ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN OM DE KONINGIN 0! die zenuwhoofdpijn! AKKER.CACHET5 No. 9202 VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1934 74e Jaargang Openbare Kennisgeving. Binneniand Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD GEBRUIK VAN AUTO OF MOTOR TEN BEHOEVE VAN HET RIJK. "AKKERTJES" TER NEUZENSCHE CO U RANT ABONNKMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fi. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Beigie en Amerika f 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post oonnernenten voor het bultenland alleen bij vooruitbetaling. Citgeefster: Flnna P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVac 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEENE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEKEN MAANDAG-, WOENSDAGt- EN VRIJDAG A V OND. DIENSTPLICHT. Inlevering van Rijksgoederen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter kermis van de hierondei genoemde gewone dienstplichtigen der land- macht van de Hchting 1919, die op 1 October van dit jaar naar de aanvullingsreserve zijn avergegaan, dat zij verplicbt zijn de hun ver- strekte rijksgoederen in te leveren, kracbtens het bepaalde in artikel 41, 2e lid, der Dienst- pliohtwet, op Dinsdag 16 October 1934, oir 9.30 uur, in de voormalige school op het Schoolplein te Ter Neuzen, vooir zover die goederec niet reeds eerder ingelerverd zijn: 1. LEOPOLDUS VERMAST, beiholrende tot 14e Regt. Inf. 2. THOMAS ADRIANUS VERIJKE, .be- horende tot 16e Regt. Inf. 3. JACOB WOLFERT, behorende tot 14e Regt. Inf. HtJ, die als „bijzondere vrijwilliger" van de landstorm is geregistreerd, is van de inleve ring vrijgesteld. Genoemde dienstplichtigen zijn verplicht in burgerkleedicg te verschijnen. Onder verant- woordeljjkheid van de betrokken dienstplich- tige kan de inlevering echter namens hem door een ander geschieden. In het zakboekje wordt een aantekening gesteld, dat de goederen ingelerverd zijn. De indelingsdistrictscommandant is bevoegd vergunning te verlenen de goederen in te leveren op een andere plaats binnen het district of op een anderen dag. Ook kan genoemde commandant vergunnen de goederen in te leveren in een plaats, ge- legen in een ander district. De dienstplichtige, die rijksgoederen buiten zijn woonplaats moet inleveren, geniet voor de reis naar en van de plaats, waar de in levering geschledt, geen vervoer voor rijks- rekening. Echter worden ham, zo nodig, voor het overgaan van veren op de heenreis en op de terugreis passagebiljetten vers trek t door den Burgemeester zijner woonplaats. Hij, die de goederen reeds heeft ingeleverd v66r of op bovengenoemden datum, behoo'rt aan den indelingsdistrictscommandant of aan den officier, die de goederen in ontvangst neemt, zijn zakboekje en veldzakboekje te vertonen, te doen vertonen of toe te zenden. Is van de inlevering in het zakboekje geen aantekening gesteld, dan behoort hij zorg te dragen, dat bij het zakboekje en veldzakboekje tevens wordt gevoegd het hem uitgereikt be- wrjs, dat de inlevering heeft plaats gehad. De groot-verlofganger, die zijn verplichting tot inlevering niet naleeft, of wiens goederen bij de inlevering iblijken niet in de vereischte staat te verkeeren, kan, krachtens artikel 41, 4e lid, deir Dienstplichtwet, nogmaals voor hefczelfde doel worden opgeroepen. Aan hem, aldus bepaalt artikel 42, le lid, der Dienstplichtwet, die niet voldoet aan een ingevolge artikel 41, 2e lid, op hem rustende verplichting, kan een streng arrest of een licht arrest van ten hoogste zes dagen worden opgelegd. De officier, die met het in ont vangst nemen der goederen belast is, kan die straf opleggen. De dienstplichtige, die zich met onder- werpt aan een hem opgelegde straf, kan door de daarvoor aangewezen personen worden aangehouden en naar de plaats van bestem- ming worden overgebracht. Ter Neuzen, den 25 September 1934. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 60) (Vervolg.) „En gaat u een aanval op het kasteel wa- gen?" Tony stelde de vraag heel kalm, of- schoon zijn vingers zijn sigaret plat kciepen. De kolonei schudde zijn hoofd. „Dat is omnogelijk. Er is maar een toegangsweg naar het kasteel en die is goed bewaakt. Honderd man zoudien het tegen een leger kunnen verdedigen". ,^Dat klinkt niet erg hoopvol", zei Tony. Er speelde een boosaardig glimlachje om den mond van den kolonei. „Tot ons geluk", vervolgde hij, ,,hebtoen wij verdere inlichtin- gen ontvangen. Wij hebben vemomen, dat de Prinses vanavond om negen uur wederom naar de stad zal gebracht worden, opdat zij zich in gereedheid kan brengen voor de plech- tigheid van morgen. Er behoeft niet aan ge- twijfeld te worden of een sterk escorte zal haar geleiden, maar hoe het ook zij", hij wachtte even en zijn grijze oogen veraauw- den zich tot onheilspeUende spleten „ik geLoof niet, dat zrj Portriga zullen bereiken. Ik geloof niet, dat zij verder zullen komen dan de brug te Valona." Tony legde zijn sigaret in het aschbakje. ,,Ik hoop, dat u voorzichtig zult zijn, als er een gevecht moet plaats hebben. Ik zou het zeer betreuren, als Isabel iets overkwam. Zij lrjkt mjj een lief meisje te zijn". De kolonei ging een weinig meer rechtop zitten. ,,Gns plan is goed in elkaar gezet", ant woordde hij. ,,Er bestaat niet het minste gevaar voor de Prinses. Om tien uur zal zij veilig bij generaal Almaida zijn". EEN BANK VOOR DE KONINGIN. Toen voor eenigen tijd H. M. die Koningin de vakcursussen die de gemeente Den Haag fen behoeve -der jeugdige w-erkloozen heeft ingericht bezocht, gaf zij vergunning om voor den tuin van het Huis ten Bosch een bank te vervaardigen. Woensdagochtend is deze ibank in genoemden tuin aan H. M. aange- boden, waanbij de wethouder van sociale zaken, mr. de Vries een toespraak heeft ge- houden namens het gemeentebestuur. Met den wethouder waren aanwezig enkele andere gemeentelijke autoriteiten, de ontwerper architect, J. Wils en de 12 jeugdige werkloo- zen, die de hank en de tafel daarvoor hadden vervaardigd. H. M. heeft haar hooge inge- nomenheid met het geschenk betuigd en daama onder zeer vriendelijke bewoordingen baren dank uitgesproken. Vervolgens heeft zij, terwijl de koffie werd rongediend en ververschingen werden aange- boden, zich ev&nals de Prinses op allervrien- delijkste wijze met alien onderhouden ook met alle jeugdige werklieden. MINISTER MARCHANT WIL 175 R.K. SCHOLEN OPHEFFEN. „De Tijd", een R.K. dagblad in Den Haag bericht, dat de Minister van Onderwijs, Mr. Marchant het volgend schrijven gericht heeft aan 't RoOmsch-Katholiek centraal bureau voor onderwijs en opvoeding: „In venband met de noodzakelijkheid om ook bij het bijzonder onderwijs te komen tot opheffing van scholen, waarvan het zelf- standig bestaan niet noodzakelijk is, heb ik aan het Rijksschooltoeizicht een ondejrzoek opgedragen. Ik meen u de uitkomsten daar- van te mogen aanbieden in het vertrouwen, dat u deze of zelf in behandeling zult willen nemen Of, deze aan de bevoegde instanties zult willen aanbieden. Het overzicht, dat ik hierbij voeg, is een samenvatting van de ambtsrapporten van bet Rijksschooltoezicht. Ik reken op uw volledige medewerking om het daarbeen te leiden, dat in de gevallen, waarin zondier scbade voor het onderwijs con centrate van sfcholen kan tot stand komen deze mogelijkheid tot werkelijkheid wordt in 't belang van de financien van Rijk en ge meente. Zeker, zou ik het op prijs stellen, indieci gij aan deze zaak spoedig uw aan- dacht zoudt willen geven, opdat ik binnen niet te langen tijd met het resultaat in kemnis kan worden gesteld". Bij het schrijven was een lijst gevoegd, waarop 175 R.K. scholen, verdeeld over 111 gemeenten vermeld staan, welke voor ophef fing in aanmerking komen. Volgens „De Tijd" heeft het genoemde bureau bereids verschillende ,,toezwaren" tegen deze plannen van minister Marchant naar voren gehracht. VACATURE PROV. STATEN. De heer H. van der Veen te Goes, die in de vacature ontstaan door bet bedanken van den heer Overhoff (S.D.A.P.) benoemd is ver- klaard tot lid van de Prov. Staten, heeft deze benoeming aangenomen. DE INVOER VAN STEENKOOL IN BEUGIe UIT NEDEREAND TIJDEIJJK STOPGEZET Uit officieele bron,wordt gemeld, dat de verleening van consenten voor invoer van steenkolen uit Nederland tijdelijk is stopge- zet. De oorzaak van dit besluit zou zijn, dat de eerste twintig dagen van September reeds 90.000 ton is ingevoerd, terwijl het normale contingent aan Nederland toegestaan, sleohts 65.000 ton ibedraagt. Wederom ontstond er een pauze, doch langer dan de vorige. „Als het gelukt", zei Tony langzaam, „zal het een leelijke streep door de rekening van Pedro en Da Freitas zijn". Wederom glimlachte de kolonei boosaardig. „Het zal het einde zijn", sprak hij. „Da Freitas heeft al'les op alles gezet om het huwelijk tot stand te brengen en als hij Zondag de Prinses niet kan vertoonen, zal het geheele volk zien, dat het is bedrogen. Dan zal er opstand komen en zijn eigen sol- daten zullen de wapenen tegen hem keeren. Als dat gebeurt, doen wij opnieuw een aanval en dan zal er geen sprake van terugtrekken zijn en voor de avond valt, zal Isabella ko ningin van Livadia zijn". Hij stond op, nam de twee zakken van de tafel en deed een paar stappen achterwaarts. „Ik bedank u, dat u de goedheid heeft ge had, mij alles te vertellen", zei Tony op dankbaren toon, „Dat stemt mij veel rustiger. Mag ik u nog eens inschenken, voor wij naar boven gaan?" stelde hij voor. De kolonei schudde spijtig het hoofd. „Ik dank u", zei hij. „Er is nog zooveel te doen en de tijd is kort. Met uw goedvinden zullen wij aan dek gaan". XXI. De ontknooping. ,,Meer", zei Tony, terwijl hij zich achterover in zijn stoel liet vallen, „was er met geen mogelijkheid uit hem te krijgen". Zijn drie metgezellen Molly, Guy en Jimmy die om de tafel zaten, keken hem in emstig zwijgen aan. Guy was de eerste, die sprak. „Alles en alles te zamen genomen, vind ik, dat je het prachtig hebt aangelegd". ,,Ik heb mijn best gedaan", zei Tony be- scheiden, ,,maar hij is een stilzwijgende snaak, voor een kolonei. Ik durfde hem niet scherper uithooren, uit vrees zijn achterdocht BIITENLA NDSCHE MARKTjKOOPLIEDEN De Nederl. bond van marktkooplieden-ver- eenigingen, heeft den Minister van Econo- mische Zaken in een brief te kennen gegeven dat in het besluit van 17 September j.l. be- helzende de regeling van den anbeid door vreemdelingen, niets bepaald wordt gevonden omtrent de vele vreenidelingen, die zelfstan- ddg het beroep van venter en marktkoopman uitoefenen, waardoor het aantal marktkoop- lieden en venters zich nog voortdurend uit- breidt en dat de geheele straathandel en de markten in ons land reeds dusdanig in om- vang zijn toegenomen, dat de meeste dezer kooplieden hun bestaan niet meer kunnen viniden. Adressant verzoekt den Minister daarom, alsmog maatregelen te willen treffen, dat vreemdelingen slechts onder nader te bepalen voorwaarden op de markten en als venters kunnen worden toegelaten. DE VERWIJDERING VAN OOMMTJNISTISCHE KAMERLEDEN UIT DE RIDDERZAAL. De communistische Tweede Kamerleden Roestam Effendi, Schalker en de Visser heb ben zich Woensdag met rechtskundigen bij- stand van Mr. Van 't Hoff Stolk tot den of ficier van justitie ibij de Haagsche rechtbahk gewend beneinde een klacht in te dienen over de naar hun meening wederrechtelijke verwij- dering uit de vereenigde zitting van de Sta- ten-Generaal op Dinsdag 18 dezer. Zij werden ontvangen door den suibstituut- officier Mr. Hoekstra, die ham verzocht, zich met een schriftelijke klacht, waarin de feiten zijn omschreven, tot den officier van justitie te wenden. De vergoeding voor het gebruik van een eigen auto ten behoeve van het rijk wordt met ingang van 1 October a.s. nader bepaald als volgt: a. wegens gebruik van eigen automobiel 8 cents per afgelegden kilometer, met dien verstande evenwel, dat voor elken kilometer, die in een kalenderjaar boven de 8000 K.M. wordt afgelegd, slechts 6 cents in rekening mag worden gebracht; b. wegens gebruik van eigen rijwiel met hulpmotor 4 cents per afgelegden kilometer, met dien verstande evenwel, dat voor elken kilometer, die in een kalenderjaar boven de 1000 kilometer wordt afgelegd, slechts 3 cents in rekening mag worden gebracht en voor elken kilometer, die boven de 3000 K.M. wordt afgelegd, slechts 2 cents. COLLECTE TEN ONRECHTE GEWEIGERD De Kroon heeft vernietigd het besluit van B. en W. van Aalten waarbij toestemming is geweigerd aan „Herwonnen Levenskracht" tot het ihouden van een openbare inzameling, en heeft bepaald dat B. en W. ten onrechte de toestemming tot het houden van deze col- lecte hebben geweigerd. BELANGRIJKE VERLAGING VAN DE RIJKSTELEFOONTARIEVEN. Het staatsbedrijf der P.T.T. overtuigd van de noodzakelijkheid, dat juist in de huidige economische omstandigheden de tarieven voor het gebruik van de P.T.T. diensten zoo laag behooren te zijn als met een richtige exploi- tatie maar overeen te brengen is, heeft, toen de begrootingcijfers voor het volgend jaar gunstig bleken, onverwijld stappen gedaan tot een ingrijpende verlaging van de telefoon- tarieven. Deze verlaging, welke reeds 1 Oct. a.s. ingaat, omvat in de eerste plaats het locale gesprekkentarief, dat van 2Vz ct, wordt teruggebracht tot 2 ct. per gesprek. De be- staande koTtingen op den prijs boven een be- op te wekken. Hij had er, geloof ik, spijt genoeg van, dat hij mij iets verteld had, voor ik hem met de goudstukken inpalmde „Nu, ik vind dat wij belangrijke gegevens venzameld hebben, om op vooiit te bouwen", zei Jimmy te^'reden. ,,>De groote vraag is maar, hoe zullen wij er ons voordeel mee doen ,;Weet jij die twee plaatsen te liggen?" vroeg Tony. „Het kasteel van Saint Anna en de brug te Valona?" Jimmy knikte. „Ik weet ze beiden te vin- den. Er is geen meter grond in dit land, die ik niet bezocht heb". Hij keek optimistisch naar Tony. „Heb je al een of ander lumineus plan?" ,,Nog niet", antwoordde Tony. „Ik heb nog geen gelegenheid gehad om rustig na te denken". Hij ricbtte het woord tot Guy. „Wat denk jij ervan, neef?" vroeg hij. ,,Jij bent de oudste; jij moet het eerst spreken". ,Het schijnt mij toe", zei Guy angstig, „dat er niet de minsite kans van slagen is, tenzij met geweld". Jimmy grinnikte hoorbaar, doch Guy nam er geen notitie van. ,,Dat voorop geizet", vervolgde hij kalm, „volgt vanzelf de vraag, waar en hoe wij de aanslag moeten beproeven: zoover ik de zaak bekijk, is er slechts een antwoord. Indien wij de ibrug te Valona bereiken, is het moge- lijk, dat wij, gebruik makende van de ver- warring, Isabel zouden kunnen wegvoeren. Natuurlij'k is het waarschijnlijker, dat wij alien gedood zullen worden, doch als men zich eenmaal in een onbezonnen avontuur heeft geworpen, dan moet men op zooiets voor- bereid zijn". ,,Wel bedankt Guy. Dit is juist wat ik van je doortastend karakter verwachtte". Hij zweeg even. „Nu, Jimmy, wat heb jij te zeggen?" Jimmy stond plechtig op. ,,Ik kan mij me. het voorstel van den vorigen spreker goed vereenigen. Ik ben altijd een voorstandei van vlug ingrijpen". Hij keek naar den over- kant van de tafel. ,,Hoe denkt de eerwaarde paald aantal gesprekken komen hierbij te ver- vallen. In het interlocale verkeer worden de ge- sprekkosten eveneens verlaagd en wel voor een gesprek van 3 minuten over afstanden tot 10 K.M. 6 cent (thans 10 cent), van 1015 K.M. 12 ct. (thans 15 ct.), van 1535 K.M. 30 ct. (thans 35 ct.) en boven 35 K.M. 40 ct. (thans 50 ct.), Het tarief voor interlocale gesprekken uit openbare spreekcellen iwordt in verband daarmede als volgt samengesteldvoor een gewoon gesprek van 3 minuten in de verschil lende kringen resp. 10, 20, 40 en 50 ct. In het intemationale verkeer is overeen- stemming verkregen met de Engelsche admi- nistratie tot verlaging van het telefoontarief. Dit bedraagt met ingang van 1 October a.s. voor een gewoon gesprek van 3 minuten met plaatsen in de eerste Engelsche zone f 4,20 (voorheen /5), tweede zone /5,40 6,25) en derde zone 6,30 (/7,25). Eveneens worden het inschrijvingsrecht voor binnen- en buitenlandsche gesprekken de minimum-vergoeding voor halve gesprek- kosten (bij geen gehoor enz. en het minimum- tarief voor een voorbericht verlaagd van 10 tot 6 ct. Voorts worden de tarieven voor huur- en uurlijnen verlaagd. Voor zoover de afrekening van de gesprekkosten van tele- foon-abonn^'s door bemidideling van de Tico (Telefoon-incasso) plaats vindt, wordt er de aandacht op gevestigd dat voorshands nog formulieren worden gebezigd waarop de oude tarieven zijn vermeld. DE DUITSCH-NEDERLANDSCHE CUE ARIN G-O VEREENKOMST. Compensaties en Sperrmarken. Het ministerie van Economische Zaken deelt het volgende mede: Gelijk bekend is bij het clearingverdrag Nederland-Duitschland bepaald, dat zaken ter gedeeltelijke betaling van met Crediet-, Sperr- of Registermarken uit Duitschland ingevoerde goederen, waarvoor reeds toestemming door de bevoegde autoriteiten gegeven is, kunnen worden afgewikkeld. Het zelfde is bepaald voor compensatie-transacties (inclusief Aus- landersonderkonten) Aan belanghebbendeti bij zoodanige zaken wordt medegedeeld, dat het ter vermijding van moeilijkheden noodzakelijk is, alvorens tot zoodanige gedeeltelijke betaling, resp. verrekening over te gaan, zich ter verdere regeling dezer aangelegenheid ter verkrijging van nadere inlichtingen ten spoedigste in ver- binding te stellen met het Ned. Clearing In- stituut, onder overlegging van alle ge- wenschte gegevens. Ernstige klachten van den Ned. industrie- en handelsraad voor land- en#t.uinbouw. In verband met de onhoudtaare positie, waarin de Nederlandsche exporteurs op Duitschland zich bij de tot stand koming van de nieuwe betalingsregeling ten aanzien van de liquidatie van de oude vorderingen ge- plaatst zien, heeft de Nederlandsche ieidustrie- en handelsraad voor land- en tuinbouw zich tot den Minister van Economische Zaken ge wend met een telegram van den volgsnden inhoudl: Alle exporteurs, die na veertien Augustus den export op Duitschland zooveel mogelijk gehandhaafd hebben, mede op grond van uit- latingen van uw departement en vooral op grond van de mededeelingen van den direc- teur-generaal op de bijeenkomst van zestien Augustus, dat bij nieuwe regelingen in ieder geval eerst oude vorderingen voor betaling in aanmerking zouden komen, zijn verbluft over wat de laatste dagen bekend wordt. Zij verwachten, dat de regeering haar uitspraken voegde hij er bij. eerst zijn meening heer Monk er over?" ,.Mij dunkt wij hadden moeten vragen". „Ik geloof", zei Molly zacht en duidelijik, „dat het 't onnoozelste voorstel is, dat ik ooit gehoord heb". Guy ging onmiddellijk rechtop zritten en Jimmy, die nog steeds niet was gaan zitten. begon opnieuw te grinnikken. Tony tikte met zijn theelepeltje op tafel. ,,Stilte, als het u belieft", riep hij. ,,Dieze zaak is te ernstig voor misplaatste aardig- heden en ibovendien dringt de tijd". Hij wend- de zich tot Molly. „Je behoeft je om de ge- voelens vau Guy niet te bekommeren", ver volgde hij vriendeliik. ,,Zeg, precies, wat je meent". ,,Dat zal ik", antwoordde Molly, met opge- wonden beslistheid. ,,Het spijt mij, dat ik onvriendelijk tegen u was, mr. Oliver; doch werkelijk u voorstel deugt niet. Zoudt u denken, dat indien wij Valona konden berei ken, die menschen zouden toelaten, dat wij daar in de omgeving rondzwerven en wachten tot er iets gebeurt? Als zij maar eenagszins gissen, wat ons plan is, zullen zij ons zonder vorm van proces neerschieten". „Maar wrj weten toch nauwkeurig, hoe laat zij daar voorbijkomt. Wij zouden het zoo aan kunnen leggen, dat wij er aankomen, als het gevecht begint", verweerde Guy zich. ,,En wat dan?" vroeg Molly verachtelijk. „Wij staan daar tegenover een groot aantal geiwapende mannen, die ten voile in staat zijn en er naar verlangen, het geheele escorte te vermoorden, om dat meisje in handen te krijgen. Denkt u, dat zij ons maar onzen gang laten gaan en haar voor hun neus laten pntvoerem Niet erg iwaarschijnlijk dlunkt mij?" ,,Ik geloof, dat ik duidelijk geizegd heb", merkte Guy op, „dat ik het geen hoopvolle onderneming vond". ,,Dat heeft u ook", zei Molly, „maar u is niet ver genoeg gegaan; het wordt een abso lute mislukking. Het zou zelfmoord zijn waar niemand voordeel bij zou hebben". maar daartegen zijn immers die "AKKERTJES" een ware uiikomsi! Ondervindi't zelf en neem 1 of 2 A Volgens recept van Apotheker Dumont A K K R (Ingez. Med.) op welke wijze dan ook zal gestand doen. Zij verlangen, wat betalingsregelingen voor den toekomstigen export betreft, naar meer (el ding van de eenige zijde, waarvan deze kan komen, dus van de-regeering. Een mededeeling van de regeering. Het ministerie van Economische Zaken deelt het volgende mede: Gelijk bekend ge- maakt, zal voor de liquidatie van alle vorde ringen op Duitschland, die voor 24 September 1934 zijn vervallen, een nadere regeling wor den gepubliceerd. Itamiddels is bet noodzakelijk volledige ge gevens ter zake aan de regeering te verstrek- ken. Daartoe zal binnenkort de gelegenheid! worden geopend. Formulieren ter invulling zullen voor de crediteuren worden beschikbaar gesteld. Men wordt verzocht de opgaven slechts met gebruikmaking der formulieren te ver- richten. Onder deze enquete zullen niet vallen de vorderingen waarvoor stortingen op het Son- der-Konto, resp. op de Zwischen-Konten der Devisen Banken zijn verricht. Voor de realisatie der laatstgenoemde vor deringen zal eveneens binnenkort een rege ling worden bekend gemaakt. LOONSVERLA GIN G IN DE TEXTIEL- INDUSTRIE IN BELGIE. De textiel-industrieelen hebben aangekon- digd, dat de loonen der textiel-arbeiders met 20 procent zullen moeten worden verlaagd wil de Belgische textiel-industrie in staat zijn de buitenlandsche concurrentie het hoofd te bieden. De arbeiders weigeren elke verdere loonsverlaging en verklaren, dat verdere ver laging der loonen onmogelijk is aangeziien de kosten van het levensonderhoud stijgende zijn. EEN GIFT VAN HONDERDDUIZEND POND .UN ZUID-AUSTRALIE. Uit Adelaide wordt gemeld, dat minister- president Butler in de wetgevenlde vergade- ring van Zuid-Australie heeft medegedeeld, dat Sir Langdon Bonython, de vroegere eige- naar van de Advertiser, die onlangs reeds een bedrag van 50.000 pond had gesohonken voor de oprichting van een ■juridische faculteit, thans de regeering van Zuid-Australie een schenking heeft gedaan van 100.000 pond ster ling als bijdrage in de kosten van den bouw van een nieuiw parlementsgebouw, dat ter ge legenheid van het Zuid-Australische eeuwfeest in 1936 zal worden ingewijd en in totaal on- geveer 250.000 pond zal kosten. EEN BLIJDE GEBEURTENIS AAN HET HOF- IN ZWEDEN TE WACHTEN. Koning Gustaaf heeft aan de kerkelijke autoriteiten een brief gezondenj waarin hij hun verzocht de geestelijken te laten bidden voor prinses Sylbilla, de vrouw van prins Gustaaf Adolf, den oudsten zoon van den kroonprins. die binnenkort een kind verwacht. Guy haalde zijn schouders op. ,,Ik moet eerlijik bekennen, dat u gelijk heeft. Het on- gelukkigste is, dat er geen ander plan is". Molly boog zich voorover, terwijl haar blauwe oogen schitterden van opwinding. ,.,Ja, er is wel een ander plan", kwam het kalm over haar lippen. .Niemand sprak een woord. „Ga door, Molly", zei Tony eindelijk, „wij zijn geheel oor". „Als wij er in slagen Valona te bereiken", zei ze, vlug en opgeiwonden sprekend, ,,wat weerhoudt ons dan, om naar die andere plaats te gaan ik bedoel het kasteel van Saint Anna?" Wederom sprak niemand. ,,Allemachtig!" zei Jimmy. „Nu, waarom niet?" vervolgde Molly. ,,Wij kunnen niets ondernemen zonder aan groot gevaar blootgesteld te worden, dus laten wij alles op de beste kaart zetten". ,,Maar", protesteerd Guy, ,,als het een hopelooze „Laat Molly de zaak verder verklaren", zei Tony. „Naderhand kunnen wij dan aan- of opmerkingen maken". ,,Ziet eens", zei Molly. .Op het oogenblifc is er geen levende ziel onder de partijgenooten van Peter, die weten kan, dat wij in Livadia zijn. Dat is onze hoogste troef en als wrj die niet voor zijn voile waarde uitspelen, dan is. het spel bedorven". Zij draaide zfch om en keek Jimmy recht in zijn oogen. ,,Waar ligt dat kasteel precies?" vroeg zij. ,Kun je het met de auto van hier bereiken, zonder Por triga of Valona aan te doen?" Jimmy knikte. ,,Wij zouden op ongeveer vijf mijlen van hier van den hoofdiweg af moeten wijken, het gebergte in. De auto kan het best doen, maar om op 't kasteel te. komen" hij grinnikte vriendelijk af- gaande op hetgeen de kolonei tegen Tony zei, geloof ik, dat wij evenveel succes zullen hebben als een sneeuwvlok om in de hel te komen". (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1