ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LEIDEN LAST No. 9265 Buitenland D*E in pepijp. MAANDAG 25 FEBRUARI 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton De man van Nergenshuizen EERSTE BLAD <5. ROOD ACHTERIJCHT OP RUWIELEN TERNEUZEN, 25 FEBRUARI 1935 maar am NEUZENSCHE COURANT ABONNEMJfiNTSPRIJS Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgecfster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20: ItLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag Intending van advertentiSn liefst 6cn dag vcor da Kit-gave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. KONINGIN EN PRINSES IN ZWITSERLAND. Eooals gemeld, zrjn de Koningin en Prinses Juliana Donderdagmorgen in Unterwasser aangekomen, waar zij haar in trek hebben ge- nomen in hotel Starren. iPrinses Juliana beeft des middags met haar adjudant en haar hofdames deelgenomen aan *ki-lessen, waarvan zij om 5 uur weer voor de thee in het -hotel terugkeerden. De Koningin heeft den geheelen dag in haar vertrekken doorgebracht. In Unterwasser houdt op het oogenblik ook verblijf de Russische grootvorstin Tira, doeh- ter van den Russischen troonpretendent. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. De afdeelingen Oorlog en Marine van de In- dische begrooting worden aangenomen, resp. met -49 tegen 15 stemmen (tegen de soc.-dem., de communisten en Arts (R.K. Volkspartij) en bij zitten en opstaan. Ti. h. s. worden aangenomen een tweetal onteigenings-ontwerpen betreffende: le dem- ping aan het Mallegat te Rijswijk (Z.-Holl.) en 2e uitbreiding van de waterwinplaats in de gemeente Ouddorp van de stichting de Drink- waterleiding Goeree en Overflakkee, gevestigd te Middelharnis. De heer Wijnkoop heeft een interpellatie aangevraagd betreffende den noodtoestand in het mijngebied. Hierover zal in de volgende vergadering worden beslist. Aan de orde is de Surinaamsche begrooting voor 1933. De heer Uzerman (s.d.) critiseert scherp het optreden van de Surinaamsche justitie t«gen de redacteur van de Banier, den heer van Sarucco, en keurt di-e-naaagaande door de Nederlaradsche justitie ten aanzien van de Kamerleden uitgeoefend-e censuur af. De heer Van Boetzelaer van Dubbeldaxa (c.-h.zegt. dat het denkbeeld, Suriname en Curasao onder een bestuur te brengen, aan- beveling verdient, nu door de vliegdiensten de ■iftifat? en niet meer zulks een bezwaar zijn. De oeconomiscbe toestand is niet hopeloos, manr men moet de handen ineenslaan. MR. DUYS EN DE S. D. A. P. Vrijdag hebben wij aan de Tel. een bericbt ontleend, dat in een vergadering van afdeeling XII van de federatie Amsterdam der S.DA..P. te houden op Donderdagavond, aan de orde sou komen een voorstel tot royement van het Kameriid Mr. Duys. Het Volk deelt nu het volgende mede: In de vergadering van de Amsterdamsche afdeeling XII, die niet Donderdagavond, doch reads Dinsdagavond is gehouden, kwamen in behan deling twee voorstellen van leden van deze afdeeling, die het a.s. partijcongres wil- den uitnoodigen het Kameriid Duys te royee- ren. Deze voorstellen zijn, na eenige discus- sle, door de voorstellers ingetrokken. Naar aanleiding van de berichten, batref- fende de voorgenomen maatregelen voor een betere verlichting van bakfietsen en voor het instellen van witte achterspatborden voor fiet- sen heeft de Kon. Ned. Motorwielryders Ver. rich met een adres tot den minister van Waterstaat gericht. Zij betreurt, dat niet algemeen een achter- licbt voor rijwielen is voorgeschreven, en zij verzoekt aan wielrijders de keuze te laten tus- schen een rood achterlicht en een wit achter- spatbord. 46) door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) (Vervolg.) Eindelijk, na onnoemelijik veal straten te hebben doorgereden bagonnen de hiuizen plaats te maken voor winkels, magazijnen en cafe's en binnen eenige minuten waren wij in de hoofdstraten van de eigenlijke City. ..Ziezoo", zei Billy met eenige zelfvoldoe- ning, „nu raken wij al een aardig eindje op weg. Waar wil je heen?" „Mercia gaat vannacht naar een hotel", zei tk. „Wy zullen haar er heen brengen en dan gaan wij naar Park-Lane". ,,Wat denk je van de „Inns of Court", stelde •hi} voor. „Ik heb daar de vorige maand een paar weken gelogeerd, zoodoende ken Ik den directeur". i Mercia, die zeer vermoeid scheen, knikte toevestigend. >rja, dat is wel goed, Billy", zei ik. „Ga jij dan maar eeret naar binnen, om de kamer te bespreken". Wij reden langs Mansion House en draaiden toen af naar Cheapside, waar wij voor het hotel stil hi-slden. Billy wrong zich een welnigje verstijfd uit de auto. ,Jk zal even naar binnen gaan e<n een en ander in orde maken", zei hij. t Zal niet langer dan een minuut duren". Mercia en lk bleven in de auto. Het heldere Bcht van de ontvolkte straat, stelde mij in ataat Mercia na dezen donkeren rit te kunnen rien en tot mijn vreugde con-stateerde ik, dat haar ge]pa.t een blosje vertoonde. Ik nam haar hand en bracht haar aan mijn lippen. „Tot morgen, lieveling", zei ik. „Ik zal je morgenochtend, voor je naar de fatmlie Tre- Tevens verzoskt de K.N.M.V. de eisch van achterverlichting eveneens te stellen voor alle voertuigen op meer dan twee wielen, welke zieh op den rijweg bevinden. Met bet ophef- fen van de gevaren voor bakfietsen blijven die van onverlichte karren en rijtuigen ouvermin- derd bestaan. EEN BRIEF VAN DE RCYTER. De heeren Mr. P. F. van Tienhoven te Am sterdam en C. J. van Tienhoven te Aerden- hout, benevens mevrouw J. S. M. van Tien hoven te Hilversum, hebben aan den Staat der Nederlanden geschonken een uit oud familiebezit stammenden brief, dien admiraal De Ruyter korten tijd v66r zijn sneuvelen in de baai van Napels gescbreven heeft. De schenkers, die beoogen, dat het stuk blijvend worde bewaard en tentoongesteld bij de ove rige De Ruyter-relieken, in het Rijksmuseum te Amsterdam, hebben daarbij de hoop uitge- sproken, dat ook anderen zich gedrongen zul len gaan gevoelen oud familiebezit, waaraan historische herinneringen verbonden zijn, in het Rijksmuseum een plaats te doen ver- krijgen. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft dit door zijn inhoud zeer suggestief document van groote historische waarde gaame aanvaard en den schenkers den oprechten dank der regeering betuigd. GARANDEERING VAN GELDLEENINGEN OP ONDERWIJSGEBIED. Ingediend is een wetsontwerp tot wijzigin-g van de wet van 22 December 1919, houdende machtiging tot het van Rijkswege garandee- ren van de geldleeningen ten behoeve van de stichting en inrichting van de gebouwen van gesubsidieerde bijzondere scholen voor nijver- heids- en handelsonderwijs. Aan de memorie van toelichting wordt het volgende ontleend: Aangezien het bed rag, genoemd in het tweede lid van h-t eenig artikel van deze wet is bereikt, is het wenschelijk, dit bedrag, tot 35 millioen te verboogen. Hoewel het stichten van zoodanige nieuwe scholen of van nieuwe gebouwen daarvoor, met het oog op den toe- stand van's lands financien, in de naaste toe- komst allicht groote uitzondering zal blijven is het toch noodig, dat het verleenen van der- gelyke garanties in bepaalde gevallen mogelijk blijft. Verbouwingen en verbeteringen van ge bouwen en inrichtingen kunnen noodig bljjken in bet belang van een economisch beheer en een gunstige leerlingenbezetting -der scholen. Bovendien kan het wenschelyk zijn, bijv. ter besparing op huren, of andere jaarlijksche lasten, dat in bepaalde gevallen bestaande, bij inrichtingen van nrjverheidsonderwijs in ge- bruik zynde schoolgabouwen door de school- besturen worden aangekocht, of wel, dat hoog rentende bypotbecaire of andere niet gegaran- deerde leeningen worden afgelost. In beide gevallen is dan het aangaan van een nieuwe leening met Rijksgarantie noodig. Met het oog op laatstbedoelde gevallen wordt aanvulling van het eerste lid van het artikel voorgesteld. CRISIS-STEUNBESCHIKKING 1934 XVIII SUIKERBIETENSTEUN OOGST 1934). By beschikking van den Minister van Eco- nomische Zaken is in het reglement sniker- bietensteun 1934 esn bepaling opgenomen, volgens welke, indien de centrale zulks noodig acht, uiterlyk op 15 Maart nadere voorschot- ten aan de fabrieken kunnen worden verstrekt ten bedrage van ten hoogste 2,50 per 1000 K.G., berekend over de totale hoeveelheid ver- wachte garantiebieten. gattock gaat, opbellen. Dan kunnen we tevens afspreken, waar en wanneer wij elkaar weer 2nillen ontmoeten". Zij legde haar andere hand op mijn mouw. „Wees toch in Gods naam voorzichtig", smeekte zy, „uit liefde voor my". Ik gliml-achte haar geruststellend toe. ,,Lieve, dierbare Mercia", fluisterde ik. „Nu heb ik een levensdoel. Maak je maar niet ongerust over mij". Billy kwam naar buiten met een vriende- lijken heer van middelbaren leeftyd. ,,'t Is in orde", zei hy. .^Mynheer Paulhan zal zorgen, dat Miss de Rosen volkomen tevre- den is". De directeur maakte een buiging. ,,Ik ben er zekar van, dat het Mademoiselle aan niets zal ontbreken". Ik maakte bet portier open en hielp Mercia uitstappen, waarna een hotelknecht haar kof- fertje uit de auto nam en het naar binnen bracht. Ik drong er op aan, dat zij direct naar bed zou gaan, want zij was zichtbaar zoo vermoeid, dat zij haar oogen bijna niet kon openhoude-n. Wij namen afscheid in de hal, waarna Mercia in de lift stapte en Billy en ik naar de auto terugkeerden. „Ik denk, dat wij het huis gesloten zullen vinden", zei ik. „Het zou beter geweest zijn, als ik een telegram had gezonden, dat ik van- avond tbuiskwam". „Daar is niets meer aan te doen", antwoord- de Billy. „Wy zullen ze wakker moeten kloppen' dat is alles. Waar berg je de auto?" „Allemachtig, dat weet ik niet", zei ik lachend, „ik beb een auto en weet niet eens. waar mijn garage is. Had ik Simpson maar geseind". Billy stuurde behendig den hoek van Park- Lane om. ,,'t Hindert niet", sprak hy. ,Jk weet een groote garage in Piccadilly. Ik zal ze, als jy binnen bent, daarbeen brengen voor dezen nacht". Langzaam reden wij Park-Lane in en stop- ten vcor het huis. Door het bovenlicht van de voordeur zag ik, dat de hal verlicht was. WORDT DE STRAFKOLONIE IN FRANSCII GUYANA AFGESCHAFT? By het Fransche parlement zijn ontwerpen ingediend tot herziening van het strafreoht. De oude Gode P<5nal van Napoleon, die van 1810 dagteekent, zal, worden deze ontwerpen aangenomen, plaats maken voor een modern strafwetboek. De invoering van dit wetboek beteekent een radicale herziening; de straf- kolonies zullen worden afgeschaft. Wel zullen personen veroordeeld kunnen worden met be paling, dat zij bun straf zullen doorbrengen in een ,,arbeidshuis" in een der kolonien, inplaats van in het moederland, maar dat speciale ge- bieden als strafoord worden aangewezen, zal voortaan uitgesloten zijn. Cayenne, het Dui- velseiland en Marokko (voor veroordeelde ver- bannen militairen) zullen dan ophouden straf- kolonies te zijn en Suriname zal dan het twij- felachtig voorrecht missen een strafkolonie als nabuur te hebben. Voorzitter van de commissie, die ontwerpen heeft voorbereid, was de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, Paul Matter, Kamers van Koophandel, van Landbouw en vertegen- woordigers van het syndicaat van suiker- planters en rubberbereiders hebben den wensch uitgesproken, dat het parlement de immigratie in Guyana zal ter hand nemen. NATUURRESERVAAT IN DE DUIN- STREEK AAN DE BELGISCHE KUST. Naar de correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt is, eindelijk, een koninklijk be- sluit gereed gemaakt waarby de prachtige duinen, tusscben de badplaats De Panne en de Fransche grens, officios! ,,geclasseerd" wor den. Dit beteekent dat bet binnenlandschap tusscben Do Panne en de grens van de Fran sche badplaats Bray-Dunes, ongeschonden moet blijven. Er mogen dus geen wegen aan- gelegd of villa's gebouwd worden. Alle bezoe- kers van de Vlaamsche Noordzeekust die van dit laatste stuk ongerept gebleven natuur- schoon de zich aldaar bevindende zooge- naamde ..Zsmdzee" is een Sahara in miniatuur wel eens genoten hebben zullen met dit ge- lukkig besluit van harte ins'temmen. DE WERELDTENTOONSTELLING VAN 1937 UITGESTELD? L'Oeuvre maakt melaing van het geruoht, volgs-ns hetwelk de voor 1937 ontworpen wereldtentoonstelling tot 1941 zou worden uit- gesteld. De reden van het uitstel zou o.a. zijn, dat men vreest met den bouw van sommige blijvende gebouwen niet op tyd gereed te komen en dat men voorts niet vol-doende zeker is van buitenlandsche deelnisming. NIEUWE KANALEN IN RUSLAND. Men is thans begonnen, zoo meldt de Uni ted Press, met het ten uitvoer brengen van een veelcmvattend program voor het graven van kanalen, waardoor o.a. de ho-ofdstad met vyf meren verbonden zal worden. Aan bet eerste deel van dit program, het MoskouWolga-kanaal, wordt thans met spoed gewerkt. Na het Panamakanaal zal dit kanaa) het grootste ter ws-redd zyn. In het totaal moesten 135 millioen kubieke meter aarde uitgegraven en 2.9 millioen kubieke meter beton gegoten worden om dezen nieu- wen waterweg te voltooien, die bijna 100 meter breed en meer dan 5 meter Uiep zal zijn. Wanneer het MoskouWolga-kanaal gersed is zal het met behuip van de Wodga, de Mos- kwa en andere rivieren de Kaspische zee, de Oostzee en de Witte Zee met elkaar verbinden. Het tweede plan is het WolgaiDon-kanaal, „Er is tenminste nog ismand op", zei ik. ,,Ik denk, -dat de dienstmeisjes den surveil- leeren-den politie-agent te soupeeren gevraagd hebben", grinnikte Billy. ,,Dat is een aardige verrassing voor hen, he Klop jij nu op de deur en dan acht ik om te zien, of alles in orde is". Ik ging de steenen trap op en stak myn sleutel in het slot. Ik had hem nog niet om- gedraaid, toen de deur openvloog en ik tegen- over een man stond, dies zich op de vloermat had geposteerd. Over zyn scho-uder heen zag ik het bleeke, verschrikte gelaat van mijn aardig kamermeisje. Een oogenblik keek in den man aan, zonder iets te zeggen. Hrj was groot, breedgeschou- derd, van middelbaren leeftijd, met iets peper en zoutachtigs, dat waarschijnlyk de naam „knevel" voor zich opeischte, maar volgens myn taxatie, daarop volstrekt geen aanspraalt mocht maken. Het meest opvallend bij den man waren zijn doorborend-3 oogen of liever oogjes, want ik heb opgemerkt, dat gezichts- organen, welke bovengenoemde eigenschap be- zitten, steeds klein van afmeting zijn. „Als U het niet al te oabescheiden van mij vindt", zei ik beleefd, ,,mag ik dan v rag an wie U is?" „Ik ben inspecteur Neil van Scotland Yard", sprak bij zacht. „Ik gel-oof, dat ik het genoegen heb, met mynheer Burton te spre- ken". Het gaf mij een geweldigen schok, maar ik doorstond hem meesterlyk, al zeg ik het zelf. „Wat blieft U?" antwo-ordde ik. Billy was uit de auto gssprongen en kwam de trap op. De inspecteur legde zyn hand met krachti- gen druk op mijn schouder. „Dan, mynheer", sprak by eenigszins plech- tlg, „is het myn plicht U te arresteeren". Er volgde een oogenblik van stilte. Ik keek hem met vrijmoedige verbazing aan. ,,Mij te arresteeren?" herhaalde ik. ,.Waar~ voor in 's hemelsnaam Het antoord volgde onmiddellyk, met ver- bijsterende duldelijkheid. „Wegens mo-ord op Stuart North cote". dat aansluiten zal bij het MoskouWolga- kanaal, zoodat Moskou dan over water bereik- baar zal zijn vanuit de Oostzee, de Zwarte Zee, de zee van Asof, de Kaspische en de Witte Zee. EEN REDE VAN HOOVER. Oud-president Hoover, die van een kort ver- blijf in de Oosteiijke staten, naar zyn woon- plaats in Califomie terugkeert, heeft op zyn doorreis te Tuscon in Arizona een rede gehou den, waarin hij commentaar gaf op de uit- spraak van het hoog gerechtshof inzake de goudclausule en verklaarde, dat de regeering in stryd met de grondwet handelde door de goudwaarde van haar eigen obligaties niet te willen betalen. Een dergelyk besluit kon v&r- stTekkende moreele consequenties hebben en slechts de waakzaamheid van het Amerikaan- sche volk. In de allereerste plaats moet op het oogenblik het vertrouwen in de dollar her- steld worden en elke vrees of dreiging van verdere devaluatie van den dollar diende opge- heven te worden. De eenige manier om dat te doen was den dollar wederom in goud con- verteerbaar te maken, al was het slechts tegen den huidigen koers van 59 gouddollarcent. In elk geval moest Amerika echter tot den gou- den standaard terugkeeren. ONGEVAL. Gistermiddag kreeg hij het openzetten der deuren van het binnensluishoofd der midden- sluis de sluiswachter L. Kruyt een slag van den zwengel van een lier, die, vermoedelijk als gevolg van krachtigen druk van het water doorsloeg. Met een bloedende wond aan het hoofd is hij naar het ziekenhuis overgebracht. DOOR DEN STORM. De zoon van den garagehouder Neve alhier, die gisteravond met een auto uit Antwerpen terugkeerde, ondervond moeilijkheden door den hevigen storm. Hij had op den weg reeds en-kele afgebroken palen van electrisch licht of telefoon ontmoet, waar hij echter, daar deze in de draden over den weg hingen, nog onderdoor kon passeeren. Bij het station van de Z.V.T.M. aan de Veerstraat te Zaamslag was de weg versperd door een laag liggende paal. Door het omwerpen van zijn stuur kon hij den paal nog mijden, doch kwam nu in een slootje terecht. Met hulp van ter plaatse ge- kemen personen is de auto op den weg ge- trokken. N. kon daama via het emplacement van de tram zijn thuisreis voortzetten. PROVING!ALE STATENVERKIEZING. Naar we vernemen had de gisteren door de afdeelingen der R. K. kiesvereeniging in den Statenkring Hulst gehouden prosfstemming het volgende res-ultaat: J. A. van Rompu te Ter Neuzen (aftr. 1516, G. J. L. Goossens te Sas van Gent (aftr.) 1487, J. W. Vienings te Clinge (aftr.) 1298, E. Th. Lockefeer te Hulst 1145, P. V. M. Ver- cauteren te Nieuw-Namen 1059, Mr. G. P. J. M. de Kerf te St. Jansteen 739, Em. de Mar- telaere te Westdorpe 636, A. F. Burm te Hon- tenisse 624, de verdere stemmen over ver- schillende candidaten verdeeld. Voor plaatsvervangers werden de eerste 5 candidaten aangewezen als volgt: Ed. Tieleman te Axel 1096, F. B. G. de Meijer te Ter Neuzen 817, C. H. M. Plasschaert te St. Jansteen 762, P. H. G:imaerdt te St. Jan steen 759 en Alb. Lockefeer te Hulst 752. XX. De mensch doet in oogenblikken van hevige opwinding, door een of andere onverwachte gebeurtenis veroorzaakt, zel-den wat hij moet doen. Ik veronderstel, dat ik, als onschuldig mensch, had bahooren achteruit te tuimelen en uitschreeuwen „Goede hemel, wat bedoelt U met die be- leediging?" Maar om eerlijk de waarheid te zeggen, ik deed niets van dat alles. Ik staarde mijn nieuwen kennis een oogen blik als wezenloos aan en kreeg toen plotse- ling een lachbui, dien ik onmogeiyk kon stui- ten en uit dien hoof-de haar gang maar liet gaan. Myn vrooly-kheid scheen infecteerend op Billy te werken, want hij zat op de boven- ste trede van de trap te laohen als een gek. Het gelaat van den inspecteur beschryven is onbsgonnen werk. „Het spijt my geweldig, mynheer", stootte ik eindelijk uit, „maar zouden wy niet naar binnen gaan?" Nog steeds met zijn hand op myn schouder, stapte de inspecteur achteruit de hal in, van- zelfsprekend door mij gevolgd, terwijl Billy opstond, de deur achter zieh sloot en, met zijn handen in zijn broekzakken, achter ons aan kwam slenteren. „Nu" zei ik, „wilt U zeker wel zoo vrien- delijk zyn, een nadere verklaring te geven?" Terwijl ik sprak, weerklonk het geluid van zware voetstappen en kwam er een hoofd- agent van politie de trap af dreunen. De inspecteur -beschouwde mij met niet onvriendelyke belangstelling. „Er valt niet veel te verklaren of uit te leggen, mijnheer. Ik heb een bevel tot in- hechtenisneming voor U wegens mooi'd, ge- -pleegd op mijn heer Stuart Northcote en het is myn plicht U mede te deelen, dat alles wat U nu zegt als tegenbewjjs zal gebruikt wor den". „Maar waarom denkt U dat mijnheer Stuart Northcote dood is?" vroeg ik. „Omdat zijn lijk", antwoordde de inspecteur somber, ,,op 't oogenblik in het lijk&nhuis in Eaststreet ligt". 4 Douwe Egberts Echte Ertesche Heeren - Bass Baai-Tabak. NederUnds geurigsfe pijptaba*. (Inera. Morl.V BIJ EEN ZILVEREN JUBILe. Woensdag, 20 Februari vierde de heer B- Usebaert zijn zilveren jubild als voorzitter van „St. Raphael". 's Morgens om 7 uur werd een H. Mis tor zijner eere namens de afdeeling opgedragen. Reeds vroeg kwamen de leden va» „St. Raphael", zijn vrienden en bekenden hem gelukwenschen. Ook vele schriftelijke feiid- taties en gelukstelegrammen kwamen birmesn. Een 12-tal bloemstukken werden eveneena bezorgd. Zondag, 24 Februari om 14,15 uur had do huldiging plaats namens de afdeeling to ted vergaderlokaal bij den heer J. F. Zeegers. De jubilaris en zijne echtgenoote werden door 2 bestuursleden per rijtuig aan huis af- gehaald en later op dezelfde wijze weer temg thuis gehracht. De feestvergadering werd geopend door den heer L. F. du Bois, die de vergadering Ieidde. De huldigingsrede werd uitgesproken door den heer W. Hamerlinck, die sinds den dag der opriehting. gedurertde bijna 32 jaar peso-, ningmeester der afdeeling is. Als 2e spreker trad op den heer L. H. "Wig- man, Rondsvoorzitter van „St. Raphael", die namens het Hoofdbestuur het woord voerde. Daama sprak de heer H. F. Timmeimam, Bondssecretaris van „St. Raphael", die uit- weidde over het werk diooi- den heer Usebaert verricht in het belang van „St. Raphael" <m de leden. Die Geestelrjk Adviseur der afdeeling de Weleerw. heer J. de Jonge, wees op het groote nut van het werk door den jubilaris gelevenl gedurende die 25 jaren. Daarna volgde de heer L. F. d-u Bois, d5e het woord voerde namens het bestuur der asf- -dee-ling in zijn functie als Secretaris. Tevens namens de jongere leden om het werk van den voorzitter in de toekomst te blijven voort zetten. De -heer H. de Cooker, vaandeldrager tie* afdeeling, tevens een der eerste leden, memo- reerde het werk van den voorzitter in de eer ste jaren van het bestaan der afdeeling Ik beb in mijn niet lang, doch tamelyk fae- wogen leven heel wat onaangename schokkesi te do-orstaan gebad, maar deze was voor injj een nieuwigheid op dit gebied. Zelfs BSBjr;, wiens onverstoorbaarheid alleen maar door een aardbeving tot reages-ren wordt geprik keld, vertolkte zyn verbazing door een Fung gerekt gefluit. Dus hadden zy hem ten slotte toch gevu»- den. Ondanks zijn gewetenlooze listen, met- tegenstaande de bijna duivelsche scherpzinnig- heid, waarmede hij zyn sporen onzichtbatar wist te maken, was de lange, zwarte rekaoing v£tn Ignace Prado vereffend. Ik dacht. Mercia en ik was verheugd. „U breekt uw verhaal wat al te spoedig irif, mynheer de inspecteur", zei ik. „Wann» heeft dit treurig spel zich afgespeeld?" „Het is niet aan mij, nu uw vragen te tae- antwoorden, mijnheer", antwoordde de inspe»- teur beleefd. „De aankiaeht zal U aan fees bureau van politie worden voorgelezan ep. alas U rechtskimdigen bijstand wenscht, zullen. vwj; uw advocaat de gebruikelijke inllchtingen var- schaffen". Ik knikte. „Neem my niet kwalyk, dat At U lastig gevallen beb", zei ik, „maar Ik op 't gebi-ed van bescbuldiging inzake moord,. weinig of liever geen ondervinding. Wat mo*:?: er nu gebeuren?" - Ik zag zijn oogen knippen. „Ik zai moeten verzoeken, met mij mede te gaan nwar het politiebureau in Bowstreet, waar U hechtenis blijft, tot het bevel wordt opge- gevetr." „Mag ik ook mee?" vroeg Billy, terwyj -tei kalm een sigaret opstak. „Dit is mijnheer Logan, mynheer de inspec teur", zei ik. „Ik weet niet of U hem ocsfe moet arresteeren". iDe inspecteur schudde het hoofd. ,,Ik geen bevel tot inhechtenisneming voor R, mij-niheer", zei hy tegen Billy, ,,doch aange zien U in gezelschap van mynheer Burton hiergekomsn, zal ik U tot morgen onder twv- waking stellen". (Wordt vervolgd.K

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1