ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN OM DE KONINGIN Weg die Migraine! AKKER.OCHETS No. 9200 MAANDAG 24 SEPTEMBER 1934 74® Jaargang Binnenland Feuilleton Een zegetocht van H.K.H. Prinses Juliana door Zeeuwsch-Vlaanderen. Onze abonne's in het Buitenland De abonnd's van het Gelllustreerd Zondagsblad, OT rrrmmuriPKurum u yw»jiiiM(»w/rw»niMnii»u«JHWiwiwBi RwnMsmnw TER NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen ir. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post A bonnementen voor het buitenland aileen by vooruitbetaling. liltgeefsterFlrma J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVac 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTKNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekecd. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. worden dringend verzocht, het verschul- digde abonnementsgeld voor 1 Oct. a.s. in te zenden. Bij niet-ontvangst vooi dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bii vooruit betaling. DE UITGEEFSTER. H.H. Kantoorhouders worden verzocht het abonnementsgeld over het 3e kwartaal 1934 van de Ter Neuzensche Courant voor 1 Oct. a.s. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddel- lijk de toezending van het blad zulien staken. DE UITGEEFSTER. die het blad per post ontvangen, wor den verzocht, hun abonnementsgeld voor 1 Oct. a.s., in te zenden daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. FRINSES JULIANA NAAR LONDEN Aan de Daily Telegr. wordt uit 's Graven- hage gemeld, dat H.K.H. Prinses Juliana de volgende maand een langdurig bezoek aan Louden zal brengen. TE AMSTERDAM 60.000 K.G. SPEK VAN DE CENTRALE AFGEKEIJRD. Het 'Hbl. vemeemt, dat in het laatst der vorige en in het begin van deze Week op en door het Amsterdamsche abattoir niet minder dan ruim 60.000 kilo vergeeld spek, toebe- hoorende aan de Varkenscentrale en vertegen- woordigende een Waarde van 25.000 tot 30.000, is afgekeurd en verzonden naar den nieuwen destructor te Son, waar het zal wor den uitgesmolten tot technisch vet. Oorzaak daarvan was, dat het spek onderdehand te oud was geworden. Een weinig opWekkende gedachte voor hen, die den crisis-accijns op varkensvleesch moeten ophrengen, want daar- uit worden daze „meeivallertjes" gefinancierd. VERSTERIKING VAN DE NEDERL. WEERMAOHT. Op initiatief van de heeren H. Smeets, voor- zitter der Kamer van Koophandel, mr. G. Dahmen, mr. P. Geradts, mr. G. W. O. Jans- .sens en H. Steegmans is te Roermond in het Posthotel een brjeenkomst van dertig perso- nen uit Roermond en omstreken gehouden, waarin, met voorlichting van eenige deskun- digen, de noodzakelijkheid van de versterking der Nederlandsche weermacht werd be- sproken. Deze bespreking leidde tot het besluit, een comite samen te stellen, dat dit vraagstuk nader zal bestudeeren en de bevolking daar- omtrent zal voorlichten. Dat comity zal samenWerken met de reeds te 's Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Eindho ven, Maastricht en Venlo opgerichte comity's de oprichting van dergelijke comite's is in voorbereiding te Bergen op Zoom, Roosendaal, Helmond, Heerlen en Roermond. Het ligt in het voornemen, dat de comite's 58) door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) (Vervolg.) Jimmy sloeg zijn beenen over elkaar. .Be gin maar", zei hij kalm. Voor de zooveelste maal, verhaalde Tony met meesterlijke beknoptheid de geschiedenis van het begin zijner ontmoeting met Isabel in Dong Acre tot op het huidige oogenblik en ofschoon alles wegens de kortheid voor Jim my niet in alle opzichten kristalhelder was, viel hij hem geen enkele maal in de rede. Zelfs toen Tony aan het einde van zijn ver- haai was, bleef hij nog eenige oogenblikken zwijgend zitten; stond toen plotseling van zrjn stoel op en stak zijn handen diep in zijn broekzakken. „Wel allemachtig", riep hij, ,,van alle avon- turen, die ik ooit heb meegemaakt, is dit wel het toppunt." Als overweldigd door de complicaties van het geval, zweeg hij eenige oogenblikken. „Maar dat meisje", vervolgde hij, nu weer kalm, „dat zoo sprekend op de prinses lijkt; moet ik begrijpen, dat je haar hebt meege- bracht dat zij hier aan boord is?" „Zoo is het", antwoordde Tony glimlachend. Jimmy keek de salon rond. „Waar is zij dan; waar heb je haar dan verstopt?" Tony draaide zijn stoel in de richting van den geestelijke. „S'ta op, Molly, en maak eens een sierlijke buiging voor mijnheer. Met haar meest betooverend glimlachje stand Molly op. Zij trak haar pruik af, nam samen een bond zullen vormen voor het Zui- den des lands. De initiatiefnemers zullen het op te richten comite voorstellen een openbare vergadering te houden, waarin een militaire deskundige de noodzakelijkheid en een deskundige op economisch terrein de mogelrjkheid van ver sterking onzer weermacht zullen bespreken. De oprichting is een uitvloeisel van het be- kende manifest van burgemeesters uit de Zui- delijke provincien aan de regeering over de verdediging van het Zuiden. NATION ALE INZAMELING VOOR HET CRISISCOMITE. fOok dit jaar zal een nationale inzameling worden gehouden ten bate van het nationale erisiscomite. Deze nationale inzameling zal geschieden van 3 tot 10 October. Prinses Juliana heeft zich bereid verklaard, ter inleiding van deze week, in den avond van 2 October eenige woorden tot het Nederland sche volk te spreken. Deze toespraak zal door de beide zenders Worden uitgezonden. MINISTER DE WILDE TE ANTWERPEN. De Nederlandsche minister van binnen- landsche zaken, mr. J. A. de Wilde, heeft Vrij- dag een bezoek gebracht aan de tunnel onder de Schelde te Antwerpen. Na dit bezoek bood de gouverneur van de provincie Ant werpen, baron Holvoet, Zijne Excellence een intiem noenmaal aan in het provinciate regee- ringsgebouw. DUITSCH-NEDERLANDSCH CLEARING- VERDRAG. De onderhandelingen tusschen de vertegen- woordigers van de Duitsche en de Nederland sche regeering ter bevordering van het weder- zijdsche betalingsverkeer hebben tot onder- teekening van een Duitsch-Nederlandsch clea- ringverdrag geleid. Het verdrag, dat eerst na uitwisseling van de ratificatie-oorkonden defi- nitief in werking treedt, zal ingevolge een overeenkomst tusschen de beide regeeringen reeds van 24 September 1934 af voorloopig in werking worden gesteld; voor de Nederland sche overzeesche gebieden voorloopig aileen wat den uitvoer betreft. Onder de bepalingen van het verdrag val- len alle bedragen, welke van 24 September af vervallen, ook dus die bedragen, waarvoor de betreffende invoer of dienstprestatie reeds v66r dien datum heeft plaats gevonden. Op grond van het verdrag zal het betalings verkeer tusschen Duitschland en Nederland met inbegrip van de Nederlandsche overzee sche gebieden in de toekomst uitsluitend plaats vinden over clearingrekeningen. Over deze rekeningen zullen niet slechts betalingen uit hoofde van wederzijdschen goederenuitivoer, doch ook betalingen uit hoofde van kosten, welke in verhand met het Duitsch-Nederland- sche goederenverkeer ontstaan, worden ver- rekend. Voor de bescherming van de belangen van den Nederlandschen doorvoerhandel is zorg gedra- gen. Ten aanzien van de zeescheepvaart is een bijzondere regeling buiten het clearingver- drag om getroffen. Betalingen uit hoofde van het kleine grensverkeer zijn van de clearing uitgezonderd. Bij het verdrag Worden bijzondere regee- ringscommissies ingesteld, die tot taak heb ben in onderling overleg de met de uitvoering van het verdrag samenhangende kwesties te behandelen. Van de betalingen van de Nederlandsche importeurs bij De Nederlandsche Bank wordt een bepaald percentage gereserveerd, waar- over de Reichsbank te alien tijde de vrije be- •schikking heeft. Overeenstemming is voorts bereikt over de afWikkeling van het Sonderkonto van De Nederlandsche Bank bij de Reichsbank, der Zwischenkonten en der verdere achterstallige betalingen. den professoralen bril van haar neus en legde ze op tafel. Daarna knoopte zij het geestelrjk kleed los en hield het met uitgestrekte armen open. Dan liet zij zich bevallig op een knie zakken en maakte een diepe buiging. Gedurende een oogenblik stond Jimmy haar met open mond aan te staren; toen Werd er bescheiden, doch dringend op de deur geklopt en werd de stem van matroos Jackson ver- nomen, die door den kier riep: .Compliment van kapitein Simmons, en of u en de andere heeren zoo goed wilt zijn op de hrug te komen." XX. Tegenlist. Zooals het zich daar in de stralen der mor- genzon lag te koesteren, zou het uitermate moeilijk zijn een rustiger uitziend plekje te vinden, dan de haven van Braxa. Welke bloe- dige tooneelen zich in het binnenland moch- ten afspelen, zeker is, dat zij geen zichtbare uitwerking op dit kleine visschersdorpje uit- oefenden. Vanaf de brug van de „Betty", die nu op een paar honderd meter afstand van het lange steenen havenhoofd haar anker had uitgewor- pen, was er niets te zien, dat de aangename atmosfeer van vrede en hanmonie verstoorde. Behalve eenige oude booten, was de zandige kust geheel verlaten, terwijl de roode en witte huisjes, die als het ware tegen de heuvelen op den achtergrond omhoog klommen, in de schaduw der hen omringende boomen schenen te slapen. Rechts, kronkelende een riviertje om een lage landtong been en strotte zich uit in de baai, doch haar stroom was zoo rustig en haar water zoo helder, dat het tegen het intense blauw van den onbewolkten hemel niet sl~£ sts-k ,,Ik heb van m'n leven wel drukker plaat- sen gezien", verklaarde kapitein Simmons, „maar ik kan ook niet zeggen, dat ik voor een groot jacht een gevaarlijker haven heb gezien, om binnen te loopen, vooral met een Zuid-Westerbries." LANDEN VAN HET GOUDBLOK IN CONFERENTIE. Naar gemeld wordt, heeft de Nederlandsche delegatie te Geneve van de Belgische dele- gatie een uitnoodiging ontvangen, deel te nemec aan de te Geneve te voeren besprekin- gen tusschen de vertegenwoordigers van de landen van net goudblok over het bevorderen van de economische ihetrekkingen tusschen deze landen. BEVORDERING VAN DE HUUR- VERDAGING. Blijkens de begrooting van het hoofdstuk Sociale Zaken der rijksbegrooting 1935 wordt op art. 66 (bijdragen aan gemeenten inge volge paragraaf 7 der Woningwet) anderhalf millioen meer uitgetrokken dan verleden jaar, om de huurverlaging meer energiek te kun- nen doorzetten. DE VERLAGING VAN RENTE VOOR RIJJKSVOORSCHOTTEN VOOR WONINGBOUW. Ingevolgie ihet besluit van de regeering, waarvan 19 Mei j.l. mededeeling is gedaan aan de gemeentebesturen, is de rente voor woningwetvoorschotten, welke tot nu toe meer dan 4 pet. bedroeg, tot dit percentage teruggabracht. Deze renteverlaging heeft ten doel verla- ging van huren van woningwetwoningen mo- gelijk te maken, waartoe voorstellen door de gemeentebesturen moeten worden ingediend. In het tijdivak, eindigende 15 September j.l. zijn voorstellen tot verlaging van huren van 162 gemeenten goedgekeurd. Deze huurver- lagingen tot een totaal bedrag van 343.899,09 omvatten 13.158 woningen. SCHADE DOOR HAGELSJLAG. Op vragen van het Tweede Kamerlid van der Weijden betreffende het toekennen van steun van rijkswege aan de tuinders onder de gemeente Nleuwveen, Uithoom en Leimui- den, wier geheele oogst op 18 Juli j.l. door een bagel ramp werd vemietigd; heeft de minister van oeconomische zaken geantwoord: Het is den minister hekend, dat de tuin ders in d.e gemeenten Nieuwveen, Uithoom en Deiimuiden, wier <x>gst van bepaalde ge- wassen door hagelslag emstig is getroffen, in zorgelijke omstandigheden verkeerien. De vraag of de schade, welke door een natuurramp is ontstaan, in aanmerking komt vergoed te worden uit gelden, welke in de begrooting van het landbouw-crisisfonds voor tuinibouwsteunmaatregelen zijn uitgetrokken (de z.g. tuinlbouwsteimwet werkt niet meer), kan moeilijk aanstonds worden beantwoord. De minister acht het nemen van maat- regelen door het particulier initiatief bij der gelijke gebeurtemissen, zooals ook bij vroegere natuurrampen is geschied, de meest juiste vorm van steunverleening. Waar thans tot zijn leedwezen op deze wijze geen maatrege- len ten ibehoeve van de slachtoffers zijn ge- nomen, heeft de minister, uit overweging, dat iets voor deze memschen moet worden gedaan, opdracht gegeven na te gaan in hoeverre het wettelijk mogelijk is althans het bedrag, dat de betrokkenen als steun voor hun producten zouden hebben ontvangen, indien de natuur ramp niet had plaats gshad, niettemin aan hen uit te keeren. PLANNEN TOT OPRICHTING VAN EEN NED. VER. VOOR WAARDEVAST GELD. Op 20 Oct. a.s. zal te Amsterdam een ver gadering gehouden warden naar aanleiding van een initiatief van prof. dr. N. J. Polak te Rotterdam en een 49-tal andere heenen om te komen tot oprichting van een Ned. Ver. voor Waardevast Geld, in den zin van geld met stabiele koopkracht. In deze vergadering zullen het woord voe ren de heeren prof. mr. dr. G. M. Verrijn Tony leunde peinzend over de verschansing en keek aandaohtig voor zich uit. „Ik vrees, dat wij een beetje te vroeg zijn. zei hij. „De kustwachters schijnen nog niet wakker te zijn." ,,Wat gaan wij nu doen?" vroeg Jimmy. „Overwegende, dat wij hier op uitnoodiging zijn gekomen", antwoordde Tony, „geloof ik. dat 't beste is, maar te wachten en inmiddels van het heerlijke uitzicht te genieten. Vroeg of laat zal de een of ander toch wel bemer- ken, dat wij aangekomen zijn." Plotseling greep de kapitein zijn kijker en richtte hem naar het punt waar het riviertje in de baai uitmondde. ,,'t Schijnt mij toe", verklaarde hij, ,,dat iemand ons reeds heeft opgemerkt." Hij wees naar de landtong en zijn aanwij- zing volgend, zagen zijn reisgenooten aen laag zwart voorwerp, dat langzaam de monding van de rivier uitdreef. ,,'t Is een motorbootje", zei de kapitein, „en als ik mij niet vergis, komen zij hierheen, om ons goeden morgen te wenschen." Met kalm overleg sloeg hij het naderend vaartuigje gade, dat op de „Betty" aan- stuurde. „Ik kan nog niemand zien", verklaarde Tony, „maar het zal zeker kolonel Saltero zijn. Jimmy, 't is beter, dat jij nu naar be- neden gaat; 't is niet geiwenscht, dat hij een passagier aan boord ziet. Ga niet in het salon en vraag of Molly naar haar eigen hut wil gaan. Betrek jij de mijne maar de derde deur." „Goed", zei Jimmy; ,,als je onderhoud met den kolonel is afgeioopen, waarschuw je mij wel he?" Fluitena ging hij naar beneden en Tony richtte den kijker op het snel nader,bijkomend bootje. Nu zag hij, dat er drie mannen aan boord waren eh tegelijk ontdekte hij, dat een van hen de hreedgeschouderde kolonel Sal tero was. Deze hooggeplaatste krijgsman zat in het achtersteven en aelfs van verre kon Stuart, prof. G. Gonggrijp, prof. ir. D. Dres den, M. P. v. d. Weydem ,en prof. dr. ir. J. Goudriaan Jr. DE WEG ZUID-BEVELAND—BRABANT. De vorige week aanbestede tunnel te Woensdrecht zal gemaakt worden op pl.m. 225 M. ten N.O. van den tegenwoordigen spoorwegovergang (dus meer in de richting Bergen op Zoom). De trein zal over de tun nel gaan, terwrjl het auto-, fiets- en ander verkeer door de tunnel zijn weg zal vinden. Het rijvlak in de tunnel wordt tien meter breed, terwijl de vrije ruimte 10.70 M. be- draagt. De lengte van de tunnel wordt 13 meter. Daar de spoorlijn omhoog wordt ge bracht tot 7,25 M. boven N.A.P., is het noodig, dat de spoorlijn over een lengte van pl.m. 600 M. geleidelijk verhoogd wordt tot een maximum van 1.15 M. BINNENLANDSCII GEBRUIK VAN BOTER Naar het ,,Nederlandsch Weekblad voor Zuivelbereiding" vemeemt, zijn verschillende maatregelen aanstaande, welke moeten die- nen om het binnenlandsch gebmik van boter te stimuleeren. Tot deze maatregelen be- hoort o.a. verkoopbeperking van eetibare alien en vetten, terwijl vermoedelijk een minimum- verkoopprijs voor flesschen slaolie zal worden overeengekomen, welke flink (baven de be st aan de prijszetting ligt. Als de dag voor U verloren lijkt, U hinder!: licht, reuk en als alles f geluid, dan werken als 'n wonder L Volgens recept von Apolhelter Oumont KKE.I Ingez. Med. Hert onweer is hier niet van de lucht zeiden we tot elkaar j.l. Zaterdagvoormiddag. Nog ligt ons de glorierijke feestweek versch in het geheugen, we gingen den laatsten dag der kermisweek tegemoet en, nu bracht de telefoon en telegraaf ons de heuglijke tijiding, dat we heden een ibezoek konden tegemoet zien van Prinses Juliana op haar doortocht naar de ooft- en tuinlbouwtentoonstelling te Zuidzande. Aanvankelijk was dat ibezoek eenige maan den geleden aangekondigd, daarna was het afgezegd in verband met andere reisplannen, en nu is het er toch van gekomen. Door de goede maatregelen van den burge- meester, den heer J. Huizinga, was hier spoe- dig een organisatie voor een waardige ont- vangst van H. K. H. ineengezet. De weers- amstandigheden leken aanvankelijk niet gun- stig, doch heit schijnt .Zaterdag en gisteren te zjjn uitgebuid en tegen het tijdstip dat de Prinses zou arriveeren, was ook het traditio- neel geworden Oranjezonnetje present. Reeds vroeg werden de vlaggen uitgesto- ken, ook van de schepen in het kanaal en in de haven, en toen te half elf het muziekge- zelschap ,,De vereenigde werklieden" naar de aanlegplaats der prov. boot marcheerde onder de tonen van lustige marschen en vergezeld van de ook derwaarts trekkende kinderen van verschillende scholen, heerschte daar spoedig een groote drukte. Vele ibelangstellenden had- den op de Scheldekade reeds een plaatsje ver- overd en van lieverlede stroomden de ibelang stellenden toe. Behalve het muziekgezelschap en de leer- lingen van alle lagere scholen in de komn wer den daar ook ter begroeting van de Prinses opgesteld de transportkolomne van het Roode Kruis en de afdeeling der Padvinders. De burgemeester de heer Huizinga was ook reeds itijdig present en we zagen daar voorts den inspecteur der rijksveldwacht uit Middel- burg den heer Lely, benevens den kapitein der marechaussee uit Vlissingen den heer Kaas- jager. Voorts den rijkshavenmeester, den heer Lamibrechtsen van Ritthem, den algemeen directeur der Zeeuwsch-Vlaamsche tram, den heer Wind van Merkesteyn, en voorts een tal- rijke vertegenwoordiging der pers enniet te vergeten talrijke fotografen, die we zullen het maar terstond melden, volop gelegenheid hebben gehad de Prinses tijdens haar kort verblijf alhier te fotografeeren. De tijd van wachten werd door den heer Schirris gekort door het laten spelen en zin- meo zien, met welk een woeste hooghartig- heid, hij zijn bevelen gaf. Tony stak zijo kijker in het foudraal en wendde zich tot den kapitein. ,,Ik geloof, dat ik maar naar het dek zal gaan, om een welkomstrede in te studeeren", zei hij. ,.Zij zullen aanstonds langszij zijn." Met een zweem van wantrouwende bereke- ning, richtte kapitein Simmons zijn kijker nogmaals op de naderende bezoekers. ,,Afwachtende houding en op zijn haede zijn, is altijd de boodschap", bromde de kapitein, „je kan dat vulkanische volk nooit vertrou- wen." ,,Geen nood, hoor, 't is goed volk", lachte Tony. Op zijn gemak ging hij naar het dek en liep langs stuurboord, waar de bemanning bij elkaar stend, om de bevelen van den kapi tein af te wachten. lets verderop stonden McEwen en „Tijger Bugg". Om een of andere onnaspeurlijke reden hadden die twee een warme vriendschap voor elkaar opgevat, met gevolg, dat Bugg gedurende de reis onafge- broken de opwekkende atmosfeer van de machinekamer had genoten. Tony slenterde naar hen toe. „Goeden morgen, sir Antony", groette Mc Elwen hem, waama hij zijn pij.p, welke hjj voor dit welkom uit zijn mond had geno- men, weer onmiddellijk in zijn linker mond- hoek deponeerde. „Goieden morgen McEwen", zei Anthony. „Op uitkijk naar de bezoekers?" voegde hij er vragend bij. „Ik was benieuwd of die vent er bij is, die den schroefsleutel in mijn cylinder heeft ge- gooid". Tony schudde zijn hoofd. ,,Ik vrees van niet", antwoordde hij spijtig. Eensklaps weerklonk een uitroep van ver- baizing uit den mond van Bugg. „Kijk is, sir! Ziet u hem? Die scheeloogige vent is er bij, dien ik in Dong Acre voor de wiereld heb gebokst". gen van liederen. Door de uitvoering tijdens de feestweek had men een goed programma beschikbaar. Het was een inderdaad feeste- lijken aanblik, die honderden kinderen. met blijde gezichten, die talrijke volksmenigte., alles ibeschenen door een vriendelijk zonnetje. Tegen den bekend gemaakten tijd kwam de ,,Prins Willem I" in het zicht. We vemamen toen van den heer Lely, dat de trein met de Prinses was gestopt te Vlake, waar izij werd verwelkomd door den Commissar is der Koningin, den heer Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford. Ook zouden daar ter ibegroeting aanwezig zijn het gemeentebestuur en de schoolkinderen van Schore. Te Hansweert is de Prinses met haar ge volg, bestaande uiit een Hofdame en Haar particulier secretaris, aan boord van het motorsohip gegaan en werden ook de hof- auto's aan boord gedaan. Juist te half 12 voer de ,,Prins Willem I'" de haven ibinnen onder de tonen van het „Wil- helmus", dat tevens werd meegezongen. Toen de Prinses zich na het aanleggen op de cam- pagnefbrug vertoonde, klonken luide hoera's op, niet het minst uit de kinderschaar. Nadat eerst de auito's aan wal waren ge bracht kwam de Prinses op de ponton en werd daar verwelkomd door den burgemees ter, den heer J. Huizinga, wiens dochter Grietje haar een 'bouquet aanbood. Ondertusschen werd gespeeld en gezongen het Volksliied, tijdens de wandeling van de ponton naar den wal. Toen H. K. H. op het plateau was aange komen verzocht de iburgemeester haar te wil lem aanhooren de uitvoering van het ..Neruzen- lied' onder begeleiding van het muziekgezel schap. Hij bood haar een examplaar van dat lied aan. Welwillend gaf H. K. H. vergunning tot de uitvoering. Wegens den korten be- schikbaren tijd konden slechits 2 coupletten worden uitgevoerd. Na afloop liet Prinses Juliana den diirecteur den heer A. Schirris, aan zich voorstellen. Zij maakte hem haar compliment over de uit voering, die zij, voor een massazang welge- slaagd noemde. Zij vond het ook bijzonder aardig, dat Ter Neuzen zijn eigen lied bezit: en heeft diit met genoegen aangehoord. Thans werden de auto's bestegen en ving- de Prinses uitgeleid door de juichtonen der menigte haar tocht aan, die, we zijh daarvan overtuigd, bij dit mooie weer, niet aileen in Ter Neuzen, doch overal waar zij verschijnt een zegetocht zal zijn. Opgewonden wees hij naar de steeds dieh- terbij komend motorboot, waar men nu met het bloote oog duidelijk het somibere, onvrien- delijke gelaat van kolonel Saltero kon onder- scheiden. „Je hebt gelijk, Bugg", zei Tony, ,Jiet is de- zelfde heer, maar hij komt mij nu als vriemo bezoekem; daarom moet je je maar achterbaks houden. Waarschijnlijk wordt hij niet graag aan dien stomp tegen zijn kaak herinnerd". Met zijn gewone gehoorzaamheid verdween Bugg van het tooneel en terwijl hij zich ver- wijderde. weerklonk de korte, besliste stem van kapitein Simmons vanaf de brug. ..Hang de wrijfiworst uit en denk om de verf". Twee van de bemanning haastten zich, om onder leiding van den eersten stuurman het bevel uit te voeren, terwijl twee anderen over de verschansing klommen om hun behulp- zaam te zijn. Zoodra de motorboot dicht genoeg bij was, werd de motor uitgeschakeld en kwam zij, een halve cirkel beschrijvende naar de Betty" toe. Er volgde een kort oogenblik van af- wachten en toen bonkte zij, zonder inacht- neming van de wrijfworst, tegen het jacht en wel zoo hard, dat een kreet van woede aan' de kapitein vain de „Betty" ontsnapte. De twee wachtende matrozen lieten zich vlug op het dek van de motorboot zakken en begon- nen haar vast te maken. Het volgende oogenblik klom kolonel Saltero met blozend zegevierend gelaat de trap aan den val- reep op. Zoodra zijn hoofd boven dek uitstak, kwam Tony naar hem toe, om hem te begroeten. /Welkom, kolonel, hoe maakt u het?" riep hij vriendelijk. „Het verheugt mij u te zien Met zijn hielen tegen elkiaar maakte de kolonel een stijve militaire buiging. „Sta mij toe, sir Antony", antwoordde hij, ,,dat ik u welkom heet in Livadia". (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1