NIEUWS MET ELKANOER VOOR EEN ANDER! ceen ttieAf Binnenland Feuilleton De man van Nergenshuizen f&kkertjes Kerstinzameling uitgaande van de Vereeniging „De Ned. Dagbladpers" De Zeeuwsche Pers". en Maakt met Kerstmis duizenden blijde gezichten De Directie van de TER NEUZENSCHE COURANT. vm. tweede kamer. £r. per post 1,55 per 6 maanaen oy r-- Vaor Belgie en Amerika f 2,—, overige ianden f 2.35 per 3 maanden fr. Aboanem eaten voor het buitenlami aUeen by vooruitbetaling. per post Ultgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Grootere letters en cncne s worueu uaai Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzendtag van advertentien liefst e£n dag voor de nitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT EEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAY OND. Alle couranten in Nederland hebben een aanval op de beurs van bun lezers geopemd. Moeten wij al weer offeren, zult ge zeggen? Ja, maar DE NEDERLANDSCHE REGEE- RING heeft twee millioen gulden beschik- baar gesteld voor een extra Kerstgave voor de werkeloozen in Nederland. DE NEDERLANDSCHE DAGBLAD PERS vraagt nu voor de behoeftigen niet- werkeloozen en die zijn er inuners ook zoo vele in ons land een offer van U, opdat ook zij met Kerstmis een uitkeering zullen krijgen. Met voile instemming en medewerking van de Regeering is deze oproep voorbereid; de burgemeesters in Nederland zijn op de hoogte gebracht en aan hen zullen straks de binnen- gekomen gelden worden overgemaakt. Zij zUUen dan naar eigen inzicht aan de behoef tigen in hunne gemeenten een extra uitkeering kunnen doen, wanneer iedere lezer een gift, groot of klein, aan zijn krant zal toezenden. en Uw Kerstmis zal er des te gelukkiger door zijn. Vergeet voor een oogenblik al wat ver- deelt en Scheldt en steunt met uw gave, groot of klein, dezen algemeenen oproep. Zendt ons uw riks, gireer ons een pop. Want op die daad, daar rust zegen op. mm HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Till I NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van J. N. HAAS, alhier, om in het perceel kadas- traal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie F, no. 624, een ruwoliemotor van 5 P.K. te mogen oprichten en in werking brengen door hen is toegestaan. Ter Neuzen, den 4 December 1934. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J HU1Z1NGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat het verzoek van de N.V. AMERICAN PETROLEUM COM PANY te 's Gravenhage, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, no. 2119 en gelegen aan de Schelde- kade een ondergrondsche benzinsbewaarplaats met aftapinrichting te mogen uitbreiden door hen is toegestaan. Ter Neuzen, den 4 December 1934. Burgemeester en Wethouders voomoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. MET ELKANDER VOOR EEN ANDER! Sombere korte dagen, donkere lange nach- ten wintertijd, crisistijd, zorgen- en ontberingstijd! Nog nijpt geen snerpende vrieswind de schamel gekieede sj-ofelen, nog dringt diep binnen de spaarzaam verwarmde woonholen niet bij dag en nacht de ij'zige adem van het meedoogenloos koude getij. Maar ook ondanks de mildbeid die de natuur hoe lang, misschien hoe kort nog? den armen stakkers, den misdeelde en hulpbehoe- venden onder ons betoont, wordt er openlijk en nog meer in 't verborgen bitter geleden. Iedereen, die niet ziende blind, die niet hoo- rende doof is kan bet weten en wie niet ver- steend is door eigenbaat, wie niet door cynis- me tegen alle klachten en smeekbeden gepantserd door bet leven gaat, moet bet be- seffen, dat tbans op ieder, die nog iets te missen heeft, een dure plicht rust, een tot ver buiten eigen persoonlijk welzijn reikende ver- antwoordelijkheid. Er moet geholpen worden door ieder, die helpem kan! Velen zijn er, die zich voorpraten dat zij niet kunnen helpen, dat zij maar net voor zichzelf kunnen zorgen, dat betastingen, ver- zekeringpremies en andere onvermijdelijke schattingen al zooveel offers vergen, dat er niets overblijft ran af te staan voor de lief- dadigbeid. Zij zeggen dat zij dat moeten overlaten aan hen die rijker zijn en zij beseffen veelal niet dat er onder die rijkeren evenzeer talloozen zijn, die precies zoo redeneeren als zij en beweren dat zij buiten de uitgaven voor eigen staat en bestaan niets te missen hebben. Het schenken van een gift eischt steeds een zekere overwinning op zich zelf. Duistere machten in ons spannen samen om onzen drang naar steeds meer bezit den scbijn van spaarzaamheid te geven, om bet inge- schapen kil egoisme voor verstandigen burger zin te laten doorgaan. Door zulk zelfbedrog slagen velen er in om zonder schuldgevoel en met een door niets verontrust geweten den nood van anderen voorbij te gaanzondeT hulp te bieden! Hulp bieden kan ieder, wanneer bij werkelijk wil. En de geringste hulp is doeltreffend, ook voor hem die geeft, zoo deze gave werkelijk het grootste offer is, dat gebracht kon worden Hulp in 't groot wordt er al jaren geboden. Ons Vorstenhuis en onze Regeering gaan daarin vddr, vele ondememingen en particulie ren volgden op dezen weg der barmhartigheid; dankbaar, innig dankbaar zij het erkend en geprezen! Maar er zijn in elke gemeente nog zoovelen die, staande buiten bepaalde organi- saties en groepen, van die hulp zoo wednig kunnen profiteeren. Ook nu weer is er voorzien in een Kerstgave voor de werklooze valide arbeiders en nie- mand zal hun deze willen onthouden of mis- gunnen. Maar hoevelen zijn er niet die, maat- schappelijk op een booger of lager trede staan de, evenzeer, zoo niet meer behoefte hebben aan een Kerstgave. Meer duurzame en afdoen- de hulp zou voorzeker beter zijn, maar toch. een Kerstgave, welk een licht zou deze reeds ontsteken in het door gebrek en ellende ge- kweld bestaan van duizenden onzer mede- menschen. Deze Kerstboodschap heeft de Vereeniging >yDe Nederlandsche Dagbladpers" te gezegen- der ure verstaan en zij heeft het sympathiek initiatief genomen tot een grootsche, treffen- de, gezamenlijke acti'e, door in alle Nederland- sche bladen een inschrijving te openen voor de behoeftigen, die buiten de offiicieele steun- regeling vallen. De burgemeesters Jcunnen bet beste weten o^ vernemen, wie hierbij in elke gemeente afzonderlijk voor een Kerstgave in aanmerking komen en zij zullen dan ook de verdeeling der uitkeeringen regelen. Dat komt prachtig in orde, als wij maar eerst veel giften, groot en klein, in de bladen verantwoord zien. Zorgt dat gjj op de lijst inons blad niet ontbreekt! Helpt mee naar vermogen en gelijk de stem in uw hart het u ingeeft om in dezen sombe- ren, donkeren crisistijd een Kerstlicht te ont steken voor onze misdeelde broeders en zusters een Kerstlicht, dat zijn voedsel zal putten uit ons aller stoffelijhe gaven, maar dat bet onvergankelijke scbljnsel zal verspreiden van de koesterende Liefde en den heiligenden Geest van Hem, in wiens Naam wij alien met elkan- der voor een ander moeten zorgen. Offert uw bijdrage en gij zult dieper besef fen dan ooit, hoeveel zaliger bet is te geven, dan te ontvangen! Geeft milde, gij feb kersten zijt en Kerstdag komt-'fe vieren; geeft milde. alzqo me. in vroeger tyd gaf milde aan mensche eh dieren; en Hij die menscS^ en'dier bemint die u, o menscb, verbeven, vergodlijkt heeft, Hij zal 't zijn kind, o mensch, eens wedergeven! (Guido Gezelle.) PRINSES JULIANA UIT LONDEN VERTROKKEN. Gisteravond om half 7 is Prinses Juliana van Victoriastation te Londen naar Nederland vertrokken. Een kleine politiemacbt had het perron afgezet. De Prinses, die een grijzen bontmantel nfet een orcbidee en een licht grijs hoedje droeg, werd uitgeleide gedaan door graaf Athlone. prinses Alice en prinses Kyra van Rusland. Ook de heer en mevrouw de Marees van Swinderen. benevens onze ban- delsattacbd, de heer F. B. 's Jacob waren aan bet station. Toen de tijd gekomen was, steeg de Prmses na prinses Alice omhelsd en baar gastbeer prinses Kyra en de andere genoodigden har- telijk gegroet te hebben, in haar comparti- ment, van uit welks open raampje zij zich nog eenigen tijd levendig met de princessen Alice en Kyra bleef onderbouden en nog lang bleef wuiven, toen de trein reeds in be-weging was door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 15) (Vervolg. Ik ben over't algemeen zeer gesteld op ver rassingen, maar men kan van het goede wel eens te veel krijgen. Met het telegram in mijn hand gmg lk naar binnen en sloot de deur achter mij. Alle lich- ten brandden in de hal en ik ging op den hoek van een tafel zitten, waar ik het korte bericht nog eens overlas: „Neem U in acht voor uw nieuwen huis- knecht." Het was verzonden van het Charing Cross kamtoor om 9.58 en de afzender, wie het ook mocht zijn, was klaarblijkelijk iemand van kort en bondig handelen. Ik keek er naar met gemengde gevoelens van twrjfel en ergemis zoowel als van ge- noegen. Indien de waarschuwing emstig ge- meend was en mijn nieuwe huisknecht met een degen in de hand ergens op den loer lag, wie bad zich dan de moeite getroost mij te berichten, dat ik op mijn hoede moest zijn? Het moest iemand zijn, die bekend was met den maatregel, welken ik dien morgen had genomen. Maurice was de eenige, die er van op de hoogte was. Ik zag echter niet in, waar- om hij nu met zijn vriendelijke waarschuwing aankwam; dat had hij toch van morgen direct kunnen doen. Over bet geheel was ik meer geneigd aan te nemen, dat het telegram een uiting van brwtaliteit was. Het was best mo- gelijk, dat het in dienst nemen van een an deren betrouwbaren huisknecht ter vervan- gtog van den braven Milford, niet met de plannen van mijn onbekende vrienden strookte PRINSES JULIANA VERUEST EEN ARMBAND. De correspondent der N. R. Crt. meldde Dinsdagochtend uit Londen Reeds Maandag gingen er geruchten, dat een der vorstelijke person en op den bruilofts- dag en wel op den tocht van Buckingham Palace naar de kerk, of omgekeerd, juweelen verloren zou hebben. Dinsdagochtend gaven een paar ochtendbladen een bericht, dat deze vorstelijke persoon Prinses Juliana is, die een kostbaren armband veTloren zou hebben. De berichtgeving uit de omgeving van de Prinses had daar tot Maandagavond nog over ge- zwegen. Vol gens de Daliy Telegraph zou deze arm band een waarde van 7000 pond hebben. De Prinses herinnert zich, dat zij den armband nog had, toen zij Kensington Palace verliet om naar Westminster Abbey te gaan. Vol- gens de Daily Telegraph zou zij bet verlies pas bemerkt hebben, toen zij in Buckingham Palace kwam voor de trouwluneh en daar haar handschoenen uitdeed. Volgens genoemd blad zou Scotland Yard het onderzoek in handen genomen hebben. maar nader vernemen wij, dat bet in handen geweest is van den gastheer van de prinses, graaf Athlone. die de koetsen en alle plaatsen, waar de Prinses geweest is, goed heeft laten nakijken en ook de eerste ondervragingen heeft doen verrichten. Eerst toen dit geen resultaat opleverde, is de zaak in handen van Scotland Yard gageven en is ruchtbaarheid blijkbaar onvermijdelijk geworden. Maandagavond omstreeks 12 uur opgebeld door de Daily Telegraph, zou de heer Van Welderen Rengers, kamerheer van de Prinses, aan een vertegenwoordiger van dat blad mede- gedeeld hebben, dat het vertrek van de Prin ses door het verlies niet uiitgesteld zal wor den en dus Dinsdagavond zou plaats hebben. Volgens latere inlicbtingen zou bet door de Daily Telegraph opgegeven bedrag voor de waarde van den verloren armband scbromelijk overdreven zijn. Deze zou niet meer dan tus- sehen de 100 en 200 pond waard zijn. Vergadering van Dinsdag. Verworpen wordt het amendement-K. ter Laan tot instelling van een beroepsinstantie voor mobilisatieslachtoffers met 65 tegen 24 stemmen (een gemengde stemming). -De afwijzende con-clusie op bet adres van burgemeester en wethouders van Smallinger- land tot venbetering van de uitkeeringen aan mobilisatie-slachtoffers wordt aangenomen zonder hoofdelijke stemming. De begrooting van defensie wordt aange nomen met 56 tegen 32 stemmen. Tegen stemden de S.D.A.P., de vrijz.-dem., v. Houten (Chr.-dem.), Arts (K. Dem. P.) en de commu nis ten. Aan de orde is het wetsontwerp tot eontm- genteering van steenkolen, cokes en steenkool- briketten De beer Hermans (r.k.) acht de regeling onvoldoende. De heer Schilthuis (v.-d. wenscht een afzonderlijke regeling voor huis- bramdkolen. De heer Van Dijke (a.r.) is van oordeel, dat niet van overmatigen invoer van buisbrand- en industriekolen kan worden ge- sproken. De beer IJzerman (s.-d.) zegt, dat de regeling niet goed is. Er is een leven-dige handel in con sent en. De heer Vervoom (plattel.) geeft de voor- keur aan export-premies boven contingentee- ring. Den heer Van der Waerden (s.d.) is deze contingenteering zeer antipathiek. VLIH1GTUIGBOUW BIJ DE KON. MIJ. ,J»E SGHELDE". Naar wij vernemen, overweegt de Kon. Maatschappij „de Schelde" te Vlissmgen de stichting van een vliegtuigafdeeling. Zij voert besprekingen met de regeering over de vraag of daartoe mogelrj'kheden be- AIs constructeur zou eventueel aan de werf worden verbonden de beer F. E. Slot, de bou- wer van den Panderjager. (N. R. Crt.) DE STAF VAN DE ZESDE INFANTERIE- BRIGADE NAAR BERGEN OP ZOOM? Ofschoon twee van de drie regimenten van de zesde infanterie-brigade reeds geruimen tijd te Bergen op Zoom gevestigd zijn, bevindt de brigadestaf zich nog steeds te Breda. Dit vind-t mede z'n oorzaak in het feit dat de buisvestinig te Bergen op Zoom onvoldoen de is en mien voor het bouden van groote oefe- ningen ook nog steeds op Breda en omstreken is aangewezen. De laatste maanden hebben, schnjit ae in. R. Crt., onderhandelingen tusschen het mini- sterie van defensie en bet gemeentebestuur van Bergen op Zoom plaats gehad met het doel het gemeentebestuur te bewegen vol- doende terrain-en in de omgeving van Bergen op Zoom aan te koopen en ter beschikking van Defensie te stellen om oefeningen in groot verband ook rond Bergen dp Zoom mogelijk te maken en om bovendien verbete- ring te brengen in de kazemeering. Het ligt thans in het voornemen van het Zelfs Uw lievelingskoslje lust Ge ruet meer, doordai Uw spijsvertenng me! goed werkl en Uw maag in de war is. Uw darmen ledigen zich niet voldoende. Daardoor onislaan ingewand-sloornissennekende adem, beslagen long, opgezwollen bulk, pijn en druk in de maagstreek, hooidp ru Wacht niet langer! Verwijder uit Uw dar men de giftige aivalstoffen met de nieuwe Laxeer-Akkertjes. De bijzondere bestand- deelen zuiveren tegelijkerlijd Uw bioed. Uw sp.ijsverterings-organen gaan weer normaal werken, Uw geheele gestel za. verbeteren. Ge gevoelt U verjongd, want Per 12 stuks 60 cenl TRoJcert Sciioon-Schip NtDCrtlANDSCH PBQD^CT (Ingez. Med.) gemeentebestuur van Bergen op Zoom in aan- sluiting aan het oefeningsterrein Woens- drechtsche heide een stuk boschgrond aan to koopen van bet landgoed Wouwsche plan- tage, groot ongeveer 200 H.A. en een terreln van eenigszins kledneren omvang. Hierdoor zal voldoende oefeningsterrein verkregen worden. Bovendien zijn Burg, en Weth. voomemens de kazerne Korenmarkt te verbeteren en uit te breiden, waarvoor onteigening van ver- schillende woningen in Pasteur Lancrietstraat en K-ettingstraat noodzakelijk is. De kosten worden in totaal beg root op 300.000. De raad van Bergen op Zoom heeft deze aangelegenheid reeds in besloten vergadering besproken en staat tegenover de plannen buitengewoon sympathiek. Wanneer deze verbeteringen tot stand wor den gebracht zal de brigadestaf te Bergen op Zoom komen en tegelrjk ook de stafmuziek van de infanterie-brigade, welke thans even- eens nog te Breda is ^elegerd. De besprekingen zijn nog niet ten einde, doch spoedig kan een definitieve beslissing in deze worden verwacht. „ILYVIK" EN „UIVER" WEER THUIS. Zondagmiddag is het K.L.M. viiegtuig de 'Havik, welke zooals men weet verleden week te Djask met motorpech te kampen heeft gehad en voor welk viiegtuig de Oboe een nieuwen motor naar Djask heeft gebracht, op Sehiphol geland. Post en drie passagiers uit Bagdad waren aan boord. Drie uren later arriveerde ook de Uiver, welk viiegtuig de post- en passagiers te Cairo met de Ohoe had verwisseld en daarna weer naar Nederland terug is gevloigen, terwijl de Oehoe naar Batavia doorvliegt. ORITIEK OP WIJZIGING DER OUDKRDOMSWET. Volgens het afdeelingsverslag der Tweede Kamer, inzake het wetsontwerp tot wijzigmg der Ouderdomswet, was van werkelijke in- stemming met de voorgestelde regeling waartegen men zich vrij algemeen in verband met den huidigen toestand van 's lands finan- cien niet meende te mogen verzetten slechts in zeer geringe mate sprake. Een nog en dat zij op deze wijze mij bang wilden maken, opdat ik mij van hem zou on-tdoen. Hoe bet zjj, de eenige weg dien ik te nemen bad, was volgens mijn meening, den persoon in kwestie zonder uitstel te ondervragen en te zien, wat ik van hem dacht. Ik drukte op bet electrische knopje en zette mrj haastig in een waardige houding op het kleedje voor den haard. In pr-omptheid liet Francis niets te wen- schen over want binnen dertig seconden kwam hjj in de hal en bleef met 'n eerbiedige bui- ging voor mij staan. Ik nam hem scherp op. Het was een groote mam, ongeveer vijf en dertig jaar en slank gebouwd. Een overvloed van zwart baar bedekte zijn hoofd en zijn gelaat had een gele tint. „Ik zie dat je al direct bent gekomen, Francis", zei ik bij wijze van welkom. Hij maakte wederom een buiging. „Ja, mrjnheer, ik ben omstreeks drie uur met mijnheer Seagrave bier gekomen. Hij heeft een kaartje aan de keukenimeid ge- gaven, mijnheer". „Heb je Milford al gezien?" vroeg ik. ,,Ja, mynheer, ik beb hem even gesproken „Hoe gaat het met hem?" „Hij scbijnt al iets beter te zijn, mijnheer. Hij wilde mij omtrent de bezigheden alles uitleggen, maar ik vond -beter, hem maar niet te vermoeien. De keukenm-eid heeft mij over een en ander ingelicht en ik geloof, dat ik alles tot uw tevredenbeid zal in orde maken Ik knikte. ,,H'eel goed", zei ik. ,,Verder hebben wij, geloof ik, niets te bespreken. Ik heb je uitsluitend voor mijn persoonlijike diensten noodig, zooals dat gebruikelijk is. Voor het overige zal i'k je een en ander wel vertellen en als je iets bizonders wenscht te weten, kom je maar gerust vragen, hoe ik het hebben wil". Ten derde male boog hij en zei: ,,ja, myn heer, dank U". ,,Ik ga nu naar bed", zei ik. ,,Ik heb alleen maar een beetje beet water noodig en morgen- ochtend moet je mij op den gewonen tijd wek ken acht uur". Ik overhandigde hem mijn hoed en stok. nam eenige brieven van de tafel en ging de breede trap op, die naar mijn studeerkamei leidde. Op het eerste bordes gekomen, liet ik met opzet een brief valJen en toen, alsof ik het plotseling bemerkte, keerde ik mij om, teneinde hem op te rapen. Ofschoon dit zeer voorzichtig was, bleek bet toch een weinig voorbarig. Francis stond aan den anderen kant van de hal, met zijn rug naar mij toe. schijnhaar bezig mijn hoed en stok m den standaard te deponeeren. Gedachtig aan de gebeurtenis van den vorigen nacht, was het eerste, wat ik deed, toen ik mijn zitkamer bereikte, naar de nis te loopen en het gordijn, dat er voor hing op zij schuiven. Natuurlijik wist ik, dat de nis ledig was, maar in een uitersten schuilhoek van mijn brei-n, doem'de de belachelijke hoop op dat ik daar Merica mocht vinden, met haar pistool in haar band, en die beerlijke half treurige, half verachtelijke uitdrukking op haar ge'laat. Ik geloof, dat ik er op dat oogenblik een pi-stoolschot voor bad willen af- wachten, als ik mij daarmede de zekerheid van baar bijizijn had kunnen verschaffen. Maar de nis was leeg, zoo leeg als een pasgedolven graf en met een gevoel van teleurstelling zette ik mij op een stoel en begon de oorres- pondentie van North cote te openen. Zij be- vatte niets bijzonders; hoofdzakelijike rekenin- gen en circulaires en een paar zakenbrieven, welke ik even doorlas. Ik had er voor vandaag genoeg van. Toen ik den laatsten brief bijna ten einde had, hoorde ik Francis mijn slaapkamer bin- nenkomen. Na een paar minuten dribbelen, schijnbaar om het een en ander voor den nacht in gereedheid te brengen, klopte hij zacht aan de 'deur van mijn zitkamer, waaroa hij haar open deed. ,,Uw slaapkamer is klaar, mijnheer", kon- digde hij aan. t ;,Dank je-Francis", zei ik. „Wel te rusten". „Wel te rusten, mijnbeer". Hij ging geruischloos heen door de slaap kamer, waarvan ik hem de deur achter zich hoorde sluiten. Ik wachtte tot hij beneden was, waarna ik van mijn stoel opston-d en een paar maat- regelen voor mijn v-eiligheid giing trefferl. Ofschoon ik vast geloofde, dat bet telegram valsch alarm was, vond ik het toch niet over- bodig, eenige zorg aan mijn nachtelijke stel- ling te besteden. Daarom begon ik, na een pijp opgestoken te hebben, nauwkeurig mijn zit- en slaap kamer te doorzoeken. Nadat ik mij verzekerd had, dat geen vreemdelingen of bommen tot de inventaris behoorden, deed ik beide deuren op slot en maakte de spanjoletten van de ramen goed vast. Zoover ik nu kon oor- deelen, was alles in orde en bestond er geen kans, om buskruit en valscbe sleutels voorbe- houden, zonder mijn toestemming binnen te komen. Tot meerder-e zekerheid echter nam ik het stookgereedscbap bij de twee haarden weg, waar onder een pook, die ik binn-en mijn -bere'ik tegen het ledikant plaatste. Het overige stookgereedschap plaatste ik voor elke deur in een groep, zooals geweren in rotten. Ik ben een licbt slaper en ik berekende, dat indien iemand mocht bimnenkomen, dit |«een muzikaal accompagnement zou vormen, dat onmMdellijk mijn slaap zou verstoren. Geheel gerustgesteld, kleedde ik mij op mijn gemak uit en ging naar bed. Op bet nacht- tafeltje naast mijn bed stond een klein elec- triseh lampje; brj wijze van reserve legde ik een doosje luoifers onder mijn hoofdkussen en voelde voor zekerheid of ik den pook gemak- kelijk kon grijpen. Een laatste blik in de ronde verzekerde my, dat er aan mijn maatregelen niets ontbrak Toen ik bet licbt had uitgedraaid en gemak- kelijk lag, koesterde ik een vaag gevoel van hoop, da', bet telegram toch emstig bedoeld mocht zijn. Het scheen jammer, dat men zooveel moeite voor niets gedaan had. In slaap vallen is voor mrj steeds iets man of meer oogenblikkelijks en dezen avond maakte ik daarop geen uitzondering. In ieder geval beb ik geen herinnering aan iets. tus schen den tijd dat ik den handgreep van mijn pook met een soort droomerig vedligheids- g-evoel betastte en het oogenblik, dat ik mij plotseling in bed oprichtte met een zwak ijzer- gekliflgel, dat in mijn ooren klonk. Ik was klaar wakker en op mijn hoede. Alles rondom mij was in diepe duisterois gehuld en mijn hand strekte zich instinctmatig uit naar bet oontactknopje van mijn lampje. Ik moet zoo eenige seconden in die houding gezeten hebben. Mijn hart sloeg snel, maar ik geloof niet dat ik in 't minst bevreesd was. Toen hoorde ik de deur zeer zacht sluiten en iemand een stap voorwaarts in de kamer maken, Zonder eenig geluid te maken greep ik mijn pook. Daarna stel-de ik mij zoo in positie dat ik den indringer vlak voor mrj had en t-oen drukte ik op het knopje van mijn elec trische lampje. Mijn bedoeling was, zoodra het lioht op zou zijn, den pook onmiddellijik weg te slingeren, of een plotselingen sprong te doen en mijn bezoeker een slag op zijn hoofd toe te bren gen, nog vodr hy zich zelf had kunnen ver- dedlgen. Het hing er maar van af of hij een revolver bij zich had. Ongelukkigerwijize kwam geen van die uitstekende plannen tot. uitvoering. Het knopje van het licht knerste wel omlaag, doch in plaats van eeai lichtstraal te ontmoeten, bleef alles duistemis om mij been. Ik kan U verzekeren, dat ik mij niet af vroeg, waarom het licbt niet aanging. Het gevaarlijke van mijn positie trof mij als met een slag en in minder tijd, dan benoodigd. om het te zeggen, was ik aan den anderen kant uit bet bed gegleden. Het was boog trjd ook. Bijna nog voor ik op den gromd stond hoorde ik den smak van een tafel, welke omver viel en toen kwam er iets met een hevigen doffen slag op bet kussem neer, dat bet geheele ledi kant deed schudden. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1