ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9251 WOENSDAG 23 JANUARI 1935 75e Jaargang Buitenland CREME Sport EERSTE BLAD De voormalige openbare lagere school met Onder- wijzerswoning op het ge- hucht Othene. TER NEUZEN, 23 JANUARI 1935. SLUISKIL. HOEK. AXEL. SAS VAN GENT. Bij weer en wma 20-50-60ck ZAAMSLAG. MIDDELBURG. KLOOSTERZANDE. VLISSINGEN. GROEDE. VOETBAL. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. TER ABONNEMENTSPRUSBinneo Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen - per post 5,60 per jaar fr. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetalmg fr. Voor Belgie en Amerlka 2,—, overlge ianden /2,35 pei Voor Belgie Abormementen voor hot buitenland alleen bfl voorultbetaling. per 3 maanden fr. per post nttgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. COURA ADVERTENTIeNVac 1 tot 4 regels 0,80 Voor eLken regel meer 0,2® KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij voorultbetaling. Grootere letters en clich6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst fAn dag voor dp uitgave. DIT BLAD VERSCHUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGA VOND. maken bekend, dat zij op Dinsdag den 29sten Jaauari a.s., des voormiddags ten tien ure, ten gemeentehuize bij opbod onder nadere goed- keuring zullen t ra, elite n te verlcoopen Yoorwaarden van verkoop liggen ter secre- tarie der gemeente voor belangstellenden ter inzage. Zaamslag, 22 Januari 1935. Burgemeester en Wethouders voomoemd, JOHs de FEIJTER Pzn., Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. VERNIETI GIN G VAN DE 500.000 STEMBILJETTEN. De ruirn 500.000 stembiljetten, die bij de volksstemming in bet Saargebied in de bussen zijn ingeleverd en die de volksstemmmgs- commissie de vorige week van Saarbriicken naar Genfeve had gebracht, zijn Dinsdag in een papierfabriek te Versoix bij Geneve in tegen- woordigheid van ambtenaren van het Volken- bondssecretariaat en van diienaren der politie vernietigd. OPGESIjOTEN. Reuter meldt uit Miinohen: Twee personen, die niet hebben deelge- nomen aan de officieele viering van de stem- mitngszege in het Saargebied, zijn in de ge- vwngenis opgesloten. Een hunner, een 35-jarige gehuwde land- arbeider uit Scheuer, heeft geweigerd zijn buis met vlaggen te versieren, ondanks de daartoe strekkende order die de burgemeester per radio bad laten omroepen. De ander is een 42-jarige fabrieksarbeider uit Riegling, die „geen uiting had gegeven ann ayn geestdrift" toen er op het dorpsplein eenige reusachtige natiomaal-socialistisohe vlaggen werden gehescben. Daar bij bovendien smalende opmerkingen heeft gemaakt over Hitler en bet nationaal- socialistische bewind, zal hij ten spoedigste naar bet concentratiekamp Dachau, nabij Mtinchen, worden overgebracht. Met een aansporing aan hen die dit noodig bebben, lid te worden van de Vara, om daar- mee hun omroep te steunen, besloot de beer Hof zijn korte, maar kemacbtige rede, welke met voile aandacht was beluisterd. Na de pauze kregen wij nogmaals eenige liedjes van Stella Seemer en Kees Pruis en begeleid door Max van der Waag, welke wederom veel bijval oogstten. Tot slot van den avond werd opgevoerd een kluchtspel in edn bedrijf, getiteld: ,,Het nieuwe Vara-lid". waaraan medewerkten Stella Seemer, Kees Pruis en Frans Nienhuijs. Ook bierin was een bartelijk woordje pro paganda voor de Vara op komiscbe wijze ver- werkt. De lachspieren werden dan ook en door den inhoud van het stukje en door de wijze waar- op de verschillende rollen werden vertolkt, danig in beweging gebracht. Vooral in Frans Nienhuijs' spel moesten wij wederom den meester erkennen. Een welverdiend applaus viel den spelers aan bet slot ten deel. Na nog een dankwoord aan de opgekomenen voor de betoonde belangstelbng werd deze bjj- eenkomst door den voorzitter gesloten. GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omtrent ondervolgende gevonden voorwerpen inlichtinigen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen: Handibeschermer (rijiwiel), M. de Bockx, Wulpenfbek C 50, Hoek. Idem, bureau van politie. Mem, E. Cortvriendt, Nieuwe Kerkstraat 10, Sluiskil. Belastingmertk, A. Witte, O 107, Driewegen. Idem, J. F. Kense, Markt 79. Gouden zegelring, J. Rouw, Baandijk 18. Jongensbaret, bureau van politie. Bos sleutels, J. de Regt, Vlooswijkstr. 36. Twee lijstjes en dameshandschoen, bureau van politie. fWekker, J. Hamelink, Axeilsc'hestr. 160. Motoihandschoen, A. de Block, Tholens- straat 135. Daimeshandscihoen, A. M. Verpoorte, Veld- straat 5, Sluiskil. ZEEUWSOHE ZANGERSBOND. OPKOOPERS VAN GULDENS IN ZEELAND. Sedert eenigen tijd loopen er in Zeeuwscb- Vlaanderen allerlei personen rond, zoowel Bel- gen als Nederlanders, om zooveel mogelijk de guldens op te koopen. Men vraagt zich af, wat eigenlijk bet doel h van deze opkooperij van Nederlandsche guldens. Dit geld scbijnt in groote massa naar Belgie te worden over gebracht. Er zijn er, die verklaren dat in Bel gie van deze guldens Belgische 20 francs- stukken worden gemaakt. In Belgie zijn n.l. veel nagemaakte geld- stukken in omloop. Maar dit scbijnt nog niet alles te zijn. Zekere personen geven aan oude en eenvoudige men- scben in de Belgische grensstreek een gulden in betaling in plaats van een stuk van 20 francs, daar beide stukken veel op elkaajr lijken. Het Parket en de politie uit Belgie en Nederland bouden een oog in 't zeil, te meer daar bandel in geld in de beide ianden ver- boden is. JUBILe DS. VAN EMPEL. Nadat Ds. M. van Empel, die in 1881 te Dordrecht geboren is, door het Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland tot de Evangelie- bediening was toegelaten, stond hij precies 4 jaar, n.l. van 16 Januari 1906 tot 16 Januari 1910 te Biggekerke en kwam toen naar zijn tegenwoordige standplaats Middelburg, waar bij op 23 Januari 1910 intrede deed en her- denkt Ds. Van Empel dus heden zijn zilveren jubileum als predikant aldaar. Zijn arbeid heeft zicb niet beperkt tot dien van berderlijken aard. Sedert 1911 is Ds. van Empel godsdienstonderwijzier aan de Rijks- kweekschool te Middelburg. Op kerkelrjk ge- bied is bij verder praetor van den Ring Mid delburg, voorzitter van het elassicaalbestuur in de c'lasis Middelburg, en staat hij bekend als iemand met groote kennis .van kerkelijke wetten en reglementen. Zijn voorzitterschap van den Bond van Nederlandsche Predikanten bewijst zijn werk voor de materieele belangen. Als wij nog mel- den, dat Ds. van Empel sedert den wereld- oorlog reserve-veldiprediker is, dan hebben wij zijn vele functies op godsdienstig terrein wel de revue laten pas- eeren. Maar ook daarbuiten maakt Ds. van Empel zicb verdienstelijk, en wel in de eerste plaats sedert 1918 als Bibliothecaris van de Provin- ciale bibliotheek te Middelburg. Ds. van Em pel werkte mede aan de oprichting van de Openbare Leeszaal en -Bibliotheek te Mid delburg, en is van den beginne af voorzitter van die vereeniging, hoofdbestuurder van de NED. HERV. GEMEENTE. Oanld. H. M. J. van Duyne, hulpprediker te Ter Neuzen, heeft de toezegging van beroep naar de Ned. Herv. Gemeente te Vrouwepolder aangenomen WERKPXINDS 1934. In bet d riemaandel ijkseh verslag van bet Werkfonds 1934 wordt o.m. het volgende medegedeeld: Bij Miniistrieel sehrijven werd aan het Werkfonds een bestek toegezonden van den Minister van Waterstaat voor de uitvoering van de kanaalhaven van Ter Neuzen, teneinde de arbeidsvoorwaarden daaraan te kunnen toevoegen. Die Ministrieele Oommissie heeft zich reeds met een' kleine wijziging met de voorgestelde loonen en andere voorwaarden kunnen ver- eemgen. PROPAGANDA-AVOND V.A.R.A. De gisteren (Dinsdag) avond in het Concert- en Bioscoopgebouw alhier gegeven propa- ganda-avond en georganiseerd door de Afd. Ter Neuzen van de V.A.R.A., heeft zicb in een zeer druk bezoek mogen verbeugen. TY>en om 8 uur de Afd.-Voorzitter, de heer Jac. Hamelink, de bijeenkomst opende, was de aaal zoo goed als gebeei bezet. Hij sprak zijn groote voldoening over dit drukke bezoek uit en meende een speciaal woord van welkom te mioeten riohten tot de vrienden uit Axel en Sluiskil, die door bun bezoek, dezen z.g. pro- pagandistischen Vara-Kees Pruis-avond kwa- men versterken. Kees Pruis ieidde den avond verder in met een gezellig praatje. Hij bracht met zijn een- voudigen gezonden humor al spoedig de stem ming er in en het bleek intussoben dat het voor zulke avonden onontbeeriijke contact met de zaal reeds tot stand was gebracht. Daama traden acbtereenvolgens in him repertoire op Stella Seemer, Frans Nienhuijs, lid vein het Vara-tooneel, en Kees Pruis. Stella en Kees zongen bun liedjes zooals wij dat in den loop der tijden van hun gewoon ge- worden zijn en bebaalden hiermee groot suc- ces. Ze badden een goeden partner gevonden in Max van der Waag, die bun liedjes mees- terlrjk op de piano begeleidde. Kees Pruis bleek inmiddels nog steeds de gezellige causeuT van altijd te zijn. In Frans Nienhuijs zagen wij, zoover wij ons kunnen herinneren, voor Ter Neuzen een nieuwe. Dat hij een artist van den eersten Tang is, heeft bij afdoende bewezen. Zijn voordracbt was schitterend, vooral wat be- treft de dictie en de soepelbeid van zijn ge- barenspel. Ook hij behaalde groot succes. Als spreker trad op de heer F. A. Hof, welke een propagandistiscb woord sprak ten betuoeve van de Vara. Spreker memoreerde o.a. dat 1935 een jubeljaar is voor de arbei- ders-radio-omroep. Een jubeljaar, omdat het dit jaar 10 jaar is geieden, dat de Vara werd opgericht. Het Hoofdibestuur beraamt dan ook plannen dit gedenkwaardig felt op feeste- lijke wijze te herdenken. Wat de Vara in die 10 jaar bereSkt heeft werd door den spreker in het kort aan de vergadering meegedeeld. de goed organisatie. Terwijl de vereeniging O. B. K. te Goes moest bedanken, traden als lid toe de Cbr. zangvereeniging „De Lofstem" te St. Maartensdijk en de „Zanglust" te Kapelle. De bond telt thans 19 leden, die alle op de vergadering vertegenwooridigd waren. Mocbt de Bond zicb over verschillende aan- gename dingen verheugen, er waren ook dagen van droefenis, en wel door het zoo plotseling overlijden van den heer J. Blansaart, directeur van „Orelio" te Axel. Terwijl de aanwezigen zich van bun zetels verhieven, scbetste de voorzitter in gevoelvolle woorden wat deze 6n voor „Orelio" en voor den Bond is geweest. Hij was een stoere figuur, een oude vriend, wiens werk de sympathie en waardeering van den gebeelen Bond wegdroeg. Het was niet louter plichtsvervulling, dat namens den Bond op zijn graf een blijvende krans werd neergelegd. In dankbare herinnering zal ieder voor zich afzonderlijk zijn nagedachtenis in eere houden. Voor ,,Orelio", dat niet stil mag blijven zitten, sprak hij de beste wensctoen uit voor de toekomst, onder leiding van haar directrice, mevrouw MoerdijkiVan der Swalm. Het financieel verslag van den penning- meester wees een goed slot aan van 691,48 en werd na onderzocht te zijn door een kas- commissie vastgesteld. De aftredende secretaris, de heer J. van Houte te 's Heer-Arendskerke werd als zoo- danig herkozen. Hij gaat nu in 1936 zijn zilveren jubileum als Bondsseoretaris tege- moet. Met 18 stemmen tegen 1 werd besloten dit jaar weer een bondsconcours te geven, en werden met algemeene stemmen als jurylid berbenoemd de beeren Henri van Nieuwen- hoven te Breda en Eduard Flipse te Rotter dam. Het aanbod van ,,Nu met Hope" te Burgh, om in verband met het vieren van baar 30- jarig jubileum den Bond dit jaar te ontvan- gen, werd gaame aanvaard. Als datum werd vastgesteld 17 Juli. Bij de omvraag bracht een der afgevaar- digden van Axel, de beer A. van 't Hoff, dank voor de door den voorzitter gesproken woor den, geiwijd aan de nagedachtenis van den overleden directeur van „Orelio". Hij dankte ook namens diens familie voor de ondervonden bewijzen van medeleven en beval zijn vereeni ging, onder leiding der nieuwe directrice, gaame in dezelfde samenwerking en vriend- schap aan. Ten slotte werd ook nog van gedachten gewisseld over versterking van den Bond door het aanwerven van nieuwe leden. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Volgens een bericht aan de N. R. Crt. is Maandagavond in de buurt van Gent een per- sonenauto met men wist niet hoeveel personen er in tegen een boom gereden, waarbij edn persoon op slag werd gedood. Door den schok kantelde de wagen en kwam in het langs den weg loopende kanaal terecht, alle mzittenden in de diepte meenemende. Nadere bijzonder- heden ontbraken nog, docb in elk geval waren er dooden te betreuren. Zaterdag bield de Zeeuwscbe Zangersbond „Zang Veredelt" te Goes bare jaarvergade- ring. In zijn openingswoord gaf de voor zitter, de heer C. Flipse, van Wissenkerke, een overzicht over de gebeurtenissen in 1934. Hij herinnerde aan het mooi geslaagde con- J cours te Ierseke, op 13 Juni, en bracht alsnog I - r .- „_„hQT_.PW!,i.„ bulde aan de zangvereeniging .Excelsior" j Centrale Vereeniging van Op vooi de daar bereide prettige ontvangst, en en Bibliotheken en "d van advies mzake het bibliotheekwezen. Tot de oprichting van den Chr. Besturen- bond gaf Ds. van Empel den stoot, en de af- deeling Middelburg van den Obr. Nat. Werk- mansbond heeft in hem haar eere-voorzitter. Ook met personen van andere riohting werkt Ds. van Empel goed samen, o.a. als op- richter en nog steeds voorzitter van die ver eeniging tot bestrijding der t. b. c. en de af- deeling Middelburg van de Vereeniging tot zedelijke verbetering van gevangenen. Bij de oprichting van bet plaatselijke crisis- comitd trad Ds. van Empel direct als voor zitter op, docb heeft kort geieden dit werk aan een ander, Mr. F. B. Evers, overgedragen. Op het gebied van den zang maakt de jubi- laris zich verdienstelijk als bibliothecaris van de zangvereeniging „Tot Oefening en Uit- spanning". Thans bewerkt de heer Van Empel met den beer H. Pieters, commies bij de Provinciale Bibliotheek, het standaardwerk .Zeeland door de eeuwen heen". „Helpt Elkaar". De vereeniging tot verzekering van varkens bij sterfte ..Helpt Elkaar" bield Zaterdag haar jaarvergadering in het lokaal van den beer P. Meert. Jammer genoeg was de op- komst der leden matig. De voorzitter be- treurde dit, daar zulks geen bewijs is van medeleven. Uit de rekening bleek, dat was ontvangen 387,87 H en uitgegeven /223,17y2, zoodat er een goed slot is van 164,70. De aftredende bestuursleden de heeren Aug. de Oavenck en Jac. de Visser, werden met groote meerderheid herkozen. De contributie en de uitkeering blijven dit jaar gehandbaafd als voorheen en bet knippen en merken, als over- bodig. afgescbaft. Als commissie van con- trole zijn benoemd de heeren Pvan Dronge- len, W. Hamelink. J. de Bruijne. Ver. voor b(jzonder onderwijs. De vereeniging voor bijzonder onderwijs al hier, bield op Dinsdag jJ. haar jaarvergade ring in de Chr. school aan den Molendjjk. Door den voorzititer, den heer D. de Putter, werd deze vergadering door het laten zingen van een psalm vers geopend. Hij ging daarna voor in getoed en las vervolgens een gedeelte uiit Deut. 6. Uit bet jaarverslag van den secretaris bleek dat bet ledental in het afgeloopen jaar stabiel is gelbleven. Ook bet aantal leeriingen bleef gelijk. Be kwamen evenveel kinderen op school als er af ginigen. fUiit het financieele verslag van den pen- ningmeester bleek dat er een goed slot is. De comtrolecommissie verklaarde de boeken van den penningmeester in orde te hebben bevon- den. Twee bestuursleden, aan de beurt van af- treden, werden met bijna algemeene stemmen herkozen. Besloten werd om omstreeks midden Februari een ouderavond te beleggen, waar- voor nu de agenda reeids werd vastgesteld. Nadat men over enkele zaken betreffende bet scboolleven nog wat gesproken bad, sloot de voorzitter de vergadering, waarbij het hoofd der school voorging in dankgebed. Bijzondere ondersebeiding. Het feit dat de heer Den Toom j.l. Zaterdag onder buitengewone blijken van belangstel bng de zilveren medaille werd uitgereikt wegens 24-jarigen trouwen dienst en dat niet- tegenstaande deze bescbeiden functionaris bieraan zelf niet de minste ruchtbaarheid bad gegeven, is ook voor ons, Axelaars, aanleiding de bijzondere verdiensten van dezen politie- man te memoreeren. De heer Den Toom tocb heeft ook in eenige jaren tijds te Axel door zijn tactvol optreden de sympathie van alle goedgezinden weten te verwerven en daarom, nu bij nog zoo dicht bij Axels grensgebied ge- detacbeerd is, gaan deze gevoelens ook uit naar den jubilaris, aan wien vanwege tal van autoriteiten op dien dag hulde is gebracht. Ontslag. Wegens overcompleet zijn naar wi) ver- nemen aan de Z. V. T. M. een dozijn werk- lieden ontslagen. Doctoraal examen. Voor het med. doctoraal examen is geslaagd de heer J. F. Buma Jz. Hedenmorgen te orpstreeks 7 uur is in bet ziekenbuis te Sluiskil overleden de beer L. G. lloefnagels, burgemeester dezer gemeente. De beer Hoefnagels werd 12 Maart 1867 te Asten (N.-Br.) geboren en werd in Juli 1915 als burgemeester geinstalleerd. (Ingez. Med.} terwijl onze vereeniging uitgaat uitsluiteml van particulieren. De vereeniging werkt neutraal, is zuiver onderling en is niet bedoeld winst te maken, alle rangen en standen kunnen lid worden, daar de recbten en de pliohten voor alien gelijk zijn. Na het beantwoorden van eenige gestelde vragen, spoorde spreker de aanwezigen aan lid te worden en zicb te voegen bij de reeds ruun 5000 ingeschrevenen, waarna, nadat enkelen zicb hadden opgegeven, werd besloten bhmen enkele weken opnieuw te vergaderen tot sticbten van een afdeeling. Voordracht onderwijzeres. Op de voordracbt voor onderwijzeres aan de openlbare school in de dorpskom komen voor de dames J. Smallegange te Nieuwerkerk (Z.), G. de Hullu te Goes en C. de Hont te Scherpe- nisse. Hedennacbt brak brand uit ib de zaak van de firma Wolders in de Lange Delft alhier. Een agent wist de bewoners, man vrouw en dochter te wekken. Deze konden zich langs een naastbijzijnde woning in veiligbeid bren- gen. De brandweer die spoedig ter plaatse was, wist den brand tot de gelijkvloersche perceelen te beperken. Winkel, kantoor en magazijnen brandden echter gebeei uit. De oorzaak is onbekend. Verzekering tegen brand en bedrijfsschade dekt gedeeltelijk de scbade. B.K. Kiesverceniging. De R.K. kiesvereeniging Hontenisse N.D hieid Zonidag j.l. ten huize van den heer A. Raes alhier een ledenvergadering. De voor zitter. de heer A. Adriaansens-Buysrogge, opende de vergadering, heette de aanwezigen hartelijk welkom; daama gaf hij een inlich- ting naar aanleiding van het stellen der voor- toopige canididaten voor de aanstaande ver- kiezing van Provinciale Statep en den ver- kiezingsraad. A'ls voorloopige candidaten voor de Provin ciale Staten werden gesteld (in alphabetische volgorde) de heerenG. Goossens te Sas van Gent, Mr. G. P. J. M. de Kerf te St. Jansteen, Mr. R. J. J. Lambooy te Hontenisse, E. de Martelaere te Westdorpe, J. A. van Rompu te Ter Neuzen, B. A. Th. M. Truffino te Hul'st, J. W. Vienings tie Clinge en P. Ver- cauteren te Nieuw-Namen. Voor den Verkiezingsraad voor Zeeland zijn als canididaten gesteld de heeren: A. Adriaan sens-Buysrogge te Walsoorden, H. Andiies- sen te Vlissingen, J. M. Breyaert te Sluis, P. C. van Hecke te Sas van Gent, J. v. d. Sneppen te Ter Neuzen, J. H. A. Sphuurs te Sas van Gent en B. J. A. rStoopman te Goes. Spoedig zullen ter goedkeuring van de Miniatrieele Oommissie worden gezonden: het bestek voor het bouwen van een riool met pompgemaal en de verdieping van de dok- baven. Het bestek voor de voorzieninig in de af- watering van den polder Walcberen zal bin- nenlkont aan de Ministrieele Commissie wor den gezonden. De Minister van Financien heeft mede- deeling gedaan dat de bouw van een politie- kruiser aan de Maatschappij ,,De Scbelde" was opgedragen. HOEDEKENSKERKE. Hedenmorgen te half zes is het motorschip „Goede Hoop", metende 450 ton, schipper W. de Waart uit Ouderkerk aan den IJsel, komen- de van Gent met een lading zand in den Bie- zelingschen Ham omhoog gevaren. Sleep- booten van de firma W. Muller uit Ter Neuzen zijn ter assistentie aanwezig alsook een ber- gingsvaartuig van de firma Van der Tak uit Rotterdam. Getracbt zal worden het schip met hoogwater vlot te krijgen. Het schip was op weg naar Ouderkerk. Gisterenavond had alhier in de „Witte Leeuw" een vergadering plaats, belegd door de vereeniging Ziekenhuisverpleging in Zeeuwsch- Vlaanderen. De voorzitter, de beer J. A. Meertens van Ter Neuzen, Ieidde de vergadering en stelde het doel, de werking en dle kosten, verbonden aan bet lidmaatschap uiteen. Spreker wees er op dat de vereeniging staat naast het Groene en Wit-Gele Kruis, en ook naast het ziekenfonds in Zeeuwscb-Vlaanderen; bet eerste gaat uit van doktoren en particulieren, het tweede van dokters voor particulieren, PROGRAMMA VOOR ZONDAG. K. N. V. B. Afdeeling IV. le klasse. NO ADEindhoven. MW-PSV. BleijerbeideWillem H LONGA—NAC. 2e klasse A. TSCZeelanidia. MMdellburgDOSKO. BredaDe Baronie. 3e klasse A. OranjeHoofdplaat. Vlissingen IIDe Zeeuwen. (HulstSluiskil. 3e klasse B. Zeelandia IIZeeuwsche Boys. GoesZierikzee. Zdtting van Dinsdag 22 Januari. des middags 1.3ft uur. Voorzitter: de Commissaris der Koningin. Tegenwoordig 40 leden. Afwezig de beer De Ridder met kennisgeving. Een vacature. De VOORZITTER opende de vergadering met een Nieuwjaarsrede, waaraan wij het vol gende ontleenen: Aangezien nog slechts enkele weken van het nieuwe jaar verstre'ken zijn, wil ik met nalaiten u bij den aanvang uwer eerste verga dering in dit jaar mijne hartelijke gelukwen- schen aan te bidden en mijn oprechten dank uit te spreken voor de goede wenschen. welke ik bij d ewisseling des jaars van velen uwer mooht ontvangen. Moge 1935 u alien, als- mede uwe gezinnen en alien, die u dienbaar zijn, veel geluk, voorspoed en zegen brengen. Mijn beste wenschen voorts voor het welzijn onzer provincle en barer ingezatenen 'lage- twijfeld zullen we reeds dankibaar zijn, indaen aan bet einde van het jaar van althans eenige opleving sprake zai kunnen zijn. Niemand kan, alboewel meerderen bet trachten. met zekerbeid zeggen, hoe de toekomst zicb mot ons vaderland zal ontiwikkelen. Onze tarier- landsche overheidsorganen kunnen sliednts weinig invloed uitoefenen op den algemeenen econamischen toestand, die toch in hoordEaak afhankelijk is van intematioinale verhoudin- gen, maar de fcaak, die op hunne sdhowlerir rust is des te zwaarder. Aan alien, die in deze proivincie met eene openbare functie zijn. of worden bekleed, wensch ik daarom toe sterkte en kracht, trouw en toewijding, een gezond optimisme, een goed ooTdeel en wijs beleid. Hoe zorgwekkend ook de trjdsomstandigbaden bij voortduring nog blijven, laat ons alien met Gods buip moedig vooriwaarts gaan. De strqd om het bestaan wordt voor velen steeds nuoei- lijker en zwaarder, alle takken van bedrgf hebben een kwijnend bestaan, de werkloosbeid' neemit steeds grootere afmetingen aan, de bronnen van vroegere welvaart zijn uitgeput. En toch laat ons vertronwen blijven stedlen in de toekomst in de vaste overtuiging, dat bet licht door de duistemis zal doorforeken. Van harte hoop ik, dat Gods onmisbare zegen in 1935 op onze provincie en hare ingezetenen en op ons aller aiheid zal mogen rusten In den loop van dit jaar zal in Uwe samen- stelling dloor de aanstaande verkiezingen wij ziging worden gebracht. Aan U alien breng ik oprechten dank voor de wijze, waarop gr( de belangen dezer prorvinoie in het bijna afge loopen vierjarig tijdperk hebt behartigd. voor Uwe aangename samenwerking. voor den goe den vriendscbappelijken geest, v.aarin Uwe- beraadslagingen zijn gevoerd, alsmedie voor de- wijize, waarop gij mij de leiding Uwier verga- deringen hebt makkelijk gemaakt. Mioge bet U alien gegeven zijn nog lange jaren tot beiV en ben nutte onzer provincie werkzaam te zijn Alvorens onze verdere weikzaambeden aan te vanigen, noodig ik U uit met mrj een kortea teruglblik te werpen op het zooeiven bedoetdfc vierjarig trjdperk, dat in Juli a.s. ten einde loopt. Allereerst denken wij daarbrj met dtep leediweizen teruig aan de zware slagen, welke ons Vorstelijk Huis in het afgeloopen jaav hebiben getroffen. De innige deelneming van ions volk in het leed onzer beide Vorstinben is op ontroerenJde en treffende wijze tot uiting gekomen en diepe rouiw, deemis en smart.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1