ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN HBOTH OM DE KONINGIN H. BOTH No. 9188 MAANDAG 27 AUGUSTUS 1934 74e Jaargang RAADSVERGADERING Binnenland Ierzische Tapijtenweek Feuilleton ANPGEKNOOPTE KIEEDEN k nn 7v) TVT VISSCHERSDIJK U TAPIJTWEEK 1975 2475 ROTTERDAM NOORDBLAAK ZICHTZENDINGEN FRANCO tMBQOMinwri^wiwnr: TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMEXTSPRIJSBinnec Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen £r. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementec voor bet bultenland aileen by vooruitbetaling. tlitgeefster: Ftrma P. J. VAM OE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. VDVERTENTIeNVac 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KL.EINE ADVERTEXTieNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekecd. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar is. Inzending van advertentie'n liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJXT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene openbare vergadering van den gemeenteraad is belegd op Donderdag 30 Augustus 1934, des naimiddags 2 uur. Ter Neuzen, den 24 Augustus 1934. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. DE KONINGIN. Naar de N. R. Crt uit goede bran vemeemt, beboeft de gezondheidstoestand van de Ko- cingin geen enkele reden tot bezongdheid te geven. Zij is sledhts, zooals wij reeds meld- den, vermoeid, en moet dringend rust houden. DE NEDERLANDSCHE ROXDVLUCHT 1934. De Nederlandsche rondvlueht, die jl. Vrijdag op Waalbaven te Rotterdam zou beginnen, is erg door mist en onweer gehandicapt. Terwijl in Zeeland en Brabant geen mist te bemerken was en men in het Oosten van het land een zomerscben zonneschijn genoot, was Waal baven potdicht en liep bet in Schiphol ook niet over. Dan is wachten de boodschap. De lucht werd dreigender, een onweersbui kwam opzet- ten. Het zicbt was echter beter geworden, en zoo vertrokken met vertraging van 2 tot 3 uur ten slotte de verschillende lijn- en sport- vliegtuigen, met Eindhoven voor dien dag als einddoel. Te Soesterberg is bij het starten een Waco- toestel van den heer v. d. 'Heuvel afgegleden was gewoonte dat, wanneer een werklooze financiesl geholpen werd door zijn ouders of kinderen, het steun'bedrag verminderd werd. Het ligt nu in de bedoeling van de regee- ring om de regeling, welke geldt voor de ge- wone armeti, n.l. dat krachtens art. 376 van het Burgerlijk Wetboek de onderhoudsplich- tige familieleden van den arme kimnen wor den aangesproken, wat meestal geschiedt door de mstelling, waaraan hulp verzocht is, ook te doen gelden voor de gesteimde werkloozen. Deze regeling kati echter niet zonder meer worden toegepast. Men overweegt een pro cedure, welke hierop neerkomt, dat de ge- steunde zal moeten aantoonen, dat bij zijn onderhoudsplichtige familieleden tot bijstand en hulp heeft aangesproken, en dat deze daaraan niet kuntien of willen voldoen. De regeering meent, dat door deizen ge- dacbten maatregel de overheidslasten eeniger- mate zullen worden verlicht, al ontveiust zij zich niet, dat tegen dezen maatregel bezwa- ren zullen wordec gemaakt van de zijde der werkloozen en orga.nisaties. ALMELU WILLIGT DEN EISCH DER REGEERING IN. De Gemeenteraad van Almelo heeft met 17 tegen 4 stemmen besloten, zich niet langer te verzetten tegen den eisch van de Regeering en van Ged. Staten om de Gemeente te plaat- sen in de derde klasse der Gemeentefonds- belasting. Tegen stemiden de heeren Treep (Chr.-dem.), Wolf (comm.), Cohen en Tyhof (Al'g. Be- lang). De sociaal-democraten besloten v66r te stemmen, om erger dingen te voorkomen, zooals de fractieieiider deed opmerken. De wetbouder van Financien, Mr. Kortebos, leigde een verklaring af, waarin bij erkende, dat de Raad recht had op beroep bij de Kroon, maar dat men „voor geweld moest wijken". gen zonder schriftelijke vergunning van of vanWege den Minister van Sociale Zaken.) VOORSCHUTTING MOSSELVAARTUIGEN. Op een desbetreffend verzoek van de Schip- persvereeniging ,,9chuttevaer", om mossei- schepen in het Kanaa] door Zuid-Reveland op- nieuw voorschutting te verleenen is door den hoofdingenieur-directeur van de Rijkswater- staat meegedeeld, dat aan schepen met mos- selzaad voorschutting Wordt verleend en dat aan schepen met consumptiemosselen dat recht wordt gegeven, wanneer dit met het oog op den langen afstand van het vervoer of temperatuursomstandigheden, dan wel in ver- band met den tijd, gedurende welken het vaar- tuig anders zijn beurt zou moeten afwachten, door den sluismeester of dengene, die hem vervangt, noodzakelijk WOrdt geacht. Verdere uitbreiding wordt niet wensehelijk of nood zakelijk geacht. DE DIESELTREINEN. De helft van het aantal thans rijdende Die- seltreinen zal vandaag uit den dienst worden genomen, teneinde grondig te worden gerevi- seerd en verbeterd. In dezelfde dienstrege- ling zullen gewone sneltreinen de uitgevallen E.M.-treinen vervangen. Zooals bekend, zijn van de 40 bestelde Diesel-electrische treinen 34 afgeleverd. Naar aanleiding van bovenstaande mede- deeling, meldt men aan de N. R. Crt.: 'Het besluit van het beheer der Nederland sche Spoorwegen, om een aantal Diesel-elec trische trienstellen tijdelijk uit het verkeer te nemen, is enkel een maatregel van voorzorg van de zijde der spoorwegautoriteiten. Nu de rijtuigen enkele maanden gere'den hebben, zijn enkele gebreken aan den dag getreden en is de wenschelijkheid om op enkele punten ver- betering aan te brengen> naar voren geko- men, betgeen, bij een volmaakt nieuw mate- riaal als hier, zeer logisch moet Worden ge acht. De Spoorwegen willen met zoo volmaakt mogelijk materiaal rijden en daarvoor is noo- dig, dat de treinstellen grondig worden nage- zien, op grond van de nu opgedane ervaring. CRISISMAATREGELEN VOOR DE VISSCHERIJ. Naar men meedeelt, zijn de volgende nieuwe maatregelen met betrekking tot de visscherij op grond van de Landbouw-CrisisWet 1933 in voorbereiding. Versche zeevisch. De toestand in de zeevisscberij is van dien aard, dat maatregelen genomen zullen moeten worden om hierin verbetering te brengen. HoeWel de verminderde export een voor- narae rol speelt bij de slechte bedrijfsresulta- ten, zijn daamaast verschillende zeer belang- rijke oorzaken aan te wijzen, waardoor het bedrijf in den huidigen toestand is geraakt. Getracht zal worden door het nemen van verschillende maatregelen onder de Landbouw- crisisWet 1933 het bedrijf op een loonender basis te brengen. Deze maatregelen zijn te onderscheiden in die, welke onmiddellijk zullen worden over- wogen, b.v. maatregelen ten opzichte van den uitvoer van fijne vlsch naar Frankrijk, en die, welke slechts geleidelijk ten uitvoer zullen kunnen worden gebracht, onder meer een meer regelmatige aanvoer, verruiming van den afzet en vermindering van de productie- kosten, door samenwerking en verbetering op bedrijf so rganisatorisch gebied. Het ligt in de bedoeling als eerste stap over te gaan tot het organiseeren van de belang- hebbenden, ten einde ter bereiking van het hierboven gestelde doel verschillende maat- den minister aan te wijzen crisis-organisatie. De uitvoer van gepelde en ongepelde garna- len Wordt gebonden aan een vergunning. Een dergelijke vergunning wordt uitsluitend uitgereikt aan georganiseerden, wanneer deze ten genoege van de crisisorganisatie aantoo nen, dat de gamalen worden geleverd tegen prijzen, welke gelijk zijn aan of hooger dan door den minister vast te stellen minimum- prijzen; bovendine zal deze vergunning niet worden afgegeven dan nadat de georgani- seerde ten genoege van de crisisorganisatie heeft aangetoond, dat aan de gamalenvis- schers een prijs is betaald, gelijk aan of hoo ger dan een door den minister te bepalen mi- nimumprijs. Alleen georganiseerde pellerijen zullen ge pelde gamalen voor de binmienlandsche con- sumptie mogen afleveren; een vergunning" daartoe wordt slechts afgegeven, indien zj ten genoege van de Crisisorganisatie hebben aangetoond, dat de gepelde gamalen worden geleverd tegen een prijs gelijk aan of hooger dan een vastgestelden minimumprijs. OverWogen zal worden, in hoeverre een uit breiding van deze maatregelen noodzakelijk is. HET BETAUNGSVER|LEER MET DUITSCHLAND. Naar de N. R. Crt. vemeemt heeft de Duit sche Rij'ksbank te Berlijn Vrijdagmiddag te ongeveer een uur opgehouden, stortingen op de bijzondere rekening van de Nederlandsche Bank bij de Rijksbanik aan te nemen. Reeds Vrijdagmorgen werden in de Duitsche provin- cie geen stortingen meer aangenomen. De reden hiervan was dat de vijftien millioen mark, voorzien in de regeling van 14 dezer. j vol was. Gelijk bekend, is als gevolg van een nofca- wisseling op 14 dezer tusschen de Nederland sche en Duitsche regeering met betrekking- tot het betalingsverkeer de Nederlandsch- Import van 27 Augustus tot 1 September ETALAGES en gevallen, waardoor het vernield Werd, doch de inzittenden er goed afkwamen. Ook de F.K. 41 (P.H.A.G.Q.), bestuurd door S. ac Mul, heeft een ongeluk gehad. Het toe- stel kreeg op weg van Twente naar Eindho ven te Nijkerk een motordefect en heeft op de heide aldaar een noodlanding moeten uit- voeren. Hierbij is een der vleugels bescha- digd. De vlieger bleef gelukkig ongedeerd, en heeft de reis naar Eindhoven per trein voortgezet. Het vliegtuig is gedemonteerd. Zaterdag hebben de ongeveer 60 vliegmachi- nes de voorgenomen route zonder bezwaar kunnen afleggen. Ze moesten ook over Zeeuwsch-Vlaanderen komen en dalen in Vlis- singen, vanWaar de tocht weer werd voortge zet via het vliegveld te Gilse-Rijen naar het punt van uitgang, Waalhaven. Begrijpelijk heerschte er op het vliegveld te Vlissingen, waar de vliegtuigen gedaald zijn, een groote drnkte. P. DOBBEEMAN. f Vrijdagmorgen te 6 uur is na langdurig lijden op ruim 70-jarigen leeftijd te Nijmegen overieden de heer P. Dohbelman, ouid-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, van de Prov. Staten van Gelderland en van den ge meenteraad van Nijmegen, waar hij voorzit- ter van de R.K. raadsfractie was. De heer Dobbelman was een bekend in- dustrieel en o.a. eigenaar van de bekende zeepifabriek ,,Het Anker" te Nijmegen en oommissaris van de N.V. My. ,,de Gelder- lander". DE WERKLOOZENSTEUN. De Tel. vemeemt, dat de regeering een zeer belangrij.ke wijiziging overweegt in zake de stennregeling voor werkloozen. Tot dusverre 48) door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) (Vervolg.) Spalding verdween om de opdracht ten uit voer te brengen en Tony ging naar de tele- foon, waar hij het nummer van lady Joce- lyn aanvroeg. Het nummer was in gesprek; hij hing de telefoon aan den haak en zette zich aan een eiken schrijftafel, welke in een der venstemissen stond. Dan nam hy een vel papier en een potlood en schreef het volgende briefje aan Guy: Beste Guy Ik wou, dat je niet zoo belachelijk vroeg opstond. Het is een zeer ongezonde gewoonte; bovendien loop je al de dauw van het gras af en ga je weg, zonder mij in de gelegenheid te stellen, je advies in te winnen. Ik had je juist vanmorgen zoo broodnoodig. tn de eerste plaats ontving ik by mijn ont- waken den ingesloten brief van kapitein Sim mons. Ik Weet niet, Wat jij er van denkt, maar mij komt het zeer verdacht voor zeer verdacht. Ik heb den naam Hemmingway nooit gehoord en ik herinner mij niet, ooit zoo'n aanbeveling op een mijner visitekaartjes te hebben geschreven. Natuurlijk zou het mogelijk zijn geweest, als ik toevallig eens aangeschoten geweest was, maar tot dien af- grond van diepgezonkenheid ben ik sedert on- heugelijke tijden niet afgedaald. Onder mijn vrienden heb ik wel een paar rare grappen- DE WET OP DEN ARBEJD DOOR VREEMDELINGEN. Het Tweede-Kamerlid Hermans had den Minister van Sociale Zaken schriftelijk vra- gen gesteld betreffende de inwerkingtreding van de Wet tot regeling van het verrichten van arheid door vreemdelingen. De Minister heeft hierop het volgende ge- antwoord Het is hem bekend, dat het aantal in ons land werkzame vreemdelingen in sommige be drijf stakken toeneemt; in andere bedryfstak ken daarentegen is het afnemende. Het on- derzoek, te Venlo en omgeving mgesteld om- trent het aantal vreemde arbeidskrachten, is ingesteld op dezerzijds gedaan verzoek; de resultaten zijn uiteraard den minister bekend. Aangezien intusschen slechts de huidige toe- stemd Werd onderzocht en geen vergelijking met het verleden werd gemaakt, kan uit deze resultaten niet worden afgeleid omtrent een „voortdurende toeneming". De minister meent er voorts op te moeten wijzen, dat toeneming j in een bepaalde streek geenszins de conclusie I Wettigt, dat over de gansche linie toeneming j zou plaats hebben. Afgezien van het vorenstaande kan worden medegedeeld, dat thans de uitvoeringsmaat- regel, als bedoeld in art. 11 der wet van 16 Mei 1934 (Staatsblad no. 257), tot regeling van het verrichten van arheid door vreemde- delingen, is tot stand gekomen. Op grond hiervan Worden voorstellen aan de Kroon voor- bereid tot het uitvaardigen van bepalingen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van ge- noemde wet. (Dit houdt in de bepaling, dat werkgevers arbeid of by Kon. besluit aangewezen arbeid niet mogen doen verrichten door vreemdelin- makers, maar ik geloof niet, dat er een der- mate idioot is, om voor de aardigheid de ma chine van de „Betty" te willen vemielen. Het altematief is wat je zoudt kunnen noe- men een gemeene kerel Da Freitas! Het schijnt bijna niet mogelijk, speciaal in verband met het andere nieuws, dat ik je ga mede- deelen en toch, Wie voor den dudvel zou het anders gedaan kunnen hebben? Indien het een aanval van hem is, om ons plan, Isabel in veiligheid te brengen, te verijdelen, dan is het een emstige zaak en wel zoo emstig dat ik onmiddellijk met een auto naar Southamp ton ga om alles grondig te onderzoeken. Natuurlijk is het in 't geheel niet waarschijn- iyk, dat Da Freitas zich persoonlijk met de zaak heeft ingelaten, doch van Simmons zou ik mogelijk eenige nuttige aanwijzingen kun nen krijgen en in ieder geval kan ik mij over- tuigen dat alles voor ons vertrek voor Donder dag gereed is. Mijn verdere nieuws heb ik van Congosta. Niettegenstaande aJle bittere en onvriende- lijke dingen, welke jij van hem hebt gezegd, toonde by zich vanmorgen bij zijn bezoek zeer vertrouwelijk en deelde openhartig alles mede, wat er gebeurd is. En er is iets gebeurd. Vol- gens hem staat geheel Livadia op z'n kop. Het is tWee dagen geleden begonnen en al heeft er niets van in de Bngelsclie bladen gestaan, is de zaak zoo, dat de heele troep royalisten, republikeinen en volgelingen van Francisco op het oogenblik heel genoeglijk bezig zyn elkaar den hals af te snijden. Natuurlijk vroeg ik hem direct naar Pedro en Da Freitas. Zij hebben Engeland nog niet verlaten, maar het schijnt, dat zij het Stoom- jacht van lord Northfield hebben gekocht; „Vivid" heet het en het is een prachtig jacht; het ligt nu in de Theems en is gereed op het eerste commando zee te kiezen. Ik geef toe, dat dit niet bewijst, dat het iets met het gebeurde op de „Betty" te maken heeft en toch zou het een drommels vreemde samenloop van omstandigheden zijn, indien iemand anders zoo'n streek had uitgehaald. Reclame Aanbieding gedurende onze van 27 Aug.-I Sept. Vervaardigd door de N o m a d e n sta m m e n uitPerzieen Kaukasie Om uit te zoeken: 3 GROOTE PARTI JEN PER STUK van 100 tot 120 cM. breed 1 0075 en van 1.75 tot 2 M. long Bovendien, wie ter wereld zou het willen doen? Zoover ik weet, mag iedereen mij nogal iy- den, behalve Da Freitas en Jennings, doch de laatste telt eigenlijk niet mede, want die heeft zelfs, geloof ik, een hekel aan zichzelf. Ik heb Congosta juist zooveel medegedeeld, als ik meende, dat voldoende was. Hij Weet, dat Isabel nu op Chester-Square is, maar ik heb hem het adres niet opgegeven. Hy scheen zoo verheugd en tevredengesteld, dat ik het jammer vond hem over het plan van onze Zuid-iAmerikaansche reis te spreken, uit vrees dat hij er misschien niet mede ingenomen zou zijn. Ik heb natuurlijk ook niet over Molly ge- sproken. Ik deel je dit alles mede, omdat ik hem gezegd heb, dat als er iets bizonders mocht gebeuren, terWijl ik weg ben, hij hier moet komen en het jou vertellen. Jennings is zoojuist met de auto voorge- reden en staat zoo vreeselijk zuur door de rui- ten te kijken, dat het mrj onmogelijk is meer te schrijven. Wil je, zoodra je thuis komt tante Fanny en Isabel telefoneeren en hun mijn groeten doen en vertel dan, wat er ge beurd is. Ik heb hen zooeven op willen bellen, maar dat lukte me niet. Je verwaarloosde en overwerkte neef Ton y." Hij deed den brief met dien van kapitein Simons in een enveloppe en plakte haar dicht. Vervolgens gaf hij haar aan Spalding en be- val hem, zoodra mr. Guy thuis zou komen hem den brief te overhandigen. Dan trok hij zijn jas aan, liep de deur uit, ging aan het stuurrad zitten, waama Jennings met een Wanhoopszucht naast hem plaats nam. In precies drie uur en twee en vijftig minu- ten iegden zij den Weg van Londen naar Southampton af; met welke snelheid er dus gereden was, is gemakkeiyk te berekenen, mils men niet de Motor Guide raadpleegt, want die geeft op afstand honderd zes en twintig kilometer aan. regelen te kunnen voorbereiden en uit te voeren. Steun aan de mosselvisschers. De moeilijkheden welke zich in de mossel- visscherij voordoen, zijn het gevolg van een scherpe onderlinge concurrentie, Welke in de hand wordt gewerkt door overproductie. Door de volgende regeling zal getracht Worden aan deze moeilijkheden een einde te maken. De uitoefening van ale takken van mossel- cultuur, de visscherij op mosselen, voor welk doel ook, en van mosselzaad, benevens de han- del in mosselen en mosselzaad zal worden voorbehouden aan georganiseerden bij een door den minister aan te wijzen crisisorganisatie, mits zy in bezit zijn van een daartoe strek- kende vergunning, afgegeven door of namens den minister, aan welke vergunning voor- waarden kunnen worden verbonden. De uitvoer van mosselen wordt slechts toe- gestaan aan georganiseerden, indien ten ge noege van die crisis-organisatie Wordt aange toond, dat de mosselen worden geexporteerd voor een prijs gelijk aan of hooger dan den door den minister vast te stellen minimum- prys. Bovendien zal te zijner tijd overwogen wor den welke maatregelen ten aanzien van pro- ductiebeperking genomen moeten worden. Steun aan de consumptie-gamalen- visscherij. Teneinde verbetering te brengen in den slechten toestand van de consumptie-gamalen- visscherij, zullen de volgende maatregelen Worden genomen: De exporteurs van gepelde en ongepelde gamalen en de pellerijen zullen zich als ge organiseerden moeten aansluiten bij een door Hij stapte af aan Hotel Victoria, waar hij twee slaapkamers bestelde en met behulp van een warm bad en een flinke whisky soda, her- stelde hij, wat hij gedurende de reis in en uit- wendig was te kort gekomen. Daama stak hij een sigaret op en ging de stad door, in de richting van de dokken. De Betty" lag op stroom. Zooals zy daar dobberde met haar slanke lijnen, haar sneeuw- witte kleur en haar glimmend koperwerk, was het als een schilderij, zoo mooi als de eige naar maar kan wenschen. Tony beschouWde een paar minuten het mooie vaartuig met voldoenlng en liet zich toen door een ouden zeerob naar het jacht roeien. Aan boord Werd zijn komst spoedig opge- merkt en toen hij langszij de .Betty" kwam, stond de kapitein boven aan de ladder, om hem te ontvangen. Simmons was een kort, breedgeschouderd man met peper-en-zout- kleurig kort baardje en trouwe blauwe oogen. Hij groette zijn. patroon met vriendelijken aanhankelijken blik. „Ik ben blij dat u is gekomen, sir Antony, maar waarom heeft u my geen bericht ge- zonden, dan had ik de boot voor u uitgezet." Tony schudde hem hartelijk de hand en groette vervolgens den eersten machinist Mc Bwen, die van beneden kWam aanslenteren en hem door het boschage van ruige roode bakkebaarden en wenkbrauWen zooveel vrien- delijkheid toeblikte, als deae hindemissen slechts toelieten. „Ik heb niet graag, dat zy met de boot op mij wachten. Als ik plotseling verhinderd zou zijn, wachten zij maar voor niets", antwoord- de Tony. Zij gingen nu over het dek, waar Tony de manschappen vriendelijk groette. Zij beant- woordden zijn schertsende Woorden met dien vriendielijken glimlach van oude kameraad- schap, waaruit duidelijk bleek hoe populair hun patroon bij hen Was. Kapitein Simmons ging hem voor naar zijn eigen hut, waar hij volgens traditie een bor- rel inschonk en Tony officieel welkom heette Duitsche derviezeciregelimg, welke betalmgen van Duitsche afnemers aan Nederlandsche ex porteurs op het Sonderkonto mogelijk maakte„ van Duitsche zijde per 1 September opgezegd. Tegelijkertijd werd oivereengekomen, dat van. 15 Augustus tot 31 Augustus kraehtens een door beide regeeringen getroffen overganga- maatregel op het Sonderkonto in totaal nog- 15 millioen mark kon worden gestort. Deae grens is nu dan Vrijdag bereikt. Het spreekt van zelf dat dit voor de Neder landsche exporteurs een onaangename ver- rassing is, omdat de betalimgen van nu af tot 1 September thans volkomen in ie lucht hangen, nog afgescheiden van de vraag hoe net er met de regeling van de betalimgen na 1 September zal uitzien. Naar men uit krin- gen van den exporthandel mededeelde is. er in den export naar Duitschland dan ook een ernstige stagnatie ingetreden. Intusschen vangen begin volgende week te Beriyn de onderhandellngen met een delegatie van Nederlandsche regeeringsamlbtenaren over een nieuwe regeling van het betalingsverkeer aan. Wat den verkoop van de marken op het Sonderkonto betreft, deelde men mede, dat. deae op het oogenblik in kalm tempo plaats vlndt. De gunstige gevolgen van de gedwon- gen clearing onldervimdt men bij de liquidatie van het saldo op het Sonderkonto nog niet in grooten mate, omdat de verpldchte betaling- in guldens bij de Nederlandsche Bank voor uit Duitschland in Nederland ingevoerde goe- deren pas geldt voor goederen, die op 15 dezer en daama over de grens zijn gekomen. De stortingen bij de Nederlandsche Bank uit dezen hoofide volgen echter pas wanneer de bedragen vervallen. Behalve by betaling con- tan t tegen documenten is dit normaal een fc en vervolgens eenige inlichtingen gaf over de toehereidselen voor de reis. ,,Ik geioof, dat u alles in orde en reisvaar- dig zult vinden als u Donderdag komt, sir Antony", besloot hij met een tikje trots. Aan gezien ik niet precies wist, waar wij been gin— gen en hoelang, heb ik misschien een beetje te veel proviand besteld, want ik verwachtte niet dat er van u zoo'n bezending uit Londen zou komen." „Die vergissing komt juist goed van pas", verklaarde Tony met voldoening. wy zijn van plan eerst naar Buenos Ayres te gaan en de Oceaan wekt bijzonder den eetlust op." .Buenos Ayres!" herhaalde de zeeman met belangstelling. ,,Dat is een mooie reis ook. sir!" Hij wemdde zich tot den eersten machi nist: „Preoies twintig dagen varen, is het niet McBwen?" De aamgesprokene duwde zijn sigaar in een. mondhoek en knikte diepzinnig. ,,Jawel", verklaarde hij, „maar 't zou heel wat langer geduurd hebben, als wij dat ge- knoei van uw vriend aan de machine niet ge- vonden hadden, sir Antony." „0 ja", zei Tony, „daar wilde ik jelui eens naar vragen, Wat Was dat voor iemand?" Er volgden eenige oogenblikken van stilte- „Wat voor iemand", herhaalde de kapitein. ,,Bedoelt u daarmede, dat u hem niet kent en. dat u hem geen kaartje heeft gegeven?" ,,Ik heb nooit in mijn leven zijn naam ge hoord", zei Tony rustig. Met een vreemd geluid, zooiets als een tijger waanschijnlijk zou uitstooten als hij op ztjn teenen werd getrapt, wendde McEwen zich tot den kapitein. ,,Heb ik je niet gezegd, dat die vent een in- dringer was?" vroeg hij opgewonden. Kapitein Simmons tastte in zijn jaszak en haalde er een vies, gekreukeld visitekaartje uit, dat hij Tony liet zien. „Toevallig heb ik het niet verscheurd", zei hij eenigszins knorrig. (Wordt vervolgcLj

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1