ti rfmffm NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN D E IN VPUP MAN IN PE KN£L...,J(r PUROL No. 9271 MAANDAG 11 MAART 1935 75® Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD RAADSVERGADERING Ruwe Huid Ruwe Handen Doos 30 cent. Ruwe Lippen Bij Apoth. en Drogist. NEDERLANDSCH BANKET ZONDER NEDERLANDSCHE BOTER. De opstand in Griekenland TER NEUZEN, 11 MAART 1935- MAAR NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post 15,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. TJitgeefsterFirma P. J. VAN DE SA\I)F, GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,20? ItLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave- DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJD AG A V OND. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene openbare vergadering van den gemeenteraad is belegd op Woensdag 13 Maart 1935, des voormiddags 10 uur. Ter Neuzen, 8 Maart 1935. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. AFSLUITING WEG. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat vanf 18 Maart 1935 tot nader bericht zal worden afgesloten voor bet doorgaand verkeer en bij gedeelten ook voor het plaatselijk ver keer het wegvak van de weg Philippine— Driekwart gelegen in de Vergaertpolder te Philippine. Ter Neuzen, 11 Maart 1935. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. DE REIS VAN DE KONJNGIN EN PRINSES JULIANA. Na him verblijf in Zwitserland hopen de Koningin en Piinses Juliana Dinsdagmorgen 12 Maart weder in de residentie terug te keeren. EERSTE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Aan de orde in het wetsontwerp houdende liepalingen tot het tegengaan van lintbebou- wing. De heer Briet (a.r.) zegt dat de ryks- waterstaat vooruitloopt op de regeling zooals die zal zijn na aanneming van de wet volgens artikel 9 wat betreft de uitwegen. De staat maakt zioh schuldig aan modern despotisme. De heer van der Hoeven (c.h.) is het met den beer Briet eens. Het overmatig opheffen of beperken van eigendomsrechten zonder scha- deioosstelling gaat in tegen het rechtsgevoel Spr. vreest zijn stem niet aan het wetsontwerp te kunnen geven. De heer Michiels van Kessenich (r.k.) zegt, dat deze wet eigenaren langs rijkswegen rechtloos maakt. Spr. kan het wetsontwerp niet aanvaarden. Eigenaren van landgoederen, villa's en vooral van boerderijen zouden te *waar worden aangetast in hun rechten. Een andere grief is het ontbreken van een recht op schadovergoeding. De heer Polak (s.d.) wjjst op het groote euvel der linbbebouwing vooral voor het ver keer, waaraan millioenen worden ten koste gelegd, voorts wat betreft het natuurschoon. In verschillende opzichten wordt het recht van den eigendom reeds beperkt. De door vorigen geuite bezwaren zijn sterk overdre- ven. Spr. zal voor het ontwerp stemmen, al is het niet met enthousiasme, daar het niet ver genoeg gaat. De heer Van Sasse van IJsselt (r.k.) heeft het Ibezwaar, dat eigenaren langs de wegen rechtloos worden en atihangen van het inzioht van den minister van waterstaat. DE GESOHORSTE COoPERATIE. Ten aanzien van de reeds sedert 26 Januari •p vermoeden van bedrog door de Akkerbouw- oentrale geschorste Goop. Handels Vereeni- ging van den N. Brab. Boerenbond verneemt het Brabantsche landbouwblad ,,Rust Roest" hht volgende: „Naar ons wordt medegedeeld, zijn de voor- waarden, gesteld door de Akkerbouw-Centrale voor de opheffing der schorsing van de Ooope- ratieve Handelsvereeniging, door het bestuur dezer vereeniging van de hand gewezen. Bij informatie deelde de directie der C.H.V. mede, op dit oogenblik over dit bericht geen nadere mededeelingen te kunnen doen, omdat daartoe in bestuursvergadering besloten is." De 272 plaatselrjke cooperaties mogen dus nog steeds voor hun in totaal 39.000 leden gedn rogge denatureeren. Nogmaals stellen wjj de vraag: is hier lichtvaardiglijk door de Oentrale geschorst 6f is de knoeierij emstiger dan het C.H.V.-bestuur het heeft willen doen voorkomen Ongetwijfeld zai er zoodra het geheele onderzoek zal zijn geeindigd een commu nique van de Centrale verschijnen! UTTVOERING HUISARBEIDSWET 1933. De Minister van Sociale Zaken heeft bij den Hbogen Raad van Arbeid een voorontwerp voor een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 1, 3, 8, 10 en 20 der Huisarbeidswet 1933 aanhangig gemaakt en eveneens een voorwerp ter invoeging van een nieuw artikel in die wet. Op grond van dit artikel kan door of namens den Minister, op advies van een commissie, voor alle of sommige bepalingen, bij of krachtens de Huisarbeidswet vastg=stedd, onder bepaal- de voorwaarde vrijstelling worden verleend met betrekking tot personen of groepen van personen, die lichamelijk of psychische gebre- ken hebben, welke hen stempelen tot onvol- waardige arbeidskrachten. VERMOGENSBELASTING 193S-'S4. Totaal der vermogens van 1929-'30 op 1933-'34 met b\jna 4.2 milUard gedaald. In de binnen enkele dagen verschijnende tweede aflevering van het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek wor den gepubliceerd de uitkomsten der vermo- gensbelasting. Uit de cijfers blijkt, dat het totaal der vermogens, in 19291930 bedra- gende 15.666.000.000, gedaald is tot 11.475.000.000 in 19331934, of met bijna f 4.200.000.000. Het aantal vermogens van f 1.000.000 en hooger bsdroeg 1362 in 1929'30, tegen 668 in 1933—'34. Het gemiddeld vermogen per aangeslagene is van 81.000 in 1929—30 tot 65.000 in 1933'34 gedaald. DE BRUG BIJ MOERDIJK. De eerste spanning voor de in aanbouw zijnde verkeersbrug bij Moerdijk zal bij goed weer op 28 Maart door de N.V. de Witt's Ber- gings Mij. te Rotterdam van de werf der firma Penn en Bauduin te Dordrecht worden over- gebracht naar het Hollandsch Diep. OERTIFICATEN VOOR UITVOER VAN VISCH. De Minister van Economische Zaken maakt bekend, dat met ingang van Maandag 11 dezer de uitgifte van certificaten voor den uit- voer van visch is opgedragen aan de Stioh- ting Nederlandsche Visscherijcentrale, Juliana van Stolbergplein 3—4 te 's Gravenhage, tel. no. 720080. De bepalingen op den uitvoer van visch en crustaceeen hlijven overigens onge- wijzigd. Aan genoemde Stichting is met ingang van denzelfden datum tevens de administratie op gedragen van de invoercontingenten, betref- fende de verschillende soorten visch, waarvan de invoer in Nederland boven een bepaald ge- wicht is verboden. Tot dusver was met de afgifte van de cer tificaten belast de inspecteur der visscherij- inspectie in het eerste district de heer W. J. Janssens te 's Gravenhage, thans de heer A. J. Veldkamp te Bloemendaal, vroeger direc- teur van de Vem te Umuiden. DE SPOORWEGEN EN DE ZOMERTIJD IN HET BUITENLAND. Naar wij vernemen, wordt de zomertijd in Belgie en Frankrijk ingevoerd op Zondag 31 Maart en in Engeland op Zondag 14 April. De Ned. Spoorwegen deelen in verband hiermee het volgende mede: De treinen, waarbij in het dienstregelingbiljet en in de reisgidsen is vermeld: ,,All<ten tot datum invoking van zomertijd in Belgie", zullen derhalve t/m Zaterdag 30 Maart volgens de daarbij aange- geven dienstregeling loopen en de treinen, waarbij vermeld is: Alleen van datum invoe- ring Zomertijd in Belgie af" zullen ingaande Zondag 31 Maart volgens de daarbij aange- geven dienstregeling loopen. GEEN PLAATS BIJ HET FRANSCHE VREEMDELINGENLEGIOEN. Bij het Fransche Vreemdelingenlegioen hlij ven zich, ondanks waarschuwing, nog steeds Nederlanders aanmelden, hoewel het aanbod van gegadigden zoo groot is, dat zij in den laatste tijd zonder onderzoek worden af ge wezen. Nederlanders wordt derhalve nogmaals ontraden zich voor dianstneming naar Frank rijk te begeven, daar kans op toelating tot een verbintenis bij genoemd leger vrijwel hit- gesloten is. Het is evenzeer uitgesloten, dat Nederlanders, nadat hun de dienstneming in het Vreemdelingenlegioen is geweigerd, in Frankrijk werk zouden vinden. den derhalve allerlsi surrogaten verwerkt, die voor een deel bestaan uit buitenlandsche grondstoffen. Adressante wijst nu op het on- logische van edn en ander. Wij koopen met onzen duren Nederlandschen gulden buiten landsche vetten en traan en eten de daarvan vervaardigde producten hier te lande op. Daarentegen verkoopen wij onze eigen natuur boter tegen spotprijzen aan het buitenland! Adressante verzoekt of den boterprijs over de geheele linie te verlagen, of althans voor de bakkers en banketbakkers de mogelijkheid te openen, goedkoopere boter te betrekken. Ingez. Med. welke in geheel Griekenland is gehoord. Veni- zelos verklaarde het eiland tot een onafhan- kelijke republiek, welke zich van het overige Griekenland heeft los gemaakt. De bevolking .wordt aangespoord aan de zijde der revolution- nairen vol te houden, want deze zullen stellig zegevieren. Een tweede proclamatie van Venizelos is tot de bevolking van Thracie en Macedonie ge- richt. Hij belooft den vrijwilligers, die zich bij de revolutionnairen aansluiten, een soldij van 50 drachmen per dag. NEDERLANDSCHE SCHOOLKINDEREN NAAR BELGIe. In overleg met de Belgische Regeering be- sloot de Regeering te bevorderen dat het suc- cesvolle bezoek van de Belgische schooljeugd, verleden jaar aan ons land gebracht, in dit op overeenkomstige wijze door een bezoek van leerlingen van het Nederlandsch voorberei- dend- hooger- en middelbaar onderwijs aan Belgie worde heantwoord. Ter voorhereiding van 'n zoodanige school- reis is onder voorzitterschap van de directeur- generaal van het Onderwijs, Prof. Van Poelje, een organisatie-commissie gevormd waarin de vier groote leeraren-organisaties zijn ver- tegenwoordigd. De reis is vastgesteld op 29 Mei tot 1 Juni a.s. Voor het geval het aantal leerlingen, dat zich voor deze reis opgseft, het aantal be- schikbare plaatsen (400) in aanmerkelijke mate zal overschrijden, ligt het in het voor- nemen om de reis omstreeks Pinksteren te herhalen. Behalve een officieele ontvangst door het Gemeentebestuur te Antwerpen en de bezich- tiging van deze stad, vermeldt het reispro- gramma de bezichtiging van Brussel en Om- streken, en van de wereldtentoonstelling al- daar, alsmede een tocht per z.g. radiotrein naar de Ardennen (o.m. een bezoek aan de grot van Han). De Ned. ver. van werkgevers in het bak- kensbedrijf heeft zich met een adres gericht tot den Minister van Economische Zaken ten- einde te wijzen op een toestand, die naar haar meening niet langer mag blijven voort- bestaan. De Nederlandsche bakkerrj gebruikt in haar banketartikeler, bijna geen Nederlandsche natuurboter meer. De prijs daarvan is ten- .gevolge van de crisismaatregelen z66 hoog, dat het verwerken van natuurboter, vooral nu het publiek uitsluitend interesse heeft voor goedkoope artikelen, onmogelijk is. Er wor- De correspondent te Sofia van de „Daily Telegraph" heeft een document ter inzage gehad, dat uit Athene afkdmstig was en naar Bulgarije was gesmokkeld dn waarin bijzonder- heden over de eerste dagen van den opstand in Athene en op de vloot worden vermeld. Het plan der rebellen was, dat het garnizoen van Euzonen garde-soldaten nabij den Akropolis en de kadetten der militaire school het garnizoen te Athene bezig zouden houden, totdat de vloot te Salamis, bestaande uit de „Awenof", de „Helli", drie torpedojagers en twee duikbooten, hulp zou kunnsn verleenen, door de drie overige torpedojagers en twee onderzeeers te vernielen en naar Kreta op te stoomen. De aanval op Salamis werd om halfzeven ondemomen. De opstand in het garnizoen der Euzonen en in de militaire school brak een uur later uit. De militaire school hield een uur stand en capituleerde eerst na een heftig artillerie-bombardement. Om halftwee hadden de rebellen op de vloot hun taak volbracht en de muiters kozen een half uur later zee. De rebellen van Athene hadden gehoopt, de twee trouw gableven regimenten van Kon- dillis te kunnen overhalen. Wanneer Athene op deze wijze was verzwakt, zou in Macedonie en Thracie de revolutie uitbreken, nadat Kreta reeds in handen van de revolutionnairen was gevallen. Doch .te Sa^oniki werd een deel der plannen der rebellen aan den gouverneur- generaal Rhallis verraden, die Tsaldaris op de hoogte stelde, dat begin Maart een opstand verwacht kon worden. Rhallis liet 25 officie- ren, aanhangers van Venizelos, die reeds wa- ran ontslagen, arresteeren en verzwakte daar- door de beweging in Saloniki, terwijl het uit breken van de revolutie in Thracie en Mace donie werd verhaast. Lang voordat de revolutie ontbrandde, was Tsaldaris dus in staat om Kreta en Macedo nie, waar de bevolking bijna geheel pro- Venizelos is, te zuiveren en alle ambtenaren, welke zich achter Venizelos wilden scharen ondergeschikte posities te geven onder toe- zicht van ambtenaren. die zich trouw aan Tsaldaris betoonden. Het resultaat hiervan was echter, dat de Venizelistische ambtenaren in nog nauwer contact kwamen met de be volking van het platteland, die de revolutie met groot enthousiasme begroette. De stede- lijke bevolking toonde zich zoowel tegenover Venizelos als de regeering sceptisch. Als reden dat Venizelos zich hij de rebellen voegde, wordt opgegeven, dat Tsaldaris ervan verdacht werd plannen te koesteren om de monarchic te herstellen. Ondertusschen speelt zich daar in Grieken land een feit af, dat we toch zeker over het algemeen in een der Europeesche landen met mogelijk zou hebben gsacht, dat zich daar een revolutie ontketend die al meer dan een week duurt, die ontaard in een burgerkrijg en waar in de strijdende partijen veldslagen gaan leveren. Men moge zooiets mogelijk achten in Zuid-Amerika, maar toch zeker niet in ons werelddeel. En het gaat er mede even als in den grooten Europeeschen oorlog, de be- richten die omtrent het resultaat van de krijgsverrichtingen worden verspreid, munten naar het schijnt niet uit in betrouwbaarheid. Terwijl volgens de berichten der regeering te Athene de posities der regeeringstroepen steeds beter worden, komen uit Joego-Slavie berichten dat de posttie dier troepen steeds slechter wordt, niet alleen in de Aegeische zee maar Ook in Macedonie. Bij de gevech- ten die daar sinds Donderdag gaande zijn, zou het er meer den schijn van hebben, dat de opstandelingen de aanvallers zijn. Volgens een communique uit het hoofd- kwartier der rebellen in Macedonie hebben de rebellen in het geheele land 'n volledig succes behaald. Zij zouden daar den toestand geheel in handen hebben. In het dal van de Stroena hebben zich Zaterdag heftige gevechten tusschen beide groepen ontwikkeld. De rebellen hebben be- hoorlijke artillerie en hun actie concentreert zich tegen de sterke stellingen van de regee ringstroepen hij het dorp Palea. De regee ringstroepen antwoordden op het sterke artil- lerievuur en lieten op hun beurt tegen de vijandelijke stellingen vliegtuigen in actie komen, die vooral langs de spoorlijn bommen wierpen. Oak by Seres kwam het tot hloedige gevech ten. Het hoofdkwartier van de regeerings troepen meld, dat vijf bommenwerpers de stel lingen van de rebellen by Demirhissar met goed succes hebben gebombardeerd. Reizigers, die over de Grieksch-Bulgaarsche grens zijn gekomen, deelen mede dat de vrouw van Venizelos, die als de eigenlijke aansticht- ster van den opstand beschouwd wordt, 300 millioen drachmen ter beschikking van de rebellen heeft gesteld. De zoon van Venizelos die bij het uitbreken van den opstand nog in Parijs was, zou in Griekenland zijn aange- komen en aan de operaties der opstandelingen deelnemen. Het radio-station op Kreta heeft een procla matie van Venizelos de wereld ingezonden, GEMEENTERAAD. In de op Woensdag 13 Maart a.s., des voor middags 10 uur te houden openbare vergade ring van den gemeenteraad alhier, komen de volgende pimten in behandeling: 1. Beeediging toegelaten raadslid J. den Hamer. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van Burg, en Weth. tot vast- stelling van de verordening ingevolge de Winkelsluitingswet. 4. Idem tot vaststelling van het bedrag per leerling en vaststelling van de ver- goeding ex artikel 101 der L. O. wet 1920 over 1932. 5. Idem tot afrekening van de vergoeding ex artikel 101 der L. O. wet 1920 met de Hervormde school over de jaren 1930, 1931 en 1932. 6. Idem tot vaststelling van het bedrag per leerling en vaststelling van de ver goeding ex artikel 101 der L. O. wet 1920 over 1933. 7. Idem tot afrekening van de vergoeding ex artikel 101 der L. O. wet 1920 met diverse schoolbesturen over de jaren 191, 1932 en 1933. 8. Idem tot het verleenen van vergunning aan J. J. C. van Sprang te Ter Neuzen voor het hebben van een erker boven gemeentegrond. 9. Idem tot het verleenen van vergunning aan J. den Hamer en J. Deij te Ter Neuzen voor het aanleggen van straten. 10. Idem tot het verleenen van ontheffing rioolbelasting dienst 1934. 11. Idem tot het verleenen van ontheffing schoolgeld dienst 1934. 12. Idem tot het beno'smen van leden van de schattingscommissie. 13. Idem tot goedkeuring van de rekening dienst 1934 van de commissie tot we- ring van schoolverzuim te Sluiskil. 14. Idem tot het verhuren van een gedeelte van de arbeidsbeurs aan het ingenieu- renbureau voorheen J. van Hasselt De Koning te Nijmegen. 15. Idem tot verlaging van het maximum voor het aantal verloven A. 16. Aanvulling leden stembureau. ZIEKTEWET. In het helang van de verzekerden, aange- sloten by de ziekenkas van den Raad van Arbeid Middelburg, wordt de aandacht er nogmaals op gevestigd, dat zij, die ziek zijn, en ziekengelduitkeering wenschen. uiterlijk 24 uur na het intreden der ongsschiktheid tot werken een formulier van ziekmelding moeten inzenden aan den Raad van Arbeid en oogen- blikkelijk een gezondmelding mosten inzenden, indien zij weder in staat zijn tot arbeiden. Indien Uw werkgever geen formulieran van ziekte-aangifte in zyn bezit heeft, zijn deze te verkrijgen bij de postkantoren en ten kan- tore van den Raad van Arbeid. Te late inzending van het formulier kan tengevolge hebben, dat het ziekengeld niet of over een geringer aantal dagen wordt toege- kend. DE GRIEP. Naar we vernemen is het aantal verzuimen op de verschillende scholen zeer aanzienlijk. Een groot deel der schooljeugd is aangetast door de griep. Er zijn klassen, waar wel de helft of bijna de helft der leerlingen afwezig is. Gelukkig dat de ziekte niet van kwaad- aardige aard is; het is meestal na een goede week of 'n paar weekjes al afgeloopen. H. MISSIE. De H. Missie welke door E.E. Paters in onze parochie zal worden gahouden wordt ge- opend op Zaterdag 6 April e.k., terwyi ze Zondag 14 April zal gesloten worden. OPHEFFING VAN VERKEERSSTREMMING IN BELGIe. De Afdeeling Wegen en Verkeer van den B. B. N. deelt mede, dat het normale verkeer is hetsteld op den Staatsweg LokerenDen- dermonde, vak ZeleGrembergen. LUXOR-THEATER. Het meisje met den blauwen hoed. Reeds meermalen na het aansdhouwen van een product van de Nederlandsche filmindus- trie, hebben we ons afgevraagd waarin het toch zoolang heeft moeten duren, eer er films van Nederlandschen oorsprong aan de markt kwamen. Men zal toch zeker niet kunnen beweren dat het was, omdat wij niet besehikten over genoeg goede acteurs. Wanneer men het deze week in het „Luxor-Theater" vertoond wor- denden product „Het meisje met den blauwen hoed" aandacihtig beziet en beluistert, komt men tot de oonclusie, dat deze amusements- film de vergelijking met de beste buitenland sche zeer goed kan doorstaan, zooal niet het Nederlandsche de voorkeur moest verd'enen omdat het onze vaderlandsche taal spreekt. We kenden Lou Bandy als humorist en re vue-artist; als zoodanig heeft hij ons steeds voldaan. In deze film vervult hij de rol van Douwe Egberrs Echte friesche Haeren-BaJt Baai-TabJk Melange van rijpe tabasusew (Ingez. Med.) „Toontje" en de vertolking van deze figuur - zonder de anderejn tekort te doen was voor ons een openbaring. De sc6ne, waarin Lou Bandy als revuekomiek en Lou Bandy als „Toontje" met zichzelj een duet zingt, is ver- bluffend. Ook het tooneeltje aan den v leu gel in het warenhuis was een verrassend goede vondst. Ook wat techniek (foto en geluid) betreft- is deze film af. Van een bezoek aan deze film zult U zeker geen spijt hebben. VOORDRACHT WATERBOUYVKUNDIG AMBTENAAR. Het bestuur van het calamiteus waterschap Oud en Jong Breskens heeft de volgende voor- dracht samengesteld voor de benoeming van een waterbouwkundig ambtenaar aan zgc waterschap: 1. H. J. Swenne te Breskens, 2. J. van Bortel te Schoondyke, 3. J. Salomfe te Groede. DE ZEEUWSCHE BRANDWEERBONtt Goede resultaten van een eursoB- In het ten einde spoedende winterseizoen,. zyn van wege den Provincialen Zeeuwschen. Brand weerbond voor Westelijk Zeeuwscb- Vlaanderen en voor Tholen hrandweercuraup- sen gehouden. Vooral die op Tholen mag een groot succes genoemd worden, begonnen met 25 deelne- mende brandmeesters en andere belangstellen- den, is dit aantal tot het einde toe gestand gebleven en op Zaterdag 2 Maart had te Scherpenisse een slot demonstrate plaats, waaraan niet alleen de hrandweeren der ge- meenten op Tholen, dooh ook die van Bergen, op Zoom deelnam. Bij deze oefening in het groot was een groote brand in het midden van Scherpenisse gedacht. Zondagavond daaraan volgende brak zoo waar midden in het dorp werkeiyk een brand uit, die zich zeer emstig liet aanzien en het is de brandiweer mogen gelukken het vuur. dat in een groote schuur woedde tot ataan te brengen alvorens de door het gemeentebe stuur ter hulp igeroepen brandweer van elders aanwezig was. De brandweer heeft aan den heer H, Bier- man, commandant van de Middelhurgsche brandweer, die met den ondercommandant eo: den inspecteur, de heeren A. J. W. Mattujs- sen en E. Vischer de cursussen heeft gegeve®,. een rapport en een situatie-teekening geeon- den. Wij waren in de gelegenhei-d een en an der in te zien en hebtoen ons overtuigd van. tfe goede resultaten van den cursus, die nu to praktijk zyn gebracht. DE SCHIETPARTIJ BIJ ST. NICOLA AS Omtrent de schietpartij aan de Nederlaoit sche grens bij St. Nicolaas, tusschen smokke- laars en Belgische douanebeambten, waarby de 32-jarige Nederlander J. Herwigh, nil Stoppeldgk werd gedood, verneemt de Tel. nog het volgende: Woeoisdagnamliddag, omstreeks twee irucr, passeerden twee Nederlandsche vrachtauto's, beladen met kalveren, de Belgische grens nab® Kieldrecht. Twee Belgische douanen zageit de auto's naderen en gaven een teeken ose. te stoppen. In voile vaart reden de chauffeurs echter door, waarop een der beambten een derden passeerenden vrachtwagen aanhiehl en den chauffeur beval de vluchtelingen te acft- terhalen. De andere beambte waarschuwde den bri gadier en in een personenauto begonnen bet- den eveneens een achtervolging. Nabij Verrebroek hadden zoowel de vracfat- auto als de personenwagen de smokkelwagesjs ingehaald, doch op een der kruispunten sloe- gen de beide auto's verschillende richtingeu: in. De personenwagen volgde den vrachtaute in de richting St. Nicolaas en reed het voer- tuig enkele malen voorbij om den chauffeur tot stilbouden te bewegen, doch telkens werd. zoodanig gemanoeuvreerd, met de bedoeling

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1