ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9227 MAANDAG 26 NOVEMBER 1934 74e Jaargang Binnenland Predikbeurten Feuilleton De man van Nergenshuizen Sport EERSTE BLAD TER NEUZEN, 26 NOVEMBER 1934. frissche mond mei wiite tanden door RECHTSZAKEN. HOEK. AXEL. VOETBAL. a TER NEUZENSCHE ARONNEMENTSPRIJSBinned Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen ^er poet 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar v.* tUusje en Amerika 2,overige ianden 2,35 per 3 rnaanden fr. per post *vtunemeiiT.en voor bet buitenl&nd alleen b\j vooruitbetaling. .itgeefster; Firnta 1*. J. YAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20.. KLEINE A.DVERTENTI8N: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche s worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor dp uitgave. DIX BLAD VERSCHIJNX IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE UIVERBEMANNING ie ji. Zaterdag onder overgroote belangstel- ling van autoriteiten en bevolking te Rotter dam en te's Gravenhage gehuldigd. Zij waren met hunne dames met „de Uiver" van Schip- hol naar Waalhaven gevlogen. Zij werden te Rotterdam op het stadhuis ontvangen en reden vervolgens per auto naar Den Haag. VEEL GESCSHREEUW EN WEINIG WOL? Naar aanleiding van het dezer dagen in ons blad gepubliceerde bericht omtrent het ult- treden der afdeeling Purmerend van den Vrijz. Dem. Bond wegens de in die afdeeling heer- scihende ontevredenheid over de gestie van de ministers Marchant en Oud, worden nog de volgende aanvullende bijzonderheden medege- deeld De vergadering, waarin de desbetreffende motie werd aangenomen, was bezocht door twaalf leden, terwijl de afdeeling thans veer- tig leden telt. Op het convocatiebiljet voor de vergadering stond niet vermeld, dat een dergelijke motie zou worden behandeld. Verder zijn er in Purmerend verschillende toonaangevende leden van den Vrijz. Dem. Bond, die onder dit afdeelingsbestuur geen lid van de afdeeling willen zijn. Diezelfde leden en vele anderen gaan ook in het geheel niet accoord met de houding der afdeeling Purme rend. „SOHELDEKOOR". Het jJ. Vrijdagavond in Luxor-Theater' gegeven concert van de gemengde zangver- eeniging „Sdheldekoor", directrice mevr. A. 't GildeVan Staveren, heeft niet de belang- stelling getrokken, die we, in aanmerking ge- nomen het ledental van 't koor zelf, meenden te mogen verwachten. Het bezoek was matig. En dit vinden we jammer, omdat dit niet aan- moedigend werkt en het vereenigingsleven te dezer stede naar onze meening wel wat op- wekking verdragen kan. Door den voorzitter, den heer J. Jtirrrj, die de opgekomenen een welkom toeriep, alvorens met de uitvoering van het programma werd aangevangen, gaf te kennen, dat ..Sohelde- toor" een koor wil zijn voor alien, die liefheb- bers(sters) zijn van zingen. Er is steeds ge legenheid zich als lid aan te melden, en zij die niet aan zingen doen, doch het koor willen sbeunen, kunnen zulks doen door toe te treden ale donateur; zij zullen gaame worden ge- noteerd. Het was voor het koor een debuut, en daar- van droeg ook de uitvoering der nummers voor het koor wel eenigszins de kenmerken. Het was nog niet af. Aan de klemtoon bij de uitgangen zal meer aandacht behooren te wor den gewijd. Verschillende zangen werden door mevr. Brederode niet onverdienstelijk op de piano geaccompagneerd. Voorts werden door den heer JDuurink (has) op de van hem bekemde verdienstelijke wijze eenige solo's gezongen, die algemeenen bjjval verwierven, terwijl mej. Yvonne Bosch door het spelen van eenige werken van Fr. Chopin en Fr. Liszt hare virtuositeit op de piano be wees. Zoowel aan haar als aan mevr. Brederode werden bloemen aangeboden, terwijl de direc trice, mevr. 't Gilde—Van Staveren met een keurige bloemenmand werd gehuldigd. Bij de hoorders viel blijkbaar bijzonder in den smaak ,,Jong Hendrik", gezongen door 4-stemmig mannenkoor. 40-JAKIG BESXAAN CHR. SCHOOL XE SLUISKIL. Vrijdagavond vierde de Chr. School te Sluis- kil haar veertigjarig bestaan. Vele gasten vulden de beitle schoollokalen. De vergadering stond onder leiding van het hoofd der school, den heer C. J. Nobels. Onder de genoodigden merkten we op de edelachtb. heer Burge- meester van Ter Neuzen, de heeren D. J. Dees en W. Bedet, die behooren tot de oprichters en den heer P. Bakker, die door zijn Zondags- schoolarbeid de voorbereider was geweest van het ontstaan der Chr. school te Sluiskil; deze heeren voerden aehtereenvolgens het woord. Het openingswoord en historisch overzicht werd door het hoofd der school gesproken. De leerlingen der school (hoogste klasse) zongen een feest-cantate, voor deze gelegen- heid samengesteld en brachten nog eenige leuke voordrachten ten gehoore. Door een dubbelkwartet werden nog enkele zangmun- mers uitgevoerd. Aan het Hoofd der school, die op 1 Sept. zijn 25jarig jubileum als Hoofd had gevierd, werd door de leerlingen na een leuke toepas- selijke voordracht een schemerlamp aange boden, en bij monde van den voorzitter, den heer W. Oostdijk, namens het Bestuur een wandelstok met zilver gemonteerd. De bij uitstek goed geslaagde vergadering werd door den heer J. C. Oostdijk met dank- Esegginig gesloten, nadat gezongen was Ps. 72 11. Telegrammen en schriftelijke gelukwenschen waren ingekomen van den heer H. de Boer te Noordwijk (het eerste hoofd der school), van het Bestuur der Ohr. school van Ter Neuzen, van den heer Inspecteur (die verhinderd was de vergadering bij te wonen), van den heer R. Stouthamer en mej. A. C. de Bokx, die vroe- ger aan de school werkzaam waren. MOTORTANKSCHIP „BRITTA". Het uit zee komende Noorsche motortank- schip „Britta" geladen met benzine is op de Wester-Schelde omhooggevaren en met be- hulp der sleepbooten „Ajax" en Thames" van de Towage Salvage Union in diep water gebracht, waarna het de reis naar Antwerpen heeft voortgezet. v MOTORSCHIP ..CORNELIA". De alhier thuisbehoorende motorklipper ..Cornelia", schipper P. de Lege, op weg van Borsselen naar Ter Neuzen, met een lading suikerbieten, is op de Suikerplaat omhoog- geloopen. Met behulp van een tweetal sleep booten der Ter Neuzen Tugboat Company is het schip vlotgebracht. MOTORSCHIP ..ALPHA". Het motorsohip „Alpha", beladen met aard- appelen is op de Wester-Schelde omhoogge- varen en tijdens vloed op eigen kracixt vlot- gekomen waarna het de reis heeft voortgezet. IN HET RUIM GEVALLEN. Tijdens het dichtleggen der ruimen aan boord van het Belgisch stoomschip Charles", kwam de tweede stuurman te struikelen waar- door hij in het ruim viel. Dr. A. S. C. van Breda Vriesman verleende de eerste hulp en adviseerde opname in het ziekehhuis alhier. daar de stuurman hij den val een inwendige bloeding in het linkerbeen had bekomen. Hij wenschte echter aan boord te blijven waarna het schip de reis naar Goole heeft voortgezet. WACHTGELDERSGETREK. Mej. Meert te Sluiskil, wachtgeldster, die gedurende eenige dagen een vacatiire Heeft vervuld aan de R. K. Jongenssohool te Ter Neuzen, is nu weer benoemd als tijdelijk onder- wijzeres te Ossendrecht (N.-Br.). HERWONNEN LEVENSKRACHT. Verleden Zaterdag werd een speldjesdag gehouden voor de R. K. vereeniging ter be- strrjding der tuberculose „Herwonnen Levens- kracht", een instelling van de R. K. Werklie- denvereeniging. Ook Zondog voor en na de H.H. Missen werden de speldjes op het kerk- plein ten verkoop aangeboden. GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspecteur van Politie alhier maakt bekend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen Nummerplaat van een auto, Wed. W. de Bock, Driewegen 76. Een paar Kinderhandschoentjes, W. Haars marechaussee-kazeme, Nieuwstraat Kerkboekje, P. v. d. Hout, Tramstraat 39. Sleutel, D. van Drongelen, Kerkhoflaan 1. Belastingmerk, P. Machielsen, Walraven- straat 9. Broche, F. Kegels, Tholensstraat 66. Portemonnaie met inhoud, J. Pieters, Blik- straat. Een paar Dameshandsehoenen, H. de Koeijer, Baandijk 28. Motorhandschoen, C. Warrens, Grenul. 49. Een Alpinomuts, P. Wjjffels, Van Steen- bergenlaan 55. Boodschaptasch, D. Koster, Baandijk 3. Mantelband, M. Verlinde, Rosegracht 2. Belastingmerk, J. v. d. Veer, Arsenaal- straat 3. Handschoen, Bureau van Politie. Bos Sleutels, Firma Jamin, Noordstraat. Een Hond, C. Huijssen, Steenkampl. 38. Rijwielbelastingmerk, C. Buijsse, Driewegen O 135. Twee Sleutels van een a^tetasch, Bureau van Politie. Twee Portemonnaies met inhoud, J. Klaas- sen, Othene D 128. Autoband met velg, Bureau van Politie. Kinderhandtasch met inhoud, J. C. F. van Wijck. Steenkamplaan 34. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Men sohrijft aan de Banter uit Borssele: Ds. J. D. Barth, predikant bij de Geref. Gem. is door een la igdurige ongesteldheid getroffen. De dokter heeft hem drie maanden rust voorgeschreven. Evenwel hoopt Ds. Barth zooveel hij kan in zijn gemeente te blijven voortgaan. VRI.IWILLIGE VOLDOENING VAN BEL ASTIN G. De minister van finanoien maakt bekend, dat ten behoeve van 's rijks schatkist is ontvangen wegens over vorige jaren te wei- nig betaalde belasting naar inkomen en/of vermogen (gewetensgeld) bij den ontvan- ger der directe belastingenHulst 86,54, 27,74, 23,28, 11,75, 10,83, 8,64. 6,30. 5,29, 5,22, 4,66, /4,65; Sas van Gent f 19,79, 15; Ter Neuzen 29.50, 23,20, 14,70, 3,06, 2,60. de beeldende kimst op het doek, ook iets bui- tengewoons op muzikaal gebied te brengen. De meermalen hier met groot succes optreden- de Oostburgsche fanfare ,,Harmonie" is goede wijn, die geen krans behoeft en gezien het bril- lante programma in de advertentie afgedrukt wordt Donderdagavond iets ten gehoore ge bracht dat voor dilettanten wel als uniek be- schouwt mag worden. Een groote toeloop van muziekminnaars ligt dan ook in de lijm der verwachtingen. pe Nederlandsche landpasta ,,'VAT MiJNHARDT MAAKT iS G0E0" (Ingez. Med.) DONDERDAG 29 NOVEMBER 1934. (Dankdag.) Ned. Hervormde kerk. TER NEUZEN. 6.30 u., Dr. L. J. Cazemler. HOEK. 9 u., Dr. L. J. Cazemier; 2 u., Ds. A. Vrijlandt, van Biervliet. ZAAMSLAG. 9 u., Ds. Van Oeveren; 2 u., Ds. G. van Dis. PSV NAC Juliana BW MW Bleijerheide LONGA Willem II Eindhoven NOAD doelp gsp. gew. gel. verl. pnt. v.t. 13 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 5 5 4 4 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 3 4 5 5 5 12 10 9 8 7 6 5 4 4 21—9 20—9 18—15 17—16 17—11 9—8 13—21 12—19 11—22 12—20 Gereformeerde kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2 u., Ds. S. Groene- veld. HGEK. 9.45 u. en 2 u., Ds. W. H. van de Vegte, van Goes. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Kok. 2e klasse A. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u. en 2 u., Ds. Verhage, van Middelburg. AXEL. 9 u., 2 u. en 6 u., Ds. Ligtenberg, van Lisse. Chr. Gereformeerde Gemeente. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u. en 2 u., Ds. Baaij, van Tholen. VROUW IN VRIJHEID GESTELD. De rechtbank heeft te Amsterdam de vrouw in vrijheid gesteld die te ,Gent onlangs ge- arresteerd is in gezelsctoap van een particulie- ren detective. Het tweetal werd verdacht van valschheid in geschrifte. Zij werden uitgeleverd en in het Huis van Bewaring ingesloten. De vrouw die vroeger een machtiging bezat van haar echtgenoot in Ned.-Indie van wien ze feitelrjk gescheiden leefde om namens hem 'n verhintenis aan te gaan (welke machtiging inmiddels was in- getrokken) had een schuldbekentenis opge- steld ten behoeve van een zekeren D. Deze schuldbekentenis was door genoemden D., dien zij niet eens kende, weder aan den particulie- ren detective gecedeerd, die het stuk in han- den van een deurwaarder te Rotterdam stelde om reehtsmaatregelen te nemen tegen haar echtgenoot. Mr. Frankenhuis had een request tot invrij- heidstelliiig ingediend. ZeelandiaRBC 5—5 BredaTSC 2—4 DOSKOMiddelburg 1—3 AllianceTerneuzen 36 De BaronieVlissingen 4—3 doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. t. Middelburg 8 7 1 14 3111 Vlissingen 8 5 1 2 11 25—12 De Baronie 7 4 3 8 21—21 Terneuzen 8 4 4 8 25—26 Breda 9 3 2 4 8 19—25 DOSKO 6 2 3 1 1 12—10 TSC 7 3 1 3 7 18—17 Alliance 9 1 4 4 6 17—25 Zeelandia 7 2 1 4 5 13—22 RBC 9 1 2 6 4 17—29 3e klasse A. AxelHulst 20 SluiskilBreskens 2—4 De ZeeuwenHoofdplaat 3—2 Terneuzen 2 Vlissingen 2 1—1 doelp. g^P- gew. gel. verl. pnt- v.—t. Breskens 9 7 2 14 28—25 Hulst 6 5 1 10 12—5 Axel 7 5 2 10 27—11 De Zeeuwen 7 3 1 3 7 11—13 Terneuzen 2 9 3 1 5 7 14 21 Vlissingen 2 7 2 2 3 6 17—14 Sluiskil 7 3 4 6 9—13 Oranje 5 1 4 2 9—21 Hoofdplaat 7 1 6 2 10—17 3e klasse B. door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 12) (Vervolg.) Er stond veel volk voor de lange toonbank, doch zoodra ik verscheen,. kwam een bejaarde kassier onmiddellijk naar mij toe, met die haastige beleefdheid, welke bankiers alleen maar tegenover bun aanzienlijkste klanten in acht nemen. ..Goeden morgen, mijnheer Northoote", sprak hij op zeer beleefde manier. „Goeden morgen", zei ik. Toen hield ik even op. „Ik zou gaame een cheque van acht dui- zend pond willen inwisselen. Is mijn crediet nog groot genoeg?" Hij glimlachte. „Zoover jk weet, wel, mijn heer Northcote. Excuseert U een oogenblik, dan zal ik het even nazien. Het is natuurlijk in ieder geval in orde met die cheque, doch in- geval U over een belangrijk bedrag boven uw deposito wenscht te beschikken, zoudt U er misschien de voorkeur aan geven, er met den directeur over te spreken." Hij ging naar de afdeeling boekhouding en kwam nog geen minuut later terug met het heugelijke bericht, dat mijn saldo precies ■egen duizend een honderd acht en veertig jpond, vier shilling en zes pence bedroeg. Ik overhandigde hem de cheque van North- «#te en zonder verdere plichtplegingen opende My een lade en begon een stapel bankbiljetten voor te tellen. „Vindt U het goed, dat Ik U het bedrag in Wjetten van vjjhonderd geef, mijnheer North- •ote ,^Ia, bij voorkeur zelfs", zed ik met een air, «f ik geen mindere papierwaarde kon ge- ttruiken. Eoodra ik weer buiten was, haalde ik diep •Hem. De maar tienduizend pond in mijn zak te hebben. was de meest weldadige, welke ik ooit had medegemaakt. Slechts een paar dagen geleden had ik over ditzelfde trottoir geslenterd met vijf pond op zak en een bankroet in het voor- uitzicht en nu was ik een ware Croesus, zij het dan ook een met een eenigszins vulcaan- achtigen bodem onder mij! Ik besloot deze promotie door een lunch in het Criterion te vier en. VII. Bij een heerlijke gebraden kip, gevolgd door schitterende champignons, en opgewekt door een flesch kostbaren Chablis, overdacht en overzag ik op mijn gemak mijn toestand. Tot nu toe het was nu dertien uur geleden, dat ik van Northcote afscheid nam in restaurant Milan, zoo redeneende ik tot mijzelf had ik, een paar onaangename ontmoetingen inbe- grepen, alle reden, om van geluk te spreken, dat alles zoo buitengewoon goed van stapel liep. Ik leefde nog, ik had tien duizend pond in mijn zak en ik had mijn rol blijkbaar zonder argwaan te wekken gespeeld. Natuurlijk bad de medaille een keerzijde. In de eerste plaats: ik wisf nu zeker, dat de vrees van Northcote, om vermoord te wor den, noch een grap noch verbeelding was. Mijn eigen zeer geanimeerd onderhoud met Mercia en de benarde toestand van den ongelukkigen Milford, rechtvaardigden volkomen de mee ning, dat gedurende de volgende drie weken, elke Levensverzekeringsmaatschappij, welke op de hoogte van het geval was, beleefd doch beslist zou weigeren mijn leven tegen minder dan honderd procent te veraekeren. Mercia zelf boezemde mij geen vrees meer in, maar die geheimzinnige Guarez en andere heeren met dergelijke suggestieve namen, slopen en loerden vermoedelijk om mijn huis, in afwachting om het goede werk, dat met een fiasco begonnen was, voort te zetten. Vervolgens kwam het bezoek van Maurice. Ik moet bekennen, dat ik mij tegenover mijn gastvrijen neef niet erg op mijn gemak ge- 1i.ii. Tifnt iiAnf weer miuen was, uaaiAie in. Uicp T -It ";4 emotie, welke ik oradervond, uoovoelde. Zelfs mdien Northcote mg Geref. Kerk. Op het tweetal alhier zijn geplaatst de heer E. Jansen, theol.-cand. te Wierden en de heer J. A. Vink, theol.-cand. en hulp-prediker te Bunschoten-Spakenburg. Coneertgebouw „Het Centrum"- Den muziekliefhebbers in onze omgeving wordt gewezen op de in dit nummer voor- komende annonce van de Dixectie van het Axelsche Coneertgebouw, die voortgaat naast UITSLAGEN VAN ZONDAG. K. N. V. B., Afdeeling TV. le klasse. Willem II -MVV BW—NOAD PSVJuliana BleijerheideLONGA Goesche Boys- —Zeelandia 2 2—3 Middelburg 2Goes 2—6 RCSZeeuwsche Boys 1—O doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. v.—t. Goes 9 8 1 17 33—6 Middelburg 2 9 5 4 10 24—21 Zierikzee 7 4 1 2 9 23—11 RCS 8 4 1 3 9 2017 Zeelandia 2 7 4 8 16—19 Z. Boys 5 2 3 4 6—7 Goesche Boys 8 1 1 6 3 8—26 Hansweert 6 6 4—26 1—1 5—3 2—2 1—1 hem had gewaarschuwd, had zijn persoonlijk- heid mij toch op mijn hoede doen zijn. Gedu rende al den tqd dat ik met hem in gezel- schap was geweest, had ik het eigenaardig gevoel, dat onder den dekmantel van zijn aan- gename manier van doen, een bittere, gevaar- lijke vijandschap verborgen was. Om welke redenen bij een afkeer van mij, of licver van Northcote kon hebben, daar had jk geen idee van en ik verkeerde in de totale onwetend- heid, of er eenige raegetrjkheid 'kon bsstaan, dat hij met mijn andere onbekemde vijanden in connectie stond. In de gegeven omstan- digheden leek mij het aannemen van zijn uitnoodiging, de mogelijkheid openen, om mij- zelf in ongelegenheid te brengen. Het ligt echter in het geheel niet in den aard van mijn natuur, om rustig onder den druk van een o'eheimzinnige zaak bij de pakken te blijven zitten, vooral wanneer mijn leven op t spel staat en ik was vast toesloten, om deze ge- schledenis zoo spoedig en grondig mogelijk te onderzoeken. Een verblijf van een week op het buitengoed van Maurice soheen mij toe, belangrijke mogelijkheden in die richting te bieden. en ik was ten voile bereid, elk extra risico te dragen, dat uit de zaak zou voort- vloeien. Indien ik slechts een kameraad had, in wien ik een absoluut vertrouwen kon stellen, dan zou ik volkomen gerust en zelfs met ammo mij in dit avontuur begeven hebben. Het was meer bet alleen staan, het gevoel van een soort verlatenheid in mijn toestand, dan het vooruitzicht op een gegeven of bepaald oogenblik vermoord te zullen worden, dat mijn natuurlijke gelijkmoedigheid deed wan- kelen. Ik zat juist over dit probleem te piekeren, toen plotseling, als een bliksemflits een prach- tig idee in mijn gedachten schoot. Ik gaf met mijn hand een klap op de leuning van mijn stoel en wel met- zoo'n kracht, dat een oud heertje, dat aan het tafeltje naast mij zat, van sehrik een beweging maakte, die aan een salto-mortale in beginstadium deed dienken. BUly Logan! Natuurlijk, wat een doorgefoumeerde idioot was ik geweest. Indien hij niet met Maxwell tot overeenstemming was gekomen, zou hij juist de man zijn, die mij in deze moeilijke aangelegenheid ter zijde zou staan. Zoo trouw als een hond, taai als leder, en voor geen gat gevangen, was hij de reohte man op de rechte plaats om mij door deze leelijke geschiedenis heen te helpen. Haastig doorwoelde ik mijn zakken, om het adres te vinden, dat hij mij den vorigen avond had gegeven. Een vreeselijke twijfel rees bij mij op. of ik het niet in mijn oude blauwe jas had laten zitten. Juist toen ik alle hoop begon op te geven, vond Ik het zorgvuldig weggeborgen in een vakje van mijn porte- feuille: W. G. LOGAN 34 VAUXHALL ROAD S.W. Een zucht van verlichting ontsnapte mij en ik beschouwde het simpele papiertje met een blik van sympathie. Gerugsteund door Billy gevoelde ik mij in staat, om een half dozijn Maurices plus een paar Guarezen onder han- den te nemen. Weliswaar zou ik, door Billy in vertrouwen te nemen, mijn belofte aan Northcote breken, tenminste formeel, doch dit moeht niet het zwaarste wegen, want het voornaamste, waar de eminente financier belang bij had, was zijn identitedt voor de wereld in het algemeen te handliaven en voor zijn mogelijke moorde- naars in het bijzonder. Dit nam ik mij stellig voor te doen en indien hij het toch onaange- naam vond, dat ik er Billy bijgehaald had, om mij te helpen, moest hij het maar voor lief nemen.', Ik dacht, dat als ik nu naar Vauxhall road reed, mijn vergadering in het Cannonstreet Hotel intusschen afgeloopen zou zijn. Ik zou dus inmiddels Billy telegrafeeren en hem vragen daarheen te gaan, om mij daar te ont- moeten. Verheugd over die ingeving, betaalde ik mijn nota en beval den kellner een taxi voor mij te bestellen. Juist toen ik het restaurant ver- liet schoot het mij te binnen, dat ik Dr. DE WEDSTRIJDEN. Eerste Klasse. Het is opmerkelijk, dat van de vier gespeel- de wedstrijden in de Zuidelijke Eerste Klasse er drie geeindigd zijn met een gelijk spel, waar- van de uitslag PSVJuliana wel de meest Ritchie moest opbellen om te vragen, hoe het met den ongelukkigen Milford ging. Ik ging terug naar de hal, waar een tele- fooncel was en belde Dr. Ritchie op. „Is U het, Dr. Ritchie?" vroeg ik in ant- woord op het Hallo" dat mijn oor bereikte. ,,Ja", antwoordde hij, „met wien?" ,,Met Northcote", zei ik. „Ik wenschte gaar- ne iets over Milford te hooren". ,,Ik ben blij dat U mij opbelt en ik kan tot mijn genoegen zeggen, dat hij veel beter is Wij zijn het vergif de baas". ,Is hij buiten gevaar?" vroeg ik. „Practisch wel, denk ik. Het is eigeniijk moeilijk om het met zekerheid te zeggen, om dat wij niet weten welk vergif het is, alvo rens er een analyse van gemaakt is. Hij slaapt nu echter en zijn pols is, ofschoon een beetje zwak, vrij regelmatig. Het eenige ongunstige symptoom is een eigenaardige geestelijke traagheid, waaraan hij onderhevig is. Het is waarschijnlijk het gevolg van zwakheid, doch wij zullen hem zorgvuldig moeten bewaken en ik heb de verpleegster bevolen, mij op te bellen en mede te deelen, hoe hij is, als hij ontwaakt". ,,Nu, dat schijnt over het algemeen tamelijk bevredigend", zei ik. ,,Ik heb een noodhulp, door bemiddeling van Seagrave gekregen, om Milford te vervangen; dus kan hij, zoodra hij beter is, een poosje vacantie krijgen sn naar buiten gaan". ,,Dat is het beste, wat hij doen kan". be- aamde de dokter Eenige dagen te Brighton zal hem meer goed doen, dan welke medicijn ook. Zoodra ik de analyse van het vergif heb ontvangen. zal ik U een copie toezenden". ,,Ja, doet U dat", zei ik en toen, voelende, dat de conversatie een eenigszins delicate richting ging nemen, voegde ik er bij; ..Ik moet gaan, want ik beb am drie uur een ver gadering in het Cannonstreet Hotel. Morgen hoop ik U weer te zien". ,,Het zal mij aangenaam zijn. Tot morgen,,. ,,Tot morgen", echo'de ik en hing de tele- foon aan het toestel. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1