ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9196 VRIJDAG 14 SEPTEMBER! 1934 74e Jaargang Binnenland Winkelitrsfereenipg JLIMOP" EERSTE BLAD TER NEUZEN, 14 SEPTEMBER 1934 AXEL. 1 TER NEUZENSCHE COURANT AJRONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige ianden f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het bultenland alleen by vooruitbetaling. litgeefster: Ftrma P. J. VAN 1>E SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Hamdelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrygbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. I) IT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJD AG A V OND. MINISTER SLOTEMAKER DE Bit LINE OVER DE POLITIEK VAN HET HEDEN. Op den Donderdag gehouden landdag van den christelijk-historischen statenkring Dok- kumn heeft, blijkens de N. R. Crt., prof. .Slote- maker de Bruine, minister van Sociale Zaken, een rede gehouden over: Vier maal vasthou- den. De minister zeide o.a. ongeveer het vol- gende De ontzaglijke financieele en economische ontreddering der wereld, waarvan de meeste mensohen nog altijd niet voldoende doordron- gen zijn, vraagt allereerst de aandacht. Men lette ook op de verarming van ons eigen volk, waarin het aantal dergenen, die een zeer be- hooriyk inkomen hebben, regelmatig slinkt. Er is een groote nood bij onze werklooze en valide arbeiders; maar niet minder bij onze behoeftigen, onze kleine zelfstandigen, onze boertjes, onze middenstand, onze intellectuee- len, ons geheele bedrijfsleven. By dit alles biykt het een primaire eisch om de begrooting sluitend te maken en sluitend te houden. Dit zal in de naaste toekomst nog nieuwe verplichtingen veroorzaken. Men vrage zich maar af, wat wellicht in het buitenland ons te wachten staat. Het is nu de vraag, of het letten op deze fi nancieele en economische feiten „aardsch" moet worden genoemd, tegenover het letten op den mensch met zijn zedelijke en geeste- lyke, zijn moreele en hygienisch eischen. Op deze vraag antwoordt spr., dat een sociale po- litiek, die zich royaal laat verdedigen, slechts mogelijk is, wanneer het economische leven gezond is; dus moet de gezondheid van dat leven onze aandacht hebben, niet om der wille van de Mammon of het kapitaal, maar om der wille van het nuchtere feit, dat, indien het economische ineenstort, al het sociale, hy- gienische en moreele tevens valt. Spr. noemt enkele cijfers over zijn begroo ting van vroeger en van thans, waarbij niet vergeten moet worden dat vergelijkingen al- tyd mank gaan. De deelen, die thans spr.'s departement sa- menstellen, vroegen te zamen in 1914 van -de staatsbegrooting nog geen 5 millioen. Voor dezeifde doeleinden heeft de begrooting van 1934 100 millioen meer gevraagd; in 20 jaar tyd. Daarbij zijn rond 60.000.000 in verband met de werkloozenzorg, maar de andere 40 millioen zijn toch nog aldus verdeeld: arbei- dersbescherming 1 millioen meer; arbeiders- verzekering f 28 millioen meer; volksgezond- heid 2 millioen meer; woningvoorziening 9 millioen meer. Spr. beweert geenszins, dat dit alles weelde beteekent; maar wel,» dat wij zoo niet zullen kunnen verder gaan en dat het de grootste moeite zal kosten om het bereikte zooveel doenlijk in stand te houden. 'De begrooting van sociale zaken voor 1935, die de volgende week wordt ingediend, is uit sociaal oogpunt bezien zeer verdedigbaar. Maar spr. vraagt zich wel af, hoe lang hy dat zal kunnen volhouden. Reeds nu heeft hij na- tuurlgk bezuinigd en moeten bezuinigen, er zal met name op de overheidsbemoeienis nog be- lanigrijk meer bezuinigd moeten worden. Dat is een zwaar werk. Het is veel mooier om een nieuw schip te bouwen, op te tuigen en te laten uitvaren, zonder dat men op de mil- lioenen behoeft te letten, dan om gedurende een storm een gehavend schip zoo te leiden, dat het toch nog drijvend blijft. Maar alles overwogen is de laatste taak grootscher dan de eerste. En dit alles zullen wij in strijd met alle demagogie nadrukkelijk aan ons volk moeten zeggen. Deze economisch-sociale beschouwing is het eerste, wat wij moeten vasthouden. IHet tweede is de georganiseerde volks-in- vloed. Dat het met het parlement en den par- lementairen invloed in de wereld bedenkeiyk staat, weet ieder. Wij mogen zeer dankbaar zijn voor wat wij in Nederland nog bezitten; maar bewaren daarvan zal slechts mogelijk zijn wanneer wij de bevoegdheden scherp schei- den. [Het volk heeft niet de taak om te regeeren. Het heeft er ook de kennds van de feiten niet voor. Wanneer dit niet aan het volk nadruk kelijk verkondigd wordt en wanneer een val- sche demagogie blijft voortgaan te propagee- ren, dat de regeering de exponent is van de volksmassa, dan is het weldra met iederen volksinvloed gedaan. Spr. stelt er prijs op om te zeggen, dat naar zijn overtuiging die volksinvloed bewaard moet biyven, reeds daarom, omdat critiek te genover de regeering noodzakelijk is en blijft. Zij moet natuurlijk een loyale critiek zijn. Zij moet zob geoefend worden, dat de oppositie van heden niet anders zou behoeven te spre- ken of te handelen wanneer zy morgen meer- derheid werd. Spr. betreurt, aat de sociaal- democraten aan dezen eisch niet voldoet. Spr. betreurt dit niet om het kabinet of om de regeering, die den loyalen steun van de so- ciaal-democraten niet noodig heeft, maar om de zedelijke draagkracht van ons geheele volk. Want ons volk zou den nood gemakkelijker kunnen dragen, indien het niet door een aan tal menschen voorgesteld werd, alsof de op- lossing van den nood voor het grijpen ligt en alsof alleen slapheid of onwil oorzaak is. dat niet wordt aangegrepen. Maar critiek blijft terdege noodig. De regeering moet niet eigen- wijs zijn en zij moet het ook niet door gebrek aan critiek langzamerhand worden. De Staten-Generaal zal daarbij voor haar deel ervoor moeten zorgen, dat het overleg tusschen regeering en volk blijft loopen over het daarvoor aangewezen orgaan, derhalve over de Kamers. zy zal zich moeten verzetten tegen het streven, dat beoogt om aan perso- nen of aan organisaties of aan de pers de mo- geiykheid in handen te geven om in feite te beslissen over de vraag, wat op een gegeven oogenblik onderwerp van regeeringsbeleid moet zyn. Daarbij zal de Staten-Generaal zoo veel doenlijk opbouwend werk moeten leveren en in moeilijke tgden de regeering moeten steun en.. Het derde, dat vastgehouden moet worden, is de nationale gedachte. De bedoeling van het nationale moet niet zijn, dat verschil en beginsel worden Wegge- doezeld. Dit is trouwens volstrekt onmogelijk. De waarde van den mensch, de eisch der gerechtigheid, de noodzakelijkheid van solida- riteit, die alles en zooveel meer zijn geestelijke goederen. die alleen kracht hebben wanneer zp uit een eeuwigen bodem opspruiten. On- derscheid tusschen de taak van volk en over- hfiid kan alleen dan zuiver worden aange- bracht, wanneer het gezag aan God ontleend wordt en op hetzelfde oogenblik aan God zijn grens ontleent. Op deze wijze blijven princi- pieele politiek en prineipieele partijformatie onmisbaar, tenzij zy toch het nationale niet behoeven te verstoren maar dit integendeel versterken, zooals spr. nadert betoogt. AVRO-OMROEPER. In de Radio-bode wordt medegedeeld, dat de heer Weitzel vermoedelijk niet v66r het voor- jaar 1935 weer als omroeper in dienst zal treden. Met 1 October a.s. treedt tijdelijk een nieuwe Avro-omroeper op, daar de tegenwoor- dige vervanger van ,,Guus" onder dienst gaat. EEREWAOHT ORANJE-GARDE. Bij de opening van de vergadering van de Staten-Generaal op Dinsdag 18 September a.s. zal door de Oranje-Garde een eerewacht worden gevormd door deputaties van de ver- schillende afdeelingen, tot een totale sterkte van 150 gardisten. De eerewacht die op het Binnenhof wordt geplaatst, wordt gecommandeerd door den landelijken commandant, den heer E. Raams. De afdeeling Delft zorgt voor een bent van twee trompetters pn zes tamboers. Bovendien zullen enkele honderden gardis ten uit verschillende afdeelingen worden op- gesteld op een gereserveerde plaats op het Voorhout, onder commando van den heer Joh. Buytink, garde-commandant van Amsterdam, om H.M. de Koningin met talrijke vlaggen een eerbiedigen groet te brengen. De Oranje-Garde (waarvan het seereta- riaat van den Centralen Raad gevestigd is te Delft, Markt 41, tel. 746) is de het vorig jaar gestichte Chr. Oranje-Jeugd-Beweging, die zich onderscheidt door eigen kleeding, n.l. de grijze prinsekiel met oranje das en zwarte baret met oranje ganzeveer. EEN MEEVALLER. Naar we vernemen heeft de voorzitter der motorclub ,,Zeeuwsch-Vlaanderen", de heer J. van de Ree, de door hem bij den sterrit op j.l. Zaterdag gewonnen eersten prijs, ter beschikking gesteld van de feestcommissie, als blijk van waardeering voor den steun door de commissie verleend aan de door zijn ver- eeniging in de feestweek geannonceerde wed- strijden. EEN MAN DOODGEREDEN DOOR EEN NEDERLANDSCHE AUTO? Volgens Gentsche bladen heeft een Neder- landsche auto uit Zeeuwsch-Vlaanderen in genoemde stad de 35-jarige A. Parent dood- gereden en is het voertuig doorgereden zon der naar het slachtoffer om te zien. Naar wij vernemen zouden inlichtingen van de douanen te Selzaete er op wijizen, dat de overriding is gedaan door de auto van J. W., autohandelaar te Zaamslag. DE KERMIS. Pas is de goed geslaagde feestweek achter den rug of de kermis meldt zich aan. Met het opslaan van tenten en kramen is reeds aangevangen en bezorgt het jeugdig volkje reeds een voorpret. Concertgebouw. In het Concertgebouw zullen Woensdag en Zaterdag operettevoorstellingen worden ge geven onder Directie van den heer Rik Kennis uit Antwerpen. Al zullen wij hierop in het volgend nummer meer uitvoerig terugkomen, zoo wenschen wij hierop reeds thans bijzonder de aandacht te vestigen. De beide operettes „In 't witte paard" en ..Victoria en haar huzaar" bezitten een wereldreputatie en behooren tot de nieuwere werken. Het is geruimen tijd geleden, dat men daar van hier kon genieten en de liefhebbers zullen goed doen deze vertooningen te steunen. Luxor Theater. Het spreekt vamzelf dat het Luxor Theater gezorgd heeft voor echte kermisprogramma's die de belangstelling overwaard zijn. Vanaf Zaterdag tot en met Maandag wor den vertoond de filmwerken „De koningin had bezoek", met Cloudette Colbert in de hoofdrol. en „Tarzan de ontemibare", waarin Buster Crabbe de hoofdrol vervult. Deze oerwoudfilm, die niet te verwarren is met de reeds vertoonde Tarzan-films, biedt meer spanning en avonturen dan welke wildemis ook. Vanaf Dinsdag tot en met Donderdag wor den vertoond de prachtfilmwerken „Walzen- krieg" met Renate Muller en Willy Pritsch in de hoofdrollen, en „Verloren Paradijs" met de filmster Dolores del Rio in de hoofdrol. De eerste film behoort tot de beste filmwer ken en had overal een zeer groot succes, de tweede film is onder leiding van King Vidor tot stand gekomen en is geheel opgenomen in de prachtige natuur der Stille Zuidzee- eilanden, vol tropische schoonheid. Circus Van Bever. Reeds eenige jaren achtereen beizoekt dit circus onize kermis en telken male bleek het de voile belangstelling van het puibliek te trekken, door de groote afwisseling van de verschillende nummers, waardoorheen de clowns de lachspieren der beizoekers in be- weging brachten. Blijkens achterstaande advertentie heeft de Directie ook thans voor een zeer varieerend programma zorg gedragen en is de eenigste Nederlandsche, uitsluitend in Nederland reizende ondememing van dien aard. Na verschillende paardendressuurnummers door den heer en mev". Vein Bever, vertoont Volzano zijn roteerende balansen en zorgen de Mira Girls voor een fraai uitgevoerd ballet. De Arabische springtroep HassanBen Ali doet de bezoekers verbaasd staan over haar formidable prestaties, evenals de 4 Weltons by hun verrichtingen op de vliegende trapeze. Mej. Van Bever laat daarna mooi voltige werk zien en treedt zy ook op met haar ge- dresseerde olifant. Na nog enkele comische nummers komt als slot de dompteur mtet zyn leeuwengroep. Naar wij vernemen hebben we voorts te wachten de stoomcarrousel, een gewone draai- molen, een schommel, de van de laatste jaren bekend geworden fietsjesmolen en diverse kramen met eetwaren. Voorts zal er voor de danslustigen volop gelegenheid zijn. In het Grand Hotel Rotterdam wordt Woensdag en Zaterdagavcnd een soiree ge geven waarin ,,The Melody Makers" de muziek verzorgen en de stemming er in zullen houden. Het bekende caf6 ,,De Post" heeft gedurende de kermisweek een mooi orkest geengageerd, die haar populaire wijsjes in de gezellig versierde zaal zal doen klinken waarop de liefhebbers van den dans zich goed zullen amuseeren. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal aangegeven gevallen van be- smettelijke ziekten over de week van 2 tot en met 8 Sept. in de provincie Zeeland bedroeg: Febris typhoidea: Vlissingen 1. Roodvonk: Baarland 1, (het 2e geval in een gezin), Colijnsplaat 1, (het 4e geval in edn gezin), Kloetinge 1, Kortgene 1, Vlissingen 1. ZUIDZANDE. Met de Staatscburant werden afdrukken verzonden van de akten betreffende de Coop. Aankoopsvereeniging Westeiyk Zeeuwsch- Vlaanderen, gevestigd alhier. Christelijke Oranjevereeniging. De Christeiyke Oranjevereeniging hier ter plaatse heeft het zeldzaam voorbeeldig en lof- waardig initiatief genomen om op Dinsdag 18 Sept. a.s. (Prinsjesdag) de reis naar de Resi- dentie te organiseeren ter bywoning van de openingsplechtigheden van de beide Kamers der Staten-Generaal aldaar door H.M. de Koningin. Door ruim 200 Oranjeklanten hoofdzakelijk Axelaars wordt asm deze reis die met luxe auto's en bussen gemaakt wordt, deelgenomen. Met het van naby gadeslaan van al den luister en het eeremonieel aan deze plechtigheid verbonden, is het evenwel niet af- geloopen. Men heeft gemeend aan dit heugelijk feit om terwille van het Zeeuwsch-Vlaamsche karakter van dezen tocht, nog meer luister bij te zetten. Des avonds zal in de Zuiderkerk, gelegen asm de Reitzstraat te 's-Gravenhage, een Zeeuwsch-Vlaamsohe bijeenkomst worden ge houden, waarop door Mr. P. DieleTnan, lid van Ged. Staten van Zeeland, een rede zal worden gehouden over het onderwerp: „Zeeuwsch- Vlaanderen en Oranje". Deze bijeenkomst wordt natuurlijk voor het publiek toegankelijk gesteld en zal worden op- geluisterd door de Chr. zangvereen. „Asaf" hier ter plaatse. Het is aan geen twijfel on- derhevig, dat het een grootsche demonstratie zal worden van Zeeuwsch-Vlaamsche trouw en aanhankelijkheid aan ons aloude nationale Stamhuis. Hopen wij op een gulden Oranjezonnetje voor onze Zeeuwsch-Vlaamsche' Oranjevrien- den op 18 September. Jaarvergadering v.v. „Axel". Onder voorzitterschap van den heer F. J. Lensen had gisteravond op de bovenzaal van het clublokaal de jaarvergadering plaats der voetbalvereeniging „Axel". Een 35-tal leden en donateurs waren aan- wezig. Met eenige uit het hart gegrepen woorden van welkom opende de voorzitter deze 23ste jaarvergadering, drukte vervolgens zijn diepe leedwezen uit over het teleurstellend debuut van het representeerend elftal in de Tweede Klasse, waarop degradatie volgde en hetwelk hij toeschreef aan tegenslag door ziekte, ledenverlies en minder in vorm gera- ken van spelers, om tenslotte op te wekken door eendracht het verloren terrein zoo mogelijk in het aanbrekende seizoen op- nieuw te heroveren. Hij gaf hiema het woord aan den secretaris - (wegens het ontbreken van de notulen der vorige jaarvergadering) tot het voorlezen van zijn jaarverslag, hetWelk bijzonder be- knopt bleek, zulks in stryd met de verslagen van den vroegeren functionaris. Ook in dit verslag werd het minder fraaie debuut van de vertegenwoordigende ploeg gememoreerd, die het bij een 18tal gespeelde wedstrijden slechts tot 4 overwinningen had kunnen brengen, waartegenover 14 maal werd verloren, terwijl men ook in de degradatiewedstrijden op de onderste plaats eindigde. 'Het resultaat door de lagere elftallen behaald was meer bemoedi- gend, zelfs werd het derde elftal kampioen, hetgeen een belofte inhoudt voor de toekomst. Nu men eindelijk ook te Axel tot intensieve training is overgegaan, hoopt men dan ook spoeddg tot meer waardige resultaten te komen. Het werk der commissies werd gepre- zen, alsmede de geest in het tegenwoordige ibestuur, die een eensgezinde is in de meest volstrekte beteekenis van het woord. Eveneens tot applaus gaf aanleiding het verslag van den penningmeester, hetwelk aan- gaf een bedrag van 3081,27 aan baten (met UMDT inbegrip van een batig slot van 593 van het vorige boekjaar), waartegenover was uitge- geven f 2107,19, zoodat momenteel in kas is 974,08. Bij monde van een der leden rapporteerde de kascommissie tot goedkeuring der rekening. Een nieuwe kascommissie werd daarop door den voorzitter benoemd. Bij acclamatie werden de bestuursleden A. J. Butler en A. Koekkoek herkozen. Ook de elftalcoanmissie werd met groote meerderheid van stemmen voor het nieuwe vereenigingsjaar opnieuw het vertrouwen ge- schonken. Het kardinale punt der agenda was wel de bespreking van het plan tot verlichting van het speelveld. Dit in verband met de hier be- gonnen training in den boezem van het be- stuur gerijpte plan had de instemming der vergadering, temeer daar de voorzitter mede- deelde, dat de kosten danig meevielen. Aan- gezien men inmiddels hierover bij de PZEM en de Philipsfabrieken bevredigende inlichtin gen had ingewonnen en uit particuliere beurs flinken steim is in uitzicht gesteld, raamt de voorzitter de kosten (daar de installatiekos- ten door het electrotechnisch bureau Peeters alhier, niet zullen worden berekend) op slechts 150. De bedoeling is n.l. om slechts de helft van het terrein te verlichten. Met algemeene stemmen werd aan het bestuur de vereischte volmacht tot handelen gegeven en zoo zal binnen eenige weken Axel de eerste vereeni- ging in onze provincie zijn die een verlicht veld bezit. (De correspondent is hier abuis, want de vereeniging ,,Midd'elburg" bezit reeds een paar jaar een verlichting op haar terrein achter de Meelfabriek. Red.) Bij de omvraag werden vrijwel uitsluitend huishoudelijke aangelegenheden besproken, waama de vergadering met een geestdriftige peroratie van den praesus werd besloten, die goeden moed heeft op een hernieuwde intrede in de Tweede Klasse, als men maar trouw blijft trainen. De bijeenkomst werd geken- merkt door een bijzonderen geest van eenswil- lendheid en eensgezindheid, zoodat de duur er van werkelpk een record genoemd mag wor den. Het aantal donateurs der vereeniging is blijkens mededeeling van den voorzitter met 90 verminderd. De Winkelweek 1934 behoort weer tot het verleden en restte nog de sorteering der inge- leverde bonnen, die weder in de tienduizenden liepen. Het Bestuur had voorzien dat het uitzoeken voor het vaststellen der prijzen dit Jaar extra veel arbeid en tgd zou kosten en zoo had zy de hulp ingeroepen van vele mede- leden, die volijverig zich van hun taak hebben gekweten. Om 8 uur werd het aanvangssein gegeven en precies klokslag 12 uur was bekend, wie de gelukkigen waren van de door de Winke- liersvereeniging uitgeloofde geldprijzen, maar daarmede was de taak nog niet ten einde en begon het er, zooals de Voorzitter op- merkte, pas op aan te komen want nu moes- ten al deze bonnen gesorteerd worden in rangorde van de leden-winkeliers. Ongeveer drie uur in den nacht was dit werk volbracht, waarna successievelijk de bonnen van ieder lid afzonderlijk in den ketel ging en na danig te zijn doorheen geroerd en geschud, werd telkenmale een bon getrokken, waarop dus de afzonderlijke winkeliersprijs ten deel viel. Dit werk moest nog 84 maal herhaald worden en te half 5 waren alle prijswinnaars bekend, De door ,,Ter fteuzen Klimop" uitgeloofde geldprijzen, verkregen: le prijs: A. Galle, Rosenstraat 1, /40, 2e prijs: W. Moerman, Noordstraat, 25, 3e prijs: J. de Kraker, Tholensstr. 50, 10. 4e prijs: A. Schirris, Oostkolk, 5, 5e prijs: K. Herrebout, Burg. Geillstr., 5, 6e prijs: L. Herrebout, Tholensstr. 120, f 5. Thans volgt de uitslag van de door de win- keliers uitgeloofde prijzen: 1. D. van Aken, „Aalsmeer", J. Witte, Jozinastraat 4. 2. C. J. de Bree, ,,Aardenburg", A. M. Moggre, Noordstraat. 3. J. Bonte, ,,Alkmaar", J. v. Dixhoorn, Kersstraat. 4. L. Breepoel Co., „Almelo", L. Herre bout, Tholensstraat 120. 5. A. van den Bruele, ,,Alphen", W. Moer man, Noordstraat. 6. Fa. van Borssum Waalkes, „Ameron- gen", J. den Hamer, Axelschestraat. 7. D. But, Amersfoonf", F. Rijnberg Jr., Grenulaan. 8. J. H. W. Boerbooms, .Amsterdam", Th. Vaal, Smidswal. 9. A. E .Bliek, „Apeldoorn", A. Kindt, Ossenisse. 10. R. van Dixhoorn, ..AmhemV, J. de Regt, Donze-Visserstraat 87. 11. A. A. Dees, ,,Axel", F. M. Griusen, Dijkstraat 8. 12. Fa. Wed. A. H. Donze, ,,Bussum", A. I. B. Schirris, Oostkolk. 13 Elta-bazar, ,,Baam", A. E. Bliek, Bur- gemeester Geillstraat 28. 14. J. K. van Dixhoorn, ,,Bameveld", N. L. van der Molen, Donze-Visserstraat 118. 15. Fa. Gebr. van Es, „Bergen op Zoom, M. J. van Dixhoorn, Noordstraat 78. 16. J. A. v. d. Eeckhout, „Beverwijk", A. Ch. L. Weijnen, Burgemeester Geillstraat. 17. E. v. d. Eeckhout, ,,Biervliet, Mej. B. van der Bent, Korte Kerkstraat 2. 18. R. Elzinga, „Bloemendaal", J. Stelling- werf, Van Steenbergenlaan 15. 19. Iz. Fonteijn, ,,Bolsward", W. F. van der Hooft, Kerkhoflaan 30. 20. A. J. Faas Zonen, Dykstraat, Breda", Mej. Elisa v. d. Welle, Nieuiwediep- straat 56. A. J .Faas Zonen, Axelsche straat .Brea- kens", Bep. Boerbooms, Kersstraat 9. 22. Fa. C. A. v. Fraaijenhoven, ^Brielie". C. de Zeeuw, Tholensstraat 127. 23. P. Galle, ,,Delfzijl", M. J. Riemens, Van Bovenstraat 35. 24. J. van Grembergen, ,,Deventer", Mej. E. van Damme, Korte Kerkstraat 17. 25. A. J. Guequierre, ,,Dokkum", J. J. Michielsen, Dijkstraat 58. 26. P. de Gruijter Zn., „Domburg", W. A. Riemens Az., Mart. Eijkestraat 5. 27. Joh. de Haas, Dordrecht", F. H. van der Pegl, Donze-Visserstraat 12. 28. Adr. HerreboutTaalman, „Drie- bergen", W. Moerman, Noordstraat 95. 29. D- Heijgelaar, „Eindhoven", G. J. Min- nik, Donze-Visserstraat 46. 30. A. F. van Hauwe, „Enkhuizen", Mej. Cor. Visseren, Korte Kerkstraat 22. 31. Albert Hein, „Enschede", W. de Nii( Electr. Centrale, Westdorpe. 32. Jac. Hamelink, „Ermelo", P. van Driel. Kazemestraat 24. 33. K. HamelinkKolijn, „Franeker", A. I. B. Schirris, Oostkolk. 34. F. Janssens, „Gorinchem", I. van den Broeke, Smidswal 9. 35. Fa. J. L. Jurrij, „Gouda", L. Kiel, Tuio- pad 18. 36. F. Kaan, 's-Gravenhage", C. L. MichielsenLoof, Dijkstraat 59. 37. Wed. B. D. KoeneBliek, „Groede"„ D. Guttig, Schoollaan 6. 38. Jan de Kok, ,,Groningen", Mej. B. Maat, Scheldekade 34. 39. Mevr. Wed. A. J. de Kok, „Haarlem", Mej. Toos de Smidt, Lange Kerkstraat 79. 40. A. J. Klaassen, ,,Haamstede", W. Nieuwelink, Smidswal 25. 41. C. A. Kaan, „Harderwijk", P. J. Scheele, Scheldekade. 42. A. A. Kavelaar, „Harlingen". Harry Smits, Noordstraat 70. 43. M. van de Linde, ,,Hillegom", Mej. Mies Haak, Groede. 44. J. S. Laurens, ,,Hilvensum", B. Bur ger, Axelschestraat 83. 45. Gez. Millenaar, ,,Hoofdplaat", W. F. Riemens, Lange Kerkstraat 60. 46. C. J. Michielsen, ,,Kampen", L. Herre bout, Tholensstraat 120. 47. A. M .Moggr6, „Katwijk" A. Galle. Rozenstraat 1. 48. W. Moerman, „Kloetinge", G. Klaas sen, Burgemeester Geillstraat. 49. A. F. Mannaertf ,,Klundert", C. L. Hamelink, Scheldekade, 3. 50. P. Maas, ,,Koewacht", J. Comelissen, Tholensstraat 68. 51. A. Marsilje, „Kortgene", Mej. Wed. J. van de Wege, De Feijterstraat 33. 52. C. L. Notoels, ,,Lamswaarde", K. de Vos, Steenkamplaan 2c. 53. W. Naeije, ,,Beerdam", A. L. Gelder- land, Stoppeldijk. '54. Fa. van OverbeekeLeunis. West- kolkstraat, „Deiden", J. L. Muller, Burge meester Geillstraat 50. 55. Fa. van OverbeekeLeunis, Axel schestraat, ,,Leeuwarden", Mevr. Brederode, Stationsweg 30. 56. R. Platteeuw, Maastricht", Mej. Stien Van Overbeeke, Westkolkstraat 38. 57. J. A. van de Ree, „Utrecht", Mej. CL de Ruijter, Vlooswijkstraat 2. 58. Gebr. Ribbens, ,,Meppel", J. Wagenaar, Markt. 59. Fa. RommelBroeksma, ,,MiddeI- burg" M. de Clerck, Axelschestraat 13. 60. A. J. van de Ree, „Nijmegen", Mej. G. van Kerkvoort, Nieuwstraat 12 61. G Schaar, „Ossenisse", P. Lijbaart. Noordstraat 65. 62. Iz. Scheele, ,,Purmerend", Th. Kindt, Lamswaarde. 63. J. J. C. van Sprang, ,,Rozendaal'% J. Rottier Donze-Visserstraat 115. 64. J. P. van Strien, ,,Roermond", L. J. Vercouteren, Walstraat 8. 65. Firma L. SmitsScheepers. „Rotter- dam", J. J. Eijke, Scheldekade 8. 66. Fa. J. de SmidtPothoven, ,,Scheve- ningen", J. BuijzeDeij, Hoek, Langestr. 81. 67. Fa. P. J. van de Sande, „Schiedam" J. Stellingwerf, Van Steenbergenlaan 15, 68. P. van Strien, ,,Schoondijke", Mej. Tineke van der Straaten, De Jongestraat 5. 69. J. Smallegang, „Ter Neuzen", A. Ch. L. Weijnen, Burgemeester Geillstraat. 70. A. G. Standaert, „Tiiburg", J. de Kra- kef, Tholensstraat 50. 71. A. v. d. Sloot, „Uitgeest"„ Mej. E. van Warendorp, le Verbindingsstraat 3. 72. Fa. Gebr. Tazelaar, Vlaardingen". J. Cornelissen, Tholensstraat 68. 73. H. Verhage, Vlissingen", Van Pien- oroek, Noordstraat 73. 74. Ch. C. Ververs, ,,Waalwijk", C. Ver- scheliing, Grenulaan 5. 75. A. F. Voermande Pauw, ^.Wiemel- dinge", Mej. Jannie Riemens, Donze-Visser straat 91. 76. G. Verpoorten, ,,Westkapelle", Piet van de Sande, Noordstraat 55. 77. J. J. Verlinde, „Wissekerke", F Schee le, Othene, D 66. 78. Wed. A. D. Versluijs, „Wormerveer", Mej. L. Peters, Burg. Geillstraat 31. 79. E. Weemaer, .Zaamslag", G. van der Peijl, Van Steenbergenlaan 29 80. Herman Wouters, „Zaandam", Mej. L. But, Noordstraat 6. 81. P. W. Wieland, „Zandvoort", L. Plat teeuw, Hoek, Noordstraat 12. 82. C. Wieland, „Zierikxee", Mej. M_ Kohler, Schoolplein. 83. D. E. Wolfert, „Zuiddorpe", Maurice Cortvriendt, Biervliet 751. 84. G. J. Will, ,,Zuidzande", P. Maandag, Noordstraat. 85. Fa. E. A. IJsebaert, ,,Zwolle", E. Fre- riks, Verl. Van Steenbergenlaan 2.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1