs, Kunsten en Weten- schappen voor 1935. De heer Van Citters (a.-r.) hoopt, dat de regeering zal terugkomen op haar beleid in het spellingvraagstuk. Het gaat hier niet al- leen om het ondeiwijs, doch om een geestelijk goed van heel het vo.k. Spr. vraagt, waarom deze zaak buiten de Staten-Generaai om is be- handeld en of dit de ware democratic is. Spr. betoogt dat de taalstrijd nog geenszins uit is. De heer Polak (s.-d.) betoogt, dat de Minis- ter de taal in haar wezan zelf heeft aangetast. Om den chaos der spelling te voorkomen, hadden achtereenvolgende Ministers streng moeten optreden tegen vereenvoudigers en hen die onze taal saboteerden, n.l. een aantal onderwijzers, leeraren, zelfs hoogleeraren. De samenstelling van de commissie van ad- vies van den Minister was ondeugdelijk, n.l. uitsluitend philologen, terwp ze bovendien in meerderheid uit voorstanders van vereen- voudiging bestond, en geen rekening werd ge- houden met de behoeften van letterkundi- gen e.-d. Moet het gemak van onderwijzers en leer- lingen ricbtsnoer zijn, dan zouden we nog pas aan het begin staan van een nog veel radi- caler spellinghervorming. Men spreke wat men wil, er zij een taal voor ons volk volgens vaste regels. De heer Ossendorp (s.-d.) bepleit vervroeg- de pensionneering van onderwyzers. Spr. be- grfjpt den tegenzin om kinderen op school het Wilhetmus te laten zingen. TWEEDE KAMEB. Vergadering van Donderdag. By de voortgezette behandeling van de be- grooting van het landbouwcrisisfonds betoogt de heer Duys (s.-d.) dat de steun aan den tuinbouw van 8 A 9 mlllioen ten eenenmale onvoldoende is. Voorts vraagt spr. of de Minister bij de regeling met Duitschland het hloembollenbedrijf heeft vergeten. De heer Ebels (v.-d.) wjjst eveneens op den ncod in den tuinbouw en op de steunwaardig- hekl van dit bedrijf. De heer Van den Heuvel (a.-r.) sluit zic.i daarbrj aan en vraagt uitstel van betalings- verpllchtingen voor het bloembollenbedrijf. De heer Groen (r.-k.) bepleit eveneens een meer tegsmoetkomende houding van de regee- is de Minister tot de overtuiging gekomen. dat ook aan bedrijven van normale grootte als vorm van Staat-exploitatie behoefte be- staat ten einde een graadmeter te verkrijgen voor de bepaling van de waarde van den grond bij verkoop en bij verpachting beide. Op het oogenblik worden in de Wieringer- meer ongeveer 11.000 H.A. voor den Staat ge- exploiteerd. Wat de hoedanigheid van de in de Wierin germeer genomen producten betreft, moge worden opgemerkt, dat daaTaan de meest mogeiyke zorg wordt besteed. Kort geleden is met uitgifte van gronden in de Wieringermeer aangevangan. De grootte van de bedrijven loopt uiteen van 20 tot 55 H.A. Naast deze bedrijven komen binnenkort eenige kleinere bedrijven ter grootte van 7 tot 10 H.A. voor uitgifte beschikbaar. Met uitgifte van de nieuwe gronden wordt de grootst mogalijke voorzichtigheid betracht. De meening, dat een groot aantal arbeiders door het gebruik van machines in de Wierin germeer werkloos zou worden, moet op een misverstand berusten. Integendeel moest het aantal arbeiders in de periode, gedurende welke ook van machines gebruik werd ge- maakt, nog worden uitgebreid. Het is den Minister niet gebleken, dat in ons land belangstelling bestaat voor het stich- ten van een werkloozenkolonie, welke zich op de uitoefening van den landbouw in de Wie ringermeer zou willen toeleggen. kerkgebouwen, scholen, armenhuizen, zieken- huizen, natuurmonumenten en musea, in het algemeen niet mede te tellen. De Insoecteur der Directe Belastingen kan vrijstelling verleenen van het doen van vol- gende aangiften zoolang de belastbare som beneden 11.000 blijft. Van de zijde van het Ministerie van Finan- cien veinemen wij, dat bestuurders van in- stellingen, die door dwaling totdusver in ver- zuim zijn gebleven, niet zullen worden ver- volgd, indien zij dat verzuim v66r 31 Maart a.s. herstellen. Als herstel van verzuim zal in dit geval reeds beschouwd worden het vra- gen van een aangiftebiljet aan den Inspecteur der Directe Belastingen. NA DE ZESDAA -jSCHE. Niet all een de Zegdaagsche te Antwerpen zelve had een minder gceden afloop waarover in de sportpers het laatste woord nog met is geschreven, maar ook voor de twee bezoekers, die hun gezelschap achterlatend, zich des amuseeren en thans nog de ring jegens den tuinbouw, bijvoorbeeld door veihooging van minimumprijzen op de vei- Mngen. De heer Dovink (c.-h.) acht den steun aan de tuinbouwbedrijven buitengewoon germg. De heffing ten behoeve van het bloembollen bedrijf dient te worden vergroot. VOORZITTER VAN HET WERKFONDS TREEDT AF. Naar gemeld wordt zal Mr. J. W. Beyen in verband met zijn benoeming tot vice-president van de Bank voor Internationale Betalingsn te Bazel aftreden ails voorzitter van het Weik- fonds 1934. De regeering heeft op dit oogenblik nog niet hoar keuze bepaald ten aanzien van den opvolger van Mr. Beyen. INTERN EERING8KAMP VOOR VREEMDELINGEN. Naar gemeld wordit zal het intemeerings- Je&mp voor vreemdelingen gevestigd worden in het fort Honswijk onder de gemeente Tull en 't Waal. Mr. B. G. A. Smeets, directeur van de Tuehtschool voor jongens te Nijmsgen, zal als leider van het kamp optreden. De heer Smeets zal echter eerstgenoemde functie biy- ven vervullen. DE INDUSTRIEELE BELANGEN VAN NOORD-BRABANT. Reeds lang bestaat by het provinciaal be stuur van Noord-Brabant het voomemen om voor deze provincie een dienst in het leven te roepen welke zich in het bijzonder zal kunnen wijden aan de mdustrieale belangen van Noord-Brabant op de wijze zooals dit i eeds gedurende 3 jaar door het Econ. Techno.ogisch Instituut in Limiburg voor deze provincie ge- schiedt. Naar gemeld wordt ligt het in de bedoeling van het college van Ged. Staten van Noord-Brabant oim zijn vOomemen binnen niet al te langen tijd in daden om te zetten. len- einde zich op de hoo.gte te stellen van het doel de werkwijze en het reeds verrichtte werk, brachten de leden van genoemd college onder leiding van hun voorzitter, de heer Mr. Dr. A. B. G. M. van Rijckevorsel en vergezeld van den griffier der Staten op 12 Maart een be- zoek aan Maastricht om zich aldaar over de genoemde punten te laten inlichten door het dagelijksch bestuur en de directie van het Econ. Technologisch Instituut in Limburg. Naar aanleiding van deze besprekingen, welke onder leiding stonden van den Commissaris der Koningin in Limburg, Mr. E. O. J. M. baron van Hovell tot Westerflier zal voor Noord-Brabant een plan van uitwerking wor den opgemaakt, waarbij van den beginne af aan zal worden gestreefd naar een zoo groot mogelijke samenwerking tusschen de beide Zuiaelijke provincies die op verschillend ter- reln zooveel met elkaar gameen hebben. Geen besUsslng omtrent exploitatie. Van den Minister zal niet worden verwacht, dat hij thans met een voorstel tot Staats- socialiseering van de gronden in de Wier™" germeer zal komen, aldus de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over de begrooting van het Zuiderzeefonds. Omtrent den vorm van Staatsexploitatie u nog geen definitieve beslissing genomen. Wei MONNIKENREPUBLIEK OP DEN BERG ATHOS WORDT ONTBONDEN. Volgens een besluit van de Grieksche regee ring zal de monnikenrepubliek op den berg Athos worden ontbonden. Op dezen berg, ten Oosten van Saloniki, die 2000 M. hoog is en waarin den bloeitijd der kloosters, eens 12.000 monniken gehulsvest waren, werd het eerste klooster in het jaar 935 gesticht. Er zijn totaal 20 groote kloos- ters. Het gebied behoort tot Griekenland, maar heeft een eigen grondwet, krachtens welke een bestuur van 20 oudsten, van welke de voorzitter „staatspresident" is, deze kleine republiek regeert. De kloosters lijden in den laatsten tijd artnoede, omdat de pelgrims, die voorheen zoo talrijk kwamen, thans wegblrj- ven. 'Het besluit van de regeering schijnt op financieele gronden te berusten. BONNY tlEARRESTEERD. Donderdagnacht heeft de Parijsche politie den oud-inspecteur van den nationalen vei- ligheidsdienst, Benny, bekend uit de zaken Stawisky, Prince en Cotillon, gearresteerd. Benny is te Parijs aangehouden op het oogenblik, dat hij in een taxi wilde stappen om naar het buitenland te gaan. VAN EEN BELEEDIGDE EIK. De evangelische predikant van Langens- heim in den Harz had in een preek tegen het nieuwe heidendom" den wensch geuit dat de Wodanseik, die tijdens het rijksboerencongres te Goslar is geplant, door den bliksem zou worden getroffen. De Reichswahrstand, die de zorg voor den eik op zich heeft genomen, diende tegen den domind een aanklacht in en hij heeft nu inderdaad terechtgestaan. De eisch luidde zes weken gevangenisstraf, het vonnis 200 mark boete. avonds gingen verdere gevolgen zullen hebben te dragen. Door Burg, en Weth. alhier is n.l. besloten hen gedurende twee maanden van de werk- loozensteun uit te sluiten. Hierbij is zeker de opmerking op zijn plaats dat het een fout is van werkloozen, hun steungelden anders te gebruiken dan voor de noodzakelijke uitgaven en zeker is dit sterk af te keuren als zij die gelden in het buiten land gaan verteren. Tegen dezulken dienen strenge maatregelen te worden genomen. EET MEER VISCH. Onder deze leuze wordt in deze gemeente op Woensdag 20 Maart een kleine tentoon- stelling gehouden van visch en vischgerech- ten. Van oudsher heeft de visscherij een be- langrijk aandeel gehad in onze volkswelvaart. Vooral ook in onze provincie. Van hoeveel beteekenis was het niet toen Jan Willem Beukelszoon van Biervliet indertijd het haringkaken uitvond, waardoor dit nationale voedingsmiddel veel smakelijker geconser- veerd kon worden. Nu de uitvoer naar het buitenland steeds meer belemmerd wordt, is het van groote be teekenis voor het bestaan der visschers, dat het verbiuik in het binnenland toeneemt. En dat is niet zoo moeilijk als het lijkt. Hoeveel gezinnen zijn er niet in onze kustplaatsen, waar versche visch slechts eenmaal per week op tafel verschijnt, terwijl verder het land in nog minder vaak visch gegeten wordt. En toch is visch een buitengewoon gezond en smakelijk voedsel. Het heeft ongeveer dezelfde voedingswaarde als vleesch en is m tegenstelling met dit, zeer licht verteerbaar, zoodat het een uitstekend ziekenvoedsel is. Het aantal gerechten dat men er van be- reiden kan is zeer groot. De afwisseling die men er mee beieiken kan, is de oplossing van het probleem, dat zoo vele huisvrouwen kwelt de vraag„wat zullen we vandaag koken Gaat u zich hiervan overtuigen op deze tentoonstelling en het zal u werkelijk zoo meevallen, dat u het thuis ook gaat probeeren. STOOMSCHIP „TELEGRAAF X". Het stoomschip „Telegraaf X" met stuk- goederen onderweg van Gent naar Rotterdam is nabij Willemstad schroef en as verloien en door een der sleepbooten van de Reederij W. Muller, die ter plaatse was, opgepikt en naar Dordrecht gesleept. KON. MARECHAUSSEE. De wachtmeester der mardchaussee J. J. Wisse wordt overgeplaatst van Klazinaveen naar Ter Neuzen. ken been werd opgenomen en naar het zie- kenhuis te Oosbburg moest worden vervoerd. VolUsonderwijs. Op 12 Maart hield de afdeeling Volksonder- wijs hare ledenvergadering in de bovenzaal van R. J. v. d. Veke. Toen ruim 7 uur de bus met bezoekers van Othene was gearriveerd j werd de zaal geheel gevuld en opends om half acht de voorzitter de heer Jansen Verplanke, hoofd der openbare lagere dorpsschool deze bijeenkomst. Hij zeide in zijn openingswoord j dat hij voor de 3e maal zich verplicht zag de j verg. te openen en heette alien welkom op dezen avond. Spr. schetste den tijd waarin het openbaar onderwijs verkeerde. Hij zeide, dat het zeer onbillijk was dat juist dit onder wijs moet bloeden om het andere onderwijs te behouden. Spr. zeide, dat het zoo niet zal en niet kan blijven gaan. De Regeering van thans gedachtig aan een schriftwoord zal ook dit niet volhouden, het is alles politiek en houdt geen enkele bezuinigingsmaterie in. Hiermede was de vergadering geopend en kreeg de agenda de beurt. De secretaris en penningmeester lieten hun verslag hooren over het afgeloopen jaar en hieruit bleek dat ondanks alle tegenwerking in moreelen als financiee.en steun de zaak safe is en wij hopen dit tot het einde te vol- brengen. Het spreekwoord zegt de sterken voor de zwakken, en dat is ons parool. Nadat niemand omtrent de verslagen iets had op te merken werden zij onder dank voor hun werk- zaamheden goedgekeurd en geteekend. Nog eenige ingekomen stukken werden behandeld en gekomen aan de rondvraag werd dit ge- deelte als afgewerkt beschouwd en ging men over tot de pauze, waama de vergadering meer een feestavond verkreeg. Na de pauze traden de oud-leerlingen op het tooneel, die blijk gaven voor dezen avond op geen tijd of moeite te hebben gezien. Hetgeen zij te zien gaven was tip top in orde zooals altijd. Elk opgevoerd stuk viel de aanwezigen zoo in den smaak dat het applaus geen einde seheen te nemen. Een tableau „Het Zonne- licht" was schitterend en werd op keurige wijze uitgevoerd. Hierna was men gekomen aan het einde van dezen avond, die op ge- zellige en kameraadschappelijke wijze is ge- vierd. De voorzitter de heer Jansen Verplanke, brach degenen die op de een of andere wijze hun medewerking hebben verleend dank voor de moeite die zij zich getroost hadden en sloot de vergadering met een tot weerziens. Het muzikale gsdeelte werd verzorgd door de Gebr. J. en J. Wisse Czn. Groslijst raadsverkiezingen. De voor de samenstelling der groslijst bij- eengeroepen ledenvergadering der anti-revo- lutionaire kiesvereeniging „Nederland en Oranje" alhier heeft de volgorde der candida- ten aldus bepaald: 1. J. M. Oggel (aftr.); 2. F. Dieleman (aftr.); 3. A. P. de Ruijter (aftr.); 4. J. Fanoy; 5. P. Goossen; 6. P. C. Mangold; 7. Lev. van Hoeve; 8. C. de Putter; 9. J. C. van Driel; 10. J. F. den Doelder. Jaarvergadering Harmonic „Concordia". DE ZEESLUIS TE TER NEUZEN. Het liberale Kamerlid voor GentEekloo, ir. Marien, heeft Woensdagmiddag in de Kamer, een verzoek om interpellatie van den minister van buitenlandsche zaken ingediend „over de houding welke de regeering zich voorstelt aan te nemen ten aanzien van de weigering door de Nederlandsche regeering, den overeenkomst van 1905 betreffende het bouwen van ©en nieuwe zeesluis te Ter Neu zen, ten uitvoer te leggen." Deze interpellatie zal, tegelijk met de be grooting van buitenlandsche zaken, binnen een paar weken aan de beurt komen. Naar we vernemen is door den heer Schok- kaert, textielfabrikant te Sottegem, aange- kocht het teriein van de vroegere groenten- en vruchtendrogerij aan 't Zwaantje, naast het terrein van het gasbedrijf, met het doel aldaar een tricotagefabriek te stichten. Bestek en teekening zijn in bewerking en verwacht kan worden, dat met het bouwen spoedig een aanvang zal worden gemaakt. Men deelt ons voorts mede, dat het in de bedoeling van den ondemeimer ligt, het per- soneel voor deze fabriek te recruteeren uit deze gemeente. Met het oog daarop zal aan een aantal meisjes en jongens van 16 tot 18 jaar de gelegenheid worden geboden, op kos- ten van den ondernemer daarvoor aan zijn fabiiek te Sottegem te worden opgeleid. Zij die daaromtrent nader wenschen te worden ingelicht, zuilen dat kunnen vernemen van den directeur der gemeentelijke arbeidsbeurs alhier. STICHTINGEN, GENOOTSCHAPPEN, VEREENIGINGEN ENZ. EN DE BELASTING VAN DE DOODE HAND. Naar gebleken is, verkeeren nog steeds een aantal bestuurders van stichtingen, genoot- schappen, bonden, permanente comitd's enz. ten onrechte in de meening, dat zulke hcha- men niet onder de belasting van de Doode Hand kunnen vallen, of dat hun bestuurders voor die belasting geen aangifte behoeven te doen, indien hun geen aangiftebiljet is gezon- d€n. Aangezien verzuim van aangifte ieder van de bestuurders kan komen te staan op een geld'boete (van ten hoogste 1-900), verzoekt men ons erop te wijzen, dat aangifteplicht kan bestaan, ook indien geen aangiftebiljet is uitgereikt. Hoewel de belasting eerst ver- schuldigd is bij een zuiver vermogen van f 11.000, dient reeds aangifte te worden ge- daan, indien de bezittingen (zonder aftrek van schulden) meer beloopen dan 2500. Bij de berekening van die /2500 behoeft men BENOEMING. Bij Koninklijk besluit is tienoemd tot ge- zworene van den Kruispolder, de heer P. H. J. Joossen te Hontenisse. EEN WEBKKAMP OP WESTHOVE. Het prov. comite in Zeeland van de Cen- trale voor werkloozenzorg, gesticht op initia- tief van den Raad van Nederlandsche Ker- ken voor piactisch Christendom, organiseerde vorig jaar een 3 tal werkkampen te Seppe in Noord-Brabant. Voor dit jaar heeft het Co mity het plan 4 werkkampen te orgamsee- ren. Het eerste kamp zal worden gehouden op het eind van April op „Westhove het eeuwenoude kasteel in de gemeente Oost- kapelle, vlak bij Domhurg. Dit kamp is m hoofdzaak bedoeld voor de jeugdige landar- beiders, daar de kampperiode voor hen het vorig jaar minder gelukkig gekozen was. Over de uit te voeren werkobjecten wordt op dit oogenblik nog onderhandeld met het Bestuur van de stichting „Westhove". De secretaris van het Prov. comitd, de heer J. Lorier, Beenhouwerssingel 70 te Middel- burg, gee'ft inlichtingen over het kalmp. VERVOERBEUASTING IN BELGIe. De Bond van Bedrijfsaut-ohouders in Ne- derland schrvjft: v. Ingevolge de bepalingen van het Kon. be sluit, regelende de wijze van heffing van he- lasting op het vervoer van personen en goe- deren tegen betaling naar van en door Belgie, was tot heden vrijgesteld het vervoer van ge- zelschappen, waaraan de autobus of touring- car in zijn geheel was verhuurd. Deze tegemoetkoming is bij Kon. besluit van 28 Februari 1935 (Moniteur Beige No 62 van 3 Maart) ingetrokken. Van 13 Maart af valt elk vervoer van 6 en meer personen tegen betaling onder de bepalingen der vervoe-belas- ting. Naar den B. B. N. werd bencht zal aan de naleving van dit nieuwe voorschnft streng de hand worden gehouden. Voorts wijst de B. B. N. er op, dat de veel verbreide meening als zouden de aan de Bei- gische grens betaalde waarborgsommen tot zekerheid voor de betaling van de vervoerbe- lasting door hen, die geen aansprakelrjken vertegenwoordiger in Belgie hebben, als boete ziin te beschouwen en dus verloren zgn, op een dwaling berust. Door tusschenkomst van den B. B. N. werden reeds waarborgsommen tot een bedrag van vele duizenden francs aan belanghebbenden gerestitueerd. DOOR EEN KOE GETRAPT. Dinsdag had de oudste dochter van den landbouwer J. de L. het ongeluk, tijdens het melken van een koe, een zoo harde trap te krijgen van het beest, dat zy met een gebro- Onder presidium van den vice-voorzitter de heer A. B. van Maale vergaderde gisteravond de Harmonie „Concordia". In zijn openings- rede wees deze er op dat het nu de tweede achtereenvolgende maal is dat hij de eer heeft de jaarvergadering dezer vereeniging te lei- den. Het vorig jaar was ongesteldhei-d van den voorzitter de oorzaak, ditmaal is de reden ervan gelegen in het bedanken van dezen functionaris. Hedenmiddag is hem door de secretaris een sehryven ter hand gesteld waarin de heeT Pieterse zijn voomemen te kennen gaf en waar -de zaken zoo staan kan hij momenteel niets doen dan deze zaak straks by de bestuursverkeizing nader aan de orde te stel'.en. Hij brengt namens het bestuur dank voor hetgeen de heer Pieterse in zijn kwaliteit van voorzitter voor de harmonie Concordia heeft gedaan. Het bestuur heeft in de aan deze vergadering voorafgaande be- stuursver.gadering vooral aan deze zaak haar aandacht gewijd en een deputatie uit hetzelde is op aller eenparigen wensch bij een ingeze- tene, die naar algemeener meening het meest. voor deze functie in aanmerking zou komen poolshoogte wezen nemen en zoo goed als zeker met succes, zoodat naar hij hoopt de vereeniging niet lang zonder voorzitter be hoeft te zijn. De vice-voorzitter memoreert verder dat- gene wat in 1934 de revue heeft gepasseerd. Het was voor de vereeniging een tamelijk druk en veelbewogen jaar. Als inzet de hul- diging van den overleden directeur, de heer Blansaart, ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag. Daarop volgde de jaarlijksche uitvoering ditmaal in samenwerking met de Alg. Zang- vereeniging ,,Orelio" waarbij de operette „De Hommeipluk" met zulk een klinkend suc ces werd opgevoerd. Het schitterend succes op de planken werd helaas gevolgd door een strop" voor de kas. Verder was Concordia als steeds present bij de opluistering van het jaarlijkschev conoours-hippique, de folklore en tal van andere gebeurtenissen als de voetb-il- wedstrij-den tusschen Sparta' en Racing Club Gent" en op de l'Azote, de gouden bruiloft te Sassing, de jaarlijksche bij<:enkomsten van het Driemanschap en het bezoek aan de bui- tenwijken, terwijl de mooie reis naar het festival te Breda ongetwijfeld nog lang in aller geheugen zal voortleven. Allemaal ge beurtenissen die alleen overschaduwd konden worden door de wreede slag die de vereeni ging trof door het overlijden van den direc teur, de heer Blansaart. Spreker zal niet trachten te schetsen wat deze voor deze ver eeniging die hem ook zoo lief was, heeft ge daan. Hij meent, dat de vereeniging niet tekort is geschoten hem op waardige wijze bij zijn uitvaart te huldigen en zijn nagedach- tenis zal in hooge eere worden gehouden d-o-or ieder minnaar van muziek en zang in onze j stree-k. (Algemeene teekenen van lnstem- ming.) De notulen der vorige jaarvergadering werden daarop voorgelezen en de secretaris- penningmeester de heer A. J. Schieman bracht 4 daarap verslag uit over de financieele toestand Altijd welge-\ljA moeden volener- gieOp hem heeft deslechte tijd dus blijkbaar geen invloedHoe dat komt? Hij maakt „Schoon Schip" De meeste menschen lijden onder de ge volgen van „verstopping" of hardlijvigheid en soms weten zij dat zelf niet. Wellicht zijt Gij zelf een slachtoffer daarvanf Ge voelt U lusleloos en teneergeslagen, lijdt aan hoofdpijn of opgeblazenheidu Uw maag is in de war, Uw eetlust is gerin®. Ophooping van etens-resten in de darmen* waardoor gistings-bacillen Uw gestel aaa- tasten, is daarvan de oorzaak. Maak dam „Schoon Schip" met de nieuwe vinding w. Apolheker Dumont: ..Laxeer-Akkertjes*" Ze werken zachl, regeien Uw stoelgang eo. brengen Uw ingewanden weei in staat hum taak op normale wijze te hervatten._ Ze verbeteren Uw geheele gestel door hum bijzondere samenstelling. Ge zult Uw ear gezond, opgeruimd en vol energie gevoelem. Pfer 12 stuks 60 cent. Overal verkrijgbaar der vereeniging, die niet bepaald rooskleurig is. De ontvangsten ad 695,31 werden door de uitgaven overtroffen met een bedrag van 717,54%, zoodat er een nadeelig saldo is vam 22,23%. De heer R. Scheele rapporteerde namens de commissie belast met het nazien der rekenin- gen dat alles in stipte orde was bevonden en de penningmeester werd daarop dank^ ge-- bracht voor zijn met veel toewijding en ijver verrichten belangeloozen arbeid in het bel&ng van „Concordia". Als nieuwe commissie voor 1935 werden aangewezen de heeren C. de Coninck, J. J de Lozaime en A. Reedijk. Weo-ens periodieke aftreding van de heeren A. C. IJsebaert en A. Verschelling had daarop bestuursverkiezing plaats, waarbij tevens de vacature te vervullen was ontstaan door het bedanken van den voorzitter. Bij eerste stemming werden gekozen de heeren J. Buma, A. Verschelling en C. Swets. Een afgevaar- digde in het bestuur namens de werkende leden zal nader op de voile repetitie worden gekozen. Aftredend is in deze de heer J, S J. Wijna. Bij de omvraag werden tal van aangelegen- heden van hulshoudelijken aard besproken en zal tegsn Juni a.s. definitief worden voorzien in de vaceerende directeursfunctie die thans tijdelijk door den heer A. J. Schieman wordt vervuld. Toegezegd werd aan de leden dat voortaam de jaarvergaderingen door middel van con- vocatie's zullen worden uitgeschreven. Tevens kwam tegen het einde der vergadering het verheugend herieht dat ook de beide niet aam- wezige, nieuwbenoemde bestUursleden huirne benoeming hadden aanvaard en werd de ver gadering daarop door den heer Van Maale gesloten. Openbare vergadertng.. Op de bovenzaal van mej. de wed. Gilijamse sprak gisteravond de heer J. Varekamp out Amsterdam, een propagandarede uit ten gam- ste der N. S. B., die door een matig gehoor werd bijgewoond. Na afloop werden di»or eenige der aanwezigen vragen gesteld, door den spreker werden beantwoord. HET CENTRUM. De Stroma*. In deze Tsjechische film heeft Josef Roy ems ky een film geleverd, die bovenal uitmunt door de buitengewone knapheid, waarmede de scenes en landschappen zijn opgenomem De handeling is heel simpel. Alles speelt zich af tegen den achtergrond van den stroom, de rivier, waartegen de menschen uit het dorpje voortdurend moeten strijden. In dezen strwHii leeft een snoek, die het water onveilig maakt Ekn schooljongen gaat er op uit om hem te vangen, waardoor hij 200 kronen kan verdie- nen, die hij gebruiken wil om voor een school- vriendinnetje, waar hij op kinderiyke wijze van houdt, schoentjes te koopen. PrachUg zijn de opnamen van den strijd tusschen den j-ongan, die uren in het water ligt en den snoek. Ontroerend is ook de uitbeel-ding van de verslagenheid als de tyding rondgaat, dat de jongen verdronken is en de vreugde als taj behouden weerkomt. Als tweede hoofdnummer wordt vertoowf De vliegende rnltw een echte cow-boy film, waarbij de spanning een woordje meespreekt, want natuuriijk wordt er een krachtig partijtje met de vuisten besleeht, zonder welke intermezzo's geen cow- boyfilm denkbaar is. Op een boerderij waar Rob Carlton na eenige omzwervingen terecht. is gekomen, geraken de waterputten droog en moet hij met zijn jonge vriend het vee naar de- bergen brengen. Zij ontdekken echter oen. ondergrondsche waterbron en nu is het zaak deze zoo spoedig mogelijk aan te boren. Even- wel zijn er kapers op de kust, wier belang het meebrengt, dat de boerdery zonder water blijft, dus waardeloos wordt. zy zullen das het tweetal zoolang mogelijk zien vast te houden en waar deze juist tegenovergestelde planner hebben. Weldra raken beide partyen slaags en na wilde jachten en ontsnappingen bereiken Bob en zijn makker tydig de boerdery die daardoor behouden blijft en aan Bob de beste belooning biedt. Zilveren jubileum van de" burgemeester. Dinsdag was het vijf-en-twintig jaar gele den dat de heer F. H. van Vess-em al* b^rge- meester van Zuidzande werd ge'installeerd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1