I i GELD beschikbaar Gebrand? PUROL bluscht de pijn Ter Neuzen. Fa P. J. VAN DE SANDE. Sport Predikbeurten Laatste Berichten Gewassenkeuring. Openbare Verkooping. 14.000 K.G. Kalizout 40 °/0 FIEK SCHIRRIS TER NEUZENSCHE BILLARDCLUB 8L Aldtcr voor 1,ta Hypotheken op Huizen en Land. LOUIS VAN DEN HEMEL, Frans de Bruijn Zonen alle soorten Fruitboomen VOORHANDEN: Christelijke en Humoristische Scheurkalenders Goliath Scheurkalenders Swanen's en Thompsons Almanak Zak-Agenda's Maandkalenders Mercurius Kantoor-Agenda BILJARTEN. RECHTSZAKEN. VOETBAL. CORRESPONDENTIE. JAN JACOBUS DE JAGER J. J. DE JAGER, -am MARINUS DIELEMAN J. J. DE JAGER. J J. DE JAGER, J. J. D E JAGER, J. J. D E JAGER, J. J. DE JAGER J. J. D E JAGER. JOHANNES HUIJSSEN, Huishoudelijke en andere Goederen Diploma Middelbaar Koninklijk Muziekconservatoriuin te Gent Blokken 20 - Ter Neuzen Piano- en Muzieklessen voor beginnellngen en Hotel „DES PAYS BAS" Zaterdagavond 8 uur BILLARDSEANCE Prof. SOLlEN. Zondag 2 uur Steden wedstrijd MIDDELBURG - TER NEUZEN waarvoor is uitgeloofd Zilveren Beker V. G. CITRON. J. SCHUMACHER Telefoon 144 - Nieuwstr. 23 - TER NEUZEN een 02 averwinning wisten te behalen, en reeds niu heeft de retum-wedstrijd plaats, vlugger kan het al niet. Thans speelt dais Eindhoven op eigen terrein en zal er thans zeker wel in slagen haar eerste overwinning te consolideeren. TWEEDE KLASSE. VlissingenTerneuzen. Temeuzen gaat een zwaren strijd tegemoet en de spelers zullen volkomen doordrongen moeten zijn van het groote gewicht van deze ontmoetieig. Vlissingen is nog steeds een der candidaten voor den eere-titel bij het einde van het seizoen en staat no. 2 in de ranglijst, waarbij nog komt, dat zij in staat bleek no. 1 bij de eerste ontmoeting te Middelburg een nederlaag toe te brengen. Men kan er van verzekerd zijn, dat de rood-witten teg-en Ter neuzen met hetzelfde 61an zullen strijden als zij deden tegen Middelburg. Maar Temeuzen heeft den laatsten tijd mooie overwinningen geboekt en zal natuurlijk trachten tegen Vlis singen haar beste spel te ontplooien en snel- heid tegen snelheid zetten, zoodat de Vlis- singsche sportliefhebbers een mooien strijd te wachten staat. ZeelandiaDOSKO. Zeelandia speelde het de vorige week klaar om van Breda te winnen en zich los te wer- ken van het onderste peleton waardoor zij fei- telijk ineens in den middenmoot is opgeno- men, want uitgezonderd Middelburg en Vlis singen, staan de overige ciulbs niet ver van elkaar verwijderd, waarvan DOSKO dan de beste plaats inneemt. Al zou aan deze club de overwinning moeten worden toegekend, zoo heel vast mogen de Bergenaren er niet op vertrouwen. BBCAlliance. Voor de tweede maal in dit seizoen komen thans de twee Roosendaalsche clubs tegen- over elkaar te staan en zal het een geweldige kamp worden temeer omdat het nu ook tevens gaat am het al of niet bezetten van de onderste plaats. Zoowel Alliance als RBC heb- iben uit 10 wedstrijden 6 punten verkregen, dus van eenig overwdcht is geen sprake. Vori ge week won RBC van TSC en Alliance speelde een goede partij tegen Vlissingen, al moest zij die met een minimaal verschil ook verliezen. Alles werkt mee am deze a.s. ontmoeting tot het plaatselijk gesprek te maken, want bij de eerste wedstrijd tusschen beide clubs bleef de strijd anbeslist, en met 11 wend het einde aangekondigd. Wie zal thans de gelukkige zijn of moet het weder een verdeeling der punten worden? BredaMiddelburg. De Middelburgers gaan nu Breda een be zoek brengen en zonder twijfel rekenen de ex- eerste klassers ook thans op een overwinning. Breda was de vorige week niet op voile sterkte, doch zal er nu wel voor zorgen ge- heel campleet te zijn om de kampioenscandi- daten waardig te ontvangen. Al geven wij ook aan de bezoekende club de beste kanseni tooh zou Breda flink van zich af kunnen bijten. Zelfs een gelijk spel zou de spanning in deze j klasse verbazend doen toenemen. De BaronieTSC. Bij deze ontmoeting geloaven wij dat op een overwinning van de thuisclub zal mogen wor den gerekend, want het elftal van De Baronie vormt een zoodanig geheel, dat het ons onbe- grijpelijk is, dat zij niet beter geclasseerd staat. TSC is steeds een club geweest die voor verrassingen zorgt, doch dit seizoen heeft zij het geluk niet aan haar zijde gehad, althans tot nu toe niet. Mogelijk dat zij aan den voor- avond staat van den steun van Fortuna, doch indien dit niet het geval is, zal zij het ook ditmaal niet tot een averwinning brengen. Temeuzen 2De Zeeuwen. Reeds eenige weken aohter elkaar hebben wij de reserves van Terneuzen alhier aan het werk gezien en kunnen -wij een vooruitgang in haar spel constateeren. Men voelt het thans aan, dat de bal vlugger moet verplaatst wor den en daarbjj alle spelers moeten worden be- trokken. Bovendien is de verdediging werke- lijk goed te noemen en is in laatste instantie de doelman lastig te passeeren. De Zeeuwen hebben zich eveneens den laatsten tijd her- steld en staan met bun 7 punten uit 7 wed strijden er niet onaardig bij. De twee tegen elkaar komende elftallen. zullen een gelijk op- gaande. strijd kunmen laten zien en dit zal wel een ko'lfje naar de hand van de supporters zijn, die nimmer verzuimen het tweede elftal gade te slaan. SluiskilVlissingen 2. Tegen het sterke Axel was Sluiskil vorige week niet opgewassen en de nederlaag was groot. Nu krijgt zij een elftal op bezoek dat in kracht haars gelijke is en zal dit niet na- laten invloed uit te oefenen op haar spel. Een overwinning zou haar zelfvertrouiwen weer doen oplaaien en zou dit van grooten invloed zijn op de nog komende wedstrijden in dit sei zoen. Welnu, laten zij die kans zich thans niet ontgaan. Wegens gladheid van het veld kon de strijd geen voortgang hebben, dit zal men nimmer hooren wanneer het een biljartwed- strijd geldt want het groene laken moet juist een toonbeeld daarvan zijn. Dit komt niet zoo zeer tot uiting wanneer de doorsnee- speler voor ontspanning of tijdverdrijf zich eetis aan een spelletje waagt, doch zoo de supper-five uit een stad zich meten met een vijftal van de beste spelers uit een andere stad, dan speelt de kwalitelt van het materiaal een groote rol en is het vaak bewonderens- waardig hoe wiskundig juist sommigen den loop der ballen kunnen berekenen, waardoor de caramboles als het ware uit de mouw wor den geschud. Zoo heeft Zondag de jaarlijksche ontmoe ting plaats tusschen Middelburg en Ter Neu- zen, waarbij Ter Neuzen tot nu toe de meeste overwinningen heeft geboekt. Wij verwijzen voorts naar achterstaande advertentie, waar- uit o.m. ook blgkt dat Zaterdagavond de be- kende prof, de biljard Solien in het lokaal van de Ter Neuzensche Biljardclub een stance geeft. ABBONDISSEMENTS-BECHTBANK TE MIDDELBURG. In de heden gehouden zitting heeft de Rechtfoank de volgende zaken behandeld: J. M., oud 41 j., handelaar te Stoppeldijk, was op 14 Oct. 1934 door den Kantonrechter te Ter Neuzen veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hechtenis, wegens overtreding van de Motor- en Rijwielwet te Ter Neuzen op 14 Sept. 1934. De verdachte was in hooger beroep ge- komen. EdsCh: bevestiging van het vonnis van den Kantonrechter. P. E. D. H., oud 32 j., grondwerker te Clinge (B.), werd verdacht dat hij op 1 Oct. 1934 te Stoppeldijk binnen het bewakingsge- bied was teruggekeerd, waarin hem het ver- blijf door den Inspecteur der Koninklijke Marechaussee was ontzegd. Edsch: 1 maand gevangenisstraf. (Het volgende vonnis werd uitgesproken A. E. W., oud 31 j., landlbouwer te Hoek, werd wegens overtreding der Motor- en Rij wielwet, met bevestiging van het vonnis van den Kantonrechter, veroordeeld tot f 10 boete of 5 dagen hechtenis. aloten, Guido Gezelle, de Vlaamsche priester- dibhter, had in zijn sobere werkkamer een apreuk hangen luidende: ,,Als lk het volk heb, zaJ ik de toekomst voorspellen". Zoo geldt het ook in deze, zegt spreker. De handel wondt als onbetrouwbaar voorgesteld, nog wel door een afgevaardigde van minister Verschuur. Maar spreker noemt hiertegen- over eenige krasse staaltjes die het beleid (Ing. Med.) van Den Haag niet tot eere kunnen strekken. Hij wijst op het feit dat in Brussels markt- hallen honderden Nederlandsche varkens aan den man werden gebracht en op het verlies van de Engelsche rnarkt, waar men met man en man is opgestaan en prijzen van 12 cent per K.G. golden. Nog anidere staaltjes noemt spreker die het heeft medegemaakt dat bij de fa. van Klinken in Den Haag voor een var- ken van 206 K.G. f 52 werd betaald, waarbij niet minder dan 56 crisislasten kwamen. En men gaat voort den handel uit te schakelen en daardoor veel noesten nijver te ondermijnen. Een stoik rundvee van 100 komt door deze lasten op 153 en onderwrjl gaan er vrachten met vette varkens naar Rusland voor een prijs van 7 cts per K.G. Daarom, zoo riep spr. uit, laat de Z.L.M. al het mogelrjke doen om die Varkens-crisissteunwet van de baan te krijgen. (Applaus.) De heer Dekker deelt mede niet op het be- toog van den heer Colsen te zullen ingaan, wijl dit inhoudt een kritiek op het Regeerings- beleid en dit niet aan de orde is. De heer P. B. van Hoeve (bestuurslid afd. Axel) komt met een emstige grief t.o.v. de huisslachtingen. Voorts ondervond hp dezer dagen bij een winkelier hier ter stede dat natuurboter verkocht werd voor 1,80 per K.G., terwijl het buitenland 35 cent betaald. Ook t.ojv. het tJb.c.-vee heeft de heer v. Hoeve grieven. De heer Ziwagerman ten tweede male aan het woord komende ter beantwoording van verschillende sprekers heft een glas heerlijke melk omhoog en citeert Vader Cats, die een- maal dichtte: ,,In soete melck en sit geen venijn!" Alzoo zij het, zei spr. „Laten wij hopen dat de akkerbouw een rjzeren band zal smeden tot haar b eh oud en in het belang daarvan ieder Nederlander een propagandist zal worden voor melkbrood. De paar procen- ten minder tarweverbruik die zulks tenge- volge zal hebben weegt niet op tegen het andere voordeel. Spr. is voorts van meening dat de boter hier best voor f 1,60 per K.G. zou kunnen verkocht worden, wanneer men maar eens met een dubbeltje winstmarge zou willen volstaan, doch het is in dezen evenals met den heer Colsen, die te veel redeneert en uitgaat van het standpoint: ,,De slager moet z'n brood hebben!" Om den boer denkt de heer Colsen niet, die evenwel dient te beden- ken, dat een producent zijn productiekosten moet hebben. De winstmarge van den bandel is over het algemeen aan den te hoogen kant. De heer de Cock (kring Hulst) heeft een persoonlijke klacht wegens geleden verlies en opgelegde boete, waaromtrent hp vraagt of hij zich bij den betreffenden eontroleur kan verrvoegen. De heer van de Wege (Zaamslag) heeft als melkveehouder een klacht omtrent z.i. te dure merken en over het feit dat in 1933 per koe f 5 werd gegeven. Deze spreker heeft het ook nog over een Kerstgave, (betwelk evenwel op fantasie blijkt te berusten). Verschillende andere vragen van onderge- schikte beteekenis worden nog gesteld en be- an,twoordti waarbij van de zijde der sprekers nog eens den nadruk wordt gelegd op het feit, dat wij in ons land nu eenmaal veel te veel zuivel (te veel boter en kaas) hebben. De veehouderij is ondaniks de tegenwoor- dige maatregelen niet in staat een reridabel bedrijf te bereiken. Daarom is noodig dat wij ten opzichte van de genomen maatregelen in onze kritiek waardig zijn en redeneeren in het belang van land en volk dat toch bij de Regee- ring ook voorop staat. De heer A. Haak, voorzitter der afd. Axel j van de Z.L.M., te Zaamslag, had gaame tot de aanwezdgen, die in zoo grooten getale zijn opgekomen, een woord van welkom gericht. Door de bijzondere omstamdjigheden is zulks niet gebeurd en volstaat hij thans met een woord van dank, in de eerste plaats aan den praesus mr. P. Dieleman, Ir. Dorst en de hee- ren Zwagerman en Dekker. Ook het hier aaniwezige eere-ldd de heer D. J. Dees te Ter Neuzen heet hij in deze hem eigene omgeving van harte welkom, zoowel als de burgemees- ter van Axel, de heer Blok, die, naar hij ver- nam, ook in de vergadering aanwezig is. De zusterafdeeling, wier voorzitter baron Collot d'Escury, door omstandigheden verhinderd is hier aamweizig te zijn, brengt hij mede dank. Hij wijst nog op het dreigende gevaar van mogelijke yerlaging van steun. De Z.L.M. zal daartegen kracthtaig stelling moeten nemen daar dit een ramp voor het platteland zou be- teekenen, oowel voor de landbouwers als voor de mididenstand. Wij zijn God dankbaar voor een goeden oogst, maar de geringste misoogst zou bij steunverlaging groot verlies beteeke- nen en organisatorisch zullen wij in dit op- zidht al het nooddige doen. De voorzitter, mr. P. Dieleman, de verga dering sluitende dankt alle aamwezigen voor de aandacht en medewerking bp de bespre- king van deze moeilpke dingen, waarvan de naam niet altijd de rechte is voor de rechte zaak. Maar zoo is het wel meer, zegt spr. ,,Ikzelf heet b.v. Petrus, maar ik ben niet altijd als een rots!" Laten wij bedenken ook, dat neutraliteit in den strijd die wij voeren niet bestaat. Op het platteland heeft men nog wel eens het idee dat wij leven op Am- sterdamsch peil. Dat idee moeten wij los- laten. Wij moeten op Axelsch peil leeren leven, ook in de loonen. De landbouw is de oorsprong van alle welvaart! En dat wij juist nu weer ervaren dat men het platte land t.o.v. de classdficatie weer zoo aehteruit stelt ten profijte van de groote steden. „0 we gaan zoo aehteruit!" roept spr. uit, ,,zie maar eens naar onze spelling. In een tijd als deze weet men nog niets beters te doen, dan zich af te vragen, of bepaalde woorden met een dan wel met twee o's zullen worden geschre- ven!" In een geestdriftige peroratie wekt hij temslotte op om eensgezind, 6en en vereend, schouder aan schouder te staan, voor de per soonlijke vrijheid, de rechtvaardige mlddelen aanwendende om op economisch terrein het gewenschte resultaat te bereiken. De sociale maatregelen dienen er als de sociale lasten te zijn in het belang van geheel een volk. Met het woord van een iberoemd Zweedsch leidar: „Verdeeldheid is een misdaad, eenheid Is een heilige picht!" werd te kwart voor tweeen deze zeer druk bezodhte vergadering gesloten. De WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG. EERSTE KLASSE. De eerste wedstrijd, die het programma van den Koninklijken Nederlandsohen Voetbalbond in het Zuiden vermeld, is die tusschen LONGA en PSV, waarbij dus de leidende club in het krijt treedt tegen een zwakkere vereeniging, zoodat de kanisen van eerstgenoemde niet groot zijn om een overwinning te behalen zelfs niet een gelijk spel te verkrijgen. Meer spanning zal de strijd JulianaNAC bren gen, want NAC zit PSV nog steeds op de hielen en mag geen enkel punt verliezen wil zij niet het veld geheel voor PSV vrij laten. Joiliana heeft vorige week een geheel onver- wachte klap gehad van NOAD, maar dit zal haar thans wel duibbel aamsporen om direct daniig van leer te trekken, nu althans kan niet als motief worden aangevoerd dat zij haar tegenistanders te ldcht heeft geacht. Al heeft NAC wel getoond sterker dan Juliana te zijn, geheel gerust zal zij zich niet gevoelen. BVV MW is de ontmoeting van gelijke krachten en een voorspelling van den uitslag is niet te geven. De vorige week bracht Eindhoven een bezoek aan Willem H, waarbij de bezoekers DERDE KLASSE. HulstHoofdplaat. Hulst heeft thans twee achtereenvolgende nederlagen moeten slikken en wel tegen Axel en Breskens, de clubs die thans boven haar staan in de ranglijst. Nu krijgt Hulst het veel gemakkelijker en is een stevige overwinning voor haar in het verschiet, want 'Hoofdplaat is wel de zwakste club in deze afdeeling. HOOGER BEROEP. Door den Officier van Justitie te Middel burg is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis der rechtbank van 7 December j.l. waarbij J. C. E., oud 25 j., chauffeur te Breskens ter zake van het veroorzaken van lichamelrjk letsel door scbuld is veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf en intrekking van het rijbewijs voor den trjd van een jaar. ZONDAG 16 DECEMBER 1934. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u., Dr. L. J. Cazemier; 2 u., de heer H. M. J. van Duyne; 6 u.t de heer H. M. J. van Duyne, Jeugddienst. SLUISKIL. 9.30 u., de heer L. Dek; 2 u., de heer L. Dek, Afscheid. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Van Oeveren. HOEK. 9 u., en 2 u., Ds. Raams. ZAAMSLAG. 9 u., de heer Van Duyne, hulp- pred. te Ter Neuzen; 2 u., Ds. Hermani- des, van Hulst. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE .2 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2 u., Ds. S. Groene- veld. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Potma, van Oont- burg. HOEK. 9.30 u. en 2 u., Ds. J. S. Post, van Axel; bed. H. A. en Dankz. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst AXEL. 9 u. en 2 u., leesdienst. Chr. Gereformeerde Gemeente. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8,30 u. en 10 u., H.H Dienst; 2.30 u., Uof. Wegens plaatsgebrek zijn wij genoodzaakt eenige verslagen tot het volgend nimmer uit te stellen. Red. ERNSTIG ONGELUK. HOOGEZANDHedenmorgen am 8 «ur heeft alhier bij het ophijschen van een electro motor brj de meelfabriek der finma Benes een emstig ongeluk plaats gehad waarbij 2 werk- lieden het leven hebben verloren. Door tot nu toe onverklaarbare oorzaak is een hijschblok naar beneden gestort toen men juist was begonnen met het ophijschen van een electromotor. Twee arbeiders werden door het zware houten blok getroffen en, zoo emstig gewond, dat zij op slag dood waren. De ongelukkigen zijn H. Bloem uit Hoogezand en A. Wolthof uit Klein em eer. Beiden zijn ongeveer 30 jaar oud, gehuwd en vader van 2 kinderen. De lijken zijn in beslag genomen. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Axfel, 13 December 1934. Mijnheer de Redaoteur, Wellicht is U het bericht in de Axelsche Oourant van 11 Dec. over de Kersttnzameling ontgaan. Die verantwoording is m.i. nu zo6, dat een gever niet kan zien of zijn gift wel verant- woord is, tenzrj, zooals een spotter mjj ver- zekerde, die afkortingen beteekenen: Hannes Vink en Vrouw van Vink. Dit is evenwel buitengesloten door de op- merking dat de nam en niet zjjn te herkennen. Is dit nu in overeenstemming met het ge- bmik, aan de pers toevertrouwde gelden op die wijze te verantwoorden Die verwijzing naar een „ander blad" heb ik maar beschouwd als een vroege Kerst- uiting. Hoogachtend, EEN OPMERKER. Heden nam de Heere plotseling tot zich onzen geliefden Breeder, Zwager, Oom en Neef, den Heer (Weduwnaar van Mej. J. M. Bol) in den ouderdom van 67 jaar. In leven lid van den Gemeenteraad van Ter Neuzen. Ieder die hem gekend heeft, zal beseffen, hoe zwaar ons dit verlies valt. NieufWdoip Familie J. J. DE JAGER. IJmuiden Familie H. D. BOL. Ter Neuzen, 12 December 1934. De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op Zaterdag 15 December, des namiddags 2 uur, op de Algemeene begraafplaats te Ter Neuzen. Geen bloemen. De Antirev. Kiesvereen. te Ter Neuzen geeft met diepe droefheid kennis van het overlijden, na een korte ernstige ziekte, van den Heer in leven lid van den Gemeente raad. Bijna 30 jaren heeft hij ook op dit terrein trouw de beginse- len hoog gehouden, Gode tot Eere. Namens het Bestuur, H. R. J. v. d. VEEN, voorz. C.nD..v. WIJCK, seer. Ter Neuzen, 12 Dec. 1934. Heden behaagde het den Heere van leven en dood van onze zijde weg te nemen, onze zeer geliefde en zorgzame Vader en Behuwd- vader, den Heer Weduwn. van Maatje Verhelst, in den ouderdom van 51 jaar en 2 maanden. Moge de Heere ons sterken in dit zware verlies. Uit aller naam, P. J. DIELEMAN. Ter Neuzen, 12 Dec. 1934. Heden nam de Heere tot zich, na een korte emstige ongesteld- heid, onze hooggeachte voor zitter, de Heer Dankbaar gedenken wij den arbeid, die hij met grooten ijver en nauwgezetheid verrichtte in het belang ecizer scholen, Gode tot Eere. Namens het Bestuur der vereen. voor Chr. onderwijs te Ter Neuzen, M. v. d. GOUWE, vice-voorz. P. J. v. STRIEN, pemningm. C. D. v. WIJCK, secretaris. Ter Neuzen, 12 Dec. 1934. Heden nam de Heere onver- wachts tot zich onzen hoogge- achten Voorzitter, den Heer in den leeftijd van ruim 67 jaar. Zijn aagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blij.ven. Het personeel van de Chr. L. School Jozinastraat en de Chr. U.L.O. School Grenulaan 24. Ter Neoizen, 12 Dec. 1934. Si Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van den Heer mede-Oprichter en President-Commissaris onzer Vennootschap. Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in eere blijven. Commissarisseci, Directie en Personeel der N.V. Bouwmaterialehhandel „DE HOOP", Ter Neuzen. Ter Neuzen, 12 December 1934. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van den Heer mede-Opriohter en President-Commissaris onzer Vennootschap. Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in eere blijven. Commissaiissen, Directie en Personeel der N.V. Handelmaatsohappij TERNEUZEN Ter Neuzen, 12 December 1934. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van den Heer Oprichter en President-Commissaris onzer Vennootschap. Zijcie nagedachtenis zal bij ons steeds in eere blijven. N.V. TER NEUZENSCHE SCHEEPSBOUWMIJ. Oommissarissen en Directie van de N.V. IJzerhandel v/h Firma GEBRS. TAjZELAAR, geven met diep leedwezen kennis van het over lijden van haar geachten President-Commissaris, den Heer Zijn nagedachtenis zal door ons in hooge eere wordeti gehouden. Ter Neuzen, 12 Dec. 1934. Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid, ten huize van F. Stofferis, Walstraat 4 te Sas van Gent, onze dierbare Vader, Behuwd-, Groot- en Over- grootvader, de Heer in den ouderdom van ruim 80 jaar. Ter Neuzen, 12 Dec. 1934. Uit aller naam, C. J HUIJSSEN. Opgave Wintergewassen worden vanwege K. I. Z. voor Keuringsdienst Zeeland in Z.-Vl. O. D. aangenomen door JAN VAN HOEVE, Sluiskil. JAiCS. DEN HAMEIR, Neuzien. JULES STALLAERT, Lamswaarde. EUG. VERHELST, Westdorpe. Deurwaarder K. J. HUINEMAN te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van mejuffrouw de Wed. en erven P. HAMELINK op DONHERDAG, den JJ0 DECEMBER 1934, des middags ten 12 ure, te Hoek, Oud Vlissingen, in het openbaar a contant verkoopen: Eene partij als kasten, kabinet, tafels, stoe- len, klokken, lampen, bedden met toebehooren, zellen, matten, klee- den, zoo goed als nieuwe buis- kachel, Keulsche potten, kleer- kist, glas-, geleierd- en aarde- werk. Het Bestuur der Ver eeniging LANDBOUWBE- LANG te Sluiskil, zal op DONDER- DAG 20 DECEMBER 1934, des na middags om 3 uur, in 't Hotel „De Kroon" bij den heer Stockman te Sluiskil, onder A.H.V. trachten aan te besteden, de levering van Leveren le helft Jan. 1935, alles in goede balen van 100 K.G. bruto voor netto, franco voertuig SluiSkil-Brug. Betaling na uitslag analyse. Namens het Bestiuur, P. VAN CADS AND, Voorz. P. KIELMAN, Seer. roor fflne DAMES- EN HEERENKLEEDING naar maat, ultsluitend goede stoffen en garantle voor chique pasvorm. Prjjzec vanaf f 35,resp. 40, SCHUTTERSHOFWEG 8a. In de Boomkweekerij van zijn verkrijgbaar zooals Appel, Peren, Pruimen en Kersen; groen blijvende Lugustrum en Haagdoorn; ook echt blauw grauw Kanada-plantsoen, in de maten van 14 tot 20 centimeter dikte. Dagelijks te bezichtigen behalve Zondags. De levering geschiedt franco. Aanbevelend.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 6