Last van Uw zenuwen Burgerlijken Stand Mijnhardt's Zenuwtabletten GEMEENTERAAD VAN AXEL. INGEZONDEN STUKKEN. UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. LOOP DER BEVOLKING. MHJLIONNAIR ZONDEK HET TE WETEN. De slager F. de Cruijenaere te Ieperen, liet dezer dag-en zijn loten der ,,Verwoeste Ge- westen" op een bank nazien, wat verscheidene jaren niet gebeurd was. Hierbij bleek, dat de gToote prijs van een millioen frank drie jaar geleden op een der loten was gevallen. De man was zoodoende reeds drie jaar million- nair, zonder het te weten. HITLER-E1KEN AFGEZAAGD. EJenigen tijd geleden waren in twee dorpen in Sleeswijk de Hitler-eikeci afgezaagd. De recbtbank te Flensburg heeft thans twee ver dachten, gewezen communisten, deswege ge- straft met 1 jaar en 1 jaar en 8 maanden ge- vangenisstraf en wel wegens het vernielen van openbare monumenten. Spoedig weer opgewekt en gekalmeerd met Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.) ONTVOERDE KLNDEREN WORDEN OPGELEID TOT DIEVEN. Sen commissie vari onderzoek heeft uitge- maakt, dat er te Bombay 20.000 misdadigers zijn, die zich toelaggen op ontvoeringen. Velen hunner zijn overdag bedelaars en des nachts dieven en houden zich bovendien nog bezig met den handel in verdoovende midde- len. Zij zijn in benden georganiseerd en ont- voeren alleen kinderen, die zij opleiden tot dieven en pakjes cocaine en opium laten ver- voeren. VREESELL(KE VONDST IN HOUT- HAKKERS WONIN G. In een houthakkershut in een der bosschen ran Zuid-Australie, heeft men de lijken ge- vonden van een 29-jarige vrouw en haar vier jonge kinderen. Allen waren klaarblijkelijk met bijlslagen gedood. DE VINGERHOED 250 JAAR OUD. Volgens een Pajrrjsch blad is de vingerhoed 250 jaar geleden uitgevonden door den Neder- lander Nikolaas van Bunschoten voor zijn verloofde. die Van Rensselaer heette. Het kleinood ging de grenzen over en werd nagemaakt. Maar is het wel zeker, dat de genoemde Nederlander het eerst op dit denk- beeld gekomen is? De mooiste vingerhoeden zouden van Chineesche herkomst wezen en in jade en ivoor in den vorm van lotosbloemen gesneden zijn. APPEEBOOM IN DE WAR. In het Hgngaarsche plaatsje Katymar heeft een appelboom dit jaar voor de derde maal vruchten gegeven, het eerst in Juni, daama in Augustus en thans einde November. De appels van den tweeden en derdem oogst waren smakelijker dan die van den eersten, doch hadden geen pitten. Vergadering van Dinsdag 4 December 1934. des namiddags 2 uur. Voorzitter de heer F. Blok, Burgemeester. Tegenwoordig de leden: J. M. Oggel, C. Th. van de Bilt, A. Th. 't Gilde, A. Verschelling, Adr. Hamelink, I. de Feijter, P. J. van Ben- degem, B. Seghers, C. Hamelink, C. van Kam- pen, A. P. de Ruijter, F. Dieleman en J. de Feijter, benevens de Secretaris J. L. J. Maris. (2. Vervolg. 7. Behandeling gemeentebegrooting dienst 1935. Burgemeester en Wethouders voegen hier- bij de volgende memorie tot toelichiting De hierbijigaande gemeentebegrooting voor 1935 met memorie van toelicbting geeft ons reden tot de volgende opmerkingen Be wet van 15 Juli 1929 (St.bl. no. 3881 regelende de financieele verhouding tusscben bet rijk en de gemeenten zal eerstdaags weer op verschillende belangrijike punten worden geiwijzigd. In de begrooting is met deze wijssiging rebe lling gehouden, denhalve is geraamd voor uit- keering in verband met getal inwoners, draagkracht en uibgave voor politie, onder wijs en armenzorg een bedrag van f 28822,93. In dit bedrag is begrepen een bedrag van 12177,16, dat ontvangen wordt als garantie- uiitkeering. Deize bedragen zijn in een bijlage behooren- de bij bet wetsontwerp genoemd. De Rijksbijdrage in de jaarwedden van Burgemeester en Secretaris is 75 gebleven tot een maximum van 3000. Nieuw is de bapaling dat wij een uitkeering krijgen we gens het getal aamgeslagenen in de Ge- meentefonds belasting voor 1935 geraamd op 5333, zijnde het twee-derde gedeeite van f 8000. Daartegenaver staat dat de hoogere op- brenigst Gomeentefonds belasting wegens rangiscfaikking in de 3e klasse (het zgn. clas- sdficataeverschil) vervalt, voor 1935 kan nog geraamd worden f 2667, zijnde het gedeeite van het in het dienstjaar einidigend tijdvak. De tegenwoordige financieele v.erhoudings- wet sohrijft een vaststelling voor der uitkee- rdngen van de gemeenten voor een tijdvak van 5 jaren. In het wetsontwerp heeft de ver- deeling per jaar plaats, omdat het gaat om een verdeeling van belastmigopbrengsten wel- ke van jaar tot jaar wisselen. De uitkeering per inwoner bedroeg voor het jaar 1934 1935 na de korting f 4,7219. Volgens het wetsontwerp zal de vermoedelijke uitkeering per inwoner voor het jaar 19351936 bedra gen f 2,5461, zonder de garantiebepaling. Bij schrijven van den Minister van Binnen- lanldsche Zaken dd. 28 Juli 1931 Afdeeling B.B. no. 19074, zijn voornemingen medege- deelid ter zake van de gemeentelijke kosten van werkiverschaffing en steunverleening aan werkloozen voor 1935 welke de Regeering voomemens is te treffen. Bij Kon. boodschap d)d. 18 Sept. j.l. is het wetsontwerp inge- diernd. De Regeerimg beschouwt de werkloosheids- voorziening als een nationale zaak, met het gevolg, dat alle gemeenten mede moeten werken om de daaruit voortvloeiende kosten te dragen. Er wordt ingesteld een werkloos- heidssubsiiddefonds, waarvan de inkomsten zullen worden aangewend tot het verleenen van bijdragen aan de gemeenten in hare uit- gaven ter zake van de werkloosheid. Een gedeeite van het gemeentelijk belas- tinggebied van alle gemeenten des Rijks zal worden bestemd voor dat fonsds, n.l. 40 van de hoofdsom der grondibelasting 80 van de hoofdsom der Personeele be lasting naar den eersten, tweeden en derden grondslag; 25 opcenten op de hoofdsom der Gemeente fondsbelasting 10 opcenten op de hoofdsom der Vermogens- belasting. In de plaats van 75 wordt in het ver volg slechts 35 in de hoofdsom der grond- belasting ontvangen. Verder slechts 20 van de hoofdsom der personeele belasting naar de gronidislagen, huurwaarde, meubilair en dienstlboden, de geheele zuivere opbrengst van de hoofdsom der belasting naar de overige grondslagen van de Personeele belasting blijft behouden. De bevoegdheid van de gemeentebesturen tot heffing van 100 opcenten op de hoofdsom der fondsbelasting en van 50 -opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting zal met in- gang van het belasbinigjaar 19351936 wor den gewijzigd in een bevoegdheid tot heffing van 75 opcenten op de hoofdsom der fonds belasting en van 40 opcenten op de hoofdsom der vermogenslbelastinig. De sorn der belastingopbrengsten genoemd in de schaal behoorenid bij het reeds genoem de Ministerieele schrijven bedraagt voor onze gemeente f 112930,57. De geraamde bedragen voor steun- en werkvenschaffing aan werkloozen zijn in totaial 43500, zoodat uit een berekeniing blijkt dat ingevoige die Ministerieele circu- laire de gameenite over 1935 een suhsidie van het Rijik krijigt in de wat kloosheidskosten van eoy2 of 26317,50. Over 1934 bedraagt de rijkssubsidie 42,75 zoodat over 1935 meer wordt ontvangen 17.75 of 7721,25. Dit is dus het voordeel van de ndeuiwe regeeringsvoorsohriften. Daartegenaver staat evenwel, dat het Rijk minder uitkeent aan belastinggelden en dat wij verder moeten missen: 5 opcenten gemeentefondsbelasting f 1000 10 opcenten vermogensbelasting 400 40 hoofdsom grondibelasting 9600 80 hoofdsom Personeele belas ting (naar de eerste drie grond slagen 15000 Totaal f26000 minder onbvangsten, zoodat per resto op de begrooting voor 1935 gedekt moet worden een bedrag van 18278,75. Dit vindt dus enkel en alleen zijn oorzaak in de nieuwe regeerlnigsmaatregelen. Door deze maatregelen van de Regeering Worden de belastingen in ons land vrijiwel ge- nivelleerd, zoodat ook onze gemeente onge- veer dezelfde belastingen moet heffen als an- dere gemeenten, die in het moeras zitten. Elnkel de zoogenaamde noodlijdende gemeen ten zijn gebaat bij deze regeling. Wij moeten er dus in de toekomst rekening mee houden, dat de maatregelen van de Re geering gebaseerd zijn op die stellmg. Dit houdt tevens een waarschuiwing in om gelden der gemeente zoo goed mogelijk te besteden zonder de gepaste bezuiniging uit het oog te verliezen aan de eene kant, en aan de andere kant niet op alias lukraak te bezuinigen, aangezien dan in de toekomst wel eens kon blijken dat de zuinigheid de wijsheid kan be- driegen. Wij hebben de begrooting 1935 in uitgaaf zoo zuindg mogelijk geraamd en overeenkom- stdig de te verwachten werkelijkheid. De ontvangsten zijn geraamd overeenkom- stig de te verwachten opbrengst. Tenslotte wenschen wij U er nog op te wij- zen, dat vooral nu de Rijksfinancden en de ge- meentefinancien speciaal wat betreft het be- lastingstelsed, in onderling verband moeten worden besdhouwd en de politiek van de ge meente er op gericht moet zijn om met in- achtnemiing van de Regeeringisvoorsohrdften en een gepaste sotoerheid zooveel mogelijk te krijigen uit het gemeentefonds- en het werk- loosheidssubsidiefonds De verordening tot heffing van 80 opcenten op de hoafdsom der gemeentefondshelasting vervalt automatisoh, wij stellen Uiw College voor een nieuwe verordening vast te stellen, waaibij 75 opcenten op de gemeentefondsbe lasting worden geheven. Verder stellen wij U woor, de verordening tot heffing van 110 op centen op de hoofdsom der Personeele be lasting te wijzdgen in dien zin, dat voor 110 wordt gelezen 185. Verordeningen volgens weike 50 opcenten worden geheven op de hoofdsom der Vermo- gensbelastdng blijven gelden met dien ver- stande, dat het getal automatisoh tot 40 wordt teruiggeibracht. In dit geval heeft Uw Col lege dus niets te wijzigen aangezien alhier 50 opcenten op de Vermogensbeasting worden geheven. Wij verzoeken U tenslotte de besprekin- gen kort en zakelijk te houden in het belang van de gemeente en deze concept-begrooting aan te nemen zooals door ons wordt voorge- steld. De VOORZITTER doet mededeeling van het onderzoek der begrootdngen voor 1935 in de afdeelingen, als volgt: AFDEELING I. Het onderzoek van de gemeentebegrooting 1935 door afd. I kon geen doorgang hebben, vanwege de geringe belangstellitig. Tot deze afdeeling behoorden de heeren J. M. Oggel, C. van Kampen, J. de Feijter, F. Dieleman, C. Hamelink en A. Th. 't Gilde. Aanwezig waren de heeren J. M. Oggel en C. van Kampen. Bericht van verhindering was itigekomen van den heer J. de Feijter wegens ongesteld- heid. Dat de overige leden deze uitgeschreven bijeenkomst niet bijwoonden, zal wel toege- schreven kunnen worden aan het slechte weer, wegens uitsteddgheid en het van geen waarde aehten van een dergelijk onderzoek. AFDEELING II. Verslag van het onderzoek van de begroo ting door Afd. II. Tot deze afdeeling behoorden de heeren C. Th. v. d. Bilt, A. P. de Ruijter, B. Seghers, A. Hamelink, Iz. de Feijter en P. J. van Bendegem. Aanwezig alle heeren. Voorzitter: de Bur gemeester. De Voorzitter opende de vergadering en deelde mede, dat deze begrooting zoodanig is samengesteld, dat door wrjzigingen verstrek- kende gevolgen kunnen ontstaan. Wanneer de regeering haar belastingtactiek en bronnen niet had veranderd, hadden wij onze begrooting, met zijn noodzakelijke ver- hoogingen en nieuwe posten, kunnen aanbie- den zonder eenige belastingverhooging. Waar de regeering destijds een verhooging van 75 opcenten personeele belasting aankon- digde ten eigen bate en thans daarvan is af- gezien en andere brctinen ten behoeve van de schatkist heeft toegeeigend, zijn wij genood- zaakt geworden, die bewuste 75 opcenten van de personeele belasting voor onze gemeente te moeten nemen om ons budget te dekken. Overigens bevat de begrooting verder geen elastische samenstelling meer, waardoor de meevallers tot het verleden behooren. Overgaamde tot het onderzoek worden aan de orde gesteld de UTTGAVEN, Hoofdstuk II. Diverse leden vragen inlichtingen over de volgno. 10, 12, 13, 16, 21, 31 en 47, welke alle door den Voorzitter worden beantwoord. Bij hoofdstuk in worden vragen gesteld over de volgno. 71, 72, 85, 86 en 87. - f. r- - jrcctO- Bij volgno. 8Q .werd de vraag gesteld of de gasprijs voor da straatverlichting, in verband met de tegenwoordige kolenprijzen niet naar beneden gedrukt kon worden. De Voorzitter antwoordt, dat reeds hier- voor een speciaal tarief geldt en men niet lager kan gaan vanwege de productiekosten. Bij dit hoofdstuk deelt de Voorzitter mede, dat van de Plaatselijke Commissie voor de Luchtbeschermingsdlenst een verzoek is inge- komen om een bedrag van f 50 beschikbaar te stellen voor het doen van kleine uitgaven. Burgemeester en Wethouders zouden gaame zien, dat een dergeiijtoe post alsnog op de be grooting kwam. Bij dit hoofdstuk deelt de Voorzitter tevens mede, dat de Divisie-Gomrtiandant der Konin- klijke Marechiatissee dezer dagen wegens dienstemdiging, afscheid heeft genomen en bij die gelegenheid verzocht heeft het gemeente- bestuur zijn hartelijken dank over te brengen, voor him verleende medewer-king om een kazerne alhier te bouwen, die aan alle eischen van den dienst en bewoners voldoet. Bij hoofdstuk IV levert de subsidie van het Groene en Wit Gele Kruis een bespreking op. De een vindt het saldo van het Groene Kruis te gunstig en andere leden vinden de verhou ding van de subsidies onderling niet goed, voomamelijk wanneer het gaat naar het ledental. Het Wit-Gele Kruis telt 241 leden. De Voorzitter merkt op, dat beide vereeni- gingen met geen groot saldo zijn geeindigd in 1933. Het Groene Kruis b.v. is begonnen met een batig saldo van 940 en geeindigd met een batig saldo van 980, aizoo een vooruit- gang van 40 op' een budget van f 4200. Het Wit-Gele Kruis is begonnen met een saldo van f 92 en geSindigd met een tekort van 16, alizoo een terugslag van 1 (J8 op een budget van f 805. Het ledental van het Wit-Gele Kruis be draagt 241 en bij informatie blijkt, dat hef Groene Kruis 1019 leden telt. Aizoo is de verhouding uitgedrukt in de subsidiebedragen en aan de hand van het ledental goed. iBij de volgno's 127, 129, 131, 133a, 136, 137, 151 en 158 van hoofdstuk VI worden eenige vragen gesteld en mededeelingen gedaan. O.a. bij no. 127 deelt de Voorzitter mede, dat in den loop van het jaar voorstellen van Burgemeester en WeWhouders zijn te verwach ten aangaande aanstelling van personeel, in verband met het bere'iken van den 65-jarigen leeftijd van A. IJselbaart. Bij no. 129 wordt gevraagd naar de nieuwe dakfbedekking in het Nieuwediep. Bij no. 131 naar het bijmaken van een ge deeite fietspad van beton iangs den Zaam- siagsohen wag. Bij dat zelfde no. moet een lid een opmer- king maken over het Spuipadje. Dit is be- hoorlijik geweest, doch door het omploegen van het aangrenzende land, heeft het zoodanig te lijden gelhad, dat men met het regenweer alles in het werk moet stellen om op den be- ganen grond te blijven. Met het vorentrek- ken is er door het personeel van dien land- bouwer te veel losse grond op dat pad ge- worpen. Bij no. 133a wordt gevraagd of het wel noo- diig is een bedrag uit te trakken voor den weg naar de Roode Sluis. Volgens verkregen in lichtingen zal van de ui'tvoering van dat werk niets meer komen, omidat de aangrenzende polderbesturen hun medewerking niet ver leenen. De Voorzitter moet deze mededeeling tegen- spreken. Dezer dagen is hem uit zeer be- trouwtoare bron medegedeeld, dat dit werk- object voor elkaar komt door steun uit het Rykswegenfonds Bij No.' 136 vraagt een lid naar de inrit van de begraafplaats. Deze acht hij te smal en dringt op verbetering aan, alsmede voor het plaatsen van een betonnen schutting als af- scheiding vah dit pad en de daaraan grenzen- de erven van de bewoners. Hier ontstaat meer ruimte en vrijheid. Bij no. 137 worden verschillende onderdee- len getoetst aan de kosten van de particuliere bedrijven. De Voorzitter weerlegt een en ander en wijst er nadrukkelijk op, dat de gemeente niet als een particuiier op goedkoope adressen kan speculeeren en' voor bet paard een goede verzorging wordt vereischt. Bij no. 151 wordt medegedeeld, dat men in ondehhandeling is met den Rrjkswaterstaat over het plaatsen van een urinoir in de Zee- straat. Een lid sprak zijn leedwezen uit over de weinige en dan nog gebrekkige geiegenheden die er in de gemeente zjjn, zooals b.v. aan de Openlbare Lagere school, die des Zondags haast niet te bezoeken is, vanwege de min der goede inrichtdng. iBij no. 158 is een lid voor een kleinere ver- goeding van een rijwieli terwijl een ander lid van meening is, dat een in gemeentedienst zijnd ambtenaar geiijk gesteld moet worden met iemand in het vrije bedrijf, aizoo geen extra vergoeding voor het in getoruik zijnde rijwie). Bij hoofdisituk VIH 2 no. 182 vraagt een lid naar de verhoogide onderhoudsikosten. In no. 213 in hoofdstuk VHI 7 komt bij de omschrijiving van de rente een typfout voor, diaar staat vermeld 4(4 dit moet zijn 4y2 Bij volgno. 221 in Hoofdstuk VHI 11 sub sidie aan de bewaarscholen komen versdhil lende meeningen naar voren, over de vergoe ding per leerling. Een lid vindt 7,50 per leerling voldoende, een ander lid wenscht de vengoedimg bepaald te zien op f 6 per leer ling. Een ander lid zou deze subsidie geheel wdllen laten vervallen, als zijnde geen ver- pldchte vergoeding voor dat onderwijs. Een ander lid voert daartegen aan, dat het van de plaatselijke overheid niet verant- woord zou zijn, om deze subsidie geheel te laten vervallen. Daardoor zou men krijgen opheffing van die sctholen, vooral die welke hoofdzakelijk bezodht worden door kinderen uit de minder gesitueerde gezinnen. Spreker is nooit een voorstander geweest van dat onderwijs, doch door de gemeente daartoe in staat gesteld met te beginnen f 15 per leerling zrjn de scholen en het onderwijs op een peil gebracht, dat men dergeiijke scho len zonder subsidie van de gemeente absoluut niet kan exploiteeren. Er wordt wel aange- voerd, dat wij dit onderwijs niet verplicht zijn te subsidieeren en daardoor alleq op de belas- tinglbetalers komt te drukkent zeker een goed argument, maar dan door redeneerende, staat het overig onderwijs op dezelfde irjn. Dat koxmt ook in zijn geheel op de schouders van de be- lastingbetalers en wel zoodanig dat het vol gens statistische gegevens komt op 120 a 150 per leerling. Een anider lid vult den vorigen spreker aan. De oorsprong van die hoogere subsidie moet ook eerst naar voren gebracht worden. Desitijds betaalde de gemeente een geringe subsidie omdat het particuiier initiatief een dergeiijke school verzorgde, waar zooveel mo gelijk alles belangeloos werd verricht. Naar- mate die familie ouder werd en de aanwezige gelegenheid geen voldoende ruimte bood om de vele kinderen te herbergen, heeft deze per- soon het gemeentebestunr medegedeeld, dat hij deze Uefhebberij wenscht te beeindigen, aizoo de gemeente voor jde keus stelde, deze zaak op zich'pa nemen. De gemeente heeft deze aangelegenheid onder de oogen genomen, daarvoor zijn plan- nen ontworpen en berekeningen gemaakt, waardoor de prijs per leerling varieerde tus schen de 35 en 50 per leerling, hetgeen in verschillende steden toen kwam volgens informatie op 70 a 80 per leerling. Hiema is het initiatief van een vereeniging naar voren gekomen, die het aanbood dit voor de gemeente ter hand te nemen, waarvoor de gemeente een subsidie verschuldigd zou zijn van f 17,50 per leerling. Hiervan week men af en stelde het bedrag op f 15 per leerling, waarop de vereeniging in zee ging. Nu wil men de subsidie op de helft brengen van hetgeen destijds bij de stichting bepaald werd, wat op den duur shirting der school bateekent. Gabeurt dit, dan treft men de groote gezin nen en hoofdzakelijk de minder gegoeden. En wanneer wij dan denken aan de plannen, die bij de regeering in bewerking zijn om geen kinderen jonger dan 7 jaar op de lagere school toe te laten, dan worden de ouders van die kinderen daardoor het meest ge- troffen, omdat men die kinderen in de kom der gemeente niet even rustig, als in de bui- tenwijken, op den weg kan laten rondloopen Gebeurt er dan een ongeval met die kinderen dan gaat de overheid niet vrij uit. Spreker vraagt zich af wat er aan ten grondslag ligt om op deze post te bezuinigen. Zijn meening volgend, komt het tot het ant- woord „de belastingen voor de ingezetenen te drukken". Een streven, dat elk raadsldd beoogt mede het belang van de gemeente daarbij niet uit het oog verliezende, maar hij vraagt zich af, wat is de praktische kant van zulke bezuiniging, in dit geval zal het een misrekening worden. Alles wordt op deze wijze den kop ingedrukt en het gemeente- bestuur zal ten slotte met al zijn bezuinigin- gen op velerlei terrein van alles cntbloot komen en in armoede komen te verkeeren, waardoor hij zelfs niets meer kan bereiken, daar het Rijk van dergeiijke bezuiniging zijn vruchten zal weten te plukken ten koste van de gemeente en ten bate van de schatkist. Dergeiijke bezuinigingen en gedachtengan- gen hebben vroeger ook vele menschen op een diwaalspoor gebracht. Wanneer destijds met een ruimere blik op alles gevestigd geweest was en een taktiek van belastingdrukken niet had voorgezeten, dan zouden de gevolgen daarvan ons nooit noodlottig zijn geworden. Hierbij doelende op de H.B.iS. en verschillende andere inrich- tingen van onderwijs in onze omgeving. Deze behoorden in Axel als centrum, de meest daar voor aangewezen gemeente en welke voor- deelen zouden wij daarvan reeds genoten hebben. In deze gemeente kan alles ten doode op> geschreven worden, wat ten slotte toch wei nig voordeel zal opleveren. In den grond der zaak hebben wij niet te bezuinigen, maar rustig door te leveren, dat schaadt de belas- tingbetalers niet en het Rijk vindt geen ge legenheid om de gemeente met een mindere belastingdruk nog zwaardere lasten op te leggen ten behoeve van de schatkist. De voorzitter gaat in hoofdzaak met de gedachten van vorige spreker accoord. De bij de Kamer ingediende wetsvoorstellen getui- gen daar ook van. Een ander lid blijft volhouden, dat hoe zui- niger men leeft men het des te langer kan volhouden. Een ander lid vindt in deze aangelegenheid geen voorbeeld. Spreker is van meenicig, dat het particuliere initiatief in deze toch nog meer kan doen. Bij no. 227 in Hoofdstuk VHI 13 sprak een lid de wensch uit om zich weder tot de Staten-Generaal te wenden om deze bijdrage te verlagen. Bij nos. 228 en 229 dringt betzelfde lid aan op afschaffing van die subsidies. Bij hoofdstuk VIH 15 nos. 230 en 231 zou spreker een brief willen schrijven om dat te verminderen. Een ander lid vraagt of alles nu maar op- geruimd moet worden. Bij hoofdstuk VIII 16 no. 232 wenscht een lid ook te bezuinigen. Er is een lid, die het niet kan dulden dat overal zoo op wordt gekapt. Op den duur krijgt men den indruk dat bet geen emst meer is. Op deze wijze de belangen van de gemeente willen voorstaan is in het oog loopend. Men mag en kan toch niet alles opofferen. Bij volgno. 249 van hoofdstuk IX 2 vraagt een lid of er uitzicht is, dat polderbesturetT diverse werken zullen uitvoeren, waar de werkloozen aan te werk gesteld kunnen wor den. De Voorzitter zegt dat dit hem niet be- kend is. Bij no. 250 deelt de Voorzitter mede, dat bet voile pond is geraamd, wat men in 1935 denkt noodig te hebben. Dat bedrag is be- groot aan de band van de uitkeeringen van vorige jaren en met het vooruitzicht dat de werkloosheid eerder zal toe- dan afnemen. Hieraan te tornen zal moeilijk gaan, daar men met de bedrag-en te wijzigen de ont vangsten, die ontvangsten die volgens een bepaalde tabel zijn berekend, daarmede in disorder brengt. Een lid vraagt of er in het verhoogde bedrag ook een verhooging van steunnormen schuilt voornamelijk voor landarbeiders, daar deze voor die categorie te laag is. Wanneer men thans ziet met hoe weinig de menschen werken moeten om alles het zijne te geven en als men dan niet moet vergeten dat er gezinnen zijn waar nog met ziekte gekainpt wordt, deze menschen geen raad weten, hoe zij aan him verplichtingen moeten voldoen. De Voorzitter deelt mede, dat op geen andere steunnormen is geraamd. Bij hoofdstuk no. 258 vraagt een lid of zijn vermoeden juist was, daar hij dacht dat in 1934 het laatst subsidie moet betaald worden aan de Z.V.T.M. De Voorzitter antwoordt dat dit 1935 is. Bij datzelfde volgno. vraagt een lid of de suibsdidie aan die autobus nog langer moet betaald worden. Een ander lid komt dikwijls die wagen tegen en geen enkele passagier zit erin. Over de ontvangsten krijgen de leden ook gelegenheid inlichtingen te vragen. Bij no. 5 van hoofdstuk II vraagt een lid of deze ramingen zijn naar de nieuwe bepa- lingen. De Voorzitter antwoordt, dat hierin alles is verwerkt overeenkomstig de ingediende wetsvoorstellen. Bij 276 op hoofdstuk XH vraagt een lid of rekening gehouden is met de eventueele mindere opbrengst van de Persoaeele Belas ting, daar veel reclames zullen te wachten zijn tegen de huurwaarde, die altijid aan den hoogen kant is gescbat, hetgeen met de ver houding der opcenten der personeele belasting wel niet uit het oog verloren mag worden. De voorzitter zegt, dat daarmede wel ter- dege rekening is gehouden. Wanneer dat addertje niet onder het gras schuilde, zou wellicht het aantal opcenten, dat verhoogd moet worden met 75 niet tot dat aantal ge komen zijn. Alvorens de gelegenheid te geven tot het houden van algemeene beschouwimgen, wil hij erop opmerkzaam miakeu, dat dit de vierde en laatste begrooting is, die deze raad zal hebben vast te stellen. In verband met den emst der tijden doet hij een emstig beroep op den raad de bespre king: zoo zakelijk en kort mogelijk te doen zijn. Door teveel praten kunnen de belan gen der gemeente worden geschaad. Hij verwacht daarom van de leden dat zij in het belang der gemeente de besprekingen kort zullen houden, waardoor deze belangen op de meest juiste wijize zullen zijn gediend. (Wordt vervolgd (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) „I»E EERSTE DERTIG DAGEN VOOR HET KIND"! De eerste dertig dagen vragen opnieuw van Neerlands' deugd, een blijk van leven en van geven voor onize zwakke Jeugid. De eerste dertig dagen vmgen, (Kerstpost en Gud-Nieuwjaar!) neem 't Kinderzegel nu als regel op uwen iessenaar! De eerste dertig dagen vragen ('t vergt hoegenaamd geen tijd), de post te lakken en te plakken met 't merk: „Weldadigheid". De eerste dertig dagen vragen aan elken rang en stand, am door frankeeren leed te weren, van 't Jonge Nederland! De eerste dertig dagen vragen „Koopt zegels voor het Kind"! wij, „grooten", niemand uitgesloten, wij doer het, 6ensgezind G. NIEUWENHUIJSEN 's Gravenhage, 12 December 1934. TER NEUZEN. Woensdag werd in het cafe „Driewegen" te Driewegen door den architect L. de Brugne aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan de Dahliastraat. De uitslag was als volgt: le perceel (metselwerk) Gebr. van Driessche, Lamswaarde 1120 A. J. Lensen, Zaamslag 939 J. C. de Vos, Zaamslag (i 920 S. Blomimaert en C. Verstraeten, Hulst 900 Gebrs. M. en A. de Bruijne, Ter Neuzen 889 R. Wiemeersch en Verstraeten, Hulst 875 gegund. 2e perceel (timmer- en ijzerwerk A. W. Leenhouts, Zaamslag 714 E. van der Bent, Ter Neuzen 678 J. van der Bent, Ter Neuzen 668 P. Burggrave, Hengstdijk 652 C. Kaijser, Driewegen §32 J. C. Rinders, Hoek $24 L. W. Hamelink, Zaamslag 622 Kr. Dieleman, Zaamslag 596 Joris Kolijn, Ter Neuzen n 585 A. D. Kaijser, Zaamslag 559 gegund. 3e perceel (loodgieterswerk) A. Nicolle, Westdorpe 79 A. J. KindtDankaert, Hontenisse 68 gegund. 4e perceel (glas- en verfwerk) P. C. Moens, Hoek 160,— A. van Duijsse, Ter Neuzen 13si50 C. Dees, Zaamslag 114, Gebrs. Kalle, Kuitaart 114,- gegund na lotlng. 5e perceel (electrisch licht) J. P. F. van Baal, Ter Neuzen H. W. 'Houg, Zaamslag A. Lensen, Ter Neuzen f 28,— 27,— 26,65 gegund. Perceel 1 en 2 gecomb. H. J. v. d. Velden, Ter Neuzen 1836 Perceel 1, 2, 4 en 5 gecomib. A. de Loos en Gebrs. Mlangnus, Boschkapelie 1678,25 Perceel 2 en 3 gecomib. E. v. d. Bent, Ter Neuzen 734 SAS VAN GENT. Van 6 tot 12 December hebben zich in deze gemeente gevestigd: I. M. Mussche, dienstbode, van Bouchaute. Vertrokkem J. Chr. F. Poldner, controleur graancentrale, naar Amsterdam. E. Th. M. Heeffer, electricien, naar Gent. D. M. van Damme, zonder beroep, naar Oostacker. C. S. Wauters, dienstbode, naar St. Nico- laas-Waes. CLINGE. Huwelijks-aangiften. 9 Nov. Pieter Jozef Van Landeghem (van Meerdonck (B.), oud 30 j., jhi. en Clementina de Weijn, oud 32 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 30 Nov. Pieter Jozef Van Landeghem, oud 30 j., jm. en Cle mentina de Weijn, oud 32 j., jd. Geboorten. 5 Nov. Alida Phelomena Maria, d. van Leonardus Franciscus van Sikkelerus en van Maria De Bruycker (wonende te Graauw). 13 Nov. Suzanna Elisa, d. van Petrus Ludovicus Aloysius van Roeyen en van Sylvia Maria RLommaert. 19 Nov. Johanna Prudentia, d. van Antonius van de Wiel en van Magdalena van Gassen. 24 Nov. Maria Philomena, d. van Ludovicus van Dors- selaer en van Julie Breyaert. 27 Nov. Elisa. d. van Joannes De Vet en van Maria de Moor. 28 Nov. Phelomena, d. van Carolus Ludovicus Bosschaert en van Mathilde Verstraeten. 30 Nov. Theophiel Francies, z. van Pieter Alfons Van Stapped en van Maria Rosalia Mariman. Overlijden. 7 Nov. Gustavus Vergauwen, oud 80 j., wediuwn. van Maria Ludovica Goos- sens. SAS VAN GENT. Overltjden. 12 Dec. Johannes Huijssen, oud 80 j.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 4