sp0tgoedk°°f Casteleijn's iJzerhandel DUKOL BRENGT VOORDEEL 1 flesch Dukol flzijn kost slechts 6 ct. t groot pak Dukol Maizena 16 ct Ct Dukolspaarzegel groot nominaal f 485.000.000.-, Vrijdag 14 September 1934, fConinginnedag GANAAR SCHAAR Onze Reclame neemt heden een aanvang! 1: 14: IEDER KAN NU VLAGGEN! Standaard-Vlaggen RcNTENDE 4 PCT. f 312.876.800.- Bai in „Hotel Centraal" AVOKDVAKTEEKENSCHOOL TER NEUZEN. DAMES-EN HEERENKAPSALONS SIMPLEX RIJWIEL wrm 2 «e.chie: B-JP bi) aa^d!a°SJ">—r BESCHUIT Hebt U al een Haardkachel in huls Same" ,n I 00 HEERL1JKE NAGERECHTEN MET DE GRUYTER'S BESSENSAP Fa Gebr. RIBBENS Statiegeld flesch 5 ct. 1 blikje Mandarijnen 21 ct Registers voor de CouponbelasYing wordt uitgegeven tot den koers van 100 oCt. Ghr. Oranje-Vereeniging Firma Wed. A. H. OONZE tr 3 p t> v J) |S§ Per flesch14 Voor het aanmaken van de Gruyter's Bessensap Maizena .per pale 8-10 Suikertegen dagprijs De Gruyter's Pudding Diverse smaken p. pak 7-15 Griespudding p.ons 10 De Gruyter's Rijst Grove Rijst6-8- Taf el rijst12-16-20 Komt U dan eens bij onskijken? Wij hebben voor U een groote voorraad in verschillende bekende merken zooals: OLGA - CISKA - ASTA - BALDEUR MIKADO - DELFIA - enz. Zwart en gekleurd. Het goedkoopste in prijs. De nieuwste modellen. Aanbevelend, Wollen Vlag - Rood-wit-blauw Compleet metwitgelakte Stok lang 2.10 Meter, gebronsde knop en aluminium geverfde houder 150 X 100 c.M. slechts f 3.75 Ook Vlaggen in andere afmetingen uit voorraad leverbaar. Aanbevelend, Aanbieding (gestereliseerd) (dubbele inhoud) Azijn met 1k ct. Maizena metlct JCECARANDEERD DOOR NEDERLAND) waarvan reeds f 172.123.200.is geplaatst, terwijl bovendien deelneming tot een bedrag van ten hoogste f 67.834.000.door openbare instel- lingen vast k toegezegd, in Schuldbewijzen aan Toonder, groot f 1000.-, f 500.- en f 100.- r L- i 1 Het nog bescbikbare bedrag dezer leening ad nominaal te AMSTERDAM bij DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. (Kantoor Heerengracht 461/463) VR1JDAGA VOMD half acht uur OPENBARE VERGADERING der te AXEL in de Herv. Kerk. Sprekers Ds. HARTJES van Vlissingen. Ds. POST. Dhr. VAN HARN. HET BESTUUR. Koningin's verjaard^g (VRIJDAG 31 AUGUSTUS) BENNIS TALNER'S DANSORKEST. Entree 0,50. Na elf uur geen toegang. AANGIFTE VOOR HET CURSUSJAAR 1934-1935, op alle werkdagen van 1012 uur v.m. en van 45 uur n.m. in de Ambachtsschool. De aangifte moet plaats hebben voor 11 September e.k Onderwijs wordt gegeven in vakteekenen, handteekenen, wiskunde,. Ned. taal, rekenen, schilderen, enz. aan timmerlieden, meubelmakers, smeden, machinebankwerkers, electriciens, automonteurs, metselaars, loodgieters, schilders, enz. Speciale schildercursus. Schoolgeld naar gelang van het inkomen der ouders. Aanvang der cursus 1 October e.k. Inlichtingen verstrekt de Directeur. Noordstraat 61 TER NEUZEN HEDEN GEOPEND ONZE NIEUWE PARFUMERIEEN - TOILET-ARTIKELEN BYOUTERIEEN Vanaf heden tot en met den laatsten dag van de FEEST- en WljNKELWEEK stellen wij bij elken aankoop van SO cent geheel GRATIS een BON ter beschikking, waarop men kan mededingen naar het prachtig dat zich in onze £talage bevindt. Men behoeft slechts het aantal bonnen te tellen, dat in onze 6talage is opgehangen. Degene, die het juiste aantal invult of daar het meest nabij is wordt het Rijwiel toegekend, terwijl indien meerdere personen daarvoor in aanmerking komen om den prijs zal worden geloot. Neemt alien deel aan dezen telwedstrijd. NOORDSTRAAT 46 - TER NEUZEN Klcinc Advcrlenlicn 1 GEVRAAGD een net Dagmeisje bij VAN DER MEER, Noordstr. 92. Aanmelden liefst na negen uur. UIT DE HAND TE KOOP een Huis waarin winkel, Schuur, Erf enz.groot 200 Gentsche roeden, staande te Othene. Een groot ge- deelte kan op het pand gevestigd blijven. Te bevr. bij P. BAREMAN Othene D 42. ZWART MERINOS ontvangen. Tevens aan hetzelfde adres ver- krijgbaar Boerenpetten. P. DEN ENGELSMAN, Oudeweg I 13, Axel. GEVRAAGD een flinke Kantoor- bediende, in het bezit van diploma boekhouden. Sollicitaties met ge- gevens onder No. 229, aan het bureau van dit blad. (VJit««Ion bereVend GC.UU, (6 cent statiegeld voot flesch) m HZt B-W A N.V. FXKMA P. J. VAN DE SANDE NEOERLANDSCH-INOISGHE 09NIIERSIE-LEENINGI934A met recht van voorkeur voor houders van niet-uitgelote, per 1 October 1934 aflo>baar gestelde, schuldbewijzen der Nederlandsch-lndische leeningen 1915, 1916, 1917, 1923A, 1926 A/B, 1929 en 1932. Inschrijvingen op laatstgemeld bedrag kunnen worden ingeleverd op: van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur, te Rotterdam: bij de Bijbank van DE NEDERLANDSCHE BANK N.V., Boompjes 72a; en voorts bij de Agentschappen van DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. te: Alkmaar, 's-Gravenhage, Leiden, Nijmegen, Almelo, Gronmgen, Maastricht, Tilburg, Acnhem, 's-Hertogenbosch, Meppel, Utrecht en Deventer, Leeuwarden, Middelburg, Zwolle. Dordrecht, De betaling der toegewezen schuldbewijzen moet geschieden ten kantore van inschrijving op MAANDAC 1 OCTOBER 1934, tegen in ontvangstneming van recepissen, voorzien van een coupon vervallende 1 April 1935, welke voorloopige schuldbewijzen zoo -spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 15 Juli 1935, kosteloos tegen de definitieve schuldbewijzen zullen worden verwisseid. ^Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het Prospectus d.d. 28 Augustus 1934. De Minister van Staat, Minister van Kolonien, H. COLIjN. De Minister van Financier!, •s-CRAVENHACE, 28 Augustus 1934. OUD. 0 tegenover de Nederl. Hervormde Kerk BENEVENS ONZE ZAAK IN rat is, een eebt l^eei'damseh Croeusbakje yeeuid met J Crocusbollen Dit is een bijzondere attractie van ARK'S BESCHUIT- EN KOEKFABRIEKEN. Gedurende de maanden Augustus, Septem ber en October worden al hun artikelen gesloten met het z.g. BLOEMZEGEL Om nu in het bezit te komen van bovenstaand croeusbakje met inhoud. heeft U niets anders te doen dan 15 zegels te verzamelen Hiervoor heeft U 3 maanden den tijd. U ziet dus boe eenvoudig het is. Heeft U meerdere zegels gespaard.maak dan keuze uit onderstaand ujstje 15 bloemzegelj 20 Do'w>niulpe« 15 uloemzegels 20 Irompeir.orcssAfi •0 doemzegels 2 Hyocinihen •0 bloemzegels 15 C'ocusseii li bloamzegelj eer. Hyocinlhvoas imh ttyoonmbol 15 bloemzegels ee» C'ocusbokie 5 Oocusbolleu Geef de gespsarde zegels. is gesloten enveloppe. voorzien vsn U« nssm en sdres. ssn Uw winkelier. of stuur ze rechtstreeks aan N.V Ark't Beschuit- en Koekfabrieken. le Heerde Vergeel niel een UJstje van bel door U verlaogde in te slot ten m Depot Zeeland: HEERENISSERWEG 45, GOES.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 4