ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9243 VRIJDAG 4 JANUARI 1935 75e Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD NEDERLANDSCHE BURGEMEESTERS NAAR DE SAAR. TER NEUZEN, 4 JANUARI 1935. ZAAMSLAG. GROENENDIJK. l jiam.'b»i'"uiiiw.iii>i XI NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooi uitbetaling fr. per post 5,60 per jaar i/ifto Beisie an Amenka 2,overige ianden 2,35 per 3 maanden fr. per post .i.i>ounementec voor het buitenland alleen bjj vooruitbetaiing. URseefster: Fir ma P. J. VAN DE SANDE GIRO 88150 TELEFOON No. 25. ADVEBTENTIeN: Vac 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken 'regel meer /0.2O. KLELNE ADVEBTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaiing. Grootere letters en elichS's worden naar plaatsruimte berekend. llandelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst dag voor de uitgave. HIT BLAD VEBSCHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VBIJ D AG A V OND. DB. COLIJN OVEB 1935. In een interview met den parleimentairen rexiacteur van het Handelsblad heeft minister Oolrjn zijn meendng igeuit over de vooruitzich- ten voor het jiaar 1935. Z. i. valt te vreezen, dat het intemationale goetierenverkeer nog meer beperkt zal worden dan in den loop van 1934 het geval is geweest. Het vermoeden ligt voor de hand, dat deze inkrimping ook grootere moeilijklheden met zich zal brengen. Verder houdt de inkrimping verlband met de ibetalingsmoeilijkheden en deize zullen, volgens den minister, eerder groo- ter worden dan dat zij zullen afnemen. De minister concludeert daaruit, dat in 1935 eerder verzwaring dan verliohting van druk ons te wachten staat. Algeheele aanpassing bij de gewijzigde we- reMstructuur, aoht dr. Oolijn voor de ianden van West-Europa uitgesloten. De toestand in Twente is wel iets verbeterd, doch blijft toch nog donker, omdat de Twent- sche industrie voor 55 pet. van den export leefde en slechts een gedeelte daarvan naar Ned. Indde ging. Wat verloren werd door de sluiting van andere markten, laat zich niet meer terugwinnen, naar het zidh laat aanzien. Wat den politieken toestand betreft, is de minister-president van oordeel, dat thans het vermijden van toespitsingen van politieke tegenetellingen nog noodzakelijker is dan bij het optreden van het huidige kalbinet in Mei 1933. Over de ontwikkeiing der nationale lucht- vaart zeide de minister, dat hij den tijd niet ver meer ziet, dat men met groote vliegtui- gen en drie piloten den afstand Amsterdam Batavia tot onigeveer twee maal 24 uur terug- brengt. Het vehblijdende in Indie is, dat wij niet verder terugizakken. RADIOTOESTELLEN VOOR DE MA RIMERS IN HET SAABGEBIED. De firma De Zeeuiw, vertegenwoordigster van de Bolster Branides radiotoestellen in Den Held, r, heeft twee radiotoestellen geschonken aan de mariniers in het Saargebied. Ze zijn op Oudejaarsdag compleet aan den commandant van het Nederlandsche contingent te Saar- brucken toegazonden. DE RADIO-OENSUUR. (Kapitein ter zee H. Ferwerda, commandant van het vliegveld De Kooy bij den Helder, zou gisteravond in het algemeene programma, dat door de AViRO werd verzorgd, een rede hou- den over „Ons Votlfc en de marine". De uitzen- ding heeft echter niet plaats gehad, aange- zien de algemeene programmacommissie er beawaar tegen had. INTBEDE VAN DEN DIRECTEUR- GENEBAAL VAN DEN LANDBOUW. Op 2 Januard heeft ir. Alph. Roeibroek de leading der directie van den landbouw aan- vaard. De directeur-generaal werd in zijn karner namens alle amlbtenaren der directie verwelkoimd, waama hij dankte voor de tot hem gerichte woorden en de hoop uitsprak, dat alien eendrachtig met hem in de heste verstandhouding zouden willen samenwerken en dat op dezen gemeenschappelijken arfbeid Gods zegen moge rusten tot heil van den zwaar beproefden landlbouw en dus ook van ons vaderiand, waarin de landbouw zulk een belangrijke plaats inneemt. Naar de anti-rev. Rotterdammer verneemt taeblben enkele burgemeesters van anti-rev. huiize, die zijn aangewezen als voorzitter van een stemlbureau ibij de voliksstemming in het Saargebied, verzocht van deze aanwijzing ont- heven te worden, amldat deze stemming op een Zondag plaats heeft. iGm principieele reden hebben zij dus deze benoeming niet kunnen aanvaarden. ONZE MARINIERS EN HET SAARGEBIED. E6n onzer mariniers schrijft d.d. 28 Dec. uit Saarbriicken aan het Rotterd. N.bl.: De Kerstdagen zijn kalm verioopen. 's Mor- gens zijn we geiinspecteerd door regeerings- oommissaris Knox en den bevelhebber van de intemationale troepenmacht, generaal Brind. Na afloop kregen we van onzen commandant te hooren, dat de heeren zeer tevreden waren en dat wij „de" soldaten vani Saarbriicken waren. Dat alles maakt onze taak aangena- mer. De geest is uitstekend en er heerscht in de kazerne een prettige sfeer. De onder- linge verhoudingen zijn prettig en dit alles werkt mee dat wij ons geheel zullen geven voor de taak die de Volkenbond ons heeft toe- gewezen. Kerstmis gaf ons echter nog iets an.de rs dan inspectie. De kerkgangers gingen naar hun kerk. We hebben het feest ook in de kazeme gevierd. In de groote benedenzaal hadden we versieringen aangebracht, er was zelfs een Kerstboom. Het werd een prachtige avond. Onze commandant, kapitein De Bruij- ne, sprak een inleidend woord en braoht ons dank voor de uitstekende houding. Verschil- lende aardige voordrachten werden dooT „eigen krachten" gegeven. Hollandsche fir- ma's hadden voor rook en andere waren ge- zorgd, zoodat we het er prettig en gezellig hadden. We vormden edn groot huisgezin, zooals het past op een huiselijk feest als het Kerstfeest is. Om 11 uur was het dien avond taptoe. Kerstmis was voor ons voorbij. Maar voor Oudejaarsavond ligt er nog wat in het vat. Ook onze kameraden in Sankt Ingbert hebben Kerstfeest gevierd in gelijken geest. Wat een feest was het toen we voor het eerst mochten gaan passagieren te Saar briicken, dat zooveel gebeimenissen voor ons heeft. We mochten alleen nog maar 's mid- dags. Voor 's avonds was het nog teveel op- passen en het was maar beter ook. Wie geen wacht had, zag je in de drukke gezellige straten wandelen. Eigenlijk heeft Saarbriicken maar e£n hoofdstraat, de Bahn- hofstrasse. De andere straten komen er op uit. Men is dan zoo aan den buitenkant van de stad. Vooral langs de Saar is het mooi en men kon onze jongens ook meestal daar zien wandelen. De stad ligt in een dal. Rondom liggen heuvels. Ook daarheen hebben we onze zwerftochten gemaakt. Als Saarbriicken tegen den avond de liehten gaat ontsteken, lijkt het van de heuvels af een sprookjesstad. Op Eersten Kerstdag was alles potdicht, maar op de andeTe dagen hebben we voldoen- de kunnen koopen en we zijn tot de ontdek- king gekomen dat alles zeer goedkoop is. Bier en wijn kosten een franc per glas al wordt er geen gebruik van gemaakt, want cafe-be- zoek is een der dingen, die ons streng zijn verboden. De mariniers zijn populair te Saarbriicken. We kunnen in geen straat verscbijnen, of de lenzen van camera's worden op ons gericht. Onze uniform is zoo ongewoon voor de Saar- bewoners. De Engelschen staan er niet zoo goed in, Italianen en Zweden vinden meer sympathie in de oogen van de Saarbriickenaars, maar de Hollanders Ze zijn altijd goed voor ons geweest, de Hol landers, zegt de Saarbewoner. Hij heeft iets van ons bloed in zich. Zoo kunnen we er geen kwaad doen. Een van de Duitsche bladen schreef, dat de mari niers de beste militairen waren en op e6n lijn staan met de Rijksweer. Dat is wel een groot compliment. DE MAATREGELEN LNZAKE DEN VAHKENSHANDEL. Het hoofdbestuur van den Ned. Bond van Varkenshandelaren heeft een adres doen toe- komen aan den Minister van Economische Zaken en aar. de Tweede Kamer, waarin eenige opmerkingen worden gemaakt naar aanleiding van bet driemaandelijksch verslag over de crisismaatregelen. In dit verslag was gezegd, dat de handel in exportvarkens ge- deelteljjk werd uitgeschakeld en dat daarom een schadeloosstelling wordt verstrekt tot een bedrag van f 14.000 per maand. Naar aan leiding daarvan merkt de Bccid van Varkens- i handelaren op, dat de handel in exportvarkens zoo niet geheel, dan zeker wel voor 90 pCt. aan de varkenshandelaren is onttrokken, dat het uitgekeerde bedrag van f 14.000 is bere kend over een aantal van circa 1200 gedupeer- den, dat de geldenide regeling op zeer aan- vecbtbare motiveeringen berust en ded vorm van bedeeling heeft aangenomen, dat deze regeling daardoor niet voldoet aan redelijke eischen en in ieder geval, als gezinssteun be- doeld, op een veel te lage basis staat. Verder verklaart de Bond, dat het een on- bevredigend gevoel wekt, dat de Bond, die behoudens 'n zeer kleine uitzondering den ge- organiseerden varkenshandel omvat, tot heden nog geen vertegenwoordiger heeft mogen aanwijzen in de Veehouderij-Centrale. Den Minister wordt verzocht den Bond medezeggenschap te verleenen bij de uitvoe- ring van maatregelen betreffendie den var kenshandel in ruimen zin; de schadeloosstel- lingen aan gedupeerde varkenshandelaren te brengen over een breeder terrein en op een redelijker basis en de regeeringsmaatregelen, die een beperking inhouden voor het bedrijf van den varkenshandelaar en exporteur, ten spoedigste in te trekken. WAT GEBEURT ER NA DE STEMMING De Neue Saarpost heeft een artdkel gepu- bliceerd ,,uit bijzonder neutrale_ diplomatieke bron", dat zich toezig houdt met hetgeen er na de volksstemming te gebeuren staat. De sdhrijiver meent dat in het geval de meerder- heid voor den temgkeer tot Duitsdhland blijkt deze meerderheid aanmerkelijk moet zijn, daar men een sterke minderheid niet dwingen kan een verandering van souvereiniteit te aan vaarden, waartoe een zwakke meerderheid besioten heeft. De schrijiver herinnert aan het geival van Opper-Silezie en meent, dat de Volkenibond dan naar alle waarschijnlij kheid voor het pijnlijke probleem van een verdeeling van het grondigebied zou komen te staan. EEN AE SC HEID. Op 31 December j.l. was het den laatsten dat de agent van politie M. A. Kwaak als zoodanig dienst deed; na een diensttijd van 33 jaren ging hij de politiegelederen ver- laten. Dien dag kwamen des voormiddags te 11 uur in de woning van den heer Kwaak de Edelachtb. heer Burgemeester, de inspec- teur van politie en verschillende van zijn ool- lega's. De burgemeester sprak den scheidenden agent op recht hartelijke wijze toe, daarbij herdenkende wat deze in al die jaren voor de gemeente heeft gedaan en hem gelukwen- scbende met het voorrecht dat hem na 33 jaren politiedienst geschonken is, kemgezond naar lichaam en geest van zijn pensioen te gaan genieten. Spreker wenschte hem en de zijnen dan ook nog vele voorspoedige jaren en Gods besten Zegen toe. 'Hiema nam de heer Hack, inspect, v. politie het woord die er allereerst aan herinnerde dat hij Kwaak, toen deze z.^n 30-jarig ambts- jubileum herdacht, noemde het zonnetje in het huis. Welnu dat is deze gebleven tot den laatsten dag van zijn diensttijd toe. Spreker zeide hem daarvoor dank omdat hij daardoor hielp in stand houden den goeden geest, die vooral een politieeorps niet kan missen. Voor de wijze waarop de heer Kwaak zijn taak vervulde, bracht hij een woord van bulde omdat dit geschiedde trouw en accuraat. Als voorzitter van de Afdeeling Oost- en West-Zeeuwsch-Vlaanderen van den Alge- meenen Nederlandschen Politiebond, nam de heer Hack daarop nogmaals Jhet woord en sprak zijn vreugde er over uit dat agent Kwaak zijn geheelen diensttijd" lid is geweest van den A. N. P. B. en variaf de oprichting der afdeeling ook hiervan lid was. Zoo ge- trouw als hij „dienst" deed, zoo getrouw was hij steeds ter vergadering om de algemeene belangen te behartigen. De Afdeeling is daar voor dankbaar en die waardeering wenschte zij te tocnen door het aanbieden van een mooie electrische kamerlamp in de hoop dat het hem gegeven moge zijn nog vele jaren met zijn echtgenoote onder den prettigen sfeer van deze lamp te mogen doorbrengen. Hierna dankte de heer Kwaak voor al die ongedachte huldebetuiging, en bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen onder het aan bieden van ververschingen. EEN JUBILEUM. Op 1 Jan^ari j.l. was bet 25 jaar geleden, dat de heer W. van Doom, als agent van politie te Ter Neuzen in dienst trad. Des morgens te 11 uur van dien dag ver- zamelden zich in de woning van den jubilaris de Edelachtb. heer Burgemeester van Ter Neuzen, de heer inspecteur van politie aldaar en verschillende leden van het politieeorps. De heer Burgemeester, hem toesprekende. bracht hem dank, ook namens het college van B. en W., voor al hetgeen de heer Van Doom voor deze gemeente heeft willen doen, daar- aan toevoegende, dat Zijn Edelachtb. hoopte, dat het den jubilaris gegeven moge zijn nog vele jaren van gewaardeerden arbeid.te mogen beleven. Hij wenschte daartoe hem en de zijne Gods besten zegen toe. Daarna nam de heer Hack, Inspecteur van Politie alhier, het woord, die er op wees, dat het nu cngeveer 8 jaar geleden is, dat hij met hem mag samenwerken en hij gelooft te mo gen zeggen, dat dit is geweest tot beider ge- noegen. In dien tijd heeft spreker alle gelegenheid gehad de heer Van Doorn te lesren kennen, als iemand die het met zijn plicht zeer nauw neemt niet alleen, maar die daarbij een groote arbeidslust en arbeidsliefde aan den dag legt. Naast een groote theoretische kennis, be- schikt de jubilaris over een bijzonidere mate van practische bekwaamheid. S-teeds heeft hij blijk gegeven de verschillende kwesties, welke zich op politiegebied voordeden, juist aan te voelen en daarin ligt juist zijn be kwaamheid voor en de geschiktheid als rechercheur van politie. Het bewijs van waardeering voor zijn werk is geleverd doordat de Edelachtb. heer Burge meester eenigen tijd geleden den heer Van Doom tot hoofd-agent van politie heeft willen bevorderen. Dat het recherchewerk goed en juist wordt verricht, is voor de gemeenschap van groot beilang. Dat dit doeil voor Ter Neuzen bereikt is, mag erkend worden en idit is- voor een zeer groot deel het werk van den jubilaris. Dat dit zoo is, heeft men enkele dagen geleden kunnen lezen in de Ter Neuzensche Courant. De lof, U daar toegezwaaid, is volkomen verdiend en de hoegrootheid van die lof wordt nog grooter, als men bedenkt, dat dat stukje niet was van sprekers hand, doch dat dit is geschreven door een ingezetene. Bij dit alles zijt ge bescheiden gebleven, de venhouding bleef steeds de juiste. Spreker zegt daarvoor dank en hoopt, dat dit in de toekomst zoo zal mogen blijven. Hij wenscbt den jubilaris. geluk met dezen voor hem en de zijnen zoo bijzonderen dag. Ook de echtgenoote van den heer Van Doom ben ik dankbaar voor het feit, dat zij haar man zoo vaak bij nacht en ontij voor den politiedienst heeft willen afstaan. Dien dank zij hier vertolkt door de bloemen, welke spre ker mede namens zijn echtgenoote heeft ge- zomden. Spreker besiuit met de hoop uit te spreken, dat zij met haar man en haar kinderen nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven. De wening van den jubilaris was in een bloementuin herschapen. Nevens de bloemen- bulde van den heer Inspecteur van Politie zagen wij bloemstukken van het agenten- personeel, van de Koninklijke Marechaussee ea van verschillende particiilieren. Een stroom van telegrammen, brieven en kaartjes gaf blijk van. valeir .medeleven met dit jubileum. Den geheelen dag door kwamen belangstel- lenden den jubilaris gelukwsnschen en mocht hij mede de waardeering in onlvangst nemen van de brigadecommandanten der Kon. mare- ehaussee te Ter Neuzen en te Hlontenisse, evenals van het overige personeel der Ter Neuzensche brigade. Deze dag is voor den jubilaris en zijn gezin een cnvergetelijke geworden. WINTERIEZING. Gisteravond werd in de Geref. kerk alhier de derde Chr. winterlezing gehouden. Spreker was Ds. F. A. den Boeft, van Rotterdam, met het onderwerp: ..Jagende Dagen". Een geweldige rede, die stond in het teeken des tijds, waarin de spreker aantoonde hoe de anti-christ met behulp van de meest moderne uitvindingen, spoed maakt met zijn doel: de wereld te brengen onder de heerschappij van den Mensch: de anti-christ. Daartegenover staan ook de groote vorde- rinigen die het bijbelwoord..predikt het evan- gelie aan alle creaturen" in dezen tijd maakt en spreker wees in ddt verband op de groote uitbreiding die op de zendingaveld-en te con- stateeren valt. Zander zich aan profetie te wagen, meent spr., dat al deze dingen wijzen op een snel naderen van de wederkomst des Heeren. De opkomst van belangstellenden was matig en de achterblijvers hebben wat gemist. DE MIST was gisteren weer zeer zwaar en bracht stag- natie teweeg zoowel voor de vaart op het water als voor de luchtvaart, daar in ons land ook de verschillende vliegvelden, zooals men dat noemt „dicht" waren. Als een gevolg daarvan moest de ..Leeuwerik" die te Parijs was opgestegen met de leden der commissie van onderzoek naar de „Uiver"-ramp en dat reeds tot Brussel gevorderd was, overeenkom- stig de radiografische mededeelingen naar Parijs tmgkeeren. Gisteravond hebben we hier geen post ont- vangen, doch wel de dagbladen die met de laatste boot van Hoedekenskerke worden aan- gevoerd. In den morgen is de eerste boot uit Vlissingen met de nachtpost doorgekomen. ZUID-AFRIKAANSOHE STUDENTEN. Naar wij vernemen, komt het gezelschap Zuid-Afrikaansche studenten dat een stu- diereis in de Nederlanden maakt ook naar Ter Neuzen. De afdeeling Oost Zeeuwsch- Vlaanderen van het A. N. V: zal alhier als gastvrouw optreden. Tegen a.s. Dinsdag is door deze vereeniging tot ontvangst der studenten een gezellige bijeenkomst belegd, die in hoofdzaak ten doel heeft in gemoedelijk verkeer nader tot elkaar te komen. Op a.s. Woensdag zullen de haven- en sluiswerken van Ter Neuzen worden be- zichtigd en zal wellicht ©en uitstapje naar Hulst gemaa.kt worden. Des avonds wordt dan wederom te Ter Neuzen een openbare bijeenkomst gehouden, waarin de leider van het gezelschap over land en volk van Zuid- Afrika zal spreken en de studenten Afrikaan- sche gedichten zullen voordragen. Tot deze samenkomst worden uitgenoodigd alien, die nader met volk en arbeid van Zuid-Afrika willen kennismaken; men raadplege daarvoor de advertentie in dit nummer. Des Donder- dags vertrekt het gezelschap naar Middelburg. STOOMSCHIP ZULIA. Hij bij Lessoe omhooggevaren stoomschip Zulia, dat op weg was van Sluiskil naar Odense met een lading cokes, is op eigen kracht vlotgekomen waama het schip de reis heeft voortgezet. BENOEjVHNG. De heer W. Huysmans, wachtgelder te Vlissingen, die hier tijdelijk aan de R. K. Jon- gensschool verbonden was is voor vast be- noemd aan de R. K. school te Schiebroek. INSTALLATIE BURGEMEESTER VAN KOUDEKERKE. De nieuw benoemde burgemeester van Koudekerke, de heer J. L. Dregmans, is heden- middag alss zoodanig geinstalleerd. Aan de grens der gemeente, op het Zand, vlak tegen Middelburg gelegen, werd de heer Dregmans opgewacht door een eerewacht van ongeveer 60 ruiters. Daarna begaf men zich naar de kom van het dorp, waar het fanfarekorps „Voor- waarts" voor het muzikale gedeelte van het feest zorgde. In een plechtige zi-tting van den gemeente- raad werd de heer Dregmans geinstalleerd met een toespraak van den waamemenden bUTgsmeester, den heer J. A. Oontant, welke toespraak door den nieuwen burgemeester werd beantwoord. In het dorp heerschte een feestelijke stem ming. UUXOR-THEATER. „Vluchtelingen". 1928. Er is oorlog in Manldsjoerije. De stad Gharbin wordt beschoten. Er ontstaat een vreeselijke paniek onder de iniwoners, die hals over kop vluchten. Een onbeschrijfelij.ke woeste wiide jacht door de straten van dhanbin, gra- naten springen, maohinegefweren knetteren en daar tusschen het gegil van de menschen- massa, duizendjarige muren vallen om; men krijgt een ademJbenemend schrikfbeeld van den oorlog. Onder de vluichtenden bewinden zich Duitschers uit het Wolga-gelbied met vrouwen en kinderen. Hun aanvoerder is de ingenieur Laudi, die overad door de Ghineezen gezocht wordt. Zijn j ix>rtret vindt men op groote plakkaten aan I de huiizen. ..Charibin", zoo beweert de Sovjet- I commissaris, „is geen Rusland". Duitsche mannen laat hij gevangen nemen, met een net overdekt worden deze op vrachtwagens weg- gevoerd. Hulpeloos en wanhopig blijven de vrouwen achter. Laudi en de zijnen zoeken be- hoedzaam een onderkomen in het intematio nale vluchtelingenkaimp. Hier bevindt zich ook de commiissie van afgevaardigden van den Volkenibond. De Duitsche gedelegeerde doet er een be- roep op den Volkenibond om zijn arme lands- lieden uit hun -ellende te redden. Venveeld luis- teren de afgevaardigden, de woorden van den Duitscher in naam van de menschelijkheid, .HOOFDPIJNEN VERDWENEN" Toen zij het juiste middel vond Hier volgt weer een scihrrjrven, waaruit blijkt, dat voor alien, voor wie beweging en frissche lucht schaarsch zijn, Kruschen Salts onontbeerlijk is. „Ik wil U even aohrijven om te zeggen hoe goed ik Kruschen Salts vind. Ik had ondraag- lijke hoofdpijnen en voelde me dikwijls ellen- dig. Ik protoeeide alle soorten verschillende zouten, tabletten enz., maar naet een hielp me, Een vriemdin zeide mij toen, dat voor haar niets boven Kruschen Salts ging. Toen heb ik het ook een paar maanden lang geregeld in- genomen, met het gevolg, dat Kruschen mij geheel van mijn kwaal bevrijd heeft. Ik zou nooit meer ,mijn flacon Kmschen willen mis- sen, want door Kruschen Salts voelt men zich jeugdig, "blijft men jeugdig en men ziet er jeugdig uit." Mevr. V. M. Wat doet U tegen hoofdpijnen? Neemt U maar een of ander middel, dat de pijn stilt en verbeel'dt U zich dan, dat U genezen bent? Maar de oorzaak der hoofdpijnen bestaat meestal in een gedeeltelijke constipatie, een kswaal waaraan velen ongemerkt lrjden, die een zittend leven hebben. Krusschen Salts dringt regelrecht door tot den wortel van bet kwaad en neemt de oor zaak weg. De zouten in Kmschen neutrali- seeren ophooping van schadelij'ke zuren in het lichaam en voorkomen, dat deze zich weer kunnen vormen. Ze maken een einde aan de lastige constipatie, omdat ze de afvoerorga- nen zacntjes aansporen tot geregelde werking, zooals de Natuur dit bedoeld heeft. Kruschen Salts is ittsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en drogdsten a f 0,90 en 1,60 per flacon, omzetlbelastdng inibegrepen. Let op, dat op het etiket op de flesch zoowel als op de buiteriverpakking de naam Rown- tree Handels Maatschappij Amaterdam voor- komt. Adv. vinden er geen gehoor. Ongeduldig wachten Laudi en de zijnen achter de draadveraperring, om verder te mogen gaan. Een Europeesch officier gaat voorbij, minachtend kijkt hij de in lompen gehulde vluchtelingen aan. Deze officier is Arneth, een Duitscher, destijds in dienst van de regeering in Nanking getreden als militair instruoteur. Wat kunnen hem die schreeuwende ongelukkdge landslui schelen. Hij wil weg, zooals zij, ieder moet voor zicfa- zelf zorgen. Als Ametih van den Mandsjoerijschen gene raal geen auto ter beschikking krijgt, besiuit hij zichzelf te belpen, vlucht naar het station en komt hier samen met de Wolga Duitschers die door dezelfde gedachte bezield waren. Een locomotief met goederenwagens staat er onder stoom. Laudi en Ameth kiimmen beiden in de locomotief. Vijandelijk staan zij tegenover elkaar. Ameth in zijn keurige imiform. Laudi in gescheurde kleeren. Een hevige malaria-aanval veroordeelt Laudi tot nietsdoen. Zijn zuster Kri'tsja troost en venzorgt hem. De toestand, waarip de vluchtelingen zich bevinden is hopeloos. Een gedeelte van de rails is vemield. Ameth over- ziet dit alles. Hij werpt zich op als aanvoer der, maakt een einde aan het vreeselijk ge- schimp der mannen en diwingt ze de rails te herstellen. Een wagen met gereediscihappen wordt spoedig gevoniden en men tijgt aan het werk, doch de overredingskracht van Ameth blijkt niet zoo groot te zijn, De van dorst versmachtende arbeiders ont- dekken een slang aan de machine, waaruit het water zal stroamen. Het water, voor hun. dorstige kelen. Als Ameth even weg gaat, worden ze alien opsitandig, gooien het werk neer en willen drinken. Een hunner koppelt de slang los, het water stroomt, dat water is noodig voor de machine en voor him redding. Daar komt Arneth terug, het gevaar zien- de, neemt hij zijn revolver en schiet den op- standige neer. De orde keert terug-. Vanaf dit moment is hij eerst recht hun aanvoerder. Nog meer gereedsehappen wor den er getoaaidi Ameith en de jonge Peter, die- hem trouw zwoer, worden door Ghineesche soldaten uit hindemissen beschoten. Peter wordit doodelij'k getroffen. Men ziet Ameth met Peter op den rug een schuilplaats zoe ken voor het vijandelijk vuur, het is vallen en opstaan, kmipen en sluipen, totdat hij den doode rustig neerleggen kan. Buiten werken de mannen, het is een wer- ken op leven en dood, want de Russen zijn hun op het spoor gekomen. Inmiddels is het avond geiworden. Voort, voort, iedere mimwit is kostlhaar. als de dag echter aan'breekt, zijn de rails hersteld en de reis kan beginnen. Dan worden de Russen gesignaleerd. Kogels flui- ten over de hoofden, snel in de wagens. ,,De- laatste moet leeg blijven", roept de aanvoer der. Laudi, van zijn malaria-aanval hersteld, zal de locomotief besturen. De trein vertrekt. de achterste wagen wordt in brand geschoten. Arneth weet hem af te koppetlen. De spanning in de film bereikt nu een ongekende hoogte. De trein rrjdt, rijdt voort, het vaderiand tegemoet. Zij zijn alien gered. Bij den gemeente-veldwachter J. van Wes- tenbmgge zijn als gevonden gedeponeerd Een rijwielbelastingmerk en een boodschap- pentasch. Recbthebbenden vervoegen zich aldaar OJ Verloting. De verloting van Herwonnen Levenskracht R. K. V. tot bestrijding der tubereulose heeft plaats gehad in het Jongenspatronaat alhier onder toezdcht der gemeente-politie. De hoofd- prijs, een kapok bedstel viel op no. 572. De gelukkige winnaar was Jos. Bogaart uit de Langemimt. Bij deze gelegenheid werd nog een kort ver-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1