ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES Als Gij niet kunt slapen No. 9235 VRIJDAG 14 [[DECEMBER 1934 47®Jaargang De Zeeuwsche Pers in dienst der barmhartigheid Builenland Binnenland TWEEDE BLAD Met elkander voor een ander. omdal Ge gekweld wordl door hoofd- pijn, kiespijn, rheumalische pijnen, zenuwpiin, spierpijn of migraine, dan een "AKKERTJE" le baat! neem dan een Ze zullen snel en zeker Uw pijn verdrijven en U heerlijk doen in- slapen. Heb ze sleeds in huisl AKKER.CACHETS TER NEUZEN, 14 DECEMBER 1934. AXEL. NEUZENSCHE CO U RANT Het Kerstfeest nadert en zoo moet onze oproep om een gave voor den verarmden medemeoisch, voor hen die het zoo hard te verantiwoorden hebben in deze sombere tijden en geen beroep kunnen doen op eenigerlei ondersteuning, een einde nemen. Straks zal' het Kerstfeest in de geheele wereld gevierd worden. Het is het feest van vrede en liefde: Ziet, ik verkondig U groote blijdschap! Wat kan thans bij deze herdemking van den Kenstnacht een grootere rvoldoening schenken dan gehoor te hebben gegeven aan den nationalen oproep om steun voor hen, die het zoo moeilijik hebben. Dankbaar zrjn .wij voor de reeds ingekomen giften, die wij tellkens in ons blad hebben ver- antwoord en straks zullen worden afgedragen om daama als een Kersbgave voor de stille noodljjdenden als een lichtpunt te schitteren in de woningen van hen, die vol bange zor- gen zijn. Duizenden hebben het groote voorrecht door hun arbeid en plaats in de maatsohappij een imkomen te hefbben, die hen in staat stelt wel te doen. Ljaten zij dit Kerstfeest niet doen voorbjj- gaan zonder de stille noodlijdenden met een gave te verblijden, schenkt het met een blij gemoed omdat Gij het zrjt die geven kunt! Daar alleen kan liefde wonen Daar alleen is 't leven zoet Waar men stil en ongedwomgen Alles voor elkander doet! schonden. Het gaat hier om bescherming van den staat, welke medebrengen dat de stem ming zoo rustig mogelijk verloopt. Ieder Kamerlid ziet het belang van het slagen daar- van. Voorts moet Nederland zich houden aan artikel 16 van het Volkenbcadsverdrag. De regeering is altijd vrij, van verdere medewer- king af te zien. Hoe de instructies zullen zijn, nog niet te zeggen. Het bestaan van den Volkenbond is deze actie voldoende gerechtvaardigd. De heer Scieevliet repliceert. valt thans door DE MARINIERS VOOR DE SAAR. Het staat nu vast, dat het contingent mariniers, hetwelk de Nederlandsche regee- ring naar het Saargebied zal sturen, udt 300 man zal bestaan. Er worden nog manschap- pen verwacht uit andere garnizoens dan die te Rotterdam en Den Helider. Zij zullen zich in Rotterdam verzamelen en van daar ver trekken. Vastgesteld is, dat de uiterlijke datum van aankomst 22 December moet zijn. Omtrent het tijdstip van vertrek waren Woensdag nog geen instructies ontvangen. Algemeen wordt verwacht, dat het transport op Donder- dag 20 December ons land zal verlaten. Het bericht, dat de mariniers reeds Woensdag zou- den vertrekken, is wat voorbarig geweest. KET BELGlSui BUREAU VOOR UITWISSELING VAN JONGELIEDEN. Het Belgisch Bureau voor uitwisseling van jongeliedeci, dat onder de hooge bescherming staat van den heer Minister van Openbaar Onderwijs te Brussel, heeft zich tot doel ge- steld de Belgische jeugd te helpen in voeling te komen met de buitenlandsche jeugd en daardoor de kennis op te doen van vreemde talen en van de volkeren die deze spreken. Het Bureau tracht dit te bereiken met een maximum waarborgen en een minimum on- kosten voor de ouders. Het financieel beheer der gemeente trok hem bijzonder; aangezien hrj, jl. Maandag bedlegerig geworden, gevoelde dat het hem niet. mogelijk zou zijn de raadszitting van gisteren bij te wonen, deed hij op zijn sterf- dag van zijn financieel inzicht omtrent de ge- meentebegrooting nog schriftelijk aan zijn medeleden blijken. De heer De Jager, aanvankelijk werkzaam in het winkelbedrijfliet dat v66r een aantal jaren aan jongere krachten over, doch dit was niet om zelf rust te gaan nemen, want juist van af dien tijd ging hij zich wij den aan verschillende zaken van algemeen belang. Tal van jaren had hij zitting als lid van den raad der Geref. kerk en diende de kerk lan- gen tijd als scriba. Hij was een gewaardeerde voorzitter van het bestuur der Chr. School en Sedert onze vorige opgaaf ontvingen wij in dank voor TIER NEUZEN: A. C. V. 0,50; L. G. v. B., Nijmegen, /2,50; Chr. Gem. Zang- vereeniging „Excelsior" /4,V. 2,50; C. S. 2,Personeel N.V. Boek-, Oourant- en Handelsdrukkerij v/h Fa. P. J. v. d. Sande f 20,—. OPENBARE KENNISGEVING BBTREFFENDE TER INZAGE LEGGING PLAN VAN UITBREIDING EN BEBOIJWINGSVOORSCHRIFTEN. Het Hoofd van het gemeentebestuur van Ter Neuzen brengt ter openbare kennis, dat vaiaaf 15 December a.sT gedurende veertien dagen op de gemeente-secretane voor een ieder ter inzage ligt, in uitvoerige kaarten uitgewarkt, het raadsbesluit van 13 Decem- oer 1034 tot vaststelling van een plan van uitbreiding en het raadsbesluit van dezelfde datum tot vaststelling van bebouwingsvoor- schriften, waarin de bestemming in het plan van uitbreiding in onderdelen bepaald, nader wordt omschreven. Ter Neuzen, 14 December 1934. Het Hoofd van het gemeentebestuur voomoemd, J. HU1ZINGA. PRINSES JULIANA EN HET ROODE KRUIS. Dcnderdagmiddag is in het gebouw van het hoofdbestuur van het Roode Kruis H. K. H. Prinses Juliana als voorzitster van het hoofd- belstuur van het Ned. Roode Kruis plechtig ge- inatalleerd. Nadat de eerste onder-voorzitter tot H.K. H. een rede had gehouden, welke beantwoord wend door de Prinses, werd met een „leve de Prinses, leve onze voorzitster", de plechtige inetallatie besloten. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. De motie-Wijnkoop, om bezuiniging bij de spoorwegen in geen geval door loonsverlaging voor het personeel te doen geschieden, wordt verworpen met 64 tegen 5 stemmen. Voor de oommunisten en de heer Sneevliet. De waterstaatsbegrooting voor 1935 wordt zih.s. aangenomen. De oommunisten wenschen geacht te worden tegen te hebben gestemd. Het zenden van troepen naar het Saargebied. Aan de orde is de interpellatie-Smeevliet in zake het zenden van een contingent Neder landsche troepen naar het Saargebied. De heej Sneevliet (r.-s.) schetst den toe- stand in het Saargebied als een uitvloeisel van het verdrag van Versailles. Spr. vreest, dat er te luchtig wordt gedacht over de Nederlandsche deelneming aan de intemationale troepenmacht. De regeering had er de Staten-Generaal tijdig in moeten kennen. Allerlei conflicten zijn mogelijk. De kans is groot, dat de troepen niet gaan voor parade. Wie ziet het einde Alleen door verkrachting van de grondwet is verhuur van Nederlandsche troepen aan den Volkenbond mogelijk. Spr. stelt zes vragen o.a. hoe lang het con tingent zich in het Saargebied zal ophouden, welke instructies voor het contingent aldaar zullen gelden, hoe de betrekking tot het opper- bevel is geregeld, hoe de kosten gevonden zullen worden, die uit dezen maatregel voort- vloeien, hoe de troepen zich te gedragen heb ben bij eventueele conflicten met de bevolking of met geregelde dan wel ongeregelde troepen van andepe-mogendheden, en welke rechts- positie voor de Nederlandsche deelnemers aan het contingerit van kracht zal zijn. De minister van buitenlandsche zaken de heer De Graeff, antwoordt. De Regeering was al v66r de interpellatie voomemens, de Kamer in te lichten. Op 8 December heeft de ministerraad in beginsel tot medewerking aan de intematio nale troepenmacht besloten, buiten bezwaar van de schatkist. Op 10 December is de uit- noodiging definitief aanvaardt. De zaak is een Nederlandsch belang, daar voor het eerst de Volkenbond 'n intemationale troepenmacht vomit. Van de houding van Zweden heeft de regeering zich te voren overtuigd. Spr. zegt, dat de Grondwet niet wordt ge- HET VERTREK VAN DE SNIP. Ten behoeve van de verzorging van een oaggetuigeiverslag van het vertrek van de Snip op hedennacht te ongeveer 0.20 uur, zullen de vandaag aan het woord zijnde om- roepvereenigingen, n.l. de K.R.O. en de V.A. R.A., haar uitzendingen na middemacht voortzetten. De K.R.O. zal bovendien haar verslag uit- zenden naar West- en Oost-Indie door middel van de Rijkszenders P.D.K. en P.D.M. te Kootwijk, resp. met een golflengte van 28.8 en 38.3 meter. Aan de verspreiding van het ooggetuige- verslag wordt voorts medegewerkt door de Phohi, door de reportage op gramofoonplaten op te nemen en deze opname door middel van haar zenders P.H.I, en P.C.J, naar Oost- en West-Indie in haar normale programma's uit te zenden. CENTRAIJS COMMISSIK VOOR GEORGANISEERD OVERLEG IN AMBTENAARSZAKEN. De centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenaarszaken heeft op Dinsdag 11 December vergaderd. In antwoord op het door de organisatie geuite verzoek om een nadere uiteenzetting van het regeeringsstandpunt inzake de her- classificatie, deelde de voorzitter mede, dat de regeering nog steeds van oordeel is, dat de in vele gemeenten geconstateerde belangrijke verschillen tusschen de belooning in de par- ticuliere bedrijven en die brj het Rijk getem- perd moeten worden. De regeering blrjft daarom van oordeel gezien ook de nood- zaak van een algemeene versobering dat eenige meerdere aanpassing van de rijks- loonen aan die in de particuliere bedrijven vereischt is. Overtuigd van de moeilijkheden aan het vraagstuk verbonden, verwacht de regeering dat door het overleg met de organisatiever- tegenwoordigers in de centrale eommissie de groote bezwaren, welke aan de door de regee ring gedachte oplossing kleven tot aanneme- lijke proporties zullen zijn temg te brengen. Uiteraard draagt de regeering uitsluitend de verantwoordelijkheid voor de ter zake te treffen maatregelen. De verantwoordelijkheid van de eommissie en van de organisaties, betreft slechts de medewerking om te geraken tot de meest redelijke oplossing. GEEN OPHEFFING VAN HET BANKGEHEIM. Aan de Memorie van Antwoord inzake de begrooting voor financien wordt het volgende ontleend; Verlaging van de indirecte belastingen is voorshands met het oog op den toestand van 's rijks schatkist niet mogelijk. Ook de Minister is er van overtuigd, dat nog siteeds belangrijke bedragen aan inkomsten- belasting en vermogensbelasting worden ont- doken. Naar aanvulling en verbetering van de controlemiddelen wordt dan ook steeds gestreefd. Niettegenstaande is van den minis ter een voorstel tot opheffing van het z.g. banikgehsim niet te verwachten. De omstandigheden leiden ertoe zoo spoedig mogelijk over te gaan tot een afschaffing van den dienst der invoerrechten en accijnzen. Een algemeene herziening van de toelagen en vergoedingen is in voorbereiding. In verband met het feit, dat aan de Ned. Middenstandsbank hereids vergoedingen zijn verstrekt tot een totaal bedrag van 1.040.000 gulden en met de omstandigheid, dat meer credieten aan in liquiditeitsmoeilijkheden ge- raakte, overig echter volwaardige midden- standsbedrijven zullen dienen te worden ver- leend, hestaat hehoefte aan verruiming van de grens van 2 millioen gulden, welke voor de verschillende maatregelen indertijd is gesteld. De minister zou deze grens nader op 3% mil lioen gulden willen bepalen. Teneinde de Staten-Generaal in de gelegenheid te stellen zich over genoemde verhooging uit te spre ken wordt de post thans bij nota van wijzi- ging in plaats van voor memorie" voor f 1 uitgetrokken. DE NOORD-BEVELANDSCHE BRUG. In een Woensdag gehouden vergadering van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij district Noord-Beveland, deelde de voor zitter, Mr. P. Dieleman, tevens lid van Ged. Stateai van Zeeland, op een vraag uit de ver gadering, wanneer de brug over de Zandkreek gereed zou zijn, mede, dat hij hoopte, dat de brug binnen 3 jaar in gebruik zou kunnen worden genomen. PRO VIN CI A AL COMITe VAN A.-R. KIESVEREENIGINGEN IN ZEELAND. Tot voorzitter van het provinciale comity van enti-revolutionnaire kiervereeniginsren in Zleeland is gekozen de heer J. A. Dominicus te Wemeldinge. De heer Dominicus heeft deze benoeming aanvaard. Het contact met de jeugdige buitenlanders. zoowel scholieren als studenten van beiderlei was ook bestuurslid der Christelijke Bewaar- school. Hij diende ook de belangen van handel en nijverheid in deze stad en was president-com- missaris der N.V. Handel in Bouwmaterialen „De Hoop", bekleedde dezelfde functie bij de N.V. Hajidelsmaatschappij „Ter Neuzen", de N.V. IJzerhandel Gebr. Tazelaar, en voorts ook van de N.V. Scheepsbouwmaatschappij ,,Ter Neuzen". Uit deze opsomming blijkt voldoende, dat zijn overlijden in vele kringen onzer gemeente een diep gevoelde leemte zal achterlaten. De begrafenis zal plaats hebben op morgen, Zaterdag, des namiddags 2 uur. kunne, wordt gezocht door: a. een- of tweetalige eorrespondentie, b. uitwisseling van jongelieden, c. plaatsing als betalend logd in het bui- tenland. Het Bureau heeft geen religieuse, philoso- phische of politieke strekking, het staat ter beschikking van alien. Nadere inlichtingen worden verstrekt door den Secretaris-Generaal van het Bureau, de heer Professor F. Closset, 4 Rue d'ltalie te Huy, Belgie. SAARGEBIED. De kwartiermakers gaan vooruit. Woensdagmiddag speelden zich te Calais tooneelen af, die aan den oorlogstijd deden denken, toen de eerste Britsche kwartier makers, voor het Saargebied bestemd, debar- keerden. Het uit vier officieren en drie onder-officie- ren bestaande detachement zal gedurende eenige dagen te Calais verblijven om daar maatregelen te treffen voor de komst van het Britsche contingent en voor het organiseeren der transportmogelijkheden naar het Saar gebied. De volledige Britsche troepen worden Dins dag a.s. verwacht. In het Engelsche Lagerhuis werden ver- scheidene vragen aan de regeering gericht in verband met het zenden van Britsche troepen naar het Saargebied. Op de vraag waarom het Britsche contingent geen luchtstrijd- krachten omvat, antwoordde sir John Simon, dat hij niet wist dat men een verkennings- macht noodig had om te zien hoe het volk stemt! Generaal-majoor Brind, de opperbevelhebber van de intemationale troepenmacht heeft zich Donderdag met de leden van zijn staf uit Londen naar Saarbrucken begeven. De onder-minister van oorlog heeft doen weten, dat spoedig na Kerstmis een escadron van het twaalfde regiment lanciers naar het Saargebied zal vertrekken. Het escadron zal 12 pantserauto's meenemen. De rest van het Britsche contingent, twee bataljons infanterie met den staf van de infanterieWbrigade zou reeds v66r Kerstmis gaan. Het twaalfde regi ment lanciers is juist de afgeloopen week na een achtjarigeh dienst in Egypte in Engeland teruggekeerd. De Zweedsche bladen meenen te weten, dat de Zweedsche troepen, welke naar het Saar gebied zullen worden gezonden, samengesteld zullen zijn uit korporaals en reservisten, die thans gen dienst doen en zich daarvoor vrij willig beschikbaar stellen. Een kolonei en tien officieren uit den actieven dienst zullen met het commando worden belast. Knox, de voorzitter van de regeerings- commissie voor het Saargebied, heeft het secretariaat van den Volkenbond verzocht, bekend te willed maken, dat hij ingevolge de beslissing van den Volkenbondsraad, ter vor- ming van een intemationale troepenmacht, er van af heeft geziea, nieuwe leden bij het politiecorps aan te stellen. In het Saargebied werd ©en algemeene ver gadering van de Franschen in het gebied ge houden. Hierbij werd medegedeeld, dat de Fransche vereeniging in het Saargebied 1320 leden telt en wanneer men de gezinsleden meetelt, de Fransche kolonie 4400 koppen heeft. DE VERFRAAnNG VAN ROME. De gouvemeur van Rome heeft bij Musso lini een plan ingediend voor verdere ver- fraaiing en verkeersverbetering in de hoofd- stad. Dit plan betreft de verleoging van de Via del Mare en de restauratie van de Arco di Giano. De Via del Mare is eenige jaren geleden ontstaan bij de restauratie van het theater van Marcellus en loopt van de Via dl Tor de Specchi, bij de Tarpeische rote met een boog naar de Via, Bocca della Verith. De be- doeling schijnt te zijn den weg langs laatst- genoemde straat door tctrekken en te laten aansluiten hij den nieuwen weg langs het cir cus van Maximus. De Arco di Giano, meer bkend als Janus Quadrifons, ligt aan dezen weg en scheidt Forum Boarium en Vele,brum van elkaar. Het is een poort tusschen beide pleinen met vier fronten, die vroeger twee verdiepingen geteld heeft. Volgens het plan moet dit wsrk in 1937 bij de viering van het tweede millennium van Augustus gereed zijn* Er zullen 90 millioen lire mee gemoeid zijn, welk geld door verschil lende credietinstellingen zal worden voorge- schoten. Nederlandsch Ongeevenaard legen Hoofd- Product DE VLOOSWIJKSTRAAT. Nauwelijks is de St. Nicolaas-attractie ach- ter den nig of de winkeliers in de Vlooswijk- straat beginnen met een Kerst-reclame, die volgens achterstaande advertentie, er op •ge richt is om de aandacbt op de etalages te vestigen. WATERBOUWKUNDIGE BIJ 's RIJKS- WATERSTAAT. Onze oud-stadgenoot de heer L. G. van Breen, technisch-hoofdambtenaar bij 's Rijks- waterstaat te Nijmegen, is bevorderd tot waterbouwkundige bij dien dienst. ,,OBI". pijn, Kiespijn, Neuralgie, Ze- nuwpijn, Vrouwenpijnen, enz. Per 12 si. 52 ct. Zakdoosje 20 ct. Volgens recept van Apotheker Dumont Ingez. Med.) J. J. DE JAGIQR. Zooals wij nog in een deel der oplaag van ons vorig nummer konden melden, is j.l. Woensdag vrij plotseling overleden de heer J. J. de Jager, lid van den gemeenteraad en ambtenaar van den burgerlijken *stand alhier. Hij was 67 jaar oud. Het leven van den heer De Jager is voor onze gemeente niet zonder beteekenis ge weest. Hij had bijna 30 jaar zitting in den gemeenteraad als afgevaardigde der anti- revolutionaire partij. In den loop der tijden verwierf hij daar, vooral wegens zijn inzicht in financieele problemen, een vooraanstaande positie. Die gaven kwamen bijzonder uit, toen hij eenige perioden als wethouder van finan cien deelmaaktc van het dagelijksch bestuur onzer gemeente. In 1931 werd hij ter gelegenheid van zijn ziiveren jubileum als lid van den gemeente raad gehuldigd. ir. MOTORTAN'KLICHTER De Belgische motortanklichter ,,Obi" is ter hoogte van Walsoorden omhooggevaren Sleepbooten zijn ter assistentie derwaarts vertrokken. KERSTGAVE VOOR ONDERSTEUNDE WERKLOOZEN. Naar vernomeo wordt, heeft de minister van Sociale Zaken goedigevonden, dat aan ondersteunde werkloozen aan het einde der week van 1622 December als Kerstgave boven het steunbedrag wordt uitgekeerd een bedrag overeenkamende met 35 pet. van het- geen de ondersteunden over genoemde week aan steun ontvangen. De Kerstgave is, ver- geleken met vorige jaar, van 25 pet. tot 35 pet. van de steunuitkeering verhoogd. De uit deze verhooging voortvloeiende kosten komen geheel ten laste van het Rijk, terwijl overigens de kosten van den Kersttoeslag, evenals dit het vorige jaar het geval was, door het Rijk en de betrokken gemeenten gezamenlijtk zullen worden gedragen. GEMEENTERAAD VAN AXEL. De gemeenteraad is tegen morgen, Zater- dagvoormiddag half 11 uur, opgeroepen ter benoeming van een hoofd der openbare lagere school. Op de voordracht zijn geplaatst de heeren: J. Buma, wachtgelder-thoofd te Kockengen, C. L. van Ruth, idem te Amsterdam, A. G. Hamerpagt, idem te Amsterdam. HENGSTENKEURINGEN VOORJAAR 1935 De minister van Economische Zaken maakt bekend, dat de hengstenkeuringen in het voor- jaar van 1935 in onze provincie als volgt zul len worden gehouden: te Kattendijke op 5 Fe- bruari voor trekpaarden; te Hulst op 5 Febr. voor trekpaarden; te Axel op 6 Febr. voor trekpaarden en te Oostlburg op 6 Febr. voor trekpaarden. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN. De lijnwerker E. Verthoosel te IJzendijke, die op 19 November op wijk Nieuwl. Molen met zijn voet tusschen het wissel bekneld raakte en met ernstige verwondingen naar het zdekenlhuis te Oostburg werd overge- Ibracht, is thans aan zrjn verwondingen over leden. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 2 tot en met 8 Dec. zijn in onze provincie voorgekomen 10 gevallen van roodworuk, n.l. 4 te Goes en 1 in ieder der ge meenten Boschkapelle, Oolijnsiplaat, St. Jan- steen, Ierseke, Wemeldinge en Wissekerker. HET CENTRUM. Ich kenn' Dich nicht und liebe Dich. In deze vooral voor muziekliefhebbers zoo mooie film vervullen de hoofdrollen Magda Schneider en Willi Forst de hoofdrollen, het- geen tevens dus bewijst dat er terdege aan gedacht is om deze hoofdfiguren door stferren van eerste grootte te doen vervullen en men er van op aan kan dat het geheel tot in de puntjes is verzorgd. De inhoud is zeer een- voudig doch bij lederen meter komen de be- zoekers meer en meer onder bekoring van het fijne spel dergenen die aan de totstandkoming van dit fihnwerk hebben medegeiwerkt. Tn een wereld, waarin men ziich verveelt, oondat men teveel geld en te weinig te doen heeft, ontstond een film waarbij men zich geen oogenibllk zal vervelen. Integendeel het gaat steeds crescendo. Het thema van den als huisknecht vermomden aanlbidlder, die zich op bijzonder handiige wijze zijn uitverkorene weet te veroveren is hier zoo chanmant uitgewerkt, dat het een waar genot wordt om het te volgen,. De Blauwe Donau. Het tweede hoofdnummer wedijvert als het ware met het eenstgenoemde en de zacht- vloeiende muziek uit bet zigeunerkamp brengt reeds daidelijk kunstgenot. Deze film ver- plaatst de bezoekers direct in een zigeuner kamp dat gelegerd is aan de zoo vaak bezon- gen mooie blauiwe D-onau. Een heer en een dame zijn verdwaald en kunnen den rechten weg niet meer vinden, doch komen hierdoor in aanraking met de zigeuners, die juist feest vieren en hun aangeboren muzikele talenten ten voile uitepreiden,. Het gevolg hiervan is dat de verdwaalden geboeid door den zang en muziek van dezen troep, het gezelschap uit- noodigen om voor een uitgelezen gezelschap te komen musiceeren. Dit geschiedt doch de financieele resultaten mogen dan gunstig zrjn geweest, met de gemoedsrust van de twee hoofdpersonen uit deze film is het gedaan, een zigeuneridylle wordt wreed verstoord. In een reeks van schitterende tooneelen, die de bezoekers om beurten brengt bij de schitte rende partijen uit de hoogste kringen en daar- na weer bij de mooie natuurtafreelen van het Hongaarsche land waarin het kamp der zigeu ners is opgeslagen, speelt zich een bijzonder boeiende geschiedenis zich af, die ditmaal niet eindigt in een „happy end". De Crisisvergadering der Z. L. M. in „Het Centrum". (Slot.) De heer Zwagenman hegint met er op te wijzen dat in onze provincie de veehouderrj van ondergeschikte beteekenis is, aangezien hier slechts 20 pet. van den bodem voor dat doel bestemd is. Wanneer wij daartegenover nagaan dat over geheel ons land de verhou- ding- is 70 pet. voor de veeteeltproductie en 25 pet. voor akkerbouw, dan sprimgt daar- mede een schril contrast in het oog. Von in- grijpen op dit gebied kwam steeds dieper in- grijpen door de Regeering zonder dat rendabi- liteit kon worden bereikt. Hij staat uitvoerig stal bij de var.kensteelt, op welk gebied Zee- land altijd slechts eenige procenten in de pro- ductie bijdroeg, zoodat toen op dit gelbied be- perkt moest worden door verlies van afzet- gebied, Zeeland laag uit de bus is gekomen Vanwege de Z.L.M. heeft men echter altijd gevochten om de varkensfokkerrj voorzoover hier aanweziig, te handhaven en speciaal t.a.v. de huisslachtingen en in het belang van den kleinen man in het gemengd bedrrjf. Dat er in deze provincie ook nog een varkensmesterij op na werd gehouden waar men een honderd- tal varkens mestte kon niet worden getole- reerd, zooals licht begrijpelijk is. Tenge- volge van het feit dat vroeger 40 der var kens naar het buitenland ging terwijl ook rundivleesch voor 20 werd geexporteerd, is er genoeg reden oan de genomen maatrege len van teeltregeling, slachtregeling en voor 1935 een beiperkte melksteunregeldnig te ver- klaren en men voelt daardoor de redelijkheid van het ibestemmen voor akkerbouw van scheurbaar weiland. In Zeeland is een mini mum van weiland dat niet gescheurd kan worden, omdat hier zooveel veevoer is dat hiervan 90.000 stuks rumdvee gevoed kunnen worden (voor 90 met voedsel uit het eigen akkerbouwbedrijf). Overleg en maat is daarom dringend noodiig. Zeeland staat t.o.v. overig Nederland met een verhouding van 10 tot 30 op een gezond standpunt. De in uitzicht gestelde beperikte zuivelsteun zal vol- gend jaar op 300 millioen liter melk worden verleend. Met het oog op de bijzondere posi- tde van. de Zeeuwen die geen melk aan de fabriek afleveren is er aanleiding geweest om zich vanwege de Z.L.M. tot de Regeering te wenden, teneinde zich hier op het aantal stuks melkvee te baseeren. Waar de Zeeuwsche melkveestapel sedert 1910 slechts met 2 is toegenomen, wijist hij op de redelijkheid van de hanidhaving op dit peil. De heer Dekker gaat hierna meer gedetail- leerd de toestanden in veehouderij en zuivel- bedrijf na en bespreefct de matig rendabele resultaten van 1933. De Bngelsclhe contin- genteeringsmaatregelen en het daardoor uit de markt nemen van 30 a 40.000 varkens zijn nog niet voldoende en zal in 1935 de varkens- stapel nog met 10 moeten verminderd wor den. Gestreefd zal worden de kledne fckkerij zooveel mogelijk intact te laten. De beper- king in 1935 zal hoofdzakelijk op de akker bouw- en gemengde bedrijven worden toege- past en niet op de kledne. Spreker doet een beroep op de vergadering om de genomen maatregelen zooveel mogelijk te eerfbiedigen. EJen lOonend landbouwbedrijf heeft belang' brj een koopikrachtig veehoudersbedrijf. De discusisie's die hierop werden ooenge- steld, werden ingezet door den heer G. van Kampen (Boschkapelle), die een persoonlijke j klacht uitte over een minder serieuize behan- 1 deling door de Varkens-centrale, een klacht die naderhand bleek te wijten te zijn aan 's heeren v. Campens aanvankelijke houding van verzet. De heer Oolsen (Sluiskil) had gaarne een relaas gehoord over maatregelen tot het ren- dabel maken der varikenshouderii en 7©°! dat er heel wat moed toe noodig is het beleid van de Ned. Varkens-centrale naar voren te bren gen. De handel wordt meer en meer uitge-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 5