ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VUANDEREN Neem n "AKKERTJE" /N DE PUP. No. 9259 MAANDAG 11 FEBRUARI 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton De man van Nergenshuizen &EN 9T£R mu€T IJQ xvni. uil zoo'n nieuw handig zakdoosje bij Gevalle kou, Griep, Influenza. MAAR ^iwwiiWiii'grwimHWTiinri'i'wi n mm mhwiwiWViMc nwriMwrn NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRUSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuizen fr. per pest f 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post j 5,60 per jaar v'ooi BeL e e.i An.erika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Atoonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgtoaar is. Intending van advertentien liefst cf-n dag vror de uiigavc. DIT BI.AI) VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. EERSTE KAMER. Vergadering van Vrydag 9 Fetor. Rede van den Minister-President Dr. Colyn. De algemeene beschouwingen over de ryks- begrooting voor 1935 werden voortgezet. Thans was het woord aan de Regeering. Op beide tribunes bestond veel publieke belang- stelling. Minister Colijn behandelde eerst eenige af- aonderlijk punten. Hij deelde mede, dat het wetsontwerp inzake de cumulatie thans bij de leden van het kabinet circuleert. Betref- fende de classificatie kan nog geen antwoord worden gegeven; de zaak is bij het georgani- seerd overleg. De kwestie der havengelden van .Amsterdam en Rotterdam is door een oommissie onderzocht. Voor Amsterdam lig- gen zij voor een jaar vast. De zaak wordt vender onderzocht. De toezegging betreffende meer armslag voor de particuliere liefdadig- heid is royaal toegepast. Inzake de kwestie van de kleuren der Nederlandsche vlag be- staat in de Kamer eenig misverstand. Er wordt tweespalt gemaakt door hen) die in den laatsten tyd de princevlag zoo druk propa- geeren i.p.v. rood-wit-tolauw, die de Nederl. driekleur sinds het midden der 17e eeuw uit- maken. Deze vlag is door den souvereinen vorst in het begin der 19e eeuw overgenomen ale nationale vlag. Dr. Colyn kwam vervolgens aan de alge meene lijnen van het debat. Herstel van de nationale welvaart kan alleen bereikt worden langs intemationalen weg. De Regeering heeft nooit anders betoogd. In den boezem van het kabinet is nooit eenig verschil van meening geweest betreffende de te voeren eeonomiscne politjek. Het is niet de politiek van een mi nister, maar van het Kabinet. Dit geldt ook bet spellingsvraagstuk. Crisisbeleid en algemeen beleid. Zoowel bij het crisisbeleid als bij het alge meen beleid zal men in het oog hebben te bouden het program der Regeering. Er is in het debat gezegd, dat we er nu slechter aan toe zijn dan toen het Kabinet op- trad. A1 moet er nog heel veel verbeterd word n. Doch de minister meende er op te moeten wyzen, dat er een tekort van 190 mil- lioen was, toen het Kabinet optrad, waarbij men dan nog moet rekenen, dat eenige heffin- gen moesten worden verlaagd. Wat dit tekort betreft is de toestand wM verbeterd. De heer Fock meende, dat de Regeering tekort gesohoten was in het weren van revolu- tionaire volksvertegenwoordigers. Maar is hier een taak voor de Regeering op het stuk van gtelegenheidswetgeving Het betreft hier bovendien een zeer teer vraagstuk. De Kamer is zelf in staat om maatregelen te nemen welke zij noodig acht. In het reglement der Tweede Kamer is voorzien, dat een lid, zoo noodig, de toegang tot het gebouw kan wor den ontzegd. De vraag mag worden gesteld, of in deze nog niet verder kan worden ge- gaan. Bijv. is in het Luxemburgsche parle- ment onlangs besloten, bij het onderzoek van geloofsbrieven, een lid niet toe te laten, Eerst als alle wegen zyn doodgeloopen, moet de Regeering ingrijpen. De voorstellen der oommissie-Koolen bewegen zach binnen het raam van de Grondwet. Zy zijn velen niet bevredigend voorgekomen en niet ten onrechte. De Regeering acht het noodzakelyk een kwestie als deze, tfin princi- pale, d.w.z. in de Grondwet te regelen. De aanpassing. Wat het crisisbeleid betreft, de Regeering staat een politiek van deflatie voor, een on- derdeel van de aanpasSingspolitiek, anderen wenschen, devaluatie. 40) door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) (Vervolg.) Maurice nam het telegram en terwyl hij het apenmaakte hervatten de anderen het ge- sprek. Miss York wilde met alle geweld weten, hoe ik mijn middag had besteed. Terwijl ik haar antwoordde natuurlijk geheel bezijden de waarheid keek ik toe- vallig in de richting waar Maurice stond. Ik zag, dat hij my over het telegram heen aanstaarde met een blik, die een combinatie vormde van duivelschen haat, triomfgenot en twijfel. Het duurde slechts een oogenblik. Toen onze ttlikken elkaar -kruisten, veranderde de uitdrukking op zijn gelaat, alsof zy er met een spons werd afgeveegd en frommelde by het telegram tot een balletje in zijn hand. ,,Ja, dat is een vervelende boodschap", ver- klaarde hij. In koor klonk nu de vraag: „Wat is er aan de hand?" „Het sprjt my, maar ik moet van avond nog naar Londen. Er schynt iets niet in orde met een maatschappy, waarvan ik commissaris ben zoo iets moet het zijn het telegram is niet erg duidelyk, maar zij vragen of ik onmiddellijk wil komen om een oonferentie te houden". Allen, behalve ik, gaven met warmte te kennen, dat zy het jammer vonden. „0", zei Maurice, ,,'t is niet zoo erg. Ik geloof, dat ik morgenavond en op z'n aller- laatst overmorgenochtend weer terug ben. Blijven jelui nu alien hier. Ik ben overtuigd, dat de besprekingen misschien niet langer dan een paar uur zullen vorderen en nu vooral zal tante Mary bly zijn U alien om zich heen te hebben. Ah, daar is tante". Tante Mary, die imniddels was genaderd.en De hoofdzaak van de depressie in ons land moet gezocht worden in de belangrijke in- krimping van onzen export, welke moeilijk- heid nog wordt vergroot door betalingskwes- ties met het buitenland. Deze hoofdstelling is niet voor betwisting vatbaar. Die vermin- dering van den export heeft een algeheele wijziging gebracht in onze economisohe struc- tuur. Vermindering van export heeft ook ver- mindering van den import tengevolge gehad. met al de nadeelen voor handel, industrie en scheepvaart en landbouw, welke de oorzaak van de werkloosheid zijn. Dit beeld mag men niet zien als tijdelijk, doch moet men be- schouwen als een zaak van jaren. Aan dien gswijzigden toestand moeten wij ons aanpas- sen. In de eerste plaats door beperking van de productie van wat wij niet kwijt kunnen. De Regeering onderkent heel goed het ka- rakter der depressie. De moeilijkheden schui- len in de onzekerheden, welke door den tegenwoordigen toestand worden veroorzaakt. Snelle koersveranderingen kunnen veel onheil brengen. Voorzlchtigheid is nog altijd geboden. Industrialisatie van Nederland en behoud van het eigen land als afzetgebied worden aanbevolen. De Regeering zou daarvoor blind zyn. Die stekeblinden komen in het kabinet niet voor. Het is echter een feit, dat men tegenwoordig niets meer voor niets krygt. De critici moesten maar eens bij onderhandelin- gen, welke met andere landen gevoerd wor den, tegenwoordig zijn! Minder binnen laten beteekent tegenwoordig automatisch minder uitvoeren. Dr. Colijn zette dit uitvoerig uiteen. Hij vroeg hoe de grond- stoffen voor nieuw te vestigen industrieen moeten worden betaald, als wij niet kunnen uitvoeren? Men moet er voor waken, dat men het gewenschte goed niet doet verkeeren in kwaad. Voor Nederland, dat gebrek heeft aan vrijwel alle grondstoffen, is deze toestand al zeer moeilijk. Contingenteering of beschemiing? Er begint zich een strijd te ontwikkelen of de methode der contingenteering niet moet worden vervangen door algeheele bescher- ming. Beide methoden hebben voor- en na deelen. Van contingenteering kan men gauw weer af; daarentegen leidt zij verstarring in het binnenland. Bescherming heeft het voor- deel dat er meer vrijheid van beweging in het binnenland is, het nadeel is, dat de invloed van den invoer op de prijsvorming wordt uit- geschakeld en dat men er niet zoo gemakke- lijk af kan. Voorshands geeft de Regeering j de voorkeur aan de contingenteering. Geva' I voor geval moet worden bekeken, in het be- lang van de betrokken industrie. Hoever moet de aanpassing gaan? De heer Mendels vroeg: Hoever wilt ge met die aanpassing gaan? Tot het peil van Japan? Neen, totdat we in een vlak komen met de landen, die cultureel met ons te ver- gelijken zijn. Verlaging der productiekosten is noodig. In de eerste plaats door verlaging van de prijzen der grondstoffen, voorts door verlaging der vaste lasten en van de loonen. De overheid kan hieraan meedoen voor wat haar eigen terrein betreft. De Regeering heeft met betrekking tot de verlaging der huren reeds iets gedaan. Zij heeft nog andere matrege- len in overweging. Of die zijn afschrijving op het kapitaal van den woningbouw of door een ander middel, is nog in onderzoek. De overheid heeft ook een taak, doch een beperkte, ten aanzien van verlaging van vaste lasten en loonen. Het particuliere terrein dient in het algemeen geeerbiedigd te worden, doch het. is niet volstrekt uitgesloten, dat op dit terrein wordt ingegrepen, byv. ten aanzien van de pachten. Maar elke stap dien de over heid op dat terrein doet, brengt nieuwe ge- omtrent het nieuws ingelicht, gaf blyken van groote teleurstelling. „Moet je werkelyk weg, beste Maurice?" sprak zy. ,,Wat vreeselijk vervelend! Je moet zeker met den trein van negen vyftig. Na tuurlijk mag niemand zijn bezoek verkorten. Stuart zal wel zoo goed willen zijn, je plaats van gastheer waar te nemen en wy zullen probeeren, ons zoo goed mogelyk te ver- maken." ,,Ja", zei Maurice met een vriendelijk glim- lachje tot my, „jy zal wel goed voor mijn gasten zorgen nietwaar, oude jongen? Ik moet nu naar boven om mijn koffertje in orde te maken. Wij dineeren natuurlyk op den gewonen tyd". Terwijl hij sprak, ging de gong, ten teeken, dat wy ons voor het diner moesten gaan kleeden. Ik ging naar boven en toen ik op myn kamer was, stak ik een sigaret op en ging op de sofa liggen. „Wat drommel", zei ik by myzelf, jean er in dat telegram staan?" Het lag niet aan York, dat ik geen deel nam aan den cricketwedstryd. Zyn aanhoudend en dringend beroep op mij, gedurende het ont- byt, om de opengevallen plaats in te nemen, waren een hoopvolilere zaak waardig. „Toe, laat mijnheer Northcote nu met rust", weerde zyn zuster hem af. Jelui bent toch met je tienen en dat is toch voldoende voor dat dwaze spel." „Tien!" bitste haar broe'der. „Wat heb ik aan tien, waarvan de helft jongens uit deze boerennegerij zyn. Die van Orbridge zijn een kwade tegenpartij, die loopen gauw warm". ,,Dan zullen zij tegen het einde van den wedstryd wel gloeiend staan", zei ik met een blik naar den blakenden zonnaschjjn. ,,'t Is geen weer voor buitengewone liChaamsinspan- ning. Ik, voor my, zal een plekje in de scha- duw zoeken en my aan critiek wagen". ,,'t Zal best gaan, kapitein York", zei tante Mary troostend. „U is zoo'n uitstekend speler". varen mede. Ingrijpen op het terrein van het kapitaal en loon is al touitengewoon gevaarlijk, ten aanzien van de gevolgen. Dit wil niet zeg- gen, dat de Regeering elken maatregel by voorbaat afwijst. Zij is nog zoekende naar de meest geschikte middelen. Op de loonen oefent zy indirect invloed uit. Tegen devaluatie. De landbouwsteun kon niet worden gemist. Anders zou onze cultuur totaal ineengestort zijn. De mogelijkheid om den bodem te be- werken ligt zeker niet diep beneden den prijs welke thans voor de bodemproducten wordt gemaakt. De weg der aanpassing is lang en moeilijk, doch te verkiezen boven devaluatie. Van devaluatie verwacht men vermeerde- ring van den export; een beter provenu aan guldens voor de geexploiteerde artikelen; ge- makkelijker verlaging der vaste lasten en een loondaling zonder strijd. De minister-president ging deze punten stuk voor stuk na en be- streed ze. Vermeerdering van den export is onmoge- lijk, omdat men vast zit aan de contingenten, die het buitenland toelaat. Men krijgt inder- daad hooge provenu aan guldens door geex- porteerde goederen, doch men vergeet, dat men voor den invoer m66r guldens betalen moet en dat in een tijd dat import grooter is dan de uitvoer! Devaluatie is een heel slecht invoerrecht, dat ook drukt op de allereerste levensbehoeften. Het is geen vaststaand feit, dat de vaste lasten gemakkelijker zullen dalen. Dat hangt daarvan af, of de prijzen zullen stijgen of dalen. Als een boer bijv. meer gul dens ontvangt voor zijn tarwe, gaat dit voor- deel weer teniet, doordat hij eveneens meer voor zijn eigen behoaften moet betalen. Zal voorts de prijsstijging gevolgd worden door een evenredige loonsverhooging Jegens de goudlanden behouden wij onze volledige vrijheid. Ook zij zijn vrij. Het vraagstuk der stabilisatie heeft voortdurend de aandacht der betrokken landen. Dr. Colijn is daarvan op de hoogte, maar" meer kon hi) niet er van zeggen. Hij bestreed vervolgens den heer Serrarens bstwistend dat de toestanden in landen, die den goudenstandaard verlieten beter zijn ge- worden door dat feit. Men vergete niet dat Engeland, waarin de toestand inderdaad ver beterd is, beschikl over vele grondstoffen, over een ontzaglijk groot afzetgebied, omdat het behalve over de eigen 50 millioen inwo- ners nog over de 500 millioen zijner dominions beschikt. Aan de hand van cijfers betoogde de Minis- f ter dat desniettegenstaande het exportpercen- tage van Engeland gedaald, dat van Neder land gestegen is, ondanks devaluatie en be scherming! Werkloosheidsbestrijding. In den steun aan land- en tuinbouw, in de contingenteering zit een belangrijk stuk werk- loosheidsbestrijding, door werkverschaffing en het werkfonds wordt de werkloosheid mede bestreden. Het werkfonds heeft de Regeering ook teleurgesteld, in dien zin, dat zij meer projecten had verwacht, die werkelijk de in- dustrieele bed'rijvigheid hadden versterkt. Er was er niet den! Het is een pure illusie dat de Regeering maar geld behoeft te geven, om nieuwe industrieen te verkrijgen. De onder- handelingen over het loon hebben ook vertra- ging veroorzaakt. Als staaltje daarvan haalde de Minister aan, dat over een plan van wegen en straten aanleg onderhandeld werd, en daar- bij van arbeiderszijde tarieven werden ge- noemd die hooger waren dan wanneer het werk als normaalwerk was uitgegeven! Overleg over tweeden „Staten- dam" nog gaande. Wat den bouw van een tweeden Statendam betreft decide de Minister mede, dat overleg „En bedenk bovendien eens, wat een eer het is, zoo'n ongelrjken strijd te winnen", zei Lady Baradell. ,,Als mijnheer Northcote meespeel- de, zou het te voren reeds beslist zijn". „Dat is dan ook de eenige prikkel voor mij", gromde York. „Maar als ik geweten had, dat Fumivall zoo opeens naar Londen was gegaan. zou ik de match niet hebben laten doorgaan. Wij hebben nu niemand am te bowlen en wij zullen waarschijnlijk den geheelen dag spelen". ,,Een zeer gezonde vorm van oefening", merkte ik op. ,,Wat zal je een eetlust hebben vanavond". York was echter niet in aangename stem ming te brengen en met eenigen tegenzin ging hij na het ontbijt naar het goed onderhouden cricketveld, om zijn elftal op te stellen. De tegenpartij zou omstreeks half elf op het ter rein komen. Terwijl de voorbereidende maatregelen voor den wedstrijd werden getroffen, liep ik met miss York een eindje om en keek zorgvuldig, of ik Billy kon ontdekken. Ik geloof niet, dat ik uitwendige symptomen van onrust aan den dag legde, maar mijn onderhoud van gisteren met Mercia had een onbehaaglijk gevoel bij mij gewekt en ik was natuurlijk zeer nieuws- gierig te hooren, of Billy nog verdere ontdek- kingen had te boeken. Bovendien voelde ik als het ware instinctmatig, dat het overhaaste vertrek van Maurice in verband stond met myn aangelegenheid een feit, dat mijn on- gerustheid geenszins verminderde. Van wien anders kon hij bericht ontvangen hebben, dan van dien Da Costa, die, daar was ik zeker van, niemand anders was, dan mijn oude vriend Francis?" Lady Baradell, tante Mary en Sir George kwamen naar buiten, juist toen de wedstrijd een aanvang ging nemen. Baradell zelf, was door de overredingskracht van York er toe gebracht, om het cricketpak aan te trekken, ofschoon, zooals hij zelf vriendelijk opmerkte. hij zeker in geen twaalf jaar een cricketkolf in zyn handen had gehad. De overigen van ons namen plaats in ge- makkelyke rieten stoelen onder een paar groote iepen en maakten emstige aanstalten, nog gaande is. De voorwaarden lijken haar aannemelijk. Het gaat nu over het bedrag, dat de Regeering zou betalen. De Minister had hoop op goede resultaten der onderhande- lingen. De Regeering en de ordening van het bedrijfsleven. Regeering geen „superfabrikant". Ordening van het bedrijfsleven moet staan buiten het crisisbeleid en alleen in verband staan met toegespitst individualisme. Wan neer betere tyden aanbreken, kon het wel eens zijn dat van de altru'istische neigingen niet vele meer over is, want het individualisme is niet alleen een karakteristiek van het libera- lisme, maar van het geheele Nederlandsche volk! Ordening mag echter nooit dienen om de baas te spelen in de volkseconomie. Ze mag de Regeering ook niet maken tot super-fabri- kant. Dit is alles nog negatief. Positief heeft de ontwerp inzake verbindend of onverbindena verklaring van ondernemersovereenkomsten. Hierin heeft zij haar nuchter standpunt uit- eengezet. Dit ontwerp moge dan de verlang- de klaarheid brengen. De wetgever kan slechts ordenen wat uit de maatschappij zelf opkomt. Rusland en de Volkenbond. Wat de toelating van Rusland tot den Vol kenbond betreft, heeft de Regeering een les geleerd, n.l. dat zij daarover te veel heeft ge zegd. Thans is het niet goed geweest, dat zij reke- ning heeft gehouden met de stemming van de overgroote meerderheid der bevolking. Intus- schen is niet alles publiek gemaakt, wat in raadkamer verder nog aan overwegingen heb ben gegolden. De spelling. De defensie. Ten aanzien van de spelling zeide de minis ter, dat het niet aangaat bij het algemeen debat hierover in bijzonderheden te treden. Dat is een kwestie waarover de Minister van Onderwijs eerst zelf de gelegenheid moet heb ben zich geheel uit te spreken. Men mag in dezen den Minister van Onderwijs niet isolee- ren van de kabinetspolitiek. Hetzelfde geldt voor het defensiebeleid, dat eveneens kabinets- beleid is. De Minister wees den heer Van Embden op de mogelijkheid dat gesloten ver- dragen door bepaalde volken niet worden na- gekomen. Daarop moet Nederland met zijn defensiebeleid rekenen; dit geldt in sterkere mate voor het Verre Oosten. Verder kunnen de staatkundige verhoudingsn in de landen zich wijzigen. Het heeft weinig gescheeld of kort geleden was het oorlogsgevaar in Europa uitgeslagen. Lijkt het gevaar nu voor Europa geweken, ten opzichte van Oost-Azie kan men niet gerust zijn. En hier komt het belang van Indie in het spel. Een en ander is aan lei ding dat wij de uitgaven voor de weerkracht van onze defensiemiddelen niet kunnen verminde- ren. De Staten-Generaal hebben ten aanzien van het vlootplan 1930 toegsstemd in uit gaven, waarvan 22% millioen nog niet is ver- werkt. Van den grooten achterstand wordt nu een paar millioen ingehaald,welke een ver- hooging daarmede van de defensiebegrooting beteekenen. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de verbinding van wapenindustrie hier te lande met het buitenland. Van de Nederlandsche pers had de Minister een te gunstigen indruk, dan dat zij onder in vloed zou zijn van een of andere wapen- Ingez. Med. om het spel met ongeveinsde belangstelling te volgen. Lady Baradell keek met een uitdrukking van lichten spot naar haar echtgenoot. Charles ziet er heerlijk uit", zei ze tot miss York. ,,Het pak van uw broeder past hem of 't hem is aangemeten. Ik hoop, dat hy zich niet te veel opwindt". ,,U moet niet met hem spotten, lieve vrien- din", zei tante Mary. „Ik vind het buitenge- woon vriendelijk van hem, dat hy meespeelt. Hij geeft ons alien een beschamend voorbeeld, vooral jou, Stuart". „Charles", zei Lady Baradell, geeft altyd een voorbeeld. Dat is zijn vak". Miss York lachte. „Geeft U ook wel eens een voorbeeld, mijn heer Northcote", vroeg zy, terwijl zy zich naar mij toekeerde. Alleen maar in den vorm van een beleefde waarschuwing", zei ik, „maar het heeft pre- cies dezelfde uitwerking". „Mijnheer Northcote", viel Lady Baradell zacht hierop in, „stelt zichzelf de wet. Het is een gemakkelijk systeem, als men er de noodige geesteskracht voor heeft". ,,Wie is dat, die daar aankomt?" vroeg tante Mary plotseling. Wij keken in de richting, waarheen zij haar hoofd wendde en daar kwam iemand het veld opgestapt, gekleed in grys flanel, dien ik on middellijk als mijn trouwen Billy herkende. Ik haastte mij een verklaring te geven. „Het is iemand, die in ,,de Ploeg" gelogeerd is; hij heet Logan", zei ik. ,,Wij hebben hem ontmoet, toen wij op jacht waren en Maurice heeft mij gevraagd, hem uit te noodigen, om naar den wedstrijd te komen kyken". Tante Mary, een voorbeeld van gastvryheid, was opgetogen. „0, wat leuk", zei ze. .Mis schien wil mijnheer wel meespelen". „Ik geloof, dat hij het wel zou doen, als ik het hem vroeg", antwoordde ik onvoorzichtig, terwijl ik cpstond. Billy, die nooit last van verlegenheid heeft gehad, kwam recht naar ons toe loopen en nam zijn hoed af. Ik stelde hem in korte woorden aan het gezelschap voor. Douwe Egberts Echte Eriesche tieeten-Baai en Baai-Tabak. Melange van rijpetabakken. BZZ (Ing. Med.) industrie. Deze is trouwens in ons land van weinig beteekenis. Allerlei geruchten over wapenvoorraden van de N. S. B. zijn steeds onderzocht en steeds onjuist bevonden. De Regeering kon geen bezwaar maken tegen krijgswetenschappelijke redevoeringen en voordrachten van officieren, evenmin als tegen juridische beschouwingen van rechters in vergaderingen van juristen. De heer Wibaut heeft in zijn beschouwingen over de autonomie der gemeenten te veel ge- generaliseerd. Dat de Regeering de crisis zou gebruiken om anti-cultureel op te treden, is een opmerking, waarop de Minister geen ant woord wenschte te geven. Vervolgens betoogde de Minister, dat het kabinet homogeen is en een vast en welbe- wust beleid voert, daarbij naar zooveel moge- lijke samenwerking met de Staten-Generaal strevend. Daarom heeft de Regeering in het algemeen niet te klagen. Zij hoopt dat ook niet behoeven te doen als het groote sanee- ringsontwerp aan de orde komt. Dit ontwerp is intusschen bijna gereed. Dr. Colijn wees er tenslotte op, dat er een groot verschil bestaat tusschen de verwerping van een betrekkelijk ondergeschikt wetsont werp en de verwerping van een begrooting, waarbij het regeeringsbeleid betrokken is. Dit deed hij aan 't adres van den heer Lohman. die op meer duidelijkheid aangedrongen had bij de Regeering ten aanzien van de gevolgen van een afwijzend votum van de Kamer bij belangrijke beslissingen. De Minister gaf oa. te kennen, dat de terminologie der Regeering bij zulke gelegenheden aan de Kamer welbe- kend is. „BELGIE ZIJ PARAAT" In de Kamercommissie voor Buitenlandsche Zaken hebben, meldt de eorr. van het „Han- delstolad", Donderdag verschillende sprekers de kwestie van de Nederlandsch-Belgische be- trekkingen ter sprake gebracht. Het Ant- werpsche liberale kamerlid, Joris, stelde dien- aangaande de vraag: „Wat beteekent de ver klaring, die de Nederlandsche minister van Buitenlandsche Zaken eenige dagen geleden ,;Het doet mij zeer veel genoegen, dat IT tyd heeft kunnen vinden, ons een bezoek te brengen, mijnheer Logan", sprak tante Mary opgewekt en hartelijk. „Zou U misschien onze spelers willen helpen? Kapitein York komt een man te kort en ik weet, dat hjj verrukt zou zijn, als U in de bres zou willen springen". Ik bestudeerde met innerlijk genoegen het gelaat van Billy. „Ik vrees, dat ik van cricket niet veel terecht zal brengen", antwoordde hy beleefd. ,,Om U de warheid te zeggen, heb ik geen cricket meer gespeeld of zien spelen. sedert ik van school af ben. Maar ongetwyfeld. speelt mynheer Northcote wel". „Mijnheer Northcote doet in het geheel niets", zei ik met een waarschuwenden blik tegen Billy. „Hij kent zijn grenzen". ,,'n Buitensporig nederig mensch ben je toch, Northcote", zei Vane grinnikend, vooral op een snikheeten dag". Ons gesprek werd op dit oogenblik onder- broken door de verschijning van het Orbridge- elftal, dat verloren had en nu in aller haast. het veld verliet. Ik maakte van deze gelegenheid gebruik, om de ontstane drukte te ontvluchten en na Billy gewenkt te hebben, mij te volgen, ging ik een wandeling om het paviljoen maken. ,,Ik ben blij, dat je heengegaan bent zei Billy, zoodra wij buiten het gehoor der ande ren waren. „Ik heb nogal belangryk nieuwe voor je, oude jongen. En wat meer is, ik snak naar een sigaret". „Nu dat treft, wij zullen even by York aan- klcppsn. Lady Baradell schijnt ons in het oog te houden". Billy keek mij onaerzoekend aan. „Wie is Lady Baradell?" vroeg hij. ,,Ik geloof, dat je haar voor mij verborgen houdt. Is dat soms een oude vlam van je?" „Lady Baradell", antwoordde ik vriendelyk, „is een bijzonder mooie vrouw, maar zij staat niet in betrekking tot onze particuliere zor gen, ten minste niet officieel". „Dat begrijp ik", zei Billy". (Wordt vervolgd.jk

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1