ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Mo. 9184 VRIJDAG 17 AUGUSTUS, 1934 74e Jaargang Binnenland Buitenland Predikbeurten Feuilleton-vertellingen Gemengde Berichtep EERSTE BLAD TER NEUZEN, 17 AUGUSTUS 1934. AXEL. RECHTSZAKEN. TER NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: B inn en Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fx. per post 1,55 per 3 maanden Bij voor Jitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige aanden 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het bultenland alieen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirm.a P. J. VAX DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVEBTENTIeN: per 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en clichfe's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermindeird tarief, hetwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Inzending van advertenticn liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VEKSCHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VBIJDAGAVOND. BESOHEBMING VAN DE OPENBABE OBDE. De Minister van Justitie beeft aan de pro- cureurs-generaal bij de gerechtshoven in ver- banid met het feit, dat de wet, houdende nadere voorzieningen ter toescherming van de openbare orde met ingang van heden in wor king treedt, een circulaire gewtuund, waarin hjj een en ander aangaan.de de strekking en eerste toepassing ervan onder him aandacht brengt. Onder meer merkt de Minister met betrekking tot de wijeigingen, betreffende de verspreidingsmisdrijven op, dat het woord ,/verspreiden" in deze delicten materdeele be- teekenis heeft en houdt. Het woord duidt aan het in omloop brengen van meerdere exem- plaren van een geschrift of afbeelddng, niet, een veel ruimer be-grip, het ruchtbaarheid geven aan den idieelen inhoud van het ge schrift of de afbeelddng. De journalist, die een opruiende of beleedi gende uitlating van derden citeert, zal dus in- dden hij niet tevens zioh met de materieele verspreiding belast, door die verspraidings- artikelen niet worden getroffen. Wei bestaat onder bepaalde omstandigheden de mogelijk- heiid dat zijn artikel zelf, bijvoorbeeld door een instemmenid bijschrift, weder een nieuwe op- ruiing of beleeddging vormt en hij recht- streeks wegens deze delicten wordt venvolgd. De Minister wijst er nog op, dat de ver spreidingsmisdrijven van het wetboek van strafreeht in zekeren zin een subsidiair ka- rakter bezitten, in,dien bij eenig drukpers- delict rechtstreeksche vervolging van schrij- ver-Tedacteur of uitgever mogelijk is, verdient bet, aldus de circulaire, aanibeveldng in de eerste plaats aandacht te wijden aan'een ver volging van dezen. DITBE CONSUM PTIE-AARDAPPELEN Het bestuur van de Amsterdamsche Fede- ratie van Vereenigingen van Kleinhandelaren in aardappelen, groenten en fruit beeft zich met een adres geiwend tot den Minister van Eoonomisdhe zaken, waarin het te kennen geeft, dat door de maatregelen, beginnend 1 Aug. door de Nederlandsche Akkerbouw Cen- trale, betreffende de handel in aardappelen is bereikt: dat een zeer groot gedeelte van den oogst, die fen door droogte fen door teeltbeperking kledner is dan de oogst van 1933, uit de han del is genomen, waardoor de prijzen zich op een zoodianig niveau bevinden, dat zij liggen boven de koopkracht van 60 pet. van het Am sterdamsche publiek; dat de consumptie, die door de regeling toch reeds is verminderd, nog meer naar beneden gaat; dat anderzijds de kleinhandel, mede door de verminderde koopkracht van 't publiek, niet die prijs kan maken, die hem een eenigszins redelijk be- staan verzekertdat ook door de genomen maatregelen de producent niet is gebaat, daar een te groot gedeelte van de oogst buiten de consumptie valt. Het bestuur verzoekt den Minister dan ook de aardappelen, die vallen boven de maat van 28 m.iM. voor de consumptie beschikbaar te stellen en eventueel te nemen maatregelen aoodanig te doen zijn, dat zij lanidibouw en handel beivredigen en de consumptie met schaden. SANEERING VAN HET VEE-, VLEESCH- EN VLEESOHWABENBEDBIJF? Naar wij vememen worden pogingen aan- gewend om te geraken tx>t saneering van het vee-, vleesch- en vleeschwarembedrijf in Nederland, welke pogingen in primcipe den steun belbben van alle belanglhebbende orga- msatdes, tjw. den Nederlandschen Slagersbond. den Ned. R.K. Hanzebond van Slagerspatroons en den Nederl. Grossiersbond. De plannen verkeeren in een gevorderd stadium en er zijn reeds sub-commissies ge- vormd, dde een gedetailleerd ontwerp aan de bomden zullen overleggen. Beoogd wordt de vestigin,gsmogelijkheid te beperken door eischen te stellen betreffende vakbekwaamheid en crediebwaardighsid en vender om excessen op het gebied vande prijizenpoUtiek tegen te gaan. (N. K. Ot auto's met de voerige leden van bet gezant- schap, terwijl de stoet gesloten wend door een politie-auto met veertig politiemannen die met geweren gewapend waren. Op het oogenblik dat von Papen's vliegtuig lanidxJ.e bevonden zich ook de sovjet-Russiscbe vldegers op het vliegveld, die met hun ma chines juist uit Rome waren aangekomen. De Russische vliegers begroetten von Papen, die him groet met weaken beantwoordde. VON PAPEN TE WEENEN AANGEKOMEN. De Duitsdhe gezant te Weenen, von Papen, is, komende van Berchtesgaden, Woensdag per vliegtuig op het vliegveld bij Weenen ge- arriveena. Hij was vergezeld van von Tschirs- ky Ter begrosting waren aanweziig de Duitsche zaakgelastigde prins zu Enbach en de andere heeren van het gezantschap. Von Papen begaf zich onmiddellijk naar het Duit sdhe gezaatschapsgebouiw. Door de politie waren voor von Papen bui- tengewone afzettingsmaatregelen genomen, meldt de United Press. De straten van As- pem naar Weenen en ook de weg naar het Duitsche gezantschap binnen de stad, waren met politieposten bfezet. Met tusschenruimten van tweehonderd meter stonden telkens twee politiemannen opgesteld. Op het vliegveld bevond zich eveneens een groote politiemadht alsimede een groot aantal rechercheurs in het burger. De politie maakte alle persfotografen en filmoperateurs er op opmerkzaam, dat foto- gnafeeren en filmopnamen verboden waren en dat iedere fbtograaf, dde dit verbod zou overtreden, er op kon rekenen, dat bij zou worden gearrsteerd en dat zijn toestel in be- slag zou worden genomen. De auto, waarin von Papen en eenige hee ren van het Duitsche gezantschap reden, word voorafgegaan door een auto met re- dhercbeurs en gevolgd door twee andere IN BOTSING MET EEN LICHTPAAL. Gisteren is een automobilist uit Rotterdam, van de Van Steenbergenlaan rijdenide naar de Steenkamplaan alhier, bij bet achteruitrijden met zijn auto tegn een daar staande paal van de eleetrische bcbtleiding gereden, waar- daar de auto aan den achterkant aansmerkelijk is beschadigd. De autobestuurder beeft zich daarop, naar wij vernemen, bij den opper- wacbtmeester der marechaussfee vervoegd met de klacbt, dat bedoelde licbtpaal daar hinderlijk voor het verkeer op den rijweg staat. VEBEENIGING HET HOOGELAND" Het Plaatselijk Comite schrijft ons: Onder venwijzing naar de in dit nummer voorkomende advertentie betreffende een in- zamebng ten bate van bovenstaande Vereeni- ging, vragen wij bij dezen aller lezers belang- stelling voor dit belangrijke werk der barm- hartigbeid. De bekende Vereeniging „Het Hoogeland" met haar 4 inrichtingen ,,Het Hoogeland" en ,,Ons Tbuis" te Beekbergen, „Filadelfia" te Vries (Dr.) en „Wilhelminahoeve" te Opende (Gr.), verricht een reddings- en opheffings- 1 werk van algemeene beteekenis. In genoemde kolonies worden verpleegd: ontslagen gevangenen, voorwaardelijk veroor- deelden, zwervers, landloopers, alcoholisten, geestelijk en maatschappelijk onvolwaardigen en ouden van dagen, uit alle standen van alle gezindten van ons volk en uit alle deelen des lands. Getracht wordt deze personen weer pas- klaar te maken voor de maatschappij of in dien noodig, hun een blijvende plaats in de kolonies te geven. Hieronder laten we volgen een overzichtje over den arbeid der Vereeniging over 1933. Het totale aantal verpleegdagen bedroeg 57.464, bet totale aantal verpleegden 300, j nieuw opgenomenen 144, door de Vereeniging in de maatschappij teruggeplaatste personen, waarvan tevens het patronaat werd geregeld, 58; buiten de koloniegevallen werd aan 1153 personen een warme maaltijd, brood en koffie verstrekt; nachtlogies werd verstrekt aan 301 personen; het aantal aanvragen voor op- name, dat wegens plaatsgebrek moest worden afgewezen, bedroeg 163. Deze beknopte cijfers toonen U duidelijk de uitgebreidhedd van het werk, waarvoor een inzameling zal worden gehouden. Is het noodig dezen noodzakelijken en heer- lijken arbeid der liefdadigheid nog meer bij U aan te bevelen? U kent immers bijna alien de Vereeniging ,,Het Hoogeland" en haar mooi werk. Wij houden ons er van overtuigd, dat deze arbeid Uw voile sympathie heeft, en vertrou- wen, dat wanneer het plaatselijke Comitfe op Zaterdag 18 Augustus a.s. een bloempjesdag organiseert, U Uw steun niet zult onthouden. ARTE FBANSCH L. O. Te Utrecht slaagde Dondefdag voor akte Framscb L. O., de beer C. Sol te Rotterdam, vroeger te Ter Neuzen. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 5 tot en met 11 Augustus zijn in onze provincie voongekomien 4 geval- len van roodvonkn.l. 1 in ieder der ge- meenten Colijnsplaat, Hulst, Kruinimgen en Wissekerke, 1 geval van meningitis cenbros- pinalis epidemica te Goes, 1 geval van ence phalitis lethargica te Zierikzee en 1 getval van de ziekte van Weil te Sas van Gent. LUXOR-THEATER. De doodenzwaai. Het programma van deze week geeft als eerste hoofdfilm een geschiedenis van lief en leed uit het circusleven. Van twee artisten. die samen een gevaarlijk zweefnummer uit- voeren, geraakt de eene verloofd, hetgeen de jalouzie en de wraaklust van de andere, die meer in duistere zaakjes gemengd is geweest en ook hier bovendien een werktuig is in han- den van een haatdragend pikeur, opwekt. Zij flirt met den pas verloofden zanger in die mate, dat zijn meisje, dat haar partnerin is, diep wordt gegriefd, hetgeen tengevolge heeft dat zij den doodenzwaai onvoorzichtig uit- voert, valt, een schouder breekt, en in het ziekenhuis moet worden opgenomen. De zan ger zoekt afleiding in kaarten en drinken en als hij met geld naar de bank wordt gezon- den, wordt hij bestolen. Ofschoon de circus- directeur gelooft, dat hij onschuldig is, komt hij toch in de gevangenis, daar hij zulks niet kan bewijzen. Zijn verloofde is er echter van overtuigd, licht in deze geschiedenis te kun- nen brengen. Nog niet geheel hersteld ver- laat zij de ziekeninrichting, treedt op in den doodenzrwaai en ontmaskert de dievegge. Hoe, dat vertelt de film, evenals de handige mander, waarop het geld gestolen werd. Aannemen, eem bier. Buster Keaton is weer eens in beteren doen. dan we den laatsten tijd van hem gewoon waren. Misscbien komt het, omdat zijn pblegma en onhandigbeid hun tegeniwicht vinden in de rumoerigheid van Jimmy Durante. Maar wel het meest, omdat het een film is, waarin nu eens niet een heeleboel ,,gags" zoo maar op elkaar zijn geismeten, maar die een behoorlijke intrige heeft. Een intrige, die bovendien nog actueele aardigheid heeft. Een film van gangsters en dranksmokkelaars. Ten aanzien van zijn vlam, Hortense, die de vrien- din van een dranksmokkelaar is, is het heele- maal zoo goed niet van Buster gezien, dat hij voor de ,,natten" is. Maar voor zoover zijn vriend Jimmy hem het vooruitzicht opent, dat hij het geld, dat hij voor haar noodig heeft, zal kunnen verdienen, als hij voor' de „natten" stemt, is zijn houding ook weer verklaarbaar. De beide vrienden koopen inderhaast een brou- werij, als de uitslag van de verkiezingen het einde van de drooglegging voorspelt, maar aangezien zij niet weten te wachten, tot de wil des volks wet geworden is, komen zij toch nog in aanraking met de politie. Deze blijft al ieen daarom zonder gevolgen, dat in hun ,,real beer" geen... alcohol blijkt te zitten. Dat duurt echter niet langer, dan totdat zij een echten brouwer aan het werk gezet hebben; zonder vrees voor verdere inmenging kunnen zij hun brouwsel van de hand doen, tot nadeel en verdriet van de concurreerende gangsters, Moran en Lorado. Eerst weet Moran in de „zakenrelaties" door te dringen, vervolgens komen de vrienden onder den terreur van Dorado te staan. Maar daar Buster intus- schen het hart van Hortense veroverd heeft, krijgt hij nog tijdig bericht, dat de politie nu toch maar eens zal komen kijken. IJlings mobiliseert hij de heele stad, om het bewijs- materiaal, het bier, te komen opdrinken, voor de politie komt. 'Het slot wordt in den bier- tuin gevierd, die Buster en Jimmy openen, als de nattigheid eindelijk weer geoorloofd is. In den loop van het verhaal ontstaan ette- lijke zotte situaties Waarvan de beide komie- ken zich naar behooren bedienen. En men lacht niet alleen om het uiterlijk malle van het geval: van tijd tot tijd wordt de humor een beetje verfrjnd. Men kent den ouden Buster Keaton weer terug en op een geheel andere manier, niet om de voorstelling, maar om de persoonlijkheid, ziet men ook Durante niet zonder vermaak. De Tentoonstelling. Woensdag 15 Augustus wag voor de ten toonstelling een buitengewoon drukke dag, waartoe vooral ook bijdroeg het optreden van de Ter Neuzensche Mondharmonicaclub Bravo". Dit korps begint in Axel een goede reputatie te krijgen. De kraakheldere, witte uniformen en de pupulaire wijsjes die voor- nameiijk ten gehoore worden gebracht doen het hem vooral. Ook ditmaal werd een licht en bevattedijk programma uitgeivoerd hetwelk in ean zeer hehccrlijk te^npo en wednig hin- derlijke pauze s tusschen de verschillende nummers werd uitge",oerc. Natuurlijk klonk can ook uit den mond van den VV.-praeses een ,,Tot weerziens, Bravo!" Gisteren en hedenmiddag was het bezoek zeer matig. Een ensemble van „Bravo" verzorgde gisteravond afgewisseld door refreinzang het muzikaie gedeelte. Muzikale wandehng. De Christelijkie Harmonie ..Hosanna" maakte gisteravond een muzikale wan/deling door het grootste gedeelte der stad. ABRONDISSEMENTS-KBOHTBANK VEBBODEN TERUGKEER. J. R., oud 21 j., koopman te Clioge, gede- tineerd, is wegens verboden terugkeer, ver- oordeeld tot 3 weken gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest en invrijheid sterling. ZONDAG 19 AUGUSTUS 1934. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN; 9.30 u., Dr. L. J. Cazemier, Jeugddienst2.30 u., Dr. L. J. Cazemier. SLUISKIL. 9.30 u. en 2.30 u., de heer L. Dek. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Van Oeveren. HOEK. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. E. Raams, ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u, Ds, G. van Dis. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE. 2 u, Ds. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. C. B. Bavinck, van Hoek. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., Prof. K. Sehilder, van Kampen. HOEK. 10 u., leesdienst; 3 u., geen dienst 6 u., Ds. C. B. Bavinck. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Tolle- naar, van Den Helder. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u„ 2.30 u. en 6 u., lees dienst. AXEL. 9.30 u. en 2.&U u., leesdienst. Chr. Gereformeerde Gemeente. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Tolsma. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H H Dienst; 2.30 u., Lof. BKABANTSCHE BRfEVEN. Ulvenhout, 14 Augustus 1934. Menier, Brieven schrij- ven in de krant, is eigenlijk z«'n bietje school- meester-speulen in t groot. Ziedaar, amico, na 'n kleine 10- jaar briefschrijve- rij, den indruk, den totaal-indruk, die k van m'n eigen gekregen heb...! Nie, da'k me daarover beklaag! Nie, dat'k me daardeur hezwaard gevoel! Hoe gek 't oew in d'ooren mocht klinken, aan eenen kaant ben 'k daar tevrejen mee. Ik zeg: ,,aan efenen kaant". Waant aan den aanderen kaant ben 'k er maar halverlings kontent op. (Da komt, omdat ik m'n „schoolmeester- schap-in-vrrjen-tijd", nie zelvers gezocht heb. Ge wordt, as ge nie heel erg oppast, daar toe gedreven deur oew lezers en lezereskes, die oefw mee alle geweld 'nen veul te zwaren emstigen kaant opdouwen in huilien ambitie vandiscipel". Waant da's buitengewoon casueel: 'nen lezer is nooit tevrejen mee z'nen stiel van lezer! Hij wil er mee alle geweld leerling bij zrjn. >Da soort is 't kwaaiste nie! 'k Zal me wochten, me over deuze menschen te beklagen! Maar... 'k heb liever te doen nog mee 't zelfstaandiger soort, dat oew nie beschouwt as „pa" of ,,meester", maar meer as vrind, dien ze gferen meugen in z'n praatjes, in z'n briefke's, in 't geheel: in z'n heele bestaan lijk ie is! Daar is nog 'n derde soort, 't kleinste, ver- veruit 't kleinste (in mijn ,,verzameling" ten- minste!) en da's 't soort da-d-et altij veul beter kent en weet, maar waar niemand nuuwsgierig naar is...! En nouw za ik, eenmaal aan 't opbiechter, er maar ineens bij verklaren: fefens in 't jaar (misschien eens in de twee of drie jaren) krijg ik wel 's 'n hriefke van zo'nen allesiweter, die meestentijen de deur binnenvalt met een of ander hoek onder z'n fermen, dien ie dan maar dalijk naar oew hoofd gooit. Veur zukke argumenten buk ik altij m'n hoofd en dan..., dan vliegt d'n hoek ok altij, da's grif pandoer! in de toddeninand! Ok is er 'n leutig soort van lezers. Die pakken op 'n onbewaakt oogenblik naar de pen en krabbelen 'nen brief naar me toe, z66w geestdriftig van vrindschap, da... da 'k den brief nie heelegaar lezen kan en dus gin antwoordje kan sturen. Kortgelejen schreef zo'nen vrindelijken cor respondent uit Utrecht 'nen brief van vier kaantjes. Volledig onderteekend met naam en adres.maar 'k heb alleen wijs kunnen worren uit... den poststempel, die „Utrecht" Vermel dde! Ok is er 'n soort van ,,ongeleuvige Thomas- sen", dat eerst op informatie uitgaat veur z'oew schrijven. As ik b.v. nou en dan nadrukkelijk heweer: Adresseer maar „Dre te Ulvenhout", dan komen de brieven soms laangs zulke eigen- aardige omwegels binnen, da'k 'n diep respect gekregen heb in al die jaren, veur de scherp- zinnige en trouwe Nederlandsche Posterijen! Vanaf de groote kantoren in Oost- en West- Indde, tot ons eenvoudig postkantoorke in Ulvenhout, pakken de raaikes van de Neder landsche Postmachien z66 sjecuur in mekaar, da'k er altij beduusd van staai! En eerlijk gezeed amico, 'k ben altij 'n bietje kregelig, as ik in sommigte kranten van die snertcritiekskes lezen moest opTante Pos". 'k Mot zeggen: as alle critiseerende jongelui (hoe jonger, hoe critischer!) zoo bij de pinken waren as de „ouwe" Tante Pos, dat er de toe- komst van de waereld dan nie slecht uitzag! •(Waarmee nog ging critiek bedoeld is op de jeugd, maar op de criticasters, die jonger zijn dan 180 jaar of zooiets.) Maar genogt over de brievenschrijvende lezers en lezereskes. 'k Heb daar efkens bij stilgestaan met 't gedacht, dat 't veur huilie ok wel 's plazaant is, zoowa te lezen uit eigen kring, na veul gelezen te hebben uit alle meu- gelijke aandere millieux. ■Hoewel de stof ds onderhoudend genogt. Brieven van ouwe en jongedames, van Indi- sche en Transvaalsche menschen, van missio- narissen en... gevangenenollee, daar zit zoowel 't een en ander te verhapstukken in. Maar... 't briefgeheim mot verder gaan, dan derden alleen, dus stop! Ik kom dus terug op den aanvaank van deuzen brief, d.i. op m'n zoogezeed „school- meesterschap". Ik heb dan 'n „klas" van 'n paar honderd- duuzend „leerlingen". 't Kunnen er tienduizend m-fefer zijn, maar ik kijk nie zoo nauw as den Amsterdamsche gemeenteraad, die gaauw baang is, dat er 10 leerlingkes te veul in fefen klas terecht komen, deur de hezuiniging. Afijn! 't Is goeiekoop riemen snijen van den belas- tingbetaler z'n leer! En da geldt veur alle gemeenteraden in Nederland. In mijn „klas" dan, stikt er zoo nouw en dan 's eentje zijnen of heuren vinger op, hij wijze van 'n briefke. Meestal om te beweren da ze 't gloeiend en roerend mee me fefens zijn. Dikkels om me te bedaanken. Nou en dan om mee 'n slimmigheidje achter ,,de waarheid' te komen (sommigten willen wel 's twijfelen aan mijnen groentenwagelen fefens per jaar of twee jaren omtrent, komt er 'nen beter- weter, die 'n veurwendsel heet, om bij veur- baat gedekt te zijn teugen de strafregels van den meester. Nou, die geef ik toch nie! Daar heb ik dan zo'n ontvaankelijk toddenbakske veur, mee 'n kollesaal zwijgvermogen. Reuze-karakter hee da bakske! Zwijgt tot stikkens-toe! Maar 't eigenaarddgste, 't onverklaarbaar- ste is, dat er zoo nou en dan gevraagd wordt om dingen te behandelen in de „les", die ge regeld behandeld worren! ,,Drfe, vertel nog 's wa van de propclub; k wil lachen. Daar is gesallemaander genogt in de weareld!" ,,Drfe, wat hebt ge 't goed gezeed; lapt 'm da nog 's 'nen keer meer!" „Drfe, wanneer heuren me weer 's iets uit oewen jongen tijd mee Trui?" „Drfe, vertel nog 's iets van oew boske, Drfe HI". „Drfe, 'k heb in langen niks over oewen bui ten gelezen. Toe, denkt er's om asteblieft." „Drfe, hoe is 't toch met d'n Blaauwe, leeft ie nog?" ,,Drfe, wanneer gaan jullie weer's schieten?" „Drfe, wanneer komt ge weer 's praten veur den Radioouw?" Zoo kan 'k nog deurgaan, tot vanavond, maar ge ziet allemaal zelvers wel: ge vraagt gin nuuws! Enop zijnen tijd komt 't allegaar van- zelfs weer te praten te pas. Zoo wordt 'nen mensch 'n bietje school- meester, die z'n groote klas zoet mot houden. 't Veurnomste is, da z'oew geleuven! Da ge dus gin dingen zegt, die nie bestaan kunnen! Da ge gin dingen beweert, die ge nie bewij zen kunt in 'n paar woorden. In 't paar woorden, ja! Waant te bewrjzen is alles! Zelfs dat 'nen circel vierkaant is. Dat 'n muis en 'nen ezel van dezelfste familie zijn. Alleen... dan hebt ge kolommen noodig, in plak van regels. Maar nouw, waar ik deuze week mee m'n briefke naar toe wou. 'k Gaai binnenkort behaandelen: tiepen. 'k Heb nog noolt van te veuren gezeed, wa'k doen zou, maar deuzen keer zeg 'k 't dan maar's veuruit, om hij veurbaat af te zrjn van vragen naar den bekenden weg. Tiepen, daar bedoel ik mee: figuren en fi- guurkes'zooas wij die geregeld, alle dag, teu- genkomen in de motschappij en in 't particu- liere leven. Tiepen as Kees Plaankers, waarover ik 't 'n paar weken gelejen gehad heb, Tiepen die bestaan dus! Nie dat d'n Blaauwe, d'n Fielp, d'n Jaan, ons Pastorke en nog tientalen meer, nie be staan zouwen, maar tiepen, die nie dalijk tot m'nen kennissenkring hooren. Naatuurlijk daar zijn veul Truikes! Ik ken wel ,,Mevrouwen", die gin horke beter (of slechter!) zijn, dan mijn Trui! Maardie mevrouwen denken dikkels ik zie dat uit heur briefkes da zuilie van 'n ampart mokseltje zijn en ginnen eenen mensch beter, mooier, volmokter is dan zij zelvers. En da's al eer genogt, dunkt me. Mee oewen groentelwagel, zo'n virtig jaren laanks de deu- ren gaand, doet 'nen mensch heel wa men- schenkennis op. Zonder nou te zeggen. da'k m'n clientfele in d'r flanellekes en onderlefkes gaai zetten 'k gaai toch's rond bij de veule tiepen, die 'k zoo iederen dag ontmoet en daar zullen we dan 's, met enkele uitzonderingen bij groote gebeurtenissen in de weareld en in de Natuur, 'n serie brieven over potlooien. Om er enkelen te noemen: artisten (be- roemde en ongekenden) bazen, werknemers, krantenlui, handelsreizigersperfesters, idio- ten; goeie menschen, broerlingen; protsma- kers, beschedden lui; kracbtpatsers, flapdr...; Pauussen, Judassen; prachtvrouwen, snert— madams; affln, kek maar 's rond. Ze komen aan de beurt! Tot de noste week! Zaterdagavond spreken we mekaar nog deur d'n Radioow! Veul groeten van Trui en as altijd gin horke minder van oewen toet a voe DRfe. DROEVIG ONGEVAL TE KAMPERLAND. Doniderdagmiididag was het hoofd van de openbare school te Kamperland, de beer G. Flipse. met zgn 13-jarig doohtertje op het strand van den Anna Frisopolder aan het zwemmen. Op een gegeven oogeniblik geraakte het meisje daarbij in diep water. Door haar hulpgeroep opmerkzaam gemaakt, trachtte de heer F. zijn dochtertje te redden. Beiden zijn echter jammerlijk verdronken. Door den iburgemeester en Ds. Tonsibeek werd mevr. F. van het droevig verlies op de hooge gestelid. De bevolking is diep onder den indruk van deze tragische gebeurtenis. AAN DEN DOOD ONTSNAPT. Doniderdagochtend is bij den spoorweg- overgang Binnenwatensloot te Delft een aan tal personen temauwemood aan den dood ontsnapt. Om kwart voor elf moest een uit Den Haag komende eleetrische tredn pas- seeren. De afsluitboomen waren echter niet neergelaten om tot nu toe onbekende reden. Enkele voetgangers en een wielrijder konden zich nog bijtijds uit de voeten maken. Een bej-aarde man werd op het laatste oogenblik weggetrokken. Toen de trein halverwege gepasseerd was, gingen de boomen neer. De politie maakte proces-verbaal op. Het onderzoek is nog niet geeindigd. KRANIGE BEDDING DOOR 15-JARIG MEISJE. Een 15-jarig meisje, Greetje den Ouden, uit Naarden, is er in geslaagd, 'n 42-jarige dame

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1