ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De opening van de Staten-Generaal. AKKER.CACHETS De Troonrede. Juist voor Vrouwen! No. 9198 WOENSDAG 19 SEPTEMBER^ 1934 74e Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD "AKKERTJES" TER NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJSBinned Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen i per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Beigie en Amerika 2,overige ianden 2,35 per 3 maanden fr. per post a. Ponnementen voor het buitenland aileen b(j vooruitbetaling. titgeefster: Firma P. J. VAIN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgdve. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. H. M. de Koningin heeft gisteren de zitting' der Staten-Generaal geopend met de volgende Troonrede: Leden der Staten-Generaal, In deze tijden van 2ware beproeving, zoo voor het Vaderland als voor Mijn Huis, Mij wederom in Uw midden be~ vindend. is het Mij eene behoefte aller- eerst uiting te geven aan Mijn warmen dank voor de treffende bewijzen van ge- negenheid en verknochtheid, die Ik ge- durende de laatste maanden uit alle krin- gen van ons Volk heb mogen ontvangen. Meer nog dan een jaar geleden onder- vinden ook wij de gevolgen van de geeste- lijke en economische ontreddering, waar- onder de geheele wereld heeft te lijden. De toestand van het bedrijfsleven zoo hier te lande als in Nederlandsch- Indie is zeer zorgwekkend. Alle be- drijfstakken ondergaan den druk der tijden; vele er van zijn zelfs zeer zwaar getroffen. De verhoudingen in de landen waarmee wij economisch het nauwst ver- bonden zijn doen voorts de vrees op- komen, dat nog zwaardere druk te ver- wachten is. Voortbrenging, handel en verkeer zoe- ken tastend den weg in de wanorde van de talrijke en vaak meest onverwachte verschuivingen op economisch gebied. Onder deze snel wisselende omstandig- heden moet in het Regeeringsbeleid kracht gepaard gaan met behoedzaamheid en voorzichtige aanpassing. Onveranderd handhaaft de Regeering hare overtuiging, dat moet worden ge- zorgd voor gezonde publieke financier^ Daar verhooging van de reeds zoo zwaar drukkende belastingen zonder gevaar voor ineenstorting niet mogelijk wordt geacht, zullen de uitgaven, teneinde binnen de grenzen der beschikbare middelen te blij- ven, nog verder verlaagd moeten worden. Voorstellen om daartoe te geraken zijn in bewerking. Nu in het afgeloopen jaar het resultaat van onze politiek inzake de handelsver- dragen niet geheel bevredigend is ge- weest en de vooruitzichten dienaangaan- de eer slechter dan beter zijn, zal met handhaving zooveel mogelijk van onzen export steeds grootere aandacht moe ten worden geschonken aan behoud en verruiming van den afzet in het binnen- land. De aan het bedrijfsleven opgelegde en wellicht nog op te leggen crisisregelingen zullen tot het slrikt noodzakelijke worden beperkt en niet langer dan onvermijdelijk noodig worden gehandhaafd. Op ver- laging van heffingen, uit deze regelingen voortgekomen, blijft de aandacht der Re geering onophoudelijk gevestigd. V^oor Nederlandsch-Indie zal bij voort- during worden gestreefd naar bevorde- ring van den uitvoer en naar aanpassing van de productie bij de mogelijkheden van afzet. Ook de industrialisatie van dit deel van het Rijk zal, waar mogelijk, ge- lerdelijk worden bevorderd. Het is ver- hcugend, dat in het afgesloten zittings- jaar verschillende maatregelen getroffen konden worden, die Nederland in nauwere economische aanraking brachten met Nederlandsch-Indie en Suriname; in die richting zal worden voortgegaan. Voor Curasao, waar de financieele en economische toestand de tijdsomstan- digheden in aanmerking genomen vrij gunstig kan worden genoemd, bleek de mogelijkheid van soortgelijke maatregelen nog met aanwezig te zijn. Met groote bezorgdheid voor de toe- komst der menschheid moet worden vast- gesteld, dat bijna allerwegen de drang naar sterke bewapening herleefd is. De Regeering zal doen wat binnen haar ver- mogen iigt om mede te werken aan de beteugeling van dat streven. Zij is ech- ters tevens verplicht met dit verschijnsel rekening te houden bij de uitvoering van hare aanvankelijke voorneimens met be- trekking tot de nationale verdediging. De talrijke en zware tegenslagen op economisch gebied, gepaard aan verschil lende gebeurtenissen op ander terrein, roepen licht geestelijke verwarring te voorschijn. Des te meer is het noodzake- lijk, dat de Regeering zoo hier te lande als in de overzeesche gewesten ernstig aandacht blijve schenken aan handhaving van de zedelijke volkskracht en aan ver- sterking van de eendracht des volks, op- dat het vastberaden stand houde te mid den der beproevingen. Wie zich toeleggen op het zaaien van wantrouwen en verdenking, wie het gezag der Overheid ondergraven, zijn werkzaam tot verderf van het land en zullen met be- slistheid worden wederstaan. Veel zal in het komende zittingsjaar wederom van Uwe werkkracht worden gevorderd. In de onwrikbare overtuiging, dat het geloof in Gods Almacht ons Volk den noodigen levensmoed geven kan en met de bede, dat het Hem behagen moge Zijn zegen te schenken op Uwen in een- drachtige toewijding aan het Vaderland te volbrengen arbeid. verklaar Ik de ge- wone zitting der Staten-Generaal ge opend. De drukte in de binnenstad. In den traditioneelen stoet heeft de Konin gin zich gisterenmiddag, vergezeld van Prin ses Juliana naar het Binnenhof begeven, ter opening van de gewone zitting der Staten- Generaal. Om dit reeds aantrekkelijke schouwspel bij te wonen, waren uit alle oorden des lands een ongekend aantal belangstellenden naar de residentie getrokken, zoodat reeds in den vroegen morgen de straten een levendigen aanblik vertoonden. De stad was in vlaggen- tooi; niet aileen van de openbare gebouwen van rijk en gemeente wapperde de driekleur. maar ook vele particuliere woningen en win- kels speciaal in de binnenstad, hadden de vlag uitgestoken. Een heerlijk Septemiberweer begunstigde deze jaarlijksche gebeurtenis. Er heerschte een drukte in de stad als nog nooit bij een dergelijke plechtigheid is waargenomen. Van den vroegen morgen af werd de stad als het ware overstroomd. Tientallen extra treinen en een onnoemelijk aantal autobussen, waar- onder uit de verst verwijderde provincies, brachten bezoekers aan. In het Noordeinde stond reeds eenige uren v66r het vertrek van den stoet een diehte menigte te wachten, die de Koningin en de Prinses, toen zij per auto van het Huis ten Bosch kwamen| aanrijden, hartelijk toe- juichten. Bovenaien werd daar het wachten vergoed door den aanblik van de toebereid- selen voor het vertrek van den stoet. Allereerst zag men de eere-wacht aanruk- ken, die voor het paleis werd opgesteld en die dit jaar bestond uit een compagnie van het regiment jagers van 100 man, coder bevel van een kapitein, met het regimentsvaandel. De Koninklijke Militaire Kapel en de beschik bare hoomblazers van het regiment maakten deel uit van deze eerewacht, welke zich op- stelde ter weerszijden van het voorplein, tegen de beide zuilengangen van het paleis, om daar de Koningin bij haar vertrek de miltaire eer- bewijzen te brengen. Bij deze eere-wacht bevond zich de commandant van het regiment jagers, luitenant-kolcnel M. F. J. Phaff, met zijn adjudant. Ongeveer een half uur voor het vertrek van den stoet zag men de detach em en ten cavalerie aankomen, die als eere-escorte den stoet zouden openen en sludten en vervolgens de offieieren der landmacht van het Miltaire Huis der Koningin, alien te paard, wien on middellijk achter het Kcninklijk Statie-rijtuig een plants in den stoet was aangewezen. Het vertrek van den stoet. Ter opening van den stoet, die onder de algemeene leiding stond van R. F. G. baron Bentinck, eerste-stalmeester van de Konin gin, was een detachement aangewezen van het tweede regiment huzaren, sterk 55 ruiters onder bevel van een ritmeester, met den regiments-standaard en het muziekkorps der huzaren, dat gedurende den tocht marsch- muiziek speelde. Met dit detachement reden de regiments-commandant, kolonel A. Die- mont en zijn adjudant mede. Onmiddellijk daarop volgden in gala-livrei een rijknecht-majoor en twee rijknechts te paard. Daarachter kwam de eerste der met twee paarden bespannen gala-koetsen, waarin de Kamerheer-ceremonniemeester der Konin gin, R. A. baron van Hardenbroek van Har- denibroek gezeten was Naast elk portier ging een lakei. Hierop volgden twee gala-koetsen, wederom met een lakei naast elk portier, waarin 8 Kamerheeren, volgens hun rang gezeten waren. In twee gala-rijtuigen volgden de Groot- officieren volgens rang van benoemzng. In een zevende galakoets volgde de op- per-ceremoniemeester generaal-majaar b. d. J. H .F Graaf Du Monceau Naast elk portier van deze vier galakoetsen gingen twee lakeien. Nadat de zeven galakoetsen waren weg- gereden, reed de gouden koets voor, met acht paarden bespannen. Op dit oogeniblik werd door het uitsteken van vaantjes het sein gegeven voor het les sen van het eerste der minuut-schoten, wel ke van het verlaten van het Paleis om- streeks 1 uur, tot den terugkeer aldaar, werden afgegeven uit de in het Malieveld opgestelde batterij der eerste artilleriebrigade, bestaande uit vier vuurmonden. Onder het dreunen van het eerste schot presenteerde de eerewacht het geweer en zette de Koninklijke Militaire Kapel het Wilhelmus in, terwljl de Koningin en de Prinses, getooid met het breede lint van het Grootkruis van de Orde van de Nederlandsche Leeuw, in de gouden koets stapten, die zich vervolgens onder het gejubel der menigte statig in beweging zette. Naast elk van de acht paarden, waarmede de koets bespannen was ging een koetsier, aan elke zijde van de koets liepen vier lakeien. Ter rechterzijde van de statiekoets reed de chef van het Mili taire Huis van de Koningin, de vice-admiraal b.d. F. Bauduin, ter linkerzijde de Gouverneur der Koninklijke residentie, luitenant-generaal Jhr W. Roell, commandant van het veldleger. Achter de gouden koets reden te paard, twee aan twee, de offieieren der landmacht van het Militaire Huis der Koningin. Voortdurend hartelijk toegejuicht door de menschenmenigte aan weerszijden van den door militairen afgezetten weg daarbij stonden op het Lange Voorhout eenige hon- derden leden van de Oranje-Garde opgesteld ender commando van den heer J. Buytink, garde-commandant van Amsterdam, om de Koningin met talrijke vlaggen een eerbiedi- gen groet te brengen reed de stoet door de Heulstraat, het Schelppad van het Lan ge Voorhout over de Korte Vijverberg naar het Binnenhof. Op het Binnenhof. Daar stond aan de Ridderzaal een eere wacht opgesteld bestaande uit een afdeeling van de Koloniale Reserve, met vaandel en het muziekkorps van het Ve regement infan- terie, bij welke eere-wacht zich de comman dant van de Koloniale Reserve, de luitenant- kolonel van het N. I. leger, J. P. Wissema, met zijn adjudant bevond. Ook was op het Binnenhof een eere-wacht geplaatst van de Oranje-Garde, gevormd door deputaties van de verschillende afdee- lingen tot een totaal stenkte van 150 gardis- ten, onder bevel van den landelijken com mandant, den heer E. Raams, waarbij twee trompetters en zes tamboers van de afdeeling Delft. Onder de tonen van het Wilhelmus, gespeeld door het muziekkorps van het Ve regiment infanterie, meegezongen door de menigte, bestegen de Koningin en de Prinses de treden, leidende naar den ingang der Ridderzaal, welker peristyle overh^.fd was met een rood fluweelen baldakijn met gouden franje's, ter- wijl de eere-wacht de militaire honneurs bracht en de vaandeldrager zijn vaandel deed buigen. Op het bordes werd de Koningin begroet door de offieieren der zeemacht vein Haar Militaire Huis en wel: de adjudanten ijb.d. de vice-admiraals b.d. C. C. Zegers Rijser, J. J. Ramibonnet en Jhr. C. L. Schorer, de schout- bij-nacht b.d. Jhr. J. C. F. van Miihlen en de adjudanten in gewonen dienst kapitein-luite- nant ter zee N. A. Rost van Tonningen en luitenant-ter-zee der late klasse J. Callenfels, adjudant van wijlen Z. K. H. den Prins. Vereenigde vergadering van d,e beide Kamers der Staten-Generaal. Inmiddels had de heer W. L. barcn de Vos van Steenwrjk, die het voorzitterschap be- kleedt, de vergadering om half een geopend, nadat de leden der Staten-Generaal zich in de Ridderzaal vereenigd hadden. Hij liet den griffier van de Eerste Kamer voorlezing doen van het Koninklijk besluit waarbij hij benoemd wordt tot voorzitter van de Eerste Kamer gedurende de zitting, welke heden aanvangt. Vervolgens benoemde hij de commissie, die Hare Majesteit in het gebouw zoo aanstends zal ontvangen en uitleiden. Deze commissie bestond uit de leden Jans- sen (Eerste Kamer), Boon, (Tweede Kamer), Van der Hoeven (Eerste Kamer), Smeenge (Eerste Kamer), Diepenhorst (Eerste Ka mer), Fleskens (Tweede Kamer), Schouten (Tweede Kamer), Krijger (Tweede Kamer), Van Voorst tot Voorst (Tweede Kamer), J. W. J. baron de Vos van Steenjwijk (Eerste Kamer), Bakker Nort (Tweede Kamer), Goseling (Tweede Kamer), Teulings (TWeede Kamer), Rutgers (Tweede Kamer), en Wen- delaar (Tweede Kamer). De Ministers, hoofden van Ministerieele Departementen, en de leden van den Raad van State vereenigden zich om een uur mede in de Ridderzaal. In afwijking met andere jaren woonden de meeste sociaal-democratische Kamerleden, alsmede de commutiistische afgevaardigden, de heerec De Visser, Effendi en Schalker deze zitting bij. Voor de eerste maal werd onder de aan- wezigen opgemerkt de hofprediker, prof. dr. H. Th. Obbink, hoogleeraar te Utrecht. In de Ridderzaal. Bij het binnenkomen in de Ridderzaal werden de vorstelrjke personen ontvangen door de gemengde commissie van in- en uit- geleide uit de beide Kamers der Staten- Generaal, welke, voorafgegaan door den Kamerheer Ceremoniemeester, de acht ka merheeren, de Groot-officieren en den Op- per-ceremoniemeester, de Koningin en de Prinses naar de voor haar bestemde zetels geleidde, onmiddellijk gevolgd door de Groot- meesteres, de dienstdoende dame du palais, den chef van het Militaire Huis, den Gou verneur der Koninklijke Residentie, den eerste-stalmeester en de offieieren van het Militaire Huis der Koningin, die in den stoet waren meegereden, alsmede die welke de Koningin onder de peristyle hadden be groet. De Koningin nam plants op den troon, links van Haar nam Prinses Juliana plaats, terwijl de leden van Haar gevolg de plaatsen achter en terzijde van den troon innamen, hun in het officieele program aangewezen. Onmiddellijk daama ving de Koningin de voorlezing aan van de Troonrede, welke even- als verleden jaar per radio werd uitgezonden. Na het uitspreken der troonrede hief de heer Duymaer van Twist een Lang leve de Koningin" aan, waaraan geestdriftig met een driemaal herhaald hoera gevolg werd gegeven. De communistische afgevaardigden heibben getracht daar iets tegenin te roepen. Zij wer den echter onmiddellijk door boden en politie gegrepen en uit de zaal verwrjderd. Dit moet op niet al te zachtzinnige wijze gebeurd zijn. De communistische afgevaardigde De Visser is blijven zitten en later uit eigen beweging heengegaan. H. M. de Koningin, vergezeld van H. K. H. Prinses Juliana en voorafgegaan door de commissie, verliet daarop weder de ver- gaderzaal. Terug naar het Paleis. Nadat de plechtigheid in de zaal was be- eindigd werd ruim half twee, met hetzelfde eerbetoon door de eerewacht, de terugtocht naar het paleis in het Noordeinde langs den- zelfden weg ondemomen. Oudergewoonte hadden zich bij het ver trek van den stoet van de Ridderzaal de leden van het Corps Diplomatique met hun dames, die de openingspleohtigheid in de zaal hadden bijgewoond, nabij de middelste port vdn het Binnenhof opgesteld om de vorstelijke per sonen bij het voorbijtrekken een groet te brengen. Op den terugweg juichte en wuifde de menigte de vorstelijke personen opnieuw geestdriftig toe. Na Haar aankomst ten paleize, waarbij dezelfde eerbewijzen werden gebracht als bij bet vertrek, hebben de Koningin en de Prin ses zich eenige oogenblikken op het voorbal- con vertoond, onder enthousiaste huldebetui- gingen van het publiek. Een luisterrijk schouwspel. De plechtigheid van de opening der zitting van de Staten-Generaal in de Ridderzaal is wederom aanleiding geweest tot een luister rijk schouwspel. De leden van het Corps Diplomatique en van de hooge staatscolleges, de Raad van State, de Rekenkamer, enz., als mede vele hooggeplaatste autoriteiten, waren alien in schitterend ambtsgewaad aanwezig. De fraaie toiletten van vele dames droegen er toe hij den indruk van deze plechtigheid te verhoogen. Aanwezig waren deze maal de fracties der sociaal-democraten en die der communisten. Van laatstgenoemde fractie was de heer Wijnkoop afwezig. Zoowel op de heen- als op de terugreis werden de Koningin en de Prinses hartelijk toegejuicht door een enthousiaste menschen menigte, die vele rijen dik langs den weg geschaard stond. Voor het vertrek van het paleis Noord einde werd een krans bezorgd van de afdee ling Den Haag van het Nationaal Jongeren- Venbond, voorzien van linten in de nationale kleuren. Het incident in de Ridderzaal. Nader wordt gemelid, dat de verwijdering van de drie communistische Tweede Kamer leden uit de Ridderzaal, het gevolg is van het feit, dat van hun zijde is geroepen: „Indie vrij!" en „Weg met het hongerpro- gram!" Een autocar met communisten aangehouden. Van het Mercatorplein te Amsterdam zijn Dinsdagmorgen een groot aantal touringcars vertrokken met leden van de vereeniging „Prinsevlag" ter bijwoning van de opening der Staten-eGneraal. Een der wagens is door de politie aangehouden. Alle passagiers waren voorzien van Oranjestrikjes, maar hun Oranjegezindheid bepaalde zich aileen tot de Oranjestrikjes. In hun hart waren het communisten. De politie vond het beter dat deze autocar niet naar Den Haag ging. Demonstratie van communisten verijdpld. Des middags ruim 12 uur heeft een groep communisten ter sterkte van ongeveer 150 man getracht een demonstratie te houden voor het gebouw van het departement van sociale zaken aan het Bezuidenhout te 's-Gra- venhage. De politie verhinderde eivenwel het optrekken tot het voorpleintje en dreef de demonstranten uiteen. Wel kreeg een kleine deputatie verlof in de vestibule een brief be- stemd voor den minister van sociale zaken aan den portier ter hand te stellen. Met het oog op de mogelijkheid dat van andere kanten nog groepen communisten de stad trachtten binnen te trekken bleef de politie op verschillende punten waakzaam. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-secretarie ter inzage iigt een verzoek met bijlagen van de SINCLAIR PETROLEUM COMPANY S.A. te 's Graven- hage om vergunning tot het uitbreiden en wijzigen der bestaande benzine handpomp voor een electrisch gedreven benzine-meetpomp van het type Wayne op het perceel kadastraal bekend in Sectie L No. 1910 en gelegen aan de Markt. Op Dinsdag den 2 October a.s., des namid- dags te drie uur, zal in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om beizwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze m on deling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zrj die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip,1 ter Secretairie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenibepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 18 September 1934. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Lo. Secretaris. zijn die "AKKERTJES" een ideaal middel. Ze helpen verrassend bij onbehaaglijkheid, maar bovendien s l -y ook bij klachien op gezette tijden a Volgam rec.pt van Apoftiefcer Dumonf (Ing. Med.) HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage Iigt een verzoek met bijlagen van de SINCLAIR PETROLEUM COMPANY S.A. te 's Graven- hage om vergunning tot het uitbreiden en wijzigen der bestaande benzine handpomp voor een electrisch gedireiven benzine-meetpomp van het type Wayne voor bet perceel kadas traal bekend in Sectie L 1615 en gelegen aan de Grenulaan no. 48. Op Dinsdag den 2 October a.s., des namid- dags te drie uur, zal in bet Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der ge meente kennis nemen van de ter zake inge komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 18 September 1934. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Lo. Secretaris. BEDRIJFSRAAD INGESTELD VOOR HET BOEKDRUKKERS- EN RASTERDIEPDRUK- BEDRIJF. Verschenen is een Kon .besluit, waarbij een bedrijfsraad voor 't boekdrukkers- en raster- diepdrukibedrijf wordt mgesteld. Tot het boekdrukkersbedrijf worden geacht te behooren de oodememingen of gedeelten van ondememingen, waar letterbeelden of andere voorstellingen in iederen voor hoog- druk bestemden vorm worden vervaardigd of afgedrukt. Tot het rasterdiepdrukbedrijf worden ge acht te behooren de ondememingen, of ge- deelten van ondememingen, waar de druk van langs fotomechanischen weg gemaakte rasterdiepdrukvormen wordt uitgeoefend, of daarvoor bestemde drukvormen worden ver vaardigd of andere voorbereidende werkzaam- heden worden verricht. Onder het boekdrukkers- en rasterdiep drukbedrijf worden niet gerekend te vallen een onderdeel van bedoelde ondememingen uit- makendie bimderijen of brocheerinriehtingen, die volgens de gebruikelijke opvatting als zelfstandige binderij of ibrocheerinriohtimg worden aangemerkt, de chemigrafische in- richtingen en de eartonnagebedrijven. Het aantal leden en plaatsrvervangende leden van den bedrijfsraad zal 12 bedragen. GRONIN GEN'S NIEUWE BURGEMEESTER. Met ingang van 1 October is benoemd tot burgemeester der gemeente Groningen, Mr. P. W. J. H Cort van der Linden, algemeen secretaris van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. DE TWEE UITERSTEN DIE SAMEN- VIELEN. De discussie, Maandag in de zesde commis sie van de Assemblde van den Volkenbond te Genfeve gehouden over de toelating van de Russen tot den Volkenbond, stond, wat de groote redevoeringen betreft, op hoog peil. Daarover waren beide hoofdrichtingen in de gedachtenwisseling het ten opzichte van elkaar eens en dat was dezen keer geen diplomatieke beleefdheid. Motta opende den eigenlijken strijd met een groot opgebouwde rede. Hij ontvodwde alle grieven en bezwaren, die Zwitserland tegen, het huidige regiem in Rusland moest kceste- ren. Zwitserland heeft daarvoor bijzondere re- denen. In 1918 is zijn gezantschapsgebouw te St. Petersburg geplunderd, waarbij een van de ambtenaren vermoord is. Daarvoor heeft Zwitserland nooit eenige verontschuldiging ge- kregen. Eerst veel later is deze zaak verder gecompliceerd door den moord op een, onder Zwitsersche bescherming staanden Sowjet-di- plomaat in Zwitserland, waarvan de dader door de Zwitsersche rechters werd vrijgespTo ken. Op die manier is dit geschil wel heel erg moeilijk oplosbaar geivorden. Maar voor Motta wogen de bekende andere grieven tegen het Russische regiem, die Zwitserland niet speciaal raken, nog zwaarder. Motta vatte ze op de volgende wijze samen, en dat was heel knap gedaan. Gij zult mij wijzen op het ontzaglijke belang van het Sowjet-rijk door zijn omvang.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1