ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9189 74e Jaargang WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1934 Binnenland Buitenland jsf TER NEUZEN, 29 AUGUSTUS 1934. euruvwreawnceRenBaaeanHBcesaiewuflMrow. 'flff^nnwiivW ABONNEMF.NTSPRI JSBinnec Ter Neuzen 1,25 per 3 rnaanden Buiten Ter Neuzen ir. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaiing fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige ianden f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bjj vooruitbetaiing. L'itgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaiing. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst edn dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCH1JNT JLEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. VERBOD VERBOUW VAN „BRAVO' AARDAPPELEN. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt, op verzoek van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandscihe Zaken, het na- volgende ter openbare kemns: „In verband met de gevaren voor den uit- voer van door den Nederlandschen Alge- meenen Keuringsdienst goedgekeurde poot- aardappelen, welke verboniden zijn aan de teelt van voor de wratzdekte vatbare rassen, ligt het in de bedoeling een algemeen ver- bouw-verbod van den BRAVO-aardappel voor den oogst 1935 uit te vaardigen". Ter Neuzen, 27 Augustus 1934. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. KONLNGINNED AG VIERING IN NED.-INDIe Wordt door de AVRO uitgezonden. Op 31 Augustus zal de AVRO van 33.40 een heruitzending geven van een gedeelte der viering van Koninginnedag in Batavia. Met betrekking tot deze uitzending schrijft de Radio-Bode Bjjzondere aandacht van de luisteraars mo- gen wij vragen voor een gedeelte van ons Vrij- dagmiddagprogramnia, dat ons uit Batavia zal worden toegezonden. Voor de eerste maal zal een officieel om- roepprogramma van den NIROM door de AVRO aan de Nederlandsche luisteraars wor den voortgezet. Het programma bevat enkele nummers, waarbij een kleine toelichting voor Nederland sche luisteraars geen weelde is. No. 2 van het programma b.v. bevat gedeel- tem uit de toespraak van den gouverneur-ge- neraal tot het openbaar gehoor. Dit ,,open- haar gehoor" is een specifiek Indische plech- tigheid. Op kleine schaal Wordt zulk een ge hoor in de residentie-hoofdplaatsen gehouden door den resident of door den gouvemeur ter eere van den verjaardag van H.M. de Ko- ningin. Maar de echte, groote plechtigheid vindt plaats in het marmer-blanke paleis van den gouvemeur-generaal, dat is gelegen aan den oever van de Tjilfwoeng, die reeds eeuwen- lang Rjjswjjk heet. Het is de gewoonte op den morgen van den verjaardag van H.M. de Koningin, dat de gou- vern.-gen. in de troonzaal van het paleis een rede houdt tot de hurgerij, nadat aan Zijne Excellentie van ambteljjke en van burgerlijke zijden de gelukwenschen met den verjaardag van Hare Majesteit zijn aamgeboden. Nauw- keurig is in het protocol de plechtigheid voor- geschreven, in welke voigorde de verschillen- de groepen der hurgerij tot de gouvemeur- generaal mogen naderen. Aan het einde van den stoet komt vervolgens de particuliere sadja, dW.z.de groep niet-ambtelijke onder- danen. Het programma bevat verder de „Game- Jan", een woord, dat de meeste Nederlanders nu Wei kennen voor het eigenaardige Ja- vaansch orkest, dat in zijn oorspronkelijken vorm de begeleidende muziek leverde by de door de Inlanders zoo geliefde wajang-voor- stellingen in de dessa. No. 5 van het programma vermeldt het op- treden van een Amboneesch fluitorkest. De leden van dit orkest spelen niet op in den handel gekochte instrumenten, maar op zelf van bamboe gesneden fluiten. De Ambonee- zen zijn zeer muzikaal, zoodat men op het eiland Ambon een betrekkelijk groot aantal van deze orkesten aantreft, welker musicee- ren in menig opzicht bewondering verdient. Een eigenaardige toepassiAg van het fluit orkest op Ambon is het optreden ervan ter vervanging van het kerkorgel. Ambon is een ongeveer hoefijzer-vormig eiland in het Oosten van den Archipel. Het oostelijk been van het hoefijzer heet Leitlmor en wordt bewoond door een bevolking, die den Christeljjken godsdienst belijdt: het an- dere been van het hoefijzer, Hitoe, herbergt een grootendeels Mohammedaansche bevol king. Langs het hoefijzer-been Leitimor lig- gen verschillende dorpjes als: Amohoesoe, Eri, Selalei, Latoehalat. Elk van deze dorpjes bezit zijn eigen Christelijk kerkje, waarin iederen Zondag dienst wordt gehouden volgens de Ne- derlandsch Hervormde gewoonte. De orgelmu- ziek, ter begeleiding van het psalmgezang, wordt nU, bij gebrek aan een orgel, geleverd door het fluitorkest. Het programma vermeldt verder Indische straat- en bijzondere geluiden. Zooals de Hol- landsche straten bezit ook het Indische dorps- em stadsleven zijn eigen geluiden. De Chinees met varkensvleesch b.v. blaast op een trom- petje. De reperateur van blikwerk klappert met een bundel jjzeren plaatjes. De Chinees met vruchten en groenten stoot hooge gille- tjes uit, die in Indie onmiddellijk herkend worden als te behooren bij een bepaalde straat- figuur. De leider van den Indischen omroep heeft het voomemen om ons ook de tjitjak en de Tokeh te laten hooren. Hoe hii dit klaar wil spelen zal zijn geheim blijven tot op het oogen- blik van de uitzending. Kemners van Indie zullen bij het begrip tjittjak en tokeh geen toelichting behoeven, maar zjj die nooit in Indie zijn geweest, moe- ten toch Weten, dat de tjitjak een muurhage- dis is en de tokeh een veel grootere soortge- noot van de tjitjak. Het programma wordt besloten met kront- iong de muziek van den Indischen trouba dour en ankloeng. iDit ongetwiifeld interessante programma mag op Koninginnedag in geen huiskamer waar radio aanwezig is. onthreken. De band tussohen Indie en het Moederland wordt. mfr de dank zij den omroep, steeds hecbter. NEDEKLANDSCH-INDISCHE C'ONVERSIE-LEENING. Zooals in onze advertentiekolommen reeds is bekend gemaakt, zal worden overgegaan tot de uitgifte van een 4 pCt. door het Rjjk gegarandeerde Ned. Ind. Oonversieleening ten bedrage van nominaal 485.000.000 tegen een koers van uitgifte van 100 pOt. Aan houders van niet uitgelote per 1 Octo ber 1934 aflostoaar gestelde schuldbewijzen der Ned. Ind. Leeningen 1915, 1916, 1917, 1923 A, 1926 A-B, 1929 en 1932, wordt reciht van voorkeur verleend. Van dit bedrag ad f 485.000.000 is reeds geplaatst f 172.123.200, terwijl door open- bare instellingen een bedrag van ten hoogste 67.834.000 vast is toegezegid. De inschrijving op het resteerende bedrag ad 312.876.800 ad 100 pCt. kan geschie- den tot op Vrijdag 14 September 1934 tot des nam. 4 uur te Amsterdam bjj de Ned. Bank N.V. (Kantoor Heerengracht 461/63; te Rotterdam bjj de bijkantoren van de Ned. Bank N.V., Boompjes 72a en voorts bjj hare Agentschappen in de advertentie vermeld. De betaling zal moeten geschieden op 1 October 1934 tegen in onitvangstneming van recepissen met coupon vervallende 1 April 1935. VRAGEN VAN HET EERSTE KAMEKLID SMEENGE MAAR AANLEIDING VAN HET ONGELUK TE EMMEN. Het Eerste Kamerlid Smeenge heeft de vol- gende vragen gesteld aan den minister van Waterstaat: I. Heeft de minister kennis genomen van de berichten in de bladen omtrent het emstig ongeluk met een autobus op den onbeWaakten overweg op den Dordschen Straatweg te Emm en? H. Meent de minister niet, dat, zooal be- waking van deze en andere gevaar opleveren- de overwegen niet mogelijk is het toch is ge- boden maatregelen te treffen, opdat het leven van personen, die in voor publiek vervoer be- stemde autohussen plaats nemen soms moeten plaats nemen, zooals in dit geval, Waar het betrof arbeiders geplaatst bij de werkver- schaffing, die zoover van huis te werk zijn gesteld, dat zij per autobus naar en van het Werk moeten worden vervoerd beter tegen ongelukken als dit zjjn beschermd? III. Zou de minister niet willen overwegen of aan het verieenen van de toestemming om autohussen voor publiek vervoer te doen rijden niet kan worden verbonden de voorWaarde, dat de chauffeurs gehouden zijn voor iederen overweg te stoppen en uit te stappen, om zich er van te overtuigen dat de spoorweg vrjj is? RUWIELHERSTELLERS-EXAMEN. Het ligt in de bedoeling van de „Gecombi- neerde Rijwielhandelaren Organisaties (Waar bij aangesloten de groote neautrale en de R.K. Bond van rijwielhandelaren), in December de gelegenheid open te stellen tot het afleggen van het rijwielherstellersexamem, ter verkrij- ging van den titei ,,meester" of „gezel". Aan het Ministerie van Onderwijs is bereids gevraagd, een Rijksgedelegeerde aan te wijzen. Overigens heeft de samenstelling der exa- mencommissie plaats in overleg met alle kringen op vak- en onderwijsgebied. Bij genoegzame deelname wordt de gelegen heid tot het afleggen van het examen open- gesteld te Amsterdam, Tilburg en Groningen. DE AVRO-OMROEPER. Naar het Hanidelsblad vemeemt zal de A.VJt.O.-omroeper G. Weitzel, op 1 Septem ber a.s. zjjn werkzaamheden nog niet kimnen henvatten; bij bljjft nog tot herstel van ge- zonciheid in Ziwitserlanid. BESTEDING VAN DE „ZUIVEL-POT". Het ..Handeislblad"" schrijft: Naar wij vememen, heeft de Minister van Economische Zaken thans een beslissing ge nomen inizake de besteding van de heffingen op melk- en zuivelproducten krachtens de crisis-uitvoenwet, welke een bedrag van on geveer 12 mililoen gulden uitmaken. Besloten is dit bedrag ter besohikking te houden, om een verlaginig van den zuivelsteun, die het volgend jaar vermoedelijk noodzakelijk zal zjjn. te compenseeren en den gesteunden, in- dien mogelQk, hetizelfde bedrag te doen be- houiden. Voorts zal in verband met een toe- zegging van 's Ministers amlbtsvoorganger, d6n millioen direct worden uitgekeerd, terwijl een millioen voor het bevorderen van den af- zet van melk- en zuivelproducten is gereser- veerd (reclame, oniderzoekingen eniz.) Aan het Crisiszuivelhureau is verzocht om voor den grondslag voor de verdeeling van het uit te keeren millioen advies te geven. In- zake het bevorderen van den afizet zullen placnen worden gevraagd van het Crisis- zuivelbureau, dat hiertoe anders zal worden georganiseerd. HET BETALXNGSVER KEER MET DUITSCHLAND. Tengevolge van het feit, dat de stortingen op het Sonderkonto der Nederlandsche Bank bjj de Rjjkslbank. geljjk uit de destbetreffende medeKjeelingen van de Nederlandsche Bank bljjkt, zjjn sfiopgezet, is eenige cnzekerheid gerezen bjj de Nederlandsche exporteurs op Duitschland met betrekking tot het verkrijgen van betalingen. Bjj het protocol, dat op 14 Augustus j.l. werd onderteekend, is overeen- gelcomen, dat per 1 September a.s. een voor- Loopige regeling zal worden ingevoerd. Hoe deze regeling zal luiden is, naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld, nog niet bekenid. Besprekingen daarover zjjn nog gaande. Een regeeringsdelagatie onder leiding van den directeur-generaal van Handel en Njjver- heild, Dr. H. M. Hirschfeld, is naar Berljjc vertrokkem. BEPERKING VAN DEN INVOER IN DUITSCHLAND. In verband met de Zondag j.l. door minister dr. Schacht te Leipzig gehouden rede, waar in aamzienlijke beperkingen van den invoer in Duitschland worden aangekondigt, onder- neemt de regeering de noodige stappen om zich van den omvang der te treffen maat regelen te vergewissen en, zoo noodig, de be- langen vaii den Nederlandschen export te be- Bdhermen. WA ARDE ZEND1NGEN VOOR DUITSCHLAND. De directeur-generaal der Posterijen, Te- legrafie en Telefonie maakt bekend, dat de diensten der quitantiezendingen, alsmede der met verrekening belaste aangeteekende stuk- ken, brieven en doosjes met aangegeven waarde en paketten, bestemd voor Duitsch land, zijn heropend voor die zendingen en paketten, waarvan de ingevorderde bedragen op een postreketiing in Duitschland moeten worden gestort. De houders dier postrekenin- gen moeten in het beizit zjjn van een crediet- maehtiging van een Dultsch deviezenkantoor. EEN LOOS BERIOHT. Van een voomemen als bedoeld in een be- richt van het dagblad „De Telegraaf" van 25 Aug., om een wijziging aan te brengen inzake de steunregeling voor werkloozen met betrek king tot 't aanspreken van onderhoudsplich- tige familieleden krachtens art. 376 Burg. Wetboek, is, naar gemeld Wordt, bjj de regee ring niets bekend. HET VEERTIGJAR1G BESTAAN VAN DE S. D. A. P. Herilmkingsbijeenkomst te Amsterdam. In een groote openbare feestvergadering in het Concertgebouw te Amsterdam heeft de Sociaal Democratische Arbeiders Partij Zon dag haar 40-jarig bestaan herdacht. Vele vooraanstaande figuren in de partij en in de modeme vakbeweging hebben deze hjjeen- komst, die zeer druk bezocht Was, bijgewoond. Het podium was met pakngroen en vlaggen versierd. Als gasten zaten aan de bestuurs- tafel o.m. de heer Friedrich Adler, secretaris van de Socialistische Arbeiders Internationale, en vertegenWoordigers van de Fransche, de Belgische, de Luxemburgsche en de Deensche partij. Een hoomsignaal ging vooraf aan den vlag- genintocht, waarmee de plechtigheid begon. De heer Koos Vorrink, partij-voorzitter, heeft deze geopend met een Tede, waarin hij zeide, dat de heteekenis der sociaal-democratie verre uirgaat boven haar organisatorische sterkte. De veertigjarige geschiedenis der S.D.A.P. getuigt ervan, aldus spr., welke cul- tuurgoederen ons zjjn toevertrouwd. Spr. deed voorlezing van een ingekomen telegram van dr. F. M. Wibaut, waarin deze aan den wensch uiting gaf, dat spoedig maatregelen zullen worden genomen ter voorbereiding van de sooialisatie, waarvoor bjj den tjjd thans rjjp ach-L De heer W. Vliegen heeft een herdehkings- rede uitgesproken. Hij herinnerde eraan, dat de Sociaal-Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis aan de S.D.A.P. vooraf is gegaan en bracht hulde aan de leiders dier eerste he- weging. Toen deze ontspoord was door het besluit om niet aan verkiezingen deel te nemen, heeft de S.D.A.P. den trein van het socialisme weer op de rails gebracht. Zij heeft beWezen de eenige partjj te zjjn, die in staat is de arbeiders te maken tot een eens- willende massa, al is dit nog niet gelukt. Voor de verwezenlijking van bet socialisme deed hjj een beroep op de jeugd. Ir. J. W. Albarda, de leider der Kamer- fraotie, heeft vervolgens een rede gehouden. Hjj teekende de partij op haar veertigste jaar als een krachtdge gestaite, die temidden van puihhopen en afbraak een schoone taak voor de arheidersklasse te verrichten heeft. De S.D.A.P. is de stuWende kracht geweest voor de verandering van de levensomstandigheden der arbeiders, waardoor zjj een groot bescha- vingswerk tot stand heeft kunnen brengen en een machtige beschavingsfactor in het Neder landsche volk is geworden. Zij staat op de bres om kostbare verkregen beschavingsgoe- deren te verdedigen, ook en vooral tegenover het fascisme, door daartegenover te stellen "het democratisch socialisme. De S.D.A.P. is groot en machtig genoeg om haar doel: een samenleving van gerechtigheid en vrede, te bereiken. De heer v. d. Walle, voorzitter van het Ned. Verbond van Vakvereenigingen, bracht den dank over van de vakbeweging aan de partij, waaruit zjj ontstaan is, door welker_ steun ze groot is geworden en met Welke zij samen wil opmarcheeren naar het socialisme. De heer Friedrich Adler heeft gesproken namens de Socialistische Arbeiders Interna tionale en de buitenlandsche gasten. Uit naam van de Belgische Werkliedenpartij heeft hjj aan het partijbestuur een borstbeeld van Emile v. d. Velde aangeboden. De heer Klaas Toornstra heeft de geluk wenschen van alle neven-organisaties en -in stellingen der moderne vakbeweging aange boden. Tusschen de redevoeringen was er declama- tie, zang en orgelspel. Na een slotwoord van den partij-voorzitter, den heer Vorrink, is de bijeenkomst onder het zingen der Internationale uiteengegaan. EEN STEM T IT DUITSCHLAND. Wjj hebben, schrijft de N. R. Crt., uit Duitschland, ongevraagd, een brief ontvangen met beschouWingen over den uitslag van de volksstemming, waarvan wjj bier een overzicht zullen geven om den kant waarvan zjj ons bereiken. De schrjjver is een bekwaam. jong jurist van traditioneel conservatieven huize, die izeer levendig aandeel heeft genomen aan de beweging onder de, heel of half nationaal- socialistisch gestemde academici, nooit lid van de partjj is geworden, ofschoon daar geen enkel beletsel voor was, maar toch steeds in een kring van bekende nationaal-socialistische intellectueelen verkeerde, en nog verkeert. De schrijver is dus niet iemand, die bjj voorbaat vijandig stond tegenover het systeem, of door afkomst of verleden onoverkomenlijke bezWa- ren ertegen moet koesteren. Wjj kunnen wat hjj schrijft natuurlijk niet voor onze rekening nemen, maar de beschouwingen van deze, ons als betrouwbaar bekende persoonlijkheid lijken ons zeker de moeite van het kennisnemen waard. De brief begint met een beschouwing van het resultaat der volksstemming. Tegenstem- mers, ongeldige stemmen en niet-stemmers, zoo heet het, moet men met elkaar als tegen- standers van het stelsel beschouWen. Tot ont- houding was nog meer moed noodig dan tot neen-stemmen, omdat er een felle campagne Was gevoerd, die onthouding als het verachte- lijkste van alles voorstelde, en omdat het transport naar de stembus zoo volmaakt was georganiseerd, dat er vrrjwel voor niemand een verontschuldiging tot wegbljjven kon be- 'staan. Velen hebben zich onthouden omdat zij vreesden, dat him ,,neen"-stem als een „ja"- stem zou geteld worden. Deze vrees was een zeer verhreid verschijnsel. Met onthouding achtten zij zich daarvoor gevrijwaard. Vele ja-stemmers, zegt de brief dan verder, handelden al evenmin uit overtuiging, maar onder een zeer sterken psychischen druk. Daarvan kan men zich in democratische Ian den stellig geen voorstelling maken. Propa ganda en zelfs vervalsching van verkiezings- resultaten kunnen met elkaar niet zooveel uit- werking hebben gehad als deze druk. Onge- twijfeld is de terreur minder geworden, en gevoelt de bevolking zich vrijer. Maar daarom nog niet vrij! Ook nu nog spreekt men zach- ter, als men op straat iemand voorbijkomt, of sluit men het raam, bij een critische bespre- king van het derde Rijk. Maar de moed is grooter geworden en bleek daaruit, dat velen die in November niet in twijfel verkeerden over hun ja", nu besloten waren „neen" te stemmen, en daarover ook tegen anderen spra- ken! Dat zou men in November zelfs tegen over zjjn vrienden niet gedaan hebben. Maar dan is het vaak gebeurd, dat men met het vaste voomemen „neen" te stemmen het stem- lokaal betrad, en toch „ja" stemde. De daar toegepaste methoden brachten dat made. Op het land kwam het veel voor dat men de kie- zers voor de keus stelde, hun stem open of gesloten uit te brengen. Natuurljjk bracht men dan een open ,,ja" uit. De stemlokalen waren vol S.A.-lieden. Dat was reeds drukkend en ontmoedigend. Vaak stonden zij nog vlak voor de kiescellen, waarvoor nu niet, zooals vroeger, een gordjjn hing. Hoe drukkend en geladen met Wantrouwen de atmosfeer was, heeft ieder gevoeld, die ondanks alles toch „neen" stemde. Deze druk, die zonder veel inspanning van de nationaal-socialisten op het stemmende volk rustte, en die zijn oor- sprong vond in het, met bloedige daden en daden van geWeld1 overvulde jongste verleden, is met zeer uiteenloopende kracht bjj de ver schillende klassen der bevolking tot uiting gekomen. De financieel en sociaal zwakken zagen een grooter gevaar in een „neen" dan de maatschappelijk sterkeren. Zoo moet men het hooge percentage van ,,ja"-stemmers on der de boeren, vooral in het Oosten van het Rijk verklaren. In het Oosten was immers zelfs in de dagen van het democratische Duitschland het geheim der verkiezingen een twijfelachtige aangelegenheid! Nu bestaat het nog slechts in theorie. De resultaten van de stemming waren zeer in strijd met de ver- halen, die sedert geruimen tijd in omloop zjjn over de ontevredenheid der boeren met het nieuWe boerenrecht en met hun oeconomischen toestand. In de arbeiderswijken Was voor een ,,neen" ook heel wat moed noodig. De nood en het openbare van meeningen en handelin- gen in die kringen, wekken daar een sterk ge- voel van onzekerheid1. Maar de industrie- arheider in de groote steden heeft in ieder ge- val meer vrijheid bewaard dan de boer. Van- daar het verschil in resultaat in de industrie- centra en op het platte land. Doch zelfs het betrekkeljjk ongunstige resul taat in de industriecentra geeft nog een ge- flatteerden indruk van de stemming. Om tal van redenen moet men aannemen, dat stellig niet meer dan 60 pet. der kiezers him „ja" met overtuiging hebben uitgebracht. Ook een groot gedeelte van deze 60 pet. heeft daar- mede slechts een negatief getuigenis voor het nationaal-socialisme uitgebracht. Groote en belangrijke groepen der Duitsche bevolking, die uiterljjk, of na de omwenteling missehien alleen nog innerlijk, tegenstanders zijn van het systeem, stemmen er toch voor, als het erop aan komt. Zij doen dat, omdat zjj van meening zijn dat langs vreedzamen Weg bin- nen afzienbaren tjjd een verandering niet mogelijk is. De nationaal-socialistische regee ring, en haar heirleger van aanhangers, die alleen door de omWenteling een voordeelige of dragelijke positie hebben verworven, zullen de almacht, die zij nu in handen hebben, niet zon der strijd prijsgeven. De nationaal-socialisti sche beweging is, door haar karakter en de onstuimige jaren die zij achter zich heeft, een zoo strjjdvaardige en zelfs strijdlustige ge- meenschap, dat een vreedzaam terugwjjken ondenkbaar schjjnt; zelfs al zou Hitler zelf zich tegenover zijn oorspronkeljjke beweging plaatsen. De bjj zonder in het buitenland zeer verspreide verwachting van een militaire dic- tatuur is, vooral na 30 Juni, eveneens on- waarschijnlijk geWorden. Voor afzienbaren tjjd zou een poging in die richting op zijn zachtst een 30sten Juni tengevolge hebben. Het feit, dat een ommekeer in Duitschland zonder burgeroorlog niet mogeljjk lijkt, heeft velen tot nationaal-socialisten gemaakt. Het gevaar van een dergelijk conflict zou onder de tegenwoordige omstandigheden nog bijzon- der groot wezen. Wat zou de uitslag, en wat het resultaat zjjn? Om al deze overwegingen uit vrees voor bolsjeWisme, steunen talloozen. bjj iedere gewichtige beslissing de regeering. Buiten de betrekkeljjk zWakken aanhang van het marxisme is er in Duitschland op het oogenblik niemand, die tegen den prjjs van een burgeroorlog den val van Hitler wenscht. Zou er een volksstemming worden gehouden, die veel onmiddellijker dan die van 19 Augustus bjj een ongunstigen uitslag het aanblijven van de regeering twjjfelachtig kon maken, dan zou, uit vrees voor burgeroorlog en boisje- wisme, een groot gedeelte van de 40 pet., die men nu missehien tot oprechte tegenstanders van het systeem mag rekenen, even oprecbt voor de regeering de stem uitbrengen'. Het Duitsche volk steunt zjjn tegenwoordige regee ring niet uit voile overtuiging, maar laat haar, uit vrees voor de gevolgen van haar val, niet m den steek. Die vrees noopt de meerderheidi van het Duitsche volk tot Zwjjgend dulden. Daarop, en niet op het vertrouwen van het volk, berust de vastheid van de positie van de nationaal-socialisten. Totzoover de brief, Waaraan wjj niets heb ben toe te voegen. NAAR HERSTEL DER MONARCHIES De .Excelsior" publiceert bijzonderheden over den familieraad der Habsburgers in. Maria-Zell, welke is gehouden onder voorzit- terschap van aartshertog Eugenius. Volgens het blad is beraadslaagd over het huweljjk van aartshertog Otto (doch niet met een Itaiiaan- sche prinses), over het terugkrjjgen van het familievermogen der Habsburgers in Oosten- rjjk, en over de mogeljjkheden van het her stel der monarchie. Aartshertog Otto heeft in Hongaarsche legitimistenkringen aanhangers verloren, daar hjj in den laatsten tjjd teveel op Oostenrjjk georienteerd is geweest. In Boedapest denkt men er thans aan den zoon van aartshertog Josef, die tjjdens den Wereldoorlog bevel heeft gevoerd over de Hongaarsche troepen. Een dergelijke eandidatuur zou door de kleine en tente worden toegelaten. In Weenen zouden de kansen van aartsher tog Otto van dag tot dag stjjgen. Bondspresi- dent Miklas zou zjjn functie gaame ten gunste van aartshertog Eugenius als rijksbestuurder willen laten varen. Dit zou dan een soort overgangsstadium vormen ten gunste var, de troonsbestijging der Habsburgers. De 'Habs burgers genieten overigens den zeer actieven steun van ex-koning Alfonso van Spanje, die in alle Weensche kringen propaganda voert voor het herstel der Habsburgers. CONCERT OP DE MARKT. Het muziekgezelschap ,,De vereenigde werk- lieden" is voomemens a.s. Vrijdag, ter gelegen heid van den jaardag van 'H.M. de Koningin concert te geven op de Markt, waarbij het volgende programma zal worden uitgevoerd: 1. Wilhelmus. 2. Le Logicien, pas-redouble Gadeune. 3. Franche Amitie, fantaisie J. Martin. 4. In een Chineeschen Tempeltuin Ketelhy. 5. Nederlandsche Volskiederen potpourri arr. Scholtens. 1. Wilhelmus, 2. Vlaggelied, 3. Wjj leven vrjj, 4. De nieuwe haring, 5. In naam van Oranje, 6. PietHein, 7. Een draaievs- jongen, 8. 't Is plicht dat iedere jong en; 9. Wjj willen Holland houen, 10. Wien Neerlands bloed. Pauze. 6. Oade Kameraden, marche van Teike, arr. Larue, 7. Zeeuwsch Vlaamsch Volkslied Lyssen. 8. Espana, suite de valses Waldteuffel. 9. Pinson d'Ardenne, polka voor piccolo Polaster. 10. The Stars and Stripes Forever, marsch Soussa. 11. Volkslied. REPETITIE KINDERZANG. Naar we vememen zal morgen, Donderdag- ajvond, door den heer Schirris te 7 uur op het plein achter de R.H.BJ3. een repetitie worden gehouden met de leerlingen der lagere scholen in de kom, van de in de feestWeek te zingen liederen, en ook van den in April j.l. uiitge- voerden Kleppermarsch ,,In dulci juibilo" ONGEVAL. Gisteravond was door de rennerselub „Trap Door" een trainingsrit op den weg uitgeschre- ven, die Werd gehouden in den Nieuw Neuzen- polder. Bjj het ingaan van den bocht aan den zeedijk kWam de 17jarige A. H. te vallen en keerde daarop huiswaarts. Hoewel hjj zich niet geheel in orde gevoeide, ging hij toch hedenmorgen naar zjjn werk plaats. Kort daarop moest hij echter den ar- beid neerleggen en zich naar huis begeven. waar de ontboden geneesheer een lichte her- senschudding constateerde. KANO OMGESLAGEN. Dat het gevaarlijk is om kano te gaan varen, indien men niet kan zwemmen, onder- vonid Zondagvoormiddag de heer Van D. Hij was door een kaaovaarder met nog een derde meegenomen op een zeiltochtje met zoo'n rank bootje in het kanaal van Ter Neuzen. Nabij de Hoeksehe brug kwam het sdheepje door een rukwind in het zeil scheef te liggen, schepte water en kapseisde. Tiwee der inzit- tenden konden zich aan het bootje vast klesn- men, doch Van D., die niet kon zwenvmen, ge- raakte door zjjn pogingen om er bij te komen er juist steeds vender van af, en verkeerde reeds in groot gevaar voor verdrinken. Gelukkig voor hem waren daar jiuist ook met een ken© de gebr. Huib en Toon Geen- sen, die de zwemkunst machtig zjjn. De oud- ste z.ag het gevaar waarin van D. verkeerde. sprong te water en had de voldoening van D. die reedis zonk, nog juist te kunnen grijpen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1