AL6EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGK-VLAANDEREN ASPIRIN Mo. 9267 VRIJDAG 1 MAART 1935 75e Jaargang Binnenland Buitenland Feuilleton De man van Nergenshuizen aJlXtjci telpt EERSTE BLAD TER NEUZEN, 1 MAART 1935. AXEL. ,v -vnx NEUZENSCHE ABONNEMENTSPItlJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE 8ANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20: KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermindeid tarief, hetwelk op aanvraag verkrygbaar is. Intending van advertentien liefst 6en dag vcor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. EERSTE KAMI.It. Vergadering van Woensdag. Voortgozet wordt de behandeling van de waterstaatsbegrooting voor 1935. De heer Rugge (v.d.) betreurt dat in rijks- bestekken het collectief arbeidscontract niet wordt erkend. ,Spr. wil een tunnel laten maken in plaats van den spoorwegovergang in den Paters- woldschen weg bij Groningen. De heer van Citters (a.r.) zegt, dat de be- voegdheid van art. 5 wegenreglement wordt oversehreden; de minister mag geen uitwe- gen met prikkeldraad afsluiten. Onze spoorwegen zijn vSr en v6r over-ge- kapitaliseerd. Naast bezuiniging moet er ka- pitaalssaneering komen. Spr. wyst op de onduidelijke positie van de ATO. Minister Colijn betoogt, dat ook dit kabinet den tyd niet geschikt acht voor toepassing van de collectieve arbeidsoontracten in ryks- werken. Gewaakt moet in dezen tijd van ver- schuivingen worden tegen verstarring van de loonen. By de verkeers-coordinatie zal moeten wor den overwogen, welke tramwegen kunnen blyven bestaan. Het ligt niet op den weg van dit kabinet, den status quo t.a.v. den Zondagsdienst der Spoorwegen te wyzigen. De meeste ongelukken bij onbewaakte over- wegen zijn te wijten aan onvoorzichtigheid. Het plan-1930 voor verbetering van de spoorwegverbindingen te Rotterdam is thans te kostbaar. Een station over de Maas kan „vrtjbljjvend" worden toegezegd. Tal van verkeerswenschen zijn reeds in on derzoek. Het in het leven roepen van een algemeene verkeerswet zou groote vertraging in verbe tering der regeling van het verkeer beteeker nen. De regeering acht een tweede oeververbin- dlng te Rotterdam urgent en zal daarvoor bijdragen, daar het niet alleen een plaatselijk belang betreft. Echter moet nauwkeurig wor den onderzocht of er een brug of tunnel moet kctrr.£iK Aan de verbindingen met Zeeuwsch-Vlaan- deren zijn reeds millioenen ten koste gelegd. Wat de afwatering van westelyk Noord-Bra- bant betreft, het provlnciaal bestuur over- weegt, wat thans verantwoord is. Met de bui'tenlandsche onderhandelingen is het uiterste verkregen dat te bereiken viel. De vertraging in den sluisbouw bij Wyk bij Duurstede is gevolg van overieg met het departement van defensie. Inzake den bouw van de Wilhelmlnabrug te Maastricht wordt een onderzoek ingesteld. Spr. kan niet ddn der rapporten, welke sa- men dienen voor onderzoek van de ramp van de Uiver, publiceeren. Men wachte het onder zoek af en geloove geen onzinnige geruchten. Het vraagstuk der codrdinatie van het ver keer is zeer moeilijk. De benoeming van een oommissie in zake het verkeersfonds is wel- dra te verwachten. (Het kabinet heeft bepaalde richtlijnen voor verkeerscoordinatie vastgesteld. (De heer J. W. J. baron de Vos van Steen- wyk (c.h.) heeft kennis gegeven, dat hjj ont- slag neemt als lid der Eerste Kamer. Opvo-lger op de lijst is mr. dr. G. Kolff, kantonrechter te Geldermalsen. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. By de voortgezette behandeling van het wetsonitwerp tot verbindendverklaring van ondeinemerscvereenkomsten zegt de heer Sneevliet (rev. soc.), daarin slechts een mid- del te zien om de ondernemers beter tot loon- druk in staat te stellen. De heer Joekes (v.d.) acht het wetsont- werp van verdere strekking dan een crisis- regeling en zal er gaarne voorstemmen. DE UITVOER VAN POOTAARDAPPELEN NAAR DUITSOHLAND. Er zijn den laatsten tijd moeilijkheden ont- staan met den uitvoer van pootaardappelen naar Duitschland. De toegestane contingenten waren uitgeput tot 1 April, zoodat de Duit- sche importeurs geen ,,Devisengenehmigung" meer konden krijgen. De Nederlandsche ex- porteurs zouden dus geen betaling kunnen krijgen en in ve.band hiermede heeft de Necerlandsche Akkerbouw Centrale aan de exporteurs mededeeling gedaan van het feit, dat export van pootaardappelen naar Duitsch land tot 1 April niet betaald zou kunnen wor den door de afnemers. Dit heeft tengevolge, dat de export step is gezet. Voor den handel beteekent dit een groote tegenvaller. Het contingent was zeer klein, zoodat slechts een gedeelte van de pootaard appelen is uitgevoerd. Dit is van te meer be- teekems omdat de pootaardappelen in April in den grond moeten zitten, zoodat eventueele toewyzing van deviezen in April weinig zal baten. dat tallooze artsen zonder middelen van be staan zgn. Nu is het een opmerkelijk verschijnsel, dat de zonen van rijke boeren byna alien het plat- teland verlaten om aan de universiteit te gaan studeeren. Thans is een beweging ga&nde gemaakt om de boeren te overtuigen, dat het hun taak is het vruchtbare land te oritginnen en niet, om naar de universiteiten te gaan. MEISJESSTTJDENTEN ALS FABR1EKSARBEIDSTERS. De vrouwenafdueling van het Duitsche ar- beidsfront te Koningsbergen heeft een aardig denkbeeld ten uitvoer gebracht en daarmede veel succes behaald. Een en twintig arme fabrieksarbeidsters, die sinds lang behoefte hadden aan een flinke vacantie, hebben voor vier weken hun plaats ingeruimd aan even zooveel meisjesstudenten, die in de vacantie tusschen de twee semesters to zoodoende een blik hebben kunnen slaan ih het leven der fabrieksmeisjes. De arbeidsters zyn door de vereeniging Kraft durch Freude in de gelegen- heid gesteld hun vacantie buiten hun woon- plaats door te brengen. De fabrikanten be taald ;n haar verblijf in de herstellingsoorden. Hoewel het natuurlijk voor de meisjesstuden ten niet altijd mcgelijk is, hun vacantie op te offeren, daar zij dan veelal nog moeten wer- ken, wil men toch trachten in volgende vacan- ties dit denkbeeld op ruimere schaal toe te passen. 48 door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) (Vervolg.) „Het doet mij genoegen, dat U goed heeft geslapen", antwoordde hy. „Hier zyn uw benoodigdhodenik heb ze vanmorgen maar direct van Park-Lane laten halen". „Dat is buitengewoon vriendelyk van U", zei ik dankbaar. „Nu zal ik in staat zijn om nejtes voor den dag te komen, als ik op de bank der beschuldigden moet plaats nemen en dat heb ik aan U te danken". Hy grinnikte vriendelyk. ,,Wy kunnen U natuuriyk een ontbyt verschaffen en als er iets byzonders is, dat U verlangt, kunt U het ba- stellen". Ik schudde myn hoofd. ,,Ik laat het geheel aan U over", zei ik. ,,Het gebeurt niet dik- wy'Ia, dat iemand kans krygt, om de gastvry- heid van Zijne Majesteit te beoordeelen". „Zaer goed, mynheer". Hy wachtte even. „Om elf uur moet U voor den rechter van Instructie verschijnen. Indien U brieven wenscht te schryven, zullen ze onmidellijk bezorgd worden, mits ze in orde zyn. Ik zal tl tege'lyk met uw ontbijt papier en enveloppen laten brengen". Be knikte. lrEn als U wenscht geschoren te worden", vervolgde hy, „zal ik een kapper bestellen". „Het komt mij voor", zei ik, „dat na Savoy hotel, het politiebureau van Bowatreet de ireste inrichting van die soort is". Hij glimlachte weer. ,,Wij trachten het onze arrestanten op ver- zoek, zoo aangenaam mogelijk te maken", .antwoordde hij. Toen liet hij my alleen, om myn toilet te maken. Ik kleadde my vlug en gebruikte het wel DE BESTRIJDING VAN DE WERKLOOSHEID IN BELGIE. Dinsdag heeft de rijkscommissie voor den arbeid een aantal voorstellen, den avond te voren, tijdens een bijeenkomst van de Ant- werpsche sub-commissie gereed gemaakt en strekkende tot het uitvoeren van groote wer- ken van opsnbaar nut, voor een totaal bedrag van ongeveer 200 millioen francs, eenstemmig goedgcskeurd. Bij deze werken hoopt men ongeveer 15.000 werklooze arbeiders te kunnen gebruiken. Voor de stad Antwerpen alleen zou een uitgave van 100 millioen francs voor- zien worden waarvan de helft ten laste van de gemeente-financien zou komen. Zoo wil men voor 10 millioen francs nieuwe scholen en vcor 6 millioen francs nieuwe woningen bouwen, verder moet de Nederlandsche schouwburg worden gemoderniseerd, wat 4 millioen francs zal kosten, is er een conferentiezaal noodig voor het museum der Vlaamsche letterkunde, een pompstation op het Kiel, enz. Een nieuwe brug over den Rupel te Boom, zal een uitgave vergsn van 21 millioen francs. Er moet een nieuw bassin, „Looibroekhaven" genaamd, gegraven worden op een der oevers van het Albertkanaal en de kazemes te Berchem zul len naar den z.g. „Noordergronden" worden verplaatst. Voor deze twee werken samen rekent men op 36 millioen francs. Talrijke spoorwegwerken te Wilmarsdonk, Eekeren en AntwerpenZuid, worden zeer dringend ge- acht en met de uitvoering van het urbanisatie- plan te AntwerpenKiel zal een bedrag van 110 millioen francs gemoeid zijn. Verder is ook nog gedacht aan het bren gen op dubbel spoor van de spoorlynen Gent Lokeren-Sint NicolaasAntwerpen. BOER, BLIJF OP UW LAND! De laatste jaren wordt evenals overal ook in Spanje geklaagd over het steeds toenemend aantal studenten aan de universiteiten. Vooral de studie in de medicijnen schynt een byzondere aantrekkelijkheid te bezitten. In Saragossa telt men op de 180.000 inwoners niet minder dan 400 artsen. Het gevolg is, wat zware ontbyt met smaak. Terwyi de gemoedelijke agent, die het ontbijt gebracht had, het nu weer opruimde, kwam ik plotse- ling op het lumineuse idee, om Lord Lammers- field te schryven. Ik had onder het aanklee- den er al voortdurand over gepeinsd, wat ik moest doen. om mij uit myn netelige positie te redden, en ik geloof, dat het de kop choco- lade van de politic is geweest, die my op deze gelukkige gedaehte heeft gebracht. Ik nam een vel papier uit het bakje met schryfbehoeften, dat de agent met mijn ontbyt had medegebracht en schreef, na even te heb ben nagedacht, den volgenden brief: Politiebureau Bowstreet, Donderdag. Waarde Lord Lammersfield. De laatste maal, dat ik bet genoegen had U te spreken op het bad bij Sangatte, was U zoo welwillend te zeggen, dat ik U maar een boodschap moest zenden, als ik zelf in de gevangenis zat. Zooals U aan het hoofd van myn brief ziet, hen ik onverwacht in die situatie geraakt. Indien U in den loop van den morgen een half uurtje zoudt kunnen reserveeren, om my van advies te dienen, zoudt U mij daarmede ten zeerste verplich- ten. U zult dan kennis nemen van een ge- schiedenis, welke U de haren ten berge zal doen ryzen. In afwachting van uw zeer gewaardeerd bezoek uw toegenegene, STUART NORTHCOTE". Voor zoover ik Lord Lammersfield kende, was ik zoo goed als zeker, dat deze brief hem ten spoedigste naar het politiebureau zou brengen. De omstandigheden, welke tot myn aanklacht hadden geleid, en zyn eigen belan- gen waren zoo nauw aan de mijne verbonden, dat zyn nieuwsgierigheid naar het geval indien hij '&r reeds iets van gehoord had, van overwel- digen aard moest zijn. Ik was juist bezig het adre3 te schryven toen inspecteur Neil, vergezeld van den coif feur binnen kwam. „Als het U belieft, mynheer de inspecteur", EEN KWART EEUW BURGEMEESTER. Den 3en Mei aanstaande zal het 25 jaar ge- leden zijn, dat de heer M. Fernhout, thans burgemeester van Middelburg, tot burgemees- ter van zijn eerste gemeente (Tienhoven) werd benoemd. Tot de herdenking van dezen dag heeft zich een niet-officieel, zich noe- mend „comit§ van vrienden" gevormd, het welk een interlocaal karakter draagt. Het bestaat uit de heeren dr. S. S. Sme- ding, voorzitter, mr. M. W. G. van der Veur, secretaris, notaris Terpstra, penningmeester, L. Onderdijk, A. Petermeyer en P. M. Wol- ters, alien te Middelburg; J. H. Kop en nog twee nader te benoemen leden te Kampen; dr. G. A. B. Fyn van'Draat te Zwolle, in 1910 te Tienhoven, en nog een vertegeawoordiger van Mydrecht en Wilnis, nader te. benoemen. Dit comite beoogt, mede in verband met de tijdsamstandigheden, ae organisatie van een bescheiden huldiging, van een particulier- vrieiLdschappelijk karakter, op 3 Mei a.s. Er wordt een eere-comitb gevormd, waar van de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Uftord, bet presi- dentschap wel heeft willen aanvaarden. AFSLUITING VAN WEGEN IN BELGIg. De Afdeeling Wegen en Verkeer van den B. B. N. deelt mede, dat a. het verkeer op het vak St. Joris (Toe- vlucht)-St. Pieterskapelle (Spermalie) van den weg Sluis-Nieuwpoort tot 15 Mei 1935 gestremd zal zyn; b. bet verkeer op het vak Oosthoek-de Panne van den Kijksweg de Panne-Ryssel tot nadere aankondiging gestremd zal zijn. De omleiding Is met borden aangegeven. De verkeersstremming op het vax Neder- brakel-Edelare-Oudenaerde van den Straatweg BrusselDuinkerke is opgeheven. zie ik en overhandigde hem den brief. „Dit is de eenige brief, welke ik gaarne wenschte, dat onmiddeliijk bezorgd werd". Hij las het adres met een uitdrukking van verrassing en eerbied. Toen riep hij een agent binnen; vermoedelijk, om den coiffeur te hulp te komen, voor het geval, dat ik hem eens het mes mocht afhandig maxen. Daama vertrok hy met den brief in zyn hand. Ik had met den coiffeur te doen. Tk v.ermoed, dat by eenige aanwyzing betreffende mijn identiteit had ontvangen, want Ik kon bemerken, dat hy smacntte van verlangen, om een gesprek aan te knoopen. In dit opzlcht was hij dus geen afwijking van het ras. De pcxlitieagent hield zyn ijskouden blik echter onafgebroken op ons gericht en wel zoo zonder zelfs te knip- pen, dat als ik het niet beter geweten had, ik gezegd zou hebben, dat by glazen oogen had. De baardartist was juist klaar en bezig mij met den handdoek af te wryven, toen in specteur Neil wederom binnenkwam. „Uw vriend van gisterenavond is hier, mijn- heer", sprak hy. „U kunt hem nu spreken, als U verkiest". „Het zal my zeer veel genoegen doen, hem te kunnen ontvangen", antwoordde ik op em- stigen toon. Een minuut later werd Billy door een agent binnengeleid, waarna de coiffeur en de agent vertrokken. Ik hoorde het slot omdraaien. Billy keek het vertrek met een uitdrukking van aangename verrassing r.ond. „Zoo! Zoo! m'n jongen. Ik verwachtte je in een donkere kerkercel te vinden. Wat be teekent al die luxe?'' riep hy. my lachend de hand schuddend. „Wy trachten het de preventieve gevange- nen op verzoek zoo aangenaam mogslijk te maken", reciteerde ik. ,,Het spijt my, dat ik je geen glaasje whisky kan aanbieden, maar zy hebben hier beste chocolade; als ik je daarmede kan dienen?" Billy ging op den hoek van de tafel zitten en stak zijn handen in zyn zakken. „Wel, wel. dat is me een ongelukkig zaakje zeg sprak hy. Toen keek hij naar de deur. „Ik veron- derstel, dat er veel belangstelling voor zal zyn". DE BEXASTING OP HET GEBOUWD IN DE BREE1DE WATERING BEWESTEN IERSEKE. Naar „De Zeeuw" verneemt, is het te ver wachten, dat Gedep. Staten deze of volgende week een beslissing zullen nemen inzake de belasting op het gebouwd in de Breede Wate ring bewesten Ierseke. Zooals men weet, he- sloot de ingelanden-vergadering een belasting van 3 pet. te heffen. Door esn groot aantal vereenigingen (woningbouwvereen., midden- stands- en sociale organisaties) is asm Gedep. Staten in een gedocumenteerd adres verzocht dit besluit niet goed te keuren. B. en W. van Goes, enkele kiesvereenigingen, e.a. bstuigden hieraan adhaesie, zoodat de beslissing van Ged. Staten met belangstelling wordt tege- moet gezien. Adressanten hebben zich vooral hierop beroepen, dat by de uitgaven, die ge- noemd waterschap heeft te doen, er slechts zeer weinige zijn, waarbij het gebouwd belang heeft, terwijl de financieele toestand van het waterschap deze nieuwe last op het gebouwd, die huurverhooging zal veroorzaken of huur- verlaging zal tegenhouden, niet noodzakelijk maakt. LUXOR THEATER. „Wien nur Wien". Wie van een charmante, geestige, onder- houdende film wil genieten waarin de muziek en wat voor muziek - een voorname plaats inneemt, zal deze week een bezoek aan het Luxor Theater niet mogen vergeten. Wien nu Wien is een film die de figuur van Johan Strauss tot middelpunt heeft, is een char mante operette film. Een film, van een fijne bekoring, als wij in de laatsten tijd zelden zagen. Niets van het zwoele sentimenteele, maar pittig als de walsmelodieen die na-klin- ken alsof ze niet meer uit het geheugen kun nen gaan. Uit twee hoofd-elementen is deze bekoor- lyke en muzikale geschiedenis geschreven: De liefde van Johan Strauss voor Lilly Dumont en zijn kunstenaarsstryd. Zijn desillusie wan- neer door intrigues te Weenen zijn operette „Die Fledermaus" wordt uitgefloten, zijn trot- sche triomf, wanneer het te Berlijn een dave- rend succes heeft. Dan is er de figuur van Lilly Dumont (Lee Perry) die het capricleuse in den aanvang en haar eerste warme liefde ten slotte uitbeeldt met alle fyne trekjes en nuances die deze rol vereischt. Natuurlijk heeft Paul Horbiger van den muziek uitgever Haslinger een pracht creatie gemaakt, een buitengewoon goed gespeelde karakter rol. De lisfde van Johan Strauss voor Lilly loopt parallel met die van zijn broer Joseph, wiens muzikaal talent, plotseling blijkt, voor Mizzi. En dat alles pittig, bekoor- lijk, charmant als de muziek zelf. Het is Weenen uit den tyd van den wals-koning, het Is de luchte, heerlijke vroolijke sfeer die naar het hoofd stygt als champagne. ,,Heideliefde". „Heideliefde", gebaseerd op Felieitas Roses bekenden roman „Heideschulmeister Uwe Karsten", en tot stand gekomen onder regie van Carl Henina Wolff, geeft het conflict weer van den eenvoudigen heideschoolmeester, die een strijd heeft te voeren tusschen zijn liefde voor Ursula Diewen eenerzyds en zijn liefde voor de heide, zyn geboortegrond, anderzyds. Naast de regie, die het gegeven op sobere wijze veiwerkte. en zooveel mogelijk de sfeer van het origineele werk tot leidraad nam, moet ie schier volmaakte fotografie genoemd worden. De natuurschoon opnamen, vooral die van de bloeiende hside, zijn voortreffelijk. Hans Schlenck, als Uwe Karsten, Marianne Hoppe, als Ursula Diewen, en Brigitte Homey, als Martha Detlefsen, geven een vertolking, „Dat verwacht ik ook", zei ik, ,,maar dat hindert niet. Ik zal het er in ieder geval op aan sturen, dat die geschiedenis grondig wordt onderzocht. En aangezien Northcote dood is, beschouw ik ons avontuur en ook onze af- spraak als geeindigd", zei ik met voile over- tuiging. Hij knikte. Natuurlijk. De eenige weg is, alles naar waarheid op te biechten. Je zal een advocaat of een verdediger, of hoe noem3n ze zoo iemand, moeten nemen om de zaak wette- lijk te behandelen. Ik geloof, dat ik er maar een moest gaan: halen, vindt je niet?" ,,Ik heb Lammersfield geschreven", zei ik, ,,'en hem gevraagd by my te komen. Ik zal wachten en hooren, wat hy te zeggen heeft alvorens ik verdere stappen doe". Billy gaf een klap op zijn knie. „Allemaeh- tig!" riep hij, „dat is een handige maatregel. Niemand minder dan den minister aehter je te hebben. Zou je denken, dat hij wil komen?" ,jDat denk ik wel, Billy", zei ik met het behaaglijk gevoel van zekerheid. „Heb je al iets nieuws betreffende de feiten gehoord?" vroeg hij. ,,Wie, voor den duivel, zou dat Prado gelapt hebben en hoe kwam de politie er toe, jou op te sporen?" ,,Ik geloof, dat het Da Costa is", antwoord de ik, „maar het zal niet lang duren, of wij zullen wel meer hooren. Ik moat om elf uur voor den rechter van instructie verschijnen". Billy keek op zyn horloge. „Om elf uur?" zei hij. ,,Dan zal ik moeten gaan. Ik heb je meisje beloofd, haar te komen afhalen, en samen naar de gerechtszitting te gaan". ,,Mercia!" riep hij. „Weet zij het al?" „Ja", zei Billy. „Ik heb het haar verteld, toen zy van morgen opbelde. Was dat niet goad gedaan?" Ik haalde myn schouders op. MJa, zeker", zei ik. ,,Zij zou het in elk geval tegen den middag gehoord hebben. De kranten zullen het uit- gillen, totdat ze er paars en blauw van wor den. Het eenige wat ik wensch is, dat Mereia's naam er buiten gehoudan wordt". ,.Zij zou toch in elk geval bij de rechtszitting gekomen zijn", zei Billy, ,,daarom dacht ik, dat het beter was haar de geheele geschiedenis behoeft fe- genwoordig niemand meer te lijden, het product van vertrouwen. Ingea. Me/T. die geen enkelen wensch onbevredigd laat. Hun spel is volkomen in harmonie met hun omgeving. Bijaonder goed gevonden is het eind, waar de camera eenige seconden lang 66n enkel heideplantje blijft gadeslaan. Zoo zijn er meer karakteristieke vondsten, die bij dragen tot het welslagen van deze film, dit? tot in de kleinste details fijn verzorgd ia Oudheidkundige Krtng „De Vler Ambachten**,, Voor een wel niet groot doch buitengewoon aandachtig auditorium trad Woensdagavond ia „Het Centrum" op de heer A. Hans, de bn- kende Vlaamsche journalist, wiens welver sneden pen ook in ons land groote belangstel ling oogstte en die vooral in de oorlogsjaren als medewerker van „De Telegraaf" blijk gaf van een onuitputtelijk schrijverstalent. De heer J. R. de Jonge heette de aanwezigen, maar inzonderheid den spreker hartelyk wel- kom en sprak de hoop uit, dat de belangstel ling voor het werk van den Oudheidkundigen Kring zich zal uiten door een steeds grooter wordend aantal leden. De heer Hans begon daarop zyn boeiende causerie getiteld: „Een wandeling van Dam me naar Sluis langs het voormallge Zwia" en begon met zyn voldoening uit te sprekea over de uitnoodiging die hij om verschillendo redenen gaarne had aanvaard, nJ. uit liefde tot -deze streek, doch meer nog terwille vaa het saamhoorigheidsgevoel. Gelukkig is dit slechts weinig geschokt door de na-oorlogsche psychyose van degenen voor wie ons land ooS te klein begon te worden, maar die in hoofd- zaak werden gevonden onder de heldeut die 100 K.M.* en meer achter de fronten haddea gezeten. Zijn blad ,,Het Laatste Nieuvrs" heeft zich van meet af krachtig tegen elken geest van annexatie gekant en sterk heeft tot spreker gesproken toen bij de onthulling van v. Dale te Sluis de studenten van Gent ook het monument van v. Dale te Sluis de studen ten van Gent ook kwamen, niet met bloemea maar met een vlag. Deze Van Dale die zoo veel voor U en vooral voor ons Vlamingen be- teekend heeft en tot onze saamhoorigheid over de staatkundige grenzen heen, heeft bijgedm- gen, verdient de grootst mogelyke eerbied en hulde. Na deze inleiding begint spreker zyn «ra3t deling van Damme tot de Noordzee, eigenlijk konden wij beter zeggen van Brugge uit; want deze stad vormde wel het belangrijkste onder deel in zijn rede. Wanneer wy dan de intpo- sante torens van Sluis, Damme en Brugge van uit de verte begroeten dan gaat aan ons geestesoog voorby de overwinning bij Groe- ninghe waar de opkomende derde Stand ia Vlaanderen aan de aristocratie, (de Ridder- maar direct te vertellen. Dat zal haar heel wat verdriet besparen". Ik stak hem de hand toe. ..Billy, zei ik, ,,je bent een kraan van een kerel". Hij schudde mijn hand hartelyk en sprang van de tafel op. ,,Geen complimentjes onder kameraden. m'n jongen", riep hy vroolijk lachend.. Hy liep naar de deur en tikte er met xyn knokkels op. Als of hy op een electrisdhen deuropener had gedrukt, zoo onmiddellyk went de deur door den buitenstaanden ag;ut ont- sloten. Billy wuifde nog eenmaal met najn hand en weg was hij. De volgende twintig minuten hield ik ;aijj bezig, met nauwkeurig het geheele avontuur, met datums en omstandigheden, in myn ge heugen te pranten, vanaf het eerste oogenblik van myn noodlottige ontmoeting met Prado op de kade, tot gisterenavond toe. Ik was be- sloten, aan Lammersfield de voile waarheid te openbaren en ik hoopte in staat te zyn mijn geschiedenis zoo kort en duidelyk mogelijk 1Ut kunnen uiteenzetten. Ik was juist met deze beslissing klaar, toen inspecteur Neil terugkwam. „De rechter van instructie is juist geko men", sprak hy. „Zij zullen uw zaaik het eerst behandelen". Ik stond van mijn stoel op. ,,Ik ben gereed mynheer de inspecteur", zei ik vriendelyk Mijn verrnoedvn, dat mijn arrestatie ai oe- kend zou zyn, bleek juist, zoodra ik de ge- rechtszaal binnentrad. Niettegenstaande het vroege morgenuur was de zaal stampvol. Het. eenige bekende gezicht, torn ik naar een. soort houten schapenhok liep, dat inspecteur Neil my aanwees, was dat van Maurice Fur nivall, die opzettelijk myn blik vermeed, toen ik strak naar hem keek. Hy zat midden not de zaal tusschen het volk in. De pers was ooifc in actie en toen ik in het hokje der heklaagden plaats nam, ging er een gezoem van fluisbe- rende aan- en opmerkingen door de zaal. Dit werd echter onmiddeUijk afgebroken door een krakend „Stilte", van een ernstig uitziend heer, een klerk van den rechter, ver- moed ik. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1