ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9207 WOENSDAG 10 OCTOBER 1934 74® Jaargang Binnenland Buitenland iet, I ro- cht I nederlandsche padvinders. I L I 1 a 1 S d t. I- d s. el ia s, in le, en >e, m. en die )te sen en ijn pt. Let let ?e- x>r ?e- ok ip- ol- Len sen iin ige >en oo- lpt er- 1 os, 1 lijk ren te Dor dig te ens lan de ten ge- >oh Den ?en is al- en, op- de dh- Lag I )ok ug. de *en eer ren er I dat lien cien er ge- het list fen, oen 3 en de :ich rip- lei- elt. rer- lak rip- ^en. dat stfn, nk- mk rip- aar fen. zoo )ok aat den Lter i rig als be- an- sch na- ien. op nds ens die ken te be- eds de ten. dat uit slijk en i er lh*MIUX2 nH«r.4JMWKDT«wnwn' 1 mm*. IWI lI'mWUtBTIlrff NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJSBinneo Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post S 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige ianden f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het bultenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. J. VAM OE SANDE GIRO 38150 TEUEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCmJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE MINISTERRAAD HANDHAAFT DE OUDE SPEEDING. Van regeeringswege is aan de hoofden van rrjJcsdiensten en -bedrijven meegedeeld, dat de aanbieding van een in die spelluig-Marchant geschreven stuk aan de ..Nederlandsche Staatsoourant" de vraag heeft doein rijzen, of lean worden toegestaan, dat in dit orgaan en in het algenieen in van de regeering uitgaan- de stukken verschillende spellingen worden grahruikit. De ministerraad beeft thans beslist, dat in alle ambtelijke stukken, rechtstreeks van de regeering of van de rijkstiiensten uitgaande, de tolt nu toe gebruikelijke spelling-De Vries en Te Winkel zal worden gehamdhaafd. Wanneer het noodig is, in officieele organen of hrieven stukken op te nemen, die niet tot den rijksdienst behooren, kunnen deze worden geplaatst in de spelling, waarin zij geschreven zrjn. Wat betreft te houden dienstexamens zal, evemals voor andere examens is voorgeschre- ven, de spelling-Marchant moeten worden ge- bruikt, met dien verstande evenwel, dat tot 1 Januari 1936 vrijheid wordt ge,laten, ook de spelling-De Vries en Te Winkel te gebruiken. DE NOODTOESTAND IN DE LIMBURGSCHE MIJNINDUSTRIE. Door de algemeene Ned. Mijnwerkersbond is een uitvoerig adres tot den raad van Minis ters gericht, waarin wordt gewezen op den noodtoestand waarin de mijnwerkers en hun geziimen nog steeds verkeeren. Weliswaar zijn da huishuren in de mijnstreek verlaagd en is door contingenteeringsmaatregelen het aantal verzuimdiensten eenigszins verminderd, doch dit is onvoldoende compenseerimg voor de 3 loonsverlaging die per 1 Augustus is ingevoerd. Gewezen wordt o.a. op de tegen- stelling van de behiandeling ten aanzien van Duitschland. Terwijl de invoer van Duitsche kolen onbelemmerd is, is de invoer van Neder landsche kolen in Duitschland tot 100.000 ton per maamd beperkt. Verder komt men in het adres op tegen een request van de importeurs van huisbramdkolen, waarin ten onrechte wordt beweard dat in Nederland onvoldoende huisbrandkolen aanwezig zouden zijn. Adres- santen wyzen er op dat de huisbrand produ- ceerende mijnen de grootste moeilijkheden bij den afzet ondervinden en juist daar duizenden mijnwerkers zijn ontslagen, en zelfs thans in de wintermaanden tengevolge van gebrek aan aflzet 5 dagen per week wordt gewerkt. Adressanten bevelen het bijeenroepen van een conferentie van alle belanghebbenden aan om te komen tot overbrugging van eventueele be langen tegenstellingen en waar alsdan een regel ing kan worden besproken die aan de mijnwerkers meer bestaanszekerheid waar- borgt. Het gebouw aan de Billitonstraat in Den Haag, waarin het hoofdkwartier van de Nederlandsche Padvinders gevestigd was is reeds geruimen tijd te klein geworden voor de omvangrijke weikzaamheden der bewe- ging. Men heeft doarom uitgezien naar een ruimer gebouw en dit gevonden in het percee! Alexanderstraat 20. Zaterdagmiddag om half vier zal dit ge bouw officieel als hoofdkwartier der Neder landsche Padvinders in gebruik worden ge- namen. Dit zal met eenige plechtigheid, is tegenwoordigheid van Prinses Juliana ge- schieden. De hoofdverkenner, vice-admiraal Rambon- net, zal een rede uitspreken, waama de Prin ses het nieuwe gebouw zal openen. Een groot aantal autoriteiten zal tegen- woordig zijn; de Mmister van. Oniderwijs, Runs ten en Wetenschappen heeft toegezegd te zullen komen, terwijl waarschijnlijk ook de Mmister van Buitenlandsehe Zaken aanwezig zal zijn. Voorts zijn de gezsunten van die landen. waarmede de Nederlandsche padvin- dersbeweging geregeld contact heeft, uitge- noodigd. „WAARDEVAST" GELD. Het algemeen bestuur van de Vereeniging van fondsenhouders, bijeen in vergadering van 4 October, kennisgenomen hebbende van de crrculaire van midden September tot oprich- tirig van de Nederlandsche vereeniging voor „waardevast" geld betreurt het, dat deze cir culate in z66 vage bewoordimgen is vervat, dat daaruit niet duidelijk is op te maken, of het de bedoeling is, de stabilisatie van de koopkracht van den (gulden te bevorderen op haar tegenwoordig peil, dan wel deze eerst later na te streven, na een voorafgaande periode van devaluatie, ingeleid door het prijs- geven van den gouden standaard. DE VORDERINGEN OP DUITSCHLAND. De Nederlandsche Tuindersbond heeft een request geaonden aan den Minister van Eco- noimlsche Zaken, waarin hij er op aandringt, bij de afwikkeling der oude vorderingen op Duitschland, voor de vorderingen, welke zijn voortgekomen uit den export van nationale bodemproducten, speciaal tumbouwproducten, een bevoorrechte en bijzondere regeling te treffen. RADIODISTRIBUTIE STAATSBEDRIJF In verband met de reeds lang overwogen plannen om de particuliere en gemeentelijke radiodlstributiebedrijven in Nederland door het rijk te laten overnemeti, waarnaar een tech- ndsch en organisatorisch onderzoek is inge- steld, dat nog niet geheel beeimdigd moet zijn vemeemt „de Telegraaf", dat de Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. De Wilde, op de begrooting voor P. T. T. voor 1935 can memo- riepost heeft laten zetten als ,,radiodistributie van rijkswege". De bedoeling moet zijn de Staten-Generaa! een beslissing te laten nemen over de vraag of het gewenscht is tot rijksradiodistributie over te gaan. DE „W'ILDE" AUTOBUSDIENSTEN. De Minister van Waterstaat heeft aan de colleges van Ged. Staten der onderscheidene provincies een brief gericht, waaraan o.rn het volgende is ontleend. Aangezien overal over onbehoorlijfce con- currentie door zg.n wilde busdiensten wordt geklaagd, zou het wellicht nuttig zijn, indien ook in uw gewest de aandacht van de burge- meesters als hoofd der politie op deze aange- legenheid werd gevestigd, opdat in voor- komende gevallen ook daar ten aanzien van dit euvel in gelijken geest worde gehandeid. Daar, naar mij is gebleken, herhaaldelijk getracht wordt aan deze zgn. wilde diemsten het openbaar karakter in schijn te ontnemen door de vracht geheel of gedeeltelijk te innen in den vorm van contributie van een zgn. reis- vereeniging of door andere dergelijke ficties, zou het wellicht overweging verdienen tevens de aandacht te vestigen op het slot van artikel 15, eerste lid der Wet Openbare vervoermid- delen, welk slot bepaaldelijk beoogt dergelijke ontduikingen tegen te gaan. Vo'll edigheidshalve merkt de Minister op, dat naast de genoemde belangen van het pu- bliek hij wettelijk vergunde autobusdiensten, zijn belangen bij geconcessioneerde spoor- en tramwegdiensten evenzeer aandacht ver dienen. IZ. ISRAeES. t Zondagochtend is in zijn waning aan de Koninginnegracht te s-Gravenhage in den ouderdom van 59 jaar overleden de bekende kunstscbilder Iz. Israels. De heer Israels was Donderdag j l- op de Prinsessegracht te 's-Gravenhage door een auto aangeredien. Hoe- wel hij aanvankelijk niet emstig gewond scheen en gewoon naar zijn huis kon gaan, bleek toch dat het ongeval ernstiger was ge- weest, dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Er trad Zaterdagavond een verbetering in zijn toestand in en Zondagochtend is hij over leden. Iz. Israels was te Amsterdam ge- boren en een zoon van den beroemden Neder- landschen schilder Jozef Israels. jHrj studeerde in Den Haag en werkte in Amsterdam en in het buitenland. Zijn laatste werk was het portret van Eodewijk van Deyssel, dat dezen aangeboden werd door zijn vereerders ter ge- legenheid van den 70sten verjaardag van den literator. Zeer vele schilderijen van Israels hebben in de Nederlandsche musea een plaats gevonden. GOUDBLOfi-CONFERENTIE. Naar wij vememen zal Nederland op de conferentie van vertegenwoorddgers van de goudlanden, welke 20 October a.s. te Brussel zal worden gehouden, vertegenwoordigd wor den ddor den minister van Economische Zaken, mr. Steenberghe. INTREKKING BANKBILJETTEN. Van vijfentwintig, veertig en zestig gulden. Door de Nederlandsche Bank zullen eenige bankbiljetten van 25, 40 en 60 worden ingetrokken. Binnen den tijd van een jaar moeten deze bankbiljetten ter betaling bij de hoofdbank, bijbank. agentschappen en cor- respondentschappen van de Ned. Bank worden aangeboden. De bedoelde bankbiljetten zijn: 1°. De bankbiljetten van /25, waarvan de uitgifte werd bekend gemaakt in de Staatscourant van 13 October 1921, no. 199, die op de in roode kleur gedrukte voorzijde het medaillon-portret van Prins Willem I van Oranje (Willem den Zwijger) dragen en waar van de keerzijde een afbeelding van de Ned. Bank te Amsterdam vertoont. 2°. De bankbiljetten van /40, waarvan de uitgifte bekend werd gemaakt in de Staatscrt. van 17 October 1923 no. 291. Deze biljetten, waarvan de voorzijde in groene kleur is gedrukt, dragen het medallion por tret van Prins Maurits, doch zijn overigens van dezelfde teekening als het bovenbedoeld bankbiljet van f 25. 3k De bankbiljetten van /60, waarvan de uitgifte werd bekend gemaakt in de Staatscrt. van 6 October 1924 no. 194. Deze biljetten, waarvan de voorzijde in paarse kleur is gedrukt, dragen het medaillon portret van Prins Fredferik Hemdrik, doch zijn overi gens eveneens van dezelfde teekening als die hierbovenbedoelde biljetten van f 25. DE VEEESCHPRIJZEN EN AFSLACHTING VAN MELKVEE. De commissie van overleg, samengesteld uit den Ned Slagersbond, den Ned. R. K. Hamzebond van Slagerspatroons en den Ned. Grossiersbond voor den Vleeschhandei hebben een adres gericht aan den minister van oeco- namische zaken, naar aanleiding van die ge- ruchten, dat een nieuwe afslachting van melk- vee te wachten is. De berichten in de pers zijn te ontstellender omdat naast deze af slachting een hervatting van het „inblik- systeem" in uitzicht wordt gesteld. Afgezien van de voor het slagers- en gros- siersbedrijf daaraan verbonden bezwaren, wijzen adr. er op hoe naast nog verdere ont- wrichting van bovengenoemde bedrijven, den behoeftigen consument opnieuw een product zal worden geboden, waaraan deze zooals hij reeds overduidelijk heeft doen hlijken niet de minste behoefte heeft. Daartoe be- voegde instanties immers helbben doen publi- ceeren dat van de voriige afslachting, die uit- eindeltjk bepaald werd op 115.000 stuks vee, nog ruim 11 millioen blikken vlieesdh die de slagers nog in opslag hebben. Het is een vaststaand felt, dat op onrust- barende wijze het normale aantal slachtingen in ons land is teruggeloopen, als gevolg van een ondercomsumptie door te hooge vleesch- prrjzen. Het zal niet mogelijk zijn de detail- prijzen van vleeschproducten ook maar eenigszins te verlagen wanneer de extra hef- fing op den accijns van het geslacht blijft ge- handhaafd, terwijl anderzijdS deze extra hef- fing zeker noodzakeljjk zal blijken, wanneer een nieuwe afslachting zal worden toegepast. Uit diverse calculaties is komen vast te staan, dat de rundvleesch-kleinhandelsprijzen met 10 15 cts. per K.G. kunnen worden ver laagd wanneer de thans daarop rustende hef- fing wordt weggenomen, waardoor de moge- lijkhcid van een consiumptte-verruiming van vleesch wordt geschapen. Alle belangheb- bende groepen, van lardbouw tot consument, zullen daarvan de vruchten plukken; dit moge voor den minister aanleiding zijn in geen ge- val de afslachting van melk- of jongvee te doen hervatten. Adr. wijzen op de voordeelen die ontegen- zeggelijk moeten zijn opgesloten in een goed opgezette en streng doorgevoerde teeltrege- ling, naast beperking in de afneming van melk tot een gegarandeerden prijs. Een ver- ruiming van consumptie van vleesch door op- heffing van de extra accijns-hcffing en daar- naast teeltregeling moeten tot tastbare en uiterst gunstige resultaten leiden. DE B1JEENKOMST VAN HET GOUDBLOK TE BRUSSEL. Naar Jaspar, de Belgische minister van bui tenlandsche zaken, heeft meegedeeld, hebben al de regeeringen, die een uitnoodiging tot deelneming aan de conferentie van het goud- blok te Brussel heibben ontvangen, een in- stemmend antwoord gegeven en hun gede- legeerden aangeduid. De benoeming van minister Steeniberghe als gedelegeerde van de Nederlandsche regeering, heeft te Brussel een goeden indruk gemaakt. Verscheidene Nederlandsche experts zullen hem vergezellen. Mmister Jaspar houdt zich thans bezig met het verder uitwerken van de verschillende punten, die in den loop van de conferentie, welke 19 dezer aamangt, zullen worden be- handeld. COMPONYS TER DOOD VEROORDEELD Volgens le Journal zouden president Com- ponys en de overige gearresteerde leden van de Catalaansche regeering door een te Uru guay zitting houdenden krijgsraad, ter dood zijn veroordeeld. De regeering te Madrid heeft deze vonnissen echter nog niet bevestigd. ENGELSCHE BLADEN IN DUITSCHLAND IN BESLAG GENOMEN. In opdracht van de geheime staatspolitie zijn in Berlijn de voor den verkoop bestemde mummers van de Londensche „Times" van Zaterdag, die te Berlijn meestal 's Maandags- ochtends verkrijgbaar is, in beslag genomen, met uitzondering van de per post verzonden exemplaren van abonnees. De opdracht tot inibeslagneming schijnt ver band te houden met het ibericht in een num- mer van 5 Oct. uit Weenen over de betrek- kingen tusschen Oostenrijk en Duitschland en de berechting van een Duitscber wegens medeplichtigheid aan den Oostenrijkschen putsch van 25 Juli j.l. Dit is de vijfde maal dat de „Tiimes" sedert 20 Juli j.l. in beslag werd genomen. Ook de Manchester Guar dian" is in beslag genomen, zonder officieele opgave van redenen, doch venmoedelijk wegens een hoofdartikel over dd' vooruitzichten van het proces van den communist Thalmann voor het Volksgerecht. WAT ZAL DE BRUSSELSCHE TENTOON- STELLING KOSTEN? De Brusselsche correspondent der N. R. C. te Brussel meldt: Nu met de werken van de in 1935 te Brus sel te houden wereldtentoonstelling flink wordt opgeschoten en de hoogvlakte te Laken-iHeisel geleidelijk vol met gelbouwen, waaronder er zijn van zeer indrukwekkende afmedlngen, komt te staan, gaat men zich vanizelf afvragen hoeveel deze expositie „in globo" wel kosten zal. Door het tentoonstel- lingscomitd wordt een totaal bedrag aan uit- gaiven voorzien van 200 millioen francs. Een deel daarvan mag niet als verloren worden beschouiwd, daar het zgn. Groote Paleis, dat het centrum zal uitenaken van de expositie, in ijzer, beton en glas is gebouwd en na de ten- toonstelling zal blijven bestaan. Het is be- stemd om, met ingang van 1936, de Brussel sche Jaarbeurs te henbergen. Verder valt te voorzien dat de kosten, dank zij de opbrengst van de loterij, van het verhuren van empla- cementen, van de abonnementen enz. zoo goed als geheel zullen worden gedekt. In de hier- boven vermelde 200 millioen francs zijn na- tuurlijk de kosten van de paviljoens die door de officieele deelnemende vreemde regeerin gen worden gebouwd, niet begrepen, zoodat het totaalcrjfer zeker op meer dan 300 mil lioen francs mag worden geraamd. DALENDE ONTVANGSTEN IN FRANKRIJK. In 1933 zijn de ontvangsten van de Fransche bioscopen met 21 millioen frank gedaald. Sinds 1923 is het de eerste maal, dat een ver- mindering wordt vastgesteld. De inkomsten van de variety's zijn het vorige jaar ook naar omlaag gegaan, maar de bokswedstrijden ga- ven de grootste verliezen te zien, bijna met de helft. EEN KATHOLIEKE DUITSCH- NATTONALE KERK. De Germania meldt dat te Essen een Ka- tholieke nationale kerkbewegimg is opgericht, die in nauwe relatie staat met de oud-Katho- lieke beweging en ook Protestanten als R.- Ratholieken in haar rijen welkom heet. De be.weging stelt zich ten doel een Katholieke Duitsche nationale kerk onder een bisschop die onafhankelijk is van Rome en een ritus, die geheel in de Duitsche taal wordt uitge- voerd. Een beweging die zich bewust is van haar verplichtingen ten aanzien van het groote verleden van Duitschland en die zich zonder voorhehoud in dienst stelt van de Duitsche opstanding onder leiding van Adolf Hitler. In oppositioneele kerkkringen ziet men in de oprichting van deze beweging een po- ging am Katholieken van de Katholieke kerk te scheiden. DIEFSTAL VAN PALEISSCHATTEN IN CHINA. Naar de Sjanghai Evening Post meldt, heeft de procureur-generaal te Nanking ern- stige beschuldigingen geuit tegen den vroege- ren directeur van het museum van Peking, Jipeitsji, die onvervangbare paleisschatten ter waarde van 50 millioen CJhineesche dollars zou hebben gestolen. De genoemde directeur zou het grootste deel der paleisschatten zgn. wegens bedrei- ging der Japanners en voordien onder voor- wendsel de schatten op een tentoonstelling in Nanking te exposeeren in kisten hebben doen verpakken en naar Sjanghai hebben gezonden. Tijdens het venblijf van Jipeitsji zouden toen schatten ter waarde van ruim 20 millioen dollar uit zijn woonhuis in Tientsin naar het buitenland zijn verkocht. Jipeitsji is het eerst verdacht door de vrouw van een invloedrijk lid van de Kwomintanig, Tsjangtsji genaamd. Onder de handlangers zou zich een neef be- vinden van den ouden leider van de Kwo- mingtang, Litsjoengtoeng en de vroegere eer ste secretaris van Jipeitsji. Beiden zijn ge- vlucht. Het proces tegen Jipeitsji zal eind van deze maand plaats vinden. Mocht het er inderdaad van komen, dan zal wel veel opzienfearends aan het licht komen. FRANSCHE TORPEDOBOOTJAGERS TE SMYRNA BESCHOTEN. Bij een bezoek van Fransche oorlogssche- pen in de Turksdhe wateren, heeft zich, vol gens berichten uit Parijs en Stamlboel, een emstig incident voorgedaan. Reeds sedert eenige dagen verwachtte men de komst van tiwee der modemste en groot ste Fransche torpedolbootjagers, Guepard en Cassard, die een officieel bezoek aan Stam- boel zouden brengen. Beide schepen zijn ech ter in de Middellandsche Zee van koers ver- anderd, daar zij eerst de haven van Smyrna wilden aandoen. Deze haven is echter door de Turksche regeering officieel tot oorlogshaven verklaard, zoodat elke nadering van vreemde schepen uitdrukkelijk verhoden is. Toen de Fransche oorlogsibodems genoemde haven toch naderden, moeten zrj door de Turk sche kustbatterijen taeschoten zijn, welk vuur door de Franschen zou zijn beantwoord. De Fransche oorlogsschepen hebben Parijs van het gebeurde in kennis gesteld. De Turk sche regeering is voomemens een communi que aver het incident uit te geven. De Echo de Paris zegt, dat men, volgens het mmdsterie van marine, slechts met een gering incident te doen heeft, tengevolge van een misverstand. De Turksche regeering heeft weliswaar ge- protesteerd tegen de verschijning van de Fransche oorlogsschepen in de verhoden wa teren, doch in de Turksche hoofdstad bestaat den wensch, de zaak in der minne te schikken. Uit StamJboel wordt gemeld, dat de Turk sche regeering aan de Fransche autoriteiten de toedracht van het Fransche incident heeft verklaard in een zeer hoffelijk gesteld stuk. De lezdng van den Franschen admiraal is echter nog niet ontvangen. DE NEDERLAAG VAN BARCELONA. Als een regeering op het leger kan rekenen, heeft, schrijft de N. R. Crt., iedere paging tot amwenteling weinig kans van slagen. Dat is nu in Spanje weer gebleken. Catalonie had zich zelfstandig verklaard en wilde, voorloo- pig tenminste, het centrum worden van een Spaansche federatieve repulbliek. Aizana had zich, steunend op geen ander gezag dan dat de opstandige Catalaansche regeering hem kon verschaffen, tot tegenpremier tegenover Lerroux opgeworpen. Het heet nu, dat het er een oogeniblik zeer scheen te spannen, door- dat generaal Batet, de commandant van de troepen te Barcelona, een uur bedenktijd had gevraagd voor zijn beslissing. Het is denk- baar, dat de generaal slechts tijd heeft willen winnen, of door vertoon van aarzeling een niet al te slecht Catalonier tegenover zijn opstandige landgenooten heeft willen lijken; het is ook mogelijk, dat hij werkelijk in twee- strijd heeft verkeerd. Hoe het zij, de geweren zijn afigegaan, voor het uur bedenktijd om was. In dat uur is de staat van beleg door troepen op straat uitgeroepen, zooals uit Madrid bevolen iwas. Een daaruit voort- vloeiend incident is de vonk in het kruitvat gerweest. Met de nieuwe Catalonische zelf- standigheid en met de federatieve Spaansche repulbliek was het toen spoedig gedaan. Leest men van de gevedhten, het bombardement met ziwaar geschut en mijnwerpers, dan krijgt men den indruk dat het een vreeselijk bloed- bad moet zijn geweest. Erg genoeg zal het ook wel geweest zijn, maar dergelijke gebeur- tenissen vallen bij slot van rekeimg gewoon- lijk erg mee. Vooral als wij de beschrijvingen ervan uit een land als Spanje ontvangen. Er is gelukkig! voortdurend een wanver- houding geweest tusschen de berichten over gavechten en bloedige incidenten, die ons uit Spanje bereikten, en het aantal gemelde slachtoffers. Als het nu, na de beslissing te Barcelona, in hoofdzaak uit is met de omwen- teling, is de hurgeroorlog altijd nog minder vreeselijk geweest, dan men moest duchten. En het is niet waarschijnlijk, dat het verzet tegen de regeering-Lerroux nog veel krac.ht zal toonen, als in Catalonie zijn ruggegraat gebroken is. Nu de regeering van Aizana tot het veriedan behoort, moet men zich afvragen, wat zi} eigenlijk beoogde. De bedoelingen van uiterst. links waren duidelijk genoeg. Een dictatuor van het proletariaat, een radenregeering,, ware stellig het resultaat geweest van een, op zich zelf onwaarschijnlrjke zegepraal dezer elementen. Voor de burgerlijke radicalem, democraten als zij zijn, was de kwestie ech ter niet zoo eenvoudig. De regeering, waar- tegen zij in opstand kiwamen, is een regee ring die op een meerderheid van kiezers be- rust. Een ontbtnding van het parlement, daar schijnt men op het oogeniblik van overtuigdt, zou waarschijnlijk niet een voor de radicalen gunstiger resultaat opleveren. Spanje heeft nu wat de radicalen feitelijk moeten eischen, n.l. de eenige regeering, die met toepassmg van het parlementaire stelsel onder de tegen- woordige omstandigheden te hereiken was- Zooals zij eruit ziet is onprettig voor Azana. en de zijnen, maar zij konden dat nu niet ver- anderen zonder de grondwet, die zrj zelf heb ben opgesteld, omver te werpen. Doch zij helbben, in ontevredenheid en onigeduld, blijk- baar aan een andere oplossing gedacht. Nu Spanje, in zijn geheel, hun onbevredigend-e parlementaire resultaten had opgeleverd, had de federatieve methode hun eilanden van bur- gerlijk anti-katholiek of a-katholiek radica lisms moeten verzekeren. Hun on^bduld zou blijkfbaar daarmede gediend zijn geweest. Maar kon deze winst hun de prijs van een revolutle en van nationale versplintering waard wezen? Om dat te meenen moeten hun er- gernis en ongeduld wel zeer groot geweest zijn. Waarschijnlijk was ook niet zoozeer onte vredenheid over het tegenwoordige resultaat van de door hen geschapen grondwet de oor- zaak van hun desperaat beleid, als wel de vrees, dat het oude Spanje der ractionaire klieken, dat zij meenden te hebben verjaagd, langzaam maar des te zekerder een autori— taire macht zou terugveroveren. Een katho lieke dictatuur was van Leirroux niet te vree- zen. Hij is zelf een van de oude voorvech- ters van het Spaansche liberate radicalisms geweest. Er waren tijden, dat degenen, die nu het feit, dat hij weer premier werd, als een aanleiding beschouwden om in opstand te komen, bereid zouden zijn geweest voor hem door het vuur te gaan. Maar in iron oogen heeft nu de leeftijd den ouden leeuw tot schaap gemaakt, waarmede de elementen van rechts kunnen doen wat zij verkiezen. Lerroux moge niet meer tot den linkervleu- gel der radicalen gerekend kunnen worden, en hij moge reeds aan iedere samenwerking mot de socialisten, toen dezen het parlemen taire pad nog niet verlaten hadden, in den weg hebben gestaan, verraad van hem te vreezen, hem ervan te verdenken bewust een katholieke dictatuur in Spanje voor te berei- den, moet zelfs voor een Azana niet meareigk zijn. Hetizelfde is van president Zamora te zeggen. Hij is een goed katholiek, maar hij heeft zich ook nog zelfs bij de jongste op dracht tot kaJbinetsformatie een goed deano- craat betoond. Hebben Azana en de zijnen nn gedacht, dat deze mannen nog slechts als dekmantel moes- ten dienen voor het streven naar een katho lieke dictatuur, omdat men open actie op het oogeniblik nog niet aandurfde? Juist het feit. dat de sterke man der katholieke volkspartij.. Gil Robles, zich bij de kabinetsformatie op den achtergrond hield, heeft misschien ver- dtenkingen van dien aard nog veirsterkt. Dit alles ibij elkaar lijkt echter niet voktoen- de, om het desperaat beleid van Azana en zijn vrienden begrijpelijk te maken. Spanje is tenslotte geen Zuid-Amerikaansche repnbliek* Den toeschouiwer moest het ovsrijlinig lijken, nu reeds op alles of niets te spelen, en een greep te doen naar een macht, waarmede vol gens burgerlijk-radicale methoden ap het oogeniblik weinig te beginnen ware geweest. Het moet ons desperate politiek voorkomen te vissohen in het water, dat nu van socialis- tischen kant vertroebeld was. Wekte mis schien de voorloopiige afzijdigheid vein Gil Robles juist te sterker wantrouwen ten op- zac'hte van de regeering, de voorloopige afzij digheid van de anarchistische en syndicalis- tische elementen had naar den anderen kant bedenkelijk moeten stemmen. Wij hebben de gebeurtenissen in Spanje hierbaven beschouwd met de logica, die bij politieke overwegingen in onze wereld gebrui- kelijk is. Het is echter duidelijk, dat het Spaansche temperament in al deze dingen een element vormt, dat terdege in rekening moet warden gebracht. De vijandsdhap van Azana tegen Lerroux zal te feller zijn. juist omdat hij een gewezen radicaal in hem ziet, die zich, naar zijn meeninig, laat gebruiken door hen, die eenis voor hen beiden de gehaat- sten van alle vijanden waren. Politieke harts- tocht zal hij Aizana zeker nog sterker hebben. gesproken dan politieke overwegingen. Nu zal men moeten afwachten wat Lerroux met zijn voorloopige oveirwinning doet, en ook, wat voor hem de gevolgen van de overwinning zullen zijn. Is nu het parlementaire stelsel in Spanje gered, of is de positie van de beia- gers van rechts nu zooveel sterker geworden,, dat zij niet langer met handelen zullen wach ten? Gemakkelijker is de positie van Ler roux door het gebeurde zeker niet geworden- Wat Catalonie betreft, deze kwestie is met de nederlaag van Companys en de zijnen zeker nog niet beslist. De tegenwoordige macht- helbbers achter Lerroux willen een forsehe cientralistisehe politiek. De burgeroorlog is daarop het antwoord geweest. Deze is on- middellijk onderdrukt. Een gevaar blijft ech ter voortlbestaan waarop wij reeds gewezen hebben: Dat in plaats van den burgeroorlog., die met de midldelen van de overheid betrek- kelijk gemakkelijk te onderdiruikken is, de in Spanje zoo bijzonder gevaarlijke en kwaad- aardige burger-iguerilla intreedt. Spanje lijdt onder heivige politieke Stuipen, waarbjj oor- zaken, behandeling en uitkomst waarschijn lijk even tiroebel zullen zijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1