ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN %yr\liMrudUvonfioa DampOv No. 9261 VRIJDAG 15 FEBRUARI 1935 75e Jaargang Binnenland Predikbeurten Sport Gemengde Berichten EERSTE BLAD TER NEUZEN, 15 FEBRUARI 1935 de teruqkeer van de mariniers AXEL. BRESKENS. RECHTSZAKEN. VOETRAT,. UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. pw-w^'7 yjiyflyjn* arraaiiwmagvT ■i^-gwjwaKiaBmjiiiffiCC' i ■WMiLJuaiattH r cDBcr^iTCiicwaranasma iiipwinii Mmmmm <r/wu>masmmt>'*i rl'u^-/XA£e3*|lPS*5wUB*Sa8eBH*3****"^**-'ca,***- *mJe""le'" i^WUSC tLWtF- 'yJffTWCidfiEtTOf NEUZENSCHE COURANT UITBREIDINGSPLAN EN BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN Het Hoofd van het Gemeentebestuur van TER NEUZEN brengt ter openbare kenni3, dat het plan van uitbreiding, alsmede de bebou- wtngsvoorschriften, waarin de bestemming in het plan van uitbreiding in ondsrdelen be- paald, nader wordt omschreven, vastgestekl door de Gemeenteraad 13 December 1934, door Gedeputeerde Staten van Zeeland zjjn goedgekeurd bjj hun besluit van 8 Februari 1935 no. 31a, 3e afdeling. Deze besluiten Uggen met uitvoerige kaar- ten ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage. Ter Neuzen, 15 Februari 1935. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voomoemd, L. J. GEELHOEDT. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. In het verslag der jongste raadszitting in ons vorig nummer is abusief vermeld, dat de EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Voortgezet wordt de behandeling van de be- grooting van buitenlandsche zaken voor 1935. De heer Kranenburg (v.d.) is het niet eens met de houding van Nederland t.o.v. de toe- treding van Rusland tot den Volkenbond. De staatkundige vorm van een staat is geen materie welke een anderen staat aangaat. In de buitenlandsche politiek mag men zich niet laten leiden door zijn sympathieen. De regee- ring heeft jegens Rusland een weinig zakeljjke politiek gevoerd. De heer Van Lanschot (r.k.) betoogt dat men de sfeer van Genbve moet kennen cm te weten, dat Nederland geen andere houding kon aannemen. Spr. juicht onze medewerking t.o.v. het Saargebied toe. De Volkenbond zou heel wat verder zijn als er te Geneve meer aandacht werd besteed aan gcdsdienstige beginselen. Spr. zet uiteen het gevaar van uitbreiding van het vliegwezen voor onze neutraliteit. De heer de Savornin Lohman (c.h.) wil den regeeringspersdienst meer doen optreden tegen buitenlandsche onjuistheden. Met Bel- gie worde geen verdrag gesloten, dat niet op algemeene instemming in Nederland kan rck6ii€ii De heer Heerkens Thyssen (r.k.) hoopt,, dat de Belgische en Nederlandsche regeerin- gen de kwestie der Belgische enclaves in Bra bant ter hand zullen nemen. De heer Steger (r.k.) zegt, dat de regee- ring in zake de toelating van Rusland tot den Volkenbond zich terecht mede heeft laten leiden door de publieke opinie. De regeering had hier te lande haar hou ding wel uitvoeriger moeten motiveeren. De heer Knotten.belt (lib.) is tegen een non- agressle verdrag met Duitschland. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. De heer Schalker (com.) vraagt verlof tot het houden van een interpellatie over den nood in het boeren- en tuindersbedrijf. In een volgende vergadering zal over deze aanvraag worden beslist. Bij de voortgezette behandeling van de In- dische begrooting bespreekt de heer Joekes (vxi.) de regeeringsmaatregelen tot herstel van het ingezonken prijspeil. Er dient reke- ning mee te worden gehouden, dat op ruimere wrjze export moet kunnen geschieden. Spr. sluit zich aan bij de critiek in de memorie van antwoord inzake de nota van den heer van Poll. Een uitvoerrecht op rubber dient in dezen bjjzonderen tijd als middel tot verhoo- ging van de inkomsten der schatkist te wor den aanvaard. Voorts ware een incidenteele uitkeering van Nederland aan de Indische schatkist gemotiveerd. De heer K. ter Laan (s.d.) waarschuwt tegen te felle aantasting van de ambtenaars- salarissen vooral bij het onderwijs. UIT HET P/\ARGEB«ED, Het detachement mariniers, dat dienst heeft gedaan in het Saargebied tijdens het plebis- ciet, zal, zooals gemeld, Zaterdag te Rotter dam terugkeeren H>e troep vertrekt am 8 uur Zaterdagoch- tend van het goederenstation te Saarbrticken. Vandaar gaat het eerst per trein naar het Oentraal station te Saarbrticken. Daar zul len de Engelsche troepen, waarbij een muziek- korps is ingedeeld, onder commando van den bevelbebber van de Internationale troepen in het Saargebied, generaal Brind, afscheid nemen van het Nederlandsche contingent. Dit afscheid zal met eenig militair ceremonieel gepaard gaan. Vervolgens vertrekken de Nederlandsche militairen omstreeks 9 uur naar Nederland. Aaa het station te Thionville, waar de trein eenig oponthoud heeft, zullen aan de man schappen versnaperingen worden uitgereikt, uit naam van de Fransche regeering. Via Utrecht zal de trein om 8 u. 8 n.m. aan het Maasstation arriveeren. Bij de aankomst zal kolonel Dorren, commandant van de mari niers, aanwezig zijn. Onmlddelljjk na aan komst marcheert de troep langs den kortsten weg naar de kazeme aan het Oostplein, waar vfce-admlraal J. de Graaff op de binnenplaats van de kazeme uit naam van den minister van defensle de manschappen zal toespreken. T-n den loop van de volgende week wordt het detachement ontbonden en keeren de ver- schillende manschappen naar hun onderdee- len in Den Helder, VUssingen enz. terug. Maandag defile voor de Kcningin. Naar de N. R. Crt. vemeemt, heeft de Koningin den wensch te kennen gegeven het Saardetachement, dat Zaterdag a.s. uit het Saargebied zal terugkeeren, te inspecteeren. Deze inspectie zal plaats hebben Maandag 18 Februari te 11 uur voor het paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Het detachement, waaronder medegerekend het gedeelte motorcompagnie uit Haarlem, zal staan onder commando van den kapitein der mariniers de Brurjne. iNa de inspectie zal het detachement voor H. M. defileeren. In verband met de terugkeer van het Nederlandsche contingent uit het Saargebied, is met ingang van heden de postverzending naar de Nederlandsche militairen aldaar ge- eindigd. heer Van Cadsand heeft gestemd v66r het tweede amendement op het voorstel van Burg, en Weth. betreffende het leggen van kabels door het Radiodistributiebadnjf. De heer Van Cadsand heeft tegen gestemd; doch de heer Hamelink, die als tegenstemmer staat vermeld v<5dr. MACHINE-SCHRIJV EN Na opleiding door mej. N. van Wel, slaagden vor diploma C ('t hoogste snelheidsdiploma) van 't Instituut Rients Bait te 's-Gravenhage mevrouw M. E. Ramselaer'Schless en de heer M. A. Visser, beiden te Ter Neuzen. WEGWIJZERS. De consul van de A.N.W.B. en de K.N.A.C. deelt ons mede, dat alhier vanwege deze Bon- den nieuwe wegwijzers zijn geplaatst: no. 838 Westkolkstraat (brug), no. 2585 Hoekscne brug (Ter NeuzenSas van Gent), no. 3701 brug Axelsche straat (Heerengracht). EEN TENTOONSTELLING VAN GCjAFISCHE KUNST. Het zal waaischijnnjk niet voor iedereen duiaeljjk zijn wat met grafische kunst be- dceld wordt. Daarom hierover eerst een mededee- ling vooraf. Hoe een schilderij ontstaat zal ieaereen wel weten. Meestal op doek, ook wel op een dunne plaat hout levert de kun- stenaar met behulp van penseel en veif het beeld van een landschap, van een persoon, een stilleven enz. Zoo zijn in den loop der tijden door talrijke kunstschilders een gioot aaiual van de prachtigste kunstwerken ge- maakt. De grafische kunst nu is zeer nauw aan deze schilderkunst ve.want, doch vertoont ook heiangrijke verschillen. Een der sterkst spre- kende verschillen is bijvoorbeeid, dat van een schiiderstuk den exemplaar bestaat, van gra- fisch kunstwerk, meerdere, die alien aan elkaar gelijk zijn. Een tweede verschil zit in de kleuren. Een schilderij is veelkleurig, een l.tho, een ets, een houtsnede en een linoieum- snede (zooals de namen van diverse grafische kunstwerken luiden) heeft meestentijds alleen de kleuren wit en zwart. De verwantschap spreekt echter sterk, omdat dn het schilder- stuk en de g.afische plaat beide door kunste- naars gemaakt zijn. Men teekent niet op lin- nen, doch op andere stoffen, waarvan met be hulp van bepaalde inktsoorten, dan afdruk- j ken van de teekening kunnen worden ge- maakt. Een lithografie, kortweg litho, wordt door I den kunstenaar op een daartoe glad geslepen steen geteekend; een ets wordt met een fijne naald op koper uitgebeeld; een houtsnede en een linoleumsnede, een naam zegt het al, 1 wordt in hout of in linoleiim uitgesneden. De I afdrukken van de steen, het koper, het hout en het linoleum leveren de producten der gra- fische kunst. Ons land telt een belangrijk aantal en daar- i onder van de beste grafische kunstenaars. Een aantal van hun werken is afgestaan aan het Instituut voor Arbeidersontwrkkeling, die I ze inlijstten en samenvoegden tot een collec- tie, weVke in diverse plaatsen van ons land voor het publiek wordt tentoongeste'ld. Deze tentoonstelling wordt in Ter Neuzen gehouden op Woensdag 20 Februari, in de koffiekamer van het Concert- en Bioscoop- gebouw. Ze is geopend van 10 tot 4 uur. Op grond van het feit, dat hier werk van de beste Nederlandsche kunstenaars geexpo- seerd wordt, raden we een bezoek aan deze tentoonstelling ten zeerste aan.. De toegangs- prjjs bedraagt slechts 10 cent, voor werk- loozen 5 cent. Op Dinsdagavond hieraan voorafgaande zal de kunstenaar Jelle Troelstra een lezing geven over het onderwerp ..Schilderjjen zien", toegelicht met fraaie lichtbeel- den over schilder- en grafische kunst. Op de hem eigen prettige wijze zal hij ook onze plaatsgenooten een beter begrip en die- per inzicht in deze kunst bjjbrengen. Deze lezing, waartoe we krachtig tot bezoek op- wekken, wordt gehouden in. het Luxor-Theater en vangt aan des avonds om 8 uur. Toegang slechts 25 cent (werkloozen 10 cent). VOOGD1JRAAD. Bij Kon. besluit van 13 Februari is benoemd tot lid van den Voogdijraad te Middelburg, de heer J. Mijs, notaris te Oostburg, wonende aldaar. ONGELUK MET EEN HENGST. De knecht R., van den landbouwer Bl. te Aardenburg, heeft van een hengst die hij be- geleidde een hevige bloedende wonde opge- loopen aan het achterhoofd. Bijna dagelijks worden de beide hengsten van den heer Bl. om lichaamsbeweging te krijgen wat rondgeleid. Op een gegeven oogenblik bemerkte de voor- ste geleider dat zijn maat op den grond lag, met een hevige bloedende wonde. Een direct door hem gswaarschuwd in de nabijheid wo- nend persoon, Is toen doktershulp gaan halen, die spoedig ter plaatse was. Vermoedelijk is het dier geschrokken, heeft den jongen omver geloopen en hem daarbij een trap tegen het hoofd gegeven. De jongen zelf was nog niet in staat mededeeling over de toedracht te doen. MR. F. M. WILBRENNINCK TOT SUBSTITUUT-OFFIOIER TE ROTTERDAM BENOEMD. Bjj Kon. besluit is benoemd tot substituut- officier van justitie bjj de reehtbank te Rot terdam: Mr. F. M. Wilbreiminck, thans subs.- officier van justitie bij de reehtbank te Leeu- warden. Mr. Wilbreiminck die vroeger ambtenaar was van het O.M. bjj de kantongerechten in het arrondissement Middelburg, o.a. te Ter Neuzen was op 17 Nov. 1934 benoemd te Leeu- warden. Woensdag werd de algemeene vergadering van de Vereen. voor Chr. Nationaal School- onderwijs gehouden. De waarnemend voor- zitter, de heer W. A. den Boggende (de voor- zitter was door ziekte verhinderd) wee3 in zijn openingswoord er op, dat we in Axel dankbaar mogan zijn, voor hetgeen we op Chr. onderwjjs bezitten. Echter paraat zijn is geboden. De secretaris, de heer L. J. Maris, gaf in zijn jaarverslag weer hetgeen in 1934 Is geschied. Dank aan God was de grondtoon van het ver- BOERENVBOUW KON NIET MELKEN. Vingers stijf van rheumatiek. Het middel hielp in een maand. Hoeveel last een boerenvrouw kan. heibben van een onoruikhare hand, oiijkt uit den voi- genden brief: ,,Ik had rheumatiek in de gewrichten van mjjn v.ngers. Mijn middelvinger was zoo ver- schrikkelijk gezwollen en ontstoken, dat ik deze niet kon buigen. Ik help met het melken van 19 of 11 koeien, dus was me dit een vree- seljjke last. Op raad van iemand kocht ik een flacon Kruschen Salts en nam elken morgen voor het ontbijt een halve theelepel in warm water. Binnen twee weken was de vinger minder stijf en minder gezwollen. Ik ging door met de kuur (ik wreef er ook een zalf op) en na een maand kon ik weer melken. Ik voel me innerljjk ook veel beter." A. C. P. Kruschen Salts spoort de inwendige orga- nen aan tot kiachtiger werking. Urinezuur en afvalstoffen, die zich mochten hebben opge- hoopt en de aanleiding Uwer rheumatiek zijn, worden verwijderd. Gezwellen en pijnen ver- dwijn.en, stijve ledematen worden weer nor- maal en ge voelt U weer gezond en lenig als vooiheen. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten a 0,90 en f 1,60 per flacon, omzetbelasting inbegrepen. Let op, dat op het etiket cp de flesch, zoo- wel als op de buitenverpakking de naam Rowntree Handels Maatschappij, Amsterdam, voorkomt. Adv. slag. Het hoofd der school, de heer J. J. de Ridder, gaf weer het schoolleven in 1934. De crisis gaat ook de school niet voorbij. Het is een vechten voor hetgeen we bezitten. Op 1 Januari 1934 waren er 447 kinderen. Op 1 Jan. '35 waren .er 435 kinderen. Mej. M. Lansen, hoofd der Bewaarschool, gaf het schoolleven weer van de kleuterschool. De penningmeester, de heer A. P. de Ruijter, kreeg een pluim voor zijn nauwgezet beheer De aftredende taestuursleden, de heeren J. M. Oggel, A. P. de Ruijter, J. den Hamer en M. de Regt, werden herkozen. (De Z.) „Het Centrum". Het programma, dat deze week in ,,Het Centrum" wordt vertoond, staat geheel in het teeken der sensationeele films, want zoowel het eerste hoofdnutnmer als het tweede strij- den als het ware om de meeste spanning en voor de liefhebtoers van deze films is er volop te genieten. Meester des Smeltovens. Het is de ge- schiedenis van een chef-stoker, die nadat hij eerst'het leven van de dochter van den direc- teur der staalcnderneming heeft gered, lang- zaam aan op den maatschappelijken ladder kllmt en eindelijk het zoover heeft gebracht dat hij op de beurs een waar schrikbewind uitoefent en alles vemietigd wat hem in den weg staat. Hij gebruikt hiervoor niet zelden zeer duistere middeleh, doch valt eindelijk zelf in de kuil, die hij voor anderen had ge- graven en nu raakt hij aan lager wal, waarbij hjj ontwaart, dat ook zijn vroegere kamera- den hem smadelijk den rug toedraaien. Toch komt voor hem nog eenmaal de kans en hij grjjpt die aan, doch tevens om de les die zijn vrceger leven hem heeft gegeven, ter harte te nemen, zocdat er weder ware vriendschap heerscht en alien in goede harmonie arbeiden, hetgeen ten goede komt aan de oude fabriek, die weldra weer haar plaats in de staalindus- tiie heeft heroverd. Het geheim der duikboot. In den wereld- oorlog heeft het machtige wapen der duikboot een zeer groote rol gespeeld en wij herinne- ren ons nog gced hce reeds den dag na de oorlogsverklaring een Duitsche U-bcot in de Noordzee plotseling drie Engelsche oorlogs- schepen tot zinken bracht, waardoor de En gelsche Admiraliteit direct zocht naar een be- strijdingsmiddel tegen die verraderljjke over- vallen. Groote netten werden onder water ge- spannen op een diepte die meestal door de duikbooten werden gebruikt en op deze wijze werden belangrjjke havens beschermd. Doch ook de vliegtuigen gingen als gieren de zeeen af en niet zocdra zag men een periscoop of de diepzeebom'men deden groote waterzuilen opspatten in de omgeving waar men de U- boot vermoedde. In deze film wordt nu zoo'n duikboot tot zinken gebracht, doch de kapi tein en de eerste officier weten nog juist de kust te bereiken. Beiden weten dat de duik boot een groote schat aan. buitgemaakt goud bevat. De officier maakt een schetsteekening van de ligging van de duikboot, maar de kapi tein maakt zich hiervan meester en in een tweegevecht doodt hij zijn eersten officier. 12 jaar later gaat hij een contract aan met een bergingsmaatschappij cm het wrak te lich- ten, doch thans doen zich zulke spannende tafreelen voor, dat men geheel zal medeleven, vooral de strijd van de geweldige octopus met de duikers Is een kunststukr'e der cinemato- grafie. Het spreekt vanzelf, dat de wreede en valsche kapitein zijn straf voor zjjn mis- daad niet ontloopt. Maandagavond circa 6 uur werden een 3-tal jongens van 12 tot 14 jaar betrapt bij het wegnemen van een pak suikerwerken van een alhier van de firma Van Melle in de haven liggend motorschip Gideon". Een der jon gens werd gegrepen, terwijl de andere twee de vlucht namen. Bij het onmiddellijk door de marechaussee ingestelde onderzoek mocht het gelukken ook de twee andere jeugdige perso- nen aan te houden. Verdachten zjjn na vol- ledige beksntenis te hebben afgelegd in vrrj- heid gesteld. Arrondissenients-Rechtbank te Middelburg. Zitting van 15 Februari 1935. Do volgende saken werden fcehandeid: J. S., oud 34 j., zender beroep, wonende te De Clinge (B.), werd ten laste gelegd. dat hij op 17 Januari 1935 te Clinge, in het Bewa- kingsgebied, waarin hij niet mocht komen, is teruggekserd. Eisch 2 maanden gevangenisstraf. Mr. Kuipers verdachte's raadsman vroeg bij eventueele veroordeeling een clemente straf op te leggen. J. A. C., oud 28 j., koopman, wonende te Hoofdplaat, werd ten laste gelegd, dat hij in het jaar 1934 in Zesuwsch-Vlaanderen een be- roep of gewoonte heeft gemaakt van het koopen van goederen zonder volledige betaling, onder meer benzine, auto-onderdeelen, spijzen, dranken, rookgerei, nachtlogies en autohuur van, onderscheidene ^ersonen: o.a. van J. A. Esbroeck, Lucia Pieters huisvrouw van J. van i de Velden, L. M. Steketee, M. Stokman, W. A. Faas en M. Scheele, alien te Ter Neuzen, en Julia Lievens, huisvrouw van P. Schjjve te Axel. Eisch 2 maanden gevangenisstraf. F. v. H., oud 25 j., slager, wonende te Steken.3 (B.), wordt verdacht dat hij op 27 Aug. 1934 te Sint Jansteen Isabella Bastelier heeft opgelicht voor 7,50, zeggende dat de j marechaussde zijn rrjwiel hadden inbeslag- genomen, dat hij nu f 15 moest betalen en dat hij daarvoor nog 7,50 noodig had. Eisch 3 maanden gevangenisstraf. A. L. C., oud 28 j., landbouwer te Groede, was ten laste gelegd dat hij in 1934 te Hoofd plaat een rijbewijs heeft vervalscht door daar- in enkele cijfers te veranderen. Eisch 1 maand gevangenisstraf, voorwaar- delijk met een proeftijd van 3 jaar. Door P. J. d. B., oud 31 j., werkman, wonen- i de te Hontenisse, was verzet aangeteekend j tegen een verstek-vonnis der reehtbank van 25° Januari 1935, waarbij hij wegens heling is 1 veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Doordat hij niet ter terechtzitting was ver- schenen, werd het verzet vervallen verklaaru r~ n hoofd en neus door ir"1 ler geneeskrachtige da> \\JjW) der geneeskrachtige dampen van Wat Milnhardt IN DOOZEN van30 ct. maakt M Qoci (Ingez. Med.) VERBA CHTE UIT DE MOORDZA,\K TE HOOFDDORP IN VRIJHEID GESTELD Donderdagmorgen heeft de Haarlemsche reehtbank uitspraak gedaan in de moordzaak van Hoofddorp. In den nacht van 5 op 6 September is een 43jarige electricien in zijn woning te 'Hoofd dorp vermoord. De moord zou zijn gepleegd door den 24jarigen pleegzcon van den ver- moorde, die een verhouding zou hebben ge- had met de echtgenoote van den vermoorde. Deze echtgenoote was ten tijde van den moord in de echtelijke woning aanwezig. De moord werd ontdekt door den knecht van den ver moorde. De vrouw en de pleegzoon werden ge- arresteerd, doch de eerste werd spoedig vrjj gelaten. Op 6 December 1934 heeft de Haarlemsche reehtbank de zaak tegen den pleegzoon be- handeld. Na een zeer uitvoerig getuigenver- hcor eischte de officier van justitie tegen de verdachte wegens doodslag tien jaar gevan genisstraf. Op 20 December 1934 bepaalde de reeht bank, dat een nader onderzoek moest worden ingesteld, dat inmiddels is geschied. Veertien dagen geleden werd de zaak voor de reehtbank voortgezet. De officier van justitie persis- teerde hij zijn eisch. De verdediger mr. J. A P. C. ten Bokkel, pleitte vrijspraak. De reehtbank heeft thans den verdachte vrijvesproken en zijn onmiddellijke invrijheid- stelling gelast. Hauptmann heeft den ganschen nacht na de veroordeeling weenend doorgebracht. Eerst bij het aanbreken van den dageraad hield hij daarmede op. Mevrouw Hauptmann, vergezeld van een advocaat van de verdediging heeft een onder- houd met haar man gehad, dat een half uur duurde. De directeur van de gevangenis te Fleming- ton heeft bekend gemaakt, dat Hauptmann Zaterdag naar Trenton zal worden overge- hracht om in de eel der ter dood veroordeel- den aldaar te worden opgosloten. De openbare meening is over het vonnis zeer verdeeld. Aanhangers van den veroor- deelde hebben, naar eerst nu bekend wordt, na de uitspraak eenige ruiten van het ge- rechtsgebouw ingeworpen. Reilly, de verdedi ger, heeft nog, in strijd met de uitlatingen van talrijke vocraanstaande personen, ver- klaard, dat het vonnis naar zijn meening een van de grootste gerechtelijke dwalingen is, die ooit zijn voorgekomen. De jury heeft verschil- lende "onomstootelijke feiten buiten beschou- wing gelaten. De verdediging houdt zich op het oogen blik onledig met de studie van verschillende beroepsmiddelen. Ook overweegt men de vor- I ming van een ..Hauptmann-app&lfonds", daar de verdediging tegenover het openbaar minis- terie door geldgebrek zeer gehandicapt is. Het departement van justitie heeft nog medegedeeld, dat president Roosevelt geen recht van gratie in bet proces tegen Haupt- i mann hezit, daar het vonnis niet door het bcndsgerecht, doch door het staatsgerecht van New Jersey is geveld. ..Wanneer ik naar den electrischen stoel moet gaan, dan zal ik er als een man been gaan", heeft Hauptmann nog verklaard. Op een vraag of hij nog bekentenissen had te doen, antwoordde de veroordeelde: „Indien ik bekentenissen te doen had, dan zou ik ze reeds maanden geleden hebben gedaan en al- dus aan mijn vrouw en kind al dit verdriet bespaard hebben." Hauptmann legde opnieuw getuigenis af van zijn onschuld. NEDERLAND—DUITSCHLAND. Het raderwerk van den Kon. Nederland- schea Voethalbond is een oogenblik stilgezet vcor den a.s. Zondag te Amsterdam te spelen landenwedstrjjd NederlandDuitschland, waarvan het ooggetuigenverslag weder ver- zorgd wordt door de AVR.O, voor wie de heer Hollander op zijn bekende wijze aan alle sportliefhebbers vcor zoover zjj daarbij niet kunnen tegenwoordig zijn, in Nederland, in de Oost en West, en op de zeeen, verslag zal uit- brengen en naar wjj hopen aan het eind van zjjn vermoelenden arfbeid weer zal mededee- len: zoo heeft het Nederlandsch elftal in een buitengewoon fraai gespeelden wedstrijd een welverdiende overwinning behaald. HAUPTMANN TER DOOD VEROORDEELD. Reuter meldt uit Flemington: De jury heeft Hauptmann schuldig bevon- den. De rechter heeft hem veroordeeld tot de doodstraf, te voltrekken op den electrischen stoel. De terechtstelling is bepaald in de week aanvangende 18 Maart a.s. De beraadslagingen van de jury in het pro- ces-Hauptmann heeft, schrijft de N. R. Crt., elf uur geduurd. De uitspraak luidde: „Schul- dig aan moord in den eersten graad, zonder verzachtende omstandigheden." De gezworenen maakten bjj hun hinnenko- men in de rechtszaal een opgewonden indruk; bevend las de voorzitter van de jury de uit spraak voor; eenige vrouwelijke jury-leden weenden. Hauptmann heeft evenwel het recht van beroep, vermoedeljjk zal deze procedure niet voor Mei plaats hebben. Het vonnis tegen Hauptmann werd kort na middernacht geveld. De rechter wilde reeds in verband met de oneenigheid in de jury naar huis gaan, toen plotseling werd aangekondigd, dat de jury, na vrjf maal stemmen, tot over- eenstemming was gekomen. De deuren van de groote zaal werden gesloten. Officier en ver dediger namen hun plaats in en kort daarop trad Hauptmann met zjjn bewakers binnen, hij was bleek en zjjn gang onzeker. Hij ging in de eerste bank zitten. Kort daarop ver- scheen ook zijn vrouw. Hiema traden de 12 jury-leden binnen en hun voorzitter deelde op den vraag van den rechter hun oordeel mede. Vervolgens sprak rechter Trenchard de be- slissende woorden: .Bruno Richard Haupt mann, gjj zijt aan moord in den eersten graad schuldig bevonden en overeenkomstig de wet moet gij de doodstraf ondergaan cp een dcor het gerecht te bepalen tijdstip". Na het uitspreken van het vonnis wankelde Hauptmann even en maakte een beweging of hij wilde spreken, doch hjj keerde zich lang- zaam om en begaf zich met zjjn bewakers naar zjjn cel. De stilte na het doodvonnis tegen Haupt mann werd verhroken door den verdediger Reilly, die verzocht dat elk jury-lid de uit spraak van de jury herhaalde. Ieder jurylid herhaalde daarop: ..Schuldig aan moord in den eersten graad." Naar verluidt hadden twee vrouweljjke jury- leden zich verzet tegen den doodstraf. Na de uitspraak was elk contact met de jury onmogeljjk. Reilly verklaarde, dat de verdediging geen mceite zal sparen om appfel te verkrjjgen, zoo noodig zal zjj tot den Hoogen Raad van Ame- rika gaan. ZONDAG 17 FEBRUARI 1935. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2 u„ Dr. L. X. Cazemier; 6 u., de heer H. M. J. van Duyne, Jeugddienst, medew. kerkkoor. SLUISKIL. 9.30 u., de heer H. J. Plaggemars;- 2 u., de heer Van der Lecq, theol. cand.. te Utrecht. AXEL. 9.30 u.. Ds. Van Oeveren; 2 u., z en do ling Blinde. HOEK. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams ZAAMSLAG. 9 u., zendeling Blinde; 2 u., Ds G. van Dis. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE. 2 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2 u„ Ds. S. Groene- veld. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Post. HOEK. 9.30 u. en 2 u.. cand. C. van Nes. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst. AXEL. 9 u. en 2 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H. Dienst; 2.30 u., Lof. AXEL. Door den bouwkundige P. le Feber Jr. werd gistermiddag aanbesteed: het bouwen van een woonhuis aan de Wilhelminastraat alhier met den volgsnden uitslag: Perceel 1. Mestel- en grondwerk: J. en A. de Potter, Hulst 3495 Th. van Helsland, Hulst 3260 Ch. en A. v. d. Brande, Hulst 3215 J. van Mossevelde, Koewacht 3195 Perceel 2. Timmer- en ijzerwerk: A. D. Kajjser, Zaamslag 2659 J. A. Butler, Axel 2595 J. Wisse, Axel 2455 J. de Mejjer, Terhole 2487 J. W. Vercauteren, Axel 2430 A. de Zeeuw, Axel 2417 Scheerders Wmtzler, Stoppeldjjk 2372 P. D. Valk, St. Jansteen 2353 Fa Wed. J. v. d. Poel, Lamswaarde 2345 Perceel 1 en 2: J. Wisse, Axel 6270 Fa Wed. J. v. d. Poel, Lamswaarde 6120 H. J. van't Hoff, Axel 5585. Perceel 3. Lood- en zinkwerk: Mel Co., Kloosterzande 235 Albert Mel, Axel 217 Janssensden Tender, Hulst 205 Gebrs van Rjjn, Axel 200 Perceel 4. Glas- en verfwerk: II. J. Harte, Axel 662 W. P. Antheunis, Axel 639 D. Riemens, Zaamslag 624 Vergouts Bertram, Hulst 560 Massa: H. J. v. "t Hoff, Axel f 6448

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1