ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES No. 9247 MAANDAG 14 JANUARI 1935 75® Jaargang Binnenland FeuilSeton De man van Nergenshuizen 'n "Akkertje" beschermt U Buitenland Als 'I gure weer U koud en rillerig doel Ihuis komen en voor 'n zware verkoudheid, zelfs voor een griep- aanval doel vreezen, neem dan voor '1 naar bed gaan een "AKKERTJE" Ge voorkoml dan veel narigheid en slaal morgen gezond en prellig op! AKKER. CACHETS S B-WUBtWW —mhiiiphiii—imbimh --- NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen £r. per post f 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige ianden 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen eg vooruitbets lug. UitgeefstexFirma P. VAN DE SAJVDE GmO 88150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTISNVan 1 tot 4 regels j 0.80 Voor elken regel meer 0,20*. ICLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e&n dag voor de uitgave. DIT BEAD VERS CHI JNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VBIJDAGAVOND. MINISTER KALFF OVERLEDEN. lOfschoon de eerste berdebten amtrent de ongesteldhedd van Minister Kalff, die een ver- leoudheid bad opgedaan, geruststellend luiden, bleek in bet laatst der vorige week de toe- stand emstig, daar longontsteking werd ge- eomstateerd, en dit, in venband met den leef- tijd van den Minister, groote beaorgdbeid wekte. Zaterdagavond werd berictht dat de toestand en»tig was en gis termor gen kwam het over- ljjdensberidht. Te ongeveer 4 uur is de Minis ter in zijn woning te Wassenaar overleden, bjjna 66 jaar oud. Met bem is been gegaan een man die voor ons land van groote beteekenis is geweest. Toen bij twee jaar geleden werd geroepen tot bet Ministersambtwas bij in de politiek een vrijwel onbekende. Hrj bad daarmede alleen atanraking als boofdbestuurslid van den Vrjj- beidsbond, waartoe hg in 1931 was gekozen. ,Qp tedhniscb gebied was Ir. Kalff des te beter bekend. Hrj was 35 jaar verbonden aan de Nederlandsohe spoorwegen, sedert 1913 als dlrecteur, welke functie hij tot 1929 vervulde. In September van dat jaar werd bij verko- aen tot voorzitter van bet Veibond van Neder landsohe Werkgevers, welke betrekking bij 2 jaar waarnam. Hrj werd ook benoemd tot lid van den Hoogen Raad van Anbeid en later tot voorzitter van den Ondememersraad van Ned.-Indie. Hij beeft zijn kracbten als com- maissaris of bestuurslid voorts gewijd aan vele wvaatscbapijen of corporaties. fc moeilijke jaren aan het boofd van het Departeiment van Waterstaat gekomen, kwa- aten bem zijn capaciteiten, die hij als leider van het groote spoorwegbedrrjf bad bezeten, goed te stade. Het is niet steeds dankbaar wenk geweest, dat bij te verrichten had trouwens, voor welken bewindsman is bet dat tegenwooTdig anders maar hij bleek met vaste hand te sturen in de richting die bij in 's lands belang noodig oordeelde. De instel- ling van bet nieuwe Verkeensfonds en de irieuwe Motor- en Rgwielwet zijn vruchten van zijn initiatief. Hij bad bet in de Staten-Generaal niet ge- fflSBfr ltjk met zijn voorsteilen, dooh toch wist hrj den tegenstand te overwinnen en zijn voor steilen aangenomen te krijigen. IDe Regeerinig verbest in den beer Ir. Kalff een barer meest deskundige en krachtige leden. r-n verband met zijn overlijden werd heden- mSddag van het Koninkirjk Paleis te Amster dam van 12 tot 1 uur door den beiaardier te zijner nagedacbtenis een concert gegeven, dat aanving met den treurmarscb van Chopin. Gisteren wend ten sterfbuize een bezoek van rouwbekiag afigelegd door den Minister- President, Dr. H. Coign, voorts door de Minis ters Slotemaker de Bru'ine en Van Schaik. H.M. de Koningin zond aan de familie een telegram van deelnaming. De begrafenis is bepaald op Donderdag- middag a.s. te Westerveld. Deze plechtigheid zal oivereenkomstig den wensch van den over- ledene een eenvoudig karakter dragen. Toe- spraken. zullen niet worden gehouden. Kandelende in zijn geest, heeft de familie oo(k bedankt voor de door de Rageering aan- geboden militaire eebbeiwijizen bij de begra fenis. Ir. JAN KOSTER. t Te Bonn, waar hg voor herstel van gezond- bedd verblrjf hield is Zaterdagavond plotseling overleden de heer Ir. Jan Koster, oud-iid van de Eerste Kamer, en andere openbare func- ties. Hg was in de mrjnstreek een zeer poipu- lair figuur. De overledene bereikte den leef- m van 59 jaar. DS. G. HOFSTEDE. Naar de N. R. Crt. meldt, heeft sinds eenigen tijd Ds. G. Hofstede uit Blokzijl, die jaren lang zitting bad in Provinciale Staten en als buitengewoon lid van Gedep. Staten van Overijsel voor de a.-r. partij, de functie van gewestelijk verkiezingscommissaris voor de N.S.B. aanvaard. Verwacht wordt, dat hij voor de a.s. verkiezing als lijstaanvoerder in Overijsel zal fungeeren. DE AUTOMATISEERING VAN DEN NEDERLANDSCHEN TELEFOONDIENST. Het Ned. Correspondentiebureau deelt mede* In zijn Nieuwjaarsrede heeft de directeur- generaal der P. T. en T. o.m. als zijn meening te kennen gegeven, dat in dezen tijd de be- hoefte aan personeel niet meer verminderd moet worden dan strikt noodig is. Voor- nemens met betrekking tot mechanisatie, welke in normalen tijd verwezenlijkt zouden worden, blijven daarom tbans rusten als die mechanisatie niet bepaald noodig is om tot bedrijfsverbetering te komen. Deze laatste overweging nu geldt voor de automatiseering van de telefoon, waarbij het om geheel andere belangen gaat dan b.v. bij het graven van een kanaal. Bij laatstgenoemd werk kan in tijden van werkloosbeid over- wogen worden dit uit te voeren met handen- arbeid in plaats van met gebruikmaking van mecbanische hulpmiddelen; het uiteindelijk resultaat immers is in beide gevallen het- zelfde. De automatiseering van de telefoon heeft echter een geheel ander karakter. Deze be- teekent niet zoozeer een vervanging van handen- door automatischen arbeid, dan wel vervolmaking van den dienst waardoor mo- gelgkbeden worden geopend, welke men aan bet Nederlandsche publiek niet mag onthou- den. Bovendien leidt automatiseering tot een grooteren toeloop van nieuwe abonnd's; dit maakt weer personeel noodig, zoodat de be- boefte aan personeel niet zoo vermindert als men verwachten zou. Overigens wordt door de geleidelijke invoering van de automatisee ring de mindere behoefte aan telefonisten door het natuurlijk verloop van deze categorie op- gevangen, zoodat van noodgedwongen ontslag geen sprake is. Tenslotte staat tegenover de geleidelijke inkrimping van bet corps telefo nisten een uitbreiding van werkgelegenheid voor mannelijke kracbten (n.l. technisch per soneel, als instrumentmakers e.d.). Als bezwaar tegen de automatiseering wordt ook nog wel eens aangemerkt de omstandig- faeid, dat bierdoor groote kapitalen in bet be- drijf worden vastgelegd, omdat de onder- vinding op ander terrein vooral in den laatsten tijd belaas beeft doen zien dat de investeering van groote kapitalen bg niet tijdige afscbrgving emstige gevolgen kan hebben. Door extra-afschrijvingen wordt voor de automatiseering van den telefoondienst even- tueel risioo in dit opzicht sterk beperkt; de bedrijfsoverschotten stelden tot het verrichten van deze extra afschrijvingen tot dusverre voldoende in staat. DE LAGE LEVENSST1AND A A RD IN BELGIE. Door Nederlandsche maatregelen mogelgk. Met ingang van 1 Jan. zijn de loonen der havenarbeiders te Antwerpen met 2 francs per shift" verlaagd. Voor de nacht-„shift" bedraagt de korting 3 fr., voor de „shift" op Zon- en feestdagen 3.50 fr. Deze verla- ging hield verband met de jongste dabng van het index-cijfer. Is het van onze Regeering nu wel juist ge- zien, vraagt de heer H. Idffrich in de ,,N. R. Crt.", de (bonken-aardappelen van seizoen 19331934 voor den Nederlandschen consu- ment uit den handel te bouden? Hierdoor werd de prgs voor den Nederlandschen ver- bruiker op 8 ct. per K.G. gebracht. De ge- noemde bonk en konden in Belgie voor 3y2 ct. geleiverd worden daar deze zonder heffing naar Belgie werden uitgevoerd. Onze Nederlandsche boter, welke voor den door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 29) (Vervolg. Tot duaver ging alles zeer bevredigend. Ik was weliswaar een beetje te vriendelijk en emstig geweesit voor een echten Nortbcote, maar betreffende mijm identiteit scbeen nie- mand in buds, zelfs Maurice niet, eemge ver- denking te koesteren. Wat mgn medeigasten aamgaat, over hen kon ik nog niet voldoende oordeelen. Vane en York schenen ongevaarlgk genoeg en ik kon moeibjk gelooven, daut zij in het complot tegen Kiij indien zoodets tenminste werkelijk be- stond betro'kken waren. Eady Baradell was een meer gecomipliceerd geival. Luohtiig eu scbersend waren baar opmerkingen wel, maar todh gevoelde ik instinctmatig dat onze verstandhouding op intdemeren voet was ge- gelbaseerd, dan baar groet bad doen vermoe- dien. Of zg al of niet iets van de gesehiedenis ran Nortbcote afwist, kon iik natuurlgk nog niet weten, maar ik gevoelde, dat er beslist een soont van verbouding tusschen hen be- stond. Toen ik voor den spdegel mijn das strikte, bekeek ik mijzelf bij het licht van twee luch ters met critdsdh oog. De gelgikends was voor- zeker verlbazdngwekikend. Indien ik niet bad gesweten, dat ik in werkelijkbeid Jack Burton uit Buenos-Ayres was, zou ik gezworen beb- hen, dat het gelaat daar in den spiegel, dat van den man was, van wie ik drie elienidige Nederlandschen consument werd belast met 1 per K.G., was in Belgie verkrijgbaar voor 49 ct. het pond, terwijl die zelfde soort boter bier te lande 0.90 per pond moest opforengen. Het geslacbt werd bier touiten den gewonen accijns extra belast met f 0.20 per K.G., ter wijl de uitvoer van dit vleesch naar Belgie gepaard ging met een uitvoenpremie. Het verscbil in bet voordee) der Belgen bedroeg 0,30 per K.G. Het graan, tegen den wereld- marktprijs in Belgie ingevoerd, tot bloem ver- werkt, wordt 50 ct. lager in prgs afigeleverd aan de Belgische bakkers dan aan de Neder landsche bakikers. Onze Nederlandsche Regeering beeft zoo- doemde medegewerkt om den prijsstandaard van de eerste levensbehoeften in Belgie te doen dalen. Gezien de speciale Belgische spoorwegtarieven voor het transitovervoer naar Luxemburg en Zuid-Duitschland, dreigt gevaar en bestaat de mogelijkheid, dat onze koopvaardijscbepen niet. te Rotterdam maar te Antwerpen gaan losseii, omdat onze haven arbeiders met een duur gevulde maag en een even duur gevulden broodzak, welken zij naar het werk meenemen, dus door duurdere voe- ding niet in aanmerking kunnen komen voor den lageren loonstandaard. Hierdoor komt bet mij voor, dat onze Rotterdamscbe en an dere havens izonder werk blijven liggen en onze Belgische buurman met steun onzer Regeering aan ruimere werkgelegenheid ge- holpen iwordt. STICHTING BIO-VACANTIEOORD. Het bestuur van de sticbting Bio-Vacantie- oord deelt mede, dat de Kerstcollecte, welke in de Nederlandsche bioscopen, ten bate van het Bio-Vacantdeoord, de sticbting van bet Nederlandsche film- en bioscodpbedrijf is ge houden, in totaal heeft opgobraqht 4.043.083. Het bestuur brengt dank aan bet bioscoop- bezoeikend puibliek, daar door aller medewer- king het ook dit jaar weer mogelijk is ge- maakt, dat een groot aantal kinderen van de meest behoeftigen in ons land naar het Bio- Vacantieoord „Russenduin" te Bergen aan Zee uitgezonden wordt. RIJKSVEEDWACHTERS IN PLAATS VAN* DEURWAARDERS Naar „De Telegraaf" vemeemt wordt op het Departement van Justitie de mogelijikheid overwogen om in de toekomst in strafzaken de deurwaarders door rgksveldwachters te vervangen, betgeen een belangrijike kostenbe sparing zou beteekenen. DE NEDERLANDSCH-DUITSCME CLEARING. Betalingscontingenten geregeld. De vorige week hebben te Berlijn bespre- kinigen plaats gevonden voor de vaststelling van de betalingscontingenten, welke voor de maanden Januari, Februari en Maart 1935 zullen gelden voor goederen, welke via de Nederlandsch-DuitBche clearing kunnen wor den betaald. Met bet oog op den chterstand in de clea ring was het noodig, een niet onaanzienlijke verlaging der contingenten door te voeren. Het was derhalve ook noodig, de betalingscontin genten voor die goederen, waarvoor bij het handelsverdrag van 22 December 1934 hoe- veelbeidscontdngenten waren bepaald, vast te stellen op een lager peil dan het maximum, dat in het handelsverdrag was voorzien. De vaststelling der betalingscontingenten is op zoodanige wijze gesohied, dat de uitvoer van goederen, afkomstig uit Nederland en de overzeesche gewesten op gelijike wgze werd getroffen, zoodat bier geen verschuwingen plaats vonden. Hetzelfde geschiedde ten opzicbte van den Nederlandschen landbouw en industrie, zoo dat ook bier geen verschuivingen zullen plaats vinden. Inlichtingen omtrent den omvang der beta- Ungscontiingenten voor de verschillende arti- kelen zullen vanaf Maandag verstrekt kun- dagen gelegen in Restaurant Milan afscheid had genomen. Toen ik in de eetkamer terugkwam, vond ik alle gasten daar reeds aanwezig, met uit- zondering van Lady Baradell. Een ooigenblik later zweefde zij, pralend van scboonbeid, bin nen. Zij droeg een prachtig, kostbaar avond- (toilet van zwarte zijde, met laag uitgesneden hals, waarop een collier van buitengewoon zeldzame edelsteenen rustte, welke volkomen met haar koperkleurig haar harmonieerde. Ik had in opdracht, tante Mary naar tafel te leiden (ik geloof niet, dat zij er bijster mede ingenomen was); Lady Baradell en sir George Vane zaten tegenover mij. Ik ben totaal vengeten, waanover wij gedu- rende den maaltijd spraken, bet was natuur- Itjik de gewone uitwisseling van den voorraad meest gangbare trivaliteiten, welke werd af- gewisseld door eenige versleten anecdoten van sir George, die op dit gebied een reuzen gar- derobe van oude kileeren scbeen te bezitten. Ik weet wel, dat ik, toen hij pas op een derde van zijn vervelende, gerekte verhalen was ge komen, zoo geergerd was, dat zich plotseling een boosaardig besluit van mij meester maakte, de belangwakkende gescbiedenis van „Francis" zoo mogelgik in den meest roman- -tisdhen vorm te gaan verhalen. Het viel mij in, dat indien Maurice er werkelijk voor ver- antwoordelijk was, dat die mijnheer bg mij in huis was geloodst, zoo'n naief verbaal hem zou overtuigen, dat ik ten opzicbte van zijn eeribiediwaardag persoontje niet de mSnste ach- terdocbt koesterde. Ik achtte bet noodig, dat hij nu zou weten, wat het einde van den moordaansilag was geweest en dat een ziwij- gen mijnerzglds juist bij hem verdenking zou opiwekken. ,,Zeg, Maurice", zei ik over de tafel heen. „Ik geloof, dat ik je nog niet verteld heb, over die gescbiedenis met dien nieuwen buis- knecbt, dien Seagrave mrj geleverd heeft." Indien de rakker werkelijk scbulddg was, nen worden door bet Crisis Uitvoer Bureau en door bet Centraal Instituut ter bevordering van bet normaal handelsverkeer tusschen Nederland en andere landen. VOLKSSTEMMING IN HET SAARGEBIED. In verband met de volkstemming in het Saargebied en eventueel via de Belgische grens naar Nederland uit te wijken vluchte- lingen uit dat gebied, is opdracht gegeven dezen als ongeweoschte vreemdelingen te weren, tenzij het tegendeel blijkt. VERSPREIDING VAN ANTI-SEMITISCHE LECTUUR. Op vragen van het Tweede Kamerlid Polak, betreffende het nemen van maatregelen tegen de verspreiding van anti-semitische lectuur heeft de Minister van Justitie geantwoord, dat hg van de bedoelde aantrjging o.a. voor- komende in „De Nederlandsche Nationaal- Socdalist" van 17 November j.l., heeft kennis genomen. Deze en soortgelijke publicaties wekken bij velen terechi emstige ontstemming. Echter vormt althans de met name genoemde publi- catie naar bet oordeel van den Minister geen overtreding van de artt. 137c of 137d van het Wetboek van Strafrecht. Wel is en blrjft de aandacht van het openbaar ministerie op die aangelegenbeid gevestigd. Gelijk reeds uit de totstandkoming der wet van 19 Juli j.l. houdende nadere voorzieningen ter beschermdng van de openbare orde, blijkt, is de Minister bedacht op aanvulling onzer strafwetgevdng, als de bijzondere maatschap- pelijke versobijnselen van dezen tijd deze noodzakelrjk maken. Uiteraard zal hij ook de verdere ontrwiikkeling van deze nauwkeu- rig volgen. PERSEN VAN KOLENGRUIS ZONDER PEK De Rotterdamscbe redacteur van het „Han- delstolad" schrijft: Nu er na de vinding, waarvan onlangs mel ding is gemaakt, over het ibinden van kolen- gruis tot briketten, zonder toepassing van pek als bindimiddel, thans weer gerept iwordt van een Belgisch procede op dit gebied, mogen we misschien wel verklappen dat men te Rotter dam reeds geruimen tijd zoowel eierkolen als een brandstof, die de elgenschappen van an- thraciet bezit kan koopen, die geperst zijn zonder toevoeging van pek. De eierkolen wor den grif verkocht omdat zij in prijs goedkoo- per en in kwaliteit beter zijn. Voor deze bri- ketteerdng wordt ©en bindmiddel toegepast. Daarvan wordt slechts 1 toegevoegd tegen ongeveer 7 pek bij pekbriketten, de kosten van deze bereidingsiwijze bedragen slechts een derde van die met pek. Eierkolen zijn dan ook in prijs gedaald en kosten thans slechts een gulden per 100 kg tegen vroeger f 1,30 h f 1,40. Indien men voor kolengruis, te Rot terdam geleverd, 3 gulden per ton betaalt, be draagt de kostprijs van briketten f 4,80 per ton. Het vervaardigen van briketten met pek kost reeds 3 gulden per ton aan grondstoffen en arbeidsloon. Het product, dat hier ver- vaardigd wordt maakt den indruk behoorlijk hard te zijn. Als men er op trapt breekt het niet en vergruizelt het ook niet. Een vraag, die alleen de praktijk kan beantwoorden is natuurlijik deze, of het, als het maanden lang ligt opgeslagen in de openlucht, blootgesteld aan den regen, deze eigenschappen zal taehou- den. Daarmee hangt de vraag samen of het zich leent voor toepassing aan de mgnen op groote schaal, in welk geval het een oplossing zou zgn van het probleem hoe de groote hoe- veelheden fijne kolen kwrjt te raken die wel haar deel eischen van de produotiekosten, maar die weinig opbrengen. 2elfs echter indien dit probleem niet geheel bevredigend zou kunnen worden opgelost is toepassing in de praktijk niet uitgesloten. Het Rotterdamscbe procede heeft in ieder geval bewezen dat het product na vervaardiging in de fabriek, vervoer naar den handelaar, op- slag aldaar en later opslag als huisbrand voor dan had hij zijn zenuwen prachtig onder be- diwang. „Neen, dat heb je niet", antwoordde hrj heel gewoon; heeft hij' goed voldaan en is hij nog bij je?" Ik glimlachte. ,,Neen, hij is plotseling vertrokken en dat nog wel midden in den naoht", zei ik en toen ik zag, dat ik de aandacht der gasten op mij gevestigd had, gaf ik een beschrijving van het avontuur, zooals ik het tegenover mijnheer Seagrave had voorgedragen, behalve dat ik met geen woord over sir Henry Tregattock repte. Een storm van verrassinig en verontwaar- diginig brak los, toen ik aan bet einde van mgn kleurenrijik verhaal was. Lady Baradell keek mij aan en er flifcste een eigenaardige glans in haar oogen. „Wat een schurk", riep zij. „Je hebt je toch, hoop ik, niet ombetuigd gelaten?" „Ik veronderstel, dat zijn neus, als hij 'm nog heeft, er tamelijik gehavend uit zal zien", zei ik met voldoendng. „Vreeselijik", vond miiss York, ,,en dan te denken, dat zoo'n individu vrij uit gaat", voagde zij er rillend aan toe. Heeft U de po- litie niet gewaarschuwd Ik schudde mijn hoofd. ,,Ik bad werkelijk geen tijd, mij met die zaak te bemoeien. Ik heb het Seagrave mede- gedeeld en het hem in handen gegeven." Maurice leurnde achterover in zijn stoel en lachte. „Het spijt me vreeselijik, dat ik je aan zoo'n slecht adres heb gehiolpen", zei hij openhartdg. „Ik heb altijd gedacht, dat Seagrave absoluut betrouwbaar was. 't Is gelukkig, dat je je- zelven nog al goed kun,t verdedigen." „0, het liigit niet aan j«xu", zei ik edel- moedig. „Ik zou het eerder een onigelukkig fiasco van dien mijnheer „Francds" will en noemen", beweerde Lady Baradell. AKKER Nederlandsch Ongeevenaard bij gevalie kon Product Qfiep, rheumaiische pgnen, Zenuwpijnen, Hooidpijn, enz- Per 12 si. 52 ci. Zakdoosje 20 cr. Volgens recept van Apotheker Dumo' z (Ingez. Med. i den winter ibij den afnemer zeer goed ver- draagt. Kolengruis kan voor een gulden per ton uit Limbung per schip naar de zeehavens worden gevoerd, die geschikte distrilrutie- centra zijn voor een artikel, dat in prijs zeer gemakkelijk met buitenlandsche kolen kan concurreeren, die nu juist in de havensteden het scherpst hun valuta concurrentde doen ge- voelen. Bij dit procedg kan men brandstoffen ver- krijgen van willekeurige samenstelling, die niet gebonden zijn aan de natuurlijke eigen schappen van de kolensoorten. Naast eier kolen kunnen industriebriketten gefabriceerd worden, zoomede een kolensoort die de eigen schappen van anthraciet heeft. Zooals wij op- merkten zijn de eerste en de laatste hier reeds in den handel. Er is dus ervaring mee opge daan. „Nu, wij dames zullen ons terugfrekken, dan kunt U er bij een glas port verder over redeneeren", zei tante Mary, terwijl zij op- stond. Maurice, als de heeren dit onderwerp en den port de aoodige aandacht hebben ge- schonken, kunnen zij ons in de biljartzaal vinden." iZoodra de dames waren vertrokken, schoof Maurice zijn stoel naast de mijne. „Heb je zin om morgen te jagen, Stuart?" vroeg hij. ,,Ik had gedacht, als het mooi weer is, om dan eenden te gaan schieten. De jacht- opziener zed, dat er al groote koppels trek- ken." „Ja", zei ik kaim, „als er wat te jagen valt, ben ik je man." ,,Goed", zei hij hartelijk. ,.AIs wij met zijn vieren zijn, kunnen wij een mooien buit ma ken." Ik wilde juist een toestemmend antwoord geven, maar ons gesprek werd afgebroken door sir George Vane, die bij het hooren van eenden, direct inviel met een anecdote, zoo oud en zoo misselijik, dat ik al bij het begin een geeuw onderdrukte. Uit beleefdheid hoor- den wij hem aan, doch zoodra hg geeindigd was, stelde Maurice voor, naar de biljartzaal te gaan. Hier vonden wij Miss York, die beziig was eenige moedlijke ballen met veel vaardig- heid te laten caramboleeren, waarbij tante Mary en Lady Baradell belangstellend toe- keken. „Ik moet een oogenblikje weg, om den jachitopziener een en ander te zeggen", zei Maurice, misschien spelen jelui met zijn vie ren wed een potspelletje, tot ik terugkom. Ik blijf niet lang weg en Vane zal wel voor mar- queur willen spelen." Zijn voorstel brachit mg voor een oogeniblik eeniigsizins in verlegenhedid. Ik sta op 't gebied van poitspel vrij hoog boven het mididelmatige. Ik had de laatste dirie jaren in Buenos-Ayres met de allerheste biljarters gespeedd, het- geen natuurlgik mijn toch al goeden aanleg STEMMINGRESULTAAT NIET BF.KEND VOOR 8 UUR DINSDAGMORGEN. Naar officieel aan de intemationale pers wordt medegedeeld, zal het resultaat van de vodksstemming in het Saargebied niet voor acht uur Dinsdagmorgen van de ..Wartburg'" worden bekend gemaakt. De burcht wordt be waakt door Britsche troepen, die gewapend zijn met de bajonet op het geweer. DE STEMMING IN HET SAARGEBIED. De stemming voor het plebisciet is gisteren in het Saargebied rustig verloopen, hoewel er zeer druk gestemd is. Na afloop der stem ming zouden de ums met de biljetten worden overgebracht naar den Wartburg, waar heden- middag 5 uur met het openen en telien zou worden begonnen. Men denkt daarmede* tegen morgenochtend gereed te zullen zgn. Te 7,20 in den morgen zal dan den uitslag door de radio in de Fransche en Duitsche taal worden bekend gemaakt. In de Duitsche taal geschiedt die over den zender te Frankfort, waarop ook de Nederlandsche zenders zijn aangesloten. uitstekende diensten had bewezen. Aan den anderen kanit wist ik natuurlijk absoluut niet, hoe Northcote speelde en of hij wel speedde. Kapiitein York hief mijn bezwaxen echter onmididellijk op. ,,Als ik mij goed herinner, Northcote", zei hij, ,,ben je een kranige biljarter, daarom ge loof ik, zal het beteir zijn, dat ik maat van mijn zuster ben." ,,Erig beleefd tegenover mg", ppotesteerde Lady Baradell lachend. „U behoeft er geen spijt van te hebben. Lady Baradell", viel Mlaurice hierop in. „U zult hen gemakkelijk kloppen. Stuart verliest. nooit iets." Aapgezien ik veronderstelde, dat deze laat ste opmerking betrekking had op mijn succes met het nachtelijk avontuur met Francis", glimlachte ik uiterlijk, doch inwendig deed ik heel iets anders. „Ik zal zoaveel mogelgk mijn best doen, maar 't is na zoo'n reuzenoompliment moei- lijk, om daarmede gelijken tred te houden." Maurice gfing de deur uit, en wij begonnen ons spel. Dank zij mijn overleg, werd het een vrij spannend partijitje.- Ik speelde met opeet juist goed genoeg, om voor te blijven, zonder eenige verdenking te wekken, dat ik mijn best niet deed. York en zijn zuster waren goede middelimatage spelers, terwijl mijn maat eemge punten bijdroeg, die het gevclg waren van samenloop van omstandigheden en nooit ge- ziene gelukstooten. Na een van deze evolutien, maakte York lachend de opmerkimg: „Als ik sir Charles niet kende, zou ik zeg gen, dat U erg onigelukkig in de liefde is."* Terwijl hij dit zei, was ik juist beziig <fe queue van Lady Baradell te krijten en voor een onideelltaar oogenblik raakte haar hand de mijne. „Ik geloof niet, dat ik het ben", sprak zij met een eigenaardig vreemd glimlachtje. (Wordt vervolgal.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1