Landbouwberichten Sport Gemengde Berichten VOETBAL. KORFBAL. WIELRENNEN. AUTO IN HET NOORDZEEKANAAL GEREDEN. BIJ HET BADEN IN ZEE VERDRONKEN. AUTO TEGEN EEN BOOM GEREDEN. DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. ter andere zijde optreden, zijn krachtens door haar bij voorbaat gegeven vrywillige bereid- heid om zich aan de arbitrage te onderwerpen, tot uitvoering der hierbij te geven uitspraak gehouden. De beslissing zal mitsdien voor de eerstge- noemde partij rusten in haar gehoudenheid tot zich onderwerpen aan de arbitrage der land- bouwcrisiswet 1933, voor de laatstgenoemde partij in haar gehoudenheid tot medewerking aan de vrijwillig aanvaarde arbitrage. 3. Gevolgde wyze van procedeeren. Aan den arbiter was bij gebreke van desbe- treffende bepalingen opgedragen zelf de pro- cesorde der arbitrage vast te stellen. Door ondergeteekende is vervolgens de na- volgende orde vastgesteld: Beide partijen zul- len bevoegd zijn in een daartoe strekkende memorie hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten. Indien partijen van deze bevoegdheid gebruik maken, zal de Memorie uiterlijk Don- derdagavond 2 Augustus in drievoud moeten zijn ingeleverd aan het adres van den Secre- taris van den Arbiter, Jhr. Mr. E. B. F. R. G. Wittert van Hoogland, Departement van So- ciale Zaken (Secretariaat van de Rijksbemid- deiaars). De Secretaris zorgt voor toezending van een exemplaar aan den vertegenwoordiger der wederpartij. Op Zaterdag 4 Augustus Wordt door den Arbiter zitting gehouden in een Kamer van het Stadhuis te Bergen op Zoom, des namiddags om 3 uur. Partijen heb- ben gelegenheid hun standpunt alsdan monde- ling toe te lichten. Het bestaan van deze ge legenheid wordt per communique in de bladen be ken d gemaakt. De vertegenwoordigers van partij ter eene zijde hebben ter conferentie op Maandag 30 Juli 1934 uitdrukkelijk verklaard dat oproeping van de individueele boeren- werkgevers overbodig was, mits de navolgende heeren, die geacht worden partij ter eener zijde volledig te vertegenwoordigen, in de ge legenheid werden gesteld het ingenomen standpunt toe te lichten: P. J. Nijskens te Hontenisse, E. G. van Cam- pen te Hulst (vertegenwoordigers van den Nederl. Christ. Boerenbond). Abraham Hank te Zaamslag kring Axel der Zeeuivsche Land- bouw Maatschappij), H. A. Baron Collot d'Es- cury te Kloosterzande (kring Hulst der Zeeuw sche Landbouw Maatschappij), Jan de Ferjter te Doomhof-Axel (Chr. boeren- en tuinders- bond). De arbiter zal bevoegd zijn ook na de schrif- telflke en mondelinge toelichting partijen schriftelijk of mondeling nadere vragen te stellen ten einde volledig geinformeerd te zijn. Hrj zal vervolgens met bekwamen spoed zijn beslissing geven. In de onderhavige procedure, waarin deze orde in overleg met partijen en met hun voile instemming werd vastgesteld, hebben, in ver- band met de reeds tegenover den rijksfoemidde- laar Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, gegeven uit- eenzetting, welke aan ondergeteekende is over- gelegd, geen der beide partijen gebruik ge maakt van haar bevoegdheid haar standpunt schriftelijk bij Memorie uiteen te zetten. Wei zijn vertegenwoordigers van beide partijen verschenen tier zitting van Zaterdag 4 Aug., 3 uur, in een kamer van het stadhuis te Bergen op Zoom. Partij ter eene zijde was daarbij vertegen- woordigd door de heeren P. J. Nijskens, Abra ham Haak en Jan de Feijter. Een telegram van verhindering was binnen- gekomen van den heer Steijaert, secretaris, namenis den voorzitter van den kring Hulst der Zeeuwsche Landbouw Maatschappij. Partij ter andere zijde was vertegenwoor- digd door de heeren: Loerakker, Salman en van Unink (R.K. Landarbeidersbond St. Deus- dedit), Ruppert (Chr. landarbeidersbond) en Bax (Nederl. bond van arbeiders in het land- en tuinbouw- en zuivelbedrijf Ondergeteekende heeft, nadat partijen hun standpunt hadden uiteengezet nog enkele in- lichtingen gevraagd. Conciliates van partijen. De vertegenwoordigers van de werkgevers hebben ter zitting geconcludeerd, dat het hun, gezien het ontbreken van eenheid, onmogelijk was aan de arbeiders uit te betalen naar dezen regel het minimum-loon voor normale arbeiders zal bedragen: April en Mei 2 per dag; van 1 Juni tot 30 September f 2,15 per dag; van 1 October tot 31 Maart f 2,per dag. Indien het stuiken, snijiden of ganger pik- ken en het mennen in dagloon wordt uitge- voerd zal daarvoor betaald worden 2,60, hoe- wei zij op zich zelf niet de billijkheid dezer bedragen emstig hebben betwist. Voorts is door een der vertegenwoordigers der werkgevers geconcludeerd, dat, hoe ook de uitspraak zij, deze voor geheel Oost-Z.- Vlaanderen dezelfde zij en met plaatselijke collectieve arbeidsovereenkomsten geen reke- ning worde gehouden, speciaal niet met die van de Werkgeversvereeniging Axel en om streken en in elk geval niet met die van R.K. Patroonsvereeniging te Westdorpe. Door de andere vertegenwoordigers der boe- ren-werkgevers werd dit laatste standpunt niet gedeeld. De vertegenwoordigers der landarbeiders- bonden hebben geconcludeerd, dat de boven- staanide regeling billijk was, door de goed- willende werkgevers werd toegepast en de arbiter derhalve deze regeling in zijn bindende uitspraak had op te nemen. Wat de zooge- naamde overeenkomst van Westdorpe betreft, die een weinig hoogere loonen bevat dan de hiema vermelde regeling, ooncludeeren zij voonzoover betreft de boeren-werkgevers van Westdorpe tot een uitspraak conform deze regeling en in overeenkomstigen zin t.a.v. de zoogenaamde overeenkomst van Axel en om- streken (gemeenten: Axel, Zaamslag, Ter Neuzen, Hoek). Aan partijen is gelegenheid tot re- en du- pliek gegeven. Secretariaat ten behoeve dezer arbitrage. Aan den arbiter was door den Minister van Economisehe Zaken ten behoeve van de toe- passing dezer verpliohte arbitrage als secre taris toegevoegd de heer Jhr. Mr. E. B. F. R. G. Wittert van Hoogland, plaatsvervangend secretaris der Rijksbemiddelaars, die van de door partjjen mondeling gegeven toelichting van hun standpunt proces-verbaal heeft ge houden. 6. Overwegingen der uitspraak. Vast staat, dat de regeling, hierboven ver- meld en welke deel uitmaakt van -een thans beeindigde collectieve arbeidsovereenkomst, tusschen de partijen de Nederlandsche Chris- telijke Boerenbond, kring Hulst, omvattende de afdeelingen Boschkapelle, Stoppeldijk, Ter- hole, Graauw, Kloosterzande, Ossenisse, Hengstidijk, Lamswaarde, Clinge en Koe- wacht als partij ter eene en den Ned. R.K. Bond van Bloemist-, Tuin- en Landarbeiders ,,St. Deusdedit" als partij ter andere zijde. door geizaghebbende vertegenwoordigers van beide partijen als niet onbillijk is gewaar- deerd, al moge de eene partij op bezwaren wegens de toepassing, de andere op het be- trekkelijk gering van het tot uurloon herleiide bedrag van het dagloon den nadruk hebben gelegd. Het bedrag van het uurloon in boven- vermellde regeling opgenomen wordt door deeling over het jaar herleid tot 2314 cent, terwijl het met inachtneming van de omstan- digheid, dat een uurloon-regeling tot meerdere loonderving aanleiding geeft dan een dagloon naar beider partijen oordeel op 25 cent kan worden gesteld. De beiwuste regeling verschilt dan ook niet sterk van elders geldende loon- normen, als b.v. in West-Noord-Brabant. Onder deze omstandigheden acht de onder geteekende zich gerechtigd de bovenvermelde regeling tot uiting van zijn beslissing te nemen. Overwogen dient alleen in hoeverre zij voor den kring Axel en voor Westdorpe, waar zij het al geen formeel geldige collectieve arbeids overeenkomsten dan toch een overeenstem- ming tusschen een groep werkgevers en een bond van landarbeiders bestaat, welke in be- paalde punten afwijkt van de baven aange- duide regeling, toepassing kan vinden. Het verdient, naar het oordeel van ondergetee kende, aanibeveling de wensehelijkheid van uniforme regeling voor geheel Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen niet onverblddelijk te doen prava- leeren boven de aanpassing van plaatselijke regelingen, temeer waar niet gezegd kan worden dat deze afwijking proportioneel bovenmatig is. De plaatselijke regelingen van de gemeen ten van den kring Axel en omstreken en die van Westdorpe, welke aan den ondergeteeken de zijn overgelegd zullen mitsdien voor allle werkgevers van den kring Axel en voor alle werkgevers van Westdorpe toepassing kunnen vinden, waarmee intusschen principled de wensehelijkheid van een uniforme regeling voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen in zijn geheel allermiinst wordt prijs gegeven. Wat den aanvang en het einde van den ter- mijn betreft, gedurende welken de thans op- gelegde regeling zal gelden wenscht onder geteekende zich te gedragen naar de tijdens de aan deze arbitrage voorafgaande bemidde- ling, waarbij als datum tot welke de regeling zal gelden de datum 1 April 1935 naar voren is gekomen en noch toen noch bij de behan- deling dezer arbitrage krachtige tegenspraak heeft ondervonden. Beslissing. Ondergeteekende, uitspraak doende in het bovenaangeduide geschil, geeft mitsdien de volgende beslissingen A. In Oost Zeeuwsch-Vlaanderen zal het minimumloon voor normale arbeiders bedra gen tot 30 September 1934 2,15 per dag, van 1 October 1934 tot 31 Maart 1935 f 2 per dag. Indien het stuiken, sudden of gangen pikken en het mennen in dagloon wordt uitgevoerd, zal daarvoor worden betaald 2,60. Het loon van vrouwen zal minimaal twee- derde bedragen van het loon der mannen. Bij toepassing van aanneming van werk- of van stukloon zal het gemiddelde uurloon niet beneden het loon van normale arbeiders mo- gen dalen. B. In afwijking van het sub A bepaalde zal tusschen boerenwerkgevers en arbeiders in de bedrijven binnen de gemeente Westdorpe de volgende regeling gelden: Het loon voor arbeiders zal zijn: In de maanden Augustus, September, October, No vember f 2,20 per dag. In de maanden Decem ber, Januari, Februari, Maart 2 per dag. Voor het mennen 2,60. Indien alleen in den namiddag wordt ge- mend, zal hiervoor 1,50 worden betaald. Voor kunstmest zaaien en loondorschen zal 35 cent per dag boven het gewone loon betaald worden. Het graan voor eigen gebruik benoo- digd zal tegen marktprijs verstrekt worden. iC. In afwijking van het sub A bepaalde zal tusschen boerenwerkgevers en arbeiders in de bedrijven binneri den kring Axel (gemeenten Axel, Zaamslag, Ter Neuzen, 'Hoek) de navol gende regeling gelden: Het loon zal zijn voor volwaardige arbeiders het geheele jaar door twee gulden per dag. Voor het mennen 2,60 per dag; indien alleen in den namiddag wordt gemend, zal hiervoor f 1,50 worden betaald. Voor loondorschen zal 0,40 boven het gewone loon worden betaald. D. De regeling sub A, B en C vermeld, zal voor alle partijen geldigheid hebben met in- gang van Maandag 6 Augustus 1934. Zij zal geldigheid behouden tot 31 Maart 1935. E. De kosten dezer arbitrage zullen door partijen gezamenlijk worden gedragen, met dien verstande, dat elk der boerenwerkgevers zal hebben te betalen een bedrag van f 0,25, in te zenden aan den secretaris van den arbi ter voomoemd, Jhr. Mr. E. B. F. R. G. Wit tert van Hoogland, Bezuidenhout 30 te 's Gra- venhage. Echter zal deze verplichting tot be- taling geacht zijn te zijn teniet gegaan, zoo- dra door den Nederlandschen Christelijken Boerenbond, gevestigd te Tilburg, zal zjjn be taald een bedrag van /100; door de Zeeuw sche Maatschappij van Landbouw, gevestigd te Goes, en door den Christelijken Boeren- en Tuindersbond, gevestigd te Goes, 25 ieder. De drie als partij optredende landarbeiders- bonden zullen hebben te betalen tezamen een bedrag van 150, waarvan elk een bedrag van f 50 te voldoen door overmaking aan den secretaris van den arbiter voornoemd. F. Een afschrift van deze beslissing is toegezonden aan elken boer-werkgever in O.- ZeeuWsch-Vlaanderen, aangesloten bij de Landbouw Crisisorganisatie voor Zeeland, ge vestigd te Goes, terwijl aan de drie landarbei- dersbonden, aan den Nederl. Chr. Boerenbond, de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw en den Chr. Boeren- en Tuindersbond, aan de R.K. Patroonsvereeniging te Westdorpe en de Werkgeversvereeniging Axel en omstreken te Axel een beperkt aantal exemplaren ter be- schikking wordt gesteld ter uitreiking aan be- langhebbende werkgevers of werknemers. DE COLORADO-KEVER OOK IN DUITSCHLAND. Naar de Deutsche Allgemeine Zeitung meldt, is te Stade bij Hamburg het optreden van de Colorado-kever vastgesteld. Men weet niet of de besmetting is overgetoracht van ult het thans zeer uitgestrekte besmettingsgebied in Frankrijk of wel direct uit Amerika. Reeds in 1914 werd in dezelfde streek een besmetting vastgesteld, welke men toen door het toepassen van scherpe maatregelen wist te overwinnen. Kevers en larven werden op aardappelvelden enz. nauwkeurig verzameld en verfbrand, evenals het loof. De grond werd met benzine en zware olien begoten en over een breedte van twee kilometer rondom het besmette gebied werden alle aardappelvelden met loodarsenaat berwerkt. Daar sedert het vorig voorjaar zoowel in Frankrijk als in Engeland en Duitschland, het optreden van den kever is vastgesteld, wordt het besmettingsgevaar voor ons land, steeds grooter en verdient het aanbeveling om on- middellijk, wanneer men ,,vreterij" aan aard- appelen vaststelt, den burgemeester te waar- schuwen. In Duitschland is men er zoo vlug bij geweest, dat zes dagen na het alarm alle bestrijdings- en voorbehoeden.de maatregelen waren uitgevoerd. BRESKENSAXEL 35. Op den Rooden hoek (onder de gemeente IJzendijke) had Zondag een bekerwedstrijd plaats, beschikbaar gesteld voor een kracht- meting tusschen de beide vertegenwoordigen- de elftallen van Axel en Breskens. Niettegenstaande de oranjeploeg incompleet in het veld verscheen waren de Axelaars over- tuigend sterker en boekten dan ook na een fairen en forschen kamp een 53 zege, waar- door hen den prachtigen voor dezen wedstrijd uitgeloofden beker ten deel viel. De stand bij de rust was 11, maar in de tweede helft was de strijd alras ten gunste van Axel beslecht, dank zij de productiviteit van den Doelder, die eenige fraaie doelpunten voor zijn rekening nam. De oranje-doelwachter had geen al te bes- ten dag en daardoor kwamen de Bressiaanders op eenigszins fortuinlijke wijze aan hun 3 tegenpunten, waarmede zij feitelijk meer be kwamen dan hun krachtens hefc. ontplooide spel toekwam. De vruchtbaarheid van de korte, maar ern- stige training was bij de Axelaars reeds dui- delijk waar te nemen. SEOLTORAPIDE. 03. Donderdag werd alhier een vriendschappe- lijke korfbalwedstrijd gespeeld tusschen SEOLTO van Terneuzen en Rapide van Axel. Rapide, dat met een eenigszins verzwakt twaalftal was opgekomen, ondervond spoedig na het begin al flinken tegenstand van SEOLTO, dat pas twee maanden geleden is opgericht. Het spel golft op en neer; geen enkele speler weet den korf te vinden, zoodat de rust ingaat met 00. Na de hervatting neemt Rapide binnen de minuut de leiding met 1—0. Eenige minuten later maakt ze nog een doelpunt, zoodat de stand 20 is. Na de vakverwisseling onder- vind den aanval van Rapide een zoodanigen tegenstand van SEOLTO's verdediging, dat pas eenige minuten voor het einde Rapide haar voorsprong tot 30 weet op te voeren, waarmee ook het einde komt. De ovebwinning van Rapide is volkomen verdiend. TRAININGSRIT „TRAP DOOR". De uitslag van de Vrijdag door „Trap Door" gehouden trainingsrit is als volgt: Klasse A, 35 K.M.: 1. de Vries 5 p., 2. Leen- knecht 4 p., 3. van Haucke 3 p., 4. Klaassen 2 p., 5. Breepoel 1 p. Klasse B, 35 K.M.1. van Driel 5 p., 2. Donze 4 p., 3. Dooms 3 p. Klasse C, 21 K.M. 1. Hamelink 5 p., 2. Bree poel 4 p., 3. van Oppen 3 p., 4. van Opdorp 2 p. Vier personen gered; llwee meisjes verdronken. Vrrjdagmiddag is een auto, waarin zes per sonen zaten, in het Noordzeekanaal bij Velsen gereden. Omstreeks kwart over drie kwam deze auto den steiger van de veerpont aan de Noord- zijde te Velsen-Noord afrijden, terwijl de af- sluitboom nog geopend was. Waarschijnlijk tengevolge van een misverstand tusschen het pontpersoneel en den bestuurder van den auto, verkeerde deze laatste in de meening, dat er nog plaats voor den auto op het vaartuig was. Dit scheen echter niet het geval te zijn, want op het oogenblik dat de auto de pont had bereikt, voer deze naar den overkant. De auto gleed daarop het water in en verdween in de diepte. Onmiddellijk schoot van alle kan- ten hulp toe. De bestuurder van den auto zag nog kans uit den auto te springen, hoewel hij ook in het water terecht kwam. Zijn echtge- noote heeft onmiddellijk een der ruiten van den wagen ingeslagen, waama zij uit den auto is geklommen. Twee jongens van ongeveer 15 jaar slaagden er eveneens in zich uit hun be- narde positie te bevrijden. Zij Werden weldra door omstanders op het droge gebracht. In het hotel De Prins heeft men den drenke- lingen van droge kleeren voorzien. De vrouw was tamelrjk ernstig gewond en is naar het Roode Kruis-ziekenhuis te Beverwijk ge bracht. Behalve deze vier personen bevonden zich in den auto nog twee meisjes. Toen men erin geslaagd was hen te bevrijden, bleken zij bewusteloos te zijn. Drie geneesheeren waren spoedig ter plaatse. Onder hun leiding is men onmiddellijk begonnen bij de beide laatstgenoemde drenke- lingen kunstmatige ademhaling toe te passen, evenwel zonder resultaat. Beiden bleken te zijn overleden. Om half vijf was de auto op den wal gebracht. Het betreft hier een Amsterdamsche fami ne, welke op weg was naar de hoofdstad. Het gezin, dat in den auto zat, bestond uit het echtpaar, een 15jarige zoon en een dochtertje, alsmede uit het dienstmeisje en een 14jarige loge, eveneens uit Amsterdam. Omtrent de toeidracht van dit ongeluk deelt de N. R. Crt. in aansluiting op het vooraf gaande nog het volgende mede; Het ongeluk schijnt te moeten worden toe- geschreven aan een misverstand tusschen het pontpersoneel en den kapitein van het vaar tuig. De bestuurder van de auto, de heer G. H. Heyneman, wonende aan den Overtoom te Amsterdam, zag, toen hij kwam aanrijden, dat de pont vol was en wilde toen wachten op de volgende. Hrj kreeg echter een wenk van boord van het schip, dat er nog wel plaats zou zijn en inderdaad zag hij, dat de verschil- lende voertuigen, welke zich op het vaartuig bevonden, wat opschikten teneinde ruimte te maken. De heer H. reed dientengevolge de pont op en juist op het oogenblik, dat de voorwielen van den wagen het vaartuig had den bereikt, zette dit laatste zich in beweging. De heer H. had nog de tegenlwoordigheid van geest uit de auto op de pont te springen, doch de rest van het gezelschap verdween met het voertuig de diepte in. Onmiddellijk werden van alle kanten reddingspogingen ondemomen. De garagehouder Vermeer, die van den wal af zag wat er geschiedde, sprong gekleed te water. Hij mocht het genoegen smaken mevr. H., die reeds uit den auto was geklommen, op het droge te brengen. Zij had, doordat zij een ruit van den wagen had kapot gestagen, en door het gat naar buiten was geklommen, zware snijlwonden opgeloopen, voomamelijk aan het onderlichaam. Hevig bloedend werd zij naar het Roode Kruisziekenhuis overge- bracht. In den vroegen avond was haar toe- stand redelijk wel. Zooals gezegd zijn ook de beide jongens erin geslaagd uit den auto te komen. Zij werden spoedig opgevischt en op den wal gebracht. Met de reddingsmiddelen, welke zich aan boord van de veerpont bevon den, stond men vrijwel machteloos tegenover den gesloten auto, die tot negen meter diepte was gezonken. Spoedig was de noodige ge- neeskundige hulp ter plaatse. Na korten tijd verscheen ook een kraanwa- gen om den verongelukten auto, waarin zich nog de twee meisjes bevonden, op te halen. Daartoe hebben drie jongelui zich te water begeven, teneinde de haak van den kraankabel aan het voertuig te bevestigen, waarin zij na groote moeite zijn geslaagd. De auto werd toen onmiddellijk naar boven gehaald. Toen de wagen half boven water uitstak kon men de beide inzittenden bevrijden, die echter geen teeken vain leven meer gaven. Het "was toen inmiddels reeds half vijf geworden, en kunst matige ademhaling mocht, zooals gemeld, niet meer baten. Nader meldt de correspondent der N. R. Crt. te Umuiden. De auto van den heer H. bevond zich op de pont, met de achterwielen op de klap. Daar een links op de pont staande auto nog onge veer 1 meter vooruit kon rijden, werd hiertoe door het personeel opdracht gegeven, opdat de auto van den heer H. in de middelste rij kon plaatsnemen. Daar then juist de pont ging varen en de klap niet omhoog was, reed de auto achteruit. De pontwachter, die in ver- zuim was is buiten dienst gesteld. JAC'HT OP EEN WINKELDIEVEGGE IN DE HOOFDSTAD. Een juffrouw, die Vrijdagmiddag in een modemagazijn te Amsterdam vertoefde, had de verleiding niet kunnen weerstaan, om een japon weg te nemen. De winkeljuffrouw merkte dit op en vroeg, of ze even mee wilde gaan, waaraan de juffrouw echter geen ge- volg gaf, de deur uitliep en de straat opholde, achtervolga door de winkeljuffrouw en een mijnheer, aldus de ,,Msb." Op den N.Z. Voor- burgwal heeft men de vluchtelinge kunnen grijpen en aan de politie overgeleverd. EERSTE LAWAAIMAtKERS BEKEURD. Naar de „Tel." vemeemt, heeft de politie in de gemeente Rheden enkele malen proces- verbaal opgemaakt wegens overtreding van de bepalingen in het geiwijzigde motor- en rijwiel- reglement, waarbij o.m. het geven van onnoo- dige signalen strafbaar is gesteld. Zoo is een autobestuurder bekeurd, die door het geven van signalen met zijn claxon de aandacht van zijn meisje wilde trekken. Een andere auto- mobilist, die in plaats van de deurbel te ge- bruiken, door zijn electrischen signaalhoorn van zijn aanwezigheid deed blijken, kreeg eveneens een bekeuring. GEEN KINDERSPEELGOED. Een 14-jarige jongen te Vlissingen speelde met een z.g. alarm-pistooltje, welke men tegen- woordig zoo vaak ziet in handen van kinderen, waarin hij een looden kogeltje had gestopt. Hij schoot op een 11-jarig kameraadje, waar bij het kogeltje in diens klomp drong en zjjn voet verwondde. Een arts verleende hulp. OPSTANDIGE JEUGD. Een wachtmeester der marechaussee te Amersfoort heeft Woensdagavond een auto bestuurder gesommeerd te stoppen, doch hij reed door. Met de gemeentepolitde werd de achtervolging begonnen en nog op den Hoo- geniweg was de schuldige ingehaald. Het jongmensch bleek nog geen 18 jaar te zijn. Op den auto werd beslag gelegd en het jongmensch vertrok te voet. Hij nam even wel het contactsleuteltje mee, zoodat de politie de auto niet mee kon nemen, doch bij een berwoner moest stationeeren. In den nacht kwam de jeugdige autorijder met vrienden terug en ze namen den wagen mede, zonder zich aan het wettelijk beslag te storen. ZESHONDERD GULDEN GESTOLEN. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is ingebroken in de woning van een bestuurslid van den Noord-Brabantschen Bond van R. K. fabrieksarbeiders aan de Prinses Sofia-straat te Tilburg. Uit de linnenkast is een bedrag van ongeveer 600 gulden, toebehoorende aan den bond, ontvreemd. MUIZENPLAAG Op de gemeenten en polders onder Huizen, Blaricum en Eemnes krioelt het van muizen. Voor de boeren beteekent dit 'n groote schade. daar de muizen het gras met wortel en al wegvreten. De oorzaak van deze plaag wordt toegeschreven aan het feit, dat het zeewater niet meer over de landerijen komt en aan de langdurige droogte. Donderdagavond hadden 4 jongens uit Am sterdam op het Noordelijk deel van 't strand te Zandvoort nabij het tentenkamp een tent opgeslagen en begaven zich in zee. Plotseling verdween een hunner in de diepte. Twee zijner kameraden sprongen hem na en slaagden erin hem te grijpen. Zij brachten hem op een zand- bank. De zee trok echter zoo geweldig, dat de jongen weer wegspoelde. Zijn kameraden waren te uitgeput om hem nog te redden. De reddingsbrigade begaf zich in zee, maar slaag- de er niet in hem te vinden. De verdronkeoe is een 17-jarige Amsterdammer. DE KNOEIERIJEN BIJ DE CRISIS- gr Ancentrale te WESTERWOLDE. Betreffende de knoeierijen bij de crisis- graancentrale in Westerwolde is gebleken, dat deze fraude op tweeeerlei wijze is gepleegd. Om het teveel aan rogge aan de consumptie te onttrekken wordt deze door menging met roode kleurstof onbruikbaar gemaakt. De land- bouwers krijgen daarvoor een vergoeding per hectoliter van de graancentrale. De rogge wordt bij hen per schip weggehaald en met heotoliter-zakken in het schip gestort. De vergoeding wordt vastgesteld naar het aan tal hectoliter-zakken, dat in het schip is ge- worpen. De zakken worden na afloop geteld. Het is gebleken, dat de verdachten het aantal leeggestorte zakken vaak vermeerderden door er leege zakken bij te voeren, die geen graan hadden bevat. In een ander geval werd bij de lading blanke rogge, die voor denaturatie bestemd was, een hoeveelheid gedenatureerde rogge bijgestort, waarvoor het rijk dus reeds vergoe ding had betaald en later werd dan deze roode rogge met blanke rogge opnieuw ge- kleurd. Onderzocht wordt in hoeverre de amb- tenaren, die met de kleuring belast waren zich hierbij hebben laten omkoopen. Ik elk geval zijn drie van hen aangehouden, onder verdenking daarvan. Het zijn J. K. B., oud 40 jaar, meter en weger, te Groningen, D. K., graankleurder bij de graancentrale te Groningen en de 57-jarige E. T., eveneens kleurder bij de graancentrale te Groningen. Allen zijn overgebracht naar Stadskanaal. DE JEUGDIGE ..GOODWILL GEZiANTEN" WEER THUIS. De 22 kinderen 11 jongens en 11 meisjes die, zooals men weet, onder leiding van jhr. C. H. L. Quarles van Ufford en mej. M. Borregaard (van de Vereeniging voor Vreem- delingenverkeer), eenigen tijd in Amerika zijn geweest met het doel de aandacht weer eens op ons land te vestigen en de banden tusschen beide landen te versterken, zijn met het stoom- schip „Veendam" van de HollandAmerika lijn, van welke deze excursie mede is uitge- gaan, te Rotterdam teruggekeerd. IDe verhalen, die zij deden van de nieuwe wereld, waren onder den indruk van het groote oogenblik der thuiskomst, niet erg systematisc'h, aldus „de Tel.". New-York is prachtig, was het eerste dat uit de kakophonie van geluiden naar voren kwam, „maar niet om te wonen", kwam er dan dadelijk achteraan. De ontvangst in Amerika was prachtig geweest. De reizigers waren vol lof over Nieuw- Amsterdam. Prachtige uitstapjes hadden ze gemaakt. Een boottocht op de Hudson naar echte Indianen. Reisjes door de stad en wat al niet. En dan de nadeelen van den roem zaten den jongen avonturiers hoog kwamen verhalen over de Amerikaansche joumalisten, die zulke gekke vragen gesteld hadden: of ze nu zoo in die vreemde kleeren ook in Rotter dam liepen, en of ze het niet goed vonden, dat veel Amerikaansche films in Nederland ver- boden worden. Ik vind Amerikaansche krantenmenschen naar, was het weinig complimenteuse slot van elk betoog, zij hebben ons bestormd overal waar wij kwamen. Maar nochtans, de goodwill-gezanten, die uitgingen om de banden tusschen Nederland en Amerika hechter te maken, hebben ge- noten. Hoe mooi de reis echter ook geweest was, alien waren zichtbaar blij Weer in het vader- land terug te zijn en in korten tijd waren zij dan ook met de resp. ouders en familieleden van het terrein van de H. A. L. verdwenen. Doordat de vischhanideloar C. de Graaf uit Spakenburg bij het passeeren van een anderen auto te Ede meende, dat zijn vrouw uit de cabine dreigde te vallen en hij haar wilde grij pen, raakte hij de macht over het stuur kwijt. De auto reed tegen een boom. Daarbij raakte de vrouw met haar hoofd tusschen boom en auto bekneld en werd op slag gedood. De vrachtauto is zwaar beschadigd. BIJ HET HENGELEN VERDRONKEN? Toen W. J. te Olst niet terug keerde van het hengelen in den IJssel werd men door onge- rustheid gedreven en ging men langs de rivier kjjken. Zijn fiets stond nog bij het veerhuisje, terwijl het vischdeeg op den kop van een krib lag. Vermoedelijk is de ongelukkige in het water gegleden en daar hij niet zwemmen kon verdronken. Op den hoek van de Frederik Hendrikstraat en de Jan Willem Frisostraat te Utrecht is Vrijidagavond een aanrijding geschiea tusschen een vrachtauto en een wielrijder. De wielrjjder de P., is onder den auto geraakt. Door den geneeskundigen dienst is de man naar het St. Antonius-ziekenhuis vervoerd, waar hij kort daama is overleden. DOOD GEDRUKT. Zaterdag is in de Rubroekstraat te Rotter dam een ernstig ongeluk gebeurd. Toen de groentenhandelaar Schurink zijn grooten hand- wagen voor zijn zaak gelost had, is zijn 4-jarig dochtertje met dezen wagen gaan spelen. Het kind ging aan den wagen hangen, die omkiep- te, waardoor het kind tusschen den wagen en de straat bekneld raakte. Met emstige in- wendige kneuzingen is het kind naar het zie- kenhuis aan den Bergiweg gebracht, waar het is overleden. EEN STROOPERSDRAMA. Onder den rook van Breda heeft zich een stroopersdrama afgespeeld, dat twee politie- mannen bijna het leven heeft gekost. Het was den rijksveldwachter Van Minder- hout bekend geworden, dat er in de jachtvel- den te Dorst werd gestroopt. Hij begaf zich op weg met den gemeenteveldwachter Kop- pelmans, eveneens uit Dorst en beiden stelden zich verdekt op langs een zandpad. Toen een zekere A. F. uit Dorst even later langs kwam met een dubbelloopsgeweer, een lantaarn en enkele stukken wild, riepen de politiemannen hem toe: ,,Halt, rijksveld- iwacht!" Rijksveldwachter Van Minderhout sprong voor den strooper, doch deze loste een schot op hem. Maar van M., die de tegenwoordig- heid van geest had om het geweer opzrj te slaan, ontkwam daardoor aan den aanval. Beide politiemannen grepen daarop F. vast, die opnieuw poogde te schieten. Na een korte iworsteling was de strooper evenwel overmees- terd en werd hij voor den burgemeester van Oosterhout geleid, die hem aan een kort ver- hoor onderwierp. De man toonde zich daarbjj zeer onverschillig. Hij is toen ter beschikking van de justitie gesteld en naar Breda overge bracht, waar hij in het huis van bewaring is opgesloten. ONDERWIJZERES UIT HEERLEN GEDOOD. Op den weg van Leur naar Zevenbergen fietsten Vrijdagmiddag twee meisjes op het rijiwielpad, toen zij plotseling een vrachtauto achter zich zagen. Waarschijnlijk zijn zij zenuwachtig geworden. De stuurstangen der fietsen haakten in elkander, met het gevolg. dat de meisjes kwamen te vallen. Een hunner, een onderwijzeres uit Heerlen, die eenige dagen te Zevenbergen doorbracht, kreeg een klap van de auto. Het meisje werd hierdoor emstig gewond en is korten tijd later over leden. •T „EEN VOORDEELIG ZAAKJE TEN EIGEN BATE. Te Groningen zijn wegens oplichting van ongeveer f 2000 ten nadeele van zekeren W. uit Finsterwolde in arrest gesteld de 36-jarige A. B. uit Kampen, de 21-jarige G. G. uit Win- schoten, de 23-jarige S. R. T. uit de residen- tie en de 23-jarige H. S, uit Finsterwolde. thans alien in Groningen verblijf houdende, meldt de ,,N. R. Crt." W. had dezen personen, die ongunstig be kend stonden, het geld geleend om er een voordeelig zakkje mede te doen; zij gebruik- ten het echter ten eigen bate en van terug- betaling, om niet te spreken van uitkeering van een hem beloofde flinke winst, was geen sprake. Toen dit bleek, gaf W. de zaak aan. Het onderzoek is nog gaande.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 3